1. Informacje o firmie Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Rada Nadzorcza Zarząd...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd..."

Transkrypt

1 INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2007 Warszawa, 20 maja 2008 roku

2 Spis treści 1. Informacje o firmie Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Rada Nadzorcza Zarząd Podstawowe wielkości ekonomiczne Wybrane dane finansowe Zatrudnienie Analiza finansowa spółki Najważniejsze wydarzenia 2007 roku oraz wydarzenia jakie nastąpiły po dniu 31 grudnia 2007 roku Umowy znaczące dla działalności Inwestycje Uchwały WZA i Rady Nadzorczej Inne Usługi oferowane w 2007 roku Oferta dla sektora telekomunikacyjnego Oferta dla bankowości i finansów Oferta dla administracji publicznej Oferta dla energetyki i przemysłu Akademia Infovide-Matrix Pozycja Spółki na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia Struktura sprzedaży Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki i ryzyk Perspektywy rozwoju Spółki Plany inwestycyjne Powiązania kapitałowe Emitenta Transakcje z podmiotami powiązanymi Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności w 2007 roku Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Infovide-Matrix S.A Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi Umowy zmieniające proporcje posiadanych akcji Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne Programy akcji pracowniczych Ograniczenia dotyczące przenoszenie prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na akcje emitenta Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie o zgodności i wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółce...30

3 1 Informacje o firmie Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Prosta 51 KRS: Regon: NIP: Podstawowy przedmiot działalności: działalność w zakresie oprogramowania PKD Z, działalność edycyjna w zakresie oprogramowania PKD Z, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD Z; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD Z; 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi ,10 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio, bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,45% ,45% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,04% ,04% Jacek Królik ,16% ,16% Akcjonariusze posiadający bezpośrednio, bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,45% ,45% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,33% ,33% Jacek Królik ,32% ,32% 1.2 Rada Nadzorcza Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Beata Chmielewska Przewodniczący Rady od r Piotr Płoszajski Wiceprzewodniczący Rady od r Marcin Gorazda Sekretarz Rady od r Mieczysław Puławski Członek Rady od r Zbigniew Dworzecki Członek Rady od r 3

4 Zmiany w Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. w 2007 roku: 21 kwietnia 2007 roku Pan Paweł Wojciechowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 5 czerwca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Infovide-Matrix S.A. powołało Pana Piotra Płoszajskiego na Członka Rady Nadzorczej. W dniu 14 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Płoszajskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 1.3 Zarząd Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Marek Kobiałka Prezes Zarządu od r. Boris Stokalski-Dzierzykraj Wiceprezes Zarządu od r. Jacek Królik Wiceprezes Zarządu od r. W 2007 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2007 roku wybrała Zarząd na nową kadencję w dotychczasowym składzie. Zgodnie z obowiązującym statutem Spółki: Zarząd składa z trzech członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. W Zarządzie tworzy się stanowiska Prezesa Zarządu oraz dwóch Wiceprezesów. Mandat każdego członka Zarządu wygasa w ostatnim dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu. Regulamin pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. W dniu 31 grudnia 2007 roku została rozwiązana umowa o pracę z członkami zarządu, a 24 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. zawarła ze spółką jawną "Kobiałka, Królik, Stokalski - Dzierżykraj" z siedzibą w Warszawie Umowę o zarządzanie. Przedmiotem tej umowy jest świadczenie przez spółkę jawną, będącą spółką zawiązaną pomiędzy członkami zarządu Infovide-Matrix S.A., usług z zakresu zarządzania. Umowa zawiera klauzule poufności i zakazu konkurencji oraz wprowadza zasadę nieograniczonej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Infovide-Matrix S.A.. Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego terminu lub w szczególnych przypadkach rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Po rozwiązaniu umów o pracę z członkami Zarządu w grudniu roku 2007, umowa o zarządzanie wraz z uchwałą o powołaniu członków Zarządu oraz uchwałą o przyznaniu im wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie stanowi całość regulacji stosunków prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. Osoby zarządzające zgodnie ze statutem nie mają prawa do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w Sprawozdaniu finansowym w punkcie 26. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień sporządzenia sprawozdania: 4

5 Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Osoby zarządzające Marek Kobiałka* ,45% ,45% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,04% ,04% Jacek Królik ,16% ,16% Osoby nadzorujące Marcin Gorazda ,25% ,25% *Przez podmiot w 100% zależny Well.com GmbH Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w 2007 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.: Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj sprzedał i darował łącznie akcji Pan Jacek Królik sprzedał i darował łącznie akcji. W dniu 18 kwietnia 2007 roku Zarząd powołał Prokurenta w osobie Pani Ewy Grygieńć-Sekścińskiej. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w roku 2008 do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 14 maja 2008 roku miały miejsce zmiany w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide- Matrix S.A.: Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj sprzedał i darował łącznie akcji Pan Jacek Królik sprzedał i darował łącznie akcji. 2 Podstawowe wielkości ekonomiczne 2.1 Wybrane dane finansowe Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży % Zysk z działalności operacyjnej % Zysk brutto % Zysk netto % Aktywa razem % Kapitał własny % Kapitał akcyjny % Liczba akcji Wyniki osiągnięte w roku 2007 w stosunku do roku 2006 w sprawozdaniu jednostkowym wykazują wysokie wzrosty ze względu na połączenie ze spółką Matrix.pl S.A. w dniu 31 marca 2007 roku. 2.2 Zatrudnienie Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiało się następująco: stan na stan na Zarząd 3 3 Konsultanci biznesowi Konsultanci techniczni i Programiści Sprzedaż i Marketing Działy wsparcia* Razem w tym Kadra Kierownicza * Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Księgowość i Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży Wzrost zatrudnienia w roku 2007 w stosunku do roku 2006 wynika z połączenia ze spółką Matrix.pl S.A. w dniu 31 marca 2007 roku. 5

6 3 Analiza finansowa spółki Analiza pionowo-pozioma Rachunku Zysków i Strat 12 miesięcy % 12 miesięcy % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży % % % Przychody ze sprzedaży produktów i usług % % % Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % % % Koszt własny sprzedaży % % % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług % % % Wartość sprzedanych towarów i materiałów % % % Zysk/strata brutto ze sprzedaży % % % Koszty sprzedaży i marketingu % % % Koszty ogólnego zarządu % % % Pozostałe przychody operacyjne 100 0% 21 0% % Pozostałe koszty operacyjne 665 0% 422 1% % Zysk/strata z działalności operacyjnej % % % Przychody finansowe 813 0% 517 1% % Koszty finansowe 819 0% 289 0% % Zysk/strata brutto % % % Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) % % % Zysk/strata netto z działalności gospodarczej % % % Analiza pionowo-pozioma Bilansu AKTYWA stan na 31 grudnia 2007 roku % stan na 31 grudnia 2006 roku % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe (długoterminowe) % % % Rzeczowe aktywa trwałe % % % Wartość firmy % 0 0% % Wartości niematerialne % 495 0% % Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 15 0% % % Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0% 0 0% 0 0% Aktywo z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego 526 0% 386 0% % Pozostałe aktywa trwałe 0 0% 0 0% 0 0% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) % % % Zapasy % 22 0% % Należności z tytułu dostaw i usług % % % Należności z wyceny kontraktów długoterminowych % % % Należności budżetowe 247 0% 0 0% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 0% 78 0% -77% Pozostałe należności % % Rozliczenia międzyokresowe % % % Inne aktywa finansowe 300 0% 0 0% % Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych % % % SUMA AKTYWÓW % % % 6

7 stan na 31 grudnia 2007 roku % stan na 31 grudnia 2006 roku % Zmiana Zmiana % Kapitał własny ogółem % % % Kapitał akcyjny % % % Kapitał zapasowy (agio) % % Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) % % % Zysk (strata) z lat ubiegłych % 0 0% Zysk netto z bieżącego okresu Matrix.pl SA -47 0% 0 0% Zysk netto z bieżącego okresu % % Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 6% 0 4% 0 0% Zobowiązania długoterminowe % 610 0% % Rezerwy długoterminowe 204 0% 9 0% % Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0% 0 0% 0 - Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing % 601 0% % Długoterminowe przychody przyszłych okresów 0 0% 0 0% 0 0% Inne zobowiązania długoterminowe 0 0% 0 0% 0 0% Zobowiązania krótkoterminowe % % % Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing % % % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % % % Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych % 368 0% % Rozliczenia międzyokresowe bierne % % % Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego % 486 0% % Inne zobowiązania budżetowe % % % Pozostałe zobowiązania % % % Rezerwy 0 0% 0 0% 0 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów % % % SUMA PASYWÓW % % % SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA Sytuacja majątkowa i finansowa Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej. Bilans i Rachunek Zysków i Strat pozwala na zbadanie ogólnych powiązań i zależności pomiędzy podstawowymi elementami składowymi sprawozdania finansowego. Powiązania te rozpatrywane są w przekroju pionowym i poziomym co pozwoli na obliczenie wskaźników syntetycznych, dzięki którym można określić, jak zmieniała się ogólna sytuacja majątkowa i finansowa. Wskaźnik struktury kapitału świadczy o zaangażowaniu kapitałów obcych w finansowaniu działalności spółki: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik struktury kapitału kapitał własny 1,88 2,68 0,71 kapitał obcy Wskaźnik struktury majątku aktywa trwałe 0,89 3,01 0,08 aktywa obrotowe 7

8 Wskaźnik zastosowania kapitału własnego kapitał własny 1,39 0,97 5,49 aktywa trwałe Wskaźnik zastosowania kapitału obcego kapitał obcy 0,65 1,09 0,63 aktywa obrotowe Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej spółki możliwa jest na podstawie wskaźników płynności I, II i III stopnia: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik płynności I stopnia aktywa obrotowe 1,55 0,93 1,60 zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe zapasy 1,51 0,93 1,59 zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności III stopnia środki pieniężne 0,25 0,11 0,31 zobowiązania bieżące Spółka posiada wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiada zaległych należności, prowadzi projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Wskaźniki płynności uległy poprawie w bieżącym roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Stan należności brutto na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia się następująco (w tys. zł): Przedział czasowy do 1 od 1 do 3 przeterminowane - powyżej Razem miesiąca miesięcy 3 miesięcy wartość: Analizując przedstawione dane dotyczące należności należy zwrócić uwagę, iż większość należności spłacana jest na bieżąco i mieści się w terminie do 30 dni lub do 90 dni. Na część z należności przeterminowanych Spółka utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 224 tys. zł. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 360 przychody ze sprzedaży Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 360 koszty działalności Wskaźnik rotacji zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x 360 koszty działalności operacyjnej Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na wysokim poziomie 100 dni, lecz wykazuje pozytywną tendencję spadkową. Wysoka wartość wskaźnika wynika z wysokiego stanu należności na dzień bilansowy ze względu na wysoką sprzedaż w ostatnich dniach grudnia. Wskaźnik rotacji zapasów jest na niskim poziomie, gdyż realizowane przez Spółkę dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców. 8

9 Wynik finansowy w wielkościach względnych jest relacją jego kwoty bezwzględnej do obrotu lub zaangażowanych zasobów. W celu oceny rentowności wyliczone zostały: wskaźniki rentowności sprzedaży, rentowności majątku, rentowności kapitału własnego oraz rentowności zasobów osobowych. Wskaźniki rentowności obrotu są stosunkiem procentowym zysku do przychodu ze sprzedaży lub kosztów uzyskania przychodów. Określają one udział wyniku finansowego w wartości uzyskanej ze sprzedaży produktów, towarów lub zrealizowanych operacji finansowych. Do obliczeń stosowany jest zysk netto, jako najwłaściwszy wyznacznik finansowy, ponieważ eliminuje podatek dochodowy, którego wysokość jest zmienna na przestrzeni lat. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto x 100 7,5% 8,4% 7,4% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach zysk netto x 100 9,7% 12,2% 10,9% koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100 76,9% 68,4% 67,4% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży. Wskaźniki rentowności wykazują tendencję wzrostową co pozytywnie świadczy o efektywności podejmowanych działań w spółce mających na celu podwyższania rentowności działalności. Kolejna grupa wskaźników charakteryzująca sytuację jednostki to wskaźniki rentowności majątku, są one stosunkiem procentowym wyniku finansowego w wielkości bezwzględnej do przeciętnego stanu majątku trwałego i obrotowego oraz kapitałów zaangażowanych w działalności gospodarczej. Wskaźniki te ukazują wpływ na wynik finansowy efektywności wykorzystania zaangażowanych zasobów majątkowych. W ich rosnącym poziomie ujawnia się maksymalizacja obrotu i obniżenie kosztów własnych oraz racjonalna gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym, jak też rozmiar i efekty ekonomiczne działalności inwestycyjnej. Stymulują one eliminowanie ewentualnych zbędnych lub nadmiernych zapasów oraz środków trwałych. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności majątku zysk netto x 100 6,2% 3,7% 13,6% aktywa ogółem Wskaźnik rentowności majątku trwałego zysk netto x ,3% 4,9% 180,7% aktywa trwałe Wskaźnik rentowności majątku obrotowego zysk nettox100 11,8% 14,7% 14,7% aktywa obrotowe Wskaźniki rentowności majątku i majątku trwałego wykazały w bieżącym okresie zakłócenia związane z ujęciem w aktywach wartości spółki Infovide-Matrix. Wskaźnik rentowności majątku obrotowego pozostał na niezmienionym poziomie. Wskaźnik rentowności kapitału własnego, jest relacją wyniku finansowego do kapitału własnego (skupiającego oprócz kapitału akcyjnego również kapitał zapasowy i nie rozliczony zysk z lat ubie- 9

10 głych). Wskaźnik rentowności kapitału jest zniekształcony ze względu na ujętą w kapitale własnym wartość agio powstałą na skutek nabycia spółki Matrix.pl S.A. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto x 100 9,5% 5,0% 32,9% kapitał własny Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł) zysk netto stan zatrudnienia 4 Najważniejsze wydarzenia 2007 roku oraz wydarzenia jakie nastąpiły po dniu 31 grudnia 2007 roku 4.1 Umowy znaczące dla działalności Wybrane umowy znaczące zawarte przez Infovide-Matrix S.A. w 2007 roku: Umowa z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z dnia 1 marca 2007 roku Zawarta umowa ma charakter ramowy i określa generalne warunki współpracy Infovide- Matrix S.A. z PKN ORLEN w zakresie świadczenia usług, w tym usług doradczych, w ramach danego projektu, określonego poprzez Porozumienia Projektowe, w okresie na który umowa została zawarta. Z tytułu wykonania usługi PKN ORLEN zapłaci Infovide-Matrix S.A. wynagrodzenie, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w danym Porozumieniu Projektowym Umowa z POLKOMTEL S.A. z dnia 24 maja 2007 roku Zawarta umowa ma charakter ramowy i określa generalne warunki współpracy Infovide- Matrix S.A. z POLKOMTEL S.A. w zakresie świadczenia usług dotyczących systemów informatycznych wspierających funkcjonowanie POLKOMTEL S.A., oraz zasad przenoszenia praw majątkowych do wszelkich tworzonych w trakcie realizacji Umowy utworów, w tym w szczególności do Programów i Dokumentacji Programów, innej dokumentacji, analiz, raportów itp. oraz zasad udzielania licencji. Z tytułu wykonania usług POLKOMTEL S.A. zapłaci Infovide-Matrix S.A. wynagrodzenie, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w danym Zleceniu. 4.2 Inwestycje Rozliczenie umowy inwestycyjnej Infovide-Matrix S.A. zakończyła w 2007 roku realizację Umowy inwestycyjnej z dnia 18 sierpnia 2006 roku określającą warunki połączenia spółek Matrix.pl S.A. i Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.). Realizując cele emisji określone w prospekcie emisyjnym w dniu 18 stycznia 2007 roku Infovide- Matrix S.A. dokonało płatności drugiej raty za akcje Matrix.pl S.A. na rzecz Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu. Płatność w wysokości tys. zł dokonana została tytułem rozliczenia Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 18 sierpnia 2006 roku zawartej pomiędzy Infovide S.A. (obecnie Infovide- Matrix S.A.) a Well.com Holding GmbH, której przedmiotem był zakup akcji spółki Matrix.pl. S.A. Pozostałe akcje zostały wniesione aportem do Spółki dominującej w zamian za akcje nowej emisji serii F Infovide-Matrix S.A. 10

11 Wdrożenie HPW Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła realizację projektu High Performance Workplace (HPW). W dniu 30 maja 2007 roku podpisana została umowa z firmą Compuware na zakup licencji systemu Changepoint Professional Services Automation. Zakup, zgodnie z planem, został sfinansowany środkami pozyskanymi z emisji. Celem projektu HPW jest stworzenie środowiska wspierającego efektywną pracę indywidualną i zespołową pracowników, a także współpracę z klientami i partnerami. HPW przyczyni się do zbudowania w połączonej firmie nowego korporacyjnego systemu zarządzania. Nastąpi to poprzez wdrożenie wspólnych procesów i narzędzi je wspierających, a także poprzez udostępnienie wielu metryk mierzących efektywność tych procesów. HPW będzie również platformą wymiany wiedzy i współdzielenia dobrych praktyk. Wdrożenie HPW będzie przebiegało etapowo. Zakończenie [pierwszego etapu planowane jest na 30 czerwca 2008 roku. W ramach pierwszego etapu wdrożona zostanie funkcjonalność wspierająca procesy planowania i ewidencji czasu pracy oraz kosztów projektów, które do tej pory są obsługiwane przez dwa różne systemy odziedziczone z połączonych firm. Pierwszy etap będzie wymagał integracji systemu Changepoint z systemami SAP i CRM. Kolejne etapy wdrożą funkcjonalność związaną z budżetowaniem, zarządzaniem portfelowym i zaawansowanym zarządzaniem wiedzą. 4.3 Uchwały WZA i Rady Nadzorczej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy W dniu 8 lutego 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia spółek Matrix.pl S.A. z Infovide-Matrix S.A. W dniu 5 czerwca 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007r. podjęło istotne uchwały w następujących sprawach: - zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego w roku obrotowym zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym podziału zysku za rok udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego - emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki Istotne uchwały Rady Nadzorczej W dniu 14 czerwca 2007r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwały między innymi w następujących sprawach: - dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - dokonała wyboru Zarządu Infovide-Matrix S.A. na nową kadencję W dniu 13 listopada 2007r. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji CTPartners S.A. 11

12 4.4 Inne Działalność operacyjna W 2007 Infovide-Matrix zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nastąpiło formalne zakończenie połączenia Infovide-Matrix i Matrix.pl. Był to pierwszy roku, w którym Infovide-Matrix działała jako połączony zespół. Spółka poniosła w pierwszym kwartale jednorazowe koszty związane z fuzją oraz debiutem giełdowym, jednak w ciągu roku z kwartału na kwartał poprawiała wyniki finansowe. Ogłoszone w czerwcu 2007 prognozy finansowe zostały zrealizowane. Połączona spółka Infovide-Matrix należy do pierwszej 10 firm świadczących usługi na polskim rynku IT. Zajmuje również pozycję czołowego dostawcy usług IT dla sektora telekomunikacyjnego. Dzięki konsolidacji ofert w sektorach, jest liczącym się na rynku dostawcą rozwiązań również dla bankowości i finansów, przemysłu i administracji, o czym świadczą liczne znaczące projekty zrealizowane w 2007 roku. W pierwszych kwartałach 2007 spółka inwestowała również w nowe źródła przychodów m.in. kompetencje oparte o systemy billingowe Intec i Oracle. Rozpoczęła się realizacja pierwszych projektów z tych obszarów. W ramach realizacji celów emisyjnych w końcu 2007 roku Infovide-Matrix przejęła 53,26% udziałów firmy CTPartners, lidera polskiego rynku szkoleń i doradztwa w metodyce ITIL. Oferta CTPartners poszerza kompetencje spółki o unikalne na polskim rynku usługi IT. Model biznesu realizowany przez CTPartners doskonale wpisuje się w strategię Infovide-Matrix opartą o model Consulting & Solutions Implementation. Debiut Infovide-Matrix na GPW Na przełomie roku Spółka przeprowadziła publiczną subskrypcję akcji. Pierwsze notowanie praw do akcji spółki miało miejsce 11 stycznia 2007 roku. Zgodnie z prospektem emisyjnym, środki z oferty publicznej zostały przeznaczone na zakup akcji Matrix.pl S.A., dokończenie fuzji spółek Infovide- Matrix i Matrix.pl, a także inwestycje we wdrożenie w spółce systemu CRM i HPW (High Performance Workplace) oraz rozwój systemu SAP. Pozostałe z oferty środki spółka sukcesywnie wykorzystuje na fuzje i przejęcia małych i średnich firm, specjalizujących się w usługach doradztwa IT i tworzeniu konkurencyjnych rozwiązań informatycznych. Partnerskie połączenie Infovide-Matrix i Matrix.pl Kontynuowany w pierwszym kwartale proces intensywnej integracji Infovide-Matrix i Matrix.pl zakończył się ostatecznie 2 kwietnia 2007 roku. W tym dniu Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek Infovide-Matrix S.A. (dawne Infovide S.A.) i Matrix.pl S.A. Tym samym został sfinalizowany formalno-prawny proces połączenia firm. Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła działalność formalnie jako jedna, zintegrowana spółka, realizująca nowoczesny model integratora wiedzy, łącząca usługi doradcze w zakresie strategii informatyzacji i zarządzania IT z budową rozwiązań informatycznych. Program opcji managerskich dla kluczowych członków kadry managerskiej grupy kapitałowej Infovide-Matrix S.A. W dniu 27 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 19 w sprawie ustanowienia w spółce Programu Motywacyjnego. Program skierowany jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A.(nie obejmuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej). Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wartości Spółki. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 4 lat , chyba, że warunek finansowy zostanie zrealizowany wcześniej. 12

13 Kryterium Sukcesu Programu jest podwojenie, w stosunku do roku 2006, w okresie do 4 lat ( ) wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki przypadającego na jedną akcję. Skonsolidowany zysk netto, o którym mowa powyżej będzie powiększony o wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat koszt usług za które zapłaty dokonano akcjami Spółki objętymi w ramach Programu Motywacyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych ( w liczbie nie większej niż ) uprawniających do zapisu na nie więcej niż akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione. Prawo do zapisu na Akcje będą mieli wyłącznie posiadacze Warrantów. Każdy Warrant będzie uprawniał do zapisu na jedną akcję. Cena emisyjna akcji stanowić będzie równowartość ceny nominalnej tj. 0,10 PLN. Akwizycja CTPartners lidera polskiego rynku szkoleń i doradztwa ITIL 26 listopada 2008 roku została podpisana Umowa Inwestycyjna ze spółką: CTPartners liderem polskiego rynku szkoleń i doradztwa w metodyce ITIL. Podpisana umowa dotyczyła zakupu przez Infovide-Matrix S.A. 53,26% udziałów w kapitale zakładowym CTPartners. Kwota transakcji wyniosła 3 mln zł. Umowa inwestycyjna zakłada dopłatę do wysokości zysku netto wypracowanego przez CTPartners w 2007 roku, jeśli zysk przekroczy 600 tys. zł (na podstawie zbadanego przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego). Umowa nabycia udziałów w CTPartners została podpisana 5 lutego 2008 roku. Transakcja zakupu pozostałych 46,74% akcji może być przeprowadzona przez Infovide-Matrix w latach CTPartners jest informatyczną firmą doradczą, działającą w zakresie zarządzania usługami IT zgodnie z rekomendacjami biblioteki ITIL /Information Technology Infrastructure Library/. Kluczowym generatorem wartości CTPartners jest kapitał intelektualny, na który składa się zespół pracowników o wyróżniającym doświadczeniu oraz certyfikatach oraz liczne autoryzacje i akredytacje, w kilku przypadkach unikalne w skali krajowej Silną pozycję rynkową CTPartners zawdzięcza statusowi pioniera na polskim rynku ITSM, autorskim materiałom szkoleniowym, oraz szerokiej działalności spółki na polu edukowania rynku (konferencje, portale, publikacje). Unikalne kompetencje CT Partners rozszerzą portfolio usług całej Grupy Kapitałowej w ważnym i perspektywicznym segmencie rynku. Model biznesu realizowany przez CTPartners doskonale wpisuje się w strategię Infovide-Matrix opartą o model Consulting & Solutions Implementation. Akwizycja CTPartners została sfinansowana środkami z publicznej emisji akcji. Rozpoczęcie prac nad nową strategią marki Spółki W trzecim kwartale 2007 Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła prace nad nową strategią marki Spółki. Wzmocnienie marki jest ściśle związane z komunikacją potencjału i nowej jakości usług firmy, kreowaniem nowego wizerunku Spółki oraz poprawą konkurencyjności. Celem procesu rebrandingu jest osiągnięcie jednoznacznego postrzegania nowej marki Infovide-Matrix jako wiodącego brandu na regionalnym rynku usług CSI. Pozostałe wydarzenia operacyjne w 2007 roku Podstawowa działalność Spółki koncentrowała się w 2007 roku wokół projektów prowadzonych w kluczowych dla firmy sektorach. Projekty w sektorze telekomunikacyjnym W sektorze telekomunikacyjnym Spółka wyróżnia się najbardziej kompleksową ofertą obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji. 13

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe... 6 III. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo