Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015"

Transkrypt

1 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: PGS Software S.A. ul. Klecińska Wrocław Polska NIP: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: ,10 zł Kapitał wpłacony: ,10 zł KRS:

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował Komentarze zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Oświadczenie zarządu strona

3 1. Informacje ogólne Dane Spółki Nazwa firmy Forma prawna PGS SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna Kapitał zakładowy ,10 Organ prowadzący rejestr, numer KRS Adres ul. Klecińska 123, Wrocław Telefon Fax E- mail www NIP soft.com Przedmiot działalności Spółki PGS Software S.A. jest Spółką informatyczną specjalizującą się w dostarczaniu usług programistycznych i testowych, głównie z zakresu rozwiązań mobilnych, internetowych oraz bazodanowych. Model biznesowy Spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, poprzez wdrożenia poszczególnych produktów aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe, przy czym większość aplikacji przygotowywana jest według bardzo specyficznych potrzeb, co wymaga odrębnego oraz indywidualnego podejścia na każdym z etapów cyklu życia produktu. Klientami firmy są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, najczęściej z branży informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Ponad 90% przychodów Spółki generowane jest przez klientów z krajów europejskich, głównie z krajów skandynawskich, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. Pracownicy firmy rozlokowani są obecnie w czterech biurach - we Wrocławiu, Rzeszowie Warszawie i Gdańsku. Są to lokalizacje z łatwym dostępem do lotnisk międzynarodowych, co pozwala na swobodne prowadzenie projektów w dowolnym miejscu na świecie. 3 strona

4 Obecnie dzięki swojemu rozmiarowi Spółka posiada doskonałe kadry do prowadzenia projektów o różnym rozmiarze. Wyszkolona grupa menedżerów została już wielokrotnie doceniona przez klientów. To powoduje, że Spółka systematycznie zwiększa swoją atrakcyjność jako partnera biznesowego. Produkty oferowane przez Spółkę wykonywane są w wielu technologiach, z których najpopularniejsze to: Microsoft.NET, Java, PHP jak również platformy mobilne działające w systemach operacyjnych Android i ios. Ponadto, Spółka posiada status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, co zapewnia łatwiejszy dostęp do szeregu produktów oferowanych przez Microsoft. Wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług zapewnia realizowanie przez Spółkę projektów w metodologii Scrum, polegającej na dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu, włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy oraz samoorganizacji zespołu projektowego. Jedenastu aktualnych członków zespołu posiada status Certified Scrum Master. Kluczowi zarządzający mają certyfikat PMP (Project Management Professional) oraz Prince2. Zakres posiadanych kompetencji, potwierdzonych przez niezależne źródła, przekłada się pozytywnie na wiarygodność i konkurencyjność Spółki. PGS Software S.A. kładzie szczególny nacisk na bieżącą komunikację z klientem, będącą jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu. Spółka posiada zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające śledzić na bieżąco postęp realizowanych projektów. Ponadto, również i klienci mogą korzystać z tych właśnie narzędzi (przez Internet). Klienci Spółki wielokrotnie wyrażali swoje zadowolenie ze sposobu komunikacji między ich działami technicznymi a zespołami programistycznymi PGS Software. Organy Spółki W skład zarządu PGS Software S.A. na dzień publikacji raportu wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Wojciech Gurgul Prezes Zarządu 14 maja maja 2016 Paweł Gurgul Wiceprezes Zarządu 14 maja maja strona

5 W skład Rady Nadzorczej PGS Software S.A. na dzień publikacji raportu wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Paweł Piwowar Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Bierkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Therese Asmar Członek Rady Nadzorczej Paweł Zdanowicz Członek Rady Nadzorczej Piotr Szkutnicki Członek Rady Nadzorczej W okresie od 13 lutego 2015 do 15 maja 2015 nie nastąpiły żadne zmiany zarówno w składzie Zarządu PGS Software S.A., jak i w składzie Rady Nadzorczej PGS Software S.A. Struktura akcjonariatu Spółki Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 15 maja 2015r. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wojciech Gurgul ,17% 44,58% Paweł Gurgul ,17% 44,58% Pozostali ,66% 10,84% SUMA ,00% 100,00% 5 strona

6 Akcje w posiadaniu osób zarządzających wg stanu na dzień 15 maja 2015r. Akcjonariusz Funkcja Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wojciech Gurgul Prezes Zarządu ,17% 44,58% Paweł Gurgul Wiceprezes Zarządu ,17% 44,58% Liczba zatrudnionych w Spółce Na koniec marca 2015 roku Spółka zatrudniała (w przeliczeniu na pełne etaty): 125,07 osób. Skład grupy kapitałowej Emitenta W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień wchodziły: ipgs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której Emitent posiadał 100% udziałów PGS Software Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w której Emitent posiadał 100% udziałów. Informacja na temat podstawy zwolnienia Spółek zależnych z obowiązku objęcia konsolidacją W związku z małą skalą działalności spółek zależnych od Emitenta: ipgs Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PGS Software Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii i faktem, że ich dane finansowe nie są istotne dla wyników finansowych Spółki, Zarząd odstąpił od konsolidacji ich wyników z wynikami PGS Software SA. 6 strona

7 2. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował Wybrane dane finansowe WYSZCZEGÓLNIENIE I. Kapitał własny , ,20 II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe , ,92 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,12 V. Zobowiązania długoterminowe , ,31 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,60 WYSZCZEGÓLNIENIE I kwartał Okres od do I kwartał Okres od do Przychody netto ze sprzedaży , ,64 Amortyzacja , ,67 Zysk/strata na sprzedaży , ,09 Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,72 Zysk/strata brutto , ,19 Zysk/strata netto , ,62 7 strona

8 Bilans jednostkowy AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,64 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , , , ,61 2. Wartość firmy , ,59 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,93 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,51 1. Środki trwałe , ,51 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządzenia techniczne i maszyny , ,92 d) Środki transportu , ,82 e) Inne środki trwałe , ,77 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 8 strona

9 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,41 I. Zapasy , ,85 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy , ,85 II. Należności krótkoterminowe , ,92 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , ,82 do 12 miesięcy , ,82 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,46 c) inne , ,05 d) dochodzone na drodze sądowej 9 strona

10 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,18 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,18 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,06 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , , , ,87 - inne środki pieniężne , ,25 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,46 SUMA AKTYWÓW , ,05 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,20 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,10 10 strona

11 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,49 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,24 VIII. Zysk (strata) netto , ,62 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) , ,25 X. Kapitał mniejszości B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , ,85 I. Rezerwy na zobowiązania , ,94 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,00 3. Pozostałe rezerwy ,94 II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , , , ,00 11 strona

12 b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,60 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , ,71 do 12 miesięcy , ,71 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,72 h) z tytułu wynagrodzeń , ,90 i) inne , ,59 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW , ,05 12 strona

13 Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I kwartał Okres od do I kwartał Okres od do , ,64 - od jednostek powiązanych , ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,64 B. Koszty działalności operacyjnej , ,55 I. Amortyzacja , ,67 II. Zużycie materiałów i energii , ,54 III. Usługi obce , ,96 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,83 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,62 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,16 VII. Podróże służbowe , ,90 VIII. Pozostałe koszty rodzajowe IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,87 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) , ,09 13 strona

14 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,08 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , ,08 IV. Dotacje rozwojowe E. Pozostałe koszty operacyjne ,60 56,45 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,16 0 III. Inne koszty operacyjne ,44 56,45 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) , ,72 G. Przychody finansowe , ,90 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 4 644, ,75 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , ,15 H. Koszty finansowe 3 499, ,43 I. Odsetki, w tym: 3 499, ,43 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 14 strona

15 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) , ,19 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , ,19 L. Podatek dochodowy , ,57 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K- L- M) , ,62 15 strona

16 Zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie Okres od do Okres od do I. Kapitał (fundusz) własny , ,58 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Ia. 1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie ( z tytułu) - wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy , ,10 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie ( z tytułu) 16 strona

17 - udziały przeznaczone do sprzedaży - udziały przeznaczone do umorzenia b) zmniejszenie (z tytułu) - sprzedaż udziałów 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie ( z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny , ,49 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 17 strona

18 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,99 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,99 a) zwiększenie ( z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) wypłaty dywidendy zwiększenie kapitału zapasowego 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie ( z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 18 strona

19 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,99 8. Wynik netto , ,62 a) zysk netto , ,62 b) strata netto c) odpisy z zysku II. III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,20 19 strona

20 Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Okres od do Okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,62 II. Korekty razem , ,20 1. Amortyzacja , , Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , , , ,00 5. Zmiana stanu rezerw , ,57 6. Zmiana stanu zapasów , ,84 7. Zmiana stanu należności , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty III. B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,42 I. Wpływy ,00 20 strona

21 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , , Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: , ,31 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 21 strona

22 4. Inne wydatki inwestycyjne III. C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,31 I. Wpływy 5 180,0 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 180,0 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , , Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,55 8. Odsetki 3 499, ,43 9. Inne wydatki finansowe , ,41 22 strona

23 III. D. E. F. G. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/- C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania , , , , , , , , , , , ,20 23 strona

24 3. Komentarze zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. Miniony kwartał był kolejnym okresem wzrostu sprzedaży. Przychody urosły o 39% r/r i o 12% w stosunku do IV kwartału 2014 roku. Kolejno luty, marzec a potem kwiecień były rekordowymi miesiącami pod względem uzyskiwanych przychodów przez Emitenta. Zgodnie z przewidywaniami Zarządu przedstawionymi w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2014 roku początek roku był trudny dla uzyskiwania dobrego wyniku operacyjnego. Działania zapowiadane w poprzednim raporcie przyniosły oczekiwane rezultaty i stąd druga połowa kwartału była już dobra i uzyskiwane marże satysfakcjonujące. Obecnie ilość osób pozostających bez projektów jest na optymalnym, naszym zdaniem, poziomie. Pozwala to rozpoczynać płynnie nowe projekty jednocześnie nie generując znaczących kosztów osobowych. Zjawiska mające pozytywny wpływ na wyniki Emitenta w I kwartale: Utrzymywał się wzrost sprzedaży zarówno do nowych jak i starych klientów. Spośród 10 największych klientów Spółki w I kwartale trzech pozyskano w ciągu ostatniego pół roku. Ale już biorąc dane za kwiecień 2015 roku takich klientów było aż sześciu. To pokazuje, że obroty Emitenta rosną dzięki pozyskiwaniu atrakcyjnych nowych klientów. Spółka zwiększyła zespół. Tradycyjnie I kwartał roku jest okresem, gdy nie ma wielu urlopów. Zjawiska mające negatywny wpływ na wyniki Emitenta w I kwartale: Pod koniec kwartału złoty gwałtownie się umocnił. Uzyskiwane przychody w PLN nie rosły więc tak szybko, jak to wynika z faktur wystawianych w walutach. Spółka jednak sprzedawała waluty niemal wyłącznie jako dostawy pod wcześniej zawarte kontrakty terminowe po wyższych niż rynkowych kursach. Utworzono odpisy na część należności. W tym jeden odpis na 30 tys. funtów, który już po zakończeniu kwartału został zmniejszony do 17 tys. funtów w wyniku podpisania porozumienia z klientem. Okres w którym nie udało się dobrze zbilansować rekrutacji i sprzedaży Spółka ma już raczej za sobą. W tej chwili trwa rekrutacja i niezbędne jest powiększenie zespołu by uzyskać wzrosty sprzedaży w kolejnych kwartałach. Zarząd obserwuje, że ceny usług na rynku rosną wraz ze wzrostem wynagrodzeń pracowników IT. To proces, którym trudno się zarządza i który na pewno nie pomaga w stabilnym planowaniu budżetu i uzyskiwanych marż. 24 strona

25 W większości przypadków jednak klienci rozumieją zmieniającą się sytuację rynkową. Średnia cena sprzedaży usług przez Spółkę systematycznie rośnie. Podpisana została umowa na najem nowego biura w prestiżowej lokalizacji w Gdańsku. Obecnie zespół liczy tam około 25 osób. Co miesiąc jednak rośnie i mamy nadzieję, że będzie to najszybciej rozwijane biuro PGS Software. Przeprowadzka do nowego biura planowana jest pod koniec 2015 roku w związku z czym powiększyliśmy najmowaną powierzchnię w obecnej, tymczasowej lokalizacji. Głównym rynkiem na którym Spółka się rozwija jest Wielka Brytania. Powoduje to też zmianę struktury przychodów jeśli chodzi o waluty. Systematycznie rośnie udział sprzedaży w funtach. Jeszcze kwartał temu były one nieistotne. W kwietniu sprzedaż w funtach odpowiadała już za 27% sprzedaży Spółki. Dla porównania w styczniu było to 4%. Nie jest to całkowicie odzwierciedlone w zawartych kontraktach zabezpieczających, choć część takich transakcji została zawarta. Zarząd będzie dostosowywał strukturę zabezpieczeń do struktury sprzedaży w poszczególnych walutach. Zarząd jest zadowolony z wyników osiągniętych w I kwartale. Uważamy, że osiągnięte efekty dobrze prognozują na dalszy rozwój Spółki. 25 strona

26 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Informacja nt. działalności badawczo- rozwojowej W I kwartale 2015 roku Emitent nie prowadził działalności badawczo- rozwojowej. 26 strona

27 5. Oświadczenie zarządu Zarząd PGS Software S.A. ( Emitent ) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 27 strona

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.09.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.09.2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo