OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE"

Transkrypt

1 1/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Adres pocztowy: ul. Pileckiego 63 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Polska Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, ul. Pileckiego 63, Warszawa Michał Piasecki Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE Zamówienia sektorowe)

2 2/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3 3/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) 16-CPI-WA-2244/10 IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane): Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP OJS esender Login: ENOTICES_CPIMSWiA Dane referencyjne ogłoszenia: (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S z dnia 05/06/2010 (dd/mm/rrrr) IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/06/2010 (dd/mm/rrrr)

4 4/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. Zamówienia nie udzielono. Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. Wszystkich części Jednej lub więcej części VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia) VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami. Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się Sekcja III Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami o wskazanych kwalifikacjach minimalnych: 1. Kierownik Projektu - Liczba osób: 1, a. posiada kwalifikacje potwierdzone jednym ze wskazanych PRINCE2 Practitioner lub IPMAmin. Level C lub Project Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami o wskazanych kwalifikacjach minimalnych: 1.Kierownik Projektu - Liczba osób: 1, a. posiada kwalifikacje potwierdzone jednym ze certyfikatów: wskazanych certyfikatów: PRINCE2 Practitioner lub IPMAmin. Level C lub Project

5 5/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się Management (PMP) b. w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego); c. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował, pełniąc funkcję kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budżetem powyżej 20 milionów złotych brutto; d. posiada wyższe e. posiada płynną znajomość języka polskiego; f. posiada poświadczenie 2.Zastępca Kierownika Projektu - Liczba osób: 1 a. posiada kwalifikacje potwierdzone jednym ze Professional Management Professional (PMP) b. w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego); c. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował, pełniąc funkcję kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budżetem powyżej 20 milionów złotych brutto; d. posiada wyższe e. posiada płynną znajomość języka polskiego; f. posiada poświadczenie 2.Zastępca Kierownika Projektu - Liczba osób: 1 a. posiada kwalifikacje potwierdzone jednym ze wskazanych certyfikatów: wskazanych certyfikatów: PRINCE2 Practitioner lub PRINCE2 Practitioner lub IPMAmin. Level C lub Project IPMAmin. Level C lub Project Management Professional Management Professional (PMP) (PMP) b. w ciągu ostatnich 3 lat pełnił b. w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika projektu w co funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym najmniej jednym zakończonym sukcesem projekcie (odebranym sukcesem projekcie (odebranym przez zamawiającego); przez zamawiającego); c. w ciągu ostatnich 3 lat c. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował, pełniąc funkcję zrealizował, pełniąc funkcję kierownika projektu, co najmniej kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budżetem powyżej 10 1 projekt z budżetem powyżej 10 milionów złotych brutto; milionów złotych brutto; d. posiada wyższe d. posiada wyższe e. posiada płynną znajomość e. posiada płynną znajomość języka polskiego; języka polskiego; f. posiada poświadczenie f. posiada poświadczenie 3. Architekt - Liczba osób: 1-3. Architekt - Liczba osób: 1 - a. w ciągu ostatnich 3 a. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie 12 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania w zakresie projektowania (tworzenia)architektury systemów informatycznych; (tworzenia)architektury systemów informatycznych; b. w ciągu ostatnich 3 lat b. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie doświadczenie w zakresie

6 6/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się posługiwania się językiem UML 2.0; c. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych; d. co najmniej dwóch z nich w ciągu ostatnich 3 lat, brało udział w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych i było odpowiedzialnych za zaprojektowanie architektury IT systemu; wartość co najmniej jednego z tych projektów była większa niż 10 milionów złotych brutto; e. posiada płynną znajomość języka polskiego f. posiada poświadczenie 4. Analityk: Liczba osób: 3 - a. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych; b. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: model udanych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, diagramów DFD uwzględniających uczestników projektu i użytkowników; c. co najmniej dwóch z nich modelowało procesy biznesowe, w ciągu ostatnich 3 lat, posługiwania się językiem UML 2.0; c. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie architektury: projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych; d. w ciągu ostatnich 3 lat brał udział w co najmniej 2 projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych i był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu; wartość co najmniej jednego z tych projektów była większa niż 10 milionów złotych brutto; e. posiada płynną znajomość języka polskiego f. posiada poświadczenie 4. Analityk: Liczba osób: 3 - a. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych; b. w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: model udanych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, diagramów DFD uwzględniających wszystkich wszystkich uczestników projektu i użytkowników; c. co najmniej dwóch z nich modelowało procesy biznesowe, w ciągu ostatnich 3 lat, w co najmniej 2 projektach

7 7/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się w co najmniej 2 projektach z zakresem modelowania z zakresem modelowania procesów biznesowych procesów biznesowych (modelowanie dotyczyło m.in. (modelowanie dotyczyło m.in. istniejących, istniejących, wdrożonych procesów); d. Co najmniej dwóch z nich zbierało i specyfikowało wymagania z zastosowaniem języka UML w ciągu ostatnich3 lat, w co najmniej 2 projektach; e. Co najmniej jeden z nich w ciągu ostatnich 3 lat przez okres co najmniej 6 miesięcy zarządzał zespołem zadaniowym. f. posiada płynną znajomość g. posiada poświadczenie 5. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Liczba osób: 1 - a. posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji CISA lub CISSP poświadczona ważnym certyfikatu CISA lub CISSP; w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI (zabezpieczenia sieci LAN/ WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników); c. posiada płynną znajomość d. posiada poświadczenie 6. Ekspert ds. wdrożenia i utrzymania: Liczba osób: 2 - a. posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych (w ostatnich latach odpowiadał za przeprowadzenie zakończonego sukcesem wdrożenia w którym liczba użytkowników końcowych przekracza 100 osób); w zakresie projektowania i wdrażania systemów wdrożonych procesów); d. Co najmniej dwóch z nich zbierało i specyfikowało wymagania z zastosowaniem języka UML w ciągu ostatnich3 lat, w co najmniej 2 projektach; e. Co najmniej jeden z nich w ciągu ostatnich 3 lat przez okres co najmniej 6 miesięcy zarządzał zespołem zadaniowym. f. posiada płynną znajomość g. posiada poświadczenie 5. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Liczba osób: 1 - a. posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji CISA lub CISSP poświadczona ważnym certyfikatu CISA lub CISSP; w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI (zabezpieczenia sieci LAN/ WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników); c. posiada płynną znajomość d. posiada poświadczenie 6. Ekspert ds. wdrożenia i utrzymania: Liczba osób: 2 - a. posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych (w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadał za przeprowadzenie zakończonego sukcesem wdrożenia w którym liczba użytkowników końcowych przekracza 100 osób); w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości

8 8/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się zapewnienia ciągłości funkcjonowania funkcjonowania (synchronizowanie (synchronizowanie i przełączanie i ośrodków przełączanie przetwarzania, backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); c. posiada doświadczenie w opracowaniu Planu Ciągłości Działania; d. posiada doświadczenie w projektowaniu utrzymania dla systemów informatycznych, ośrodków przetwarzania, systemy dla systemów informatycznych, projektowaniu procesów projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności oraz odpowiedzialności oraz definiowaniu katalogu usług; definiowaniu katalogu usług; e. posiada płynną znajomość e. posiada płynną znajomość f. posiada poświadczenie f. posiada poświadczenie 7. Ekspert ds. wytwarzania 7. Ekspert ds. wytwarzania oprogramowania: Liczba osób 3 oprogramowania: Liczba osób a. posiada doświadczenie w a. posiada doświadczenie w programowaniu przy użyciu programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych powszechnie stosowanych języków programowania w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 1 milion złotych brutto; b. posiada umiejętność tworzenia dokumentacji w języku polskim. c. posiada poświadczenie 8. Ekspert ds. wsparcia projektów: Liczba osób: 1 - a. posiada wyższe w przygotowywaniu i utrzymywaniu projektowej zgodnie z metodykąprince2/pmi; c. posiada doświadczenie w prowadzeniu Biura Projektu (raportowanie, sprawozdawczość, organizacja systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); c. posiada doświadczenie w opracowaniu Planu Ciągłości Działania; d. posiada doświadczenie w projektowaniu utrzymania języków programowania w co najmniej 2 projektach informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów przekraczała 1 milion złotych brutto; b. posiada umiejętność tworzenia dokumentacji w języku polskim. c. posiada poświadczenie 8. Ekspert ds. wsparcia projektów: Liczba osób: 1 - a. posiada wyższe w przygotowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji dokumentacji projektowej zgodnie z metodykąprince2/pmi; c. posiada doświadczenie w prowadzeniu Biura Projektu (raportowanie, sprawozdawczość, organizacja

9 9/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się spotkań, kontakty z uczestnikami projektu). d. posiada płynną znajomość e. posiada poświadczenie 9. Tester - Liczba osób: 2 - Wymaganie: a. posiada doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych. b. posiada płynną znajomość 10. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę - warunki wymienione w pkt. 1-9 spełniać mogą łącznie wykonawcy składający wspólną ofertę 11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w pkt. 1-9 w oparciu o dokument wymieniony w pkt. 12, wg. formuły spełnia/nie spełnia. 12. W celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 1-9, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 13. Powyższy wykaz osób wykonawcy winni złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia (pkt 1-9) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż spotkań, kontakty z uczestnikami projektu). d. posiada płynną znajomość e. posiada poświadczenie 9. Tester - Liczba osób: 2 - Wymaganie: a. posiada doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych. b. posiada płynną znajomość 10. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę - warunki wymienione w pkt. 1-9 spełniać mogą łącznie wykonawcy składający wspólną ofertę 11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w pkt. 1-9 w oparciu o dokument wymieniony w pkt. 12, wg. formuły spełnia/nie spełnia. 12. W celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 1-9, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 13. Powyższy wykaz osób wykonawcy winni złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia (pkt 1-9) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

10 10/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 14. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1-9, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 13, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia(podwykonawcy), wówczas w odniesieniu do tych podmiotów wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6 sekcji III.2.1) niniejszego ogłoszenia 15. W celu potwierdzenia spełniania określonych w pkt. 1-9 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymieniony w pkt. 12. może być złożony przez tych wykonawców łącznie. niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 14. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1-9, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 13, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia(podwykonawcy), wówczas w odniesieniu do tych podmiotów wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6 sekcji III.2.1) niniejszego ogłoszenia 15. W celu potwierdzenia spełniania warunków warunków określonych w pkt. 1-9 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument dokument wymieniony w pkt. 12. może być złożony przez tych wykonawców łącznie. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm) IV /07/ :00 19/07/ :00 IV /07/ :00 19/07/ :00

11 11/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy) VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 25/06/2010 (dd/mm/rrrr)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ida8 24/06/2011- ID:2011-088034 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Q16PWiK 23/09/2010- ID:2010-125977 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_gitd 16/11/2011- ID:2011-159578 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_KOWEZ 09/11/2010- ID:2010-148616 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Ukwbydgoszcz 27/09/2010- ID:2010-127592 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_spsknr6 11/12/2009- ID:2009-144897 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ad31ep 22/11/2010- ID:2010-155157 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo