2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Miasto Wodzisław Śląski Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Wodzisław Śląski Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Edyta Skibińska Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 21

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 21

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu do Internetu Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanego w 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Os Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego". II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Miasto Wodzisław Śląski Kod NUTS: PL227 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 21

4 Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która będzie podstawą do realizacji inwestycji w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej obejmującej: a) budowę punktów dostępu bezprzewodowego do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 2Mbit/s, b) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i stopnia ochrony zasobów teleinformatycznych, c) budowę sieci bezprzewodowej wykorzystującej standard e-2005 w częstotliwości GHz., d) budowę systemu łączności na bazie technologii bezprzewodowej, e) budowę infrastruktury serwerowej Centrum Przetwarzania Danych, f) wdrożenie jednolitych i spójnych mechanizmów monitorowania i zarządzania zasobami IT. Całościowa ( pod klucz ) realizacja infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z dokumentacją projektowo- Wykonawczą. Zakup 60 zestawów komputerowych dla beneficjentów oraz 24 dla bibliotek oraz dwóch zestawów dla niepełnosprawnych. Dostarczenie łącza internetowego o przepustowości pozwalającej zrealizować w/w zadania. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 21

5 wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Wartość zamówienia przekracza euro (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/06/2012 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 29/03/2013 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 21

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) 2. Termin wniesienia wadium upływa po zakończeniu dialogu konkurencyjnego wraz z terminem składania ofert wskazanym w SIWZ. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza rozumie się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. rachunek nr b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia; d) wpłynął wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z postępowania; - którego oferta została odrzucona. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zamawiający przewiduje płatności cząstkowe. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej wybranym wykonawcom po przeprowadzonym dialogu konkurencyjnym. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 21

7 III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. g. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 21

8 a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego. W przypadku wystąpienia konsorcjum wykonawców, warunek ten podlega sumowaniu. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga się przedłożenia informacji z banku dotyczącej tych podmotów. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej wymaganej przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. tj. posiadają zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości co najmniej ,00 PLN, przy czym dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu obrotowego lub z kredytu odnawialnego lub z innego kredytu o ile te środki finansowe nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Zamawiający informuje, że zdolność kredytowa i środki finansowe mogą być sumowane do wskazanej wysokości, a zdolność kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu we wskazanej wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów metodą spełnia - nie spełnia, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) wykaz wykonanych dostaw i usług (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców) oraz Wymaganiem obligatoryjnym, punktowanym jest wykazanie się zakończoną sukcesem realizacją (w ciągu ostatnich 3 lat) polegającą łącznie na: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 21

9 załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w szczególności osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla wskazanej osoby - kierownik projektu: a) informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadania; b) informacja o posiadaniu ważnego certyfikatu PRINCE2 Practitioner lub PMI Project Management Professional lub IPMA; c) informacje o nazwie projektów, ich wartości oraz dane teleadresowe podmiotu, w którym projekty były zrealizowane. Dla wskazanej osoby- architekt systemów informatycznych: a) informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadania; b) informacje potwierdzające nabycie doświadczenia z podaniem danych teleadresowych podmiotów, w których pracowała osoba oraz informacji o czasie podczas którego osoba pełniła obowiązki związane z projektowaniem (tworzeniem) architektury systemów informatycznych; łączny czas pełnienia obowiązków musi być równy co najmniej 6 miesiącom; c) informacje o nazwie projektu, jego wartości oraz dane teleadresowe podmiotu, w którym projekt był zrealizowany. Dla wskazanej osoby z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami w telekomunikacji: a) informacje potwierdzające nabycie doświadczenia z podaniem danych teleadresowych podmiotów, w których pracowała osoba oraz informacji o czasie podczas którego osoba pełniła obowiązki związane z projektowaniem sieci szerokopasmowych, łączny czas pełnienia obowiązków musi być równy co najmniej 12 miesiącom; b) ) informacje o nazwie projektu, jego wartości oraz dane teleadresowe podmiotu, w którym projekt był zrealizowany. Dla wskazanej osoby - ekspert do spraw systemów teleinformatycznych: informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadania; informacja o posiadaniu ważnego certyfikatu CISSP lub CISA lub CISM lub równoważnego; a) realizacji budowy lub rozbudowy sieci bezprzewodowej wykorzystującej standardy oraz częstotliwości stosowane w technologii radiowej w tym WiMAX; b) opracowaniu projektu (dokumentacji) i budowie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego; c) dostawie, montażu, instalacji i konfiguracji dedykowanych do tego celu urządzeń i oprogramowania (np. FW, IDS/IPS, AV, AS, CF, VPN, UTM); d) świadczeniu usług gwarancyjnych, serwisowych, wsparcia technicznego jedną z nich za kwotę co najmniej ,00 PLN netto. Dodatkowo punktowane będą identyczne realizacje bez względu na ich wartość wg następujących zasad: za 1 realizację 0 pkt (realizacja obligatoryjna) 2 realizacje 1 pkt 3 realizacje 2 pkt Za 4 i więcej 3 pkt Wymaganiem obligatoryjnym, punktowanym jest wykazanie się zakończoną sukcesem realizacją (w ciągu ostatnich 3 lat) polegającą łącznie na: a) opracowaniu projektu (dokumentacji) budowy lub rozbudowy serwerowni centrum przetwarzania danych; b) dostawie, montażu, instalacji i konfiguracji dedykowanych do tego celu urządzeń składowania i przetwarzania danych (np. serwery kasetowe i/lub stelażowe, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, systemy backupu i archiwizacji, przełączniki sieci SAN); c) świadczeniu usług gwarancyjnych, serwisowych, wsparcia technicznego jedną z nich za kwotę za kwotę co najmniej ,00 PLN netto. Dodatkowo punktowane będą identyczne realizacje bez względu na ich wartość wg następujących zasad: za 1 realizację 0 pkt (realizacja obligatoryjna) 2 realizacje 1 pkt 3 realizacje 2 pkt Za 4 i więcej 3 pkt Wymaganiem obligatoryjnym, punktowanym jest posiadanie kierownika projektu spełniającego poniższe warunki: a) wyższe wykształcenie; b) znajomość zasad zarządzania projektami zgodnie z jedną z metodyk PRINCE2, PMI, IPMA; c) zrealizowanie z sukcesem, pełniąc funkcję kierownika, co najmniej jednego projektu z zakresu infrastruktury ICT z budżetem o wartości co najmniej ,00 PLN netto. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 21

10 informacje o nazwach projektów, ich wartościach oraz Dodatkowe punkty będą przyznawane za liczbę dane teleadresowe podmiotów, w których projekt był wskazanych innych projektów o różnych budżetach, w zrealizowany. których osoba ta pełniła funkcję kierownika: informacje o zdobytym doświadczeniu tj. nazwie co 1 projekt 0 pkt. (projekt obligatoryjny) najmniej jednego projektu z danego zakresu, jego 2 projekty 1 pkt. wartości oraz danych teleadresowych podmiotu, w 3 projekty 2 pkt. którym projekt był zrealizowany oraz informacja o Więcej niż 3 3 pkt. posiadaniu ważnego certyfikatu dowolnego producenta Wymaganiem obligatoryjnym, jest posiadanie co danych systemów na co najmniej drugim poziomie najmniej jednego architekta systemów informatycznych specjalizacji, jeżeli producent nie stopniuje poziomów spełniającego poniższe warunki: specjalizacji to wystarczy podstawowy. a) wyższe wykształcenie; informacje o zdobytym doświadczeniu tj. nazwie co b) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zdobyte najmniej jednego projektu z danego zakresu, jego w zakresie projektowania (tworzenia) architektury wartości oraz danych teleadresowych podmiotu, w systemów informatycznych; którym projekt był zrealizowany oraz informacja o c) wykazana odpowiedzialność za projektowanie co posiadaniu ważnego certyfikatu dowolnego producenta najmniej jednej architektury systemów informatycznych danych systemów na co najmniej pierwszym poziomie o sumarycznej wartości projektu min ,00 PLN specjalizacji, jeżeli producent nie stopniuje poziomów netto. specjalizacji to wystarczy podstawowy. Wymaganiem obligatoryjnym, jest posiadanie informacje o zdobytym doświadczeniu tj. nazwie co co najmniej 1 osoby aktualnie uprawnionej do najmniej jednego projektu z danego zakresu, jego projektowania i kierowania robotami w telekomunikacji wartości oraz danych teleadresowych podmiotu, w bez ograniczeń spełniającego poniższe warunki: którym projekt był zrealizowany. a) co najmniej roczne doświadczenie zdobyte w Dla wskazanej osoby - ekspert d/s sieci zakresie projektowania sieci szerokopasmowych; teleinformatycznych: b) w ciągu ostatnich 3 lat praca przy projektowaniu informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do lub realizacji prac budowlanych w dziedzinie wykonywania zadania; telekomunikacji o sumarycznej wartości projektu co informacja o posiadaniu ważnego certyfikatu z zakresu najmniej ,00 PLN netto. konfiguracji urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) Wymaganiem obligatoryjnym, jest posiadanie co dowolnego producenta na co najmniej drugim poziomie najmniej jednego eksperta ds. bezpieczeństwa specjalizacji; systemów teleinformatycznych spełniającego poniższe informacje o nazwie projektu, jego wartości oraz warunki dane teleadresowe podmiotu, w którym projekt były a) wyższe wykształcenie; zrealizowany. b) kwalifikacje w zakresie projektowania systemów Dla wskazanej osoby - ekpert d/s systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego i prowadzenia składowania i przetwarzania danych: audytu bezpieczeństwa informacji; informacje na temat ich kwalifikacji niezbędnych do c) w ciągu ostatnich 3 lat odpowiedzialność za wykonywania zadania; bezpieczeństwo w projektach informatycznych o informacja o posiadaniu ważnego certyfikatu z sumarycznej wartości projektu co najmniej ,00 zakresu konfiguracji infrastruktury serwerowej (w PLN netto. co najmniej jednej z dziedzin: serwery, systemy 1. Wymaganiem obligatoryjnym jest by osoba posiadała operacyjne, macierze dyskowe, systemy backupu) doświadczenie i kwalifikacje w zakresie projektowania, dowolnego producenta na co najmniej drugim poziomie wdrażania i konfiguracji systemów ścian ogniowych/ specjalizacji, jeżeli producent nie stopniuje poziomów zapór sieciowych (FW) na poziomie profesjonalisty. specjalizacji to wystarczy podstawowy; 2. Wymaganiem obligatoryjnym osoba posiadała informacje o nazwie projektu, jego wartości oraz doświadczenie i kwalifikacje w zakresie projektowania, dane teleadresowe podmiotu, w którym projekt były wdrażania i konfiguracji systemów wykrywania i zrealizowany. reagowania na włamania (IDS/IPS) na poziomie Dla wskazanej osoby - projektant systemów specjalisty. zabezpieczeń technicznych: 3. Wymaganiem obligatoryjnym jest by osoba posiadała informacja o posiadaniu aktualnego certyfikatu doświadczenie i kwalifikacje w zakresie projektowania, Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane wdrażania i konfiguracji systemów zdalnego dostępu odpowiednio przez osoby upoważnione do (VPN) na poziomie specjalisty. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 21

11 reprezentowania Wykonawcy o treści: dysponuje potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od harakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku wystąpienia konsorcjum wykonawców, warunek ten podlega sumowaniu. 4. Wymaganiem obligatoryjnym jest osoba posiadała doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i konfiguracji systemów zabezpieczania transmisji danych i/lub uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego (PKI). Wymaganiem obligatoryjnym, jest posiadanie co najmniej jednego eksperta ds. sieci teleinformatycznych spełniającego poniższe warunki: a) wyższe wykształcenie; b) kwalifikacje w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej i konfiguracji urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) na poziomie profesjonalisty; c) odpowiedzialność za projektowanie infrastruktury sieciowej i konfigurację urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) w projekcie informatycznym o wartości co najmniej ,00 PLN netto każdy. Wymaganiem obligatoryjnym, jest posiadanie co najmniej jednego eksperta ds. systemów składowania i przetwarzania danych spełniającego poniższe warunki: a) wyższe wykształcenie; b) kwalifikacje w zakresie projektowania i konfiguracji infrastruktury serwerowej (serwery, systemy operacyjne, macierze dyskowe, systemy backupu) na poziomie profesjonalisty; c) odpowiedzialność za projektowanie i konfigurowanie infrastruktury serwerowej (serwery, systemy operacyjne, macierze dyskowe, systemy backupu) w co najmniej jednym projekcie informatycznych o wartości co najmniej ,00 PLN netto. Wymaganiem obligatoryjnym, jest posiadanie co najmniej jednego projektanta systemów zabezpieczeń technicznych. Odpowiednie dane osobowe (nazwisko i imię) należy wpisać w kolumnie D tabeli oraz w wykazie osób. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 21

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo