Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/ , fax 032/ NIP:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY na zamówienie o wartości nie przekraczającej euro: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 1. Zamawiający: ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2. Adres Zamawiającego: ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/ , fax 032/ NIP: Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: - Pani Beata Wanic, 4. Przedmiot zamówienia Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Nr projektu: - 51 Nr umowy o dofinansowanie projektu: Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL nr UDA-RPSL /08-00 z dnia 23 stycznia 2009 r., Decyzja zmieniająca nr 1

2 nr UDA-RPSL /08-01 z dnia 2 marca 2010 r., Decyzja zmieniająca nr UDA-RPSL /08-02 z dnia 25 listopada 2010 r. Całkowita wartość projektu: ,00 PLN Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: ,00 PLN Kwota dofinansowania projektu: ,00 PLN Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu ,60 zł Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: od 2009 r. do 2011 r. Wnioski o płatność podlegające audytowi: - I wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - I wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - uzupełnienie - II wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - III wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - IV wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - V wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - VI wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto, - VII wniosek z dnia r. na kwotę ,26 zł kwota brutto, - VIII wniosek z dnia r. na kwotę ,94 zł ,40 zł refundacja kwota brutto, - IX wniosek z dnia r. na kwotę 0,00 zł,- sprawozdanie - X wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto, - XI wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto, - XII wniosek z dnia r. na kwotę ,00 zł kwota brutto. Audytowi podlegać będzie także wniosek o płatność XIII, który będzie złożony w grudniu na kwotę ,00 zł brutto i będzie podlegać weryfikacji formalnomerytorycznej. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, Katowice. Projekt SEKAP 2 nie był poddany kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO w zakresie prawidłowości rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym zgodności z zawartą umową o dofinansowanie oraz z prawem krajowym i wspólnotowym.

3 5. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): usługi audytu. 6. Opis projektu SEKAP i SEKAP2: Projekt SEKAP2 Przedmiotem projektu są zaplanowane w roku 2010 dostawy, instalacje i konfiguracje oprogramowania oraz sprzętu komputerowego składającego się na Platformę e-usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP) administrowaną przez ŚCSI. Zostanie rozszerzony rodzajowy zakres katalogu usług udostępnianych drogą elektroniczną oraz powstaną nowe moduły oprogramowania systemu obiegu dokumentów SOD, wdrożonego w projekcie SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 53 partnerskich powiatach i gminach. Dla kadr jednostek współpracujących z PeUP, zaplanowany jest pakiet szkoleń seminaryjnych oraz warsztatów praktycznych, kompleksowo wspomaganych kursami w metodyce e-learning. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym będą systematycznie upowszechniać nową formułę pracy e-urzędów. Organizacja projektu SEKAP2 Projekt realizowany jest w oparciu metodyki PRINCE2. Opis projektu SEKAP Zakres projektu SEKAP obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 54 Partnerów projektu do wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach projektu składają się urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie. W ramach projektu SEKAP zostało dostarczone następujące oprogramowanie: - System Obiegu Dokumentów (w tym System Przepływu Pracy), System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-usług Publicznych. Projekt SEKAP obejmuje ponadto Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Zostały w nim umieszczone urządzenia teleinformatyczne, z których w sposób zdalny poprzez sieć teleinformatyczną korzystają partnerzy projektu. Na serwerach umieszczonych w CPD zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie stworzone w ramach projektu. Dla Partnerów projektu zostały zakupione urządzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej. Dołączenie tych urządzeń

4 do indywidualnych zasobów informatycznych Partnerów projektu umożliwiło efektywne korzystanie z aplikacji stworzonych w ramach projektu. W ramach projektu powstało również Centrum Certyfikacji SEKAP, które wystawia certyfikaty niekwalifikowane obywatelom i podmiotom gospodarczym zamierzającym bezpiecznie komunikować się z SEKAP i inicjować e-usługi Publiczne. System Obiegu Dokumentów (SOD) z Systemem Przepływu Pracy (SPP) W ramach projektu SEKAP został zbudowany i wdrożony System Obiegu Dokumentów, którego częścią jest System Przepływu Pracy. System Obiegu Dokumentów służy do przyjmowania, przechowywania i przetwarzania dokumentów oraz prowadzenia spraw przez urzędy zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi, przepisami prawa oraz przyjętą u Partnerów organizacją pracy. Obsługuje również informację o dokonanych płatnościach związanych z przetwarzanymi dokumentami i sprawami. System Obiegu Dokumentów jest systemem klasy workflow, umożliwiającym definiowanie i monitorowanie ścieżek procedowania spraw i korespondencji, wyznaczanie zadań, terminów tych zadań oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. System Bezpieczeństwa i Centrum Certyfikacji SEKAP System Bezpieczeństwa to zestaw aplikacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie oprogramowania i danych przed nieautoryzowanym dostępem poprzez sieć Internet. W zakres systemu wchodzi ochrona antywirusowa, programy typu antyspam (filtrowanie wiadomości konta pocztowego, wykrywanie spamu), programy typu spyware (zabezpieczenie przed udostępnianiem informacji o użytkowniku i jego działaniach na komputerze). Składniki Systemu Bezpieczeństwa zostały zainstalowane zarówno na terminalach i komputerach urzędników korzystających z Systemu Obiegu Dokumentów, jak i w Centrum Przetwarzania Danych. Z Systemem Bezpieczeństwa ściśle powiązane jest Centrum Certyfikacji SEKAP odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów dla komunikacji z SEKAP. Centrum Certyfikacji wydaje certyfikaty zarówno urzędnikom, mieszkańcom jak i podmiotom gospodarczym - wszystkim, którzy zdecydują się na inicjowanie e-usług publicznych poprzez komunikację z SEKAP. Z Systemem Bezpieczeństwa ściśle wiąże się polityka bezpieczeństwa informacji, która stanowi zestaw procedur postępowania, które zapewniają bezpieczeństwo informacji w związku z realizacją Projektu. Platforma Formularzy Elektronicznych (PFE) Platforma Formularzy Elektronicznych umożliwia definiowanie i zarządzanie formularzami elektronicznymi dla określonych kategorii spraw załatwianych przez urzędy. Platforma Formularzy Elektronicznych posiada swój lokalny komponent - Moduł Formularzy Elektronicznych, który umożliwia Partnerom pracę nad formularzami oraz ich wyświetlanie również bez połączenia z CPD. Zarówno w Module centralnym PFE, jak i MFE zawarty jest Edytor e-formularzy. System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE) System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego jest aplikacją weryfikującą podpis elektroniczny.

5 System Płatności System Płatności wspomaga rozliczanie opłat skarbowych i innych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. System Płatności udostępnia informację o należnych i dokonanych płatnościach oraz generuje identyfikatory płatności. Jeżeli obywatel wnosząc przelew wprowadzi odpowiedni identyfikator w pole "tytuł przelewu", urzędnik będzie mógł sprawdzić tytuł płatności i odpowiednio go zaksięgować. Część funkcjonalności związana z identyfikacją płatności przez urząd jest realizowana lokalnie u Partnerów przez tzw. Lokalny Komponent Systemu Płatności. Platforma e-usług Publicznych (PeUP) Platforma e-usług Publicznych jest odpowiedzialna za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Partnerów Projektu usług publicznych drogą elektroniczną. Komponenty Platformy e-usług Publicznych: - Interfejs e-usług Publicznych (interfejs użytkownika, poprzez który obywatel lub przedsiębiorca komunikuje się z SEKAP w zakresie inicjowania e-usług publicznych) - Broker Integracyjny SEKAP (odpowiedzialny za zarządzanie komunikacją poszczególnych aplikacji SEKAP). Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Współdzielone zasoby oprogramowania stworzone w ramach projektu SEKAP zostały zainstalowane w bezpiecznym środowisku hostingowym. CPD spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa dla tego typu ośrodka, zarówno zabezpieczające przed próbami nieautoryzowanego dostępu poprzez sieć teleinformatyczną, jak i chroniące zasoby przed ingerencją fizyczną. W bezpiecznym środowisku CPD są przechowywane wszystkie dane związane ze świadczeniem usług publicznych z wykorzystaniem aplikacji SEKAP. Wyjątek stanowią dane źródłowe dla Systemu Obiegu Dokumentów (skany dokumentów papierowych, informacje otrzymane pocztą elektroniczną), które są gromadzone na lokalnych serwerach bazodanowych. Infrastruktura indywidualna w projekcie SEKAP W celu realizacji projektu SEKAP wszyscy Partnerzy zostali wyposażeni w odpowiednie urządzenia teleinformatyczne działające w lokalnym środowisku Partnera (infrastruktura indywidualna). Są to serwery, komputery, urządzenia sieciowe, skanery, zestawy do podpisów elektronicznych itp. Podział zadań projektu na kontrakty SEKAP 2. Symbol K-DT K-SB Przedmiot kontraktu Wykonywanie nadzoru sprawowanego w imieniu Zamawiającego (inwestora) w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji - Doradca Technologiczny Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-EN ISO 9001:2009

6 K-SOD Rozbudowanie katalogu usług publicznych PeUP oraz platformy formularzy elektronicznych (PFE) Dostawa, instalacja i konfiguracja przeznaczonych dla Parterów SEKAP nowych funkcji systemu obsługi dok. (SOD) Integracja z epuap K-KK Dostawa licencji Komputera Komunikacyjnego K-LMS Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania Learning Management System (LMS) i Content Management System (CMS) K-SP Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej K-SZK Szkolenia użytkowników i administratorów K-PI Promocja i informacja w zakresie projektu K-HSM Dostawa, instalacja sprzętowego modułu bezpieczeństwa K-DP Doradztwo prawne w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów z Partnerami 7. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu mające na celu zwiększenie pewności Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej RPO WSL, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z prawem, procedurami w ramach RPO WSL oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu w zakresie kontraktów ujętych w projekcie SEKAP2. Rezultatem przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu będzie sprawozdanie, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie na temat: - potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem, - realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie, - poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Audyt zewnętrzny projektu należy przeprowadzić przy zachowaniu i spełnieniu wymogów zawartych w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA).

7 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy 9. Sposób i zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu: 1. Audyt zewnętrzny projektu obejmie co najmniej następujący (minimalny) zakres: - sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WSL (uchwałą nr 2004/66/IV/2011 Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata ) - sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków, - sprawdzenie posiadania ścieżki w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości), - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów, - sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzonych przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi), - sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu, - sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu), - sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu, - sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową,

8 - sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu, - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu, - sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie, - sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu, - sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte. 2. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności audytor zewnętrzny sprawdzi: - dokumentację dotyczącą projektu, - realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie, - dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku o płatność, - faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego, - kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych, - wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, posiadania zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu, - spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji, - sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu, - poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących

9 ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów. 3. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać co najmniej następujący (minimalny) zakres: - podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania), - nazwę, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, - imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, - oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki, - termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu podany w datach dziennych, - cel audytu zewnętrznego projektu, - zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu, - informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu, - informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania, - wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu, - ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i ewentualne odchylenia, rekomendowane działania naprawcze/usprawniające; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny, - wskazanie zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu problemów wraz z określeniem ich wagi i charakteru, - wskazanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, - uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, - analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WSL, - opis wdrożonych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów),

10 - opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym, - opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania, - analiza stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych, - opis zasad księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich udokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi), - analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu, - analizę zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu, - sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem rzeczowym projektu, - opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), - odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL wymogami dotyczącymi informacji i promocji w projekcie, - analizę sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu, - sprawdzenie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, - opinię (stanowiącą element sprawozdania) wskazującą: stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, przyczyny zagrożeń oraz wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie; istotne naruszenie prawa wspólnotowego i / lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WSL (jeżeli zaistnieje); - podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,

11 - miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego. 10. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza wybór osób fizycznych/podmiotów przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu na następujących zasadach: - musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie porównywalne usługi których przedmiotem było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków publicznych o wartości całkowitej audytowanego projektu nie mniejszej niż ,00 zł brutto każdy. - Wykonawca musi wykazać, że przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będzie uczestniczył co najmniej 2 osobowy zespół audytujący. Każdy z członków zespołu audytującego musi: A. spełniać wymogi określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) tj.: 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor

12 (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) złożyła, w latach , z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) ma uprawnienia biegłego rewidenta, lub d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. 2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; B. posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tj. uczestniczył w realizacji przynajmniej dwóch audytów zewnętrznych projektu współfinansowanego lub finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. C. Każdy z członków zespołu audytującego musi spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta. Każdy z członków musi spełniać ww. wymogi oraz posiadać udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zgodnie z wytycznymi załącznika 13 IZ RPO WSL z grudnia 2011 r.). 11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 2) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień, wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

13 do wykonania zamówienia oraz o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z (załącznikiem nr 2) 3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z (załącznikiem nr 3) 4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia (odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, certyfikaty lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, uzyskanych uprawnień, ukończonych kursów lub szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem), do dokumentów wystawionych w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z kopią oryginalnego dokumentu; 5) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie zgodnie z (załącznikiem nr 5); 6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z (załącznikiem nr 6); 7) pisemne oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego oraz pisemne oświadczenia wszystkich członków zespołu audytującego o spełnianiu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Beneficjenta zgodnie z (załącznikiem nr 4). Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną de kompletację (np. zszyte, spięte, bindowane itp.) 12. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w pieniądzu w złotych polskich wartością usługi i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.

14 Cenę oferty oblicza się na podstawie: a) Wyceny sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia obliczonej w PLN, b) Wyceny innych świadczeń Wykonawcy bez VAT obliczonej w PLN, c) do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia. 13. Opis kryteriów: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę) 14. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 10:00 w pok. nr 206 Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznakowanej kopercie do siedziby Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, ul. Powstańców 34, pok. nr 206 z opisem: Oferta na Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 15. Podstawy i wymogi prawne audytu a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, c) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, d) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,

15 e) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94, f) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), g) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz z późn. zm.), h) RPO WSL z dnia. 28 lipca 2011 r. uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2004/66/IV/2011 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo