2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU Adres pocztowy: ul. Komandorska 118/120 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: WROCŁAW Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Siedziba Zamawiającego bud. A wejście A1 pokój 26 Osoba do kontaktów: Stanisław Murawski Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 25

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 25

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 7 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Siedziba Zamawiającego: Wrocław, ul. Komandorska 118/120 oraz Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3 Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 25

4 Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej dostawę licencji, zaprojektowanie konfiguracji, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie oraz Serwis Gwarancyjny Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w siedzibie Zamawiającego (adres: Wrocław, ul. Komandorska 118/120 i Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3 Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) W zakres Przedmiotu Zamówienia wchodzi: dostawa licencji ZSI oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania ZSI w wymaganym zakresie w tym m.in.: systemy operacyjne serwerów, systemy bazy danych i inne, instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego, wdrożenie ZSI wraz z wykonaniem wymaganych zakresem wdrożenia modyfikacji programistycznych i Serwis Gwarancyjny (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

5 w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : 76 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 25

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi ,00 zł (sto tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wnieść do dnia r. do godz Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Zamówienia płatne będzie zgodnie z Harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto. W ramach Wdrożenia każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT będzie odpowiedni Protokół Odbioru Produktu, Fazy lub Etapu, z którym zgodnie z Harmonogramem płatności (Załącznik nr 6 do Umowy) związana jest dana częściowa płatność wynagrodzenia. Na fakturze muszą być wyszczególnione kwoty w podziale na obszary-moduły obliczone zgodnie z procentowym udziałem modułu określonym w Załączniku nr 6 do Umowy (Harmonogram płatności). Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy fakturę VAT, o której mowa w ust. 5, razem z obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu faktur do Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, np. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej, Wykonawcy mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 25

7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: - spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 usług polegających na wdrożeniu oferowanego systemu klasy ERP (dostarczenie, projektowanie i programowanie rozwiązań dedykowanych, implementacja i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego), w tym łącznie: co najmniej dwie usługi stanowiły wdrożenie systemu ERP w następujących obszarach: finansowo-księgowym, zarządzania majątkiem, kadr i płac; co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu klasy ERP odbyły się na uczelniach działających na prawie polskim (w oparciu o Ustawę z dnia r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym)i obsługujących studentów na wszystkich formach studiów, w tym co najmniej na jednej uczelni zatrudniającej nie mniej niż 1000 pracowników; co najmniej jedno wdrożenie systemu ERP miało wartość nie mniejszą niż ,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych brutto; co najmniej jedno z wymienionych wdrożeń posiadało integrację z użytkowanym na uczelni systemem obsługującym tok studiów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli integracja oferowanego ERP z posiadanym przez uczelnię systemem obsługującym tok studiów była co najmniej w zakresie modułu Finanse i Księgowość; co najmniej 1 usługi polegającej na dostarczeniu, implementacji i wdrożeniu obiegu dokumentów zintegrowanego z oferowanym systemem klasy ERP, przynajmniej w obszarze dokumentów finansowych - w ramach wdrożenia ZSI o wartości nie niższej niż ,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych brutto 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że: dysponuje grupą przynajmniej 20 konsultantów, z których każdy musi się wykazać udziałem w okresie 3 lat przed terminem złożenia oferty, w co najmniej 2 wdrożeniach oferowanego ZSI oraz dysponuje grupą przynajmniej 5 programistów w zakresie oferowanego ZSI posiadających, co najmniej 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w okresie 3 lat przed terminem złożenia oferty, w projektowaniu i programowaniu rozwiązań dedykowanych dla oferowanego ZSI; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje Kierownikiem projektu wdrożenia, spełniającym następujące wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, w zarządzaniu projektami polegającymi na wdrożeniu oferowanego ZSI, zarządzał, jako kierownik projektu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 zakończonymi projektami wdrożeniowymi, przy czym co najmniej jednym realizowanym na uczelni wyższej i co najmniej jednym o wartości nie mniej niż ,00 (słownie: dwa miliony) złotych brutto, posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner lub PMI Project Management Professional lub IPMA level C lub równoważny; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje Architektem rozwiązani, spełniającym następujące wymagania: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25

8 co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, z zakresu prowadzenia analizy wymagań użytkowników oraz budowania koncepcji funkcjonowania ZSI u klientów, uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI, w tym przynajmniej jednego na uczelni wyższej; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje 2 konsultantami ds. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ (finanse, księgowość, kontroling), spełniającymi następujące wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, z zakresu prowadzenia analizy wymagań użytkowników oraz optymalizacji procesów biznesowych i konfiguracji oferowanego ZSI, przynajmniej jeden z nich uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI, przynajmniej jeden z nich uczestniczyła w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze kontrolingu; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje 2 konsultantami ds. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA OBSŁUGA TOKU STUDIÓW i jednocześnie co najmniej jeden z nich spełnia następujące wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, z zakresu prowadzenia analizy wymagań użytkowników oraz optymalizacji procesów biznesowych i konfiguracji oferowanego ZSI; uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 1 zakończonego projektu wdrożeniowego oferowanego ZSI w obszarze ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA OBSŁUGA TOKU STUDIÓW; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje 3 konsultantami ds. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM (zarządzanie majątkiem, remonty, zakupy, zamówienia publiczne, sprzedaż, inwestycje, gospodarka magazynowa) spełniającymi następujące wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, z zakresu prowadzenia analizy wymagań użytkowników oraz optymalizacji procesów biznesowych i konfiguracji oferowanego ZSI przynajmniej jeden z nich uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze ŚRODKÓW TRWAŁYCH, EWIDENCJI MAJĄTKU, REMONTÓW I INWESTYCJI; przynajmniej jeden z nich uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze GOSPODARKA MAGAZYNOWA, ZAKUPY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE; przynajmniej jeden z nich uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze SPRZEDAŻ; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje 2 konsultantami ds. KADRY-PŁACE spełniającymi następujące wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, z zakresu prowadzenia analizy wymagań użytkowników oraz optymalizacji procesów biznesowych i konfiguracji oferowanego ZSI; uczestniczyli w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze KADRY I PŁACE; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje konsultantem ds. obszaru ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW, spełniającym następujące wymagania: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 25

9 co najmniej 3-letnie doświadczenie, w tym nieprzerwane doświadczenie w okresie 1 roku przed terminem składania ofert, z zakresu prowadzenia analizy wymagań użytkowników oraz optymalizacji procesów biznesowych i konfiguracji oferowanego ZSI; uczestniczył w roli analityka i/lub konsultanta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji, co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych oferowanego ZSI w obszarze ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje 2 PROGRAMISTAMI/PROJEKTANTAMI o kompetencjach projektowo-programistycznych spełniającymi następujące wymagania: co najmniej 3-letnie nieprzerwane doświadczenie w projektowaniu i programowaniu rozwiązań dedykowanych dla oferowanego ZSI; wykonali co najmniej jedną integrację oferowanego ZSI z innymi systemami; w ramach zespołu wskazanego w punkcie dla potrzeb realizacji zamówienia dysponuje PROGRAMISTAMI/TESTERAMI, spełniającymi następujące wymagania: minimum 3-letne nieprzerwane doświadczenie zakresie testowania systemów informatycznych; dla potrzeb wdrożenia ZSI dysponuje PROGRAMISTĄ/KONSULTANTEM ds. TECHNOLOGII, spełniającym następujące wymagania: minimum 3-letnie nieprzerwane doświadczenie w zakresie instalacji, optymalizacji konfiguracji oraz administracji oferowanej platformy i budowania wymagań dla procedur utrzymania systemu. Za wyjątkiem architekta rozwiązania, który może uczestniczyć w projekcie dodatkowo w roli konsultanta (pod warunkiem spełnienia wymagań podanych dla stanowiska konsultanta), członkowie zespołu mogą pełnić tylko jedna rolę projektową. Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie, muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. W przypadku, gdy osoby te nie posługują się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, Wykonawca, na własny koszt, musi zapewnić odpowiednią liczbę tłumaczy, zapewniających stałe, bezpośrednie i biegłe (symultaniczne, konsekutywne) tłumaczenia w kontaktach pomiędzy osobami uczestniczącymi w realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę jak i dostarczanych przez Zamawiającego. Z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacze, którzy zostaną zaangażowani przez Wykonawcę muszą być biegli w tłumaczeniu zagadnień w szczególności biznesowych i informatycznych, tak by ich praca zapewniała poziom wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie gorszy niż wykonanie zamówienia przez Wykonawcę dysponującego osobami posługującymi się biegle językiem polskim w mowie i piśmie sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: w ostatnim roku obrotowym, za który zostało złożone sprawozdanie finansowe, osiągnął przychody ze sprzedaży towarów i usług nie niższe niż ,00 zł; przedstawi opłaconą polisę OC wraz z dowodem uiszczenia składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł. Polisa winna być ważna w dniu składania ofert. - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Wykonawca należący do grupy kapitałowej załączy do oferty listę podmiotów grupy kapitałowej. 2. Zamawiający oceni, czy przedłożone dokumenty, oświadczenia i poświadczenia spełniają na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 25

10 4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach,oświadczeniach i poświadczeniach złożonych wraz z ofertą. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V SIWZ, należy przedłożyć: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych usług w ilości i rodzaju co najmniej zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale V pkt. 1.2, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny Wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Listę należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ; 1.3. Dla każdej usługi, ujętej w wykazie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie; 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi wynikać, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie VIII ust W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy albo jego części potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w rozdziale V pkt. 1.4,.1, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających przychody ze sprzedaży towarów i usług za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 1.6. Opłaconą polisę OC wraz z dowodem uiszczenia składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł. Polisa winna być ważna w dniu składania ofert Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swych zasobów dla realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie lub pełnomocnik; 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia od osób fizycznych zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie lub upoważniony pełnomocnik; 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 25

11 wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2: 4.1. pkt i 2.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4.2. pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1 lit. a i c oraz pkt 4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy ust. 4 pkt 4.3 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, np. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej, Wykonawcy mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa. W przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie. 7. Wykaz rodzajów, nazw i ilości licencji podlegających dostawie w ramach oferty spełniających wymagania wskazane w SIWZ. Listę należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SIWZ. Dodatkowo do każdej pozycji listy należy dostarczyć dokument przedstawiający warunki licencji (Odpowiednia dokumentacja warunków licencjonowania dla każdego z oferowanych rodzajów licencji), a w szczególności wskazujący pola eksploatacji oraz terminy, na jakie jest udzielana licencja zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo