1. Informacje o firmie Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Rada Nadzorcza Zarząd...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd..."

Transkrypt

1 INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2007 Warszawa, 20 maja 2008 roku

2 Spis treści 1. Informacje o firmie Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Rada Nadzorcza Zarząd Podstawowe wielkości ekonomiczne Wybrane dane finansowe Zatrudnienie Analiza finansowa spółki Najważniejsze wydarzenia 2007 roku oraz wydarzenia jakie nastąpiły po dniu 31 grudnia 2007 roku Umowy znaczące dla działalności Inwestycje Uchwały WZA i Rady Nadzorczej Inne Usługi oferowane w 2007 roku Oferta dla sektora telekomunikacyjnego Oferta dla bankowości i finansów Oferta dla administracji publicznej Oferta dla energetyki i przemysłu Akademia Infovide-Matrix Pozycja Spółki na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia Struktura sprzedaży Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki i ryzyk Perspektywy rozwoju Spółki Plany inwestycyjne Powiązania kapitałowe Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności w 2007 roku Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Infovide-Matrix S.A Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi Umowy zmieniające proporcje posiadanych akcji Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne Programy akcji pracowniczych Ograniczenia dotyczące przenoszenie prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na akcje emitenta Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie o zgodności i wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółce...30

3 1 Informacje o firmie Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Prosta 51 KRS: Regon: NIP: Podstawowy przedmiot działalności: działalność w zakresie oprogramowania PKD Z, działalność edycyjna w zakresie oprogramowania PKD Z, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD Z; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD Z; 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi ,10 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio, bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,45% ,45% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,04% ,04% Jacek Królik ,16% ,16% Akcjonariusze posiadający bezpośrednio, bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,45% ,45% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,33% ,33% Jacek Królik ,32% ,32% 1.2 Rada Nadzorcza Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Beata Chmielewska Przewodniczący Rady od r Piotr Płoszajski Wiceprzewodniczący Rady od r Marcin Gorazda Sekretarz Rady od r Mieczysław Puławski Członek Rady od r Zbigniew Dworzecki Członek Rady od r 3

4 Zmiany w Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. w 2007 roku: 21 kwietnia 2007 roku Pan Paweł Wojciechowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 5 czerwca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Infovide-Matrix S.A. powołało Pana Piotra Płoszajskiego na Członka Rady Nadzorczej. W dniu 14 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Płoszajskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 1.3 Zarząd Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Marek Kobiałka Prezes Zarządu od r. Boris Stokalski-Dzierzykraj Wiceprezes Zarządu od r. Jacek Królik Wiceprezes Zarządu od r. W 2007 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2007 roku wybrała Zarząd na nową kadencję w dotychczasowym składzie. Zgodnie z obowiązującym statutem Spółki: Zarząd składa z trzech członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. W Zarządzie tworzy się stanowiska Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów. Mandat każdego członka Zarządu wygasa w ostatnim dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu. Regulamin pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. W dniu 31 grudnia 2007 roku została rozwiązana umowa o pracę z członkami zarządu, a 24 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. zawarła ze spółką jawną "Kobiałka, Królik, Stokalski - Dzierżykraj" z siedzibą w Warszawie Umowę o zarządzanie. Przedmiotem tej umowy jest świadczenie przez spółkę jawną, będącą spółką zawiązaną pomiędzy członkami zarządu Infovide-Matrix S.A., usług z zakresu zarządzania. Umowa zawiera klauzule poufności i zakazu konkurencji oraz wprowadza zasadę nieograniczonej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Infovide-Matrix S.A.. Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego terminu lub w szczególnych przypadkach rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Po rozwiązaniu umów o pracę z członkami Zarządu w grudniu roku 2007, umowa o zarządzanie wraz z uchwałą o powołaniu członków Zarządu oraz uchwałą o przyznaniu im wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie stanowi całość regulacji stosunków prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. Osoby zarządzające zgodnie ze statutem nie mają prawa do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w Sprawozdaniu finansowym w punkcie 26. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień sporządzenia sprawozdania: 4

5 Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Osoby zarządzające Marek Kobiałka* ,45% ,45% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,04% ,04% Jacek Królik ,16% ,16% Osoby nadzorujące Marcin Gorazda ,25% ,25% *Przez podmiot w 100% zależny Well.com GmbH Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.: Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj sprzedał i darował łącznie akcji Pan Jacek Królik sprzedał i darował łącznie akcji. W dniu 18 kwietnia 2007 roku Zarząd powołał Prokurenta w osobie Pani Ewy Grygieńć-Sekścińskiej. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w roku 2008 do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 14 maja 2008 roku miały miejsce zmiany w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide- Matrix S.A.: Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj sprzedał i darował łącznie akcji Pan Jacek Królik sprzedał i darował łącznie akcji. 2 Podstawowe wielkości ekonomiczne 2.1 Wybrane dane finansowe Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży % Zysk z działalności operacyjnej % Zysk brutto % Zysk netto % Aktywa razem % Kapitał własny % Kapitał akcyjny % Liczba akcji Wyniki osiągnięte w roku 2007 w stosunku do roku 2006 w sprawozdaniu jednostkowym wykazują wysokie wzrosty ze względu na połączenie ze spółką Matrix.pl S.A. w dniu 31 marca 2007 roku. 2.2 Zatrudnienie Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiało się następująco: stan na stan na Zarząd 3 3 Konsultanci biznesowi Konsultanci techniczni i Programiści Sprzedaż i Marketing Działy wsparcia* Razem w tym Kadra Kierownicza * Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Księgowość i Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży Wzrost zatrudnienia w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wynika z połączenia ze spółką Matrix.pl S.A. w dniu 31 marca 2007 roku. 5

6 3 Analiza finansowa spółki Analiza pionowo-pozioma Rachunku Zysków i Strat 12 miesięcy % 12 miesięcy % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży % % % Przychody ze sprzedaży produktów i usług % % % Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % % % Koszt własny sprzedaży % % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług % % % Wartość sprzedanych towarów i materiałów % % % Zysk/strata brutto ze sprzedaży % % % Koszty sprzedaży i marketingu % % % Koszty ogólnego zarządu % % % Pozostałe przychody operacyjne 100 0% 21 0% % Pozostałe koszty operacyjne 665 0% 422 1% % Zysk/strata z działalności operacyjnej % % % Przychody finansowe 813 0% 517 1% % Koszty finansowe 819 0% 289 0% % Zysk/strata brutto % % % Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) % % % Zysk/strata netto z działalności gospodarczej % % % Analiza pionowo-pozioma Bilansu AKTYWA stan na 31 grudnia 2007 roku % stan na 31 grudnia 2006 roku % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe (długoterminowe) % % % Rzeczowe aktywa trwałe % % % Wartość firmy % 0 0% % Wartości niematerialne % 495 0% % Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 15 0% % % Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0% 0 0% 0 0% Aktywo z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego 526 0% 386 0% % Pozostałe aktywa trwałe 0 0% 0 0% 0 0% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) % % % Zapasy % 22 0% % Należności z tytułu dostaw i usług % % % Należności z wyceny kontraktów długoterminowych % % % Należności budżetowe 247 0% 0 0% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 0% 78 0% -77% Pozostałe należności % % Rozliczenia międzyokresowe % % % Inne aktywa finansowe 300 0% 0 0% % Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych % % % SUMA AKTYWÓW % % % 6

7 stan na 31 grudnia 2007 roku % stan na 31 grudnia 2006 roku % Zmiana Zmiana % Kapitał własny ogółem % % % Kapitał akcyjny % % % Kapitał zapasowy (agio) % % Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) % % % Zysk (strata) z lat ubiegłych % 0 0% Zysk netto z bieżącego okresu Matrix.pl SA -47 0% 0 0% Zysk netto z bieżącego okresu % % Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 6% 0 4% 0 0% Zobowiązania długoterminowe % 610 0% % Rezerwy długoterminowe 204 0% 9 0% % Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0% 0 0% 0 - Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing % 601 0% % Długoterminowe przychody przyszłych okresów 0 0% 0 0% 0 0% Inne zobowiązania długoterminowe 0 0% 0 0% 0 0% Zobowiązania krótkoterminowe % % % Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing % % % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % % % Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych % 368 0% % Rozliczenia międzyokresowe bierne % % % Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego % 486 0% % Inne zobowiązania budżetowe % % % Pozostałe zobowiązania % % % Rezerwy 0 0% 0 0% 0 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów % % % SUMA PASYWÓW % % % SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA Sytuacja majątkowa i finansowa Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej. Bilans i Rachunek Zysków i Strat pozwala na zbadanie ogólnych powiązań i zależności pomiędzy podstawowymi elementami składowymi sprawozdania finansowego. Powiązania te rozpatrywane są w przekroju pionowym i poziomym co pozwoli na obliczenie wskaźników syntetycznych, dzięki którym można określić, jak zmieniała się ogólna sytuacja majątkowa i finansowa. Wskaźnik struktury kapitału świadczy o zaangażowaniu kapitałów obcych w finansowaniu działalności spółki: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik struktury kapitału kapitał własny 1,88 2,68 0,71 kapitał obcy Wskaźnik struktury majątku aktywa trwałe 0,89 3,01 0,08 aktywa obrotowe 7

8 Wskaźnik zastosowania kapitału własnego kapitał własny 1,39 0,97 5,49 aktywa trwałe Wskaźnik zastosowania kapitału obcego kapitał obcy 0,65 1,09 0,63 aktywa obrotowe Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej spółki możliwa jest na podstawie wskaźników płynności I, II i III stopnia: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik płynności I stopnia aktywa obrotowe 1,55 0,93 1,60 zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe zapasy 1,51 0,93 1,59 zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności III stopnia środki pieniężne 0,25 0,11 0,31 zobowiązania bieżące Spółka posiada wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiada zaległych należności, prowadzi projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Wskaźniki płynności uległy poprawie w bieżącym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Stan należności brutto na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia się następująco (w tys. zł): Przedział czasowy do 1 od 1 do 3 przeterminowane - powyżej Razem miesiąca miesięcy 3 miesięcy wartość: Analizując przedstawione dane dotyczące należności należy zwrócić uwagę, iż większość należności spłacana jest na bieżąco i mieści się w terminie do 30 dni lub do 90 dni. Na część z należności przeterminowanych Spółka utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 224 tys. zł. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 360 przychody ze sprzedaży Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 360 koszty działalności Wskaźnik rotacji zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x 360 koszty działalności operacyjnej Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na wysokim poziomie 100 dni, lecz wykazuje pozytywną tendencję spadkową. Wysoka wartość wskaźnika wynika z wysokiego stanu należności na dzień bilansowy ze względu na wysoką sprzedaż w ostatnich dniach grudnia. Wskaźnik rotacji zapasów jest na niskim poziomie, gdyż realizowane przez Spółkę dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców. 8

9 Wynik finansowy w wielkościach względnych jest relacją jego kwoty bezwzględnej do obrotu lub zaangażowanych zasobów. W celu oceny rentowności wyliczone zostały: wskaźniki rentowności sprzedaży, rentowności majątku, rentowności kapitału własnego oraz rentowności zasobów osobowych. Wskaźniki rentowności obrotu są stosunkiem procentowym zysku do przychodu ze sprzedaży lub kosztów uzyskania przychodów. Określają one udział wyniku finansowego w wartości uzyskanej ze sprzedaży produktów, towarów lub zrealizowanych operacji finansowych. Do obliczeń stosowany jest zysk netto, jako najwłaściwszy wyznacznik finansowy, ponieważ eliminuje podatek dochodowy, którego wysokość jest zmienna na przestrzeni lat. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto x 100 7,5% 8,4% 7,4% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach zysk netto x 100 9,7% 12,2% 10,9% koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100 76,9% 68,4% 67,4% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży. Wskaźniki rentowności wykazują tendencję wzrostową co pozytywnie świadczy o efektywności podejmowanych działań w spółce mających na celu podwyższania rentowności działalności. Kolejna grupa wskaźników charakteryzująca sytuację jednostki to wskaźniki rentowności majątku, są one stosunkiem procentowym wyniku finansowego w wielkości bezwzględnej do przeciętnego stanu majątku trwałego i obrotowego oraz kapitałów zaangażowanych w działalności gospodarczej. Wskaźniki te ukazują wpływ na wynik finansowy efektywności wykorzystania zaangażowanych zasobów majątkowych. W ich rosnącym poziomie ujawnia się maksymalizacja obrotu i obniżenie kosztów własnych oraz racjonalna gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym, jak też rozmiar i efekty ekonomiczne działalności inwestycyjnej. Stymulują one eliminowanie ewentualnych zbędnych lub nadmiernych zapasów oraz środków trwałych. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności majątku zysk netto x 100 6,2% 3,7% 13,6% aktywa ogółem Wskaźnik rentowności majątku trwałego zysk netto x ,3% 4,9% 180,7% aktywa trwałe Wskaźnik rentowności majątku obrotowego zysk nettox100 11,8% 14,7% 14,7% aktywa obrotowe Wskaźniki rentowności majątku i majątku trwałego wykazały w bieżącym okresie zakłócenia związane z ujęciem w aktywach wartości spółki Infovide-Matrix. Wskaźnik rentowności majątku obrotowego pozostał na niezmienionym poziomie. Wskaźnik rentowności kapitału własnego, jest relacją wyniku finansowego do kapitału własnego (skupiającego oprócz kapitału akcyjnego również kapitał zapasowy i nie rozliczony zysk z lat ubie- 9

10 głych). Wskaźnik rentowności kapitału jest zniekształcony ze względu na ujętą w kapitale własnym wartość agio powstałą na skutek nabycia spółki Matrix.pl S.A. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto x 100 9,5% 5,0% 32,9% kapitał własny Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł) zysk netto stan zatrudnienia 4 Najważniejsze wydarzenia 2007 roku oraz wydarzenia jakie nastąpiły po dniu 31 grudnia 2007 roku 4.1 Umowy znaczące dla działalności Wybrane umowy znaczące zawarte przez Infovide-Matrix S.A. w 2007 roku: Umowa z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z dnia 1 marca 2007 roku Zawarta umowa ma charakter ramowy i określa generalne warunki współpracy Infovide- Matrix S.A. z PKN ORLEN w zakresie świadczenia usług, w tym usług doradczych, w ramach danego projektu, określonego poprzez Porozumienia Projektowe, w okresie na który umowa została zawarta. Z tytułu wykonania usługi PKN ORLEN zapłaci Infovide-Matrix S.A. wynagrodzenie, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w danym Porozumieniu Projektowym Umowa z POLKOMTEL S.A. z dnia 24 maja 2007 roku Zawarta umowa ma charakter ramowy i określa generalne warunki współpracy Infovide- Matrix S.A. z POLKOMTEL S.A. w zakresie świadczenia usług dotyczących systemów informatycznych wspierających funkcjonowanie POLKOMTEL S.A., oraz zasad przenoszenia praw majątkowych do wszelkich tworzonych w trakcie realizacji Umowy utworów, w tym w szczególności do Programów i Dokumentacji Programów, innej dokumentacji, analiz, raportów itp. oraz zasad udzielania licencji. Z tytułu wykonania usług POLKOMTEL S.A. zapłaci Infovide-Matrix S.A. wynagrodzenie, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w danym Zleceniu. 4.2 Inwestycje Rozliczenie umowy inwestycyjnej Infovide-Matrix S.A. zakończyła w 2007 roku realizację Umowy inwestycyjnej z dnia 18 sierpnia 2006 roku określającą warunki połączenia spółek Matrix.pl S.A. i Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.). Realizując cele emisji określone w prospekcie emisyjnym w dniu 18 stycznia 2007 roku Infovide- Matrix S.A. dokonało płatności drugiej raty za akcje Matrix.pl S.A. na rzecz Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu. Płatność w wysokości tys. zł dokonana została tytułem rozliczenia Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 18 sierpnia 2006 roku zawartej pomiędzy Infovide S.A. (obecnie Infovide- Matrix S.A.) a Well.com Holding GmbH, której przedmiotem był zakup akcji spółki Matrix.pl. S.A. Pozostałe akcje zostały wniesione aportem do Spółki dominującej w zamian za akcje nowej emisji serii F Infovide-Matrix S.A. 10

11 Wdrożenie HPW Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła realizację projektu High Performance Workplace (HPW). W dniu 30 maja 2007 roku podpisana została umowa z firmą Compuware na zakup licencji systemu Changepoint Professional Services Automation. Zakup, zgodnie z planem, został sfinansowany środkami pozyskanymi z emisji. Celem projektu HPW jest stworzenie środowiska wspierającego efektywną pracę indywidualną i zespołową pracowników, a także współpracę z klientami i partnerami. HPW przyczyni się do zbudowania w połączonej firmie nowego korporacyjnego systemu zarządzania. Nastąpi to poprzez wdrożenie wspólnych procesów i narzędzi je wspierających, a także poprzez udostępnienie wielu metryk mierzących efektywność tych procesów. HPW będzie również platformą wymiany wiedzy i współdzielenia dobrych praktyk. Wdrożenie HPW będzie przebiegało etapowo. Zakończenie [pierwszego etapu planowane jest na 30 czerwca 2008 roku. W ramach pierwszego etapu wdrożona zostanie funkcjonalność wspierająca procesy planowania i ewidencji czasu pracy oraz kosztów projektów, które do tej pory są obsługiwane przez dwa różne systemy odziedziczone z połączonych firm. Pierwszy etap będzie wymagał integracji systemu Changepoint z systemami SAP i CRM. Kolejne etapy wdrożą funkcjonalność związaną z budżetowaniem, zarządzaniem portfelowym i zaawansowanym zarządzaniem wiedzą. 4.3 Uchwały WZA i Rady Nadzorczej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W dniu 8 lutego 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia spółek Matrix.pl S.A. z Infovide-Matrix S.A. W dniu 5 czerwca 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007r. podjęło istotne uchwały w następujących sprawach: - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego w roku obrotowym zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym podziału zysku za rok udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego - emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki Istotne uchwały Rady Nadzorczej W dniu 14 czerwca 2007r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwały między innymi w następujących sprawach: - dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - dokonała wyboru Zarządu Infovide-Matrix S.A. na nową kadencję W dniu 13 listopada 2007r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji CTPartners S.A. 11

12 4.4 Inne Działalność operacyjna W 2007 Infovide-Matrix zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nastąpiło formalne zakończenie połączenia Infovide-Matrix i Matrix.pl. Był to pierwszy roku, w którym Infovide-Matrix działała jako połączony zespół. Spółka poniosła w pierwszym kwartale jednorazowe koszty związane z fuzją oraz debiutem giełdowym, jednak w ciągu roku z kwartału na kwartał poprawiała wyniki finansowe. Ogłoszone w czerwcu 2007 prognozy finansowe zostały zrealizowane. Połączona spółka Infovide-Matrix należy do pierwszej 10 firm świadczących usługi na polskim rynku IT. Zajmuje również pozycję czołowego dostawcy usług IT dla sektora telekomunikacyjnego. Dzięki konsolidacji ofert w sektorach, jest liczącym się na rynku dostawcą rozwiązań również dla bankowości i finansów, przemysłu i administracji, o czym świadczą liczne znaczące projekty zrealizowane w 2007 roku. W pierwszych kwartałach 2007 spółka inwestowała również w nowe źródła przychodów m.in. kompetencje oparte o systemy billingowe Intec i Oracle. Rozpoczęła się realizacja pierwszych projektów z tych obszarów. W ramach realizacji celów emisyjnych w końcu 2007 roku Infovide-Matrix przejęła 53,26% udziałów firmy CTPartners, lidera polskiego rynku szkoleń i doradztwa w metodyce ITIL. Oferta CTPartners poszerza kompetencje spółki o unikalne na polskim rynku usługi IT. Model biznesu realizowany przez CTPartners doskonale wpisuje się w strategię Infovide-Matrix opartą o model Consulting & Solutions Implementation. Debiut Infovide-Matrix na GPW Na przełomie roku Spółka przeprowadziła publiczną subskrypcję akcji. Pierwsze notowanie praw do akcji spółki miało miejsce 11 stycznia 2007 roku. Zgodnie z prospektem emisyjnym, środki z oferty publicznej zostały przeznaczone na zakup akcji Matrix.pl S.A., dokończenie fuzji spółek Infovide- Matrix i Matrix.pl, a także inwestycje we wdrożenie w spółce systemu CRM i HPW (High Performance Workplace) oraz rozwój systemu SAP. Pozostałe z oferty środki spółka sukcesywnie wykorzystuje na fuzje i przejęcia małych i średnich firm, specjalizujących się w usługach doradztwa IT i tworzeniu konkurencyjnych rozwiązań informatycznych. Partnerskie połączenie Infovide-Matrix i Matrix.pl Kontynuowany w pierwszym kwartale proces intensywnej integracji Infovide-Matrix i Matrix.pl zakończył się ostatecznie 2 kwietnia 2007 roku. W tym dniu Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek Infovide-Matrix S.A. (dawne Infovide S.A.) i Matrix.pl S.A. Tym samym został sfinalizowany formalno-prawny proces połączenia firm. Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła działalność formalnie jako jedna, zintegrowana spółka, realizująca nowoczesny model integratora wiedzy, łącząca usługi doradcze w zakresie strategii informatyzacji i zarządzania IT z budową rozwiązań informatycznych. Program opcji managerskich dla kluczowych członków kadry managerskiej grupy kapitałowej Infovide-Matrix S.A. W dniu 27 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 19 w sprawie ustanowienia w spółce Programu Motywacyjnego. Program skierowany jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A.(nie obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej). Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wartości Spółki. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 4 lat , chyba, że warunek finansowy zostanie zrealizowany wcześniej. 12

13 Kryterium Sukcesu Programu jest podwojenie, w stosunku do roku 2006, w okresie do 4 lat ( ) wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki przypadającego na jedną akcję. Skonsolidowany zysk netto, o którym mowa powyżej będzie powiększony o wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat koszt usług za które zapłaty dokonano akcjami Spółki objętymi w ramach Programu Motywacyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych ( w liczbie nie większej niż ) uprawniających do zapisu na nie więcej niż akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione. Prawo do zapisu na Akcje będą mieli wyłącznie posiadacze Warrantów. Każdy Warrant będzie uprawniał do zapisu na jedną akcję. Cena emisyjna akcji stanowić będzie równowartość ceny nominalnej tj. 0,10 PLN. Akwizycja CTPartners lidera polskiego rynku szkoleń i doradztwa ITIL 26 listopada 2008 roku została podpisana Umowa Inwestycyjna ze spółką: CTPartners liderem polskiego rynku szkoleń i doradztwa w metodyce ITIL. Podpisana umowa dotyczyła zakupu przez Infovide-Matrix S.A. 53,26% udziałów w kapitale zakładowym CTPartners. Kwota transakcji wyniosła 3 mln zł. Umowa inwestycyjna zakłada dopłatę do wysokości zysku netto wypracowanego przez CTPartners w 2007 roku, jeśli zysk przekroczy 600 tys. zł (na podstawie zbadanego przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego). Umowa nabycia udziałów w CTPartners została podpisana 5 lutego 2008 roku. Transakcja zakupu pozostałych 46,74% akcji może być przeprowadzona przez Infovide-Matrix w latach CTPartners jest informatyczną firmą doradczą, działającą w zakresie zarządzania usługami IT zgodnie z rekomendacjami biblioteki ITIL /Information Technology Infrastructure Library/. Kluczowym generatorem wartości CTPartners jest kapitał intelektualny, na który składa się zespół pracowników o wyróżniającym doświadczeniu oraz certyfikatach oraz liczne autoryzacje i akredytacje, w kilku przypadkach unikalne w skali krajowej Silną pozycję rynkową CTPartners zawdzięcza statusowi pioniera na polskim rynku ITSM, autorskim materiałom szkoleniowym, oraz szerokiej działalności spółki na polu edukowania rynku (konferencje, portale, publikacje). Unikalne kompetencje CT Partners rozszerzą portfolio usług całej Grupy Kapitałowej w ważnym i perspektywicznym segmencie rynku. Model biznesu realizowany przez CTPartners doskonale wpisuje się w strategię Infovide-Matrix opartą o model Consulting & Solutions Implementation. Akwizycja CTPartners została sfinansowana środkami z publicznej emisji akcji. Rozpoczęcie prac nad nową strategią marki Spółki W trzecim kwartale 2007 Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła prace nad nową strategią marki Spółki. Wzmocnienie marki jest ściśle związane z komunikacją potencjału i nowej jakości usług firmy, kreowaniem nowego wizerunku Spółki oraz poprawą konkurencyjności. Celem procesu rebrandingu jest osiągnięcie jednoznacznego postrzegania nowej marki Infovide-Matrix jako wiodącego brandu na regionalnym rynku usług CSI. Pozostałe wydarzenia operacyjne w 2007 roku Podstawowa działalność Spółki koncentrowała się w 2007 roku wokół projektów prowadzonych w kluczowych dla firmy sektorach. Projekty w sektorze telekomunikacyjnym W sektorze telekomunikacyjnym Spółka wyróżnia się najbardziej kompleksową ofertą obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji. 13

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

1. Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix S.A... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 4 1.

1. Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix S.A... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 4 1. INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. za 2007 rok Warszawa, 20 maja 2008 roku Spis treści 1. Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix S.A... 3 1.1 Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Infovide - Matrix Spółka Akcyjna. za rok obrotowy

RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Infovide - Matrix Spółka Akcyjna. za rok obrotowy RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide - Matrix Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, marzec 2016 roku Spis treści A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE. ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011. I. Charakterystyka Spółki Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo