Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego"

Transkrypt

1 GOZ /13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej nieaktualnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczamy ponownie ostateczną, prawidłową wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia. zał. 1

2 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Państwowej Inspekcji Pracy Tryb przetarg nieograniczony ustawa z dnia 9 stycznia 004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Pzp Komisja przetargowa: Zatwierdził/ła.. Warszawa, dnia sierpnia 013 roku Dokumentacja przetargowa strona 1

3 1. Słownik pojęć Pojęcie Dysponent główny GIP IT Jednostka / jednostka organizacyjna Komórki organizacyjne MF MRR OIP OS PIP Opis GIP jako dysponent główny Główny Inspektorat Pracy ang. Information Technology - technologia informacyjna OIP, OS PIP, GIP jako dysponent trzeciego stopnia Departamenty, sekcje, oddziały terenowe w ramach struktur organizacyjnych poszczególnych jednostek Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Okręgowy Inspektorat Pracy Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu PASS ang. Professional Approach to System Selection - metodyka zbierania informacji o wymaganiach do systemów informatycznych PIP / Inspekcja Proces Proces biznesowy TREZOR Układ tradycyjny Układ zadaniowy Zamawiający System Państwowa Inspekcja Pracy logiczny ciąg czynności przekształcających zasoby na wejściu w rezultaty Zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych, w celu dostarczania klientowi konkretnej usługi lub produktu; wynikiem procesu jest zaspokojenie potrzeb klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego) Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa zestawienie dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 140, z późn. zm.) zestawienie wydatków według funkcji państwa, zadań, podzadań (zgodnie z art. pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) oraz działań w ramach podzadań Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy System finansowo-księgowy Dokumentacja przetargowa strona

4 . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w Państwowej Inspekcji Pracy. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Państwowej Inspekcji Pracy, zwanego dalej Systemem, wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkolenia użytkowników i administratorów oraz świadczenie usług asysty w pierwszym okresie eksploatacji, serwisu eksploatacyjnego oraz wykonywanie prac rozwojowych. 3.. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Usługi w zakresie oprogramowania) (Usługi wdrażania oprogramowania) (Usługi dostawy oprogramowania) (Usługi konfiguracji oprogramowania) (Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania) (Serwery) (Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego) (Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego) Dokumentacja przetargowa strona 3

5 (Usługi szkolenia komputerowego) 3.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy: 1. opracowanie i dostarczenie dokumentacji zarządzania projektem;. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej (szczegółowej pod wdrażany system) oraz opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej Systemu; 3. wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu instalację, wdrożenie, uruchomienie i prawidłowe działanie Systemu we wszystkich 18 jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (1xGIP, 1xOS PIP, 16xOIP) w następujących obszarach funkcjonalnych (modułach): 1) finanse i księgowość, ) kadry i płace, 3) środki trwałe. 4. dostawę wszelkiego wymaganego oprogramowania niezbędnego do zapewnienia wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu, w tym w szczególności systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego, narzędziowego, wirtualizacyjnego wraz z licencjami oraz instalację i konfigurację tego oprogramowania. Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu operacyjnego na komputery użytkowników, przy czym zaproponowane rozwiązanie musi pracować na systemie operacyjnym stacji roboczych: Windows XP/Vista/7/8 (wersje 3 i 64 bitowe), patrz załącznik nr 11 do SIWZ WOG1.3. Zamawiający wymaga kompletnego rozwiązania - natomiast nie wskazuje produktu. 5. dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej składającej się w szczególności z serwera, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej i innych urządzeń niezbędnych do wdrożenia, uruchomienia oraz prawidłowego działania Systemu. Wykonawca, przed zawarciem umowy, dostarczy oświadczenie producenta sprzętu, z którego treści będzie wynikać zobowiązanie producenta do przejęcia, w okresie trwania gwarancji, realizacji gwarancji na zasadach określonych w niniejszej dokumentacji przetargowej, w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych. Zamawiający wybór sprzętu pozostawia Wykonawcy, z zastrzeżeniem że System będzie spełniał wymagania dotyczące funkcjonalności i dostępności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania dotyczące współpracy ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego. Dokumentacja przetargowa strona 4

6 Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt - macierz - współpracowała na wszystkich polach eksploatacji z posiadanymi przez zamawiającego macierzami/półkami NetApp wraz ze standardowym oprogramowaniem zarządzającym nimi (w tym softwarową konsolą zarządzającą): konsola NetApp OnCommandManager.0 pracującą z macierzami FAS040 i FAS40- pracującymi pod kontrolą systemu operacyjego DataONTAP 8.1.1; 6. wykonanie i dostarczenie dokumentacji użytkowej oraz dokumentacji powdrożeniowej Systemu, w tym dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz pkt 4 ustawy z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 013 r., poz. 330, z późn. zm.) w zakresie dokumentacji przewidzianej dla ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera; 7. opracowanie Planu Migracji - przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do nowego Systemu. Zamawiający informuje, że aktualnie użytkuje system Xpertis firmy Macrologic obsługujący następujące obszary: finanse i księgowość, kasa, kadry i płace, środki trwałe oraz dodatkowo użytkuje w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu system Symfonia Środki Trwałe Premium 008 firmy Sage (ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych). Wszystkie prace związane z migracją danych mają być wykonane przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego przy migracji danych będą uczestniczyli tylko w charakterze obserwatorów. Zamawiający uzgodni z wykonawcą sposób udostępnienia danych do pobrania przez Wykonawcę na etapie analizy przedwdrożeniowej. Dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach jest dostępna, przy czym dokumentacja techniczna opisująca strukturę danych systemu Xpertis firmy Macrologic S.A. może być dostarczona Wykonawcy po podpisaniu umowy, a dokumentacja techniczna opisująca strukturę danych w systemie Symfonia firmy Sage dostępna jest w internecie pod adresem Zamawiający informuje, iż nie posiada wsparcia producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji. 8. wykonanie integracji Systemu z innymi systemami Zamawiającego, w szczególności z systemem Płatnik i systemem bankowości elektronicznej VideoTel oraz z systemem Navigator, systemami Ministerstwa Finansów: Trezor, Buza, e-deklaracje, a także Dokumentacja przetargowa strona 5

7 zaprojektowanie i wdrożenie otwartego interfejsu Systemu pozwalającego Zamawiającemu na integrowanie z innymi systemami. Wymiana informacji pomiędzy systemem Zamawiającego a systemami MF odbywa sie na zasadzie import/export z/do pliku - dane w pliku w odpowiednim formacie. Definicje formatów są ogólnie dostępne na stronach MF. Wykonawca zapewni integrację Systemu za pomocą otwartych interfejsów zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 01 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 56); 9. zaplanowanie, przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Systemu; 10. świadczenie usługi dziewięciomiesięcznej asysty w pierwszym okresie eksploatacji Systemu - w okresie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia w zakresie podstawowych funkcjonalności do upływu 9 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia w zakresie podstawowych funkcjonalności. Przez asystę rozumie się świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na realizacji prac związanych z doskonaleniem Systemu oraz usuwaniem usterek technicznych, a w szczególności wykonywaniu zmian w oprogramowaniu, tworzeniu i modyfikacji szablonów stron, integracji z systemami, dostawie, instalacji i konfiguracji aktualizacji oprogramowania, bieżącym wsparciu pracowników Zamawiającego; 11. świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w okresie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia w zakresie pozostałych funkcjonalności do upływu 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia w zakresie pozostałych funkcjonalności. W ramach serwisu Wykonawca zapewnia bezpłatne wprowadzanie zmian do systemu (koszt wliczony w cenę oferty) w zakresie dostosowania do wymogów prawa powszechnie obowiązującego; 1. realizację prac rozwojowych związanych z Systemem, obejmujących wykonywanie modyfikacji i wdrażanie nowych funkcjonalności Systemu na zlecenie Zamawiającego, w wymiarze do godzin; 13. Zamawiający informuje, iż struktura organizacyjna PIP to 18 jednostek organizacyjnych (1xGIP, 1xOS PIP, 16xOIP) państwowych jednostek budżetowych, dysponentów trzeciego stopnia środków budżetu państwa - prowadzących odrębne księgi rachunkowe i sporządzających jednostkowe sprawozdania. Główny Dokumentacja przetargowa strona 6

8 PIP-GIP* OIP w Białymstoku OIP w Bydgoszczy OIP w Gdańsku OIP w Katowicach OIP w Kielcach OIP w Krakowie OIP w Lublinie OIP w Łodzi OIP w Olsztynie OIP w Opolu OIP w Poznaniu OIP w Rzeszowie OIP w Szczecinie OIP w Warszawie OIP we Wrocławiu OIP w Zielonej Górze OS PIP Inspektorat Pracy jest jednocześnie dysponentem głównym i trzeciego stopnia. Jako dysponent główny środków budżetu państwa sporządza sprawozdania łączne. Każda jednostka organizacyjna posiada odrębny NIP i REGON. PIP-GIP* (dysponent główny) dysponenci trzeciego stopnia: * PIP-GIP jest zarówno dysponentem głównym jak i dysponentem trzeciego stopnia 14. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego centralnego systemu i udostępnienia go poszczególnym jednostkom w wybranych obszarach i zakresach danych 15. Zamawiający informuje, iż zakładana architektura Systemu wymusza pracę poprzez sieć rozległą PIP-WAN z sieci LAN lokalnych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr i do SIWZ 4. Termin wykonania zamówienia Wykonanie zamówienia zostanie podzielone na etapy: Etap I Opracowanie dokumentacji zarządzania projektem w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania Umowy; Etap II Analiza przedwdrożeniowa i dokumentacja projektowa w zakresie podstawowych funkcjonalności w terminie do 5 tygodni od podpisania Umowy; Etap III Wdrożenie Systemu w zakresie podstawowych funkcjonalności (w tym migracja danych z systemu Xpertis oraz integracja z systemem Płatnik i VideoTEL) w terminie do dnia 0 grudnia 013 r.; Etap IV Analiza przedwdrożeniowa i dokumentacja projektowa pełna (w zakresie podstawowych i pozostałych funkcjonalności) w terminie do dnia 14 lutego 014 r.; Etap V Wdrożenie pozostałych funkcjonalności (w tym migracja danych z systemu Symfonia oraz integracja z pozostałymi systemami - w szczególności Navigator, Trezor, Buza, e-deklaracje) w terminie do dnia 30 czerwca 014 r. Dokumentacja przetargowa strona 7

9 Etap VI Serwis obejmujący usługi wymienione w pkt , , SIWZ w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego etapu V (maksymalny termin, poszczególne terminy jak w ww. punktach). Zamawiający wymaga by wykonawca zagwarantował, co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji dla wszystkich modułów (tj. 36-miesięczna gwarancja) - liczony od podpisania protokołu końcowego etapu V. Funkcjonalności pozostałe, które mają być odebrane najpóźniej w ramach V etapu, zostały oznaczone w załączniku nr 10 i 11 do SIWZ w tabelach poprzez wpisanie w ostatniej kolumnie Uwagi liczby 014. Funkcjonalności podstawowe to funkcjonalności, które muszą być odebrane w ramach III etapu wdrożenia (w tabelach w załączniku 10 i 11 do SIWZ ostatnią kolumnę Uwagi pozostawiono pustą). 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 5.1. Do udziału w postępowaniu oraz do złożenia ofert dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz spełniają warunki określone w art. ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5.. Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie: 1) co najmniej dwie, zrealizowane w ramach odrębnych umów, usługi, których przedmiotem były dostawa i wdrożenie informatycznego systemu finansowoksięgowego, o wartości min. 700 tys. zł brutto każdy, obejmującego moduły: finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe; ) co najmniej dwie odrębne usługi dostawy i wdrożenia informatycznego systemu finansowo-księgowego w organizacji wielooddziałowej zatrudniającej minimum 00 osób; Dokumentacja przetargowa strona 8

10 W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 3 Pzp warunek wskazany wyżej mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego. 5.3 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować zespołem osób, w skład którego wchodzą, co najmniej: 1) kierownik projektu osoba posiadająca certyfikat w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE na poziomie co najmniej PRINCE Foundation lub równoważny, a także minimum trzyletnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożenia informatycznego systemów finansowo-księgowych. Wymagane jest, aby kierownik projektu wykazał się doświadczeniem w kierowaniu, co najmniej jednym odrębnym projektem o wartości min. 700 tys. zł brutto, dotyczącym wdrożenia informatycznego systemu finansowo-księgowego, który obejmował wdrożenie modułów wspomagających operacje realizowane w obszarach: finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe; ) konsultanci wiodący minimum jedna osoba przypadająca na każdy niżej wymieniony obszar funkcjonalny: finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla każdego z w/w obszarów co najmniej jednym konsultantem wiodącym posiadającym minimum trzyletnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w realizacji projektów informatycznych. Wymagane jest by każdy konsultant wiodący wykazał się doświadczeniem w realizacji, co najmniej jednego projektu wdrożenia informatycznego systemu finansowo-księgowego, o wartości brutto minimum 300 tys. złotych, w którym pełnił rolę konsultanta wiodącego. Dopuszcza się wskazanie tylko jednej osoby do jednego obszaru funkcjonalnego. 3) konsultant ds. infrastruktury sprzętowej osoba posiadająca minimum trzyletnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania infrastruktury serwerowej Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę miliona złotych. Dokumentacja przetargowa strona 9

11 5.5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt. 6 SIWZ (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt SIWZ i potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. Do oferty należy załączyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt ustawy Pzp;. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 4 Pzp i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. ust. 1 Pzp załącznik numer 6 i numer 7 do SIWZ; 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 4 ust. 1 pkt. 4-8, pkt. 10 i 11 oraz i pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych; 6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług określonych w pkt. 5. SIWZ załącznik numer 1 do SIWZ; 7. Dowody potwierdzające, że usługi, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są: Dokumentacja przetargowa strona 10

12 a) poświadczenia od podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane; b) oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. W przypadku wykonawcy gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. 8. Aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę mln złotych, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy. 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymogi określone w pkt. 5.3 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie prawnej dysponowania tymi osobami załącznik numer 13 do SIWZ. 6.. Dokumenty, o których mowa w: 1. pkt , mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;. pkt i mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 3. pkt a siwz w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie musi być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 6.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powyższe dokumenty (pkt. 1 i ) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości Dokumentacja przetargowa strona 11

13 wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 4. jeżeli Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt SIWZ składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 4-8, pkt 9, pkt i pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 5. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt. 6. SIWZ Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 31). Dowód wniesienia wadium można załączyć do oferty lub złożyć do upływu terminu składania ofert w pok. 405 siedziby Zamawiającego (miejsce składania ofert) W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 3 Pzp: 1. warunek wskazany w pkt. 5. i 5.3 SIWZ mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; warunek wskazany w pkt 5.4 SIWZ ma spełniać lider podmiotu wspólnego;. dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym zakresie dokumenty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może Dokumentacja przetargowa strona 1

14 żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 31) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt. 5 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 6 ust. lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt (z zastrzeżeniem, że w przypadku dokumentu wskazanego w pkt siwz należy złożyć oświadczenie jedynie w zakresie nie podleganiu wykluczeniu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przypadku innych podmiotów, na zasadach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 4 ust. ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5-8, 9, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5-8, 9, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Sposób podania ceny oferty 7.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT. Wykonawca ma podać ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym. 7.. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w PLN i wykazany przy każdej pozycji asortymentowej przed ostateczną ceną oferty. Dokumentacja przetargowa strona 13

15 7.4. Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Przez cenę oferty Zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia wraz z podatkiem VAT Cena oferty ma obejmować: wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym w szczególności należne podatki, cła, koszty transportu. 8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert 8.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 75% Ocena funkcjonalności 5% 8.. Sposób oceny ofert Wykonawca może uzyskać punkty w liczbie od zera do 100. Punktacja łączna oferty będzie składać się z sumy punktów przyznanych w każdym z kryteriów oceny ofert według przydzielonej wagi każdego z kryteriów Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto ceny za całość prac określonych w przedmiocie zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 75 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę. Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: CN KC = x 100 x 75% CO gdzie: KC oznacza: CN oznacza: CO oznacza: ilość punktów przyznanych za kryterium ceny, wartość brutto najniższej ceny spośród złożonych i ważnych ofert, wartość brutto ceny ocenianej oferty Kryterium oceny funkcjonalności będzie rozpatrywane na podstawie formularza wymagań funkcjonalnych wypełnionego przez Wykonawcę. Ocenie będzie poddany poziom Dokumentacja przetargowa strona 14

16 spełnienia przez Wykonawców wymagań oznaczonych priorytetem 1 oraz poziom realizacji wymagań z priorytetem w standardzie albo w modyfikacji. Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 5 punktów. Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: PF = [(PFofs + 0,3*PFofm) * 75 / PFmax + (PF1ofs + 0,3*PF1ofm) * 5 / PF1max] * 0,5 gdzie: PF oznacza: PF1ofs oznacza: PF1ofm oznacza: PF1max oznacza: PFofs oznacza: PFofm oznacza: PFmax oznacza: ilość punktów przyznanych za ocenę funkcjonalności, ilość spełnionych wymagań z priorytetem 1 w standardzie systemu, ilość spełnionych wymagań z priorytetem 1 wskazanych jako modyfikacja, ilość wymagań z priorytetem 1 zdefiniowanych w tabelach z wymaganiami funkcjonalnymi, ilość wskazanych przez Wykonawcę wymagań z priorytetem, które będą realizowane w standardzie systemu, ilość wskazanych wymagań z priorytetem, które będą realizowane jako modyfikacja systemu, łączna ilość wymagań z priorytetem zdefiniowanych w tabelach z wymaganiami funkcjonalnymi, Przy ocenie niniejszego kryterium zostały poczynione następujące założenia: - 75 % punktacji przypada na realizację wymagań - 5 % punktacji przypada na realizację wymagań 1 - spełnienie wymagania w standardzie ma współczynnik 1 - spełnienie wymagania w modyfikacji ma współczynnik Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów. 9. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Wzór umowy stanowi załącznik numer 19 do SIWZ. 10. Wadium Dokumentacja przetargowa strona 15

17 10.1. Wadium w wysokości ,00 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/4 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: 1. określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu.. określenie numeru postępowania u Zamawiającego; 3. określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenia (pełna nazwa, dokładny adres); 4. określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; 5. określenie podmiotu, na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane Wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczenia muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; 6. określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; 7. gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 4 ust. pkt. Pzp; 8. określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 60 dni. 11. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 1. Udzielanie wyjaśnień Pytania/wnioski o zmianę dokumentacji przetargowej można przesyłać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, faksem na numer / lub na adres Osoba do kontaktu Monika Żygłowicz. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania składane telefonicznie. 13. Termin składania ofert Dokumentacja przetargowa strona 16

18 Ofertę należy złożyć do dnia 0 września 013 roku do godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/4, pok. 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 0 września 013 roku o godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/4 w sali 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 16. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale ustawy z dnia 9 stycznia 004 roku Prawo zamówień publicznych. 17. Wybór oferty najkorzystniejszej: Informacja zostanie przekazana faksem i pisemnie do Wykonawców. Zostanie ona również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 18. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało wysłane do TED w dniu roku Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w dniu roku pod numerem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy z podatkiem VAT Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i Prawa zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. Za termin wniesienia zabezpieczenia Dokumentacja przetargowa strona 17

19 należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne przez cały okres wykonywania umowy, tj. przez okres dostawy i wdrażania systemu oraz przez okres 36 miesięcy serwisu, o którym mowa w pkt , , SIWZ. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 0. Omyłki rachunkowe 0.1. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 0.. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. pkt. i odrzuci ofertę, jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny. 1. Zmiana istotnych postanowień umowy. 1.1 Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1. wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 umowy, stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT;. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa; 3. opóźnień w realizacji projektu lub realizacji umowy w zakresie zmian w przedmiocie umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy, a nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Dokumentacja przetargowa strona 18

20 4. zmian w wykazie osób, które biorą udział w wykonywaniu umowy - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 5. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 6. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych. 1. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości oferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt Opis sposobu przygotowania ofert.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 9 stycznia 004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp... Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo..3. Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1 do SIWZ. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt.. formularz oferty należy umieścić, jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty..4. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty niezszytych z całością oferty tak, aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby Wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona Dokumentacja przetargowa strona 19

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo