Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-równoległe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-równoległe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego"

Transkrypt

1 Intrukcja o ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie ławieniowe-równoległe rękością ruchu obiornika hyraulicznego

2 Wtę teoretyczny Niniejza intrukcja oświęcona jet terowaniu ławieniowemu równoległemu jenemu ze oobów terowania rękością obiornika hyraulicznego, jakim jet iłownik lub ilnik. Poobnie jak terowanie ławieniowe zeregowe, terowanie ławieniowe równoległe olega na orowazaniu części trumienia cieczy oawanego rzez omę bezośrenio o zbiornika, w wyniku czego można terować trumieniem cieczy kierowanej o obiornika hyraulicznego i w konekwencji terować jego rękością. W oróżnieniu o terowania ławieniowego zeregowego, w terowaniu ławieniowym równoległym natawny zawór ławiący nie wółracuje z zaworem makymalnym. W orawnie ziałającym ukłazie tego tyu zawór makymalny owinien ocza normalnej racy ukłau zamknięty i ełnić funkcję zaworu bezieczeńtwa, a nie rzelewowego. W terowaniu ławieniowym równoległym natawny zawór ławiący umiezcza ię w ogałęzieniu rzewou łączącego omę z obiornikiem hyraulicznym, a więc równolegle o obiornika. Najrotzy ukła hyrauliczny ze terowaniem ławieniowym równoległym zotał rzetawiony na ryunku 1. Ry. 1. Schemat rotego ukłau hyraulicznego ze terowaniem ławieniowym równoległym Korzytając z ryunku 1 rzyjrzymy ię bliżej itocie terowania ławieniowego równoległego. Strumień jaki oaje oma rozziela ię na wa mniejze trumienie trumień łynący bezośrenio o zbiornika rzez natawny zawór ławiący oraz trumień kierowany o ilnika hyrotatycznego. Jeżeli natężenia rzeływu oawane w m 3 / kolejno ozczególnych trumieni oznaczymy jako,,, to zależność tę możemy oiać wzorem (1). ( 1 ) Załóżmy, że w zaworze ławiącym wytęuje rzeływ turbulentny, który może być oiany wzorem (2) (oobny wzór la rzeływu laminarnego znajuje ię w intrukcji otyczącej terowania ławieniowego zeregowego), w którym k jet wółczynnikiem 1

3 zależnym o kztałtu gniaza i trzienia oraz o właności cieczy, f jet olem owierzchni zczeliny ławiącej, jet różnicą ciśnień rze i za zaworem. kf ( 2 ) W natawnym zaworze ławiącym możemy zaawać określoną owierzchnię rzeływu f, rzy omocy rzeunięcia trzienia, co okłaniej zotało oiane w intrukcji otyczącej terowania ławieniowego zeregowego. Tak więc utrzymując tałą różnicę ciśnień mamy bezośreni wływ na natężenie rzeływu jakie łynie rzez zawór ławiący. Ciśnienie za zaworem jet zbliżone o atmoferycznego, gyż ciecz łynie bezośrenio o zbiornika. Ciśnienie rze zaworem natomiat jet ściśle uzależnione o obciążenia ilnika hyrotatycznego. Natężenie rzeływu kierowane o ilnika można rzetawić wzorem (3). kf ( 3 ) Przy omięciu oorów rzeływu w rzewoach aek ciśnienia na zaworze ławiącym równy jet ciśnieniu ochozącemu o obciążenia ilnika. W alzych rozważaniach wykorzytajmy wzory wiążące rękość ilnika lub iłownika z natężeniem rzeływu jakie łynie rzez te elementy oraz wiążące różnicę ciśnień rze i za iłownikiem lub ilnikiem z iłą lub momentem. Zależności te okłanie zotały oiane w intrukcji otyczącej terowania ławieniowego zeregowego. Potawiając te wzory o zależności (3) otrzymamy zależność wiążącą rękość ilnika z olem owierzchni zczeliny ławiącej, która rzetawiona jet wzorem (4). Potęując oobnie z iłownikiem otrzymamy zależność (5). n 1 q ( kf 2 M q ) ( 4 ) v 1 A ( kf F A ) ( 5 ) Należy określić, że zależności te nie obejmują zjawik związanych z charakterytyką omy ( maleje wraz ze wzrotem ciśnienia), charakterytyką ilnika oraz z oorami rzeływu w rzewoach (lub elementach rzy barziej komlikowanym ukłazie). Tak więc zależności (3) i (4) łużą jeynie o zgrubnego ozacowania rękości obiornika hyraulicznego. Warto zauważyć jenak, że gyby brać o uwagę te wzytkie czynniki to muielibyśmy ułożyć barziej komlikowany ukła równań, który utruniałby zrozumienie itoty terowania ławieniowego równoległego. Z zależność (3) i (4) wiać, że zachowując tałe obciążenie iłownika w tounkowo roty oób możemy terować rękością obiornika hyraulicznego za omocą zmiany zczeliny ławiącej f w zaworze ławiącym. Załóżmy, że elementem wykonawczym w ukłazie hyrotatycznym z ryunku 1 jet ilnik, na którego wał jet nawinięta lina na której zawiezona jet maa. Silnik ten ma więc tałe obciążenia. Makymalną rękość ilnika hyrotatycznego uzykamy wówcza, gy zawór ławiący bęzie zamknięty - f = 0. Natężenie rzeływu rzez ilnik równe bęzie natężeniu rzeływu =. Natęnie toniowo otwierając zawór zwiękzamy ole owierzchni zczeliny zaworu ławiącego w wyniku czego więcej cieczy łynie rzez zawór 2

4 ławiący, a mniej cieczy łynie o ilnika i jego rękość aa. Prękość ilnika anie o zera w momencie, gy rzeływ jaki oaje oma bęzie równy rzeływowi jaki łynie rzez zawór, wynikający z różnicy ciśnień rze i za zaworem: kf 2 M q.o tego momentu alze zwiękzanie zczeliny ławiącej bęzie owoowało ruch ilnika w rugą tronę wymuzony obciążeniem. Dlatego też rękość ilnika liczona ze wzoru (4) bęzie ujemna. Przez zawór ławiący rzeływać bęzie uma trumieni: o omy oraz o ilnika. Ukła oobny o oiywanego w tym akaicie znajuje ię w intrukcji ierwzej, z tym że zamiat ilnika obecny jet iłownik. Przeanalizujmy jezcze ukła z obciążonym iłownikiem, który znajuje ię w krajnym olnym ołożeniu ja to obrazuje ryunek 2. Przy całkowitym otwarciu zaworu ławiącego cała ciecz o omy łynie rzez ten zawór. Ciśnienie rze zaworem ławiącym jet wtey równe: ( kf 2 ) i wynika tylko z oorów rzeływu rzez zawór ławiący. Doiero, gy zczelina ławiąca bęzie na tyle mała, że ciśnienie ochozące o oorów rzeływu całego trumienia jaki izie o omy bęzie więkze niż ciśnienie wynikające z obciążenia iłownika natąi oział trumienia i iłownik zacznie ię rzeuwać. Ry. 2. Schemat ukłau ze terowaniem ławieniowym równoległym, gzie elementem wykonawczym jet iłownik Poobnie jak rzy terowaniu ławieniowym zeregowym, zaaę terowania ławieniowego równoległego można zobrazować tworząc oowieni wykre we wółrzęnych oraz i nakłaając na niego charakterytyki elementów hyraulicznych. Zotało to rzetawione na ryunku 3 3

5 Ry. 3. a) Schemat hyrauliczny ukłau ze terowaniem ławieniowym równoległym wraz z oznaczeniami wielkości b) Wykre obrazujący itotę terowania ławieniowego równoległego; [2] Na wykreie z ryunku 3 również nakłaa ię charakterytyki związane z omą rota 1 oraz zaworem rzelewowym (w tym rzyaku bezieczeńtwa) rota 2. Jenak tutaj w oróżnieniu o wykreu la terowania ławieniowego równoległego te wie rote nie tanowią zbioru unktów racy, ale ograniczają obzar, w których mogą być te unkty. Prota 3 oobnie jak rzy terowaniu ławieniowym zeregowym obrazuje ciśnienie rze ilnikiem hyrotatycznym. Prota 4 jet natomiat charakterytyką rzeływową ukłau obrazującą wzrot oorów rzeływu ocza wzrotu natężenia rzeływu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że krzywej 4 nie możemy zmieniać jak to miało miejce rzy terowaniu łąwieniowym zeregowym. Sterować możemy natomiat kztałtem krzywej 5, zmieniając ole owierzchni rzeływowej rzez zawór ławiący. Krzywa ta jet wyrowazona z unktu g=gt i jet lutrzanym obiciem normalnych charakterytyk rzeływowych. Jet to owoowane tym, że rzeływ jet ujemny w tounku o (atrz wzór (1)), czyli ten trumień cieczy o omy, który nie ołynie o ilnika ołynie rzez zawór ławiący. Tak więc unkt rzecięcia ię krzywych 4 i 5 jet unktem racy ukłau Warto zwrócić uwagę, że rzy orawnym ziałaniu ukłau unkty racy nie owinny leżeć na rotej 2 (znaczyłoby to o otwarciu zaworu rzelewowego). Mogą natomiat one leżeć na rotej 1, co oznacza całkowite zamknięcie zaworu ławiącego (krzywa 5 rzechozi w rotą ionową =0). Sójrzmy jezcze na krzywą 5. Im barziej rzyławimy zawór tym barziej ona rzeuwa ię w lewo i tym barziej jet ona troma, w wyniku czego unkt racy rzeunie ię w rawo, co bęzie kutkować wzrotem i akiem. Jeżeli natomiat oławimy zawór krzywa 5 rzeunie ię w lewo o krzywej 5, co bęzie kutkować akiem i wzrotem. Graniczne oławienie zaworu obrazuje krzywa 5. Natężenie rzeływu kierowane o ilnika jet równe 0, gyż ciśnienie rze ilnikiem owoowane oorami rzeływu rzez zawór ławiący nie jet w tanie okonać obciążenia iłownika. Rozważmy jezcze rawy energetyczne ukłau ze terowaniem ławieniowym równoległym. Pocza racy ukłau oma racuje cały cza z jenakową wyajnością, jenak ciśnienie omy zależy o obciążenia iłownika oraz o oorów rzeływu w ukłazie. Ryunek 4 rzetawia charakterytykę racy ukłau wraz z nanieionymi rotokątami owzorowywującymi ozczególne moce. 4

6 Ry. 4. Przykłaowa charakterytyka la terowania ławieniowego równoległego wraz z oziałem na rotokąty obrazujące ane moce; [2] Niezakrekowany rotokąt w lewym olnym rogu ukłau rzetawia moc z jaką racuje obiornik hyrauliczny. Najwiękzy rotokąt obrazuje moc z jaką racuje oma. Srawność całkowita ukłau jet tounkiem ola małego rotokąta o ola użego rotokąta. Wiać wyraźnie, że jakkolwiek nie jet ona zbyt wyoka to jenak jet użo wyżza niż rzy terowaniu ławieniowym zeregowym. Zakrekowane rotokąty oznaczają kolejno traty mocy: NR traty mocy wywołane oorami rzeływu na linii oma obiornik, Ngv traty mocy wywołane rzeciekami omy, Nv traty mocy wywołane rzeciekami na ilniku hyrotatycznym, Nv traty mocy wywołane rzeływem cieczy rzez zawór ławiący bezośrenio o zbiornika. Straty mocy Nv ą tak zwanymi tratami trukturalnymi, związanymi ze trukturą ukłau, a nie z charakterytykami i włanościami ozczególnych elementów. Pytanie o amozielnego rzeanalizowania: Które rotokąty na ryunku otyczącym raw energetycznych w terowaniu ławieniowym zeregowym (orzenie ćwiczenie) otyczą trukturalnych trat mocy zależnych o właściwości ukłau, a które ą tylko tratami na elementach ukłau? Poobnie jak w terowaniu ławieniowym zeregowym, w terowaniu ławieniowym równoległym rękość obiornika hyraulicznego zależy o jego obciążenia. Dla jenakowej zczeliny ławiącej, ale la wóch różnych obciążeń otrzymamy wie różne rękości obiornika, o czym można ię rzekonać otawiając o wzorów (4) lub (5) różne iły lub momenty. Na charakterytyce z ryunku 3 zmiana obciążenia kutkuje rzeunięciem ię w górę lub ół krzywej 4. Aby komenować wływ zmian obciążenia na zmiany rękości obiornika hyraulicznego touje ię regulatory rzeływu. Przykła zatoowania wurogowego regulatora rzeływu w konfiguracji ławieniowej równoległej rzetawia ryunek 5. 5

7 Ry. 5. Schemat rotego ukłau hyraulicznego z regulacją ławieniową równoległą z użyciem wurogowego regulatora rzeływu; [2] Regulacja ławieniowa zeregowa z wykorzytaniem wurogowego regulatora rzeływu omimo gorzej rawności niż regulacja ławieniowa równoległa ma jenak jeną barzo itotną rzewagę. Przy regulacji zeregowej reguluje ię trumień cieczy łynącej o ilnika lub iłownika, co zczególnie wiać jeśli regulator jet bliko obiornika. Przy regulacji ławieniowej równoległej reguluje ię trumień cieczy uuzczanej o zbiornika, a trumień cieczy łynącej o obiornika zależy nie tylko trumienia uuzczanego, ale także o trumienia łynącego o omy. Tak więc rzy regulacji ławieniowej równoległej wływ charakterytyki omy (oraz n. trat objetościowych na innych elementach) na rękość iłownika lub ilnika jet znaczny. Aby wyeliminować ten roblem można toować trójrogowe regulatory rzeływu. Na ryunku 6a) znajuje ię urozczony i zczegółowy chemat trójrogowego regulatora rzeływu, na ryunku 6b) natomiat znajuje ię rzykłaowy ukła hyrauliczny z wykorzytaniem tego elementu. Zaaa ziałania tego elementu jet taka, że na natawnej zczelinie ławiącej utrzymywany jet zawze taki am aek ciśnienia, w wyniku tego natężenie rzeływu rzez nią zależne jet tylko o ola jej owierzchni. Utrzymywanie tałego obywa ię orzez uuzczanie określonej ilości cieczy o zbiornika rze zczeliny ławiącej z wykorzytaniem zaworu różnicowego. Przykłaowo jeśli ciśnienie ilnika wzrośnie to wzrośnie również ciśnienie za zczeliną ławiącą co kutkowałoby akiem, a w konekwencji akiem natężenia rzeływu. Dlatego też ciśnieniowe rzężenie zwrotne owouje rzyławienie zczeliny zaworu różnicowego i w konekwencji aek trumienia uuzczanego o zbiornika oraz wzrot i natężenia rzeływu łynącego o obiornika o orzeniej wartości. Ten rozaj regulacji ma użo więkzą okłaność o terowania ławieniowego równoległego z użyciem wurogowego regulatora rzeływu, gyż zawór ławiący, na którym utrzymywanie jet tały aek ciśnienia jet włączony o ukłau zeregowo. Regulowane jet więc natężenie rzeływu kierowane o obiornika hyraulicznego,a anie o zbiornika. Z rugiej jenak trony rawność tego rozwiązania jet nieco niżza, gyż ciśnienie omy mui być zwiękzone o oatkową wartość. Wynoi ona rzeważnie mniej niż 0,5MPa, tak więc ta trata mocy jet użo mniejza niż trata mocy wynikająca z uuzczania określonego trumienia cieczy bezośrenio o zbiornika. 6

8 Ry. 6 a) Schemat urozczony i zczegółowy trójrogowego regulatora rzeływu; b) rzykła regulacji ławieniowej równoległej z użyciem tego elementu; [1], [2] Pytanie o amozielnego rzeanalizowania: Czy trójrogowy regulator rzeływu może racować na oływie? Dlaczego? Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jet zaoznanie ię z itotą terowania ławieniowego równoległego oraz wyznaczenie la rzykłaowego ukłau ze terowaniem ławieniowym równoległym zależności mięzy rękością obrotową ilnika hyrotatycznego a rawnością całkowitą ukłau la różnych obciążeń iłownika. Przebieg ćwiczenia Należy zmontować ukła hyrauliczny rzetawiony na ryunku 7. Zaoberwować zmiany rękości ilnika wraz ze zmianą zczeliny ławiącej natawnego zaworu ławiącego włączonego równolegle w ukła la różnych obciążeń ilnika. 7

9 obc M obc Ry. 7 Schemat ukłau hyraulicznego o baań rawności w terowaniu ławieniowym równoległym Silnik obciążany w oób natęujący: ołączony jet on z omą która zayając ciecz z oatkowego zbiornika tłoczy ją rzez zawór ławiący z owrotem o niego. Pytanie o amozielnego rzeanalizowania: Czego brakuje w ukłazie hyraulicznym rzeznaczonym o obciążenia ilnika? Czy montowanie takiego ukła hyraulicznego jet ouzczalne? Na co należy uważać rzy wykonywaniu tego ćwiczenia? Po zmontowaniu ukłau należy wykonać natęujące czynności: 1. Otworzyć zawór ławiący rzeznaczony o obciążania ilnika. 2. Natawić zczelinę zaworu ławiącego łużącego o terowania rękością na makymalną 3. Uruchomić ukła 4. Zamknąć zawór ławiący łużący o terowania rękością 5. Utawić ciśnienie obciążenia obc na wartość 1,5 MPa. 6. Zmierzyć ciśnienie rzy omie, ciśnienie rze ilnikiem, cza zmiany objętości zbiornika o określoną wartość (n 0,5 litra), aby moc obliczyć natężenie rzyływu jaki łynie rzez ilnik hyrotatyczny. 7. Stoniowo oławiając zawór ławiący łużący o terowania równoległego wykonać erię omiarów określonych w unkcje 6. Przy każym omiarze należy ilnować, aby ciśnienie obciążenia miało tała wartość!!! 8. Dla ciśnień obciążenia 2MPa, 2,5MPa oraz 3MPa (zamiat 1,5 MPa) wykonać czynności z unktów 4-7 8

10 Pytanie o amozielnego rzeanalizowania: Jak wygląa charakterytyka obciążenia la ilnika, który jet wykorzytywany w ćwiczeniu laboratoryjnym? Czym różni ię ona o charakterytyki obciążenia z ryunków 3 oraz 4? Dlaczego za każym razem trzeba zmieniać natawę zaworu ławiącego w ukłazie obciążenia, aby utrzymać tałe ciśnienie obciążenia? Wytyczne o rawozania Należy orzązić wykre zależności mięzy rękością obrotową ilnika hyrotatycznego, a rawnością całkowitą tego ukłau la czterech różnych wartości obciążenia ilnika. Do obliczeń należy rzyjąć natęujące ane: a) Obroty omy n=1500 obr/min b) Najmniejza wyajność jenotkowa omy (rzy makymalnym ciśnieniu równym 7MPa) q=4,3 cm 3 /obr c) Chłonność jenotkowa ilnika q=5 cm 3 /obr W tabeli omiarowej owinny znaleźć ię la każego unktu omiarowego natęujące wielkości: a) Ciśnienie za omą [MPa] b) Ciśnienie rze ilnikiem [MPa] c) Moment obciążenia ilnika M [Nm] liczony ze wzoru: M q 2 ) Wzrot objętości zbiornika V [m 3 ] e) Cza o którym natąiła zmiana objętości t [] f) Natężenie rzeływu cieczy wyływającej ze zbiornika [m 3 /min] liczone ze wzoru: V t g) Prękość obrotowa ilnika hyrotatycznego n [obr/min] obliczona ze wzoru: n q h) Moc wejściowa o ukłau oawana rzez omę Nw [kw], liczona ze wzoru: N w, gzie można oliczyć ze wzoru: n q i) Moc wyjściowa z ukłau wykorzytywana rzez ilnik Nu [kw] N u j) Srawność ukłau η oawana w rocentach liczona ze wzoru: N N u w *100% 9

11 W rawozaniu należy orzązić jeen wykre, na którym mają być rzetawione cztery krzywe obrazujące zależność mięzy rawnością, a rękością obrotową ilnika la różnych obciążeń ilnika. Srawozanie należy wykonać w formie elektronicznej i zakończyć je wniokami. Uwaga!!! Wzytkie obliczenia owinny być wykonywane o rowazeniu jenotek o ukłau SI. Literatura 1. Stryczek S.: Naę hyrotatyczny, tom I elementy Wyawnictwo Naukowo- Techniczne Warzawa Stryczek S.: Naę hyrotatyczny, tom II ukłay Wyawnictwo Naukowo- Techniczne Warzawa

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-szeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-szeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego Intrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie dławieniowe-zeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego Wtęp teoretyczny Prędkość ilnika hydrotatycznego lub iłownika zależy od kierowanego do niego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

11. O ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ

11. O ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ . O ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ Oberwowanym w realnym świecie zjawikom rzyiuje ię rote modele idee. Idee te z lezą lub gorzą recyzją odzwierciedlają zjawika świata realnego zjawika fizykalne. Treści zadań rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIOD P-N

ĆWICZENIE 1 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIOD P-N LBORTORM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYCH ĆWCZENE 1 CHRKTERYSTYK STTYCZNE DOD P-N K T E D R S Y S T E M Ó W M K R O E L E K T R O N C Z N Y C H 1 CEL ĆWCZEN Celem ćwiczenia jet zapoznanie ię z: przebiegami

Bardziej szczegółowo

Gazy wilgotne i suszenie

Gazy wilgotne i suszenie Gazy wilgotne i uzenie Teoria gazów wilgotnych dotyczy gazów, które w ąiedztwie cieczy wchłaniają ary cieczy i tają ię wilgotne. Zmiana warunków owoduje, że część ary ulega kroleniu. Najbardziej tyowym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksloatacji Maszyn secjalność: konstrukcja i eksloatacja maszyn i ojazdów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Budowa i działanie układu hydraulicznego.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Badania porównawcze układów sterowania i regulacji prędkością odbiornika hydraulicznego Opracowanie: H. Kuczwara, Z. Kudźma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE WG. ZASADY U/f = const

STEROWANIE WG. ZASADY U/f = const STEROWANIE WG. ZASADY U/f = cont Rozruch bezpośredni ilnika aynchronicznego (bez układu regulacji, odpowiedź na kok wartości zadanej napięcia zailania) Duży i niekontrolowany prąd przy rozruchu Ocylacje

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Metody sterowania prędkością odbiornika hydraulicznego w układach z pompą stałej wydajności sterowanie dławieniowe Opracowanie: Z.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Opracowanie: M. Stosiak, K. Towarnicki Wrocław 2016 Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 213 Tomaz PAJCHROWSKI* ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM W artykule

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki tyrystorowe (ac/dc)

Przekształtniki tyrystorowe (ac/dc) Przekztałtniki tyrytorowe (ac/c) Struktury (najczęściej toowane) Uprozczona analiza ( L 0, i cont ) Przebiegi napięć, prąów i mocy Wzory na wartości śrenie, kuteczne, harmoniczne Komutacja ( L > 0, i cont

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Intytut Podtaw Budowy Mazyn Zakład Mechaniki Laboratorium podtaw automatyki i teorii mazyn Intrukcja do ćwiczenia A-5 Badanie układu terowania

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - Fale ciśnieniowe w gazach

Ćwiczenie - Fale ciśnieniowe w gazach MIERNICTWO CIEPLNO - PRZE- PŁYWOWE - LABORATORIUM Ćwiczenie - Fale ciśnieniowe w gazach Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jet zaoznanie ię ze zjawikami rzeływu nieutalonego w rzewodach, wyznaczenie rędkości

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47 ezyty Problemowe Mazyny Elektryczne Nr 75006 47 Maria J. ielińka Wojciech G. ielińki Politechnika Lubelka Lublin POŚLIGOWA HARAKTERYSTYKA ADMITANJI STOJANA SILNIKA INDUKYJNEGO UYSKANA PRY ASTOSOWANIU SYMULAJI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW ZAKŁAD TERMODYNAMIKI

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW ZAKŁAD TERMODYNAMIKI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Materiały omocnicze do ćiczeń rachunkoych z rzedmiotu Termodynamika tooana CZĘŚĆ 1: GAZY WILGOTNE mr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 - Katera Silników Spalinowych i Pojazów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Baanie pompy - - Wstęp teoretyczny Pompa jest urzązeniem eneretycznym, które realizuje przepływ w kierunku wzrostu temperatury. Pobiera ciepło

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLTECHNA ŚLĄSA WYDZAŁ GÓNCTWA GEOLOG oman aula WYBANE METODY DOBOU NASTAW PAAMETÓW EGULATOA PD PLAN WYŁADU Wprowazenie ryterium Zieglera-Nichola Metoa linii pierwiatkowych ryterium minimalizacji kwaratowego

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 2 Wyznaczanie współczynnika oporów liniowych i współczynnika strat miejscowych w ruchu turbulentnym. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z laboratoryjną metoą

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III (zima) 2012/2013

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III (zima) 2012/2013 Kolokwium poprawkowe Wariant C azyny Elektryczne i Tranormatory t. t. em. III (zima) 01/013 azyna Aynchroniczna Trójazowy ilnik indukcyjny pierścieniowy ma natępujące dane znamionowe: P 13 kw n 147 or/min

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Metalurgia, Inżynieria Materiałowa II rok Silnik indukcyjny (aynchroniczny) Materiały do wykładów Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemyłowych AGH Kraków 2004 1. Wtęp

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Oględziny zewnętrzne tanowika: dane ilnika (dla połączenia w gwiazdę): typ Sg90L6, nr fabr. CL805351, P n =1,1kW, n n =925obr/min, U n =230/400V, I n =5,1/2,9A, coϕ n

Bardziej szczegółowo

Temperatura czarnej kulki umieszczonej w ognisku soczewki i ogrzanej promieniami słonecznymi zadanie z XXIX Olimpiady fizycznej 1979/1980 1

Temperatura czarnej kulki umieszczonej w ognisku soczewki i ogrzanej promieniami słonecznymi zadanie z XXIX Olimpiady fizycznej 1979/1980 1 6 FOTON 130, Jeień 015 Temperatura czarnej kulki umiezczonej w ogniku oczewki i ogrzanej promieniami łonecznymi zaanie z XXIX Olimpiay fizycznej 1979/1980 1 Taeuz Molena topień III, zaanie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BIULETYN WAT VOL LV, NR 3, 2006 Makymalny błąd ozacowania prędkości pojazdów uczetniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BOLESŁAW PANKIEWICZ, STANISŁAW WAŚKO* Wojkowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa Pierwsze rawo Kirchhoffa Pierwsze rawo Kirchhoffa dotyczy węzłów obwodu elektrycznego. Z oczywistej właściwości węzła, jako unktu obwodu elektrycznego, który: a) nie może być zbiornikiem ładunku elektrycznego

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Cz II praca zbiorowa pod redakcją I. Kruk i J. Typka. Wydawnictwo Uczelniane PS. Szczecin 2007.

1. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Cz II praca zbiorowa pod redakcją I. Kruk i J. Typka. Wydawnictwo Uczelniane PS. Szczecin 2007. Ćwiczenie Nr 556: Wyznaczanie prękości ali ltraźwięków w cieczy metoą optyczną. I. Literatra;. Ćwiczenia laboratoryjne z izyki. Cz II praca zbiorowa po reakcją I. Krk i J. Typka. Wyawnictwo Uczelniane

Bardziej szczegółowo

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2 Wrocław 2014 Wyznaczenie unktu racy Wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia 1. Wymagane ciśnienie odnoszenia zestawu min min ss 2. Obliczeniowa wydajność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Ćwiczenie A2. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny metodą dynamiczną.

INSTRUKCJA. Ćwiczenie A2. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny metodą dynamiczną. INSRUKCJA Ćwiczenie A Wyznaczanie wpółczynnia prężytości prężyny metodą dynamiczną. Przed zapoznaniem ię z intrucją i przytąpieniem do wyonania ćwiczenia należy zapoznać ię z natępującymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia

Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia Ćwiczenie 13 Układ napędowy z ilnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia 3.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie ię ze terowaniem prędkością ilnika klatkowego przez zmianę czętotliwości napięcia zailającego..

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO DOBÓR ZESTAWU YDROFOROWEGO Pierwszym etaem doboru Z jest wyznaczenie obliczeniowego unktu racy urządzenia: 1. Wymaganego ciśnienia odnoszenia zestawu = + min min ss 2. Obliczeniowej wydajności Q o Q 0

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Rozwiązanie. opracował: Jacek Izdebski.

Zadanie 1. Rozwiązanie. opracował: Jacek Izdebski. Zaanie 1 Jaką pracę należy wykonać, aby w przetrzeń mięzy okłakami konenatora płakiego wunąć ielektryk całkowicie tę przetrzeń wypełniający, jeśli napięcie na okłakach zmienia ię w trakcie tej operacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar cieła salania aliw gazowych Wstę teoretyczny. Salanie olega na gwałtownym chemicznym łączeniu się składników aliwa z tlenem, czemu

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Aparatura pomiarowa

1. Cel ćwiczenia. 2. Aparatura pomiarowa ZAKŁAD MECHANIKI DOŚWIADCZANEJ I BIOMECHANIKI INTYTUT MECHANIKI TOOWANEJ Wyział Mechaniczny POITECHNIKA KRAKOWKA INTRUKCJA DO ĆWICZENIA Przemiot: METODY BADANIA BIOMATERIAŁÓW I TKANEK Nr ćwiczenia 2 Temat:

Bardziej szczegółowo

3. Równanie Bernoulliego dla przepływu płynów doskonałych

3. Równanie Bernoulliego dla przepływu płynów doskonałych Równnie Bernoullieo l rzeływu łynów okonłyc Równnie Bernoullieo wyrż zę, że w rucu utlony nieściśliweo łynu ielneo obywjący ię w olu ił ciężkości, cłkowit eneri łynu kłjąc ię z enerii kinetycznej, enerii

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrkcja do

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Układy rewersyjne Wstęp Celem ćwiczenia jest budowa różnych układów hydraulicznych pełniących zróżnicowane funkcje. Studenci po odbyciu ćwiczenia powinni umieć porównać

Bardziej szczegółowo

Model oceny systemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych

Model oceny systemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr 2, 20 Model oceny ytemu remontu techniki brygady zmechanizowanej w działaniach bojowych Marian Brzezińki Wojkowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Logityki,

Bardziej szczegółowo

1 LWM. Defektoskopia ultradźwiękowa. Sprawozdanie powinno zawierać:

1 LWM. Defektoskopia ultradźwiękowa. Sprawozdanie powinno zawierać: L Defetosoia ultraźwięowa Srawozanie owinno zawierać:. Króti ois aaratury i metoy.. Rysune słua z zwymiarowanym ołożeniem wa. L Elastootya ynii baań elastootycznych Rzą izochromy m Siła na ońcu źwigni

Bardziej szczegółowo

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Metody ytemowe i decyzyjne w informatyce Ćwiczenia lita zadań nr 1 Prote zatoowania równań różniczkowych Zad. 1 Liczba potencjalnych użytkowników portalu połecznościowego wynoi 4 miliony oób. Tempo, w

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ Ćwiczenie 7 WYZNACZANIE ODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH ETODĄ TENSOETRYCZNĄ A. PRĘT O PRZEKROJU KOŁOWY 7. WPROWADZENIE W pręcie o przekroju kołowym, poddanym obciążeniu momentem

Bardziej szczegółowo

Część 1 9. METODA SIŁ 1 9. METODA SIŁ

Część 1 9. METODA SIŁ 1 9. METODA SIŁ Część 1 9. METOD SIŁ 1 9. 9. METOD SIŁ Metoda ił jet poobem rozwiązywania układów tatycznie niewyznaczalnych, czyli układów o nadliczbowych więzach (zewnętrznych i wewnętrznych). Sprowadza ię ona do rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

motocykl poruszał się ruchem

motocykl poruszał się ruchem Tet powtórzeniowy nr 1 W zadaniach 1 19 wtaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi Inforacja do zadań 1 5 Wykre przedtawia zależność prędkości otocykla od czau Grupa B 1 Dokończ zdanie, określając,

Bardziej szczegółowo

Market Allocation, [w:] R.H. Haveman i J. Margolis (red.), Markham Public Expenditures and Policy Analysis,, Chicago 1970 s. 59-73

Market Allocation, [w:] R.H. Haveman i J. Margolis (red.), Markham Public Expenditures and Policy Analysis,, Chicago 1970 s. 59-73 Efekty zewnętrzne Pojęcie efektu zewnętrznego (extenal effect, externality) wywodzi ię od. Marhalla, który użył w roku 1890 ojęcia ozczędności zewnętrznej (external economy), owtającej wówcza, gdy rzediębiortwo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Zestaw 8 Podsumowanie

Zestaw 8 Podsumowanie Zetaw 8 Podumowanie Zadanie 1. Sprinter przebiegł dytan 100 m z prędkością średnią równą 10 ~ a rowerzyta przejechał odległość 2 km z prędkością średnią 18 k;;. W każ poprawną odpowiedź. Który z nich poruzał

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO EGZAMINU Z WTiM 2

MATERIAŁY DO EGZAMINU Z WTiM 2 Materiały o ezaminu z WTiM MATERIAŁY O EGZAMINU Z WTiM Oracoał: Sanzajn Rok akaemicki: 006/007 Oracoał: Sanzajn 006/007 Materiały o ezaminu z WTiM o omiaru ciśnienia tatyczneo o ciśnienia tatyczneo h a

Bardziej szczegółowo

3. Numeryczne modelowanie procesów krzepnięcia

3. Numeryczne modelowanie procesów krzepnięcia 3. Numeryczne modeowanie roceów krzenięcia Modeowanie numeryczne rzeływów, którym towarzyzą rzemiany fazowe ub rzeływy ze wobodną owierzchnią, wciąż tanowi wyzwanie da naukowców zajmujących ię mechaniką

Bardziej szczegółowo

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga:

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga: TEST z działu: Kineatyka iię i nazwiko W zadaniac 8 każde twierdzenie lub pytanie a tylko jedną prawidłową odpowiedź Należy ją zaznaczyć data W rucu jednotajny protoliniowy droga: 2 jet wprot proporcjonalna

Bardziej szczegółowo

POMIAR MOCY AKUSTYCZNEJ

POMIAR MOCY AKUSTYCZNEJ INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN ABORATORIUM POMIAR MOCY AKUSTYCZNEJ Measurment of soun ower 9 8 ;7 ;6 ;5 4 h l c l Zakres ćwiczenia. Zaoznanie się z normami otyczącymi omiaru mocy akustycznej.. Zaoznanie się

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego L A B O A T O I U M U K Ł A D Ó W L I N I O W Y C H Podtawowe układy pracy tranzytora bipolarnego Ćwiczenie opracował Jacek Jakuz 4. Wtęp Ćwiczenie umożliwia pomiar i porównanie parametrów podtawowych

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016 EUROELEKTRA Ogólnopolka Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok zkolny 015/016 Zadania z elektrotechniki na zawody III topnia Rozwiązania Intrukcja dla zdającego 1. Cza trwania zawodów: 10 minut..

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków, Poland.

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków, Poland. NSTYTUT FZYK JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańkiego olkiej Akademii Nauk ul. Radzikowkiego 5, 3-34 Kraków, oland. www.ifj.edu.l/reort/003.html Kraków, grudzień 003 Raort Nr 934/E OTYMALZACJA ARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie H-2 WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKROPRZEMIESZCZENIA W DWUSTRONNEJ PODPORZE HYDROSTATYCZNEJ (DPH)

Ćwiczenie H-2 WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKROPRZEMIESZCZENIA W DWUSTRONNEJ PODPORZE HYDROSTATYCZNEJ (DPH) POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBABIAEK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-2 Temat: WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKOPZEMIESZCZENIA W DWUSTONNEJ PODPOZE HYDOSTATYCZNEJ (DPH) Konsultacja i oracowanie: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Programy CAD w praktyce inŝynierkiej Wykład IV Filtry aktywne dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmc dmc.p..p.lodz.pl pok. 54, tel.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania Efektywność energetyczna systemu ciełowniczego z ersektywy otymalizacji rocesu omowania Prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej J. Osiadacz Prof. ndz. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Dr inż. Małgorzata Kwestarz

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 o 31,5 Ma o 50 m /min KAR ARA KAALOGOWA - INSRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy o ocinania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Przekłanie r inż. G. Kostro Zębate: Proste; Złożone; Ślimakowe; Planetarne. Cięgnowe: Pasowe; Łańcuchowe; Linowe. Przekłanie Przekłanie Hyrauliczne: Hyrostatyczne;

Bardziej szczegółowo

STRENGTHENING OF THE STEEL AFTER HEAT TREATING WITH THE MATRIX OF DIFFERENT STRUCTURE

STRENGTHENING OF THE STEEL AFTER HEAT TREATING WITH THE MATRIX OF DIFFERENT STRUCTURE Leopold BERKOWSKI, Jacek BOROWSKI, Zbigniew RYBAK Politechnika Poznańka, Intytut Mazyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, 6-965 Poznań (Poland) e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl STRENGTHENING

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkury w województwie podkarpacki w roku zkolny 2005/2006... pieczątka nagłówkowa zkoły... kod pracy ucznia KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkuru

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH Wielkość fizyczna nazwa ybol Przypiezenie (II zaada dynaiki) a Jednotka wielkości fizycznej Wzór nazwa ybol F N w a niuton na kilogra kg Ciężar Q Q g niuton N Przypiezenie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH 1. Cel ćwiczenia Celem bezośrednim ćwiczenia jest omiar narężeń ionowych i oziomych w ścianie zbiornika - silosu wieżowego, który jest wyełniony

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zastosowanie zaworu zwrotnego sterowanego w układach hydraulicznych maszyn roboczych Opracowanie: P. Jędraszczyk, Z. Kudżma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

Roboty Przemysłowe. 1. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne wykorzystanie cyklogramu pracy do planowania cyklu pracy manipulatora

Roboty Przemysłowe. 1. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne wykorzystanie cyklogramu pracy do planowania cyklu pracy manipulatora Roboty rzemysłowe. ozycjonowane zderzakowo maniulatory neumatyczne wykorzystanie cyklogramu racy do lanowania cyklu racy maniulatora Celem ćwiczenia jest raktyczne wykorzystanie cyklogramu racy maniulatora,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Metody ograniczenia strat mocy w układach hydraulicznych Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, U. Radziwanowska, J. Rutański, M. Stosiak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu nstrukcja do laboratorium z fizyki budowli Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w omieszczeniu 1 1.Wrowadzenie. 1.1. Energia fali akustycznej. Podstawowym ojęciem jest moc akustyczna źródła, która jest miarą

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Karol Cupiał

Podstawy Automatyki. Karol Cupiał Poawy Automatyki Karol Cupiał Czętochowa tyczeń Kierunek Energetyka tudia tacjonarne em. 3 we 3 l3 c Kierunek Mechanika i BM tudia tacjonarne em 4 5 w 3 l Kierunek Mechatronika tudia tacjonarne em. 5 w

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S10 służy

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S10 służy Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S10 3 WN10 o 31,5 Ma o 80 m /min KAR AR KALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 450 309 01.2012 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S10 służy o ocinania

Bardziej szczegółowo

EkSPLOATACYjNE badania STANU zdatności TURbiNOWEgO SiLNikA OdRzUTOWEgO

EkSPLOATACYjNE badania STANU zdatności TURbiNOWEgO SiLNikA OdRzUTOWEgO PRACE instytutu LOTNiCTWA 3,. 70-84, Warzawa 0 EkSPLOATACYjNE badania STANU zdatności TURbiNOWEgO SiLNikA OdRzUTOWEgO Karol GolaK, PaWeł lindstedt Intytut Techniczny Wojk Lotniczych Strezczenie Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna

Ćwiczenie 1. Badanie aktuatora elektrohydraulicznego. Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium. Instrukcja laboratoryjna Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Przemysłowych - laboratorium Ćwiczenie 1 Badanie aktuatora elektrohydraulicznego Instrukcja laboratoryjna Opracował : mgr inż. Arkadiusz Winnicki Warszawa 2010 Badanie

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

EDOMETRYCZNE MODUŁY ŚCISLIWOŚCI GRUNTU

EDOMETRYCZNE MODUŁY ŚCISLIWOŚCI GRUNTU Dr inż. Grzegorz Straż Intrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych pt: EDOMETRYCZNE MODUŁY ŚCISLIWOŚCI GRUNTU Wprowadzenie. Zalecenia dotyczące badań gruntów w edometrze: Zalecane topnie wywoływanego naprężenia:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. POLITECHIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA EERGETYKI ISTYTUT MASZY URZĄDZEŃ EERGETYCZYCH Turbna arowa II Laboratoru oarów azyn celnych (PM 8) Oracował: dr nż. Grzegorz Wcak Srawdzł: dr

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GRAFÓW ZALEŻNOŚCI I DRZEW ROZGRYWAJĄCYCH PARAMETRYCZNIE W PROCESIE INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE UKŁADÓW MASZYNOWYCH

ZASTOSOWANIE GRAFÓW ZALEŻNOŚCI I DRZEW ROZGRYWAJĄCYCH PARAMETRYCZNIE W PROCESIE INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE UKŁADÓW MASZYNOWYCH ZASTOSOWANIE GRAFÓW ZALEŻNOŚCI I DRZEW ROZGRYWAJĄCYCH PARAMETRYCZNIE W PROCESIE INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE UKŁADÓW MASZYNOWYCH Adam DEPTUŁA, Marian A. PARTYKA Strezczenie: W oracowaniu rzedtawiono zatoowanie

Bardziej szczegółowo

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1 mln. Poradnik Projektanta Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania. www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Poradnik Projektanta Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania 1 mln zaintalowanych zaworów równoważących. Dzięki temu rocznie generowana jet ozczędność 73 500 MWh

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-4 Temat: WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I OBJĘTOŚCIOWEJ WIELOTŁOCZKOWEGO OSIOWEGO SILNIKA HYDRAULICZNEGO. Konsultacja i redakcja:

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 6. Hanna Pawłowska Elementy termodynamiki atmosfery i fizyki chmur Wykład 6

Plan wykładu 6. Hanna Pawłowska Elementy termodynamiki atmosfery i fizyki chmur Wykład 6 Plan wykłau 6 emoynamika związana z uhem ionowym Poe euo-aiabatyzny emeatua ekwiwalentna, temeatua ekwiwalentno-otenjalna, liqui wate otential temeatue Gaient wilgotno-aiabatyzny Hanna Pawłowka Elementy

Bardziej szczegółowo

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TERMODYNAMIKI. Wykres indykatorowy silnika spalinowego

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TERMODYNAMIKI. Wykres indykatorowy silnika spalinowego Wydział Samochodów i Mazyn Roboczych Intytut Pojazdów LABORATORIUM TERMODYNAMIKI Wykre indykatorowy ilnika alinowego Oracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kotrzewa Warzawa, wrzeień 016 SPIS TREŚCI Wykre indykatorowy...

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I. Zadania zamknięte. Zadania otwarte

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I. Zadania zamknięte. Zadania otwarte SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I Jeżeli zdający rozwiąże zadanie inną, merytorycznie poprawną metodą, to za rozwiązanie otrzymuje makymalną liczbę punktów. Zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMBINACJI POTENCJAŁÓW T- DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SZTYWNOŚCI SIŁOWNIKA ŁOŻYSKA MAGNETYCZNEGO

WYKORZYSTANIE KOMBINACJI POTENCJAŁÓW T- DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SZTYWNOŚCI SIŁOWNIKA ŁOŻYSKA MAGNETYCZNEGO Zezyty Problemowe Mazyny Elektryczne Nr 83/29 89 Broniław Tomczuk, Jan Zimon Politechnika Opolka, Opole WYKORZYSTANIE KOMBINACJI POTENCJAŁÓW T- DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SZTYWNOŚCI SIŁOWNIKA ŁOŻYSKA MAGNETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD TEMPERATURY

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD TEMPERATURY Ć w i c z e n i e 30 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD EMPERAURY 30.1 Wtęp teoretyczny 30.1.1. Prędkość dźwięku. Do bardzo rozpowzechnionych proceów makrokopowych należą ruchy określone wpólną nazwą

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE

DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE Szybkobieżne Pojazdy Gąienicowe (19) nr 1, 2004 Zbigniew RACZYŃSKI Jacek SPAŁEK DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-1 Temat: OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH Konsutacja i oracowanie: dr ab. inż. Donat Lewandowski, rof. PŁ

Bardziej szczegółowo

Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl

Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.strefaprojektanta.pl MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regulacja wodnych ytemów klimatyzacji i ogrzewania Poradnik Projektanta www.trefaprojektanta.pl Spi treści 1.1 Zalecane aplikacje dla intalacji grzewczych 4 1.2 Zalecane aplikacje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSYUU ECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI POLIECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSRUKCJA LABORAORYJNA emat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA DLA KONWEKCJI WYMUSZONEJ W RURZE

Bardziej szczegółowo

Projekt 2 studium wykonalności. 1. Wyznaczenie obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy)

Projekt 2 studium wykonalności. 1. Wyznaczenie obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy) Niniejzy projekt kłada ię z dwóch części: Projekt 2 tudium wykonalności ) yznaczenia obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy) przyzłego amolotu 2) Ozacowania koztów realizacji projektu. yznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie przebiegów regulacyjnych dwustawnego regulatora ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ermodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Siik ciey siikach (maszynach) cieych cieło zamieniane jest na racę. Elementami siika są: źródło cieła

Bardziej szczegółowo