Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T"

Transkrypt

1 ARTYKU Y ORYGINALNE 183 Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T Clinical efficacy of the whole year and preseasonal immunotherapy protocols in grass pollen allergy with Catalet T vaccine KRZYSZTOF BUCZY KO 1, 2/, CEZARY CHWA A 1/, ANETA WAGNER 2/, BO ENA PIETRANEK 2/ 1/ Zak³ad Alergologii Instytutu Medycyny Wewnêtrznej WAM w odzi, 2/ Centrum Alergologii w odzi, ul. Tuwima 22/26, ódÿ Wed³ug schematu dotychczas podawanego przez krajowego producenta szczepionek py³kowych do immunoterapii by³y one stosowane przedsezonowo. Inne firmy opracowa³y dla swoich wyrobów tak e schematy tzw. ca³oroczne. Celem podjêtych badañ by³a ocena wyników leczenia szczepionk¹ Catalet T w grupie chorych poddanych immunoterapii sezonowej (sposobem klasycznym) w porównaniu do grupy leczonej tym samym preparatem metod¹ ca³oroczn¹ z sezonowym zmniejszeniem dawki. Podjêty po raz pierwszy w Polsce w schemat odczulania ca³orocznego preparatem Catalet T produkcji Biomed S. A. okaza³ siê znacznie bardziej skuteczny ni dotychczasowa procedura przedsezonowa przy porównywalnym stopniu bezpieczeñstwa i czasoch³onnoœci obu metod dla chorego. Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(3), S³owa kluczowe: immunoterapia ca³oroczna i przedsezonowa, py³kowica, efekty terapeutyczne Standard protocols for pollinosis immuntherapy (IT) recommend that vaccines should be used prior to the pollen season. However, in some vaccines also the whole-year lasting treatment protocols for pollinosis IT have been worked out. The aim of this study was to compare the clinical effects of two schedules of immunotherapy with Catalet T vaccine (Biomed, Krakow, Poland): the classical mode that precedes pollen season and the continuous schedule with decreased dose during pollen season in patients with pollinosis. The study results indicate that continuous pollinosis IT with Catalet T revealed significantly increased clinical efficacy if compared with the preseasonal type immunotherapy. Both protocols demonstrated similar safety and required comparable periods of time. Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(3), Key words: specific immunotherapy, pollinosis, therapeutic effects W myœl zasad opracowanych przez Komitet Immunoterapii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, wœród sposobów prowadz¹cych do zwiêkszenia skutecznoœci odczulania swoistego (SIT) najwa niejsze jest zwiêkszenie sumarycznej (³¹cznej) dawki szczepionki podanej bezpiecznie choremu. U pacjentów z py³kowym nie ytem nosa naj³atwiej mo na ten cel osi¹gn¹æ stosuj¹c tzw. metodê ca³oroczn¹. Wed³ug schematu dotychczas podawanego przez jedynego krajowego producenta testów punktowych i szczepionek py³kowych do immunoterapii swoistej (firmê Biomed S. A, Kraków) odczulanie preparatem Catalet T by³o zalecane przedsezonowo, a wiêc z za³o enia nie mog³o doprowadziæ do znacznego wzrostu dawek terapeutycznych. Szereg firm opracowa³o dla swoich wyrobów tak e schematy tzw. ca³oroczne. Pytanie, czy podobny schemat mo e mieæ bezpieczne zastosowanie tak e w odniesieniu do wyci¹gów alergenowych z py³ku traw i zbó produkcji krajowej, wiêc tañszej, leg³o u podstaw za³o eñ planowanych badañ. Celem podjêtych badañ by³a ocena wyników leczenia szczepionk¹ Catalet T w grupie chorych poddanych immunoterapii sezonowej (sposobem klasycznym) w porównaniu do grupy leczonej tym samym preparatem metod¹ ca³oroczn¹, z sezonowym zmniejszeniem dawki. PACJENCI I METODYKA Pacjenci W grupie P (odczulanie przedsezonowe) znalaz³o siê 62 chorych (30 kobiet i 32 mê czyzn) w wieku od 7 do 43 lat (œrednio 25 r..). W grupie C (odczulanie ca³oroczne) znalaz³o siê 54 chorych w wieku od 8 do 42 lat, œrednio 24 r.., w tym 25 kobiet i 2 mê czyzn. Do badañ w obu grupach dobierano chorych o identycznych wskazaniach klinicznych. W obu grupach najczêstszymi schorzeniami by³y katar nosa i zapalenie spojówek. Dodatkowo 45 osób z grupy C oraz 35 z grupy P zg³osi³o wyst¹pienie co najmniej jednego epizodu dusznoœci, œwiszcz¹cego kaszlu, zw³aszcza po wysi³ku w pogodne dni (czerwcowe),

2 184 Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(3), np. podczas jazdy na rowerze. U chorych tych dodatkowo rozpoznano astmê sienn¹ epizodyczn¹. U wszystkich chorych wykonano metod¹ nak³ucia naskórka testy skórne zestawem alergenów Biomed S. A. Kraków, oraz oznaczono swoiste IgE wobec alergenów GP4 (trawy póÿne) zestawem DPC Diagnostyka (metoda immunoenzymatyczna probówkowa z odczytem na spektofotometrze Sopheia 1000). Wszyscy pacjenci byli zbadani podmiotowo i przedmiotowo w zakresie otolaryngologicznym i internistycznym przez jednego lekarza (KB). Wiêkszoœæ mia³a równie wykonane badanie rynomanometryczne z prowokacj¹ py³kiem yta firmy Allergopharma/Nexter. Plan badania Badanie obejmowa³o 3 lata swoistej immunoterapii w grupie P, zgodnie ze schematem rosn¹cych dawek co 7-14 dni w ka dym roku. Natomiast w grupie C pocz¹tkowo identycznie, jak w grupie P, a nastêpnie ze zmniejszeniem dawki w okresie nasilonego pylenia traw (kontrolowanego codziennie we w³asnej stacji pomiarowej) do 20% w I roku, poprzez 30% w II roku, do 40% w III roku. Dawki podtrzymuj¹ce w sezonie by³y podawane co 4 tygodnie z os³on¹ w postaci preparatów antyhistaminowych (cetyryzyna, loratadyna). Po sezonie powrót do pe³nej dawki nastêpowa³ w odstêpach tygodniowych. Przyk³adowo w I roku: 0,2 ml 0,4 ml 0,6 ml 0,8 ml 1,0 ml; w II roku 0,3 ml 0,6 ml 1,0 ml; w III roku: 0,4 ml 0,8 ml 1,0 ml. Pe³na dawka podtrzymuj¹ca (1 ml) podawana by³o co 4 tygodnie. Kryteria oceny skutecznoœci leczenia Wed³ug stanowiska ekspertów dotycz¹cego immunoterapii poniewa wszyscy pacjenci maj¹ kliniczne objawy alergii, ocena skutecznoœci leczenia powinna opieraæ siê na zmniejszeniu objawów lub iloœci przyjmowanych leków. Zmiany parametrów immunologicznych oraz wyników testów prowokacyjnych mog¹ byæ interesuj¹ce z naukowego punktu widzenia, ale nie mog¹ byæ podstaw¹ do oceny klinicznej skutecznoœci leczenia [3]. W niniejszej pracy za kryterium cyfrowej oceny nasilenia objawów przyjêto wyniki tzw. wizualnej skali analogowej VAS wg [6]. Ocenê zu ycia leków oparto o stosowanie β 2 -mimetyków (Berotec). Pomiary py³kowe wykonywano metod¹ objêtoœciow¹ aparatem Alergo RP-z ocen¹ pod mikroskopem w sposób klasyczny [5]. Za kliniczne wyleczenie uznano cofniêcie siê dolegliwoœci w granicach %, za znaczn¹ poprawê od 51 do 75%, za umiarkowan¹ poprawê od 31 do 50%, wreszcie za brak efektu leczenia wyniki do 30% poprawy, oczywiœcie po konfrontacji tzw. dzienniczka chorego z opadem py³ku w okresie nasilenia siê objawów. Na przeprowadzenie badañ wed³ug opisanej metody uzyskano zgodê lokalnej Komisji Bioetyki przy Wojskowej Akademii Medycznej w odzi. WYNIKI Stê enie py³ków traw w sezonie badañ W latach 17, 18 i 1, w których przeprowadzano swoist¹ immunoterapiê preparatem Catalet T zarówno w schemacie przedsezonowym, jak i podjêtym schemacie ca³orocznym, ogólny opad py³ku traw i czas trwania pylenia przedstawia³y siê nastêpuj¹co: zauwa ono istotny statystycznie wzrost opadu py³ku traw w 18 i 1 roku w porównaniu do 17 r. (p < 0,01). Natomiast przy porównaniu roku 18 z 1 nie stwierdzono istotnych statystycznie ró nic (tab. I, ryc. 1). Tabela I. Ogólny opad py³ku traw w ci¹gu doby/m 3 w latach Rok Liczba dni Okres pylenia Liczba ziaren pylenia traw traw py³ku traw w ca³ym sezonie w ca³ym sezonie * * * Istotny statystycznie (p<0,01) wzrost pylenia traw w stosunku do roku Liczba py³ków / m Data dokonania zliczenia Ryc. 1. Przebieg pylenia traw w 1 roku czyli w III sezonie leczenia, w którym obserwowano najd³u szy i najbardziej intensywny opad py³ku Tabela II. Skutecznoœæ odczulania przedsezonowego Cataletem T Stopieñ Rok leczenia i stopieñ ust¹pienia objawów wyleczenia I rok leczenia II rok leczenia III rok leczenia Cataletem T n % n % n % Brak efektu 13 21,00% 14,50% 5 8,06% (do 30% poprawy) Umiarkowana 28* 45,20% 35* 56,50% 24* 38,70% poprawa (31-50%) Znaczna 18 2,00% 16 25,80% 28 45,18% poprawa (51-75%) Pe³na poprawa 3 4,80% 2 3,20% 5 8,06% (76-100%) Razem ,00% ,00% ,00% * istotna statystycznie p < 0,05 przewaga ( ) w stosunku do metody ca³orocznej

3 Tabela III. Skutecznoœæ odczulania ca³orocznego Cataletem T Stopieñ Rok leczenia i stopieñ ust¹pienia objawów wyleczenia I rok leczenia II rok leczenia III rok leczenia Cataletem T n % n % n % Brak efektu 16,70% 6 11,10% 3 5,60% (do 30% poprawy) Umiarkowana 21 38,80% 17 31,50% 11 20,40% poprawa (31-50%) Znaczna 15 27,80% 1* 35,20% 25 46,20% poprawa (51-75%) Pe³na * 16,70% 12* 22,20% 15* 27,80% poprawa (76-100%) Razem ,00% ,00% ,00% * istotna statystycznie p<0,05 przewaga ( ) w stosunku do metody przedsezonowej. Porównanie efektów klinicznych odczulania przedsezonowego i ca³orocznego Pe³n¹ poprawê uzyskano w III roku leczenia w grupie P u 8,06% (czyli u 5 z 62) osób (tabela II) w porównaniu do grupy C 27,8% (15 z 54 chorych) (tabela III). Tak wiêc sukces terapeutyczny by³ znamiennie statystycznie lepszy i ponad trzykrotnie wyraÿniejszy wœród odczulanych ca³orocznie ni przedsezonowo. W wyniku dalszej analizy zaobserwowano tak e istotny statystycznie wzrost liczby osób osi¹gaj¹cych pe³en efekt terapeutyczny po leczeniu ca³orocznym w I i II roku odczulania; odpowiednio u 16,7% (czyli z 54) osób i 22,2% (czyli 12 z 54) osób w stosunku do osób leczonych Cataletem T przedsezonowo odpowiednio 4,8% (czyli 3 z 62) osób i 3,2% (czyli 2 z 62) osób. Stwierdzono natomiast istotnie wiêksz¹ liczbê osób, które osi¹gnê³y tzw. umiarkowan¹ czyli s³absz¹ poprawê w leczeniu przedsezonowym w porównaniu do leczenia ca³orocznego w kolejnych trzech latach odczulania; odpowiednio: w grupie P w I roku SIT 45,2% osób wobec 38,8% osób w grupie C, w II roku SIT w grupie P 56,5% osób wobec 31,5% osób w grupie C i w III roku SIT w grupie P 38,7% osób wobec 20,4% osób w grupie C (tabela II i III). Innymi s³owy oko³o dwa razy mniej by³o osób z umiarkowan¹ popraw¹ podczas procedury 185 ca³orocznej. Znamiennie statystycznie wiêcej osób stwierdzono tak e w zakresie tzw. znacznej poprawy w II roku SIT leczonych metod¹ ca³oroczn¹ w stosunku do osób leczonych przedsezonowo; odpowiednio 35,20% leczonych w grupie C wobec 25,80% osób leczonych w grupie P (tabela II i III). Dynamikê opisanych zmian ilustruje rycina 2. Brak efektu SIT odnotowano w grupie P u 8% (5 z 62) leczonych (tab. II), a w grupie C tylko u 5,6% (czyli 3 z 54) leczonych osób (tab. III). Innymi s³owy wœród odczulanych ca³orocznie by³o nieco mniej przebiegów nieskutecznych. W zakresie tzw. znacznej poprawy nie stwierdzono ró nic istotnych statystycznie pomiêdzy badanymi populacjami w I i III roku SIT odpowiednio grupa P 27,8% osób i 46,3% osób (tabela II) oraz grupa C 2,0% osób i 45,2% osób leczonych (tabela III). Zestawienie skutecznoœci obu metod wraz z ocen¹ istotnoœci statystycznych przedstawia tabela IV. Tabela IV. Zestawienie skutecznoœci odczulania preparatem Catalet T Stopieñ I rok leczenia II rok leczenia III rok leczenia poprawy C P P < C P p < C P p < Brak 13 n s 6 Ns 3 5 n s Umiarkowana , , ,05 Znaczna ns , n s pe³na 3 0, , ,05 razem Ns C ca³orocznie, P przedsezonowo Wyt³uszczone dane wskazuj¹ znamienn¹ statystycznie przewagê odczulania ca³orocznego CataletemT. Porównanie zu ycia leków Próba oceny zu ycia leków przez chorych poddanych SIT wg obydwu schematów ujawni³a ma³¹ precyzjê zapisów w kartach samoobserwacji w zakresie iloœci przyjêtych preparatów antyhistaminowych czy wziewów kromonów lub glikokortykosteroidów. Czêœæ danych robi³a wra enie uzupe³nionych hurtowo przed oddaniem a) b) 100% % 5 0% 0% 16 80% 18 80% % 28 70% 15 60% 60% 1 50% 40% 30% 20% 10% 0% I Rok leczenia II Ryc. 2. Efekty terapeutyczne przedsezonowego (a) i ca³orocznego (b) odczulania Cataletem T 24 5 III 50% 40% 30 % 20% 10% 0% 21 I Rok leczenia II Brak efektu (do 30% poprawy) Umiarkowana poprawa (31-50%) Znaczna poprawa (51-75%) Pe³na poprawa (76-100%) III

4 186 Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(3), dzienniczka. Mimo to zaobserwowano wyraÿny spadek zu ycia tych leków w II roku odczulania. Natomiast w III sezonie SIT chorzy przyjmowali jedynie leki antyhistaminowe i to sporadycznie. Najbardziej wyraziste dane dotyczy³y zu ycia β 2 -mimetyków w sezonie pylenia u osób z epizodyczn¹, sezonow¹ astm¹ oskrzelow¹ sienn¹ (tab. V). Tabela V. Zu ycie β 2 mimetyków (Berotec) w sezonie w trakcie swoistej immunoterapii Rodzaj odczulania n/% Przed SIT I rok II rok III rok Przedsezonowe n % ,5 28,5 14,2 Ca³oroczne n 45 27* 5 % * istotne statystycznie (p<0,01) zmniejszenie zu ycia leku W grupie chorych odczulanych ca³orocznie co najmniej jeden ostry napad dusznoœci wydechowej odnotowano u 45 osób spoœród 54 badanych, podczas gdy w grupie odczulanych sezonowo u 35 na 62 osoby. Po I roku odczulania odnotowano spadek liczby chorych stosuj¹cych Berotec do 27 z 45 (spadek o 60%) w grupie C w porównaniu do 25 z 35 (spadek o 71,5%) w grupie P. Po II roku odczulania odnotowano spadek liczby chorych przyjmuj¹cych lek do (20%) w grupie C, a w grupie P do 10 (28,5%). Kolejno po III sezonie immunoterapii swoistej zauwa ono dalszy spadek liczby pacjentów stosuj¹cych β 2 -mimetyki do 5 (11%) w grupie C oraz 5 (14,2%) w grupie P. Zaobserwowano istotn¹ statystycznie ró nicê w liczbie osób stosuj¹cych β 2 mimetyki na ¹danie w leczeniu przedsezonowym w I roku SIT w stosunku do osób leczonych ca³orocznie (p < 0,01). Natomiast nie wykazano istotnych ró nic w latach kolejnych. Porównanie objawów ubocznych Nie zaobserwowano istotnych ró nic pomiêdzy porównywanymi procedurami w zakresie czêstoœci objawów niepo ¹danych podczas SIT. Porównanie kosztów leczenia Koszt szczepionki w schemacie P wyniós³ dla chorego 38 z³ rocznie (³¹cznie 114 z³), a w proponowanej procedurze C 8 z³ w pierwszym roku i po 60 z³ w dwóch nastêpnych latach (³¹cznie 218 z³). Ca³kowita liczba iniekcji by³a zbli ona, bowiem w metodzie P tak e stosowano dawki podtrzymuj¹ce choæ tylko do rozpoczêcia pylenia. W schemacie przedsezonowym ca³kowita liczba iniekcji wynios³a œrednio 14 rocznie, co daje w ci¹gu trzech lat immunoterapii œrednio 42 iniekcje. Natomiast w schemacie ca³orocznym w I roku odczulania œrednia liczba iniekcji wynios³a 20, w II i III roku œrednio po 14, co daje 48 wstrzykniêæ. Dawki sumaryczne by³y znacznie wiêksze w schemacie C. Dawka sumaryczna w schemacie P w I i ka dym kolejnym roku wynios³a po jednostek PNU rocznie, co daje jednostek PNU przez 3 lata. W ca³orocznej metodzie immunoterapii w I roku dawka sumaryczna wynios³a jednostek PNU, a w II i III roku po PNU, co daje w ci¹gu 3 lat jednostek PNU. Zatem dawka sumaryczna w metodzie ca³orocznej by³a oko³o czterokrotnie wy sza ni w przedsezonowej, przy zbli onej iloœci iniekcji (tabela VI). Tabela VI. Porównanie dawek w ró nych procedurach odczulania Odczulanie Rok I Rok II Rok III Razem liczba dawka liczba dawka liczba dawka liczba dawka iniekcji [PNU] iniekcji [PNU] iniekcji [PNU] iniekcji [PNU] Przedse zonowe Ca³oroczne DYSKUSJA Swoista immunoterapia uznawana jest za skuteczn¹ metodê leczenia py³kowicy. Od roku 180 opublikowano 43 prace obejmuj¹ce badania kliniczne z zastosowaniem podwójnie œlepej próby kontrolowanej placebo. W alergii na py³ki traw 14 z 15 badañ wykazywa³o skutecznoœæ immunoterapii. Jednym z kryteriów oceny leczenia odczulaj¹cego jest zliczenie dawki podanego antygenu w czasie ca³ej kuracji. Uzyskanie znacz¹co lepszych wyników przy podaniu wysokiej ca³kowitej dawki alergenu (ang. TDA total dose of administered allergen) AU dla roztoczy, lub NU dla py³ku (Noon units jednostki Noona/miesiêcznie) w porównaniu z ni szymi dawkami, mo e przemawiaæ za s³usznoœci¹ stosowania immunoterapii ca³orocznej przez 5 lat dla obu tych antygenów [4]. Analizuj¹c kilkadziesi¹t pozycji piœmiennictwa poœwiêconych immunoterapii py³kowicy znaleziono jedynie kilkanaœcie prac uwzglêdniaj¹cych pomiary py³kowe. Tymczasem brak monitoringu palynologicznego w du ym stopniu utrudnia ocenê wyników terapii, na przyk³ad z powodu reakcji na chwasty lub drzewa nieobecne w wyci¹gach traw, którymi najczêœciej odczulamy, lub te trudne do uchwycenia wahania stê eñ py³ku w poszczególnych latach [2]. W naszych badaniach regu³¹ by³o zarówno regulowanie dawek podtrzymuj¹cych, jak i ocena efektów klinicznych na tle codziennych pomiarów pylenia chorobotwórczych taksonów roœlin wiatropylnych. W badanych latach odnotowano znaczny wzrost opadu, co teoretycznie powinno nasiliæ objawy chorobowe py³kowicy. Tymczasem w obu badanych grupach nast¹pi³a poprawa stanu zdrowia leczonych; wyraÿniejsza dla terapii ca³orocznej. W piœmiennictwie spotyka siê próby oceny skutecznoœci SIT w oparciu o badania immunologiczne. W pracy Nelsona [7] stwierdza siê m. in., e przedsezonowe wstrzykniêcia wyci¹gu py³ku brzozy redukuj¹ poziom neutrofilowej, jak i eozynofilowej aktywnoœci chemotak-

5 187 tycznej, zarówno w surowicy jak i w BAL-u, oraz liczbê komórek kwasoch³onnych w pop³uczynach oskrzelowych podczas sezonowej ekspozycji dla py³ku brzozy. Podobnie podawanie wyci¹gów ambrozji w alergicznym nie ycie przez 3 lata po 24 mcg Amb a I na dawkê redukuje eozynofiliê w czasie sezonu pylenia, ale podawanie 2 mcg Amb a I na dawkê przez 2 lata nie daje tego efektu. St¹d wy³ania siê znów wspomniany ju istotny parametr oceny skutecznoœci wielkoœæ i czas u ycia stosowanej dawki alergenu [7]. Humoralna odpowiedÿ na odczulanie alergenem obejmuje g³ównie generowanie alergenowoswoistych IgG, dawniej nazywanych przeciwcia³ami blokuj¹cymi. OdpowiedŸ ta w pierwszym roku SIT jest zdominowana przez IgG1, ale w nastêpnym roku udanego leczenia przewa aj¹ swoiste IgG4 [7,]. Poziom swoistych IgG w ci¹gu pierwszych miesiêcy SIT podnosi siê 5-10 razy w stosunku do wartoœci wyjœciowej i pozostaj¹ na tym wysokim poziomie tak d³ugo, jak d³ugo stosujemy odczulanie. Choæ wzrost IgG jest zale ny od dawki antygenu, nie uzyskano korelacji stê eñ tego przeciwcia³a (podobnie jak IgE) z obrazem klinicznym podczas i po SIT [8]. Odnotowano, e podczas podawania wyci¹gów py³ku roœlin u wielu chorych malej¹ objawy alergii pokarmowej [1]. Na przyk³ad osoba silnie uczulona na seler (którym nie odczulamy!), leczona wyci¹giem bylicy z powodu kataru sierpniowego, zg³asza poprawê tolerancji zup i sa³atek z wymienionym warzywem. Natomiast chory nadwra liwy na jab³ka mo e je spo ywaæ po udanej immunoterapii py³kiem brzozy [1]. W badanej grupie stwierdzono równie wzrost tolerancji na s³ód w piwie i kleiki zbo owe. Nie stwierdzono ró nic miêdzy immunoterapi¹ ca³oroczn¹ i przedsezonow¹ w zakresie bezpieczeñstwa terapii. Znamiennie statystycznie wy sza skutecznoœæ kliniczna immunoterapii ca³orocznej, przy jednoczeœnie niewielkim zwiêkszeniu kosztów (koszty bezpoœrednie ponoszone przez pacjenta wy sze praktycznie o oko³o 100 PLN w ci¹gu 3 lat), przemawia za przydatnoœci¹ wdro onego przez nas schematu odczulania. Nie bez znaczenia jest te fakt szerokiego aprobowania przez chorych omawianej metody m. in. ze wzglêdu na jej niskie koszty oraz wygodê (po okresie wstêpnym wizyty w Klinice Uczuleñ Centrum Alergologii lub Zak³adzie Alergologii Instytutu Medycyny Wewnêtrznej WAM w odzi co 4 tygodnie) i skutecznoœæ. Podsumowuj¹c wdro ony w naszych oœrodkach, po raz pierwszy w Polsce, schemat odczulania ca³orocznego preparatem Catalet T produkcji Biomed S. A. Kraków, okaza³ siê znacznie bardziej skuteczny ni dotychczasowa procedura przedsezonowa przy porównywalnym dla chorego stopniu bezpieczeñstwa i czasoch³onnoœci obu metod. Ocena wskaÿnika koszt/efekt równie potwierdza zasadnoœæ odczulania ca³orocznego Cataletem T, bowiem dwukrotny wzrost nak³adów da³ trzykrotnie lepszy skutek terapeutyczny, je eli chodzi o kliniczne wyleczenie i ponad dwa razy mniej niepowodzeñ. Podkreœliæ nale y, e znamienna poprawa stanu klinicznego w obu grupach leczonych nast¹pi³a pomimo jednoczesnego wzrostu stê enia py³ku traw w ocenianym okresie. Piœmiennictwo 1. Asero R. Effects of birch pollen specific immunotherapy on apple allergy in birch pollen-hypersensitive patients. Clin Exp Allergy 18; 28: 11, Buczy³ko K. Niepowodzenia immunoterapii. W: Postêpy w alergologii. T. P³usa (red.) Medpress Warszawa 14; Cauvenberge van P i wsp. Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. Allergy 2000; 55: Creticos PS. Efficiacy parameters W: Immunotherapy. A practical guide to current procedures. Creticos PS. (red.) Miles Inc. 14; 5(1): Obtu³owicz M. O nie ycie py³kowym. Wznowienie wydania Biologii Lekarskiej 13; 3: Rogala B. Immunoterapia swoista jako leczenie przyczynowe, Alergia Astma Immunologia 1; 4(supl.1): Nelson HS. Overview of allergen immunotherapy. Asthma Theory to treatment, Honolulu, 1; Norman PS, Winkenwerder WL, Lichtenstein LM. Maintenance immunotherapy in ragweed hay fever: booster injections at six weeks interwals. J Allergy 171; 47: Van Metre TE, Adkinson NF. Immunotherapy for aeroallergen disease. W: Allergy principle and practice. Red. Middleton E. Jr. Mosby, 18; wyd. III

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman...

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman... Spis treêci Wst p Jerzy Kruszewski....................... 15 PiÊmiennictwo........................... 18 Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman.....................

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne układu pokarmowego

Choroby alergiczne układu pokarmowego Choroby alergiczne układu pokarmowego Zbigniew Bartuzi Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK 4 Reakcje alergiczne na pokarmy Typy

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

podręcznik chorób alergicznych

podręcznik chorób alergicznych podręcznik chorób alergicznych Gerhard Grevers Martin Rócken ilustracje Jurgen Wirth Redaktor wydania drugiego polskiego Bernard Panaszek I. Podstawy alergologii... 1 II. Diagnostyka chorób alergicznych...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ Charakterystyka problemu zdrowotnego Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XX wieku. W wielu obserwacjach

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19

POSTÊPY W CHIRURGII G OWY I SZYI 1/2008 19 Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie rynologii Klasyfikacja zapaleñ zatok przynosowych i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 328 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 328 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 328 SECTIO D 2005 1 Poradnia Alergologiczna NZOZ Euromedica The Allergology Outpatient Department Euromedica, Grudziadz,

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Dr n. med. Analiza stężenia. Agnieszka Lipiec1. Piotr Rapiejko1,2

Dr n. med. Dr n. med. Analiza stężenia. Agnieszka Lipiec1. Piotr Rapiejko1,2 autor(); Dr n. med. Agnieszka Lipiec1 Dr n. med. Piotr Rapiejko1,2 1Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM Warszawa Kierownik Zakładu: Prof. nadzw. WUM dr hab. n. med. Bolesław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

PROJEKT. 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z PROJEKT PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA NA ROK 2012 1 1.Celem Programu jest : 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku W grudniu 2010 r. Poltransplant przeprowadzi³ konkurs ofert, a nastêpnie w styczniu 2011 r. podpisa³ umowy o ³acznej wartoœci 5 mln z³ na realizacjê doboru

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO CMDh DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

STANOWISKO CMDh DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH STANOWISKO CMDh DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii przyjętej przez Grupę Koordynacyjną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Immunoterapia alergenami: szczepionki terapeutyczne w chorobach alergicznych cz. II

Immunoterapia alergenami: szczepionki terapeutyczne w chorobach alergicznych cz. II Alergia Astma Bousquet Immunologia, J. (red.) 2000, Stanowisko 5(2), 83-101 Œwiatowej Organizacji Zdrowia w sprawie immunoterapii alergenami... 83 Immunoterapia alergenami: szczepionki terapeutyczne w

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Piątek 20.03.2015. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, a jeżeli tak to dlaczego? Anafilaksja pokarmowa u niemowląt i małych dzieci

Piątek 20.03.2015. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, a jeżeli tak to dlaczego? Anafilaksja pokarmowa u niemowląt i małych dzieci Piątek 20.02015 CEREMONIA INAUGURACYJNA 150 100 SESJA INAUGURACYJNA 100 130 Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? Przewodniczenie: Prof. Zbigniew Bartuzi Prof. Bolesław Samoliński Czy rzeczywiście nastąpił

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Perosall D, roztwór do stosowania podjęzykowego. Mieszanka alergenów pyłku drzew. Zestaw do leczenia podstawowego: JS*/ ml, 0 JS/ ml, 000 JS/ ml,

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i skuteczność immunoterapii swoistej na pyłki traw metodą przyspieszoną (ultra-rush) przy użyciu szczepionki Purethal

Bezpieczeństwo i skuteczność immunoterapii swoistej na pyłki traw metodą przyspieszoną (ultra-rush) przy użyciu szczepionki Purethal ARTYKUŁY ORYGINALNE 197 Bezpieczeństwo i skuteczność immunoterapii swoistej na pyłki traw metodą przyspieszoną (ultra-rush) przy użyciu szczepionki Purethal Safety and efficacy of grass pollen specific

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:27-32 Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2001 Key words: pertussis, epidemiolog, Poland,

Bardziej szczegółowo

PRZEDNIA CZĘŚĆ OKŁADKI PRZEWODNIK DLA PACJENTA JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL. Donosowy fentanyl w aerozolu

PRZEDNIA CZĘŚĆ OKŁADKI PRZEWODNIK DLA PACJENTA JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL. Donosowy fentanyl w aerozolu PRZEDNIA CZĘŚĆ OKŁADKI PRZEWODNIK DLA PACJENTA JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL Donosowy fentanyl w aerozolu WAŻNE INFORMACJE O LEKU INSTANYL DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed zastosowaniem leku Instanyl należy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. To skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus.

2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. To skrót od angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus. Runda I 1. Co oznacza skrót AIDS? AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla nabytego zespołu niedoboru odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome). 2. Co to jest HIV? Ludzki wirus nabytego

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. KETOTIFEN WZF (Ketotifenum) 1 mg/5 ml, syrop

Ulotka dla pacjenta. KETOTIFEN WZF (Ketotifenum) 1 mg/5 ml, syrop Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Pacjenci w SPZZOD w latach 2000-2015

Pacjenci w SPZZOD w latach 2000-2015 Pacjenci w SPZZOD w latach 2000-2015 W latach 2000 2015 ogółem hospitalizowano 3152 osoby. Zestawienie obejmuje również Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, który funkcjonował do 2012 roku. Aktualnie w SPZZOD

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo