Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny"

Transkrypt

1 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Osoba do kontaktów: Jarosław Talarowski Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: usługi bankowe Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa. Kod NUTS 1/15

2 2/15 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego dla BGK, dostawa infrastruktury sprzętowej oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36 miesięcy od uruchomienia produkcyjnego systemu. Centralny System Bankowy stanowi Zintegrowany System Teleinformatyczny realizujący funkcje wyspecyfikowane przez Zamawiającego, wspierający w szczególności kompleksową obsługę Klientów (w tym w zakresie zarządzania relacjami, prowadzenia rachunków depozytowych i kredytowych na rzecz Klientów), obsługę rachunków własnych Zamawiającego, umożliwiający przetwarzanie transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, prezentację i uaktualnienia stanów kont i innych zapisów finansowych, zapewniający współpracę z innymi systemami informatycznymi oraz zapewniający możliwość raportowania obligatoryjnego w zakresie działalności bankowej prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z wymogami prawnymi. Przez Zintegrowany System Teleinformatyczny Zamawiający rozumie zbiór powiązanych ze sobą komponentów takich jak sprzęt (w tym serwery, macierze, sprzęt sieciowy lub telekomunikacyjny) i oprogramowanie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR. Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Dostarczenie funkcjonalności bankowości elektronicznej. Dostarczenie platformy integracyjnej szyny usług ESB. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia, przez Wykonawcę ( Wykonawca ) zaproszonego do składania ofert, wadium w wysokości PLN (słownie: jeden milion złotych). Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie wnosi się. 2/15

3 3/15 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wykonawcy będzie przysługiwało łączne wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie umowy, obejmujące wszelkie elementy niezbędne dla jej wykonania, a w szczególności: a) przeprowadzenie wdrożenia, b) świadczenie usług gwarancyjnych i usług serwisowych oraz c) przeniesienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego praw własności intelektualnej do materiałów i oprogramowania wchodzących w skład Centralnego Systemu Bankowego i/lub udzielenie lub zapewnienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego licencji na takie materiały i oprogramowanie i/lub wyrażenie lub zapewnienie zgody na korzystanie przez Zamawiającego z praw własności intelektualnej do materiałów i oprogramowania, przy czym będzie to dotyczyło także aktualizacji i upgrade ów materiałów i oprogramowania, a także przeniesienie własności odpowiednich nośników. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie płatne w częściach po realizacji kolejnych etapów prac. Płatność z tytułu realizacji poszczególnych etapów dokonywana będzie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą dla wystawienia takiej faktury będą odpowiednie dokumenty potwierdzające poprawną realizację danych prac. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w złotych polskich. Szczegółowe warunki finansowania i płatności zostaną zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowił będzie załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm., Pzp ) oraz wykazać, że spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wskazanych w Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3), a także następujących dokumentów: 1 a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 1 b) oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 3/15

4 4/15 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument może być złożony wspólnie przez Wykonawców; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 7) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 8) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 i pkt 6 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4/15

5 5/15 III.2.2) a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a) i c) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 9) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp; dokument o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 10) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 i 9 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy czym stosuje się odpowiednio terminy ważności dokumentów zawierających oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadają średni roczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), posiadają sumę bilansową na koniec ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym bilansie i rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), oraz sumę bilansową na koniec ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), 5/15

6 6/15 III.2.3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji VI.3) poniżej. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1. co najmniej jednym (1) kierownikiem projektu, który: posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożeniowymi centralnych systemów IT, posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub PMI, kierował realizacją co najmniej dwóch (2) usług wdrożeniowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych zakończonych sukcesem (rozumiane jako osiągnięcie celów projektu oraz zgodność z budżetem, harmonogramem i zakresem), gdzie wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wynosiła co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w przypadku każdej z usług, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła Centralnego Systemu Bankowego, 2. co najmniej jednym (1) zastępcą kierownika projektu, który: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożeniowymi centralnych systemów IT, posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub PMI, kierował lub pełnił rolę zastępcy kierownika realizacji co najmniej dwóch usług wdrożeniowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych zakończonych sukcesem (rozumiane jako osiągnięcie celów projektu oraz zgodność z budżetem, harmonogramem i zakresem), gdzie wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wynosiła co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych) w przypadku każdej z usług, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła Centralnego Systemu Bankowego, 3. co najmniej jednym (1) sekretarzem projektu, który: posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie kierowania biurem projektów dla projektów wdrożeniowych systemów IT, posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub PMI, pełnił rolę sekretarza projektu co najmniej dwóch usług wdrożeniowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych, gdzie wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wynosiła co najmniej PLN (netto) (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku każdej z usług, 4. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. procesów biznesowych, który: posiada doświadczenie z zakresu zarządzania procesowego i/lub inżynierii procesów potwierdzone posiadaniem aktualnego certyfikatu wydawanego przez globalną organizację certyfikacyjną, taką jak np. Object 6/15

7 7/15 Management Group, który jest niezależny od rozwiązania technologicznego (np. OMG CertifiedExpert in BPM), posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z analizą procesów biznesowych, pełnił rolę eksperta ds. procesów biznesowych w projekcie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, 5. co najmniej dwoma (2) analitykami biznesowymi, spośród których każdy: posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość notacji UML, posiada aktualny certyfikat z zakresu dostarczania usług teleinformatycznych - ITIL, posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z dokumentowaniem wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla Centralnego Systemu Bankowego lub jego modułów, 6. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. architektury korporacyjnej, który: posiada aktualny certyfikat TOGAF, posiada aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu architektury zorientowanej na usługi (SOA), taki jak np. IBM Certified SOA Associate, IBM Certified SOA Solution Designer, Oracle SOA Foundation Practitioner, Certified SOA Architect SOA School, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. architektury korporacyjnej, w co najmniej dwóch (2) projektach realizowanych w instytucjach sektora finansowego, 7. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. architektury centralnych systemów bankowych, który: posiada aktualny certyfikat TOGAF, posiada aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu architektury zorientowanej na usługi (SOA), taki jak np. IBM Certified SOA Associate, IBM Certified SOA Solution Designer, Oracle SOA Foundation Practitioner, Certified SOA Architect SOA School, posiada aktualny certyfikat ITIL, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. architektury, w co najmniej jednym (1) projekcie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, przy czym wartość wdrożenia powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 8. co najmniej jednym (1) inżynierem systemowym w zakresie infrastruktury, który: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera systemowego, posiada aktualny certyfikat potwierdzający przeszkolenie w zakresie obejmującym: technologię serwerową, macierzową, urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie służące do zarządzania ww. sprzętem, posiada doświadczenie związane z pełnieniem roli inżyniera systemowego w zakresie infrastruktury w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego w banku, przy czym wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych), 9. co najmniej jednym (1) inżynierem systemowym w zakresie baz danych, który: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera systemowego, posiada aktualny certyfikat producenta baz danych potwierdzający znajomość zasad administracji i utrzymania baz danych, taki jak np. Oracle Database 11g Administrator Certified Associate, IBM Certified Database Administrator - DB2, posiada doświadczenie związane z pełnieniem roli inżyniera systemowego w zakresie baz danych w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu 7/15

8 8/15 Teleinformatycznego w banku, przy czym wartość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych), 10. co najmniej dwoma (2) specjalistami ds. integracji systemów, spośród których każdy: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. integracji systemów, posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość rozwiązań platformy integracyjnej opartej na koncepcji zorientowanej na usługi, taki jak np. TIBCO ActiveMatrixBusinessWorks 5 Certified Professional, IBM Certified Solution Developer - WebSphere Message Broker, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. integracji systemów w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z integracją międzysystemową z wykorzystaniem koncepcji SOA, 11. co najmniej dwoma (2) ekspertami ds. migracji danych, spośród których każdy: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku eksperta ds. migracji danych, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. migracji danych w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym związanym z wdrożeniem Centralnego Systemu Bankowego, przy czym wartość wdrożenia powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 12. co najmniej trzema (3) ekspertami ds. testów, spośród których każdy: posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu testowania aplikacji oraz znajomości procedur, metod i narzędzi testowych dla Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych, posiada aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu organizacji i realizacji procesu testowego np. ISTQB lub ISEB, na poziomie co najmniej podstawowym, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji testera w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym, w którym zaprojektowano i wdrożono Zintegrowany System Teleinformatyczny, przy czym wartość wdrożenia powinna wynosić, co najmniej PLN (netto) (słownie: dziesięć milionów złotych), 13. co najmniej jednym (1) ekspertem ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, który: posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa Zintegrowanych Systemów Teleinformatycznych, posiada aktualny certyfikat CISA lub CISSP, posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa w co najmniej jednym (1) projekcie informatycznym, obejmującym swoim zakresem zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego w banku, Przez Zintegrowany System Teleinformatyczny Zamawiający rozumie zbiór powiązanych ze sobą komponentów takich jak sprzęt (w tym serwery, macierze, sprzęt sieciowy lub telekomunikacyjny) i oprogramowanie. Przez Centralny System Bankowy Zamawiający rozumie Zintegrowany System Teleinformatyczny wspierający kompleksową obsługę klientów w zakresie zarządzania relacjami z klientem, prowadzenia rachunków depozytowych i kredytowych na rzecz klientów i rachunków własnych banku, przetwarzania transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, prezentacji i uaktualnienia stanów kont i innych zapisów finansowych, oraz zapewniający współpracę z zewnętrznymi systemami/aplikacjami wspomagającymi. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 8/15

9 9/15 doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Językiem wykonania zamówienia i porozumiewania się stron jest język polski. W przypadku gdy osoby wymienione powyżej nie posługują się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, Wykonawca na własny koszt zapewni odpowiednią liczbę tłumaczy symultanicznych, zapewniających stałe, bezpośrednie i biegłe tłumaczenia w kontaktach pomiędzy osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych przez Wykonawcę, jak i dostarczanych przez Zamawiającego. Tłumacze zaangażowani przez Wykonawcę powinni być biegli w tłumaczeniu zagadnień w szczególności biznesowych i informatycznych, w celu zapewnienia takiego samego poziomu wykonania prac przez tego Wykonawcę jak w przypadku Wykonawcy dysponującego osobami posługującymi się biegle językiem polskim w mowie i piśmie. Zamawiający nie dopuszcza by jedna (ta sama) osoba mogła być wykazywana przez Wykonawcę w celu spełniania więcej niż jednego z warunków wymienionych powyżej. Zamawiający dopuszcza wskazanie posiadania przez osoby wymienione powyżej również innych (równoważnych) certyfikatów niż te wskazane powyżej. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi aktualny certyfikat który jest analogiczny do zakresu ze wskazanym z nazwy, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert), analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany do otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.), potwierdzenie certyfikatu egzaminem. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że przedstawiony certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego powyżej. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji VI.3) poniżej. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1. wykonali co najmniej 1 (jedną) usługę wdrożeniową o wartości co najmniej PLN (netto) (słownie: dwadzieścia milionów złotych), polegającą na przeprowadzeniu budowy i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego w banku lub instytucji finansowej. lub 2. wykonali lub wykonują co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na utrzymaniu i rozwoju Centralnego Systemu Bankowego (CSB) w banku lub instytucji finansowej, przy czym Zamawiający dopuszcza tylko takie usługi, które: a) były lub są realizowane przez podmiot, który wykonał wdrożenie systemu, którego dotyczą lub dotyczyły te usługi (usługa ta musi dotyczyć systemu, który został wdrożony, tj. odebrany przez zamawiającego bez zastrzeżeń) b) były lub są realizowane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) następujących po sobie miesięcy, a ich wartość w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy wyniosła co najmniej PLN netto (słownie: dwa miliony złotych). 9/15

10 10/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Przez usługę polegającą na utrzymaniu i rozwoju Centralnego Systemu Bankowego Zamawiający rozumie usługę polegającą przynajmniej na kompleksowym i stałym nadzorze nad działaniem systemu wraz z dokonywaniem napraw systemu i wprowadzaniem do niego niezbędnych modyfikacji, lub dokonywania w systemie zmian istotnie wpływających na działanie całego systemu. Centralny System Bankowy oraz Zintegrowany System Teleinformatyczny należy rozumieć w sposób wskazany w punkcie III.2.3) a) powyżej. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, albo (w przypadku warunku o którym mowa w Sekcji III.2.3) b) 2) wykonanych lub wykonywanych, usług polegających odpowiednio na przeprowadzeniu budowy i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego oraz utrzymaniu i rozwoju Centralnego Systemu Bankowego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę na treść Sekcji IV.1.2) poniżej dotyczącej wykazu wykonanych zamówień na potrzeby oceny punktowej, który to wykaz jest wykazem składanym i ocenianym niezależnie od wykazu określonego w niniejszej Sekcji. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z zasadami wskazanymi w Sekcji VI.3) poniżej. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury dialog konkurencyjny Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w sposób spełnia/nie spełnia. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (słownie pięciu) Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z procedurą określoną w pkt W przypadku określonym w pkt 2 powyżej, kwalifikacja na listę Wykonawców zaproszonych do dialogu nastąpi na podstawie wykazu wykonanych zamówień podlegających ocenie punktowej (w zakresie wymaganym w pkt 4), który Wykonawca przedłoży wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wykazu Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, iż Zamówienia te zostały wykonane należycie. Zamawiający 10/15

11 11/15 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) informuje, iż dyspozycja art. 26 ust. 3 Pzp nie ma zastosowania do żadnego z elementów przedmiotowego wykazu. Wykaz jest dokumentem składanym wyłącznie w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do dialogu. Wykaz składany w celu dokonania oceny punktowej jest niezależny od wykazu wykonanych zamówień składanych na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, przy czym Zamawiający nie dopuszcza posłużenia się w tym wykazie tymi samymi usługami, które zostały wskazane w wykazie składanym na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Sekcji III.2.3) b) 1 i 2. Na podstawie załączonego wykazu Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 4 poniżej. 4. Zamawiający dokona oceny wykonanych zamówień zgodnie z zasadami określonymi poniżej: a. Za każde pojedyncze zamówienie spełniające wymagania określone w Sekcji III.2.3) b) w pkt 1, potwierdzone dokumentem wskazującym, że zamówienie to zostało wykonane należycie, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt, przy czym w celu otrzymania punktów Wykonawcy muszą się wykazać własnym doświadczeniem (Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b Pzp). Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 punktów; b. Za każde pojedyncze zamówienie spełniające wymagania określone w Sekcji III.2.3) b) w pkt 2, potwierdzone dokumentem wskazującym, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt, przy czym w celu otrzymania punktów Wykonawcy muszą się wykazać własnym doświadczeniem (Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b Pzp). Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 punktów. 5. W przypadku, gdy po dokonaniu oceny w sposób określony wyżej, na ostatnim miejscu kwalifikującym Wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 Wykonawca, do dialogu zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, którzy znajdą się na tym miejscu. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Kryterium cenowe. Waga Kryterium funkcjonalności. Waga Kryterium jakościowe. Waga 20 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: BZP/127/DRI/2011 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 11/15

12 12/15 IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być złożony w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 2. Niniejsze postępowanie uregulowane jest przepisami Pzp. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentu, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, na potrzeby oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP ostatnio obowiązującego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu). 5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej zwany Wnioskiem ). Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednego Wniosku przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej Wnioskach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnego Wniosku. 6. Wniosek powinien być napisany w sposób czytelny. Wszystkie kartki Wniosku muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację Wniosku oraz ponumerowane kolejnymi numerami. 7. Wniosek stanowi wypełniony formularz Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami określonymi w Sekcji III.2) oraz IV.1.2). Zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy, które Wykonawcy mogą pobrać ze strony Zamawiającego: 8. Wszystkie zapisane strony Wniosku, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową Wniosku, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwiał identyfikację osoby). 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 10. Do wniosku należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 11. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 12/15

13 13/ Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 14. Zgodnie z 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 15. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedstawić w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2). mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub umocowanego pełnomocnika). 16. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 17. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 18. Wykonawcy tworzący konsorcjum tj. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku. 19. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zostaną zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 20. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. 21. Wniosek składany przez konsorcjum musi zostać utworzony z dokumentów wymienionych w Sekcji III.2), IV.1.2) oraz VI.3) pkt 7 stosownie do treści ogłoszenia. 22. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w ogłoszeniu będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów. 23. Wniosek konsorcjum musi być podpisany i oznaczony w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 24. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej w 1 oryginale, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Zamawiający prosi również o dołączenie dodatkowo jednej kopii Wniosku (w formie kserokopii) oraz jednej kopii na nośniku elektronicznym CD/DVD. W przypadku rozbieżności pomiędzy oryginałem a kopiami Wniosku, wiążący charakter ma oryginał Wniosku. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa, POLSKA. oraz powinna być opisana następująco: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu r. Konsekwencje złożenia Wniosku niezgodnego z ww. opisem ponosi Wykonawca. 25. Z zastrzeżeniem Sekcji IV.1.2) pkt 3 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami 13/15

14 14/15 wynikającymi z art. 26 ust. 3 Pzp. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawcy uzupełniają oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa w formie przewidzianej dla składania ich wraz z Wnioskiem, szczegółowe zasady zostaną podane w ewentualnych pismach dotyczących uzupełnienia. 26. Informacje zawarte we Wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania Wniosków, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i powinny być odrębną częścią nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. 27. W przypadku załączenia do Wniosku innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 28. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy. Zakres i warunki takiej zmiany będą określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 29. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, z zastrzeżeniem postanowień sekcji IV.1.2) pkt 4. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 30. Z zastrzeżeniem pkt 1, 24 i 25 powyżej, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 31. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, który umożliwi Wykonawcom przygotowanie się do udziału w dialogu konkurencyjnym, można uzyskać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w punktach kontaktowych wskazanych w Sekcji I.1) powyżej. 32. Zamawiający przewiduje na tym etapie zawarcie w przedmiocie zamówienia następujących opcji: (i) dostarczenie funkcjonalności bankowości elektronicznej, oraz (ii) dostarczenie platformy integracyjnej szyny usług ESB. Kwestie te będą natomiast przedmiotem dialogu prowadzonego z Wykonawcami na dalszym etapie postępowania, a ostateczna decyzja Zamawiającego co do w/w opcji (tj. czy będą one ostatecznie zawarte w przedmiocie zamówienia) zostanie podjęta na etapie przesyłania Wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 33. Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert będzie wymagał dostarczenia i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, dla którego istnieje rynek alternatywnych usługodawców tj. co najmniej 2 (dwóch) niepowiązanych z Wykonawcą firm wdrożeniowych, kompetentnych w utrzymaniu i dalszym dostosowaniu oferowanego systemu (szczegółowe informacje zostaną zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zamawiający będzie uważał podmioty za powiązane zgodnie z definicją jednostki powiązanej zawartą w ustawie z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, ze zm.). 34. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, który umożliwi Wykonawcom przygotowanie się do udziału w dialogu konkurencyjnym, można uzyskać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w punktach kontaktowych wskazanych w Sekcji I.1) powyżej. 14/15

15 15/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane winny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A (budynek AdgarPlaza) Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /15

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165147-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100796-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 2011/S 62-100796 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329012-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 036-061452. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 036-061452. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61452-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 036-061452 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261009-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe 2014/S 182-322074. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe 2014/S 182-322074. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe 2014/S 182-322074 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego 2015/S 217-396714. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego 2015/S 217-396714. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396714-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego 2015/S 217-396714 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330768-2011:text:pl:html PL-Kraków: Usługi drukowania i dostawy 2011/S 203-330768 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387407-2014:text:pl:html Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2015/S 024-040006. Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Łódź: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2015/S 024-040006. Ogłoszenie o zamówieniu 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40006-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350340-2014:text:pl:html Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Kable energetyczne 2014/S 077-133131. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Kable energetyczne 2014/S 077-133131. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133131-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Kable energetyczne 2014/S 077-133131 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336076-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:208798-2012:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2012/S 126-208798 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410940-2012:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo