Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny"

Transkrypt

1 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Osoba do kontaktów: Jarosław Talarowski Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: usługi bankowe Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa. Kod NUTS 1/15

2 2/15 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego dla BGK, dostawa infrastruktury sprzętowej oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36 miesięcy od uruchomienia produkcyjnego systemu. Centralny System Bankowy stanowi Zintegrowany System Teleinformatyczny realizujący funkcje wyspecyfikowane przez Zamawiającego, wspierający w szczególności kompleksową obsługę Klientów (w tym w zakresie zarządzania relacjami, prowadzenia rachunków depozytowych i kredytowych na rzecz Klientów), obsługę rachunków własnych Zamawiającego, umożliwiający przetwarzanie transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, prezentację i uaktualnienia stanów kont i innych zapisów finansowych, zapewniający współpracę z innymi systemami informatycznymi oraz zapewniający możliwość raportowania obligatoryjnego w zakresie działalności bankowej prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z wymogami prawnymi. Przez Zintegrowany System Teleinformatyczny Zamawiający rozumie zbiór powiązanych ze sobą komponentów takich jak sprzęt (w tym serwery, macierze, sprzęt sieciowy lub telekomunikacyjny) i oprogramowanie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR. Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Dostarczenie funkcjonalności bankowości elektronicznej. Dostarczenie platformy integracyjnej szyny usług ESB. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia, przez Wykonawcę ( Wykonawca ) zaproszonego do składania ofert, wadium w wysokości PLN (słownie: jeden milion złotych). Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie wnosi się. 2/15

3 3/15 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wykonawcy będzie przysługiwało łączne wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie umowy, obejmujące wszelkie elementy niezbędne dla jej wykonania, a w szczególności: a) przeprowadzenie wdrożenia, b) świadczenie usług gwarancyjnych i usług serwisowych oraz c) przeniesienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego praw własności intelektualnej do materiałów i oprogramowania wchodzących w skład Centralnego Systemu Bankowego i/lub udzielenie lub zapewnienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego licencji na takie materiały i oprogramowanie i/lub wyrażenie lub zapewnienie zgody na korzystanie przez Zamawiającego z praw własności intelektualnej do materiałów i oprogramowania, przy czym będzie to dotyczyło także aktualizacji i upgrade ów materiałów i oprogramowania, a także przeniesienie własności odpowiednich nośników. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie płatne w częściach po realizacji kolejnych etapów prac. Płatność z tytułu realizacji poszczególnych etapów dokonywana będzie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą dla wystawienia takiej faktury będą odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawną realizację danych prac. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w złotych polskich. Szczegółowe warunki finansowania i płatności zostaną zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowił będzie załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm., Pzp ) oraz wykazać, że spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wskazanych w Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3), a także następujących dokumentów: 1 a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 1 b) oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 3/15

4 4/15 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument może być złożony wspólnie przez Wykonawców; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 7) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 8) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 i pkt 6 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4/15

5 5/15 III.2.2) a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a) i c) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 9) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp; dokument o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 10) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 i 9 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy czym stosuje się odpowiednio terminy ważności dokumentów zawierających oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadają średni roczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), posiadają sumę bilansową na koniec ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym bilansie i rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), oraz sumę bilansową na koniec ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), 5/15

6 6/15 III.2.3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji VI.3) poniżej. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1. co najmniej jednym (1) kierownikiem projektu, który: posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożeniowymi centralnych systemów IT, posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub PMI, kierował realizacją co najmniej dwóch (2) usług wdrożeniowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych zakończonych sukcesem (rozumiane jako osiągnięcie celów projektu oraz zgodność z budżetem, harmonogramem i zakresem), gdzie wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wynosiła co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w przypadku każdej z usług, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła Centralnego Systemu Bankowego, 2. co najmniej jednym (1) zastępcą kierownika projektu, który: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożeniowymi centralnych systemów IT, posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub PMI, kierował lub pełnił rolę zastępcy kierownika realizacji co najmniej dwóch usług wdrożeniowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych zakończonych sukcesem (rozumiane jako osiągnięcie celów projektu oraz zgodność z budżetem, harmonogramem i zakresem), gdzie wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wynosiła co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych) w przypadku każdej z usług, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła Centralnego Systemu Bankowego, 3. co najmniej jednym (1) sekretarzem projektu, który: posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie kierowania biurem projektów dla projektów wdrożeniowych systemów IT, posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub PMI, pełnił rolę sekretarza projektu co najmniej dwóch usług wdrożeniowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych, gdzie wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wynosiła co najmniej PLN (netto) (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku każdej z usług, 4. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. procesów biznesowych, który: posiada doświadczenie z zakresu zarządzania procesowego i/lub inżynierii procesów potwierdzone posiadaniem aktualnego certyfikatu wydawanego przez globalną organizację certyfikacyjną, taką jak np. Object 6/15

7 7/15 Management Group, który jest niezależny od rozwiązania technologicznego (np. OMG CertifiedExpert in BPM), posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z analizą procesów biznesowych, pełnił rolę eksperta ds. procesów biznesowych w projekcie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, 5. co najmniej dwoma (2) analitykami biznesowymi, spośród których każdy: posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość notacji UML, posiada aktualny certyfikat z zakresu dostarczania usług teleinformatycznych - ITIL, posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z dokumentowaniem wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla Centralnego Systemu Bankowego lub jego modułów, 6. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. architektury korporacyjnej, który: posiada aktualny certyfikat TOGAF, posiada aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu architektury zorientowanej na usługi (SOA), taki jak np. IBM Certified SOA Associate, IBM Certified SOA Solution Designer, Oracle SOA Foundation Practitioner, Certified SOA Architect SOA School, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. architektury korporacyjnej, w co najmniej dwóch (2) projektach realizowanych w instytucjach sektora finansowego, 7. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. architektury centralnych systemów bankowych, który: posiada aktualny certyfikat TOGAF, posiada aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu architektury zorientowanej na usługi (SOA), taki jak np. IBM Certified SOA Associate, IBM Certified SOA Solution Designer, Oracle SOA Foundation Practitioner, Certified SOA Architect SOA School, posiada aktualny certyfikat ITIL, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. architektury, w co najmniej jednym (1) projekcie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, przy czym wartość wdrożenia powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 8. co najmniej jednym (1) inżynierem systemowym w zakresie infrastruktury, który: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera systemowego, posiada aktualny certyfikat potwierdzający przeszkolenie w zakresie obejmującym: technologię serwerową, macierzową, urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie służące do zarządzania ww. sprzętem, posiada doświadczenie związane z pełnieniem roli inżyniera systemowego w zakresie infrastruktury w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego w banku, przy czym wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych), 9. co najmniej jednym (1) inżynierem systemowym w zakresie baz danych, który: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera systemowego, posiada aktualny certyfikat producenta baz danych potwierdzający znajomość zasad administracji i utrzymania baz danych, taki jak np. Oracle Database 11g Administrator Certified Associate, IBM Certified Database Administrator - DB2, posiada doświadczenie związane z pełnieniem roli inżyniera systemowego w zakresie baz danych w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu 7/15

8 8/15 Teleinformatycznego w banku, przy czym wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych), 10. co najmniej dwoma (2) specjalistami ds. integracji systemów, spośród których każdy: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. integracji systemów, posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązań platformy integracyjnej opartej na koncepcji zorientowanej na usługi, taki jak np. TIBCO ActiveMatrixBusinessWorks 5 Certified Professional, IBM Certified Solution Developer - WebSphere Message Broker, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. integracji systemów w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z integracją międzysystemową z wykorzystaniem koncepcji SOA, 11. co najmniej dwoma (2) ekspertami ds. migracji danych, spośród których każdy: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku eksperta ds. migracji danych, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. migracji danych w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z wdrożeniem Centralnego Systemu Bankowego, przy czym wartość wdrożenia powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 12. co najmniej trzema (3) ekspertami ds. testów, spośród których każdy: posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu testowania aplikacji oraz znajomości procedur, metod i narzędzi testowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych, posiada aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu organizacji i realizacji procesu testowego np. ISTQB lub ISEB, na poziomie co najmniej podstawowym, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji testera w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym, w którym zaprojektowano i wdrożono Zintegrowany System Teleinformatyczny, przy czym wartość wdrożenia powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych), 13. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, który: posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych, posiada aktualny certyfikat CISA lub CISSP, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym, obejmującym swoim zakresem zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego w banku, Przez Zintegrowany System Teleinformatyczny Zamawiający rozumie zbiór powiązanych ze sobą komponentów takich jak sprzęt (w tym serwery, macierze, sprzęt sieciowy lub telekomunikacyjny) i oprogramowanie. Przez Centralny System Bankowy Zamawiający rozumie Zintegrowany System Teleinformatyczny wspierający kompleksową obsługę klientów w zakresie zarządzania relacjami z klientem, prowadzenia rachunków depozytowych i kredytowych na rzecz klientów i rachunków własnych banku, przetwarzania transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, prezentacji i uaktualnienia stanów kont i innych zapisów finansowych, oraz zapewniający współpracę z zewnętrznymi systemami/aplikacjami wspomagającymi. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 8/15

9 9/15 doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Językiem wykonania zamówienia i porozumiewania się stron jest język polski. W przypadku gdy osoby wymienione powyżej nie posługują się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, Wykonawca na własny koszt zapewni odpowiednią liczbę tłumaczy symultanicznych, zapewniających stałe, bezpośrednie i biegłe tłumaczenia w kontaktach pomiędzy osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych przez Wykonawcę, jak i dostarczanych przez Zamawiającego. Tłumacze zaangażowani przez Wykonawcę powinni być biegli w tłumaczeniu zagadnień w szczególności biznesowych i informatycznych, w celu zapewnienia takiego samego poziomu wykonania prac przez tego Wykonawcę jak w przypadku Wykonawcy dysponującego osobami posługującymi się biegle językiem polskim w mowie i piśmie. Zamawiający nie dopuszcza by jedna (ta sama) osoba mogła być wykazywana przez Wykonawcę w celu spełniania więcej niż jednego z warunków wymienionych powyżej. Zamawiający dopuszcza wskazanie posiadania przez osoby wymienione powyżej również innych (równoważnych) certyfikatów niż te wskazane powyżej. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi aktualny certyfikat który jest analogiczny do zakresu ze wskazanym z nazwy, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert), analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany do otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.), potwierdzenie certyfikatu egzaminem. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że przedstawiony certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego powyżej. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji VI.3) poniżej. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1. wykonali co najmniej 1 (jedną) usługę wdrożeniową o wartości co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych), polegającą na przeprowadzeniu budowy i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego w banku lub instytucji finansowej. lub 2. wykonali lub wykonują co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na utrzymaniu i rozwoju Centralnego Systemu Bankowego (CSB) w banku lub instytucji finansowej, przy czym Zamawiający dopuszcza tylko takie usługi, które: a) były lub są realizowane przez podmiot, który wykonał wdrożenie systemu, którego dotyczą lub dotyczyły te usługi (usługa ta musi dotyczyć systemu, który został wdrożony, tj. odebrany przez zamawiającego bez zastrzeżeń) b) były lub są realizowane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) następujących po sobie miesięcy, a ich wartość w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy wyniosła co najmniej PLN netto (słownie: dwa miliony złotych). 9/15

10 10/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Przez usługę polegającą na utrzymaniu i rozwoju Centralnego Systemu Bankowego Zamawiający rozumie usługę polegającą przynajmniej na kompleksowym i stałym nadzorze nad działaniem systemu wraz z dokonywaniem napraw systemu i wprowadzaniem do niego niezbędnych modyfikacji, lub dokonywania w systemie zmian istotnie wpływających na działanie całego systemu. Centralny System Bankowy oraz Zintegrowany System Teleinformatyczny należy rozumieć w sposób wskazany w punkcie III.2.3) a) powyżej. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, albo (w przypadku warunku o którym mowa w Sekcji III.2.3) b) 2) wykonanych lub wykonywanych, usług polegających odpowiednio na przeprowadzeniu budowy i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego oraz utrzymaniu i rozwoju Centralnego Systemu Bankowego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę na treść Sekcji IV.1.2) poniżej dotyczącej wykazu wykonanych zamówień na potrzeby oceny punktowej, który to wykaz jest wykazem składanym i ocenianym niezależnie od wykazu określonego w niniejszej Sekcji. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji VI.3) poniżej. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury dialog konkurencyjny Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w sposób spełnia/nie spełnia. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (słownie pięciu) Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z procedurą określoną w pkt W przypadku określonym w pkt 2 powyżej, kwalifikacja na listę Wykonawców zaproszonych do dialogu nastąpi na podstawie wykazu wykonanych zamówień podlegających ocenie punktowej (w zakresie wymaganym w pkt 4), który Wykonawca przedłoży wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wykazu Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, iż Zamówienia te zostały wykonane należycie. Zamawiający 10/15

11 11/15 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) informuje, iż dyspozycja art. 26 ust. 3 Pzp nie ma zastosowania do żadnego z elementów przedmiotowego wykazu. Wykaz jest dokumentem składanym wyłącznie w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do dialogu. Wykaz składany w celu dokonania oceny punktowej jest niezależny od wykazu wykonanych zamówień składanych na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, przy czym Zamawiający nie dopuszcza posłużenia się w tym wykazie tymi samymi usługami, które zostały wskazane w wykazie składanym na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Sekcji III.2.3) b) 1 i 2. Na podstawie załączonego wykazu Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 4 poniżej. 4. Zamawiający dokona oceny wykonanych zamówień zgodnie z zasadami określonymi poniżej: a. Za każde pojedyncze zamówienie spełniające wymagania określone w Sekcji III.2.3) b) w pkt 1, potwierdzone dokumentem wskazującym, że zamówienie to zostało wykonane należycie, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt, przy czym w celu otrzymania punktów Wykonawcy muszą się wykazać własnym doświadczeniem (Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b Pzp). Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 punktów; b. Za każde pojedyncze zamówienie spełniające wymagania określone w Sekcji III.2.3) b) w pkt 2, potwierdzone dokumentem wskazującym, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt, przy czym w celu otrzymania punktów Wykonawcy muszą się wykazać własnym doświadczeniem (Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b Pzp). Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 punktów. 5. W przypadku, gdy po dokonaniu oceny w sposób określony wyżej, na ostatnim miejscu kwalifikującym Wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 Wykonawca, do dialogu zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy znajdą się na tym miejscu. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Kryterium cenowe. Waga Kryterium funkcjonalności. Waga Kryterium jakościowe. Waga 20 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: BZP/127/DRI/2011 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 11/15

12 12/15 IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być złożony w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 2. Niniejsze postępowanie uregulowane jest przepisami Pzp. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP ostatnio obowiązującego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu). 5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej zwany Wnioskiem ). Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednego Wniosku przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej Wnioskach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnego Wniosku. 6. Wniosek powinien być napisany w sposób czytelny. Wszystkie kartki Wniosku muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację Wniosku oraz ponumerowane kolejnymi numerami. 7. Wniosek stanowi wypełniony formularz Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami określonymi w Sekcji III.2) oraz IV.1.2). Zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy, które Wykonawcy mogą pobrać ze strony Zamawiającego: 8. Wszystkie zapisane strony Wniosku, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową Wniosku, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwiał identyfikację osoby). 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 10. Do wniosku należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 11. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 12/15

13 13/ Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 14. Zgodnie z 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 15. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedstawić w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2). mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub umocowanego pełnomocnika). 16. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 17. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 18. Wykonawcy tworzący konsorcjum tj. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku. 19. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zostaną zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 20. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. 21. Wniosek składany przez konsorcjum musi zostać utworzony z dokumentów wymienionych w Sekcji III.2), IV.1.2) oraz VI.3) pkt 7 stosownie do treści ogłoszenia. 22. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w ogłoszeniu będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów. 23. Wniosek konsorcjum musi być podpisany i oznaczony w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 24. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej w 1 oryginale, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Zamawiający prosi również o dołączenie dodatkowo jednej kopii Wniosku (w formie kserokopii) oraz jednej kopii na nośniku elektronicznym CD/DVD. W przypadku rozbieżności pomiędzy oryginałem a kopiami Wniosku, wiążący charakter ma oryginał Wniosku. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa, POLSKA. oraz powinna być opisana następująco: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu r. Konsekwencje złożenia Wniosku niezgodnego z ww. opisem ponosi Wykonawca. 25. Z zastrzeżeniem Sekcji IV.1.2) pkt 3 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami 13/15

14 14/15 wynikającymi z art. 26 ust. 3 Pzp. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawcy uzupełniają oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa w formie przewidzianej dla składania ich wraz z Wnioskiem, szczegółowe zasady zostaną podane w ewentualnych pismach dotyczących uzupełnienia. 26. Informacje zawarte we Wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania Wniosków, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i powinny być odrębną częścią nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. 27. W przypadku załączenia do Wniosku innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 28. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy. Zakres i warunki takiej zmiany będą określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 29. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, z zastrzeżeniem postanowień sekcji IV.1.2) pkt 4. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 30. Z zastrzeżeniem pkt 1, 24 i 25 powyżej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 31. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, który umożliwi Wykonawcom przygotowanie się do udziału w dialogu konkurencyjnym, można uzyskać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w punktach kontaktowych wskazanych w Sekcji I.1) powyżej. 32. Zamawiający przewiduje na tym etapie zawarcie w przedmiocie zamówienia następujących opcji: (i) dostarczenie funkcjonalności bankowości elektronicznej, oraz (ii) dostarczenie platformy integracyjnej szyny usług ESB. Kwestie te będą natomiast przedmiotem dialogu prowadzonego z Wykonawcami na dalszym etapie postępowania, a ostateczna decyzja Zamawiającego co do w/w opcji (tj. czy będą one ostatecznie zawarte w przedmiocie zamówienia) zostanie podjęta na etapie przesyłania Wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 33. Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert będzie wymagał dostarczenia i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, dla którego istnieje rynek alternatywnych usługodawców tj. co najmniej 2 (dwóch) niepowiązanych z Wykonawcą firm wdrożeniowych, kompetentnych w utrzymaniu i dalszym dostosowaniu oferowanego systemu (szczegółowe informacje zostaną zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zamawiający będzie uważał podmioty za powiązane zgodnie z definicją jednostki powiązanej zawartą w ustawie z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, ze zm.). 34. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, który umożliwi Wykonawcom przygotowanie się do udziału w dialogu konkurencyjnym, można uzyskać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w punktach kontaktowych wskazanych w Sekcji I.1) powyżej. 14/15

15 15/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane winny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /15

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo