PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH"

Transkrypt

1 PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH 1. Zarządzanie projektami w oparciu o PMBoK [3 dni] Głównym celem pierwszego proponowanego szkolenia jest umożliwienie uczestnikom swobodnego korzystania z narzędzi wskazanych przez metodykę, jak i również nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i aplikacji w projekcie. Podejście narzędziowe jest tu bardzo istotne ze względu na fakt, iż jest to najrzadziej dwiczony element na zajęciach szkoleniowych. Szkolenie realizowane jest wokół dziewięciu głównych obszarów wiedzy PM zdefiniowanych przez Project Management Institute. Jest ono również podstawowym programem na podstawie którego można zbudowad agendę dostosowaną do metodyki wewnętrznej firmy Klienta. Doświadczenie i wykształcenie kadry prowadzącej zajęcia umożliwia praktycznie w dowolnym momencie wejście we wskazany przez grupę szkoleniową obszar biznesowy i poddanie go głębszej analizie dla uzyskania konkretnych rozwiązao. Poprzez tę elastycznośd zajęcia szkoleniowe stają się bardziej produktem doradczym. Należy pamiętad, iż zgodnie z wykładnią najlepszych szkół biznesowych: methodology is theoretical set of methods. Autor programu traktuje w tej sytuacji PMBoK, jak i każdą inną metodykę np. IPMA, PRINCE2 raczej, jako punkt startowy dla wsparcia w tworzeniu własnych rozwiązao PM we własnej działalności przedsiębiorstwa. 2. Finanse w projekcie w oparciu o PMBoK [2 dni] Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom metod finansowych dla podejmowania decyzji o wyborze właściwych projektów, budżetowaniu, jak i ich późniejszej kontroli poprzez rachunkowośd zarządczą w trakcie realizacji. Wszystkie używane wskaźniki są zgodne ze standardami PMBoK lub ze standardami IAS (International Accounting Standard). Szkolenie zorganizowane jest w formie krótkich wykładów, dwiczeo i warsztatów. Używane jest również oprogramowanie ułatwiające zrozumienie tematów. 3. MS Project jako wsparcie zadao Project Managera w oparciu o PMBoK [2 dni] Szkolenie ma na celu wykonanie wszystkich zadao metodycznych zarządzania przedsięwzięciami w programie MS Project Prezentuje ono nie tylko, jako kompendium praktycznej wiedzy, jak realizowad i pracowad w poszczególnych fazach projektu, ale też jednocześnie wskazuje metody radzenia sobie z ułomnościami aplikacji. Szkolenie ukierunkowane jest na know-how pracy w środowisku jedno i wielo-projektowym. Szkolenie realizowane jest wyłącznie w oparciu o rzeczywiste przykłady realizowane bezpośrednio w programie. Może byd poprowadzone na dowolnej wersji MS Project a. Prowadzący dostosowuje się do indywidualnego poziomu i potrzeb uczestników. 4. Zarządzanie wiedzą w Project Management w oparciu o PMBoK [1 dzieo] Tylko organizacja ucząca się na realizowanych przedsięwzięciach jest w stanie podtrzymad swoją przewagę konkurencyjną, budowad kapitał wiedzy i agregowad doświadczenia stanowiące również o jej prestiżu i postrzeganiu jej przez kontrahentów, jak i jej własnych pracowników. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom wdrożenia w firmie technik i zasad postępowania wspierających zarządzanie wiedzą. Elementy takie jak brak przyjętych procedur w Project Management, brak zatwierdzonej dokumentacji, wdrożonych narzędzi zarządzania wiedzą np. Product Data Management, wysoki poziom rotacji pracowników, brak opracowanego systemu motywacyjnego spójnego z celami przedsięwzięd i firmy skutecznie utrudniają wzrost przedsiębiorstwa. Elementy miękkie również nie pozostają bez wpływu na skuteczne zarządzanie wiedzą w firmie. Z tego powodu stanowią one również istotną wprowadzającą częśd szkolenia. Program zorganizowany jest w formie naprzemiennych warsztatów, wykładów i dwiczeo. 5. Zarządzanie ludźmi i komunikacją w projekcie w oparciu o PMI PMBoK [2 dni]

2 Sukces projektu w dużej mierze zależy od często nie do kooca docenianych "umiejętności miękkich". Istotne są tu umiejętności m.in. skutecznego komunikowania się, radzenia sobie z konfliktem, pracy zespołowej czy umiejętności zaprezentowania wyników na forum, a dodatkowo - umiejętnośd negocjacji - zarówno w kontaktach wewnątrz zespołu, jak iw kontaktach z klientami.

3 6. Praktyczne przygotowanie do testu PMP (Project Management Professional) [2 dni] Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności wykonywania w wymaganym czasie pytao testowych. Materiały zostały oparte o pozycje autorstwa J. Leroy Ward - PMP Exam Practice Test and Study Guide siódma edycja. Taki też skrypt otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Oprócz tego dostarczona zostanie mapa procesów PMBOK autorstwa Adam Łazarski PMP exam crack umożliwiająca poprzez graficzną prezentację zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM. Niezbędne jest, aby uczestnicy prezentowanego szkolenia posiadali przynajmniej podstawową wiedzę na temat Project Management spójną w zakresie metodologicznym z PMBOK. Szkolenie oparte jest o naprzemienne wykłady i dwiczenia testowe (stanowią one około 80% czasu programu). Testy są komentowane na bieżąco przez prowadzącego. Prezentowany jest również przykładowy test komputerowy.

4 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK CELE SZKOLENIA Skracanie terminów i realizacji projektów. Przedwiczenie praktycznych narzędzi do sprawnego wspólnego przygotowania projektu. Usystematyzowanie wiedzy i wytworzenie ujednoliconych standardów zarządzania projektami w oparciu o metodykę PMI - PMBoK. Stworzenie modelu pracy zespołowej w oparciu o najlepsze praktyki Project Management. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Usystematyzowanie pojęd, użycia narzędzia i umiejętności umożliwiających szybki start z projektem. Uzyskanie wspólnego języka z zakresu Project Management. Poznanie zasad i narzędzi używanych w pracy w środowisku wieloprojektowym. Poznanie metody łaocucha krytycznego (CCM) i praktycznego stosowania teorii ograniczeo (TOC). Nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i realizacji procedur pracy w projekcie zadaniowym. Obniżenie ryzyka wprowadzania zmian. Umożliwienie podjęcia wyzwania adaptacji/budowy formalnej metodyki PM w przedsiębiorstwie. Nabycie umiejętności praktycznego zarządzania ryzykiem i powiązania go z systemem motywacyjnym. Optymalizacja alokacji zasobów do zadao sprzęt, ludzie, materiały. Usprawnienie procesu uczenie się na projektach - lessons learned. Usprawnienie budowy zespołu i doboru kierownika projektu. Zobiektywizowanie metod szacowania (pracochłonnośd, czas, koszt). METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: Wykłady tematyczne. Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją. Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięd, jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna). Wykorzystywanie do wizualizacji obliczeo (np. harmonogramy, ścieżka i łaocuch krytyczny) dedykowanego oprogramowania (np. MSProject, Primavera). Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Wprowadzenie Poznajemy pojęcia dotyczące definicji projektu, jego cyklu życia, roli i odpowiedzialności kierownika projektu, funkcji pełnionych przez kartę projektu, relacji między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów, jak i dokument definicji projektu. Przedstawienie uczestników, Prezentacja tematyczna, Dwiczenie na rozruszanie Wybór przykładów warsztatowych 2. Procesy rozpoczęcia: 3. Zarządzania zasobami ludzkim i zespołem w projekcie 4. Główne procesy planowania 5. Planowanie - zarządzanie ryzykiem: 6. Planowanie szacowanie: 7. Planowanie harmonogram: 8. Realizacja i kontrola zmiany w projekcie: Skupiamy się tu na zadaniach związanych z kształtowaniem zespołu projektowego, oszacowaniem zasobów, weryfikacji alternatywnych rozwiązao i finalnie określeniu statutu zespołu. Skupiamy się tu na tym, co różni zespół mistrzów od mistrzowskiego zespołu, dowiadujemy się jak budowad skutecznie zespół, analizujemy typowania zachowania zespołu w zależności od fazy projektu, rodzaje postaw indywidualnych uczestników projektu (jak je wykorzystywad, maksymalizowad lub minimalizowad Na tym etapie określamy plan bazowy wymagao klienta względem projektu, budujemy strukturę podziału prac, definiujemy pakiety robocze. Poznajemy definicję, rodzaje ryzyk, metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem, metody oceny, hierarchizacji i ilościowej analizy ryzyk, kształtowania podejścia pro-aktywnego, a nie reaktywnego. Skupiamy się tu na metodach dotyczących określania czasu projektu, wymaganej puli zasobów, kosztów projektu, budowania i zarządzania rezerwą czasową i kosztową w projekcie. Poznajemy terminologię związaną z opracowywaniem harmonogramów, związek między struktura podziału prac, a diagramem sieciowym, metodę kalkulacji ścieżki krytycznej, jak i łaocucha krytycznego. Analizujemy znaczenie i cel kontroli projektu wraz z uwzględnieniem etapów kontroli, poznajemy definicję, znaczenie i zawartośd książki kontrolnej projektu, dowiadujemy się, jak budowad system kontroli, zajmujemy się tutaj również zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością w projekcie. Omówienie, dwiczenie na przypadkach przewodnich (definiowanie ogólne). Dwiczenie ołówek-papierflipchart, Zespołowe tworzenie SPP na przewodnich przypadkach Krótki wykład tematyczny, Dwiczenie: opracowanie głównych elementów ryzyka. Dwiczenie na przypadkach przewodnich Dwiczenia: szacowanie czasu realizacji zadao Dwiczenie: metoda diagramów następstw. Dwiczenie: opracowywanie harmonogramu.

6 9. Realizacja i kontrola koszty projektu: 10. Zarządzanie zamówieniami 11. Procesy zamykania projektu: 12. Wnioski koocowe: Celem jest tutaj poznanie metod zarządzania wartością wypracowaną (EVM), jak i nabycie umiejętności biegłego posługiwania się najważniejszym wskaźnikami tej metody, skupiamy się tu również na poznaniu mechanizmów powstawania odchyleo w aspektach czasu i budżetu. Określamy wymagania dla zarządzania kontraktami, jak i roli kierownika projektu trzymającego w ręku portfolio projektowe, poznajemy tu modele płatności w projektach i ich wpływ na ryzyko projektowe, w zależności od modelu płatności dobieramy właściwą strategię kierowania projektem. Zasady zawierania kontraktów i ich wpływ na sukces podejmowanych przedsięwzięd. Dowiadujemy się tu jak agregowad doświadczenia z aktualnego projektu dla przyszłych podejmowanych przedsięwzięd, kto powinien wykonywad - jakie działania przy zamykaniu projektu, jak weryfikowad uzyskanie wszystkich produktów cząstkowych projektu, wreszcie jak nagradzad we właściwy sposób właściwych członków projektu. Podsumowujemy efekty trzydniowej pracy, prezentowane jest kompendium wiedzy zgodnie z zasadami know-how. Dwiczenie: warsztat z zakooczenia projektu.

7 FINANSE W PROJEKCIE W OPARCIU O PMBOK METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o Wykłady tematyczne. o Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją. o Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięd, jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna). Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Akceptacja przedsięwzięcia lub jego odrzucenie 2. Elementy oceny finansowej 3. Koszt kapitału i powiązane z nim wskaźniki 4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR Poznajemy elementy wpływające na decyzję o starcie lub wstrzymaniu inwestycji. Dowiadujemy się, jakie czynniki uwzględnid we wstępnej analizie projektu i czym tak naprawdę są przyszłe strumienie pieniężne w przedsięwzięciu. Przedstawiona jest też tutaj podstawowa klasyfikacja projektów.. Dowiadujemy się, czym jest okres zwrotu inwestycji PP, jak i w jaki sposób interpretowad wskaźnik ROI i księgową stopę zwrotu ARR. Przedstawione są przyczyny słabości podejścia księgowego i podkreślone są zalety podejścia finansowego do projektu. Na wstępie osoby biorące udział w szkoleniu na prostych przykładach dowiadują się, iż each risk must have its payment i identyfikują potrzebę określenia kosztu kapitału obliczanego poprzez wskaźnik WACC (średnio ważony koszt kapitału). Następnie dowiadują się czym jest wartośd przyszła FV i bieżąca PV, jak i powiązana z nią bezpośrednio wartośd bieżąca netto NPV. Przedstawiona jest argumentacja dowodząca najistotniejszej roli jaką pełni wskaźnik NPV. Omówione zostaje równanie Fishera. Stopa zwrotu charakterystyczna dla każdego projektu pokazująca jaki margines ryzyka finansowego projekt może wytrzymad zanim zacznie on przynosid straty. Grupa poznaje pułapki związane z analizą wskaźnika IRR - IRR jako hamulec utraty wartości w projekcie. Pokazane są przypadki dyskusyjne i próby rozstrzygnięcia problemu przy sprzecznych wnioskach wyciąganych z NPV i IRR dla projektów wzajemnie wykluczających się. Dwiczenie: określenie uwarunkowao dla planowanego projektu. Dwiczenie: identyfikacja kosztu kapitału obcego i własnego obliczenie WACC, PV i NPV

8 5. Wybór kombinacji projektów do realizacji z wielu dostępnych 6. Koncepcja Earned Value 7. Zaawansowane metody analizy Earned Value 8. Metody graficzne w Earned Value i podsumowanie metody 9. Finanse w projekcie, aplikacje i systemy zintegrowane Uczestnicy obliczają wskaźnik opłacalności PI dla poszczególnych projektów i w oparciu o niego szukają możliwych wartości wskaźnika WAPI (średnio ważony wskaźnik opłacalności) dla poszczególnych kombinacji przedsięwzięd. Dzięki takiemu podejściu do realizacji wybrane jest portfolio projektowe z założeniem, iż będzie ono maksymalizowało wartośd inwestującej firmy. Dowiadujemy się dlaczego analiza wartości wypracowanej jest najlepszą metodą śledzenia postępów realizacji projektu, metodą lepszą niż np. podejście typowo księgowe. Uczestnicy dowiadują się jak praktycznie określad stopnie zaawansowania poszczególnych zadao. Zaprezentowane są podstawowe wskaźniki PV, EV, AC (wartośd planowana, wypracowana, koszt aktualny) zgodnie z PMI PMBOK. Uczestnicy poznają metody śledzenia postępów w projekcie poprzez wskaźnik odchylenia od harmonogramu - SV, jak i wskaźnik odchylenia od kosztów - CV. Zaprezentowane są również metody pomiaru wydajności w realizacji harmonogramu, jak i wydajności kosztowej: SPI i odpowiednio CPI. Jednym z ciekawszych elementów dla grupy jest praktyczne przedwiczenie i poznanie mocnych i słabych stron wskaźnika TCPI mówiącego o wymaganej wydajności w danym momencie realizacji projektu. Grupa dwiczy interpretację kondycji różnych projektów na podstawie przygotowanych przebiegów wartości poszczególnych wskaźników. Uczestnicy poznają metodę tworzenia historię zmian wiązania przyczyn z konkretnymi skutkami w projekcie i wyciągania lessons learned. Grupa poznaje metody zarządzania informacjami o finansach projektu. Ukazane zostaję słabości i zalety wybranego oprogramowania Dwiczenie: studium przypadku i maksymalizacja WAPI. Dwiczenie: studium przypadku i kalkulacje podstawowych wskaźników analizy dla konkretnego projektu. Dwiczenie: studium przypadku i kalkulacje CV, SV, CPI i SPI. Obserwowanie zmian w TCPI Dwiczenie: weryfikacja prawidłowości analiz, nabycie umiejętności interpretacji zmian wartości wskaźników w czasie Prezentacja: przedstawienie rozwiązania w konkretnej aplikacji

9 MS PROJECT JAKO WSPARCIE ZADAO PROJECT MANAGERA W OPARCIU O PMBOK METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, plików przykładowych MS Project opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o Bardzo krótkie wykłady tematyczne (do 5minut). o Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją o pracy w aplikacji. o Praca samodzielna w MS Project. Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Wstęp do MSProject Relacje MSProject 2007 metodyka PMI - PMBOK 3. Procesy rozpoczęcia i zdefiniowanie przedsięwzięcia 4. Procesy rozpoczęcia i zdefiniowanie przedsięwzięcia Uczestnicy poznają interfejs aplikacji i oswajają się ze środowiskiem pracy. Zaprezentowany zostaje układ ekranu, główne menu i polecenia, wszystko praktycznie i na konkretnym przykładzie. Przedstawiona zostaje relacja między aplikacją, a poszczególnymi fazami referencyjnej metodyki. uczestnicy określają nowy projekt i jego cele, definiuje kalendarze i określają kierunek harmonogramowania, definiują również wartości domyślne projektu i dokonują dostosowania układu ekranu do swoich potrzeb. Uczestnicy określają nowy projekt, jego priorytet i cele, definiują kalendarze (projektu, zasobów, zadao), pełnione funkcje i/lub zasoby (materiałowe, ludzkie, maszynowe, elementy kontraktów, stawki zaszeregowania i sezonowośd), określają kierunek harmonogramowania, definiują również wartości domyślne projektu i dokonują dostosowania układu ekranu do swoich potrzeb. Dwiczenie: MSProject nie jest trudny - oswojenie się z aplikacją poprzez zanurzenie prosty przykład na początku szkolenia i proste prace na głównym ekranie. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia.

10 5. Procesy planowania przedsięwzięcia 6. Realizacja i kontrola projektu 7. Analiza Earned Value w MSProject Praca na wielu projektach i podsumowanie Grupa buduję strukturę podziału prac i w oparciu o nią buduje sied zadao w MSProject. Przedwiczone zostają wszystkie uwarunkowania czasowe dla realizacji zadao i ich relacji z innymi zadaniami. Pokazane zostaje praktycznie, jak po przydzieleniu zasobów dokonywad optymalizacji przedsięwzięcia metodą manualną i automatyczną, jak kontrolowad i zarządzad ścieżką krytyczną. Wykonana zostaje analiza budżetu projektu i przejrzenie planowanych przepływów finansowych. Uczestnicy zapisują tzw. plan bazowy będący zatwierdzeniem stanu naszego projektu na moment startu. Uczestnicy poznają możliwośd definiowania własnych pól obliczających np. podkrytycznośd zadao (wraz z tworzeniem list wyboru i używaniem własnych ikon dla reprezentacji graficznej poszczególnych wartości). Grupa dwiczy raportowanie postępów z wykorzystaniem dowolnych wcześniej zdefiniowanych zasobów, jak i bezpośrednio procentu zaawansowania czasu realizacji. Dwiczone jest zarządzanie dowolnymi zmianami w projekcie, jak i ich bieżące wprowadzanie. Przedstawione są wszystkie wskaźniki analizy EV w zgodzie z PMI - BOK wraz z nauka modelowania tych, których standardowo MSProject nie prezentuje np. CPI, SPI, TCPI. W oparciu o analizę uczestnicy nabywają umiejętnośd definiowania własnych parametrycznych filtrów, tabel i w konsekwencji raportów dla pozyskania właściwej prezentacji informacji zarządczej. Uczestnicy analizują również dane z metody Earned Value w postaci wykresów. Dane eksportowane są również do zewnętrznej aplikacji MSExcel. Uczestnicy dwiczą, jak realizowad nabyte już umiejętności w środowisku pracy wielo-projektowej np. optymalizują przeciążenia między równolegle realizowanymi projektami, odpowiadają na typowe pytania: jakie są indywidualne harmonogramy pracy pracownika lub jakie obłożenie ma dana osoba pracą w bieżącym miesiącu lub innym zadanym okresie czasu. Wszystko to robią oczywiście pracując na wielu projektach jednocześnie. Dwiczą tworzenie relacji między odrębnymi projektami, kalkulują wielo-projektowe ścieżki krytyczne itd. W podsumowaniu przypominamy jeszcze raz fazy prac zgodnie z metodyką i odpowiednio ich realizację w MSProject. Przekazany zostaje dodatkowy konspekt podsumowania do wykorzystania w codziennej pracy. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia.

11 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROJECT MANAGEMENT W OPARCIU O PMBOK METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o Wykłady tematyczne. o o Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją. Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięd, jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna). Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Sposoby realizacji komunikacji 2. Zasady delegowania 3. Zasady rozwoju zespołu i prowadzenia pracy zespołowej w PM 4. Nowoczesne techniki wspierające zarządzanie wiedzą Poznajemy pojęcia dotyczące zalet, wad i obszarów zastosowao różnych metod realizacji komunikacji (zalecenia i przeciwwskazania). Komunikacja werbalna i niewerbalna. Formułowanie i celowośd zadawanych pytao Skupiamy się tu na zadaniach związanych z określeniem reguł delegowania i granic, których przekroczenie grozi utratą kontroli nad projektem. Zaprezentowane są i przedwiczone miękkie i twarde metody delegowania. Poznawane są zasady i etapy budowania zespołu. Zaprezentowana jest metoda redukcji etapu storming. Przedstawiona jest rola moderatora spotkao oczyszcza komunikację z szumu, buduje wiedzę... Ukazana zostaje zależnośd między komunikacją, a motywacją, jak i typowe błędy w organizowaniu i prowadzeniu zebrao. Poznajemy techniki wspierające przygotowanie do zebrao i efektywną ich realizację Analizujemy możliwości nowoczesnych rozwiązao bazodanowych np. PDM lub też zalet wsparcia w pracy poprzez realizowany elektronicznie obieg dokumentacji w zakresie przestrzegania ustalonych procedur, jak i w tematach dotyczących agregacji wiedzy np. w trakcie realizacji przedsięwzięcia Dwiczenie: efektywne i nieefektywne spotkania. Dwiczenie: twórcze rozwiązywanie problemu

12 5. Lessons Learned Określamy punkt po punkcie, co powinno się znaleźd w dokumencie Lessons Learned. Zaprezentowane są relacje między tym krytycznym dla agregacji wiedzy dokumentem a innymi wykorzystywanymi w praktyce zarządzania przedsięwzięciami. 6. Kryteria oceny Skupiamy się tu na budowie systemów oceny zrealizowanych przedsięwzięd. Dyskutowane są różne kryteria w oparciu, o które uczestnicy powinni mied możliwośd budowy odpowiedniego systemu we własnej firmie. Dwiczenia: budowa szablonu Lessons Learned i zasad jego aktualizacji. Dwiczenia: opracowanie obiektywnego systemu ocen 7. Korzystanie z wiedzy zaproponowany zostaje formalny sposób przeglądu Lessons Learned, weryfikacji zasadności wyciągniętych wniosków i implementacji zmian w firmie. Dwiczenia: procedura modyfikacji przyjętych uprzednio procesów lub/i używanej metodyki.

13 PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PMP ZGODNIE Z PMBOK WPROWADZENIE Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności wykonywania w wymaganym czasie pytao testowych. Materiały zostały oparte o pozycje autorstwa J.Leroy Ward - PMP Exam Practice Test and Study Guide. Taki też skrypt otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Oprócz tego dostarczona zostanie mapa procesów PMBOK autorstwa Adam Łazarski PMP exam crack umożliwiająca poprzez graficzną prezentację zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM. Niezbędne jest, aby uczestnicy prezentowanego szkolenia posiadali przynajmniej podstawową wiedzę na temat Project Management spójną w zakresie metodologicznym z PMBOK. Szkolenie oparte jest o naprzemienne wykłady i dwiczenia testowe (stanowią one około 80% czasu programu). Testy są komentowane na bieżąco przez prowadzącego. Prezentowany jest również przykładowy test komputerowy. Przedwiczenie praktycznie testów do egzaminu PMP. Przygotowanie do egzaminu. Poznanie środowiska pracy w trakcie trwania testu. Analiza strategii zdania testu. CELE SZKOLENIA KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Praca w oparciu o najnowsze publikowane na rynku pytania do dwiczeo. Identyfikacja obszarów ujętych w egzaminie na PMP i sposobu formułowania pytao. Przedstawienie zwrotów, terminologii, jak i typowych konstrukcji zdao w testach. Praktyczne podejście do testów realizowanych w układzie ESL (English as a second language). Przedwiczenie minimum czterdziestu pytao do każdego z dziewięciu obszarów wiedzy PMI - PMBOK i ich stosowne skomentowanie, jak i dodatkowo czterdziestu dla Professional and Social Responsibility (cel to razem około czterysta). Praktyczne analizowanie pytao - dwiczone są one głównie w oparciu o scenariusze - co stanowi około 50% rzeczywistych pytao na teście PMP. Określenie strategii dla przejścia egzamin składającego się z 200 pytao (25 nie jest uwzględnianych w punktacji), i odpowiedzenia na 106 z 175 punktowanych pytao (około 61%). Skuteczne korzystanie METODY PRACY

14 Przedstawienie pytao testowych krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o o o Krótkie wykłady tematyczne (do 5 minut). Realizacja indywidualna testów wyboru symulujących egzamin na PMP. Dyskusja przy weryfikacji i omówieniu rezultatów testów. Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Wprowadzenie Poznajemy pojęcia dotyczące definicji projektu, jego cyklu życia, roli i odpowiedzialności kierownika projektu, funkcji pełnionych przez kartę projektu, relacji między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów, jak i dokument definicji projektu. Przedstawienie uczestników, Prezentacja tematyczna, Dwiczenie na rozruszanie Wybór przykładów warsztatowych 1. Weryfikacja wiedzy Project Management 2. Wstęp do PMP exam crack pytao testowych pytao testowych 5. Skomentowanie strategii zdania testu 6. Test komputerowy Zweryfikowany zostaje poziom wiedzy grupy przystępującej do praktycznej realizacji testów. Odnowiona zostaję spójna podstawa wiedzy metodologicznej. Zaprezentowane zostaje syntetyczne podsumowanie wiedzy z PMBOK w postaci mapy procesów, narzędzi, produktów metodyki wszystko powiązane w logicznym ciągu przyczynowoskutkowym Grupa pracuje pod kierunkiem prowadzącego nad rozwiązywaniem pytao testowych. Obowiązuję zasada no one is left behind pytania są wyczerpująco komentowane. Grupa pracuje pod kierunkiem prowadzącego nad rozwiązywaniem pytao testowych. Obowiązuję zasada no one is left behind pytania są wyczerpująco komentowane. Dyskutowane i podsumowywane są pytania testowe, wskazywane są obszary bardziej i mniej bezpieczne dla uzyskania wymaganej ilości punktów. Przedstawiony zostaje przykładowy test komputerowy dla zaprezentowania rzeczywistej sytuacji egzaminacyjnej. Dyskusja. Dwiczenie: weryfikacja zrozumienia mapy. Dwiczenie: naprzemienne testy i w formie wykładu pogłębienie zrozumienia treści scenariuszy. Dwiczenie: naprzemienne testy i w formie wykładu pogłębienie zrozumienia treści scenariuszy Dyskusja. Prezentacja: symulacja testu (program i limitowany czas).

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Terminy szkolenia Do ustalenia, Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Szkolenia prowadzone s ą przez członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Terminy szkolenia Opis Beer Game - warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Terminy szkolenia 19-21 październik 2011r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 14-16 grudzień 2011r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMI-PMBoK.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMI-PMBoK. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMI-PMBoK. SEMESTR I 108 Wprowadzenie do zarządzania projektami, przegląd metodyk 18godz. ( dni) 1. Wprowadzenie do projektu Czym jest projekt

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Cena: 980 zł netto (1 osoba / 2 dni

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Gdańsk - BEST WESTERN PLUS Arkon Park Hotel 24-25 listopad 2016r., Poznań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Warsztaty z zakresu zarządzania projektami (PM) bazują na standardzie PMBOK ((Project Management Body of Knowledge), wykorzystywanym przez metodologie PMI (Project Management Institute)

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

KURS KIEROWNIKA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO 2014-2020 Nowość Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu z zarządzaniem projektami europejskimi.

KURS KIEROWNIKA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO 2014-2020 Nowość Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu z zarządzaniem projektami europejskimi. KURS KIEROWNIKA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO 2014-2020 Nowość Połączenie certyfikowanego kursu kierownika projektu z zarządzaniem projektami europejskimi. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Zdobycie prestiżowego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Celem projektu jest nauka budowy harmonogramu sieciowego małego obiektu budowlanego a następnie opanowanie umiejętności śledzenia postępów w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

( Nowa Energia nr 2-3/2013)

( Nowa Energia nr 2-3/2013) Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go sformułowałem i następnie 5 minut

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile)

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) METRYCZKA: Szkolenie Scrum Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Temat: Zwinne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Sebastian Wilczewski Manager w Biurze Zarządzania Projektami ATENA S.A.

dr inż. Sebastian Wilczewski Manager w Biurze Zarządzania Projektami ATENA S.A. dr inż. Sebastian Wilczewski Manager w Biurze Zarządzania Projektami ATENA S.A. SKUTECZNE WERYFIKOWANIE STANU PROJEKTU. PRAKTYKA I NARZĘDZIA Dlaczego tu jestem? Manager w BZP w firmie ATENA S.A. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji

Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - Hotel Atrium Opis Procesy produkcji posiadają różną specyfikę. Nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1.1.1 Zarządzanie projektami I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P10 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Badania marketingowe. Materiały do wykładu 120110-0186. Prowadzący: dr Krzysztof Hejduk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Badania marketingowe. Badania marketingowe. Materiały do wykładu 120110-0186. Prowadzący: dr Krzysztof Hejduk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Badania marketingowe Materiały do wykładu 120110-0186 Prowadzący: dr Krzysztof Hejduk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Witam serdecznie: poznajmy się! Cel zajęć 1) Przedstawienie i analiza roli, funkcji,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi AON 2012 Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON 08 19 Października 2012 Projekt Nr 51/PMKI/U/14-06.10/2011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo