Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr postępowania:bzp js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Załączniki do SIWZ: - Formularz ofertowy załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 załącznik nr 4 - wykaz dostaw załącznik nr 5 - wykaz osób załącznik nr 6 - wzór umowy załącznik nr 7 Z A T W I E R D Z A M PROREKTOR ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Adam Jezierski Wrocław, wrzesień 2012 r. strona 1 z 22

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Ustawą - Pzp. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia r. Kodeks cywilny. 2. Zamawiającym jest: Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki Wrocław NIP PL: REGON: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 2. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa i wdrożenie kompletnego systemu informatycznego pn. Zintegrowany System Kadry-Płace (ZSKP) spełniającego wymogi prawa obowiązującego w Polsce, komunikującego się z użytkownikiem wyłącznie w języku polskim, - dostarczenie i zainstalowanie Infrastruktury Dodatkowej (serwerów i oprogramowania), - przeprowadzenie szkoleń użytkowników (w tym administratorów) dotyczących obsługi Oprogramowania. ZSKP obejmuje następujące obszary funkcjonalne: - kadry, - płace, - wynagrodzenia bezosobowe, - ZUS, - podatki, - portal samoobsługi pracowniczej (dostęp przez www). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i miejsce dostawy zawiera - załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa serwery komputerowe napędy dyskowe jednostki pamięci taśmowej 6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony. 16. Zaoferowane oprogramowanie i sprzęt muszą spełniać wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. strona 2 z 22

3 17. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych produktów wymienionych w Specyfikacji Technicznej. Przez równoważny należy rozumieć produkt o parametrach, wydajności, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w przywołanym z nazwy produkcie oraz umożliwiający pełną bezawaryjną i bezproblemową współprace z produktami i systemami zainstalowanymi na Uczelni. Przedstawione parametry przedmiotu zmówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 18. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 19. Gwarancja i rękojmia na system wynosi 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu. Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków gwarancji zamówienia określone są w Rozdziale 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. spełniają następujący warunek szczegółowy: wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem oprogramowania zintegrowanego systemu kadrowopłacowego (ZSKP) w polskiej wersji językowej, przy czym: a) co najmniej jedna z tych dostaw była wykonana dla podmiotu zatrudniającego co najmniej pracowników i o wartości nie mniejszej niż zł brutto lub jej równowartości w walucie; b) w przypadku co najmniej jednej z tych dostaw ZSKP uwzględniał następujące cechy: - umożliwiał obsługę co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania z możliwością równoczesnego zawarcia z nim umów cywilnoprawnych i wskazania różnych źródeł finansowania, - umożliwiał tworzenie wielu list płac w miesiącu (w szczególności podstawowych, dodatkowych i korygujących) dla różnych grup pracowniczych w różnych terminach wypłat, w tym dla wypłaty z góry. strona 3 z 22

4 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia nie spełnia. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem specjalistów składającym się z co najmniej sześciu osób pełniących następujące funkcje: a) Kierownik Projektu, który: posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie kierowania wdrożeniem systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa); zakończył odbiorem realizacje przynajmniej dwóch kierowanych przez niego projektów ZSKP, przy czym co najmniej jeden z tych projektów był o wartości nie mniejszej niż zł. brutto lub jej równowartości w walucie; posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone ważnym certyfikatem PMP (Project Management Professional) wydawanym przez Management Institute lub PRINCE2 wydawanym przez Association of Project Management Group lub innym dokumentem równoważnym opisywanym; b) dwóch konsultantów ds. oprogramowania bazodanowego, którzy posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie oprogramowania bazodanowego oraz brali udział w co najmniej jednym projekcie, którego przedmiotem była m. in. migracja danych z innego systemu; c) trzy osoby do spraw wdrażania systemu z co najmniej trzyletnim doświadczeniem z zakresu wdrażania systemu ZSKP, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę oraz doświadczenie w zakresie kadr i co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie płac (uznaje się, że jedna osoba może posiadać doświadczenie w zakresie kadr i płac). Przez projekt należy rozumieć wydzielone zadanie o określonym celu i wyniku, budżecie, zasobach i terminie, zrealizowane w ramach jednej lub wielu umów. Zamawiający nie dopuszcza, by jedna osoba pełniła więcej niż jedną z funkcji wymienionych w wyżej wskazanym warunku. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1 i ppkt 3 niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia nie spełnia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł lub jej równowartość w walucie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4 niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia nie spełnia. strona 4 z 22

5 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innej walucie niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena wszystkich ww. warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: 1) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) oraz niniejszej SIWZ. V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ INNE DOKUMENTY 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda, przedstawienia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ); 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ). 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganej przez Zamawiającego przedstawia inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. strona 5 z 22

6 UWAGA: Zamieszczone w dokumentach informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ. Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, przedstawienia następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznika nr 3 do SIWZ), 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej nią 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w rozdziale V w punkcie 2 ppkt 2) - 4) i ppkt 6) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) w rozdziale V w punkcie 2 ppkt 5) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty strona 6 z 22

7 dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć potwierdzony opis urządzeń technicznych stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 7. Inne dokumenty: 1) Formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego w celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 9. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający informuje, że oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ) dotyczy także nowych przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy Pzp. strona 7 z 22

8 VI. UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie faksem nr lub na piśmie na adres: Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki Wrocław z dopiskiem: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą Nr postępowania: BZP JS 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub faksem. 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie fakt jego otrzymania. 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik BZP Janusz Szczerba, fax 71/ , tel. 71/ W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w ustawie Pzp Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. VII. WADIUM Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł.) 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 3) kwotę gwarancji (poręczenia); 4) termin ważności gwarancji (poręczenia); 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: strona 8 z 22

9 a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu z dopiskiem: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowopłacowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Nr postępowania: BZP JS 4. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami. 2. Do Formularza Oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 4. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 8. Dokumenty załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. strona 9 z 22

10 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b lub/i 2c ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub ten podmiot. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca. 16. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: - nazwą, adresem Wykonawcy, - nazwą, adresem Zamawiającego, oraz adnotacją: Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Nr postępowania: BZP JS Nie otwierać przed r. przed godz. 10:30. X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia r. do godziny 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zmiany lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. 3. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę ) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR. 4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANE. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz.10:30 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - zbadanie nienaruszalności ofert, - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, - ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 11. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. strona 10 z 22

11 12. Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena oferty ma uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, a w szczególności opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część), ewentualnymi zmianami SIWZ i informacjami dla Wykonawców, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. W Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę ofertową za całość przedmiotu zamówienia wyrażoną w złotych polskich (zł) cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku: cena netto, cena brutto oraz podatek VAT. Uwaga: Zaokrąglenia cen w zł należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 3. Podana cena ofertowa brutto, zamieszczona w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy stanowi ona całkowite nieprzekraczalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności: dostawę, wdrożenie, montaż, uruchomienie, opakowanie, ubezpieczenie na czas transportu, szkolenie pracowników. 4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawcy naliczają stawkę VAT w wysokości 23%. Jeżeli wykonawca zastosuje stawkę odmienną zobowiązany jest wskazać podstawę do jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje). 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 7. Wynagrodzenie dla Wykonawców mających siedzibę i stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się bez wartości dodanej tj. w kwocie netto (art. 28 b Ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 535 ze zm. opodatkowanie po stronie nabywcy dostawy). 8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium. Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru w skali do 100 pkt (maksymalna liczba punktów w kryterium): wartość punktowa A = 100 * Cmin/Cn gdzie: C min CENA BRUTTO - najniższa wśród oferowanych C n CENA BRUTTO badanej oferty ENA OFERTOWA BRUTTO badanej oferty strona 11 z 22

12 XIII. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Przez oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter oczywisty. Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych Zamawiający uzna: - błędne zsumowanie w Formularzu ofertowym (zał. nr 1) wartości netto i kwoty podatku VAT, - błędne obliczenie w Formularzu ofertowym (zał. nr 1) kwoty prawidłowo podanej stawki podatku VAT - Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia i sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę brutto 3. Jako inne omyłki określone w pkt 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności: - jeżeli cena podana słownie nie odpowiada cenie podanej liczbą, przyjmuje się za właściwą cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT. XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą, w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 2 lit. a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującej ich współpracę przy realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wartość zawieranej umowy; b) potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odpowiedni dokument gwarancyjny. strona 12 z 22

13 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ustawy Pzp. 6. Po zawarciu umowy, Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto zamówienia. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: pieniądzu; poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 upzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław NR KONTA Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu złożone zostanie w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (pok. Nr 108, I piętro). UWAGA: kopię przelewu bankowego zabezpieczenia lub kopię zabezpieczenia zdeponowanego w kwesturze UWr. wykonawca winien dostarczyć do Centrum Usług informatycznych UWr. w celu załączenia go do umowy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY - WZÓR UMOWY 1. Jako odrębny załącznik nr 7 do SIWZ zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) możliwe są w zakresie: 1) zmiany Wynagrodzenia brutto wynikającą ze zmiany stawki VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, tak w przypadku podwyżki, jak i obniżki. 2) zmiany terminu lub zakresu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Dokumentu Inicjalnego Projektu lub Projektu Wdrożenia w przypadku wystąpienia w czasie realizacji Umowy okoliczności uniemożliwiających wykonanie zobowiązań, tj.: strona 13 z 22

14 a) działanie siły wyższej, takiej jak: pożar, powódź, wojna, atak terrorystyczny, strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, której wystąpienia będą odpowiednio udokumentowane, b) zaistnienie w trakcie realizacji Umowy zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w Procesach Biznesowych, o których mowa w 28 Umowy. XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Ogólne. a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. c) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skarga do sądu 2. Odwołanie. a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. c) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. d) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 3. Skarga do sądu a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. strona 14 z 22

15 nr postępowania: BZP JS pieczęć wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Z ogólnej liczby stron Załącznik nr 1 do SIWZ Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:, Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), a także w sposób oraz zakresie wskazanym w umowie (zał. nr 7 do SIWZ) za cenę ofertową: 1 cena netto za całość przedmiotu zamówienia zł 2 podatek VAT (23%) zł 3 Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia = poz. 1 + poz. 2 zł słownie zł (brutto):..... II. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. III. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. IV. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią SIWZ w wysokości w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. strona 15 z 22

16 VI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami, zmianami SIWZ i informacjami dla Wykonawców, akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. VII. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * VIII. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione: w formie:, w kwocie: IX. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu.... X. Oświadczamy, że udzielamy 24 miesiące gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (wymagania Zamawiającego odnośnie warunków gwarancji zamówienia określone są w Rozdziale 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). XI. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom: * XII. Wraz z Formularzem ofertowym składamy dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji. * jeżeli dotyczy Wykonawcy.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) strona 16 z 22

17 Postępowanie nr BZP JS Załącznik nr 4 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Działając w imieniu (pełna nazwa i adres Wykonawcy) NIP:..., REGON:... i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), a mianowicie dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. strona 17 z 22

18 Postępowanie nr BZP- BZP JS Załącznik nr 3 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE z art. 24 ust 1 ustawy Pzp Składając ofertę w przetargu pn: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami w tym zmianą z dnia 6 lipca 2012 pod poz. 769 Dz. U.)..... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) strona 18 z 22

19 nr postępowania: BZP JS Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron WYKAZ DOSTAW Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego wraz z niezbędną infrastrukturą Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. lp. Odbiorca (Zamawiający) nazwa i adres Przedmiot Opis potwierdzający spełnienie warunku określonego w SIWZ w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 a i b Termin rozpoczęcia wykonywania dostawy Termin zakończenia wykonywania dostawy dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego (ZSKP) w polskiej wersji językowej wykonana dla podmiotu zatrudniającego co najmniej pracowników o wartości brutto:. (wpisać wartość dostawy) 2. dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego (ZSKP) w polskiej wersji językowej, w której ZSKP uwzględniał następujące cechy: - umożliwiał obsługę co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania z możliwością równoczesnego zawarcia z nim umów cywilnoprawnych i wskazania różnych źródeł finansowania, - umożliwiał tworzenie wielu list płac w miesiącu (w szczególności podstawowych, dodatkowych i korygujących) dla różnych grup pracowniczych w różnych terminach wypłat, w tym dla wypłaty z góry. strona 19 z 22

20 3. dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego (ZSKP) w polskiej wersji językowej: a) wykonana dla podmiotu zatrudniającego co najmniej pracowników, o wartości brutto. (wpisać wartość dostawy) i b) w której ZSKP uwzględniał następujące cechy: - umożliwiał obsługę co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania z możliwością równoczesnego zawarcia z nim umów cywilnoprawnych i wskazania różnych źródeł finansowania, - umożliwiał tworzenie wielu list płac w miesiącu (w szczególności podstawowych, dodatkowych i korygujących) dla różnych grup pracowniczych w różnych terminach wypłat, w tym dla wypłaty z góry. 4. dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego (ZSKP) w polskiej wersji językowej Uwaga: Wykonawca wypełnia odpowiednio dwie z czterech pozycji tj.: 1 i 2 lub 3 i 4 Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) strona 20 z 22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo