Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 Załcznik nr 109 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj i praktyk nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 330. II. KWALFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent nabywa wiedz z zakresu nauk weterynaryjnych zgodnie z wymaganiami okrelonymi w: ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt, ustawie o ochronie zwierzt, prawie farmaceutycznym, a take prawie Unii Europejskiej oraz posiada umiejtnoci wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Absolwent posiada wiedz umoliwiajc: badanie stanu zdrowia zwierzt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierzt; wykonywanie zabiegów chirurgicznych; wydawanie opinii i orzecze lekarsko-weterynaryjnych; wydawanie recept na leki i materiały medyczne; badanie zwierzt rzenych, misa i innych produktów pochodzenia zwierzcego; nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produktami pochodzenia zwierzcego; sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochron zdrowia publicznego i rodowiska oraz zdrowia zwierzt w stadzie; sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierztami i miejscami ich gromadzenia; wykonywanie bada i weterynaryjnej oceny rodków ywienia zwierzt i warunków ich wytwarzania; upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej; zarzdzanie w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywanie bada laboratoryjnych prowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach leczniczych dla zwierzt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych; administracji rónego szczebla gdy wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii; instytutach naukowobadawczych i orodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych oraz szkolnictwie po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umiej posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 1

2 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Biologii Biologii komórki Biochemii Biofizyki Chemii Histologii i embriologii Anatomii zwierzt Anatomii topograficznej Fizjologii zwierzt Mikrobiologii Immunologii Genetyki ogólnej i weterynaryjnej Epidemiologii weterynaryjnej Patofizjologii Farmakologii weterynaryjnej Farmacji Toksykologii Ochrony rodowiska Biostatystyki i metod dokumentacji Weterynarii sdowej 15 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Agronomii Chowu i hodowli zwierzt Technologii w produkcji zwierzcej ywienia zwierzt i paszoznawstwa Dietetyki Etologii, dobrostanu i ochrony zwierzt Prewencji weterynaryjnej Ekonomii weterynaryjnej Diagnostyki obrazowej Diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej Patomorfologii Chirurgii ogólnej i anestezjologii Parazytologii i inwazjologii 90 2

3 14. Chorób psów i kotów Chorób koni Chorób zwierzt gospodarskich Andrologii i unasieniania Chorób ptaków Chorób zwierzt futerkowych Chorób ryb Chorób owadów uytkowych Higieny zwierzt rzenych i misa Higieny produktów pochodzenia zwierzcego Higieny mleka Zoonoz Higieny rodków ywienia zwierzt Ochrony zdrowia publicznego w stanach zagroe Administracji i ustawodawstwa weterynaryjnego Historii weterynarii i deontologii TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie biologii Treci kształcenia: Budowa rónych struktur organizmów zwierzcych w nawizaniu do ich funkcji. Wpływ czynników rodowiska oraz udomowienia zwierzt na budow i funkcje organizmu. Rozwój filogenetyczny i ontogenetyczny. Elementy botaniki lekarskiej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia praw biologicznych odnoszcych si do rozwoju filogenetycznego i ontogenetycznego poszczególnych struktur organizmów zwierzcych; wizania praw biologicznych z budow i funkcj ssaków; rozpoznawania i wykorzystywania rolin leczniczych i trujcych; wykorzystywania zwizków chemicznych czynnych jako leki lub substancje trujce. 2. Kształcenie w zakresie biologii komórki Treci kształcenia: Funkcjonalna organizacja komórki. Charakterystyka organelli w rónych typach komórek. Błony biologiczne i ich rola w transporcie komórkowym. Struktury cytoszkieletu. Jdro komórkowe, chromatyna jdrowa, kariotypy zwierzt. Komórki macierzyste, rónicowanie si komórek, starzenie si i naturalna mier komórek. Receptory komórkowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania struktury i ultrastruktury komórki zwierzcej i jej zmiennoci w rónych typach tkanek; stosowania technik analizy mikroskopowej komórek; rozpoznawania mechanizmów zwizanych z cyklem komórkowym; oceny obrazu struktur komórkowych w dokumentacji mikroskopowo-elektronowej; rozumienia podstawowych zjawisk fizjologicznych toczcych si w komórce w korelacji do morfologii jdra i organelli cytoplazmatycznych. 3. Kształcenie w zakresie biochemii Treci kształcenia: Funkcje i metabolizm: cukrów, tłuszczów, aminokwasów i białek. Podstawowe przemiany metaboliczne: glikoliza, cykl Krebsa, cykl pentozowo-fosforanowy, cykl mocznikowy, betaoksydacja. Budowa i przemiany kwasów nukleinowych. Zwizki biologicznie czynne: zwizki wysokoenergetyczne, fosfageny, aminokwasy, witaminy, hormony, enzymy i koenzymy, nienasycone kwasy tłuszczowe, aminy biogenne i eikozany. Swoisto metaboliczna tkanek i narzdów. Mechanizm działania hormonów peptydowych i sterydowych. Hormonalna regulacja metabolizmu. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty procesów biochemicznych; posługiwania si metodami i aparatur stosowan w laboratoriach biochemicznych. 4. Kształcenie w zakresie biofizyki Treci kształcenia: Biofizyczne podstawy procesów yciowych. Fizyczne metody pomiarowe stosowane w medycynie weterynaryjnej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania wiedzy do opisu biofizycznych zjawisk wystpujcych w komórce i narzdach; stosowania praw fizyki w rónych metodach diagnostycznych. 5.Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Wybrane pierwiastki i ich funkcje w układach biologicznych. Wizania chemiczne. Klasyfikacja reakcji chemicznych. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory typy i właciwoci. Mieszaniny buforowe. Układy koloidalne hydrofilowe i hydrofobowe. Biologiczne układy koloidalne jako rodowisko reakcji w komórce. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zagadnie chemii; sporzdzania roztworów o okrelonym składzie; posługiwania si technikami laboratoryjnymi i sprztem w laboratorium analitycznym; wykonywania i interpretowania wyników analiz. 6. Kształcenie w zakresie histologii i embriologii Treci kształcenia: Budowa mikroskopowa i ultrastruktura komórek zwierzcych. Charakterystyka tkanek organizmów zwierzcych. Histologia układów: naczyniowego, nerwowego, pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego oraz gruczołów: wydzielania wewntrznego, powłoki ciała i narzdów zmysłów. Gametogeneza, zapłodnienie, rozwój zarodka, histologia łoyska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania mikroskopowej i ultrastrukturalnej budowy tkanek i narzdów zwierzcych; rozpoznawania morfologii mikroskopowej struktur i narzdów poszczególnych układów; rozumienia procesów gametogenezy, zapłodnienia oraz rozwoju zarodka i jego błon płodowych; identyfikacji prawidłowych struktur histologicznych w preparacie mikroskopowym. 7. Kształcenie w zakresie anatomii zwierzt Treci kształcenia: Budowa makroskopowa narzdów i układów zwierzt domowych, w nawizaniu do ich funkcji, z uwzgldnieniem rónic gatunkowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia wiedzy z zakresu ogólnej budowy zwierzt; rozumienia makroskopowej anatomii poszczególnych układów zwierzt domowych; identyfikowania gatunków narzdów i struktur na podstawie charakterystycznych cech anatomicznych; posługiwania si anatomicznym mianownictwem weterynaryjnym polskim, łaciskim oraz greckim w aspekcie potrzeb klinicznych. 8. Kształcenie w zakresie anatomii topograficznej Treci kształcenia: Połoenie narzdów w okrelonych czciach ciała w kontekcie diagnostyki klinicznej. Morfologia w obrazowych metodach diagnostycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia stratygrafii okolic ciał; rozumienia skeletotopii, holotopii i syntopii struktur i narzdów poszczególnych układów; identyfikowania dostpnych palpacyjnie struktur kostnych, wzłów chłonnych, naczy, nerwów; okrelania połoenia narzdów wewntrznych u ywych zwierzt w kontekcie postpowania diagnostycznego i klinicznego; rozpoznawania prawidłowych struktur i narzdów w obrazowych metodach diagnostycznych. 9. Kształcenie w zakresie fizjologii zwierzt Treci kształcenia: Funkcjonowanie poszczególnych struktur, narzdów i układów organizmu. Układy regulacyjne i ich zmienno. Procesy metaboliczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania wiedzy z zakresu mechanizmów regulacji fizjologicznych (homeostazy) zapewniajcych prawidłowe 4

5 funkcjonowanie organizmu ze szczególnym uwzgldnieniem rónic w fizjologii zwierzt misoernych, wszystkoernych i rolinoernych. 10. Kształcenie w zakresie mikrobiologii Treci kształcenia: Charakterystyka mikroorganizmów i subkomórkowych struktur zakanych. Flora autochtoniczna i inwazyjna metody identyfikacji. Genetyka mikroorganizmów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania wiedzy z zakresu mikroorganizmów i subkomórkowych czynników zakanych; rozumienia zrónicowania, wystpowania oraz wpływu mikroorganizmów na zwierzta, ludzi i roliny; rozumienia genetycznych podstaw chorobotwórczoci; posługiwania si podstawowymi mikrobiologicznymi metodami diagnostycznymi. 11. Kształcenie w zakresie immunologii Treci kształcenia: Odporno i jej rodzaje. Komórki układu immunologicznego ich funkcje. Immunotolerancja. Transmisja odpornoci nabytej. Choroby zwierzt zwizane z rónymi typami nadwraliwoci. Choroby tła autoagresywnego. Wrodzone i nabyte niedobory immunologiczne. Ogólne zasady immunoprofilaktyki. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia wiedzy dotyczcej funkcji antygenów oraz komórek układu odpornociowego; rozumienia i oceny funkcjonowania mechanizmów odpornociowych; rozumienia patogenezy chorób tła immunologicznego. 12. Kształcenie w zakresie genetyki ogólnej i weterynaryjnej Treci kształcenia: Podstawy genetyki ogólnej i molekularnej. Immunogenetyka w praktycznej hodowli. Genetyka populacji. Dziedziczenie cech uytkowych. Choroby dziedziczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia funkcjonowania noników genetycznych w komórce; rozumienia molekularnych podstaw dziedziczenia; wykorzystywania immunogenetyki w hodowli zwierzt i medycynie weterynaryjnej; posługiwania si nomenklatur stosowan w genetyce; rozumienia genetycznych podstaw chorób dziedzicznych, wad rozwojowych i procesów nowotworowych. 13. Kształcenie w zakresie epidemiologii weterynaryjnej Treci kształcenia: Epidemiologia opisowa i analityczna. Metody epidemiologiczne. Informatyka w projektowaniu i przeprowadzaniu bada epidemiologicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: planowania i interpretacji wyników bada epidemiologicznych; korzystania z programów komputerowych w epidemiologii. 14. Kształcenie w zakresie patofizjologii Treci kształcenia: Zaburzenia czynnociowe organizmu. Wpływ zaburze czynnociowych na zdrowie i produkcyjno zwierzt. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia poj zwizanych z chorob; rozumienia mechanizmów choroby oraz efektów zaburze homeostazy; rozumienia patogenezy i przebiegu jednostek chorobowych rónych gatunków zwierzt. 15. Kształcenie w zakresie farmakologii weterynaryjnej Treci kształcenia: Farmakologia ogólna. Charakterystyka grup rodków leczniczych efekty i mechanizmy ich działania na organizm i poszczególne narzdy (farmakodynamika). Farmakokinetyka leków w organizmie wchłanianie, biodostpno, rozmieszczenie w tkankach, biotransformacja, wydalanie. Podstawowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych grup leków u rónych gatunków zwierzt (podstawy farmakoterapii). Działania niepodane, interakcje zachodzce midzy lekami. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj z zakresu farmakologii ogólnej; rozumienia i wykorzystywania wiedzy dotyczcej właciwoci farmakodynamicznych (efektów i mechanizmów działania) oraz farmakokinetycznych substancji czynnych nalecych do grup leków stosowanych u rónych gatunków zwierzt; 5

6 rozpoznawania wskaza i przeciwwskaza stosowania leków u zwierzt; rozumienia farmakodynamicznych i farmakokinetycznych interakcji leków. 16. Kształcenie w zakresie farmacji Treci kształcenia: Produkty lecznicze i surowce farmaceutyczne. Prawo farmaceutyczne. Receptura weterynaryjna. Postacie leków stosowanych w weterynarii. Biorównowano farmaceutyków. Charakterystyka najwaniejszych substancji czynnych wystpujcych w surowcach rolinnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania podstawowych poj z zakresu farmacji ogólnej oraz prawa farmaceutycznego dotyczcego wytwarzania i dystrybucji leków; wykorzystywania farmakopei europejskiej i narodowej; wytwarzania leków stosowanych u zwierzt; zapisywania gotowych i recepturalnych postaci leków. 17. Kształcenie w zakresie toksykologii Treci kształcenia: Substancje wywołujce zatrucia u zwierzt. Mechanizmy działania trucizn. Toksykokinetyka. Obraz kliniczny i anatomopatologiczny zatru. Metody diagnostyczne i laboratoryjne w toksykologii. Zasady postpowania lekarskiego w zatruciach. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania zatrucia na podstawie obrazu klinicznego i zmian anatomopatologicznych; diagnostyki i leczenia zatru zwierzt; przeprowadzenia wywiadu toksykologicznego; doboru materiału biologicznego do bada toksykologicznych; wykonywania podstawowych analiz diagnostycznych i interpretacji uzyskanych wyników; oszacowywania ryzyka zagroe populacyjnych oraz zagroe dla zdrowia ludzi; zapobiegania zagroeniom populacyjnym oraz dla zdrowia ludzi. 18. Kształcenie w zakresie ochrony rodowiska Treci kształcenia: Aktualne problemy sozologiczne. Rola lekarza weterynarii w ochronie rodowiska. Zagroenia ekotoksykologiczne zwizane z hodowl zwierzt. Zanieczyszczenia atmosfery, wód i gleb monitoring, sposoby ograniczania skae. Oczyszczanie cieków przemysłowych i komunalnych. Sposoby redukcji emisji gazów przemysłowych i pyłów. Przepisy prawne w zakresie ochrony rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych problemów ochrony rodowiska; identyfikowania ródeł zanieczyszcze; ograniczania emisji i neutralizacji substancji niebezpiecznych; posługiwania si przepisami prawnymi z zakresu ochrony rodowiska w Polsce i na wiecie; przeprowadzania rodowiskowego badania toksykologicznego. 19. Kształcenie w zakresie biostatystyki i metod dokumentacji Treci kształcenia: Pojcia i terminy stosowane w statystyce. Metody statystyczne w naukach biologicznych. Dobór właciwej metody statystycznej w opracowaniu wyników bada. Biostatystyka jako podstawowe narzdzie epidemiologii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj statystycznych; wykorzystywania statystyki opisowej; wyboru metody do charakterystyki populacji i próby; testowania hipotez. 20. Kształcenie w zakresie weterynarii sdowej Treci kształcenia: Odpowiedzialno cywilna i karna zwizana z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii. Zasady sporzdzania opinii i orzecze w postpowaniu cywilnym i karnym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania organizacji orzecznictwa sdowego; opracowywania opinii biegłego z zakresu medycyny weterynaryjnej. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie agronomii Treci kształcenia: Uwarunkowania przyrodnicze klimat, gleba, biocenoza, rzeba terenu, antropopresja oraz agrotechniczne dobór gatunków i odmian, nawoenie, uprawa, 6

7 ochrona, siew i zbiór produkcji rolinnej. Charakter i wielkoci produkcji rolinnej. Znaczenie poszczególnych grup rolin uprawowych. Zagospodarowanie płodów rolnych. Systemy rolnicze. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj z zakresu produkcji rolinnej; rozumienia i stosowania ogólnych zasad nowoczesnej produkcji rolniczej. 2. Kształcenie w zakresie chowu i hodowli zwierzt Treci kształcenia: Chów i hodowla poszczególnych gatunków zwierzt gospodarskich i towarzyszcych. Znaczenie zwierzt gospodarskich i towarzyszcych. Charakterystyka poszczególnych ras i wymagania rodowiskowe w obrbie gatunku. Rola ras rodzimych (zachowawczych) we współczesnym chowie i hodowli. Kierunki uytkowania i praca hodowlana. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania terminologii hodowlanej; opisu zwierzt; stosowania zasad selekcji, kojarze i krzyowania w hodowli zwierzt. 3. Kształcenie w zakresie technologii w produkcji zwierzcej Treci kształcenia: Organizacja produkcji zwierzcej w gospodarstwie. Obrót stadem. Planowanie wielkoci struktury stada. Technologia produkcji mleka, ywca, jaj, wełny i skór. Zasady funkcjonowania specjalistycznych ferm rónych gatunków zwierzt gospodarskich. Przepisy prawne w zakresie produkcji zwierzcej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia organizacji wielkostadnej produkcji zwierzcej; stosowania przepisów prawnych dotyczcych produkcji zwierzcej. 4. Kształcenie w zakresie ywienia zwierzt i paszoznawstwa Treci kształcenia: Podstawowe składniki pokarmowe w ywieniu zwierzt. Trawienie i metabolizm u zwierzt mono- i poligastrycznych. Strawno składników pokarmowych. Systemy wartociowania i oceny pasz. Pasze naturalne i przetworzone składniki wyróniajce. Dodatki paszowe w ywieniu zwierzt. Zapotrzebowanie pokarmowe w zalenoci od gatunku i kierunków uytkowania. Normowanie dawki, systemy i technologie ywienia zwierzt. Technologie produkcji pasz przemysłowych. ywienie zwierzt w okresie odchowu i produkcji. Kontrola produkcji oraz dystrybucji pasz. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia fizjologicznych podstaw ywienia zwierzt misoernych, wszystkoernych i rolinoernych; okrelania wartoci pokarmowych podstawowych pasz gospodarskich i przemysłowych; bilansowania dawek pokarmowych; oceny jakoci pasz; opracowywania rónych modeli ywieniowych. 5. Kształcenie w zakresie dietetyki Treci kształcenia: Ogólne zasady ywienia zwierzt chorych. ywienie wspomagane enteralne oraz parenteralne. Patologiczne reakcje na pokarm. ywienie dietetyczne zwierzt gospodarskich. Problemy ywieniowe u starych zwierzt. Poprawa właciwoci dietetycznej pasz. Mieszanki i odywki dietetyczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru ywienia rónych gatunków zwierzt w rónych okresach ycia stosowanie do przebiegu chorób i w okresie rekonwalescencji. 6. Kształcenie w zakresie etologii, dobrostanu i ochrony zwierzt Treci kształcenia: Ocena temperamentu oraz charakteru zwierzt w stanie zdrowia i choroby. Postpowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne w zaburzeniach zachowa zwierzt. Regulacje prawne dotyczce dobrostanu zwierzt w aspekcie kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania i interpretacji zachowa zdrowych i chorych zwierzt; kompleksowej oceny dobrostanu zwierzt w obiektach chowu. 7

8 7. Kształcenie w zakresie prewencji weterynaryjnej Treci kształcenia: Charakterystyka warunków utrzymania zwierzt. Zdrowie stada. Wymogi higieniczne w chowie zwierzt produkcyjnych. Programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków zwierzt. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny warunków zoohigienicznych panujcych w budynkach inwentarskich; współdziałania z hodowc w rozwizywaniu problemów zdrowotnych stada; opracowywania programu profilaktycznego; prowadzenia dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. 8. Kształcenie w zakresie ekonomii weterynaryjnej Treci kształcenia: Podstawy makroekonomii i mikroekonomii. Rynek, jego rodzaje i funkcje. Rachunek ekonomiczny i podstawowe metody analizy ekonomicznej. Ekonomiczne aspekty działalnoci lekarsko-weterynaryjnej. Choroba zwierzt w ujciu ekonomicznym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzenia analiz ekonomicznych z zakresu działalnoci lekarsko-weterynaryjnej. 9. Kształcenie w zakresie diagnostyki obrazowej Treci kształcenia: Techniki bada: radiologicznych, endoskopowych, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej. Metody obrazowe w diagnozowaniu chorób zwierzt. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykonywania bada przy pomocy rónych diagnostycznych metod obrazowych; interpretowania obrazów rentgenowskich, ultrasonograficznych, tomograficznych oraz bada endoskopowych. 10. Kształcenie w zakresie diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej Treci kształcenia: Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu chorób wewntrznych. Metody badawcze i techniki diagnostyczne stosowane w przypadku rónych gatunków zwierzt. Rodzaje materiału biologicznego. Zasady pobierania, przechowywania i transportowania materiału biologicznego. Metody badania materiału biologicznego oraz ich znaczenie diagnostyczne. Organizacja laboratorium weterynaryjnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: gromadzenia i przegldu informacji o chorych zwierztach (wywiad); stosowania rónych metod badania klinicznego; opracowywania dokumentacji badania klinicznego; pobierania i oceny materiału do bada laboratoryjnych; stosowania wartoci referencyjnych parametrów diagnostycznych u poszczególnych gatunków zwierzt; wykonania iniekcji i punkcji. 11. Kształcenie w zakresie patomorfologii Treci kształcenia: Technika sekcyjna zwierzt. Makroskopowe i mikroskopowe rozpoznanie zmian chorobowych u rónych gatunków zwierzt. Badanie przyyciowe biopsje. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia rozwoju zmian patomorfologicznych; przeprowadzania sekcji; rozpoznawania i oceny zmian anatomopatologicznych. 12. Kształcenie w zakresie chirurgii ogólnej i anestezjologii Treci kształcenia: Postpowanie aseptyczne. Narzdzia chirurgiczne. Szwy i wzły chirurgiczne. Zakładanie opatrunków. Obchodzenie si ze zwierztami i ich obezwładnianie. Zasady anestezji rónych gatunków zwierzt. Znieczulenie miejscowe i ogólne. Intensywna terapia. Postpowanie pooperacyjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: obchodzenia si ze zwierztami; obezwładniania zwierzt; stosowania zasad aseptyki; przygotowania zwierzt do zabiegów, narzdzi chirurgicznych, materiałów szewnych, szycia tkanek i zakładania opatrunków; wykonywania znieczulenia ogólnego u rónych gatunków zwierzt. 13. Kształcenie w zakresie parazytologii i inwazjologii Treci kształcenia: Morfologia i biologia pierwotniaków, płaziców, obleców i stawonogów pasoytujcych u zwierzt. Choroby pasoytnicze. Metody diagnozowania i zwalczania inwazji pasoytniczych. Reakcje obronne ywicieli i pasoytów. 8

9 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania morfologii stadiów dyspersyjnych, metod diagnostycznych oraz głównych objawów klinicznych w terapii i zapobieganiu inwazjom najwaniejszych pasoytów zwierzt domowych i hodowlanych; diagnozowania i zwalczania inwazji pierwotniaków, helmintów i stawonogów pasoytujcych u zwierzt. 14. Kształcenie w zakresie chorób psów i kotów Treci kształcenia: Choroby wewntrzne Diagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, zapobieganie, diagnostyka rónicowa oraz leczenie chorób: niezakanych skóry i jej pochodnych, układu oddechowego, układu krenia, układu pokarmowego, układu wydalniczego, układu nerwowego, nowotworowych i geriatrycznych oraz hematologii. Diagnostyka laboratoryjna zaburze narzdowych i układowych. Chirurgia Diagnostyka chirurgiczna chorób poszczególnych układów. Traumatologia. Operacyjne leczenie chorób skóry, układu moczowego i przepuklin. Laparotomia i zabiegi chirurgiczne w jamie brzusznej. Niedrono przewodu pokarmowego. Choroby gruczołu krokowego i odbytu. Dysplazja stawów biodrowych. Operacyjne leczenie schorze krgosłupa. Choroby zbów, przyzbia i zatok. Choroby zakane Etiopatogeneza, epidemiologia, symptomatologia, rozpoznawanie, diagnostyka rónicowa oraz zwalczanie i profilaktyka chorób zakanych bateryjnych, wirusowych, grzybiczych i prionowych. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Rozród Charakterystyka procesów rozrodczych u psów i kotów. Kliniczne cytologiczne i ultrasonograficzne badanie układu rozrodczego. Diagnozowanie faz cyklu płciowego oraz ciy. Choroby jajników, macicy i pochwy. Patologia ciy i okresu poporodowego. Choroby gruczołu mlekowego. Zachowawcze i operacyjne leczenie zaburze rozrodu. Metody rozwizywania porodów (cesarskie cicie). Choroby noworodków. Antykoncepcja. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania chorób niezakanych i zakanych na podstawie przeprowadzonego wywiadu, objawów klinicznych, badania ogólnego i szczegółowego oraz właciwych bada dodatkowych; rozumienia farmakoterapii chorób; rozumienia dróg szerzenia si chorób zakanych; przeprowadzania dochodzenia epizootycznego oraz postpowania przeciwepidemicznego zgodnie z obowizujcymi przepisami; postpowania zgodnego z zasadami immunoprofilaktyki; wykonywania podstawowych zabiegów chirurgicznych, ginekologiczno-połoniczych oraz kastracji samic i samców; rozpoznawania fazy cyklu płciowego u samic oraz zaburze popdu płciowego u samców; stosowania terapii hormonalnej i antykoncepcji; prowadzenia ciy, jej podtrzymania i postpowania w przypadku patologii; leczenia chorób sutka. 15. Kształcenie w zakresie chorób koni Treci kształcenia: Choroby wewntrzne Diagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, zapobieganie, diagnostyka rónicowa oraz leczenie chorób: niezakanych skóry i jej pochodnych, układu oddechowego, układu krenia, układu pokarmowego, układu wydalniczego, układu nerwowego oraz ochwatu, a take chorób niedoborowych i chorób rebit oraz miopatii. Diagnostyka laboratoryjna zaburze narzdowych i układowych. Chirurgia Diagnostyka chirurgiczna chorób poszczególnych układów, zakładanie opatrunków. Korekcje kopyt. Traumatologia. Kulawizny. Choroby tworzywa kopytowego, rzekomy rak kopyt. Choroby zbów i zatok przynosowych oraz ich leczenie. Dychawica wiszczca. Kastracja samców. Postpowanie chirurgiczne w morzyskach. Choroby zakane Etiopatogeneza, epidemiologia, symptomatolgia, rozpoznawanie, diagnostyka rónicowa oraz zwalczanie i profilaktyka chorób zakanych bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Specyfika rozrodu koni. Techniki badania układu rozrodczego klaczy. Diagnostyka faz cyklu. Rozród Diagnostyka ciy. Poród i okres poporodowy. Ciki poród. Schorzenia poporodowe. Choroby gruczołu mlekowego. Zabiegi operacyjne krocza. Neonatologia. Dziedziczenie zaburze rozwojowych. 9

10 Diagnostyka, etiopatogeneza, objawy kliniczne oraz leczenie chorób jajników, macicy i pochwy. Biotechnika rozrodu klaczy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania poszczególnych chorób niezakanych i zakanych na podstawie przeprowadzonego wywiadu, objawów klinicznych, badania ogólnego i szczegółowego oraz odpowiednich bada dodatkowych; rozumienia zasad farmakoterapii chorób; rozumienia dróg szerzenia si chorób zakanych; przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego oraz postpowania przeciwepidemicznego zgodnie z obowizujcymi przepisami; postpowania zgodnego z zasadami immunoprofilaktyki; wykonywania podstawowych zabiegów chirurgicznych, ginekologiczno-połoniczych oraz kastracji samic i samców; rozpoznawania fazy cyklu płciowego u samic oraz zaburze popdu płciowego u samców; stosowania terapii hormonalnej, antykoncepcji, prowadzenia ciy, jej podtrzymania i postpowania w przypadku patologii u klaczy; leczenia chorób gruczołu mlekowego u klaczy. 16. Kształcenie w zakresie chorób zwierzt gospodarskich Treci kształcenia: Choroby wewntrzne Diagnostyka szczegółowa, etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka rónicowa i leczenie chorób niezakanych bydła, owiec, kóz, wi i innych zwierzt w rozumieniu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzt. Choroby układu oddechowego, układu krenia, układu pokarmowego, układu wydalniczego, układu nerwowego, choroby metaboliczne i choroby niedoborowe. Choroby młodych zwierzt. Diagnostyka laboratoryjna zaburze narzdowych i układowych. Chirurgia Diagnostyka chirurgiczna schorze poszczególnych układów u przeuwaczy i wi. Zakładanie opatrunków. Korekcja racic. Traumatologia. Choroby i leczenie racic u bydła. Kastracja samców, postpowanie chirurgiczne w zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego przeuwaczy. Choroby zakane Etiopatogeneza, epidemiologia, symptomatologia rozpoznawanie, diagnostyka rónicowa oraz zwalczanie chorób zakanych bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i prionowych u przeuwaczy, wi i innych zwierzt gospodarskich w rozumieniu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzt. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Rozród Specyfika rozrodu przeuwaczy i wi. Metody badania układu rozrodczego u samic. Diagnostyka faz cyklu rujowego i ciy. Choroby jajników, macicy i pochwy. Subkliniczne zaburzenia płodnoci. Chirurgiczne zabiegi ginekologiczne. Patologia ciy i okresu okołoporodowego. Ciki poród. Metody udzielania pomocy porodowej. Choroby noworodków. Postpowanie z noworodkiem. Zaburzenia rozwojowe. Choroby gruczołu mlekowego. Nadzór nad rozrodem stada. Metody biotechniki rozrodu. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania chorób niezakanych i zakanych na podstawie przeprowadzonego wywiadu, objawów klinicznych, badania ogólnego i szczegółowego oraz odpowiednich bada dodatkowych; rozumienia farmakoterapii chorób z uwzgldnieniem zasad odnoszcych si do produkcji bezpiecznej ywnoci; rozumienia dróg szerzenia si chorób zakanych; przeprowadzenia dochodzenia epizootycznego oraz postpowania przeciwepidemicznego zgodnie z obowizujcymi przepisami; postpowania zgodnego z zasadami immunoprofilaktyki; wykonania podstawowych zabiegów chirurgicznych, ginekologiczno-połoniczych oraz kastracji samców; rozpoznawania fazy cyklu płciowego u samic oraz zaburze popdu płciowego u samców; stosowania metod terapii hormonalnej, antykoncepcji, prowadzenia ciy, jej podtrzymania i postpowania w przypadku patologii; rozpoznawania i leczenia chorób gruczołu mlekowego. 17. Kształcenie w zakresie andrologii i unasieniania Treci kształcenia: Badanie narzdu płciowego samców. Ocena przydatnoci reproduktorów do rozrodu. Wady wrodzone i choroby narzdów płciowych. Zaburzenia zachowania płciowego. Niepłodno samców. Metody pobierania i konserwacji nasienia. Techniki 10

11 inseminacji u zwierzt. Regulacje prawne w obrocie materiałem biologicznym. Prowadzenie punktów kopulacyjnych. Badanie nasienia rónych gatunków zwierzt. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: badania samca reproduktora i oceny kwalifikacji jego przydatnoci do rozrodu; pobierania, konserwacji i oceny nasienia od zwierzt gospodarskich i towarzyszcych; wykorzystywania zasad inseminacji i banków nasienia. 18. Kształcenie w zakresie chorób ptaków Treci kształcenia: Technologie chowu poszczególnych gatunków ptaków. Fizjologia i patologia lgu. Choroby okresu okołolgowego. Choroby niedoborowe, rodowiskowe i metaboliczne. Choroby o etiologii wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej i pasoytniczej. Zespoły chorobowe. Zatrucia. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: diagnozowania, leczenia i profilaktyki chorób ptaków; wykonywania zabiegów profilaktycznych i diagnostycznych; korzystania z programów profilaktycznych; przeprowadzania monitoringu serologicznego; korzystania z przepisów dotyczcych zwalczania chorób ptaków. 19. Kształcenie w zakresie chorób zwierzt futerkowych Treci kształcenia: etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób zakanych, niezakanych i pasoytniczych. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad hodowli zwierzt futerkowych; przeprowadzania bada klinicznych oraz sekcyjnych; pobierania materiału do bada laboratoryjnych; rozpoznawania i leczenia chorób wystpujcych u zwierzt futerkowych. 20. Kształcenie w zakresie chorób ryb Treci kształcenia: Anatomia i fizjologia ryb. Wymogi sanitarne i weterynaryjne w zakresie rozrodu, hodowli i transportu ryb. Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze ryb hodowlanych diagnostyka, profilaktyka, terapia. Choroby rodowiskowe. Wpływ skaenia rodowiska na stan zdrowotny ryb. Inwazje pasoytnicze metody zapobiegania i zwalczania. Immunoprofilaktyka w chowie i hodowli ryb. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sprawowania opieki lekarsko-weterynaryjnej nad obiektem rybackim; diagnozowania, leczenia i profilaktyki chorób ryb; wykorzystywania przepisów prawnych w zakresie zwalczania chorób zakanych; rozumienia znaczenia gospodarczego ryb słodkowodnych i morskich. 21. Kształcenie w zakresie chorób owadów uytkowych Treci kształcenia: Zasady badania pasieki. Choroby czerwia. Choroby i zatrucia pszczół. Choroby trzmieli i jedwabnika morwowego. Choroby podlegajce obowizkowi zwalczania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z biologii owadów uytkowych; diagnozowania oraz zwalczania chorób owadów uytkowych zgodnie z obowizujcymi krajowymi i midzynarodowymi przepisami. 22. Kształcenie w zakresie higieny zwierzt rzenych i misa Treci kształcenia: Badanie sanitarno-weterynaryjne zwierzt rzenych. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna misa. Badania makroskopowe, bakteriologiczne, serologiczne, parazytologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne misa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: badania i oceny sanitarno-weterynaryjnej misa. 23. Kształcenie w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzcego Treci kształcenia: Systemy zapewniania jakoci zdrowotnej ywnoci. Aspekty higieniczne przetwórstwa misa, tłuszczów zwierzcych, ryb, drobiu i jaj. Badanie i ocena ywnoci pochodzenia zwierzcego. Rola i zadania inspekcji weterynaryjnej. 11

12 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sprawowania nadzoru sanitarnoweterynaryjnego nad podmiotami zajmujcymi si produkcj ywnoci. 24. Kształcenie w zakresie higieny mleka Treci kształcenia: Higiena pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka. Higiena przetwórstwa mleka. Badania laboratoryjne i ocena mleka oraz przetworów mlecznych. Zasady nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem mleka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sprawowania nadzoru sanitarnoweterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem mleka. 25. Kształcenie w zakresie zoonoz Treci kształcenia: Choroby odzwierzce w aspekcie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: zapobiegania przenoszeniu chorób ze zwierzt na człowieka; ograniczania zagroe zdrowia publicznego zwizanych z chorobami odzwierzcymi. 26. Kształcenie w zakresie higieny rodków ywienia zwierzt Treci kształcenia: Akty prawne w zakresie jakoci zdrowotnej i handlowej materiałów oraz dodatków paszowych stosowanych w ywieniu zwierzt. Zalenoci midzy jakoci zdrowotn rodków ywienia zwierzt a bezpieczestwem ywnoci pochodzenia zwierzcego. Rola i zadania słuby weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad produkcj pasz. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sprawowania nadzoru sanitarnoweterynaryjnego nad produkcj i stosowaniem rodków ywienia zwierzt. 27. Kształcenie w zakresie ochrony zdrowia publicznego w stanach zagroe Treci kształcenia: Postpowanie w przypadku wystpienia katastrof ekologicznych oraz zagroe zdrowia publicznego spowodowanych wybuchami nuklearnymi, skaeniami promieniotwórczymi i atakami bioterorystycznymi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: właciwego reagowania w sytuacjach kryzysowych zwizanych z weterynaryjn ochron zdrowia publicznego. 28. Kształcenie w zakresie administracji i ustawodawstwa weterynaryjnego Treci kształcenia: Działania administracji weterynaryjnej i zasady postpowania administracyjnego. Przepisy weterynaryjne regulujce zwalczanie chorób zwierzt. Zasady ochrony zwierzt i rodowiska. Midzynarodowe umowy weterynaryjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania prawa weterynaryjnego i ywnociowego obowizujcego w Polsce i Unii Europejskiej; samodzielnego korzystania z aktów prawnych i ich interpretacji; stosowania zasad postpowania administracyjnego. 29. Kształcenie w zakresie historii weterynarii i deontologii Treci kształcenia: Historia weterynarii. Osignicia weterynarii. Etyka zawodowa w weterynarii. Prawa i obowizki lekarza weterynarii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z wiedzy z zakresu historii weterynarii i deontologii; zachowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej; postpowania zgodnego z obowizkami lekarza weterynarii. IV. PRAKTYKI Praktyki s nieodłcznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu. Obejmuj swym zakresem poznanie praktycznych aspektów postpowania lekarsko-weterynaryjnego na fermach produkcji zwierzcej, w zakładach leczniczych dla zwierzt, rzeniach oraz zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzcego i produkcji rodków ywienia zwierzt, a take w zakresie unasieniania zwierzt. 12

13 Rodzaj praktyki tygodnie godziny Praktyka hodowlana po 4 semestrze 2 80 Praktyka kliniczna po 8 semestrze Praktyka w inspekcji weterynaryjnej po 8 semestrze 2 80 Praktyka kliniczna po 10 semestrze Praktyka w inspekcji weterynaryjnej po 10 semestrze 2 80 Praktykom naley przypisa 15 punktów ECTS. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawiera treci poszerzajce wiedz humanistyczn w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Programy nauczania powinny obejmowa zajcia z zakresu specjalistycznego jzyka łaciskiego w wymiarze minimalnym 30 godzin, który naley przypisa nie mniej ni 2 punkty ECTS. 5. Programy nauczania powinny przewidywa 300 godzin stay klinicznych, którym naley przypisa nie mniej ni 16 punktów ECTS, celem utrwalenia wiedzy i umiejtnoci z zakresu rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób u zwierzt indywidualnych, ochrony zdrowia w stadach oraz bada klinicznych zwierzt gospodarskich, domowych i ptaków. Stae kliniczne powinny by realizowane w trakcie ostatnich dwóch semestrów. 13

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 109 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. USTALENIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla nowego programu studiów. PRZEDMIOT ECTS Wykłady Ćwiczenia. Rok I Semestr

Plan zajęć dla nowego programu studiów. PRZEDMIOT ECTS Wykłady Ćwiczenia. Rok I Semestr Plan zajęć dla nowego programu studiów PRZEDMIOT ECTS Wykłady Ćwiczenia Rok I Semestr 1. 28 122 295 Anatomia zwierząt 8 30 75 zaliczenie Biofizyka 2 15 15 Biologia komórki 3 15 15 Chemia 3 15 30 Histologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria. (rok rozpoczęcia 2012/2013)

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria. (rok rozpoczęcia 2012/2013) Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku weterynaria PRZEDMIOT (rok rozpoczęcia 2012/201) Rok I Semestr 1. 0 420 125 295 Anatomia zwierząt I 8 105 0 75 Biofizyka 0 15 15 Biologia komórki

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

II. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

II. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: WETERYNARIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Jednolite studia magisterskie na kierunku studiów weterynaria trwają nie krócej niż 11 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć I rok Weterynaria - stacjonarne - Studia Jednolite Magisterskie Semestr letni 2012/2013.

Rozkład zajęć I rok Weterynaria - stacjonarne - Studia Jednolite Magisterskie Semestr letni 2012/2013. I rok Weterynaria - stacjonarne - Studia Jednolite Magisterskie Grupy:,,,, Ćwiczenia z Genetyki ogólnej, Ochrony środowiska, Biostatystyki i metod ; ćwiczenia z Biofizyki przez 10 tyg. 07:30 - - - - 14:30

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 sierpnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 29 sierpnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 166 10127 Poz. 1388 1388 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia standardów nauczania dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 58 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1.

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania studiów: 10 semestrów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 1 Standardy nauczania dla kierunku studiów: analityka medyczna STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku analityka medyczna trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII SYMBOL CYFROWY 322[14] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować budowę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII Załącznik nr 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII SYMBOL CYFROWY 322[14] I. OPIS ZAWODU W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) charakteryzować budowę

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków

Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków Dziedzina NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (ZR-1) NAUKI CISŁE (ZR-2) NAUKI PRZYRODNICZE (ZR-3) Nazwa N101 Filozofia i Teologia N103 Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt Hodowla Małych Przeżuwaczy

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dietetyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dietetyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 16 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dietetyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 92 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii 324002 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum technik weterynarii 324002 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik weterynarii; symbol 324002 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt Katedra Biotechnologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 80 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury 1)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury 1) z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1233) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 57 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 101 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia zootechnika

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia zootechnika studia rolnicze i leśne, kierunek: ZOOTECHNIKA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Zoologia i ekologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. 1233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury 2) Na podstawie art. 9b ust. 2

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Dietetyka absolwent: Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dietetyka (1 st.) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA (K) K_W01 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 207 12201 Poz. 1233 1233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 80 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj i

Bardziej szczegółowo

i profilaktyce Biochemia x x x x M1A_W05 posiada wiedzę na temat rozwoju osobniczego człowieka x xx x x M1A_W06

i profilaktyce Biochemia x x x x M1A_W05 posiada wiedzę na temat rozwoju osobniczego człowieka x xx x x M1A_W06 Biochemia Biofizyka w diagnostyce i profilaktyce Budowa i rozwój narządu żucia Etyka zawodowa w pracy personelu medycznego Fizjologia narządu żucia Język obcy Materiałoznawstwo stom. w stomatologii zachowawczej

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 207 12201 Poz. 1233 1233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dedykacja ix Podziękowania x Przedmowa xi Przedmowa do wydania polskiego xiii. 1 Diagnozowanie chorób na fermie świń 1.

Spis treści. Dedykacja ix Podziękowania x Przedmowa xi Przedmowa do wydania polskiego xiii. 1 Diagnozowanie chorób na fermie świń 1. Spis treści Dedykacja ix Podziękowania x Przedmowa xi Przedmowa do wydania polskiego xiii 1 Diagnozowanie chorób na fermie świń 1 Wstęp 1 Wymagane wyposaŝenie 1 Elementy badania klinicznego 1 Unieruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rybactwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rybactwo Załcznik nr 93 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rybactwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 30 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych - DIETETYKA w układzie semestralnym rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych - DIETETYKA w układzie semestralnym rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 Semestr 2 Plan studiów stacjonarnych - DIETETYKA w układzie semestralnym rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016 1. Podstawy filozofii z etyką zawodu 15 1 15 1 - - - - 30 2 zal.o. 2. Teoria komunikacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 99 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dyscyplin naukowych na potrzeby składania wniosków

Wykaz dyscyplin naukowych na potrzeby składania wniosków Wykaz dyscyplin naukowych na potrzeby składania wniosków Dziedzina HUMANISTYCZNE i SPOŁECZNE (ZR-1) CISŁE (ZR-2) PRZYRODNICZE (ZR-3) Symbol dyscypliny N101 N103 N104 N105 N106 N108 N109 N110 N111 N112

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Farmacja

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Farmacja Załcznik nr 28 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Farmacja JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE

STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik do uchwały Nr 57/2003 PRG z dn. 12.11.2003r. STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Immunologia - opis przedmiotu

Immunologia - opis przedmiotu Immunologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Immunologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Imm Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. KRLW/03211/18/06. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia r. KRLW/03211/18/06. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18.05.2006 r. KRLW/03211/18/06 wg rozdzielnika Niniejszym przedstawiam Państwu wyciąg z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 100 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia Absolwent studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia Absolwent studiów podyplomowych Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Nazwa kierunku studiów: Analityka medyczna Obszar kształcenia w zakresie: Nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW 2013/2014. punkty ECTS

I ROK STUDIÓW 2013/2014. punkty ECTS YŻSZA SZKOŁA ZDROIA URODY I EDUKACJI I ROK STUDIÓ 2013/2014 L.p Semestr I zimowy Liczba Semestr II letni Rozlic zenie 1. Filozofia z elementami etyki 9 1 9 1 Semestr I zimowy Semestr II letni 2. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo