Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska Pleszew

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew"

Transkrypt

1 Pleszew, dn r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i Urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn. Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego. W związku z przetargiem nieograniczonym ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, dotyczącym w.w przedsięwzięcia informujemy, że wpłynęły do zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 1. Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Ramowego Planu Projektu, tymczasem dokument ten nie jest wymieniony w Rozporządzeniu określającym jakich dokumentów może wymagać Zamawiający. Wnosimy o wykreślenie tego dokumentu z SIWZ Dokument, o którym mowa w pytaniu nie stanowi elementu przedmiotu zamówienia, lecz stanowi potwierdzenie, że oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę infrastruktury sprzętowej i urządzeń teleinformatycznych oraz usługi wdrożeniowe i szkoleniowe w zakresie dostarczonego sprzętu komputerowego, przy czym wymagane jest, aby tworzona w ramach realizacji zamówienia dokumentacja była zgodna z ramowymi dokumentami przedstawionymi w ofercie. Opracowana na etapie realizacji projektu dokumentacja musi uwzględniać wszystkie uwarunkowania projektu oraz musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 2. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający posiada wiedzę, że dokument ten jest charakterystyczny dla postępowań przygotowywanych przez firmy zaprzyjaźnione z LTC pod rozwiązania tej firmy. Zamawiający nie posiada takiej wiedzy aby Ramowy Plan Projektu był charakterystyczny dla jakiejkolwiek firmy. Realizacja złożonych projektów informatycznych (w naszym przypadku obejmujący 7 podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego) wymaga odpowiedniego zaplanowania i realizacji zamówienia. Zamawiający nie wyklucza innych

2 równoważnych metodologii wdrażania projektów informatycznych. 3. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający przyzna, że skoro ten dokument nie jest w wykazie w Rozporządzeniu to nie można skutecznie odrzucić oferty która takiego dokumentu nie będzie zawierać. Odp: Jeżeli nie będzie złożony wymagany dokument który jest częścią oferty wówczas zamawiający odrzuci ofertę. 4. Pytanie nr 4 Zamawiający nie określił w specyfikacji co ten dokument ma zawierać, więc po pierwsze nie będzie mógł zweryfikować jego treści, po drugie takie zapisy powodują, że SIWZ jest obarczone błędami z rażącym naruszeniem Ustawy i postępowanie powinno być unieważnione ze względu na niemożliwość zawarcia wiążącej Umowy. Wnosimy o stosowna modyfikacje SIWZ. Zamawiający określił co ten dokument ma zawierać w SIWZ w punkcie XIV Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty w podpunkcie Pytanie nr 5 Czy zamawiający potwierdzi prawidłowość interpretacji zapisów Ustawy PZP w pytaniu 4 Zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, który może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie nie ma związku z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Pytanie nr 6 Zamawiający wymaga przeprowadzenia dostawy zgodnie z metodologią Prince2, która przewiduje etap analizy przedwdrożeniowej. Tymczasem w SIWZ nie jest przewidziane przygotowanie analizy. Wnosimy o modyfikację SIWZ i wprowadzenie etapów wdrażania / dostaw z godnie z ideą metodologii Prence2. Brak dokładnego określenia przedmiotu zamówienia stanowi rażące naruszenie Ustawy i postępowanie powinno być unieważnione ze względu na niemożliwość zawarcia wiążącej Umowy. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowo określił przedmiot zamówienia. Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub innej równoważnej (Akronim utworzony na podstawie angielskiej nazwy: PRojects IN Controlled Environments Projekty w

3 sterowalnych środowiskach). PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką realizacja przedmiotu zamówienia jest projektem, którego realizacja ma wytworzyć określone produkty. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest postępować w trakcie realizacji zgodnie z metodyką Prince2 przedstawić wraz z ofertą Ramowy Plan Projektu zgodny z metodyką Prince2 lub inną metodyką równoważną. 7. Pytanie nr 7 Bank pamięci w najnowszych serwerach to 3 sloty pamięci. Czy zamawiający poprzez zapis bank pamięci ma na myśli 1 slot? Pod pojęciem bank pamięci zamawiający rozumie jeden slot pamięci. 8. Pytanie nr 8 Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie przez Bank Pamięci. Pod pojęciem bank pamięci zamawiający rozumie jeden slot pamięci. 9. Pytanie nr 9 Do czego Zamawiającemu jest potrzebnych 16 (w domyśle 48 wolnych slotów) wolnych Banków Pamięci? W świetle przepisów dotyczących finansów publicznych, Zamawiający nie może sobie pozwolić na dokonywanie zakupów które czegoś co nie będzie mu potrzebne a jedynie utrudnia Uczciwą Konkurencje. Zamawiający wymaga 16 wolnych banków pamięci (slotów pamięci) ze względu na planowaną późniejszą rozbudowę urządzeń. 10. Pytanie nr 10 Czy dla wymagania: Ilość slotów PCI-E 8x 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 16x1 szt Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile, możliwość obsadzania w min 2 slotach kart PCIe x16 W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. Zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie 2 sloty PCI-Express Gen2 x 8 typu low profile, mozliwośćobsadzenia w min 2 slotach kart PCIe x 16

4 11. Pytanie nr 11 Czy dla wymagania: karta graficznej ATI ES MB Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis: graficzna zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min x W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie. Zamawiający uznaje za równoważne wymagania: karta graficzna zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32 MB na płycie głównej rozdzielczość minimalna 1600 x Pytanie nr 12 Czy dla wymagania: 2x PS/2 Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis: 2x USB? Aktualnie złącza PS są zastępowane przez złącza USB i w zasadzie wychodzą z użycia. Ceny myszy i klawiatur z jednymi i drugimi złączami są w podobnej cenie. Aktualnie nowoczesny sprzęt nie jest już wyposażany w złącza PS/2, złącza te są zastępowane właśnie przez USB. W przypadku zapisu 2 x PS/2 zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie 2xUSB zastosowanie tego rozwiązania nie może jednak pomniejszać ilości wymaganych gniazd USB. 13. Pytanie nr 13 Port SD w serwerze? Wykonawca nigdy nie spotkał się z potrzebą aby w serwerze wykorzystywać taki port. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, ewentualnie o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie rozwiązanie równoważne. Odp: Zamawiający wymaga zastosowania portu SD w serwerze. 14. Pytanie nr 14 Do czego Zamawiający ma zamiar wykorzystywać port SD w serwerze? Port SD będzie przeznaczony do przenoszenia danych z kart SD na serwer.

5 15. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający zgodzi się z tym, że rozwiązaniem równoważnym będzie zastosowanie wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci USB w celu umożliwienia startu serwera z systemu wgranego na tą pamięć? Pamięci na USB są zdecydowanie bardziej popularne. Zastosowanie zewnętrznej lub wewnętrznej pamięci USB nie jest równoważne z zastosowaniem pamięci SD (takie nośniki pamięci obecnie stosujemy) 16. Pytanie nr 16 Moc Zasilaczy w Serwerach. Dlaczego we wszystkich pozycjach dotyczących mocy zasilaczy Zamawiający podaje moc minimalną a tylko w przypadku serwerów moc maksymalną? W przypadku serwerów zamawiający ogranicza moc zasilaczy do 460W/500W z przyczyn ekonomicznych serwery użytkowane będą w pracy ciągłej (24h na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku stacji roboczych nie określamy maksymalnego poboru mocy, a jedynie minimalne wymagania. 17. Pytanie nr 17 Znani producenci serwerów oferują zasilacze o mocy od 450 do 800 Watt przy czym moc faktycznie pobierana jest zależna od konfiguracji serwera a moc maksymalna tylko cyfrą na tabliczce znamionowej. Wnosimy o wykreślenie punktu dotyczącego maksymalnej mocy zasilaczy. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące mocy zasilaczy. Zamawiający może wymagać spełnienia minimalnych / maksymalnych parametrów technicznych sprzętu 18. Pytanie nr 18 Czy Zamawiający uważa, że w przypadku dużego obciążenia serwera zasilacz a większej mocy będzie lepszym rozwiązaniem i zapewni poprawna prace urządzenia? Zamawiający uważa, że za poprawną pracę urządzenia (serwera) nie odpowiada tylko moc zasilacza ale odpowiednia konfiguracja wszystkich podzespołów urządzenia.

6 19. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający potwierdzi, że wystarczającym wymaganiem byłoby aby Serwer pobierał moc nie większą jak wskazane 460/500 Watt podczas swojej normalnej pracy? Zamawiający nie będzie prowadził pomiaru poboru mocy urządzeń. Dostawca powinien dostarczyć urządzenia zgodne z wymogami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 20. Pytanie nr 20 Dlaczego Zamawiający nie zawarł zapisu aby Zasilacze w serwerach charakteryzowały się wysoką skutecznością przetwarzania energii, np. rzędu 92%? Takie rozwiązanie także pozwoliłoby na oszczędności energii i mniejsze nagrzewanie się sprzętu. Wnosimy o dokonanie zapisu w specyfikacji SIWZ aby Zasilacze w serwerach charakteryzowały się wysoką skutecznością przetwarzania energii, większej jak 92%. Zamawiający dopuszcza dostarczenie zasilaczy o wysokiej skuteczności przetwarzania energii. 21. Pytanie nr 21 Zamawiający wymaga maksymalnej ilości dysków 4, a dalej wymaga 4 wolnych kieszeni na dyski. Wymogi te sa ze sobą sprzeczne. Wnosimy o stosowna modyfikacje SIWZ. Wymaganie zainstalowania maksymalnie 4 dysków i pozostawienie co najmniej 4 wolnych kieszeni nie jest sprzeczne. 22. Pytanie nr 22 Uwzględniając obecne coraz tańsze dyski o pojemności przekraczającej 1000GB (podczas gdy zamawiający wymaga pamięci dysku tylko 160 GB) czy zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie Serwera o wysokości 1U z dwoma dyskami 3,5 cala i dwoma wolnymi kieszeniami na dyski 2,5 cala?. Zamawiający wymaga zainstalowania 4 dysków o minimalnej pojemności 160 GB, zainstalowanie jednego dysku o pojemności 1000 GB (1TB) nie jest równoważne. 23. Pytanie nr 23 Czy dla wymagania: 2x PS/2 Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne zapis: 2x USB? Aktualnie złącza PS są zastępowane przez złącza USB

7 i w zasadzie wychodzą z użycia. Ceny myszy i klawiatur z jednymi i drugimi złączami są w podobnej cenie. Aktualnie nowoczesny sprzęt nie jest już wyposażany w złącza PS/2, złącza te są zastępowane właśnie przez USB. Dla wymagania 2 x PS/2 zamawiający uznaje za równoważne rozwiązanie 2xUSB, zastosowanie tego rozwiązania nie może jednak pomniejszać ilości wymaganych gniazd USB. 24. Pytanie nr 24 Czy Zamawiającemu wystarczy wsparcie dla Windows Small Business Server 2008 Standard (x64)? Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 StandardEdition praktycznie nie jest już używany. Zamawiający nie posiada wiedzy na dzień dzisiejszy jakie oprogramowanie zostanie zainstalowane na platformach serwerowych dlatego wymaga aby platformy serwerowe obsługiwały systemy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 25. Pytanie nr 25 Czy na zakupionych serwerach Zamawiający będzie instalował Systemy z rodziny Win 2003 oraz systemy wykorzystujące te wycofywane ze sprzedaży Systemy operacyjne? Prosimy w skazanie nazw aplikacji jakie będą miały być zainstalowane na tych serwerach wykorzystujących Win2003. Zamawiający nie posiada wiedzy na dzień dzisiejszy jakie oprogramowanie zostanie zainstalowane na platformach serwerowych dlatego wymaga aby platformy serwerowe obsługiwały systemy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 26. Pytanie nr 26 Zamawiający tak dobrał kombinację kilku parametrów (lub przepisał wymagania z Karty katalogowej), że wymagania te spełniają tylko Serwery HP. Prawo PZP jak i rekomendacje MSWiA (zamawiający korzysta z dofinansowania MSWiA) zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w taki sposób aby spełniał je tylko jeden

8 produkt (jeden producent). Świadczy tez o tym Wyrok KIO 251/10. Dlatego wnosimy o stosowną modyfikacje zapisów SIWZ. W pkt 2.2 SIWZ (strona 5) Zamawiający postanawia, że: "Uwaga: Wszystkie parametry podane w niniejszej części należy traktować jako minimalne." Zamawiający nie jest specjalistą w dziedzinie sprzętu informatycznego i nie zaprzecza, że konfigurując treść SIWZ posiłkował się konkretnymi modelami sprzętów i ich specyfikacją biorąc pod uwagę potrzeby i przedmiot zamówienia. Nie jest to zabronione prawem. Zamawiający nie ma prawa ograniczać wolnej konkurencji i dlatego też, Zamawiający taką specyfikację określa jako MINIMALNĄ. Każda inna konfiguracja będąca na tym samym poziomie, bądź lepsza Zamawiającemu odpowiada. Takie stanowisko potwierdza KIO w tym samym wyroku, na który powołuje się Wykonawca cyt: "Izba w tym zakresie wskazuje, że wystarczające w tym zakresie byłoby chociaby wskazanie tych najistotniejszych parametrów brzegowych, czy też funkcjonalności dla oceny i porównywalności złożonych ofert. ". Tak właśnie uczynił Zamawiający w tym przypadku, określił parametry brzegowe i wszyscy Wykonawcy, którzy je spełnią będą traktowani tak samo. W związku z powyższym Zamawiający żądanie Wykonawcy uważa za chybione. 27. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający zgodzi się z argumentacja, że w przypadku gdy więcej producentów spełnia wymagania SIWZ to można otrzymać więcej ofert konkurencyjnych? Pytanie nie dotyczy wymagań SIWZ. 28. Pytanie nr 28 Bank pamięci w komputerach to 2 sloty pamięci. Czy zamawiający poprzez zapis bank pamięci ma na myśli 1 slot? Zamawiający poprzez zapis bank pamięci ma na myśli 1 slot. 29. Pytanie nr 29 Zamawiający wymaga 3 slotów PCI, tym czasem złącza te są już wycofywane z użycia. W jakim celu Zamawiający wymaga 3 slotów PCI?

9 Zamawiający będzie wykorzystywał karty rozszerzeń podłączane do portów PCI, dlatego jest taki zapis w SIWZ. 30. Pytanie nr 30 Jakie karty przyszłościowo mają być zamontowane w tych komputerach na 3 slotach PCI? Zamawiający nie musi określać jakie karty zamierza instalować w portach PCI, karty te nie są przedmiotem zamówienia. 31. Pytanie nr 31 Czy Zamawiającemu wystarczyłyby 2 sloty PCI? Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia ilości portów PCI do 2 szt. 32. Pytanie nr 32 Zamawiający wymaga czytnika kart 22 w 1. Czy zamawiający będzie wykorzystywał 22 formaty kart pamięci we wszystkich komputerach? Zamawiający nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie karty będą w przyszłości wykorzystywane, dlatego chcąc zachować uniwersalność czytnika wymaga dostarczenia czytnika 22 w Pytanie nr 33 Prosimy o enumeratywne wylistowanie wszystkich rodzajów kart które mają być czytane przez ten czytnik. Brak dokładnego określenia przedmiotu zamówienia stanowi rażące naruszenie Ustawy i postępowanie powinno być unieważnione ze względu na niemożliwość zawarcia wiążącej Umowy. Zamawiający nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie karty będą w przyszłości wykorzystywane, założenie, że czytnik będzie obsługiwał 22 standardy kart zapewni wszechstronność urządzenia. 34. Pytanie nr 34

10 Czy Zamawiającemu wystarczyłby czytnik 20 w 1? Nie, najbardziej powszechne są czytnik kart 22 w Pytanie nr 35 Złącze SPDIF służy do podłączenia do komputera kina domowego. Czy Zamawiający we wszystkich komputerach widzi potrzebę podłączenia Kina Domowego? Na dzień dzisiejszy większość producentów sprzętu IT takie złącze standardowo montuje na płytach głównych. 36. Pytanie nr 36 Czy można zaoferować komputery bez SPDiF? Nie można zaoferować komputery bez SPDiF. 37. Pytanie nr 37 Dlaczego w przypadku stacji roboczych Zamawiający wymaga zasilaczy o mocy większej jak 300 W, czyli o dużej mocy a w przypadku serwerów nie więcej jak, czy o mniejszej mocy? W przypadku serwerów zamawiający ogranicza moc zasilaczy z przyczyn ekonomicznych serwery użytkowane będą w pracy ciągłej (24h na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku stacji roboczych nie określamy maksymalnego poboru mocy, a jedynie minimalne wymagania. 38. Pytanie nr 38 Czy zamawiający uzna za spełnienie swoich wymagań w przypadku zaoferowani Monitora o parametrach: częstotliwość pozioma khz, częstotliwość pionowa Hz, zamiast: Częstotliwość odchylania poziomego khz, częstotliwość odchylenia pionowego Hz,? Jak widać różnica jest minimalna, nie mająca wpływu na użytkowanie. Informujemy, że zamawiający dopuszcza dostawę monitorów wyposażonych w

11 technologię o częstotliwość odchylenia poziomego 30-80kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. 39. Pytanie nr 39 W jakim celu zmawiający chce do wszystkich Monitorów montaż na ścianie (VESA) 75 x 75 mm? Większość wiodących producentów monitorów daje możliwość montowania monitorów na ścianie VESA, dlatego ten parametr znalazł się w SIWZ. 40. Pytanie nr 40 Czy Zamawiający wszystkie te Monitory będzie montował na ścianie? Zamawiający planuje ustawić monitory na biurkach, jednak chce mieć również możliwość ewentualnego montażu ich na ścianach. 41. Pytanie nr 41 Czy za równoważne do VESA 75 x 75 mm Zamawiający uzna VESA 100 x100 mm? Uchwyt 100 na 100 zapewni większa trwałość montażu. Zamawiający uzna możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. 42. Pytanie nr 42 W jakim celu Zamawiający wymaga wyposażenia Laptopa w Kamerkę 2MPx? W celu uzyskania wyższej rozdzielczości obrazu. 43. Pytanie nr 43 Czy Zamawiający będzie korzystał z aplikacji multimedialnych? Prosimy o wskazanie jakich. Zamawiający nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie aplikacje multimedialne będą wykorzystywane na urządzeniach. 44. Pytanie nr 44

12 Czy Zamawiającemu wystarczy kamerka 1.3Mpx? Jest to rozdzielczość wystarczająca do korzystania z wideoczatów i telekonferencji. Zamawiającemu nie dopuszcza ofert ze sprzętem wyposażonym w kamerę 1.3Mpx gdyż nie jest na tą chwilę przewidzieć jakie aplikacje multimedialne będą wykorzystywane na urządzeniach. 45. Pytanie nr 45 LightScribe to rozwiązanie charakterystyczne dla firmy HP. To funkcja wykonywania nadruków na płytach CD/DVD Czy Zamawiający zamierza korzystać z tej funkcji na wszystkich komputerach? Metoda ta została opracowana przez firmę Hewlett-Packard, a licencję na jej używanie wykupiło wiele firm produkujących nagrywarki DVD. Zamawiający zamierza korzystać z tej technologii na wszystkich komputerach. 46. Pytanie nr 46 Czy Zamawiający dotychczas korzysta z wykonywania nadruków na płytach? Tak korzystał. 47. Pytanie nr 47 Czy zamawiającemu wystarczą komputery bez LightScribe? Zamawiającemu nie wystarczą komputery wyposażone w napędy bez technologii LightScribe, zamawiający wymaga dostarczenia komputerów wyposażonych w napędy z LightScribe. 48. Pytanie nr 48 Czy za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna DisplayPort zamiast HDMI? DisplayPort i HDMI służą do podłączania do komputerów telewizorów o dużej rozdzielczości. DisplayPort jest rozwiązaniem nowszym i kompatybilnym z HDMI. Nie zamawiający nie uzna za równoważne rozwiązanie DisplayPort zamiast HDMI

13 49. Pytanie nr 49 Czy Zamawiający możliwość czytania kart Memory Stick uzna za rozwiązanie równoważne do czytania kart MMC? Karty MMC wychodzą z użycia i są zastępowane przez inne. Obecnie w sprzedaży są karty MMC o wielkości pamięci do 2 GB, natomiast MS i SD o znacznie większych pojemnościach pamięci, 16 GB i większych. Zamawiający nie uzna za równoważne zastosowanie czytnika kart MMC 50. Pytanie nr 50 Może Zamawiającemu wystarczy zaoferowanie laptopa z czytnikiem kart MS i SD? Zamawiającemu nie wystarczy zaoferowania laptopa z czytnikiem kart MS i SD, wymagania Zamawiającego są opisane w SIWZ 51. Pytanie nr 51 Zamawiający w kilku punktach specyfikacji wymaga wykonania kilku usług. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko te usługi które zostały literalnie opisane w Specyfikacji SIWZ. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w świetle prawa jest związany treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający tym samym potwierdza, że postanowienia SIWZ są dla niego wiążące. 52. Pytanie nr 52 W SIWZ Zamawiający określił szkolenie użytkowników EOD, tymczasem przedmiot zamówienia nie obejmuje EOD. Prosimy o szczegółowe przedstawienie zakresu tego szkolenia. W specyfikacji SIWZ Zamawiający nie zawarł określenia szkolenie użytkowników EOD, a jedynie szkolenie uczestników projektu. Przedmiotem usług szkoleniowych nie jest szkolenie w zakresie EOD. Szczegółowe informacje na temat usług szkoleniowych znajdują się w szczegółowym opisie zamówienia pkt Pytanie nr 53

14 Na jakiej podstawie Zamawiający określi czy szkolenia z EOD zostały prawidłowo zrealizowane? Orzecznictwo i prawo PZP zakazuje stosowania uznaniowości. Zamawiający ani nie ogranicza konkurencji ani nie stosuje "uznaniowości". Pomimo to Zamawiający informuje Wykonawców, że dokona oceny prawidłowej realizacji z uszanowaniem prawa o wydatkowaniu finansów publicznych. 54. Pytanie nr 54 W załączniku 1A - formularz cenowy Zamawiający wymaga podania Nazwy, wersji, typu produktu. Ustawa i orzecznictwo PZP pozwala wymagać od wykonawców jedynie takich dokumentów i informacji które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotem Zamówienia jest zakup sprzętu o konkretnych parametrach, skoro także w tym załączniku Wykonawcy mają podać szczegółowy opis urządzeń to w jakim celu mają jeszcze podawać nazwę oferowanego urządzenia? Odp: Wykonawca wymaga tej informacji ponieważ chce wiedzieć co konkretnie kupuje. 55. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający potwierdzi, że nazwa, wersja i typ produktu mają znaczenie wyłącznie informacyjne? Nazwa, wersja i typ produktu mają znaczenie informacyjne. 56. Pytanie nr 56 Jeśli dane te mają charakter wyłącznie informacyjny to wnosimy o wykreślenie kolumny "Nazwa, wersja, typ produktu" z załącznika numer 1A. Odp: Zamawiający wymaga tej informacji 57. Pytanie nr 57 Wnosimy o umożliwienie złożenia oferty wszystkim czołowym producentów serwerów. Zamawiający powinien wykreślić wymóg aby zasilacz miał moc max 460/500Watt, ewentualnie dopuścić zasilacze o mocy do 800 Watt, ewentualnie zapisać aby serwer nie pobierał więcej mocy jak 460/500 Watów średnio podczas normalnej eksploatacji. Takim zapisem Zamawiający dostanie oszczędne zasilacze i umożliwi uczciwą konkurencje między producentami serwerów.

15 Odp: W przypadku serwerów zamawiający ogranicza moc zasilaczy z przyczyn ekonomicznych serwery użytkowane będą w pracy ciągłej (24h na dobę, 7 dni w tygodniu). Dlatego nie dopuszcza się zastosowanie zasilaczy o mocy powyżej 500W. Jednocześnie informujemy, że w w.w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 1. Pytanie nr 1 SIWZ pkt X Całość zadania należy zrealizować w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Czy zamawiający przewiduje w powyższym terminie realizacje dostawy i szkoleń Użytkowników, Liderów i Administratorów, które mogą być po dostawie i wymagają obecności pracowników Zamawiającego i nie są zależne od Wykonawcy? Na powyższe pytanie odpowiadamy, że w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy należy zrealizować całość zadania. 2. Pytanie nr 2 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Skaner 1 i odpowiednio Skaner 2 Do pierwszego urządzenia zastępczego dołączony jest bezpłatnie nowy zestaw części eksploatacyjnych. Jaki zestaw części eksploatacyjnych ma na myśli Zamawiający w przypadku skanera? Pod pojęciem część eksploatacyjnych zamawiający ma na myśli płyn czyszczący do szyby skanera. W ilości 1 sztuki na skaner, minimalna pojemoność płynu to 250 ml. 3. Pytanie nr 3 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Skaner 1 i odpowiednio Skaner 2 Oferent do oferty dokument potwierdzający możliwość spełnienia powyższego warunku

16 Spełnienie jakich warunków ma zawierać załączony dokument? Czy tylko dotyczy to ostatniego zdania, czy tez całego akapitu zaczynającego się od 36 miesięczna gwarancja Zdanie to dotyczy ostatniego akapitu tj. warunków gwarancji. 4. Pytanie nr 4 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 1 i odpowiednio Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 2 Oryginalny Windows 7 Professional 32 z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację systemu Windows XP Professional, Jaką niestandardową instalację systemu Windows XP Professional ma na myśli Zamawiający? Czy chodzi o standardowe prawo do downgrade-u, z Windows 7 Professional do Windows XP Professional? Zamawiający ma na myśli standardowe prawo do downgrade-u, z Windows 7 Professional do Windows XP Professional. 5. Pytanie nr 5 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 1 i odpowiednio Stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem 2 W zakresie monitora, czy zamawiający przyjmie monitor z częstotliwością odchylania poziomego khz, oraz montaż VESA 100x100mm? Informujemy, że zamawiający dopuszcza dostawę monitorów wyposażonych w technologię o częstotliwość odchylenia poziomego 30-80kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. 6.Pytanie nr 6 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

17 Ppkt Hot Spot Wymagany protokół IEEE 802.3z definiuje porty światłowodowe (Ethernet over Fiber-Optic ) Czego nie zawiera wymóg liczba portów 10/100 Mbit 16 szt. Czy w związku z tym przełącznik ma obsługiwać Gigabit Ethernet na światłowodzie, jeśli tak to ile portów i jakie? Podobnie protokół 802.3ab definiuje obsługę Gigabit Ethernet poprzez porty RJ45, czy oznacza to, że mają być takie porty? Czy Zamawiający ma myśli 16 portów 10/100/1000MB, czy tez switch musi posiadać osobne porty Gigabite? Jeśli tak to czy zamawiający dopuszcza porty Combo RJ45/SFP? Czy może być przełącznik zarządzalny, który jest lepszy w funkcjonalności niż niezarządzalny Przełącznik nie musi obsługiwać portów Gigabit Ethernet, zamawiający dopuszcza porty Combo oraz switch zarządzalny. 7. Pytanie nr 7 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Hot Spot Akcess Point Co oznacza parametr Temperatura pracy C? Logowanie zdarzeń z ilu dni ma zbierać i przechowywać Access Point w pamięci? W specyfikacji jest oczywista pomyłka dotycząca parametrów temperatury pracy Access Pointa powinno być 40 C. Logowanie zdarzeń - ta funkcjonalność nie jest wymagana. 8. Pytanie nr 8 Załącznik nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Ppkt Serwer 1 i odpowiednio Serwer 2

18 Sterownik macierzy Smart Array P410i Jakimi parametrami równoważności będzie kierował się Zamawiający? Opis dotyczący równoważności elementów oferty dokładnie opisuje pkt III.3 SIWZ 9. Pytanie nr 9 1. Czy zamawiający dopuści technologię i sprzęt o częstotliwość odchylenia poziomego 30-82kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. Zmiana taka spowodowałaby zwiększenie konkurencyjności poprzez dopuszczenie sprzętu wielu producentów. Informujemy, że zamawiający dopuszcza dostawę monitorów wyposażonych w technologię o częstotliwość odchylenia poziomego 30-80kHz oraz możliwość montażu na ścianie (VESA) 100 x 100 mm. Prosimy o zwrotne potwierdzenie faksem ( ) otrzymania niniejszych odpowiedzi. z.up. Starosty Bogusława Prażucha Sekretarz Powiatu

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 Łódź, dnia 19 kwietnia 2011 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo