Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szczekociny: WdroŜenie oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny-etap I Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, ul. Senatorska 2, Szczekociny, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WdroŜenie oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny-etap I. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem Zamówienia jest zakup i wdroŝenie narzędzi i systemów informatycznych wspierających procesy administracji i zarządzania (SOD) oraz umoŝliwiających rozwój e-usług publicznych (e-urząd) w Mieście i Gminie Szczekociny 2.WdroŜenie w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny zintegrowanego systemu informatycznego w administracji publicznej obejmuje: - Zakup i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - Budowa BOP (Biuro Obsługi Petentów) - wdroŝenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - wdroŝenie e-urzędu - wdroŝenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego -wdroŝenie systemu do zarzadzania siecią i bezpieczeństwem - przebudowa okablowania strukturalnego urzędu - przebudowa i modernizacja pomieszczenia serwerowni -przebudowa i modernizacja okablowania zasilania dedykowanego 230V - szkolenia pracowników 3.Usługi wdroŝeniowe obejmują instalacje i konfigurację oprogramowania systemowego, oprogramowania wymaganych modułów SOD i e-urzędu, 4.Przeprowadzenie cyklu szkoleń pracowników słuŝb samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, którzy będą obsługiwać wdroŝony system na uruchomionej na czas wdroŝenia przez Wykonawcę Platformie Testowo- Sprzętowej składającej się z min. 10 samodzielnych skonfigurowanych stanowisk roboczych

2 umiejscowionej w siedzibie Zamawiającego oraz docelowo na dostarczonych platformach produkcyjnych. 5.Wykonanie modernizacji okablowania strukturalnego, zasilającego oraz pomieszczenia serwerowni. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w niniejszej specyfikacji. W opisie przedmiotu zamówienia zawarto funkcjonalności oferowanego systemu informatycznego, wymagania budowlano-wykonawcze dla robot modernizacyjnych, specyfikacje techniczne wykonania jako rysunki poglądowe, zasady odbioru robót. Oferent podstawie własnej oceny zakresu prac i ewentualnego własnego oglądu frontu robót budowlano-modernizacyjnych dokonuje wyceny tych prac. 7.Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 8.Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę system posiadał na dzień składania oferty, co najmniej funkcjonalność opisaną w załączniku nr 2. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dołączonego do oferty oświadczenia co do zakresu minimalnych funkcjonalności oferowanego systemu poprzez wskazanie zasad, terminu i warunków przeprowadzenia prezentacji dla całości lub wybranego elementu celem uzyskania potwierdzenia stanu poświadczonych funkcjonalności. 10.Zastosowane oprogramowanie wchodzące w skład oferty, będzie współpracować z dostępnymi w systemach centralnych formularzami oraz będzie skorelowane z modułem Skrzynki Podawczej : epuap oraz platformy SEKAP. 11.Warunki płatności: przelewem w terminie 90 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego poprzedzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru częściowego. 12.Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niŝ 60 miesięcy na oprogramowanie SOD oraz do 36 miesięcy na sprzęt (według załącznika nr2 do SIWZ) - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do siwz. 13.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub innych wymagań Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równowaŝnych w stosunku do opisanych w specyfikacji, pod warunkiem, Ŝe będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, i nie obniŝą określonych w specyfikacji standardów. 14.W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równowaŝne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równowaŝnych i wykazać ich równowaŝność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w specyfikacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. 15.Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równowaŝne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a.posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w specyfikacji, b.zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w specyfikacji c.gwarantować sposób administrowania i zarządzania systemami, wynikający wprost z rozwiązania projektowego zawartego w specyfikacji, d.posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 16.W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje w ofercie równowaŝne urządzenia, które zmieniają system określony w specyfikacji, to wówczas zobowiązany jest do wykonania zamiennych rozwiązań projektowych dla dokonanych zmian we wszystkich branŝach. 17.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 18.Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, a takŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 19.RównowaŜność ta będzie badana przez komisję przetargową z ewentualnym udziałem biegłych, jeśli zajdzie taka konieczność. 20.Kod przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: komputery

3 osobiste, roboty budowlane, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, systemy baz danych, serwery, usługi wdraŝania oprogramowania, usługi szkolenia komputerowego, nalepki i taśmy reklamowe, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie infrastruktury okablowania, układanie kabli, instalowanie okablowanie komputerowego, lokalna sieć komputerowa.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia podstawowego. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ). 2. Wadium moŝe być wniesione: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: UMiG Szczekociny nr Bank Spółdzielczy w Szczekocinach b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, środki, o których mowa w pkt. XIV ppkt. 1, powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. XVII ppkt W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w ppkt. 3 lit. b, c, d, e naleŝy oryginał stosownego dokumentu złoŝyć, w oddzielnym opakowaniu, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (pok. 1 w godz ) lub przysłać pocztą na adres podany w pkt. XII ppkt. 5 SIWZ z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na WdroŜenie oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny-etap I przed

4 upływem terminu składania ofert. 5. Kserokopia wniesienia wadium musi być dołączona do oferty. 6. Wniesienie wadium w formie innej niŝ pieniądz poprzez złoŝenie dokumentu w odrębnej kopercie dołączonej do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złoŝenia oferty przez terminem składania ofert. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uwaŝa się za wniesione prawidłowo. 8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŝony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłuŝenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ppkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 11. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zaŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 16. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pisemne Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a)co najmniej 3 zamówienia toŝsame co do zakresu (potwierdzone dokumentami, Ŝe

5 dostawy i usługi zostały wykonane naleŝycie) polegające na dostawie i wdroŝeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w administracji publicznej będącego przedmiotem oferty Wykonawcy, zaś wartość co najmniej 1 zamówienia realizowanego w administracji samorządowej wyniosła co najmniej ,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) b)co najmniej 3 zamówień polegające na dostawie i wdroŝeniu platformy transakcyjnej (e- Urząd) dla administracji publicznej będącej przedmiotem oferty Wykonawcy i porównywalnej z przedmiotem zamówienia, c)co najmniej 3 zamówienia (potwierdzone dokumentami, Ŝe dostawy i usługi zostały wykonane naleŝycie) polegające na dostawie, uruchomieniu oraz utrzymaniu Biuletynu Informacji Publicznej. d)co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, ze dostawy i usługi zostały wykonane naleŝycie) polegające na dostawie z konfiguracją i montaŝem sprzętu komputerowego lub sieciowego o wartości zamówienia co najmniej ,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) brutto łącznie e)co najmniej 2 zamówień (potwierdzone dokumentami, ze dostawy i usługi zostały wykonane naleŝycie) polegających na modernizacji lub wykonaniu kompletnej infrastruktury okablowania elektryczno-logicznego wraz z dostosowaniem pomieszczenia pod serwerownię o wartości minimum zł (słownie: stu tysięcy złotych) brutto łącznie Wykonawca obowiązany jest wypełnić Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o a)wykaŝą dysponowanie kadrą mogącą przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie, co najmniej : - 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania realizacją co najmniej 1 projektu informatycznego w metodologii Prince2 lub toŝsamej oraz posiadają co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia z metodyki Prince2 lub innej równowaŝnej w zakresie zarządzania projektami, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu ze strony oferenta; - 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i posiadającą min. certyfikat audytora wiodącego ISO lub równowaŝnym która brała udział w minimum 2 projektach w administracji publicznej; - 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z systemów zarzadzania jakością posiadającą min. certyfikat audytora ISO 9001 lub równowaŝnym która brała udział w minimum 1 projekcie w administracji publicznej; - 1 osobą posiadającą kwalifikacje do montaŝu i wykonania instalacji niskoprądowych oraz infrastruktury sieci logicznych i która brała udział w minimum 2 projektach o wartości minimum zł; - 1 osobą na stanowisku inŝyniera oferowanych serwerów operacyjnych posiadającego certyfikat Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Administrator lub równowaŝny; - 1 osobą posiadającej uprawnienia producenta do projektowania oferowanego systemu okablowania

6 strukturalnego; - 1 osobą posiadającą uprawnienia producenta do instalacji oferowanego system okablowania strukturalnego; - 1 osobą posiadającą j wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeń zabezpieczenia granic sieci, potwierdzoną certyfikatem producenta; - 1 osobą o kwalifikacjach z uprawnieniami do nadzorowania instalacji do 1 KVA która brała udział w minimum 1 projekcie o wartości zamówienia co najmniej , zł brutto; - 2 osobami będącymi wykładowcami, trenerami lub wdroŝeniowcami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia szkoleń administratorów, liderów i uŝytkowników systemu oraz prowadzenia prac wdroŝeniowych w zakresie SOD i e-urzędu; Wykonawcy wypełnią Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dołączą oświadczenie potwierdzające uprawnienia w tym zakresie wraz z referencjami tych osób za okres max. 3 lat. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spłoniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

7 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy

8 przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY

9 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. b.dokument pełnomocnictwa w przypadku składania oferty przez konsorcjum i przez spółkę cywilną c.pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik d.kserokopię wniesienia Wadium wg XIV pkt 4. e.zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu, albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. f.złoŝone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. g. Wymagana jest opinia producenta oferowanego systemu okablowania o moŝliwości wykonania certyfikowanej instalacji przez Wykonawcę oraz oświadczenie od producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego o gotowości do udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej po wykonaniu zadania przez Wykonawcę. (Opinie naleŝy dołączyć do oferty, opinia musi być wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesiące przed ogłoszeniem postępowania oraz potwierdzać moŝliwości i uprawnienia wykonawcy na czas składania oferty.) h.wykonawca w załączeniu do oferty przedstawi Ramowy Plan Projektu (RPP) zawierający: - podział realizacji projektu na produkty zgodnie z metodyką Prince2 lub wg innej równowaŝnej metodyki, -drzewo struktury oraz diagram następstw produktów, -podział projektu na etapy uwzględniające wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji, w szczególności uwzględniający realizację wszystkich produktów, -harmonogram realizacji odbiorów poszczególnych części projektu, -harmonogram płatności za odebrane części projektu. -Ostateczna, szczegółowa wersja Planu Projektu (PP) zostanie dostarczona Zamawiającemu i zatwierdzona przez niego przed przystąpieniem do prac. Szczegółowy PP, w związku z kosztami związanymi z jego przygotowaniem, wymagany będzie w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do prac. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien oszacować koszt wykonania szczegółowego PP i koszt ten ująć w cenie ofertowej. III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

10 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron i wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość zmiany umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty. Zmiana ta moŝe dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy. Zmiana moŝliwa jest w następujących sytuacjach: a.zmiany terminów objętych Harmonogramem lub zmiany terminu - w przypadku, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego dostaw lub usług wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b. zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeŝeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, c. zmiany zakresu przedmiotu umowy - jeŝeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili składania oferty, d.gdy zaistnieją okoliczności niezaleŝne od Wykonawcy, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, Ŝe zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak równieŝ oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, e.gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, f.gdy wystąpią zdarzenia losowe, g.gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, h.wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w szczególności zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; w takim przypadku obniŝenie lub podwyŝszenie wynagrodzenia jest moŝliwe w wysokości odpowiadającej zmianie stawki podatku. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złoŝenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, Szczekociny. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska2, Szczekociny, pok. nr 1.

Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa. sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście

Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa. sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW Numer ogłoszenia: 179526-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo