Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/ , fax 032/ NIP:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY na zamówienie o wartości nie przekraczającej euro: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 1. Zamawiający: ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2. Adres Zamawiającego: ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/ , fax 032/ NIP: Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: - Pani Beata Wanic, 4. Przedmiot zamówienia Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Nr projektu: - 51 Nr umowy o dofinansowanie projektu: Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr UDA-RPSL /08-00 z dnia 23 stycznia 2009 r., Decyzja zmieniająca nr 1

2 nr UDA-RPSL /08-01 z dnia 2 marca 2010 r., Decyzja zmieniająca nr UDA-RPSL /08-02 z dnia 25 listopada 2010 r. Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu ,60 zł Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: od 2009 r. do 2011 r. Wnioski o płatność podlegające audytowi: - I wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - I wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - uzupełnienie - II wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - III wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - IV wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - V wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - VI wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto, - VII wniosek z dnia r. na kwotę ,26 zł kwota brutto, - VIII wniosek z dnia r. na kwotę ,94 zł ,40 zł refundacja kwota brutto, - IX wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - X wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto, - XI wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto, - XII wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto. Audytowi podlegać będzie także wniosek o płatność XIII, który będzie złożony w grudniu na kwotę ,00 zł brutto i będzie podlegać weryfikacji formalnomerytorycznej. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, Katowice. Projekt SEKAP 2 nie był poddany kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO w zakresie prawidłowości rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz z prawem krajowym i wspólnotowym.

3 5. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): usługi audytu. 6. Opis projektu SEKAP i SEKAP2: Projekt SEKAP2 Przedmiotem projektu są zaplanowane w roku 2010 dostawy, instalacje i konfiguracje oprogramowania oraz sprzętu komputerowego składającego się na Platformę e-usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP) administrowaną przez ŚCSI. Zostanie rozszerzony rodzajowy zakres katalogu usług udostępnianych drogą elektroniczną oraz powstaną nowe moduły oprogramowania systemu obiegu dokumentów SOD, wdrożonego w projekcie SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 53 partnerskich powiatach i gminach. Dla kadr jednostek współpracujących z PeUP, zaplanowany jest pakiet szkoleń seminaryjnych oraz warsztatów praktycznych, kompleksowo wspomaganych kursami w metodyce e-learning. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym będą systematycznie upowszechniać nową formułę pracy e-urzędów. Organizacja projektu SEKAP2 Projekt realizowany jest w oparciu metodyki PRINCE2. Opis projektu SEKAP Zakres projektu SEKAP obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 54 Partnerów projektu do wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach projektu składają się urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie. W ramach projektu SEKAP zostało dostarczone następujące oprogramowanie: - System Obiegu Dokumentów (w tym System Przepływu Pracy), System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-usług Publicznych. Projekt SEKAP obejmuje ponadto Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Zostały w nim umieszczone urządzenia teleinformatyczne, z których w sposób zdalny poprzez sieć teleinformatyczną korzystają partnerzy projektu. Na serwerach umieszczonych w CPD zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie stworzone w ramach projektu. Dla Partnerów projektu zostały zakupione urządzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej. Dołączenie tych urządzeń

4 do indywidualnych zasobów informatycznych Partnerów projektu umożliwiło efektywne korzystanie z aplikacji stworzonych w ramach projektu. W ramach projektu powstało również Centrum Certyfikacji SEKAP, które wystawia certyfikaty niekwalifikowane obywatelom i podmiotom gospodarczym zamierzającym bezpiecznie komunikować się z SEKAP i inicjować e-usługi Publiczne. System Obiegu Dokumentów (SOD) z Systemem Przepływu Pracy (SPP) W ramach projektu SEKAP został zbudowany i wdrożony System Obiegu Dokumentów, którego częścią jest System Przepływu Pracy. System Obiegu Dokumentów służy do przyjmowania, przechowywania i przetwarzania dokumentów oraz prowadzenia spraw przez urzędy zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi, przepisami prawa oraz przyjętą u Partnerów organizacją pracy. Obsługuje również informację o dokonanych płatnościach związanych z przetwarzanymi dokumentami i sprawami. System Obiegu Dokumentów jest systemem klasy workflow, umożliwiającym definiowanie i monitorowanie ścieżek procedowania spraw i korespondencji, wyznaczanie zadań, terminów tych zadań oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. System Bezpieczeństwa i Centrum Certyfikacji SEKAP System Bezpieczeństwa to zestaw aplikacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie oprogramowania i danych przed nieautoryzowanym dostępem poprzez sieć Internet. W zakres systemu wchodzi ochrona antywirusowa, programy typu antyspam (filtrowanie wiadomości konta pocztowego, wykrywanie spamu), programy typu spyware (zabezpieczenie przed udostępnianiem informacji o użytkowniku i jego działaniach na komputerze). Składniki Systemu Bezpieczeństwa zostały zainstalowane zarówno na terminalach i komputerach urzędników korzystających z Systemu Obiegu Dokumentów, jak i w Centrum Przetwarzania Danych. Z Systemem Bezpieczeństwa ściśle powiązane jest Centrum Certyfikacji SEKAP odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów dla komunikacji z SEKAP. Centrum Certyfikacji wydaje certyfikaty zarówno urzędnikom, mieszkańcom jak i podmiotom gospodarczym - wszystkim, którzy zdecydują się na inicjowanie e-usług publicznych poprzez komunikację z SEKAP. Z Systemem Bezpieczeństwa ściśle wiąże się polityka bezpieczeństwa informacji, która stanowi zestaw procedur postępowania, które zapewniają bezpieczeństwo informacji w związku z realizacją Projektu. Platforma Formularzy Elektronicznych (PFE) Platforma Formularzy Elektronicznych umożliwia definiowanie i zarządzanie formularzami elektronicznymi dla określonych kategorii spraw załatwianych przez urzędy. Platforma Formularzy Elektronicznych posiada swój lokalny komponent - Moduł Formularzy Elektronicznych, który umożliwia Partnerom pracę nad formularzami oraz ich wyświetlanie również bez połączenia z CPD. Zarówno w Module centralnym PFE, jak i MFE zawarty jest Edytor e-formularzy. System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE) System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego jest aplikacją weryfikującą podpis elektroniczny.

5 System Płatności System Płatności wspomaga rozliczanie opłat skarbowych i innych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. System Płatności udostępnia informację o należnych i dokonanych płatnościach oraz generuje identyfikatory płatności. Jeżeli obywatel wnosząc przelew wprowadzi odpowiedni identyfikator w pole "tytuł przelewu", urzędnik będzie mógł sprawdzić tytuł płatności i odpowiednio go zaksięgować. Część funkcjonalności związana z identyfikacją płatności przez urząd jest realizowana lokalnie u Partnerów przez tzw. Lokalny Komponent Systemu Płatności. Platforma e-usług Publicznych (PeUP) Platforma e-usług Publicznych jest odpowiedzialna za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Partnerów Projektu usług publicznych drogą elektroniczną. Komponenty Platformy e-usług Publicznych: - Interfejs e-usług Publicznych (interfejs użytkownika, poprzez który obywatel lub przedsiębiorca komunikuje się z SEKAP w zakresie inicjowania e-usług publicznych) - Broker Integracyjny SEKAP (odpowiedzialny za zarządzanie komunikacją poszczególnych aplikacji SEKAP). Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Współdzielone zasoby oprogramowania stworzone w ramach projektu SEKAP zostały zainstalowane w bezpiecznym środowisku hostingowym. CPD spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa dla tego typu ośrodka, zarówno zabezpieczające przed próbami nieautoryzowanego dostępu poprzez sieć teleinformatyczną, jak i chroniące zasoby przed ingerencją fizyczną. W bezpiecznym środowisku CPD są przechowywane wszystkie dane związane ze świadczeniem usług publicznych z wykorzystaniem aplikacji SEKAP. Wyjątek stanowią dane źródłowe dla Systemu Obiegu Dokumentów (skany dokumentów papierowych, informacje otrzymane pocztą elektroniczną), które są gromadzone na lokalnych serwerach bazodanowych. Infrastruktura indywidualna w projekcie SEKAP W celu realizacji projektu SEKAP wszyscy Partnerzy zostali wyposażeni w odpowiednie urządzenia teleinformatyczne działające w lokalnym środowisku Partnera (infrastruktura indywidualna). Są to serwery, komputery, urządzenia sieciowe, skanery, zestawy do podpisów elektronicznych itp. Podział zadań projektu na kontrakty SEKAP 2. Symbol K-DT K-SB Przedmiot kontraktu Wykonywanie nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego (inwestora) w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji - Doradca Technologiczny Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-EN ISO 9001:2009

6 K-SOD Rozbudowanie katalogu usług publicznych PeUP oraz platformy formularzy elektronicznych (PFE) Dostawa, instalacja i konfiguracja przeznaczonych dla Parterów SEKAP nowych funkcji systemu obsługi dok. (SOD) Integracja z epuap K-KK Dostawa licencji Komputera Komunikacyjnego K-LMS Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania Learning Management System (LMS) i Content Management System (CMS) K-SP Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej K-SZK Szkolenia użytkowników i administratorów K-PI Promocja i informacja w zakresie projektu K-HSM Dostawa, instalacja sprzętowego modułu bezpieczeństwa K-DP Doradztwo prawne w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów z Partnerami 7. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu mające na celu zwiększenie pewności Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej RPO WSL, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z prawem, procedurami w ramach RPO WSL oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu w zakresie kontraktów ujętych w projekcie SEKAP2. Rezultatem przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu będzie sprawozdanie, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie na temat: - potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem, - realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie, - poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audyt zewnętrzny projektu należy przeprowadzić przy zachowaniu i spełnieniu wymogów zawartych w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA).

7 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy 9. Sposób i zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu: 1. Audyt zewnętrzny projektu obejmie co najmniej następujący (minimalny) zakres: - sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WSL (uchwałą nr 2004/66/IV/2011 Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata ) - sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków, - sprawdzenie posiadania ścieżki w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości), - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów, - sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzonych przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi), - sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu, - sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu), - sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu, - sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową,

8 - sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu, - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu, - sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie, - sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu, - sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte. 2. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności audytor zewnętrzny sprawdzi: - dokumentację dotyczącą projektu, - realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie, - dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku o płatność, - faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego, - kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych, - wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, posiadania zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu, - spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji, - sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu, - poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących

9 ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów. 3. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać co najmniej następujący (minimalny) zakres: - podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania), - nazwę, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, - imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, - oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki, - termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu podany w datach dziennych, - cel audytu zewnętrznego projektu, - zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu, - informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu, - informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania, - wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu, - ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i ewentualne odchylenia, rekomendowane działania naprawcze/usprawniające; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny, - wskazanie zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu problemów wraz z określeniem ich wagi i charakteru, - wskazanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, - uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, - analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WSL, - opis wdrożonych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów),

10 - opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym, - opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania, - analiza stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych, - opis zasad księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich udokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi), - analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu, - analizę zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu, - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu, - opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), - odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL wymogami dotyczącymi informacji i promocji w projekcie, - analizę sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu, - sprawdzenie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, - opinię (stanowiącą element sprawozdania) wskazującą: stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, przyczyny zagrożeń oraz wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie; istotne naruszenie prawa wspólnotowego i / lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WSL (jeżeli zaistnieje); - podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,

11 - miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego. 10. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza wybór osób fizycznych/podmiotów przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu na następujących zasadach: - musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie porównywalne usługi których przedmiotem było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków publicznych o wartości całkowitej audytowanego projektu nie mniejszej niż ,00 zł brutto każdy. - Wykonawca musi wykazać, że przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będzie uczestniczył co najmniej 2 osobowy zespół audytujący. Każdy z członków zespołu audytującego musi: A. spełniać wymogi określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) tj.: 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor

12 (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) złożyła, w latach , z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) ma uprawnienia biegłego rewidenta, lub d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. 2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; B. posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tj. uczestniczył w realizacji przynajmniej dwóch audytów zewnętrznych projektu współfinansowanego lub finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. C. Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta. Każdy z członków musi spełniać ww. wymogi oraz posiadać udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zgodnie z wytycznymi załącznika 13 IZ RPO WSL z grudnia 2011 r.). 11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 2) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień, wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

13 do wykonania zamówienia oraz o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z (załącznikiem nr 2) 3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z (załącznikiem nr 3) 4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia (odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, certyfikaty lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, uzyskanych uprawnień, ukończonych kursów lub szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem), do dokumentów wystawionych w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z kopią oryginalnego dokumentu; 5) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie zgodnie z (załącznikiem nr 5); 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z (załącznikiem nr 6); 7) pisemne oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego oraz pisemne oświadczenia wszystkich członków zespołu audytującego o spełnianiu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta zgodnie z (załącznikiem nr 4). Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną de kompletację (np. zszyte, spięte, bindowane itp.) 12. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w pieniądzu w złotych polskich wartością usługi i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.

14 Cenę oferty oblicza się na podstawie: a) Wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia obliczonej w PLN, b) Wyceny innych świadczeń Wykonawcy bez VAT obliczonej w PLN, c) do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia. 13. Opis kryteriów: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę) 14. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 10:00 w pok. nr 206 Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznakowanej kopercie do siedziby Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, ul. Powstańców 34, pok. nr 206 z opisem: Oferta na Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 15. Podstawy i wymogi prawne audytu a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, c) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, d) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,

15 e) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94, f) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), g) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz z późn. zm.), h) RPO WSL z dnia. 28 lipca 2011 r. uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2004/66/IV/2011 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata

20000 w ramach projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji

20000 w ramach projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na: Usługę przeprowadzenia audytu certyfikującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013. Katowice, czerwiec 2015 r.

Załącznik nr 13. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013. Katowice, czerwiec 2015 r. Załącznik nr 13 Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego Projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 02 kwietnia 2015 r. Warszawa, 02 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu jednostki naukowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. na podstawie art. 34, ust.1, pkt 1) ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl 1 z 5 2013-07-24 12:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy OR.272-7/WB/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014-2015

Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014-2015 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI. ogłasza konkurs na staż urzędniczy

PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI. ogłasza konkurs na staż urzędniczy PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI ogłasza konkurs na staż urzędniczy Oznaczenie konkursu: K.XXVII.1102/4/2012 Wolne stanowisko pracy: audytor wewnętrzny Liczba miejsc: 1 Wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. zaprasza:

ZAPROSZENIE. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. zaprasza: Poznań 07.09.2015 ZAPROSZENIE Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza: do składania ofert na usługę; wykonania audytu zewnętrznego projektu:,,adaptacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie audytu projektów. realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wersja 1.

Wytyczne w sprawie audytu projektów. realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wersja 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Zarządu Województwa Lubuskiego Z dnia... 2008r. Wytyczne w sprawie audytu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa: Przeprowadzenie audytu działalności statutowej IPPT PAN Numer ogłoszenia: 127729-2011; data zamieszczenia: 29.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Audyt funduszy strukturalnych

Audyt funduszy strukturalnych Audyt funduszy strukturalnych AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. Audyt funduszy strukturalnych Planowany czas wykładu: 45 min. Prowadzący: Marcin Wójtowicz. Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego: Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl 1 z 5 2011-12-30 14:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Usługa audytu zewnętrznego projektu pn. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl/ Gdańsk: Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków na naukę w jednym roku z okresu

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi audytu finansowego

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi audytu finansowego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 79212100-4 Usługi audytu finansowego Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

ZAPROSZENIE. Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. ZAPROSZENIE Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza: do składania ofert na usługę; wykonania audytu zewnętrznego projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 7 października 2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 7 października 2010 r. Kraków, dnia 7 października 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pn. Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa niecki wodnej położonej przy Hali Stulecia we Wrocławiu na fontannę multimedialną ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 02.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień: 79212000-3 usługi audytu 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2016r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę 22.07.2013 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 12.11.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY. Miejsce wykonywania pracy: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

OFERTA PRACY. Miejsce wykonywania pracy: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. OFERTA PRACY Stanowisko: Ekspert ds. Audytu Wymiar etatu: 1/2 etatu Miejsce wykonywania pracy: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. Zakres zadań wykonywany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe GLOBE audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe GLOBE audyt zewnętrzny Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk Al. A. Mickiewicza 33 31-120 Kraków tel. + 48 12 370 35 00 fax + 48 12 632 24 32 www.iop.krakow.pl www.globeproject.pl Kraków, 08.03.2016r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Uzasadnienie realizacji zamówienia Pomoc techniczna jest komponentem wszystkich programów operacyjnych na lata 2007-2013. Podstawowym celem Priorytetu Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Uzasadnienie realizacji zamówienia Pomoc techniczna jest komponentem wszystkich programów operacyjnych na lata 2007-2013. Podstawowym celem Priorytetu Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Zakładka Pobierz SIWZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  Zakładka Pobierz SIWZ Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wielen.pl Zakładka Pobierz SIWZ Wieleń: Audyt zewnętrzny dla zadania Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL

Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL Załącznik nr 9: Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach VI, VII, VIII i IX Priorytetu PO KL 1. Definicja i cel audytu zewnętrznego Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro 1. Zamawiający: * 2. Adres Zamawiającego: ul. T. Kościuszki 131 50-440 Wroclaw tel. (071) 72 21 700 fax. (071) 72 21 706

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

RRG Giżycko, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG Giżycko, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu pn. Budowa Parku Wodnego w Wilkasach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r. ZLECENIODAWCA: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież NIP 7642058401, REGON 572107982 tel. (067) 211 30 60 www.wirpe.pl, biuro@wirpe.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: audyt zewnętrzny dla trzech projektów z czego dwa są realizowane w ramach programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej Numer ogłoszenia: 408892-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD Gródek nad Dunajcem, dnia 15.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-04/2014/OPS/POKL-GD Dotyczące usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wraz ze sprawozdaniem dla projektu pt Czas na zmiany! Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU OPINIA I RAPORT Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Wrocław, dnia 12.10.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej

Bardziej szczegółowo

POIG.02.03.03-00-091/10

POIG.02.03.03-00-091/10 Częstochowa, 23.03.2015 r. Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu. numer POIG.02.03.03-00-091/10 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013 STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 2 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1793/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 r.

Załącznik do Uchwały nr 1793/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 r. DWP-IV.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 1793/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia 09.01.2015 Nowielin 40 74-230 Mielęcin tel. + 48 91 5777 874 fax + 48 91 5700 643. Zapytanie ofertowe

PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia 09.01.2015 Nowielin 40 74-230 Mielęcin tel. + 48 91 5777 874 fax + 48 91 5700 643. Zapytanie ofertowe PSOUU Koło w Pyrzycach Nowielin, dnia 09.01.2015 Nowielin 40 74-230 Mielęcin tel. + 48 91 5777 874 fax + 48 91 5700 643 Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na audyt zewnętrzny projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 1 z 5 2012-03-02 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.am.wroc.pl Link przetargi ZZP 2012 nr PN-20/12 Wrocław: AM/AZ/PN-20/12

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Olsztyn: Audyt projektu inwestycyjnego - zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 327293-2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Załącznik nr 12 UMOWA Nr. PROJEKT zawarta w dniu...2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1\8, Wrocław, NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Sołowieja Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.awf.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.awf.poznan.pl 1 z 5 2012-02-21 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.awf.poznan.pl Poznań: Przeprowadzenie i udokumentowanie w formie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Telefon: (42) 663-30-80 Zamówienie na: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Załącznik Nr 3 pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego Nr RPKP.05.06.00-04-004/09 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Umowa.. wzór. zawarta w dniu... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa.. wzór. zawarta w dniu... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Umowa.. wzór zawarta w dniu...... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3 reprezentowanym przez: Krzysztofa Mieszkowskiego Dyrektora Naczelnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zręcin, 30.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pieca hybrydowego realizowanego przez INVESTLAND sp. z o.o. ogłasza się nabór

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa tel/fax: (+48 22) 831-00-76, e-mail: biuro@ptsr.waw.pl www.ptsr.waw.pl Konto: 09 2030 0045 1110 0000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Załącznik nr 8 do Specyfikacji

UMOWA NR... Załącznik nr 8 do Specyfikacji UMOWA NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro ITG-TDG 05-02-2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec, 13.02.2015 r. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT

ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, dnia 01 grudnia 2012 r. ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra Regon 977924147, NIP 973-07-13-421 ZAPYTANIE OFERTOWE AUDYT na świadczenie usługi audytu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 17.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający:

Gdańsk 17.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający: Gdańsk 17.06.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka realizowanego przez BLIRT S.A. ogłaszamy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. W dniu 1 maja 2008 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w obszarach finansowych dla pracowników jednostek

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska Projekt Umowy o wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: Wdrożenie innowacyjnej technologii ze specjalistycznymi głowicami wyposażonymi w tarcze skrawające do wykonywania mikrotunelingu w trudnych warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1/2015/AUDYT

UMOWA nr 1/2015/AUDYT UMOWA nr 1/2015/AUDYT Zawarta w dniu.. w Zabrzu pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu 41 800, ul. Wolności 345a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU Dane osoby wypełniającej formularz Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Służbowy adres poczty elektronicznej Nr telefonu służbowego Data sporządzenia Tomasz Janik audytor wewnętrzny tjanik@asp.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1-ZO/7.2.1/2012 Kolbark, 27.02.2012 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz Kolbark, ul. Źródlana, 32-310 Klucze

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO -WZÓR-

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO -WZÓR- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO -WZÓR- zawarta w... w dniu... pomiędzy: 1. Apator Control Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Polna 148, 87-100

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach HR Kadry i HR Płace dla pracowników jednostek sądownictwa. Numer ogłoszenia: 521992-2013;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd

Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd Weryfikując wniosek o płatnośd Samorząd Województwa sprawdza zgodnośd realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r. Numer zapytania: R36.1.097.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r. Numer zapytania: R36.1.097.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 09.09.2015 r. Numer zapytania: R36.1.097.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jelenia Góra: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wykonanie audytu zewnêtrznego dla projektu pn: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego S¹cza poù¹czenie m. Brzezna z drog¹ krajow¹ nr 28.

FORMULARZ OFERTY. Wykonanie audytu zewnêtrznego dla projektu pn: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego S¹cza poù¹czenie m. Brzezna z drog¹ krajow¹ nr 28. PZD-NI.261.19.2015.WZ (pieczêã wykonawcy) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usùugi poni ej 30 000 euro I. Nazwa i adres Zamawiaj¹cego Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2.2 Wytyczne dotyczące audytu 7 grudnia 2005 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej na temat audytu projektów, realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

1) Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę o wartości 866 280,00 zł realizowany w okresie 01.04.2012-30.03.2015

1) Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę o wartości 866 280,00 zł realizowany w okresie 01.04.2012-30.03.2015 Rabka-Zdrój, 09.01.2015 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Ul. Prof. Jana Rudnika 3b 34-700 Rabka-Zdrój Zapytanie ofertowe nr 1/2015 (dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. str. 1. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych. Szczecin, dnia 04.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. str. 1. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych. Szczecin, dnia 04.03.2015 r. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Szczecin, dnia 04.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.parp.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.parp.gov.pl/ 1 z 5 2012-11-08 15:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.parp.gov.pl/ Warszawa: Audyt projektów realizowanych w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU. w ramach projektu pt.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU. w ramach projektu pt. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU w ramach projektu pt. Skuteczni biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich

Bardziej szczegółowo