ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r."

Transkrypt

1 ZARZ DZE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia r. Dotyczy: instrukcji post powania w przypadku podejrzenia, e dziecko jest ofiar przemocy domowej. Na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz z pó n. zm.), Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrze nia 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz. 1245) zarz dzam, co nast puje: 1 Niniejsze zarz dzenie okre la zasady post powania pracowników Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie w oparciu o obowi zuj ce w tym zakresie przepisy prawa (Zał cznik nr 2) W przypadku zauwa enia przez pracowników SOS-W siniaków, zadrapa, miejscowych oparze lub innych widocznych obra e, a tak e nadmiernej l kliwo ci, niepokoj cych odruchów, wzmo onej agresji mog cych wiadczy o stosowaniu dziecka przemocy, nale y o tym niezwłocznie poinformowa dyrektora szkoły/placówki o wiatowej. 2. Nauczyciel/inny pracownik SOS-W sporz dza notatk słu bow, w której dokonuje opisu obra e dziecka lub jego niepokoj cych zachowa. 3. Dyrektor SOS-W wzywa rodziców w celu wysłuchania wyja nie dotycz cych zauwa onych obra e na ciele dziecka lub niepokoj cych zachowa. Z rozmowy tej sporz dza notatk słu bow Po zapoznaniu si z okoliczno ciami, dyrektor SOS-W podejmuje decyzj o wszcz ciu procedury: Niebieska Karta A oraz Niebieska Karta B stanowi ce Zał cznik Nr 1 do niniejszego zarz dzenia. 2. Po wypełnieniu formularza,,niebieska Karta A rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy przekazuje si formularz,,niebieska Karta-B. 3. Formularza,,Niebieska Karta B nie przekazuje si osobie, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie. 4. Przekazanie wypełnionego formularza,,niebieska Karta A do przewodnicz cego zespołu interdyscyplinarnego nast puje niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 7 dni od dnia wszcz cia procedury Zarz dzenie niniejsze wchodzi w ycie z dniem r. 2. Pracownicy SOS-W zobowi zani s zło y pisemne o wiadczenie o zapoznaniu si z postanowieniami niniejszego zarz dzenia (Zał cznik Nr 3). 1

2 Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 13/2012 z dnia r. Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku. PROCEDURA BIESKA KARTA 1. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powzi ł informacj o sytuacji przemocy w rodzinie. 2. Druk A wypełnia si na podstawie rozmowy z osob której istnieje podejrzenie, e doznaje przemocy w rodzinie. W przypadku, gdy nawi zanie bezpo redniego kontaktu z osob jest niewykonalne, wypełnienie formularza cz A nast puje bez udziału tej osoby. 3. Podczas pierwszego kontaktu z osob doznaj c przemocy nale y: 1) przekaza formularz B osobie doznaj cej przemocy, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotycz cych proponowanych instytucji pomocowych, 2) w przypadku, gdy osob doznaj c przemocy jest dziecko- kart B nale y przekaza osobie zgłaszaj cej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawc przemocy. 4. Po wypełnieniu karty A nale y niezwłocznie ( 7 dni) przekaza j do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorlice, Gorlice, ul. 11 Listopada 2, tel W aktach SOS-W nale y pozostawi kopi dokumentu. 5. Przewodnicz cy Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza Niebieska Karta- A niezwłocznie, nie pó niej ni w ci gu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, które dokonuj analizy sytuacji rodziny i wypełniaj formularz Niebieska Karta C. 6. W ramach procedury SOS-W udziela informacji o: 1) mo liwo ciach uzyskania pomocy, w szczególno ci psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach wiadcz cych specjalistyczn pomoc na rzecz osób dotkni tych przemoc w rodzinie, 2) mo liwo ciach podj cia dalszych działa maj cych na celu popraw sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, 3) organizuje niezwłocznie dost p do pomocy medycznej, je eli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, 4) mo e prowadzi rozmowy z osobami, których istnieje podejrzenie, e stosuj przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o mo liwo ciach podj cia leczenia lub terapii. 7. Je eli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta-A wypełnia podmiot leczniczy, do którego osoba ta została przewieziona. 8. Zako czenie procedury nast puje w przypadku: 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 2

3 2) rozstrzygni cia o braku zasadno ci podejmowania działa, dokonanego przez Zespół Interdyscyplinarny, który ma obowi zek powiadomi o tym podmioty uczestnicz ce w procedurze. BIESKA KARTA A 1 )... (piecz podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniaj cego formularz Niebieska Karta A)... (miejscowo, data) I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E JEST DOTKNI TA PRZEMOC W RODZI 1. Imi i nazwisko: Imiona rodziców: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:...miejscowo :...województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu: Aktualny adres pobytu: kod pocztowy:...miejscowo :...województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... II. INFORMACJA DOTYCZ CA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZI 1. Zgłaszaj cy: osoba, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie: Zgłaszaj cy: inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbli sza, wiadek): ) imi i nazwisko:... 2) miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:...miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu: Stosunek pokrewie stwa z osob, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie:... 3

4 IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, RODZI, ZACHOWYWAŁA SI W NAST PUJ CY SPOSÓB: E STOSUJE PRZEMOC W Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci Stosowała przemoc fizyczn, w tym: popychanie uderzanie wykr canie r k duszenie kopanie spoliczkowanie inne (poda jakie) Uszkodzenia ciała, w tym: zasinienia zadrapania krwawienia oparzenia inne (poda jakie) Stosowała przemoc psychiczn, w tym: izolacj wyzwiska o mieszanie gro by kontrolowanie ograniczanie kontaktów krytykowanie poni anie demoralizacj ci głe niepokojenie inne (poda jakie) Stosowała przemoc seksualn, w tym: zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynno ci seksualnych Inny rodzaj zachowa, w tym: niszczenie/uszkodzenie mienia zabór/przywłaszczenie mienia gro ba karalna/zniewa enie zmuszanie do picia alkoholu zmuszanie do za ywania rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych oraz niezleconych przez lekarza leków inne działaj ce na szkod najbli szych (poda jakie) 4

5 * Na przykład: ony, m a, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJ MIEJSCE VI. ZACHOWA Zachowanie si osoby trudno nawi zania kontaktu spokojny/-na płaczliwy/-wa zastraszony/-na unika rozmów agresywny/-na stawia opór Policji Osoba, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie Osoba, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie VII. OPIS MIEJSCA ZDARZENIA (np. szkody, zniszczone sprz ty, nieporz dek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, lady krwi, lady spo ywania alkoholu, wyczuwalna wo alkoholu, inne) VIII. WIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZI wiadek I 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... wiadek II 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... wiadek III 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica: 5

6 ... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... IX. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, BYŁA JU KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZEST PSTWO Z U YCIEM PRZEMOCY LUB GRO BY JEJ U YCIA: USTALONO X. CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, S D ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA S DOWEGO: USTALONO XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, NADU YWA ALKOHOLU: 6 E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, USTALONO XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, NADU YWA RODKÓW ODURZAJ CYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW: USTALONO XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, RODZI, BYŁA LECZONA PSYCHIATRYCZ: E STOSUJE PRZEMOC W USTALONO XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, RODZI, POSIADA BRO : E STOSUJE PRZEMOC W USTALONO XV. CZY W ZWI ZKU ZE STOSOWAM PRZEMOCY W RODZI BYŁY PODEJMOWANE NAST PUJ CE DZIAŁANIA: powiadamianie i interwencje Policji powiadomienie prokuratury zatrzymanie dozór Policji wydanie zakazu kontaktowania si z okre lonymi osobami wydanie zakazu zbli ania si do okre lonych osób wydanie postanowienia o obowi zku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym tymczasowe aresztowanie wszcz cie post powania karnego lub innego post powania s dowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego)... poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora s dowego odebranie dziecka w razie bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia w zwi zku z przemoc w rodzinie zobowi zanie do poddania si leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?)... leczenie innych uzale nie (jakich, w stosunku do kogo?)... zobowi zanie do uczestnictwa w programach oddziaływa korekcyjno-edukacyjnych (nało one przez kogo?)... udzielono pomocy medycznej inne działania (jakie?)... XVI. DZIAŁANIA PODJ TE PRZEZ POLICJ

7 Działania podj te przez Policj pouczenie rodki przymusu bezpo redniego (jakie?)... badanie na zawarto alkoholu w organizmie izba wytrze wie policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych/do wytrze wienia policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych policyjna izba dziecka Osoba, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie Osoba, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie (wynik) (wynik) XVII. DANE DOTYCZ CE RODZINY Inne osoby pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie z osob, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie: Lp Imi i nazwisko Stosunek pokrewie stwa Wiek Czym si zajmuje * * Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci szkoła/klasa. XVIII. INFORMACJE DOTYCZ CE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E JEST DOTKNI TA PRZEMOC W RODZI 1. Stan psychiczny: pobudzony/-na ospały/-ła/apatyczny/-na płaczliwy/-wa agresywny/-na l kliwy/-wa inny/-na (jaki/-kaka?) 2. Porozumiewanie si : ch tnie nawi zuje kontakt trudno nawi zuje kontakt małomówny/-na j ka si krzyczy wypowiada si nielogicznie odmawia odpowiedzi na zadawane pytania porozumiewa si niewerbalnie (np. j zykiem migowym, gestami, piktogramami itp.)... Reakcja na osob towarzysz c (szczególnie wa ne w przypadku dzieci): Rodzaje uszkodze : skaleczenia otarcia naskórka lady oparzenia lady nakłucia siniaki zwichni cia lady ugryzienia krwawienia złamania ko ci 7

8 4. Stan higieny: Skóra: czysta wysuszona odparzona pieluszkowe zapalenie skóry brudna odmro ona odle yny Włosy: czyste wszawica ciemieniucha brudne łysienie/włosy powyrywane 5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania: strój brudny/nieadekwatny do pory roku waga/wzrost nieadekwatne do wieku rozwój nieadekwatny do wieku wyniszczenie organizmu odwodnienie ponawianie zgłosze do lekarza niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby niestosowanie si do wcze niejszych zalece lekarskich 6. Obra enia i objawy spójne z wersj przedstawion przez osob, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie: 7. W przypadku dziecka obra enia i objawy spójne równie z wersj przedstawion przez rodzica lub opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego: 8. Konieczno przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej: 9. Podj te leczenie: przyj to na oddział szpitalny (jaki?)... skierowano do szpitala (jakiego?)... udzielono pomocy ambulatoryjnej odesłano do domu inne (jakie?) Poinformowano o mo liwo ci otrzymania za wiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała zwi zanych z przemoc w rodzinie na podstawie rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 pa dziernika 2010 r. w sprawie wzoru za wiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała zwi zanych z u yciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334). 11. Wydano za wiadczenie lekarskie: 12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie: 13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy: XIX. PODJ TE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 1. Działania zmierzaj ce do zapewnienia bezpiecze stwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie: powiadomienie Policji 8 udzielenie pomocy socjalnej udzielenie pomocy medycznej (w przypadku przemocy seksualnej nale y działa zgodnie z procedur post powania Policji i placówki medycznej) inne (jakie?)...

9 2. Działania zmierzaj ce do zapewnienia bezpiecze stwa osobie, co do której istnieje podejrze+nie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej: specjalistycznym o rodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie o rodku wsparcia o rodku interwencji kryzysowej domu dla matek z małoletnimi dzie mi i kobiet w ci y szpitalu innych (jakich?) Działania zmierzaj ce do udzielenia pomocy dzieciom Przekazanie informacji organom wła ciwym do prowadzenia post powania przygotowawczego Inne (jakie?) XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJ CEGO FORMULARZ XXI. DODATKOWE INFORMACJE ) Cz ci I XV, XVII i XIX XXI wypełniaj przedstawiciele wszystkich pomiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Cz XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji. Cz XVIII dodatkowo wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia.... (podpis przedstawiciela podmiotu wypełniaj cego formularz Niebieska Karta A )... (data wpływu formularza Niebieska Karta A do przewodnicz cego zespołu interdyscyplinarnego) 9

10 BIESKA KARTA B POUCZE DLA OSÓB DOTKNI TYCH PRZEMOC W RODZI Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzaj ce si umy lne działanie lub zaniechanie naruszaj ce prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a tak e innych osób wspólnie zamieszkuj cych lub gospodaruj cych, w szczególno ci nara aj ce te osoby na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich godno, nietykalno cielesn, wolno, w tym seksualn, powoduj ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak e wywołuj ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkni tych przemoc. Kto mo e by ofiar przemocy w rodzinie? współmał onkowie partnerzy w zwi zkach nieformalnych dzieci osoby starsze osoby niepełnosprawne Najcz stsze formy przemocy w rodzinie to: Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie... Przemoc psychiczna: wy miewanie, szydzenie, l enie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi... Przemoc seksualna: wymuszanie po ycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi... Inny rodzaj zachowa : zmuszanie do oddawania uzyskiwanych rodków finansowych, uniemo liwienie podj cia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych... niszczenie rzeczy osobistych demolowanie mieszkania wynoszenie sprz tów domowych i ich sprzedawanie pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawno ci b d wieku nie mo e samo- dzielnie zaspokoi swoich potrzeb zmuszanie do picia alkoholu zmuszanie do za ywania rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub leków PAMI TAJ!!! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Je eli Ty lub kto z Twoich bliskich jest ofiar przemocy ze strony osoby najbli szej, nie wstyd si prosi o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Je eli doznajesz takich zachowa, powiadom: Policj, dzwoni c na numer 997 lub 112, prokuratur. Policjant ma obowi zek: zapewnienia bezpiecze stwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - policjanci, wykonuj c czynno ci, maj prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzaj cych bezpo rednie zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzkiego); 10

11 przekazania informacji o interweniuj cych policjantach (stopie, imi i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełni słu b ); przekazania, na wniosek s du lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w post powaniu; uczestniczenia, na wniosek s du, jako wiadkowie w sprawie karnej. Prokurator w toku post powania przygotowawczego ma prawo do: oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania si z pokrzywdzonym; oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem e oskar ony w wyznaczonym terminie opu ci lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz okre li miejsce swojego pobytu; nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym je eli zachodzi uzasadniona obawa, e oskar ony ponownie popełni przest pstwo z u yciem przemocy tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przest pstwa groził. Polskie prawo ciga sprawców przest pstw przeciwko osobom bliskim za: zn canie si fizyczne lub psychiczne nad osob najbli sz lub nad inn osob pozostaj c w stałym lub przemijaj cym stosunku zale no ci od sprawcy albo nad małoletnim lub osob nieporadn ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny art. 207 k.k.; uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalno ci cielesnej w inny sposób art. 217 k.k. ( ciganie przest pstwa odbywa si z oskar enia prywatnego); pozbawienie człowieka wolno ci art. 189 k.k.; gro enie innej osobie popełnieniem przest pstwa na jej szkod lub szkod osoby najbli szej, je eli gro ba wzbudza w zagro onym uzasadnion obaw, e b dzie spełniona art. 190 k.k. ( cigane na wniosek po- krzywdzonego); wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okoliczno ciami poczucia zagro enia lub naruszenie jej prywatno ci poprzez uporczywe n kanie art. 190a 1 k.k. ( ciganie na wniosek pokrzywdzonego); stosowanie przemocy lub gro by bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do okre lonego działania, zaniechania lub znoszenia okre lonego stanu art. 191 k.k.; utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynno ci seksualnej, przez u ycie niej prze- mocy, gro by bezprawnej lub podst pu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynno ci seksualnej bez jej zgody art. 191a k.k. ( ciganie na wniosek pokrzywdzonego); doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemoc, gro b bezprawn lub podst pem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania si innej czynno ci seksualnej lub wykonania takiej czynno ci art. 197 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); /UWAGA! Przest pstwo to popełnia równie mał onek, który dopuszcza si zgwałcenia współmał onka!/; spowodowanie ci kiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolno ci płodzenia b d innego ci kiego kalectwa, ci kiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choro- by realnie zagra aj cej yciu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolno ci do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała art. 156 k.k.; spowodowanie naruszenia czynno ci narz du ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbli sza art i 2 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); 11

12 uporczywe uchylanie si od wykonania ci cego z mocy ustawy lub orzeczenia s dowego obowi zku opieki przez nieło enie na utrzymanie osoby najbli szej lub innej osoby i przez to nara anie jej na niemo no zaspokojenia podstawowych potrzeb yciowych (uchylanie si od obowi zku alimentacyjnego) art. 209 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego wła ciwego organu); kradzie lub kradzie z włamaniem na szkod osoby najbli szej art. 278 k.k. i art. 279 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatn do u ytku art. 288 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); porzucenie wbrew obowi zkowi troszczenia si o małoletniego poni ej lat 15 albo o osob nieporadn ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny art. 210 k.k.; uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poni ej lat 15 albo osoby nieporadnej ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru art. 211 k.k.; obcowanie płciowe z małoletnim poni ej lat 15 lub dopuszczenie si takiej osoby innej czynno ci seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania si takim czynno ciom albo do ich wykonania art. 200 k.k.; rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spo ycia, lub nakłanianie go do spo ycia takiego napoju art. 208 k.k. Masz te prawo do zło enia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przest pstwa przez osob, która krzywdzi Ciebie i Twoj rodzin. PAMI TAJ!!! Sprawca przemocy bliskich, gdy czuje si bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni si, b dzie dalej stosował przemoc, bez wzgl du na składane obietnice; nast pnym razem mo e by znacznie gorzej. Je eli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz si wycofa, pami taj, e zło one przez Ciebie dotychczas zeznania nie b d mogły by wykorzystane przez prawne instytucje działaj ce po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz tak decyzj, zastanów si i skonsultuj j z psychologiem, terapeut lub inn osob pomagaj c ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym o rodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, o rodku interwencji kryzysowej. PAMI TAJ!!! Zahamowanie przemocy w rodzinie jest mo liwe mo esz z ni walczy i uzyska pomoc dla siebie i swoich bliskich. Jak to mo liwe? Zrób dwa kroki: 1. Krok pierwszy zanotuj przebieg zdarzenia (pami bywa zawodna): Kto Ci skrzywdził? (imi i nazwisko)... Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Poda kto m, ona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka, inne)... Kiedy to si stało? data... godzina... miejsce... Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, l enie, bicie, kopanie, rzucanie sprz tami, niszczenie sprz tów, bicie dzieci, gro by pobicia, gro by zabicia, wyrzucanie z domu, inne poda jakie?) 12

13 Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?... Kto interweniował? (imi i nazwisko policjanta, jego numer słu bowy, jednostka)... Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie? Jak cz sto dochodzi do przemocy w Twoim domu? (raz w miesi cu, raz na tydzie, cz ciej)... Kiedy to si wydarzyło poprzednim razem?... Czy przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu? Czy zawsze krzywdzi Ci ten sam sprawca? Czy sprawca był ju karany s downie za czyn podobny? Czy sprawcy s d zastosował dozór kuratora s dowego? 2. Krok drugi do kogo mo esz zwróci si o pomoc? Czy kiedykolwiek korzystałe /korzystała z pomocy instytucji lub organizacji obowi zanych do udzielania pomocy? Je eli:, to z pomocy jakich instytucji lub organizacji? Je eli:, to poni ej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy mo esz skorzysta i si do nich zwróci : O rodki pomocy społecznej pomog Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres mailowy 1. Policja Gorlice, ul. 11-listopada 56 18/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Kuratorów Zawodowych ds. rodzinnych w Gorlicach Gorlice, ul. Słoneczna 7 18/ Gorlice, ul. Biecka 5 18/ ov.pl 13

14 Centrum Opieki nad Dzieckiem "Razem" Grybów - Gminny O rodek Pomocy Społecznej Moszczenica - Gminny O rodek Pomocy Społecznej Gorlice, ul. Skrzy skich 21 18/ Grybów, ul. Jakubowskiego 33 18/ Moszczenica 18/ Gorlice - Miejski O rodek Pomocy Społecznej Gorlice - Gminny O rodek Pomocy Społecznej S kowa - Gminny O rodek Pomocy Społecznej Biecz Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Społecznej Łu na Gminny O rodek Pomocy Społecznej Lipinki - Gminny O rodek Pomocy Społecznej U cie Gorlickie O rodek Pomocy Społecznej Bobowa - O rodek Pomocy Społecznej w Bobowej Gorlice, ul. Reymonta 1 18/ w 114 Tel/fax 18/ Gorlice, ul. Łukasiewicza 6 Tel/fax 18/ S kowa 18/ Biecz ul. Tysi clecia 5 13/ Łu na 18/ Lipinki 13/ fax: 13/ U cie Gorlickie 18/ Bobowa Centr: 18/ / Ropa Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Ropie Ropa 18/ Placówka Opieku czo - Wychowawcza w Kl czanach Kl czany 239 Tel/fax 18/ Powiatowe centra pomocy rodzinie pomog Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udziel informacji na temat instytucji lokalnie działaj cych w tym zakresie w Twojej miejscowo ci. O rodki interwencji kryzysowej zapewni schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jeste ofiar przemocy w rodzinie, udziel Ci pomocy i wsparcia w przezwyci eniu sytuacji kryzysowej, a tak e opracuj plan pomocy. 14

15 O rodki wsparcia zapewni schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jeste ofiar przemocy w rodzinie, udziel Ci pomocy i wsparcia w przezwyci eniu sytuacji kryzysowej. Specjalistyczne o rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewni bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jeste ofiar przemocy w rodzinie, oraz udziel Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyci eniu sytuacji kryzysowej, a tak e opracuj plan pomocy. Prokuratura, Policja mo esz tam zło y zawiadomienie o przest pstwie zn cania si popełnionym na Twoj szkod lub na szkod Twoich bliskich i poprosi o udzielenie podstawowej informacji prawnej. S d rodzinny i opieku czy mo esz tam zło y pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotycz cy spraw opieku czych Twoich dzieci. Ochrona zdrowia mo esz tam uzyska za wiadczenie lekarskie o doznanych obra eniach, poprosi o pomoc lekarsk, spyta o adresy specjalistycznych poradni lekarskich. Komisje rozwi zywania problemów alkoholowych je eli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, mo esz zwróci si do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyska inn pomoc zwi zan z nadu ywaniem przez niego alkoholu. Na Twoim terenie funkcjonuj lokalne placówki udzielaj ce pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: Mo esz zadzwoni równie pod numery telefonów: Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach , w niedziele i wi ta w godzinach ), tel. (22) dy ur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach ), Poradnia owa: Policyjnego Telefonu Zaufania tel (linia bezpłatna przy poł czeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz do 9.30 wł czony jest automat). WA NE!!! Na skutek wszcz cia procedury Niebieskie Karty informacja dotycz ca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodnicz cemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze mo esz wzywa Policj na interwencj, poinformowa prokuratur oraz zwróci si o pomoc do podmiotu/organizacji realizuj cych działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mo esz równie poprosi dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezb dnych informacji. 15

16 Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 13/2012 z dnia r. Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku. 1. Wybrane regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony praw dziecka 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz z pó n. zm.), 2) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze nia 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz ) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pó n. zm.), 4) Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z pó n.zm.), 5) Ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.( Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z pó n.zm), 6) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.( Dz.U.z 2007 r.nr 43, poz. 277 z pó n.zm.), 7) Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997 Nr.88, poz. 553 z pó n.zm.), 8) Kodeks rodzinny i opieku czy z dnia 25 lutego 1964 r.( Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmian.), 9) Kodeks post powania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopad 1964 r. Dz.U. Nr 43, poz. 296 z pó n.zm.), 10) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 11) Konwencja o Prawach Dziecka przyj t przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991 r.). 2.Wybrane przepisy krajowych aktów prawnych chroni cych dziecko przed przemoc. Przest pstwa i wykroczenia dzieci: 1. Zachowania w rodzinie polegaj ce na stosowaniu przemocy mog nosi znamiona przest pstwa lub wykroczenia. 1) Kodeks karny - to zbiór przepisów prawnych, które okre laj przest pstwa. Art. 217 K.k naruszenie nietykalno ci cielesnej ( cigane z oskar enia prywatnego np. opiekunów dziecka ), Art. 207 K.k przest pstwo zn cania si ( cigane z oskar enia publicznego, czyli ka dy kto zauwa y), Art K.k nadu ycie zale no ci - cigane na wniosek pokrzywdzonego ( lub Rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka), Art K.k. nara enie na niebezpiecze stwo utraty ycia albo ci kiego uszczerbku na Zdrowiu, Art. 200 K.k czyn lubie ny cigane nast puje z urz du, Art. 210 K.k. - porzucenie przest pstwo cigane urz du. 2) Kodeks post powania karnego Art K.p.k. ka dy dowiedziawszy si o popełnieniu przest pstwa ciganego z urz du powinien zawiadomi o tym prokuratora lub policj. Art K.p.k. obowi zek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przest pstwa ci y na instytucjach pa stwowych i samorz dowych. Ten obowi zek prawny dotyczy zawiadomienia o ka dym przest pstwie ciganym z urz du. 16

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

INFORMATOR. dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie INFORMATOR dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a takŝe zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Maciej Doma ski Zezwolenie na zawarcie ma stwa osobie dotkni tej chorob psychiczn lub niedorozwojem umys owym Raport z badania Warszawa 2010 Spis tre ci I. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Miko aj Wild Przes anki zado uczynienia pieni nego za krzywd zwi zan z uszkodzeniem cia a lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce s dowej Warszawa 2011 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna od przemocy domowej

Bądź bezpieczna od przemocy domowej Bądź bezpieczna od przemocy domowej Broszura bezpłatna, wydrukowana w ramach projektu: Wojewódzki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, finansowanego przez Wojewodę Lubuskiego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IX/23/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.03.2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 PRZEMOC W

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo