Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Wrocław: Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Wiśniowa 26/5 Do wiadomości: Marek Girek Wrocław Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18 Do wiadomości: Radosław Cichy Wrocław Tel Faks Internet: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/18 Do wiadomości: Radosław Cichy Wrocław Tel Faks Internet: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. 1/8

2 2/8 I.2) ul. Inowrocławska 17/18 Do wiadomości: Radosław Cichy Wrocław Tel Faks Internet: RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne firma doradcza Zdrowie Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (WSSK) realizowane w ramach projektu "TeleMedNet medyczna naukowych platforma naukowodiagnostyczna". Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Usługi Główne miejsce świadczenia usług Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław. Kod NUTS PL514 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach projektu TeleMedNet medyczna platforma naukowodiagnostyczna, zadania pn: Analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz naukowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (WSSK) wraz z wdrożeniem modelowych procesów biznesowych i naukowych.. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Zamówienie obejmuje: 1. zaprojektowanie zoptymalizowanego modelu docelowego funkcjonowania WSSK zgodnie z opisem Etapu I; 2/8

3 3/8 II.2.2) II.3) 2. wdrożenie modelu docelowego zgodnie z opisem Etapu II; 3. dostarczenie przez Wykonawcę wykonanych modeli wraz z założeniami do symulacji i jej wynikami dla wszystkich wariantów w postaci wydruku i w postaci elektronicznej w postaci źródłowej (plik odpowiedni do dostarczonego oprogramowania); 4. celem umożliwienia prawidłowego nadzoru Zamawiającego nad realizacją przedmiotu umowy udostępnienie Zamawiającemu legalnego dostępu do oprogramowania, w którym Wykonawca wykona analizę i modelowanie procesów biznesowych będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga by oprogramowanie posiadało funkcjonalność zasymulowania wykonanych modeli oraz wygenerowania na ich podstawie skryptów dla systemu obiegu dokumentów w formacie BPEL. W tym samym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu legalny dostęp do oprogramowania klasy Microsoft Project Professional lub równorzędnego, niezbędnego do bieżącego monitorowania stanu/postępu wdrożenia wraz z harmonogramami tego wdrożenia. Udostępnienie, o którym mowa zdaniach poprzednich nie jest dostawą w rozumieniu Pzp ani nie wiąże się z roszczeniem o wynagrodzenie za dostęp do oprogramowania. Bez VAT ,00 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości PLN (trzydzieści pięć tysięcy). 2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium należy wnieść (z adnotacją WADIUM w postępowaniu nr Szp/Fz-107/TeleMedNet/2010) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art. 45 ust. 6 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, nr 223 poz z późn. zm.) tj.: 1) pieniądzu. Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego o numerze prowadzone przez Kredyt Bank w terminie umożliwiającym Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert (tj r. o godzinie 09:30) stwierdzenia faktu jego wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz oznaczenie niniejszego postępowania. Wadium zostaje zwrócone na zasadach określonych art. 46 ustawy. 3. Wadium wniesione w pozostałych formach tj: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz z późn.zm.). W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 3/8

4 4/8 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w biurze Pełnomocnika pod adresem Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17/ Wrocław najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. W związku powyższym prosimy o załączenie do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Zamówienie jest częścią projektu TeleMedNet medyczna platforma naukowo diagnostyczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA- POIG /09-00 wraz aneksami. Z tytułu wykonania ETAPU I przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Z tytułu wykonania ETAPU II przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 25 równych ratach; wynagrodzenie w wysokości 1 raty płatne będzie comiesięcznie z dołu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI w pkt A SIWZ muszą spełniać łącznie. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp (załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymieniony w pkt B rozdziału VI; 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp; 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; 6) składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi przedstawić : 4/8

5 5/8 III.2.2) 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655, z późn.zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie W całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655, z późm. zm.), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Oświadczenia z art. 24 ustawy Pzp Załącznik nr 4 do SIWZ. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową łącznie w wysokości ,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 PLN (słownie jeden milion złotych), c) obroty Wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat były nie mniejsze niż ,00 PLN (słownie pięć milionów złotych) Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. c) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres obejmujący 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 5/8

6 6/8 III.2.3) 2) Wykonawca musi wykazać się niezależnością kapitałową, organizacyjną, gospodarczą i personalną od dostawców systemów ERP. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia wykonawcy o braku jakichkolwiek powiązań o charakterze kapitałowym, organizacyjnym, gospodarczym i personalnym z jakimkolwiek dostawcą systemów ERP. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym krótszym okresie, co najmniej trzech projektów z zakresu analizy i modelowania procesów biznesowych, w tym co najmniej jednego zrealizowanego dla jednostki sektora finansów publicznych, o wartości brutto co najmniej ,00 PLN (pięćset tysięcy PLN) każdy, mających taki sam lub podobny charakter i zakres jak w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu zrealizowanych projektów z zakresu analizy i modelowania procesów biznesowych mających taki sam lub podobny charakter i zakres jak w opisie przedmiotu zamówienia udokumentowanych referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 2) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech projektów finansowanych z zewnętrznych w stosunku do Zamawiającego środków publicznych o wartości brutto co najmniej PLN każdy. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu zrealizowanych projektów finansowanych z zewnętrznych w stosunku do Zamawiającego środków publicznych o wartości brutto co najmniej PLN każdy udokumentowanych referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 3) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech projektów z obszaru mapowania procesów w organizacjach zatrudniających co najmniej 500 pracowników. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu zrealizowanych projektów z zakresu mapowania procesów w organizacjach zatrudniających co najmniej 500 pracowników udokumentowanych referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 4) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech projektów z zakresu analiz i wdrożeń rozwiązań z obszaru finansów w placówkach służby zdrowia. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu zrealizowanych projektów z zakresu analiz i wdrożeń rozwiązań z obszaru finansów w placówkach służby zdrowia udokumentowanych referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 5) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech projektów zarządzanych zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI, IPMA lub równoważnym) o wartości min PLN każdy oraz trzech programów zarządzanych zgodnie z międzynarodowymi standardami (np. MSP, PgMP lub równoważnym) o wartości łącznej min PLN. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu zrealizowanych projektów zarządzanych zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI, IPMA lub równoważnym) o wartości min zł każdy oraz programów zarządzanych zgodnie z międzynarodowymi standardami (np. MSP, PgMP lub równoważnym) o wartości łącznej min zł udokumentowanych referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 6/8

7 7/8 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 6) Wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 6 osobowym zespołem analityczno-doradczym, w którego skład wchodzą w szczególności: Kierownik zespołu, Ekspert ds. projektów informatycznych, Ekspert ds. architektury systemów informatycznych, Ekspert ds. modelowania procesów. Co najmniej jeden członek zespołu musi posiadać certyfikat z zarządzania projektami (np. PRINCE2, PMI, IPMA, lub równoważny) oraz co najmniej jeden członek zespołu musi posiadać certyfikat z zarządzania programami (MSP, PgMP lub równoważny). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (np. certyfikatów), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi osobami. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi Tak SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą Szp/Fz-107/TeleMedNet/2010 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 7/8

8 8/8 IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejsce Biuro Pełnomocnika pod adresem: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o., ul. Inowrocławska 17/18, Wrocław. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jest częścią projektu TeleMedNet medyczna platforma naukowo diagnostyczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA- POIG /09-00 wraz aneksami. INFORMACJE DODATKOWE PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17 A Warszawa Tel Internet: Faks Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Biuro Odwołań Urzędu Zamówien Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa Tel Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /8

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo