UMOWA nr OGDI/ /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr , NIP nr , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: p. Leszka ŁUCZAKA - Dyrektora a. zamieszkałym przy ul..(pesel: ), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.. wydanym przez../wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez..pod nr, kapitał zakładowy., REGON, NIP, zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (sprawa nr.) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawarto umowę o następującej treści: 1. Zakres umowy. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Siemirowicach na działce nr 484 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane. 3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 1) formularz oferty - załącznik nr 1; 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót załączniki nr 3, 4) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 4; 5) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót załącznik nr 5. 6) dokumentacja budowlano-wykonawcza branży drogowej załącznik nr 6 2. Terminy realizacji umowy. 1. Strony ustalają terminy realizacji: a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - do siódmego dnia po podpisaniu umowy, b) zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy. 1

2 3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej wskazanej w par 8 ust. 5 lit. a, 5. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym określając charakter zdarzenia i przewidywany czas trwania okoliczności siły wyższej. 5.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą. 6 Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 7 Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 8 Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążą Wykonawcę i nie będą podstawą do roszczenia wzrostu wynagrodzenia przez Wykonawcę. 3. Harmonogram robót. 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni po zawarciu umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo finansowy robót w zależności od faktycznego postępu robót. 4. Wynagrodzenie. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, umowne zgodnie z ofertą za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł. (brutto), słownie: ( ). 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. 3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokółu odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić podpisania w/w protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót. 4. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu) do 90% wartości umownej wynagrodzenia na podstawie protokołów odbioru częściowego potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli stron. 5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawienia faktur częściowych po upływie umownego terminu zakończenia robót. 6. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty. 7. Wykonawca za wykonany przedmiot umowy wystawi fakturę na odbiorcę : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa, ul. Chałubińskiego 3a NIP Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Gdynia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 2

3 8. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, na której zostanie podany numer NIP Zamawiającego. 9. Faktury i wszelką korespondencję należy przesyłać na adres siedziby Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, Gdynia. 10. Wszelkie zmiany zakresu robot w przedziale do 5% wartości umownej nie mogą stanowić podstawy do występowania zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 5. Obowiązki stron. 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1. przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy, 2. przekazania niezbędnej dokumentacji technicznej, 3. finansowania przedmiotu umowy, 4. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 5. dokonania odbiorów: robót zanikających, częściowych, końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy - o którym mowa w 1 ust. 1, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, pozwoleniem na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 2. protokolarnego przejęcia terenu budowy, 3. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 4. zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 5. zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót, 6. ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, 7. złożenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności ważnej na czas realizacji zamówienia. 8. zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 9. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 10. wykonania oznakowania terenu budowy, 11. przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentów przejęcia robót wraz z świadectwem wypełnienia gwarancji, 12. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 13. dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 14. po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 15. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń inspektora nadzoru, oraz organów nadzoru budowlanego. 3

4 16. Wykonawca dokonał szczegółowego przeglądu wytycznych wykonania prac. Terenu budowy, warunków i frontu robót i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i za kwotę umowna. 17. Uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie parkingu w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 18. dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp, 19. dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników w schludnych i jednolitych, ubraniach roboczych właściwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi BHP, 20. niedopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy i usunięcia z miejsca wykonywania przedmiotu Umowy osób nie spełniających warunków określonych w pkt 18 i 19 powyżej, jak również osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z Umową, 21. używanie do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie narzędzi / urządzeń / maszyn posiadających właściwe badania UDT, jak również prawidłowo skalibrowanych, odpowiednich do wykonywania prac danego rodzaju oraz sprawnych technicznie, 22. wyznaczenie kierownika budowy wg Ustawy Prawo budowlane, oraz zapewnienie właściwej obsługi geodezyjnej i wg potrzeb obsługi laboratoryjnej dla budowy oraz prowadzenie prawidłowo dziennika budowy, 23. praca w formie i godzinach, w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości robót prowadzonych przez Wykonawcę, 24. zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także nieuprawnionym zaborem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów przedmiotu Umowy, w tym Robót, mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Robót. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach przedmiotu Umowy realizowanych lub zakończonych, niezależnie czy były one przez niego wykonywane, usunie je lub wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę, 25. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 26. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 27. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 28. Umowy, o których mowa w pkt. 26 i 27 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 29. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej są nieważne. 30. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 31. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 32. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt.31 Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 4

5 33. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów pkt. 31 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Paragrafu aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 35. Wykonania wszystkich innych prac i czynności niewymienionych w umowie a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. 6. Przedstawiciele stron. 1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: p... Inspektorzy nadzoru Zamawiającego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami). 2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy. Wymieniony w ust.1 inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony przedmiar robót Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w Specyfikacjach Technicznych. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy p.. działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia Jego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych także w siedzibie Zamawiającego w Gdyni. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. zł (słownie:.. złotych). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: (przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp) gwarancji ubezpieczeniowej najpóźniej do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym treści gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w przypadku gdy w takiej formie Wykonawca wnosi zabezpieczenie. 3. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy tj. uznania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy za należycie wykonany i przekazaniu przywróconego do stanu pierwotnego terenu pod zaplecze budowy. Pozostała część tj. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym kaucji gwarancyjnych w szczególności w formie lokat terminowych. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wg podstawowej stopy procentowej rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 5

6 dokument opiewający na 100% wartości zabezpieczenia musi być ważny 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy. 6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej opiewającej na 30% wartości zabezpieczenia, w terminie nie później niż przed upływem okresu ważności gwarancji, o którym mowa w ust W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty wartości 30% zabezpieczenia, z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 8. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystana do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy. 9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Wykonawca złoży gwarancję na przedłużony okres obowiązywania umowy 8. Gwarancja i rękojmia. 1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu Gwarancję na wykonany przedmiot umowy. 2. Okres gwarancji ustala się zgodnie z ofertą na 5 lat liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Ogólne warunki gwarancji jakości. 3.1 Wykonawca oświadcza, że objęty Gwarancji przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno budowlanymi. 3.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 3.3 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie parkingu natychmiast, b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale obu stron, c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. d) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. e) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 6. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą okresu gwarancji jakości, aby nie był 6

7 on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 10. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: f) zmianie siedziby lub nazwy firmy; g) zmianie osób reprezentujących; h) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; i) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; j) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; k) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 9. Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru, b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania, c) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1 i za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru usunięcia zgłoszonych wad, d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust.1. e) w wysokości 5 000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy zł.) za zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami 5 ust. 27. f) w wysokości 500,00 zł. za niezłożenie oświadczeń o niezaleganiu z płatnością. 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w par.12 ust.1 - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłat bieżących za wykonane i fakturowane roboty. 10. Odbiór robót. 1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe 7

8 do odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 3. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót zakrytych, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości tych robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 6. W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty przejęcia robót. Na dokumenty przejęcia robót składają się: a) dziennik budowy b) atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne urządzeń, c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań; d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi polskimi normami, e) prawomocne pozwolenie na użytkowanie parkingu. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 9. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, po której Zamawiający nie wniósł uwag określonych w ust Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół przyjęcia robót najpóźniej w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 6, 7 i Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 13. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji. 14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 15. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. 16. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 18. Jeżeli w toku czynności komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 8

9 11. Zmiany w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa, zwiększenia bezpieczeństwa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego oraz możliwości oszczędności finansowych np. w przypadku zmiany technologii wykonywania robót. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z poszanowaniem art. 144 ust. Pzp 12. Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 7 dni od podpisania Umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 5) Wykonawcę postawiono w stan likwidacji lub upadłości. 6) Opóźnienie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi 14 dni w stosunku do punktów węzłowych lub ostatecznego terminu zakończenia prac. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie, 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie. 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni o dnia końcowego odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren budowy Zamawiającemu. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych 2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 9

10 13. Postanowienia końcowe. 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego w Gdyni. 5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 6. Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 10

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43, 00-691 W ARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo