PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH"

Transkrypt

1 PROPONOWANY CYKL SZKOLEO USŁUG DORADCZYCH 1. Zarządzanie projektami w oparciu o PMBoK [3 dni] Głównym celem pierwszego proponowanego szkolenia jest umożliwienie uczestnikom swobodnego korzystania z narzędzi wskazanych przez metodykę, jak i również nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i aplikacji w projekcie. Podejście narzędziowe jest tu bardzo istotne ze względu na fakt, iż jest to najrzadziej dwiczony element na zajęciach szkoleniowych. Szkolenie realizowane jest wokół dziewięciu głównych obszarów wiedzy PM zdefiniowanych przez Project Management Institute. Jest ono również podstawowym programem na podstawie którego można zbudowad agendę dostosowaną do metodyki wewnętrznej firmy Klienta. Doświadczenie i wykształcenie kadry prowadzącej zajęcia umożliwia praktycznie w dowolnym momencie wejście we wskazany przez grupę szkoleniową obszar biznesowy i poddanie go głębszej analizie dla uzyskania konkretnych rozwiązao. Poprzez tę elastycznośd zajęcia szkoleniowe stają się bardziej produktem doradczym. Należy pamiętad, iż zgodnie z wykładnią najlepszych szkół biznesowych: methodology is theoretical set of methods. Autor programu traktuje w tej sytuacji PMBoK, jak i każdą inną metodykę np. IPMA, PRINCE2 raczej, jako punkt startowy dla wsparcia w tworzeniu własnych rozwiązao PM we własnej działalności przedsiębiorstwa. 2. Finanse w projekcie w oparciu o PMBoK [2 dni] Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom metod finansowych dla podejmowania decyzji o wyborze właściwych projektów, budżetowaniu, jak i ich późniejszej kontroli poprzez rachunkowośd zarządczą w trakcie realizacji. Wszystkie używane wskaźniki są zgodne ze standardami PMBoK lub ze standardami IAS (International Accounting Standard). Szkolenie zorganizowane jest w formie krótkich wykładów, dwiczeo i warsztatów. Używane jest również oprogramowanie ułatwiające zrozumienie tematów. 3. MS Project jako wsparcie zadao Project Managera w oparciu o PMBoK [2 dni] Szkolenie ma na celu wykonanie wszystkich zadao metodycznych zarządzania przedsięwzięciami w programie MS Project Prezentuje ono nie tylko, jako kompendium praktycznej wiedzy, jak realizowad i pracowad w poszczególnych fazach projektu, ale też jednocześnie wskazuje metody radzenia sobie z ułomnościami aplikacji. Szkolenie ukierunkowane jest na know-how pracy w środowisku jedno i wielo-projektowym. Szkolenie realizowane jest wyłącznie w oparciu o rzeczywiste przykłady realizowane bezpośrednio w programie. Może byd poprowadzone na dowolnej wersji MS Project a. Prowadzący dostosowuje się do indywidualnego poziomu i potrzeb uczestników. 4. Zarządzanie wiedzą w Project Management w oparciu o PMBoK [1 dzieo] Tylko organizacja ucząca się na realizowanych przedsięwzięciach jest w stanie podtrzymad swoją przewagę konkurencyjną, budowad kapitał wiedzy i agregowad doświadczenia stanowiące również o jej prestiżu i postrzeganiu jej przez kontrahentów, jak i jej własnych pracowników. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom wdrożenia w firmie technik i zasad postępowania wspierających zarządzanie wiedzą. Elementy takie jak brak przyjętych procedur w Project Management, brak zatwierdzonej dokumentacji, wdrożonych narzędzi zarządzania wiedzą np. Product Data Management, wysoki poziom rotacji pracowników, brak opracowanego systemu motywacyjnego spójnego z celami przedsięwzięd i firmy skutecznie utrudniają wzrost przedsiębiorstwa. Elementy miękkie również nie pozostają bez wpływu na skuteczne zarządzanie wiedzą w firmie. Z tego powodu stanowią one również istotną wprowadzającą częśd szkolenia. Program zorganizowany jest w formie naprzemiennych warsztatów, wykładów i dwiczeo. 5. Zarządzanie ludźmi i komunikacją w projekcie w oparciu o PMI PMBoK [2 dni]

2 Sukces projektu w dużej mierze zależy od często nie do kooca docenianych "umiejętności miękkich". Istotne są tu umiejętności m.in. skutecznego komunikowania się, radzenia sobie z konfliktem, pracy zespołowej czy umiejętności zaprezentowania wyników na forum, a dodatkowo - umiejętnośd negocjacji - zarówno w kontaktach wewnątrz zespołu, jak iw kontaktach z klientami.

3 6. Praktyczne przygotowanie do testu PMP (Project Management Professional) [2 dni] Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności wykonywania w wymaganym czasie pytao testowych. Materiały zostały oparte o pozycje autorstwa J. Leroy Ward - PMP Exam Practice Test and Study Guide siódma edycja. Taki też skrypt otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Oprócz tego dostarczona zostanie mapa procesów PMBOK autorstwa Adam Łazarski PMP exam crack umożliwiająca poprzez graficzną prezentację zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM. Niezbędne jest, aby uczestnicy prezentowanego szkolenia posiadali przynajmniej podstawową wiedzę na temat Project Management spójną w zakresie metodologicznym z PMBOK. Szkolenie oparte jest o naprzemienne wykłady i dwiczenia testowe (stanowią one około 80% czasu programu). Testy są komentowane na bieżąco przez prowadzącego. Prezentowany jest również przykładowy test komputerowy.

4 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK CELE SZKOLENIA Skracanie terminów i realizacji projektów. Przedwiczenie praktycznych narzędzi do sprawnego wspólnego przygotowania projektu. Usystematyzowanie wiedzy i wytworzenie ujednoliconych standardów zarządzania projektami w oparciu o metodykę PMI - PMBoK. Stworzenie modelu pracy zespołowej w oparciu o najlepsze praktyki Project Management. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Usystematyzowanie pojęd, użycia narzędzia i umiejętności umożliwiających szybki start z projektem. Uzyskanie wspólnego języka z zakresu Project Management. Poznanie zasad i narzędzi używanych w pracy w środowisku wieloprojektowym. Poznanie metody łaocucha krytycznego (CCM) i praktycznego stosowania teorii ograniczeo (TOC). Nabycie umiejętności wykorzystywania konkretnej dokumentacji i realizacji procedur pracy w projekcie zadaniowym. Obniżenie ryzyka wprowadzania zmian. Umożliwienie podjęcia wyzwania adaptacji/budowy formalnej metodyki PM w przedsiębiorstwie. Nabycie umiejętności praktycznego zarządzania ryzykiem i powiązania go z systemem motywacyjnym. Optymalizacja alokacji zasobów do zadao sprzęt, ludzie, materiały. Usprawnienie procesu uczenie się na projektach - lessons learned. Usprawnienie budowy zespołu i doboru kierownika projektu. Zobiektywizowanie metod szacowania (pracochłonnośd, czas, koszt). METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: Wykłady tematyczne. Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją. Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięd, jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna). Wykorzystywanie do wizualizacji obliczeo (np. harmonogramy, ścieżka i łaocuch krytyczny) dedykowanego oprogramowania (np. MSProject, Primavera). Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Wprowadzenie Poznajemy pojęcia dotyczące definicji projektu, jego cyklu życia, roli i odpowiedzialności kierownika projektu, funkcji pełnionych przez kartę projektu, relacji między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów, jak i dokument definicji projektu. Przedstawienie uczestników, Prezentacja tematyczna, Dwiczenie na rozruszanie Wybór przykładów warsztatowych 2. Procesy rozpoczęcia: 3. Zarządzania zasobami ludzkim i zespołem w projekcie 4. Główne procesy planowania 5. Planowanie - zarządzanie ryzykiem: 6. Planowanie szacowanie: 7. Planowanie harmonogram: 8. Realizacja i kontrola zmiany w projekcie: Skupiamy się tu na zadaniach związanych z kształtowaniem zespołu projektowego, oszacowaniem zasobów, weryfikacji alternatywnych rozwiązao i finalnie określeniu statutu zespołu. Skupiamy się tu na tym, co różni zespół mistrzów od mistrzowskiego zespołu, dowiadujemy się jak budowad skutecznie zespół, analizujemy typowania zachowania zespołu w zależności od fazy projektu, rodzaje postaw indywidualnych uczestników projektu (jak je wykorzystywad, maksymalizowad lub minimalizowad Na tym etapie określamy plan bazowy wymagao klienta względem projektu, budujemy strukturę podziału prac, definiujemy pakiety robocze. Poznajemy definicję, rodzaje ryzyk, metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem, metody oceny, hierarchizacji i ilościowej analizy ryzyk, kształtowania podejścia pro-aktywnego, a nie reaktywnego. Skupiamy się tu na metodach dotyczących określania czasu projektu, wymaganej puli zasobów, kosztów projektu, budowania i zarządzania rezerwą czasową i kosztową w projekcie. Poznajemy terminologię związaną z opracowywaniem harmonogramów, związek między struktura podziału prac, a diagramem sieciowym, metodę kalkulacji ścieżki krytycznej, jak i łaocucha krytycznego. Analizujemy znaczenie i cel kontroli projektu wraz z uwzględnieniem etapów kontroli, poznajemy definicję, znaczenie i zawartośd książki kontrolnej projektu, dowiadujemy się, jak budowad system kontroli, zajmujemy się tutaj również zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością w projekcie. Omówienie, dwiczenie na przypadkach przewodnich (definiowanie ogólne). Dwiczenie ołówek-papierflipchart, Zespołowe tworzenie SPP na przewodnich przypadkach Krótki wykład tematyczny, Dwiczenie: opracowanie głównych elementów ryzyka. Dwiczenie na przypadkach przewodnich Dwiczenia: szacowanie czasu realizacji zadao Dwiczenie: metoda diagramów następstw. Dwiczenie: opracowywanie harmonogramu.

6 9. Realizacja i kontrola koszty projektu: 10. Zarządzanie zamówieniami 11. Procesy zamykania projektu: 12. Wnioski koocowe: Celem jest tutaj poznanie metod zarządzania wartością wypracowaną (EVM), jak i nabycie umiejętności biegłego posługiwania się najważniejszym wskaźnikami tej metody, skupiamy się tu również na poznaniu mechanizmów powstawania odchyleo w aspektach czasu i budżetu. Określamy wymagania dla zarządzania kontraktami, jak i roli kierownika projektu trzymającego w ręku portfolio projektowe, poznajemy tu modele płatności w projektach i ich wpływ na ryzyko projektowe, w zależności od modelu płatności dobieramy właściwą strategię kierowania projektem. Zasady zawierania kontraktów i ich wpływ na sukces podejmowanych przedsięwzięd. Dowiadujemy się tu jak agregowad doświadczenia z aktualnego projektu dla przyszłych podejmowanych przedsięwzięd, kto powinien wykonywad - jakie działania przy zamykaniu projektu, jak weryfikowad uzyskanie wszystkich produktów cząstkowych projektu, wreszcie jak nagradzad we właściwy sposób właściwych członków projektu. Podsumowujemy efekty trzydniowej pracy, prezentowane jest kompendium wiedzy zgodnie z zasadami know-how. Dwiczenie: warsztat z zakooczenia projektu.

7 FINANSE W PROJEKCIE W OPARCIU O PMBOK METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o Wykłady tematyczne. o Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją. o Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięd, jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna). Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Akceptacja przedsięwzięcia lub jego odrzucenie 2. Elementy oceny finansowej 3. Koszt kapitału i powiązane z nim wskaźniki 4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR Poznajemy elementy wpływające na decyzję o starcie lub wstrzymaniu inwestycji. Dowiadujemy się, jakie czynniki uwzględnid we wstępnej analizie projektu i czym tak naprawdę są przyszłe strumienie pieniężne w przedsięwzięciu. Przedstawiona jest też tutaj podstawowa klasyfikacja projektów.. Dowiadujemy się, czym jest okres zwrotu inwestycji PP, jak i w jaki sposób interpretowad wskaźnik ROI i księgową stopę zwrotu ARR. Przedstawione są przyczyny słabości podejścia księgowego i podkreślone są zalety podejścia finansowego do projektu. Na wstępie osoby biorące udział w szkoleniu na prostych przykładach dowiadują się, iż each risk must have its payment i identyfikują potrzebę określenia kosztu kapitału obliczanego poprzez wskaźnik WACC (średnio ważony koszt kapitału). Następnie dowiadują się czym jest wartośd przyszła FV i bieżąca PV, jak i powiązana z nią bezpośrednio wartośd bieżąca netto NPV. Przedstawiona jest argumentacja dowodząca najistotniejszej roli jaką pełni wskaźnik NPV. Omówione zostaje równanie Fishera. Stopa zwrotu charakterystyczna dla każdego projektu pokazująca jaki margines ryzyka finansowego projekt może wytrzymad zanim zacznie on przynosid straty. Grupa poznaje pułapki związane z analizą wskaźnika IRR - IRR jako hamulec utraty wartości w projekcie. Pokazane są przypadki dyskusyjne i próby rozstrzygnięcia problemu przy sprzecznych wnioskach wyciąganych z NPV i IRR dla projektów wzajemnie wykluczających się. Dwiczenie: określenie uwarunkowao dla planowanego projektu. Dwiczenie: identyfikacja kosztu kapitału obcego i własnego obliczenie WACC, PV i NPV

8 5. Wybór kombinacji projektów do realizacji z wielu dostępnych 6. Koncepcja Earned Value 7. Zaawansowane metody analizy Earned Value 8. Metody graficzne w Earned Value i podsumowanie metody 9. Finanse w projekcie, aplikacje i systemy zintegrowane Uczestnicy obliczają wskaźnik opłacalności PI dla poszczególnych projektów i w oparciu o niego szukają możliwych wartości wskaźnika WAPI (średnio ważony wskaźnik opłacalności) dla poszczególnych kombinacji przedsięwzięd. Dzięki takiemu podejściu do realizacji wybrane jest portfolio projektowe z założeniem, iż będzie ono maksymalizowało wartośd inwestującej firmy. Dowiadujemy się dlaczego analiza wartości wypracowanej jest najlepszą metodą śledzenia postępów realizacji projektu, metodą lepszą niż np. podejście typowo księgowe. Uczestnicy dowiadują się jak praktycznie określad stopnie zaawansowania poszczególnych zadao. Zaprezentowane są podstawowe wskaźniki PV, EV, AC (wartośd planowana, wypracowana, koszt aktualny) zgodnie z PMI PMBOK. Uczestnicy poznają metody śledzenia postępów w projekcie poprzez wskaźnik odchylenia od harmonogramu - SV, jak i wskaźnik odchylenia od kosztów - CV. Zaprezentowane są również metody pomiaru wydajności w realizacji harmonogramu, jak i wydajności kosztowej: SPI i odpowiednio CPI. Jednym z ciekawszych elementów dla grupy jest praktyczne przedwiczenie i poznanie mocnych i słabych stron wskaźnika TCPI mówiącego o wymaganej wydajności w danym momencie realizacji projektu. Grupa dwiczy interpretację kondycji różnych projektów na podstawie przygotowanych przebiegów wartości poszczególnych wskaźników. Uczestnicy poznają metodę tworzenia historię zmian wiązania przyczyn z konkretnymi skutkami w projekcie i wyciągania lessons learned. Grupa poznaje metody zarządzania informacjami o finansach projektu. Ukazane zostaję słabości i zalety wybranego oprogramowania Dwiczenie: studium przypadku i maksymalizacja WAPI. Dwiczenie: studium przypadku i kalkulacje podstawowych wskaźników analizy dla konkretnego projektu. Dwiczenie: studium przypadku i kalkulacje CV, SV, CPI i SPI. Obserwowanie zmian w TCPI Dwiczenie: weryfikacja prawidłowości analiz, nabycie umiejętności interpretacji zmian wartości wskaźników w czasie Prezentacja: przedstawienie rozwiązania w konkretnej aplikacji

9 MS PROJECT JAKO WSPARCIE ZADAO PROJECT MANAGERA W OPARCIU O PMBOK METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, plików przykładowych MS Project opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o Bardzo krótkie wykłady tematyczne (do 5minut). o Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją o pracy w aplikacji. o Praca samodzielna w MS Project. Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Wstęp do MSProject Relacje MSProject 2007 metodyka PMI - PMBOK 3. Procesy rozpoczęcia i zdefiniowanie przedsięwzięcia 4. Procesy rozpoczęcia i zdefiniowanie przedsięwzięcia Uczestnicy poznają interfejs aplikacji i oswajają się ze środowiskiem pracy. Zaprezentowany zostaje układ ekranu, główne menu i polecenia, wszystko praktycznie i na konkretnym przykładzie. Przedstawiona zostaje relacja między aplikacją, a poszczególnymi fazami referencyjnej metodyki. uczestnicy określają nowy projekt i jego cele, definiuje kalendarze i określają kierunek harmonogramowania, definiują również wartości domyślne projektu i dokonują dostosowania układu ekranu do swoich potrzeb. Uczestnicy określają nowy projekt, jego priorytet i cele, definiują kalendarze (projektu, zasobów, zadao), pełnione funkcje i/lub zasoby (materiałowe, ludzkie, maszynowe, elementy kontraktów, stawki zaszeregowania i sezonowośd), określają kierunek harmonogramowania, definiują również wartości domyślne projektu i dokonują dostosowania układu ekranu do swoich potrzeb. Dwiczenie: MSProject nie jest trudny - oswojenie się z aplikacją poprzez zanurzenie prosty przykład na początku szkolenia i proste prace na głównym ekranie. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia.

10 5. Procesy planowania przedsięwzięcia 6. Realizacja i kontrola projektu 7. Analiza Earned Value w MSProject Praca na wielu projektach i podsumowanie Grupa buduję strukturę podziału prac i w oparciu o nią buduje sied zadao w MSProject. Przedwiczone zostają wszystkie uwarunkowania czasowe dla realizacji zadao i ich relacji z innymi zadaniami. Pokazane zostaje praktycznie, jak po przydzieleniu zasobów dokonywad optymalizacji przedsięwzięcia metodą manualną i automatyczną, jak kontrolowad i zarządzad ścieżką krytyczną. Wykonana zostaje analiza budżetu projektu i przejrzenie planowanych przepływów finansowych. Uczestnicy zapisują tzw. plan bazowy będący zatwierdzeniem stanu naszego projektu na moment startu. Uczestnicy poznają możliwośd definiowania własnych pól obliczających np. podkrytycznośd zadao (wraz z tworzeniem list wyboru i używaniem własnych ikon dla reprezentacji graficznej poszczególnych wartości). Grupa dwiczy raportowanie postępów z wykorzystaniem dowolnych wcześniej zdefiniowanych zasobów, jak i bezpośrednio procentu zaawansowania czasu realizacji. Dwiczone jest zarządzanie dowolnymi zmianami w projekcie, jak i ich bieżące wprowadzanie. Przedstawione są wszystkie wskaźniki analizy EV w zgodzie z PMI - BOK wraz z nauka modelowania tych, których standardowo MSProject nie prezentuje np. CPI, SPI, TCPI. W oparciu o analizę uczestnicy nabywają umiejętnośd definiowania własnych parametrycznych filtrów, tabel i w konsekwencji raportów dla pozyskania właściwej prezentacji informacji zarządczej. Uczestnicy analizują również dane z metody Earned Value w postaci wykresów. Dane eksportowane są również do zewnętrznej aplikacji MSExcel. Uczestnicy dwiczą, jak realizowad nabyte już umiejętności w środowisku pracy wielo-projektowej np. optymalizują przeciążenia między równolegle realizowanymi projektami, odpowiadają na typowe pytania: jakie są indywidualne harmonogramy pracy pracownika lub jakie obłożenie ma dana osoba pracą w bieżącym miesiącu lub innym zadanym okresie czasu. Wszystko to robią oczywiście pracując na wielu projektach jednocześnie. Dwiczą tworzenie relacji między odrębnymi projektami, kalkulują wielo-projektowe ścieżki krytyczne itd. W podsumowaniu przypominamy jeszcze raz fazy prac zgodnie z metodyką i odpowiednio ich realizację w MSProject. Przekazany zostaje dodatkowy konspekt podsumowania do wykorzystania w codziennej pracy. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia. Dwiczenia: zawarte w przykładowych plikach, jak i wykonanie przedstawionych zadao na obranym i samodzielnie realizowanym temacie przedsięwzięcia.

11 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROJECT MANAGEMENT W OPARCIU O PMBOK METODY PRACY Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowanie nieksiążkowych, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o Wykłady tematyczne. o o Dwiczenia indywidualne i grupowe wraz z komentarzami i dyskusją. Warsztaty oparte o doświadczenia autora wyniesione z realizowanych przedsięwzięd, jak i wiedzy pozyskanej w trakcie praktyki doradczo-szkoleniowej (lista referencyjna). Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Sposoby realizacji komunikacji 2. Zasady delegowania 3. Zasady rozwoju zespołu i prowadzenia pracy zespołowej w PM 4. Nowoczesne techniki wspierające zarządzanie wiedzą Poznajemy pojęcia dotyczące zalet, wad i obszarów zastosowao różnych metod realizacji komunikacji (zalecenia i przeciwwskazania). Komunikacja werbalna i niewerbalna. Formułowanie i celowośd zadawanych pytao Skupiamy się tu na zadaniach związanych z określeniem reguł delegowania i granic, których przekroczenie grozi utratą kontroli nad projektem. Zaprezentowane są i przedwiczone miękkie i twarde metody delegowania. Poznawane są zasady i etapy budowania zespołu. Zaprezentowana jest metoda redukcji etapu storming. Przedstawiona jest rola moderatora spotkao oczyszcza komunikację z szumu, buduje wiedzę... Ukazana zostaje zależnośd między komunikacją, a motywacją, jak i typowe błędy w organizowaniu i prowadzeniu zebrao. Poznajemy techniki wspierające przygotowanie do zebrao i efektywną ich realizację Analizujemy możliwości nowoczesnych rozwiązao bazodanowych np. PDM lub też zalet wsparcia w pracy poprzez realizowany elektronicznie obieg dokumentacji w zakresie przestrzegania ustalonych procedur, jak i w tematach dotyczących agregacji wiedzy np. w trakcie realizacji przedsięwzięcia Dwiczenie: efektywne i nieefektywne spotkania. Dwiczenie: twórcze rozwiązywanie problemu

12 5. Lessons Learned Określamy punkt po punkcie, co powinno się znaleźd w dokumencie Lessons Learned. Zaprezentowane są relacje między tym krytycznym dla agregacji wiedzy dokumentem a innymi wykorzystywanymi w praktyce zarządzania przedsięwzięciami. 6. Kryteria oceny Skupiamy się tu na budowie systemów oceny zrealizowanych przedsięwzięd. Dyskutowane są różne kryteria w oparciu, o które uczestnicy powinni mied możliwośd budowy odpowiedniego systemu we własnej firmie. Dwiczenia: budowa szablonu Lessons Learned i zasad jego aktualizacji. Dwiczenia: opracowanie obiektywnego systemu ocen 7. Korzystanie z wiedzy zaproponowany zostaje formalny sposób przeglądu Lessons Learned, weryfikacji zasadności wyciągniętych wniosków i implementacji zmian w firmie. Dwiczenia: procedura modyfikacji przyjętych uprzednio procesów lub/i używanej metodyki.

13 PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PMP ZGODNIE Z PMBOK WPROWADZENIE Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności wykonywania w wymaganym czasie pytao testowych. Materiały zostały oparte o pozycje autorstwa J.Leroy Ward - PMP Exam Practice Test and Study Guide. Taki też skrypt otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Oprócz tego dostarczona zostanie mapa procesów PMBOK autorstwa Adam Łazarski PMP exam crack umożliwiająca poprzez graficzną prezentację zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM. Niezbędne jest, aby uczestnicy prezentowanego szkolenia posiadali przynajmniej podstawową wiedzę na temat Project Management spójną w zakresie metodologicznym z PMBOK. Szkolenie oparte jest o naprzemienne wykłady i dwiczenia testowe (stanowią one około 80% czasu programu). Testy są komentowane na bieżąco przez prowadzącego. Prezentowany jest również przykładowy test komputerowy. Przedwiczenie praktycznie testów do egzaminu PMP. Przygotowanie do egzaminu. Poznanie środowiska pracy w trakcie trwania testu. Analiza strategii zdania testu. CELE SZKOLENIA KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Praca w oparciu o najnowsze publikowane na rynku pytania do dwiczeo. Identyfikacja obszarów ujętych w egzaminie na PMP i sposobu formułowania pytao. Przedstawienie zwrotów, terminologii, jak i typowych konstrukcji zdao w testach. Praktyczne podejście do testów realizowanych w układzie ESL (English as a second language). Przedwiczenie minimum czterdziestu pytao do każdego z dziewięciu obszarów wiedzy PMI - PMBOK i ich stosowne skomentowanie, jak i dodatkowo czterdziestu dla Professional and Social Responsibility (cel to razem około czterysta). Praktyczne analizowanie pytao - dwiczone są one głównie w oparciu o scenariusze - co stanowi około 50% rzeczywistych pytao na teście PMP. Określenie strategii dla przejścia egzamin składającego się z 200 pytao (25 nie jest uwzględnianych w punktacji), i odpowiedzenia na 106 z 175 punktowanych pytao (około 61%). Skuteczne korzystanie METODY PRACY

14 Przedstawienie pytao testowych krok po kroku dostosowując tempo zajęd do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o prowadzone na zasadach wzajemnego uzupełniania się: o o o Krótkie wykłady tematyczne (do 5 minut). Realizacja indywidualna testów wyboru symulujących egzamin na PMP. Dyskusja przy weryfikacji i omówieniu rezultatów testów. Większośd rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrad po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TEMATYKA ZAWARTOŚD METODY PRACY 1. Wprowadzenie Poznajemy pojęcia dotyczące definicji projektu, jego cyklu życia, roli i odpowiedzialności kierownika projektu, funkcji pełnionych przez kartę projektu, relacji między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów, jak i dokument definicji projektu. Przedstawienie uczestników, Prezentacja tematyczna, Dwiczenie na rozruszanie Wybór przykładów warsztatowych 1. Weryfikacja wiedzy Project Management 2. Wstęp do PMP exam crack pytao testowych pytao testowych 5. Skomentowanie strategii zdania testu 6. Test komputerowy Zweryfikowany zostaje poziom wiedzy grupy przystępującej do praktycznej realizacji testów. Odnowiona zostaję spójna podstawa wiedzy metodologicznej. Zaprezentowane zostaje syntetyczne podsumowanie wiedzy z PMBOK w postaci mapy procesów, narzędzi, produktów metodyki wszystko powiązane w logicznym ciągu przyczynowoskutkowym Grupa pracuje pod kierunkiem prowadzącego nad rozwiązywaniem pytao testowych. Obowiązuję zasada no one is left behind pytania są wyczerpująco komentowane. Grupa pracuje pod kierunkiem prowadzącego nad rozwiązywaniem pytao testowych. Obowiązuję zasada no one is left behind pytania są wyczerpująco komentowane. Dyskutowane i podsumowywane są pytania testowe, wskazywane są obszary bardziej i mniej bezpieczne dla uzyskania wymaganej ilości punktów. Przedstawiony zostaje przykładowy test komputerowy dla zaprezentowania rzeczywistej sytuacji egzaminacyjnej. Dyskusja. Dwiczenie: weryfikacja zrozumienia mapy. Dwiczenie: naprzemienne testy i w formie wykładu pogłębienie zrozumienia treści scenariuszy. Dwiczenie: naprzemienne testy i w formie wykładu pogłębienie zrozumienia treści scenariuszy Dyskusja. Prezentacja: symulacja testu (program i limitowany czas).

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem SPIS TREŚCI 3-16 4-5 6-15 6 8 10 12 14 16 Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Terminy szkolenia Do ustalenia, Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Szkolenia prowadzone s ą przez członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje PMI Award 2013 Edukacja mobilna Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz Wiedza podana w wygodnych do czytania porcjach

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Wersja PL Pełny zakres wiedzy dotyczący egzaminu IPMA C i D! Zawartość odpowiadająca kilkuset stronom podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo