UMOWA nr OGDI/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr , NIP nr , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: p. Leszka ŁUCZAKA - Dyrektora a. zamieszkałym przy ul..(pesel: ), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.. wydanym przez../wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez..pod nr, kapitał zakładowy., REGON, NIP, zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (sprawa nr.) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawarto umowę o następującej treści: 1. Zakres umowy. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Siemirowicach na działce nr 484 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane. 3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 1) formularz oferty - załącznik nr 1; 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót załączniki nr 3, 4) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 4; 5) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót załącznik nr 5. 6) dokumentacja budowlano-wykonawcza branży drogowej załącznik nr 6 2. Terminy realizacji umowy. 1. Strony ustalają terminy realizacji: a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - do siódmego dnia po podpisaniu umowy, b) zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy. 1

2 3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej wskazanej w par 8 ust. 5 lit. a, 5. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym określając charakter zdarzenia i przewidywany czas trwania okoliczności siły wyższej. 5.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą. 6 Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 7 Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 8 Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążą Wykonawcę i nie będą podstawą do roszczenia wzrostu wynagrodzenia przez Wykonawcę. 3. Harmonogram robót. 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni po zawarciu umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo finansowy robót w zależności od faktycznego postępu robót. 4. Wynagrodzenie. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, umowne zgodnie z ofertą za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł. (brutto), słownie: ( ). 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. 3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokółu odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić podpisania w/w protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót. 4. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych (nie częściej niż raz w miesiącu) do 90% wartości umownej wynagrodzenia na podstawie protokołów odbioru częściowego potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli stron. 5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawienia faktur częściowych po upływie umownego terminu zakończenia robót. 6. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty. 7. Wykonawca za wykonany przedmiot umowy wystawi fakturę na odbiorcę : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa, ul. Chałubińskiego 3a NIP Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Gdynia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 2

3 8. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, na której zostanie podany numer NIP Zamawiającego. 9. Faktury i wszelką korespondencję należy przesyłać na adres siedziby Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, Gdynia. 10. Wszelkie zmiany zakresu robot w przedziale do 5% wartości umownej nie mogą stanowić podstawy do występowania zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 5. Obowiązki stron. 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1. przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy, 2. przekazania niezbędnej dokumentacji technicznej, 3. finansowania przedmiotu umowy, 4. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 5. dokonania odbiorów: robót zanikających, częściowych, końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy - o którym mowa w 1 ust. 1, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, pozwoleniem na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 2. protokolarnego przejęcia terenu budowy, 3. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 4. zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 5. zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót, 6. ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, 7. złożenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności ważnej na czas realizacji zamówienia. 8. zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 9. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 10. wykonania oznakowania terenu budowy, 11. przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentów przejęcia robót wraz z świadectwem wypełnienia gwarancji, 12. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 13. dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 14. po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 15. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń inspektora nadzoru, oraz organów nadzoru budowlanego. 3

4 16. Wykonawca dokonał szczegółowego przeglądu wytycznych wykonania prac. Terenu budowy, warunków i frontu robót i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i za kwotę umowna. 17. Uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie parkingu w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 18. dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp, 19. dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników w schludnych i jednolitych, ubraniach roboczych właściwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi BHP, 20. niedopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy i usunięcia z miejsca wykonywania przedmiotu Umowy osób nie spełniających warunków określonych w pkt 18 i 19 powyżej, jak również osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z Umową, 21. używanie do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie narzędzi / urządzeń / maszyn posiadających właściwe badania UDT, jak również prawidłowo skalibrowanych, odpowiednich do wykonywania prac danego rodzaju oraz sprawnych technicznie, 22. wyznaczenie kierownika budowy wg Ustawy Prawo budowlane, oraz zapewnienie właściwej obsługi geodezyjnej i wg potrzeb obsługi laboratoryjnej dla budowy oraz prowadzenie prawidłowo dziennika budowy, 23. praca w formie i godzinach, w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości robót prowadzonych przez Wykonawcę, 24. zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także nieuprawnionym zaborem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów przedmiotu Umowy, w tym Robót, mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Robót. Jeżeli Wykonawca spowoduje szkody w elementach przedmiotu Umowy realizowanych lub zakończonych, niezależnie czy były one przez niego wykonywane, usunie je lub wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę, 25. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 26. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 27. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 28. Umowy, o których mowa w pkt. 26 i 27 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 29. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej są nieważne. 30. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 31. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 32. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt.31 Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 4

5 33. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów pkt. 31 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Paragrafu aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 35. Wykonania wszystkich innych prac i czynności niewymienionych w umowie a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. 6. Przedstawiciele stron. 1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: p... Inspektorzy nadzoru Zamawiającego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami). 2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy. Wymieniony w ust.1 inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony przedmiar robót Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w Specyfikacjach Technicznych. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy p.. działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia Jego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych także w siedzibie Zamawiającego w Gdyni. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. zł (słownie:.. złotych). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: (przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp) gwarancji ubezpieczeniowej najpóźniej do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym treści gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w przypadku gdy w takiej formie Wykonawca wnosi zabezpieczenie. 3. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy tj. uznania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy za należycie wykonany i przekazaniu przywróconego do stanu pierwotnego terenu pod zaplecze budowy. Pozostała część tj. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym kaucji gwarancyjnych w szczególności w formie lokat terminowych. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wg podstawowej stopy procentowej rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 5

6 dokument opiewający na 100% wartości zabezpieczenia musi być ważny 30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy. 6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej opiewającej na 30% wartości zabezpieczenia, w terminie nie później niż przed upływem okresu ważności gwarancji, o którym mowa w ust W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty wartości 30% zabezpieczenia, z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 8. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia część zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystana do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy. 9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Wykonawca złoży gwarancję na przedłużony okres obowiązywania umowy 8. Gwarancja i rękojmia. 1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu Gwarancję na wykonany przedmiot umowy. 2. Okres gwarancji ustala się zgodnie z ofertą na 5 lat liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Ogólne warunki gwarancji jakości. 3.1 Wykonawca oświadcza, że objęty Gwarancji przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno budowlanymi. 3.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot. 3.3 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie parkingu natychmiast, b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale obu stron, c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. d) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. e) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 6. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą okresu gwarancji jakości, aby nie był 6

7 on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 10. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: f) zmianie siedziby lub nazwy firmy; g) zmianie osób reprezentujących; h) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; i) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; j) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; k) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 9. Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru, b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania, c) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust.1 i za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru usunięcia zgłoszonych wad, d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust.1. e) w wysokości 5 000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy zł.) za zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami 5 ust. 27. f) w wysokości 500,00 zł. za niezłożenie oświadczeń o niezaleganiu z płatnością. 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w par.12 ust.1 - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 4 ust Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłat bieżących za wykonane i fakturowane roboty. 10. Odbiór robót. 1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe 7

8 do odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 3. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót zakrytych, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości tych robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 6. W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty przejęcia robót. Na dokumenty przejęcia robót składają się: a) dziennik budowy b) atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne urządzeń, c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań; d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi polskimi normami, e) prawomocne pozwolenie na użytkowanie parkingu. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 9. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, po której Zamawiający nie wniósł uwag określonych w ust Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół przyjęcia robót najpóźniej w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 6, 7 i Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 13. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami gwarancji. 14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 15. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. 16. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 18. Jeżeli w toku czynności komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 8

9 11. Zmiany w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa, zwiększenia bezpieczeństwa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego oraz możliwości oszczędności finansowych np. w przypadku zmiany technologii wykonywania robót. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z poszanowaniem art. 144 ust. Pzp 12. Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 7 dni od podpisania Umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 5) Wykonawcę postawiono w stan likwidacji lub upadłości. 6) Opóźnienie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi 14 dni w stosunku do punktów węzłowych lub ostatecznego terminu zakończenia prac. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie, 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie. 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni o dnia końcowego odbioru robót usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren budowy Zamawiającemu. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych 2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 9

10 13. Postanowienia końcowe. 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego w Gdyni. 5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 6. Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie ustne lub pisemne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 10

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.2015 (projekt)

UMOWA nr.2015 (projekt) Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA nr.2015 (projekt) Zawarta w dniu... 2015 r. w Gdyni pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... ( wzór )

UMOWA nr... ( wzór ) Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA nr... ( wzór ) Zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy przy ulicy Czerkaskiej 2, 85-641 Bydgoszcz, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentują

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy :

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy : UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia. 2012 roku pomiędzy : Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce w imieniu, której działa: 1. Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia pomiędzy : reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5 WZÓR UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ŚMIELINIE W dniu.. roku w Szubinie, pomiędzy: Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR... REGON.; NIP zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWA NR... REGON.; NIP zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: i ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie -Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia PROJEKT UMOWA NR... Zawarta w dniu..... 2015 r. w Gdyni pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, ul. Chałubińskiego 3 A, 02-004

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Ząbkach, dnia.. pomiędzy : NADLEŚNICTWEM DREWNICA 05-091 Ząbki Kolejowa 31 reprezentowanym przez: 1. inż. Waldemara Walczaka nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy UMOWA Nr... (Projekt) Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą Skarbnika Gminy a Firmą... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie STRONA ZAMAWIAJĄCA GMINA RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Zawarta w dniu.2012 r. pomiędzy Gminą Świerczów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy,: ... ... ...

U M O W A. Zawarta w dniu.2012 r. pomiędzy Gminą Świerczów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy,: ... ... ... U M O W A Zawarta w dniu.2012 r. pomiędzy Gminą Świerczów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy,: 1............ a.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... PRZEDMIOT UMOWY. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

UMOWA NR... PRZEDMIOT UMOWY. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Brańsku, pomiędzy:.. z siedzibą.. NIP. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez... a... NIP.. działającym/cą na podstawie

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr.

PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Bytomiu pomiędzy : Zamawiającym : Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 1 41 902 Bytom Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań ul. Garbary 24 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie robót budowlanych

Umowa o wykonanie robót budowlanych Umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta w Sieradzu w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu reprezentowanym przez: - mgr Magdalenę Marciniak dyrektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA Nr.. na dostosowanie 2 pracowni specjalistycznych zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

+ obowiązujący podatek VAT) w tym cena roboczogodziny netto + obowiązujący podatek VAT.

+ obowiązujący podatek VAT) w tym cena roboczogodziny netto + obowiązujący podatek VAT. U M O W A zawarta w dniu... 2016r. w Namysłowie w wyniku wyboru ofert z pominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr.

WZÓR UMOWY Umowa nr. WZÓR UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 4 do SIWZ W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6. Umowa ZP 272/2008

ZAŁĄCZNIK nr 6. Umowa ZP 272/2008 Umowa ZP 272/2008 ZAŁĄCZNIK nr 6 PROJEKT W dniu... pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A, zwaną dalej Zamawiającym w imieniu którego działa: Marcin Modrzejewski Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo