ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r."

Transkrypt

1 ZARZ DZE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia r. Dotyczy: instrukcji post powania w przypadku podejrzenia, e dziecko jest ofiar przemocy domowej. Na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz z pó n. zm.), Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrze nia 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz. 1245) zarz dzam, co nast puje: 1 Niniejsze zarz dzenie okre la zasady post powania pracowników Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie w oparciu o obowi zuj ce w tym zakresie przepisy prawa (Zał cznik nr 2) W przypadku zauwa enia przez pracowników SOS-W siniaków, zadrapa, miejscowych oparze lub innych widocznych obra e, a tak e nadmiernej l kliwo ci, niepokoj cych odruchów, wzmo onej agresji mog cych wiadczy o stosowaniu dziecka przemocy, nale y o tym niezwłocznie poinformowa dyrektora szkoły/placówki o wiatowej. 2. Nauczyciel/inny pracownik SOS-W sporz dza notatk słu bow, w której dokonuje opisu obra e dziecka lub jego niepokoj cych zachowa. 3. Dyrektor SOS-W wzywa rodziców w celu wysłuchania wyja nie dotycz cych zauwa onych obra e na ciele dziecka lub niepokoj cych zachowa. Z rozmowy tej sporz dza notatk słu bow Po zapoznaniu si z okoliczno ciami, dyrektor SOS-W podejmuje decyzj o wszcz ciu procedury: Niebieska Karta A oraz Niebieska Karta B stanowi ce Zał cznik Nr 1 do niniejszego zarz dzenia. 2. Po wypełnieniu formularza,,niebieska Karta A rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy przekazuje si formularz,,niebieska Karta-B. 3. Formularza,,Niebieska Karta B nie przekazuje si osobie, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie. 4. Przekazanie wypełnionego formularza,,niebieska Karta A do przewodnicz cego zespołu interdyscyplinarnego nast puje niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 7 dni od dnia wszcz cia procedury Zarz dzenie niniejsze wchodzi w ycie z dniem r. 2. Pracownicy SOS-W zobowi zani s zło y pisemne o wiadczenie o zapoznaniu si z postanowieniami niniejszego zarz dzenia (Zał cznik Nr 3). 1

2 Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 13/2012 z dnia r. Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku. PROCEDURA BIESKA KARTA 1. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powzi ł informacj o sytuacji przemocy w rodzinie. 2. Druk A wypełnia si na podstawie rozmowy z osob której istnieje podejrzenie, e doznaje przemocy w rodzinie. W przypadku, gdy nawi zanie bezpo redniego kontaktu z osob jest niewykonalne, wypełnienie formularza cz A nast puje bez udziału tej osoby. 3. Podczas pierwszego kontaktu z osob doznaj c przemocy nale y: 1) przekaza formularz B osobie doznaj cej przemocy, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotycz cych proponowanych instytucji pomocowych, 2) w przypadku, gdy osob doznaj c przemocy jest dziecko- kart B nale y przekaza osobie zgłaszaj cej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawc przemocy. 4. Po wypełnieniu karty A nale y niezwłocznie ( 7 dni) przekaza j do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorlice, Gorlice, ul. 11 Listopada 2, tel W aktach SOS-W nale y pozostawi kopi dokumentu. 5. Przewodnicz cy Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza Niebieska Karta- A niezwłocznie, nie pó niej ni w ci gu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, które dokonuj analizy sytuacji rodziny i wypełniaj formularz Niebieska Karta C. 6. W ramach procedury SOS-W udziela informacji o: 1) mo liwo ciach uzyskania pomocy, w szczególno ci psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach wiadcz cych specjalistyczn pomoc na rzecz osób dotkni tych przemoc w rodzinie, 2) mo liwo ciach podj cia dalszych działa maj cych na celu popraw sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, 3) organizuje niezwłocznie dost p do pomocy medycznej, je eli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, 4) mo e prowadzi rozmowy z osobami, których istnieje podejrzenie, e stosuj przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o mo liwo ciach podj cia leczenia lub terapii. 7. Je eli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta-A wypełnia podmiot leczniczy, do którego osoba ta została przewieziona. 8. Zako czenie procedury nast puje w przypadku: 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, 2

3 2) rozstrzygni cia o braku zasadno ci podejmowania działa, dokonanego przez Zespół Interdyscyplinarny, który ma obowi zek powiadomi o tym podmioty uczestnicz ce w procedurze. BIESKA KARTA A 1 )... (piecz podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniaj cego formularz Niebieska Karta A)... (miejscowo, data) I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E JEST DOTKNI TA PRZEMOC W RODZI 1. Imi i nazwisko: Imiona rodziców: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:...miejscowo :...województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu: Aktualny adres pobytu: kod pocztowy:...miejscowo :...województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... II. INFORMACJA DOTYCZ CA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZI 1. Zgłaszaj cy: osoba, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie: Zgłaszaj cy: inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbli sza, wiadek): ) imi i nazwisko:... 2) miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:...miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu: Stosunek pokrewie stwa z osob, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie:... 3

4 IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, RODZI, ZACHOWYWAŁA SI W NAST PUJ CY SPOSÓB: E STOSUJE PRZEMOC W Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci Stosowała przemoc fizyczn, w tym: popychanie uderzanie wykr canie r k duszenie kopanie spoliczkowanie inne (poda jakie) Uszkodzenia ciała, w tym: zasinienia zadrapania krwawienia oparzenia inne (poda jakie) Stosowała przemoc psychiczn, w tym: izolacj wyzwiska o mieszanie gro by kontrolowanie ograniczanie kontaktów krytykowanie poni anie demoralizacj ci głe niepokojenie inne (poda jakie) Stosowała przemoc seksualn, w tym: zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynno ci seksualnych Inny rodzaj zachowa, w tym: niszczenie/uszkodzenie mienia zabór/przywłaszczenie mienia gro ba karalna/zniewa enie zmuszanie do picia alkoholu zmuszanie do za ywania rodków odurzaj cych lub substancji psychotropowych oraz niezleconych przez lekarza leków inne działaj ce na szkod najbli szych (poda jakie) 4

5 * Na przykład: ony, m a, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJ MIEJSCE VI. ZACHOWA Zachowanie si osoby trudno nawi zania kontaktu spokojny/-na płaczliwy/-wa zastraszony/-na unika rozmów agresywny/-na stawia opór Policji Osoba, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie Osoba, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie VII. OPIS MIEJSCA ZDARZENIA (np. szkody, zniszczone sprz ty, nieporz dek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, lady krwi, lady spo ywania alkoholu, wyczuwalna wo alkoholu, inne) VIII. WIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZI wiadek I 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... wiadek II 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica:... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... wiadek III 1. Imi i nazwisko: Miejsce zamieszkania: kod pocztowy:... miejscowo :... województwo:... ulica: 5

6 ... numer domu:... numer mieszkania:... numer telefonu:... IX. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, BYŁA JU KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZEST PSTWO Z U YCIEM PRZEMOCY LUB GRO BY JEJ U YCIA: USTALONO X. CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, S D ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA S DOWEGO: USTALONO XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, NADU YWA ALKOHOLU: 6 E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, USTALONO XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E STOSUJE PRZEMOC W RODZI, NADU YWA RODKÓW ODURZAJ CYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW: USTALONO XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, RODZI, BYŁA LECZONA PSYCHIATRYCZ: E STOSUJE PRZEMOC W USTALONO XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, RODZI, POSIADA BRO : E STOSUJE PRZEMOC W USTALONO XV. CZY W ZWI ZKU ZE STOSOWAM PRZEMOCY W RODZI BYŁY PODEJMOWANE NAST PUJ CE DZIAŁANIA: powiadamianie i interwencje Policji powiadomienie prokuratury zatrzymanie dozór Policji wydanie zakazu kontaktowania si z okre lonymi osobami wydanie zakazu zbli ania si do okre lonych osób wydanie postanowienia o obowi zku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym tymczasowe aresztowanie wszcz cie post powania karnego lub innego post powania s dowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego)... poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora s dowego odebranie dziecka w razie bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia w zwi zku z przemoc w rodzinie zobowi zanie do poddania si leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?)... leczenie innych uzale nie (jakich, w stosunku do kogo?)... zobowi zanie do uczestnictwa w programach oddziaływa korekcyjno-edukacyjnych (nało one przez kogo?)... udzielono pomocy medycznej inne działania (jakie?)... XVI. DZIAŁANIA PODJ TE PRZEZ POLICJ

7 Działania podj te przez Policj pouczenie rodki przymusu bezpo redniego (jakie?)... badanie na zawarto alkoholu w organizmie izba wytrze wie policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych/do wytrze wienia policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych policyjna izba dziecka Osoba, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie Osoba, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie (wynik) (wynik) XVII. DANE DOTYCZ CE RODZINY Inne osoby pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie z osob, której istnieje podejrzenie, e stosuje przemoc w rodzinie: Lp Imi i nazwisko Stosunek pokrewie stwa Wiek Czym si zajmuje * * Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci szkoła/klasa. XVIII. INFORMACJE DOTYCZ CE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTJE PODEJRZE, E JEST DOTKNI TA PRZEMOC W RODZI 1. Stan psychiczny: pobudzony/-na ospały/-ła/apatyczny/-na płaczliwy/-wa agresywny/-na l kliwy/-wa inny/-na (jaki/-kaka?) 2. Porozumiewanie si : ch tnie nawi zuje kontakt trudno nawi zuje kontakt małomówny/-na j ka si krzyczy wypowiada si nielogicznie odmawia odpowiedzi na zadawane pytania porozumiewa si niewerbalnie (np. j zykiem migowym, gestami, piktogramami itp.)... Reakcja na osob towarzysz c (szczególnie wa ne w przypadku dzieci): Rodzaje uszkodze : skaleczenia otarcia naskórka lady oparzenia lady nakłucia siniaki zwichni cia lady ugryzienia krwawienia złamania ko ci 7

8 4. Stan higieny: Skóra: czysta wysuszona odparzona pieluszkowe zapalenie skóry brudna odmro ona odle yny Włosy: czyste wszawica ciemieniucha brudne łysienie/włosy powyrywane 5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania: strój brudny/nieadekwatny do pory roku waga/wzrost nieadekwatne do wieku rozwój nieadekwatny do wieku wyniszczenie organizmu odwodnienie ponawianie zgłosze do lekarza niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby niestosowanie si do wcze niejszych zalece lekarskich 6. Obra enia i objawy spójne z wersj przedstawion przez osob, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie: 7. W przypadku dziecka obra enia i objawy spójne równie z wersj przedstawion przez rodzica lub opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego: 8. Konieczno przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej: 9. Podj te leczenie: przyj to na oddział szpitalny (jaki?)... skierowano do szpitala (jakiego?)... udzielono pomocy ambulatoryjnej odesłano do domu inne (jakie?) Poinformowano o mo liwo ci otrzymania za wiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała zwi zanych z przemoc w rodzinie na podstawie rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 pa dziernika 2010 r. w sprawie wzoru za wiadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodze ciała zwi zanych z u yciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334). 11. Wydano za wiadczenie lekarskie: 12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie: 13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy: XIX. PODJ TE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 1. Działania zmierzaj ce do zapewnienia bezpiecze stwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie: powiadomienie Policji 8 udzielenie pomocy socjalnej udzielenie pomocy medycznej (w przypadku przemocy seksualnej nale y działa zgodnie z procedur post powania Policji i placówki medycznej) inne (jakie?)...

9 2. Działania zmierzaj ce do zapewnienia bezpiecze stwa osobie, co do której istnieje podejrze+nie, e jest dotkni ta przemoc w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej: specjalistycznym o rodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie o rodku wsparcia o rodku interwencji kryzysowej domu dla matek z małoletnimi dzie mi i kobiet w ci y szpitalu innych (jakich?) Działania zmierzaj ce do udzielenia pomocy dzieciom Przekazanie informacji organom wła ciwym do prowadzenia post powania przygotowawczego Inne (jakie?) XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJ CEGO FORMULARZ XXI. DODATKOWE INFORMACJE ) Cz ci I XV, XVII i XIX XXI wypełniaj przedstawiciele wszystkich pomiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Cz XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji. Cz XVIII dodatkowo wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia.... (podpis przedstawiciela podmiotu wypełniaj cego formularz Niebieska Karta A )... (data wpływu formularza Niebieska Karta A do przewodnicz cego zespołu interdyscyplinarnego) 9

10 BIESKA KARTA B POUCZE DLA OSÓB DOTKNI TYCH PRZEMOC W RODZI Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzaj ce si umy lne działanie lub zaniechanie naruszaj ce prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a tak e innych osób wspólnie zamieszkuj cych lub gospodaruj cych, w szczególno ci nara aj ce te osoby na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich godno, nietykalno cielesn, wolno, w tym seksualn, powoduj ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak e wywołuj ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkni tych przemoc. Kto mo e by ofiar przemocy w rodzinie? współmał onkowie partnerzy w zwi zkach nieformalnych dzieci osoby starsze osoby niepełnosprawne Najcz stsze formy przemocy w rodzinie to: Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie... Przemoc psychiczna: wy miewanie, szydzenie, l enie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi... Przemoc seksualna: wymuszanie po ycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi... Inny rodzaj zachowa : zmuszanie do oddawania uzyskiwanych rodków finansowych, uniemo liwienie podj cia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych... niszczenie rzeczy osobistych demolowanie mieszkania wynoszenie sprz tów domowych i ich sprzedawanie pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawno ci b d wieku nie mo e samo- dzielnie zaspokoi swoich potrzeb zmuszanie do picia alkoholu zmuszanie do za ywania rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych lub leków PAMI TAJ!!! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Je eli Ty lub kto z Twoich bliskich jest ofiar przemocy ze strony osoby najbli szej, nie wstyd si prosi o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Je eli doznajesz takich zachowa, powiadom: Policj, dzwoni c na numer 997 lub 112, prokuratur. Policjant ma obowi zek: zapewnienia bezpiecze stwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - policjanci, wykonuj c czynno ci, maj prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzaj cych bezpo rednie zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzkiego); 10

11 przekazania informacji o interweniuj cych policjantach (stopie, imi i nazwisko oraz numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełni słu b ); przekazania, na wniosek s du lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w post powaniu; uczestniczenia, na wniosek s du, jako wiadkowie w sprawie karnej. Prokurator w toku post powania przygotowawczego ma prawo do: oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania si z pokrzywdzonym; oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem e oskar ony w wyznaczonym terminie opu ci lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz okre li miejsce swojego pobytu; nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym je eli zachodzi uzasadniona obawa, e oskar ony ponownie popełni przest pstwo z u yciem przemocy tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przest pstwa groził. Polskie prawo ciga sprawców przest pstw przeciwko osobom bliskim za: zn canie si fizyczne lub psychiczne nad osob najbli sz lub nad inn osob pozostaj c w stałym lub przemijaj cym stosunku zale no ci od sprawcy albo nad małoletnim lub osob nieporadn ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny art. 207 k.k.; uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalno ci cielesnej w inny sposób art. 217 k.k. ( ciganie przest pstwa odbywa si z oskar enia prywatnego); pozbawienie człowieka wolno ci art. 189 k.k.; gro enie innej osobie popełnieniem przest pstwa na jej szkod lub szkod osoby najbli szej, je eli gro ba wzbudza w zagro onym uzasadnion obaw, e b dzie spełniona art. 190 k.k. ( cigane na wniosek po- krzywdzonego); wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okoliczno ciami poczucia zagro enia lub naruszenie jej prywatno ci poprzez uporczywe n kanie art. 190a 1 k.k. ( ciganie na wniosek pokrzywdzonego); stosowanie przemocy lub gro by bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do okre lonego działania, zaniechania lub znoszenia okre lonego stanu art. 191 k.k.; utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynno ci seksualnej, przez u ycie niej prze- mocy, gro by bezprawnej lub podst pu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynno ci seksualnej bez jej zgody art. 191a k.k. ( ciganie na wniosek pokrzywdzonego); doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemoc, gro b bezprawn lub podst pem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania si innej czynno ci seksualnej lub wykonania takiej czynno ci art. 197 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); /UWAGA! Przest pstwo to popełnia równie mał onek, który dopuszcza si zgwałcenia współmał onka!/; spowodowanie ci kiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolno ci płodzenia b d innego ci kiego kalectwa, ci kiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choro- by realnie zagra aj cej yciu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolno ci do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała art. 156 k.k.; spowodowanie naruszenia czynno ci narz du ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbli sza art i 2 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); 11

12 uporczywe uchylanie si od wykonania ci cego z mocy ustawy lub orzeczenia s dowego obowi zku opieki przez nieło enie na utrzymanie osoby najbli szej lub innej osoby i przez to nara anie jej na niemo no zaspokojenia podstawowych potrzeb yciowych (uchylanie si od obowi zku alimentacyjnego) art. 209 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego wła ciwego organu); kradzie lub kradzie z włamaniem na szkod osoby najbli szej art. 278 k.k. i art. 279 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatn do u ytku art. 288 k.k. ( cigane na wniosek pokrzywdzonego); porzucenie wbrew obowi zkowi troszczenia si o małoletniego poni ej lat 15 albo o osob nieporadn ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny art. 210 k.k.; uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poni ej lat 15 albo osoby nieporadnej ze wzgl du na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru art. 211 k.k.; obcowanie płciowe z małoletnim poni ej lat 15 lub dopuszczenie si takiej osoby innej czynno ci seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania si takim czynno ciom albo do ich wykonania art. 200 k.k.; rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spo ycia, lub nakłanianie go do spo ycia takiego napoju art. 208 k.k. Masz te prawo do zło enia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przest pstwa przez osob, która krzywdzi Ciebie i Twoj rodzin. PAMI TAJ!!! Sprawca przemocy bliskich, gdy czuje si bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni si, b dzie dalej stosował przemoc, bez wzgl du na składane obietnice; nast pnym razem mo e by znacznie gorzej. Je eli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz si wycofa, pami taj, e zło one przez Ciebie dotychczas zeznania nie b d mogły by wykorzystane przez prawne instytucje działaj ce po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz tak decyzj, zastanów si i skonsultuj j z psychologiem, terapeut lub inn osob pomagaj c ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym o rodku wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, o rodku interwencji kryzysowej. PAMI TAJ!!! Zahamowanie przemocy w rodzinie jest mo liwe mo esz z ni walczy i uzyska pomoc dla siebie i swoich bliskich. Jak to mo liwe? Zrób dwa kroki: 1. Krok pierwszy zanotuj przebieg zdarzenia (pami bywa zawodna): Kto Ci skrzywdził? (imi i nazwisko)... Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Poda kto m, ona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka, inne)... Kiedy to si stało? data... godzina... miejsce... Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, l enie, bicie, kopanie, rzucanie sprz tami, niszczenie sprz tów, bicie dzieci, gro by pobicia, gro by zabicia, wyrzucanie z domu, inne poda jakie?) 12

13 Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia?... Kto interweniował? (imi i nazwisko policjanta, jego numer słu bowy, jednostka)... Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie? Jak cz sto dochodzi do przemocy w Twoim domu? (raz w miesi cu, raz na tydzie, cz ciej)... Kiedy to si wydarzyło poprzednim razem?... Czy przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu? Czy zawsze krzywdzi Ci ten sam sprawca? Czy sprawca był ju karany s downie za czyn podobny? Czy sprawcy s d zastosował dozór kuratora s dowego? 2. Krok drugi do kogo mo esz zwróci si o pomoc? Czy kiedykolwiek korzystałe /korzystała z pomocy instytucji lub organizacji obowi zanych do udzielania pomocy? Je eli:, to z pomocy jakich instytucji lub organizacji? Je eli:, to poni ej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy mo esz skorzysta i si do nich zwróci : O rodki pomocy społecznej pomog Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres mailowy 1. Policja Gorlice, ul. 11-listopada 56 18/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Kuratorów Zawodowych ds. rodzinnych w Gorlicach Gorlice, ul. Słoneczna 7 18/ Gorlice, ul. Biecka 5 18/ ov.pl 13

14 Centrum Opieki nad Dzieckiem "Razem" Grybów - Gminny O rodek Pomocy Społecznej Moszczenica - Gminny O rodek Pomocy Społecznej Gorlice, ul. Skrzy skich 21 18/ Grybów, ul. Jakubowskiego 33 18/ Moszczenica 18/ Gorlice - Miejski O rodek Pomocy Społecznej Gorlice - Gminny O rodek Pomocy Społecznej S kowa - Gminny O rodek Pomocy Społecznej Biecz Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Społecznej Łu na Gminny O rodek Pomocy Społecznej Lipinki - Gminny O rodek Pomocy Społecznej U cie Gorlickie O rodek Pomocy Społecznej Bobowa - O rodek Pomocy Społecznej w Bobowej Gorlice, ul. Reymonta 1 18/ w 114 Tel/fax 18/ Gorlice, ul. Łukasiewicza 6 Tel/fax 18/ S kowa 18/ Biecz ul. Tysi clecia 5 13/ Łu na 18/ Lipinki 13/ fax: 13/ U cie Gorlickie 18/ Bobowa Centr: 18/ / Ropa Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Ropie Ropa 18/ Placówka Opieku czo - Wychowawcza w Kl czanach Kl czany 239 Tel/fax 18/ Powiatowe centra pomocy rodzinie pomog Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udziel informacji na temat instytucji lokalnie działaj cych w tym zakresie w Twojej miejscowo ci. O rodki interwencji kryzysowej zapewni schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jeste ofiar przemocy w rodzinie, udziel Ci pomocy i wsparcia w przezwyci eniu sytuacji kryzysowej, a tak e opracuj plan pomocy. 14

15 O rodki wsparcia zapewni schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jeste ofiar przemocy w rodzinie, udziel Ci pomocy i wsparcia w przezwyci eniu sytuacji kryzysowej. Specjalistyczne o rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewni bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jeste ofiar przemocy w rodzinie, oraz udziel Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyci eniu sytuacji kryzysowej, a tak e opracuj plan pomocy. Prokuratura, Policja mo esz tam zło y zawiadomienie o przest pstwie zn cania si popełnionym na Twoj szkod lub na szkod Twoich bliskich i poprosi o udzielenie podstawowej informacji prawnej. S d rodzinny i opieku czy mo esz tam zło y pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotycz cy spraw opieku czych Twoich dzieci. Ochrona zdrowia mo esz tam uzyska za wiadczenie lekarskie o doznanych obra eniach, poprosi o pomoc lekarsk, spyta o adresy specjalistycznych poradni lekarskich. Komisje rozwi zywania problemów alkoholowych je eli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, mo esz zwróci si do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyska inn pomoc zwi zan z nadu ywaniem przez niego alkoholu. Na Twoim terenie funkcjonuj lokalne placówki udzielaj ce pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: Mo esz zadzwoni równie pod numery telefonów: Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach , w niedziele i wi ta w godzinach ), tel. (22) dy ur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach ), Poradnia owa: Policyjnego Telefonu Zaufania tel (linia bezpłatna przy poł czeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz do 9.30 wł czony jest automat). WA NE!!! Na skutek wszcz cia procedury Niebieskie Karty informacja dotycz ca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodnicz cemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze mo esz wzywa Policj na interwencj, poinformowa prokuratur oraz zwróci si o pomoc do podmiotu/organizacji realizuj cych działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mo esz równie poprosi dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezb dnych informacji. 15

16 Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 13/2012 z dnia r. Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku. 1. Wybrane regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony praw dziecka 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz z pó n. zm.), 2) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze nia 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz ) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pó n. zm.), 4) Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z pó n.zm.), 5) Ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.( Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z pó n.zm), 6) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.( Dz.U.z 2007 r.nr 43, poz. 277 z pó n.zm.), 7) Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997 Nr.88, poz. 553 z pó n.zm.), 8) Kodeks rodzinny i opieku czy z dnia 25 lutego 1964 r.( Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmian.), 9) Kodeks post powania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopad 1964 r. Dz.U. Nr 43, poz. 296 z pó n.zm.), 10) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 11) Konwencja o Prawach Dziecka przyj t przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991 r.). 2.Wybrane przepisy krajowych aktów prawnych chroni cych dziecko przed przemoc. Przest pstwa i wykroczenia dzieci: 1. Zachowania w rodzinie polegaj ce na stosowaniu przemocy mog nosi znamiona przest pstwa lub wykroczenia. 1) Kodeks karny - to zbiór przepisów prawnych, które okre laj przest pstwa. Art. 217 K.k naruszenie nietykalno ci cielesnej ( cigane z oskar enia prywatnego np. opiekunów dziecka ), Art. 207 K.k przest pstwo zn cania si ( cigane z oskar enia publicznego, czyli ka dy kto zauwa y), Art K.k nadu ycie zale no ci - cigane na wniosek pokrzywdzonego ( lub Rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub przedstawiciela ustawowego dziecka), Art K.k. nara enie na niebezpiecze stwo utraty ycia albo ci kiego uszczerbku na Zdrowiu, Art. 200 K.k czyn lubie ny cigane nast puje z urz du, Art. 210 K.k. - porzucenie przest pstwo cigane urz du. 2) Kodeks post powania karnego Art K.p.k. ka dy dowiedziawszy si o popełnieniu przest pstwa ciganego z urz du powinien zawiadomi o tym prokuratora lub policj. Art K.p.k. obowi zek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przest pstwa ci y na instytucjach pa stwowych i samorz dowych. Ten obowi zek prawny dotyczy zawiadomienia o ka dym przest pstwie ciganym z urz du. 16

17 Niedopełnienie obowi zku zawiadomienia o przest pstwie przez funkcjonariusza publicznego stanowi przest pstwo niedopełnienia obowi zku słu bowego art. 231 K.k. 3) Kodeks wykrocze to zbiór przepisów prawa okre laj ce wykroczenia - te dotycz ce dzieci to : Art. 104 nakłanianie osoby małoletniej do ebrania, Art. 106 dopuszczenie do przebywania dziecka w wieku do lat 7 w okoliczno ciach niebezpiecznych dla jego zdrowia. 4) Kodeks rodzinny i opieku czy okre la s dowy nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej: Art. 100 mówi, e s d opieku czy jest zobowi zany udziela pomocy rodzicom, je eli jest ona potrzebna do nale ytego wykonywania władzy rodzicielskiej. 5) Kodeks post powania cywilnego: Art ka dy, komu znane jest zdarzenie uzasadniaj ce wszcz cie post powania z urz du ( np. kiedy rodzice nie wykonuj lub nadu ywaj władzy rodzicielskiej), zobowi zany jest zawiadomi o nim s d opieku czy. 6) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Art.12 a) Osoba, która w zwi zku z wykonywaniem czynno ci słu bowych powe mie podejrzenie, e w danej rodzinie popełniono przest pstwo z u yciem przemocy jest zobowi zana do niezwłocznego zło enia zawiadomienia o tym na policji lub w prokuraturze. b) Osoby b d ce wiadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomi o tym Policj, prokuratur lub inny podmiot działaj cy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Wybrane definicje 1) Przemoc w rodzinie - nale y przez to rozumie jednorazowe albo powtarzaj ce si umy lne działanie lub zaniechanie naruszaj ce prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub zamieszkuj cych wspólnie osób. W szczególno ci nara aj ce te osoby na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich godno, nietykalno cielesn, wolno, powoduj ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak e wywołuj ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkni tych przemoc. 2) Przemoc jest fizyczne lub umysłowe działanie na szkod, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie lub maltretowanie dziecka poni ej 18 roku ycia przez osob, która jest odpowiedzialna za jego pomy lny rozwój oraz działania b d ce zagro eniem dla jego rozwoju. Mo na wyró ni nast puj ce formy krzywdzenia: przemoc fizyczna, maltretowanie psychiczne (emocjonalne), zaniedbywanie, wykorzystywanie seksualne. 3) Przemoc fizyczna dziecka s to wszelkiego rodzaju działania powoduj ce nieprzypadkowe urazy u dziecka. Kara cielesna staje si karalna je eli jest stosowana dziecka dla zaspokojenia nami tno ci lub zło ci albo gdy jest nieumiarkowana lub nadmierna. 4) Maltretowanie psychiczne (emocjonalne) dziecka jest to rozmy lne niszczenie lub znacz ce obni enie mo liwo ci prawidłowego rozwoju dziecka bez stosowania przemocy fizycznej. Zakres zachowa, które kwalifikowa mo na do tej kategorii, jest bardzo du y od wyzwisk, gró b, poprzez emocjonalne odrzucanie, po nadmierne wymagania i nieliczenie si z mo liwo ciami rozwojowymi dziecka. 5) Zaniedbanie dziecka to niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych (zwi zanych z od ywianiem, ubieraniem, schronieniem, higien, opiek medyczn ) i psychicznych (miło, bezpiecze stwo, przynale no etc.) dzieci. Zaniedbywanie wyst puje tak e wtedy, gdy dziecko ma zaspokojone potrzeby biologiczne, natomiast nie ma zagwarantowanej prawidłowej stymulacji poznawczej. 17

18 6) Wykorzystywanie seksualne dziecka (molestowanie) to wł czenie dziecka w aktywno seksualn, której nie jest ono w stanie zrozumie i udzieli na ni wiadomej zgody. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywno wyst pi pomi dzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, je eli te osoby ze wzgl du na wiek b d stopie rozwoju pozostaj w relacji opieki, zale no ci, władzy. Aktywno taka mo e dotyczy : a) namawiania lub zmuszania dziecka do anga owania si w czynno ci seksualne; b) wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub innych prawnie zakazanych praktyk o charakterze seksualnym; c) wykorzystywanie dziecka do przedstawie o charakterze pornograficznym. 7) Zn canie si to działanie lub zaniechanie polegaj ce na umy lnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych cierpie moralnych, powtarzaj cym si albo jednorazowym lecz intensywnym i rozci gni tym w czasie np. bicie, straszenie, zniewa anie. 8) Porzucenie to nieuzasadnione sytuacj oddalenie si od osoby, wymagaj cej troszczenia si o ni bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób lub instytucji. 9) Władza rodzicielska to ogół praw i obowi zków wzgl dem dziecka, maj cych na celu zapewnienie mu nale ytej pieczy i strze enie jego interesów. 4. INSTYTUCJE CHRONI CE PRAWA DZIECKA 1. Policja Podstawowym zadaniem policji jest ochrona ycia i zdrowia ludzi. Zadania policji: 1) przyjmuje zgłoszenia interwencji; 2) zapewnia dora n opiek dla ofiar przest pstw w tym przest pstw z u yciem przemocy; 3) zabezpiecza dowody przest pstwa ; 4) obligatoryjnie prowadzi procedur Niebieskiej Karty dla rodzin z problemem przemocy domowej. 2. Prokuratura Prokuratura jest organem pa stwowym powołanym do cigania przest pstw. 3. S d Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich - inaczej S d Opieku czy (w miejscu zamieszkania osoby,której post powanie ma dotyczy ) jest wła ciwym do rozpoznawania spraw dzieci i osób małoletnich. Zawiadomienie s du rodzinnego mo e przybra formy: a) wniosku o wgl d w sytuacj rodzinn ; b) wniosku o wgl d w sytuacj małoletniego. 4. O rodek Pomocy Społecznej Celem działania Pomocy Społecznej jest umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych sytuacji yciowych, które same nie s w stanie pokona, a tak e zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Zjawisko przemocy domowej spełnia wymogi kryteriów trudnej sytuacji yciowej, z których wynika ustawowy obowi zek interwencji i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W ramach współpracy z o rodkiem Pomocy Społecznej mo na: 1) zwróci si o zbadanie sytuacji rodziny i przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego, która umo liwi diagnoz sytuacji rodziny lub osoby; 2) wnioskowa o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej; 3) zwróci si o przeprowadzenie interwencji i o pomoc w zgłoszeniu sprawy do S du Rodzinnego i Nieletnich (bez podawania szczegółów stanowi cych tajemnic słu bow ); 4) zwróci si o wskazanie instytucji zajmuj cej si pomaganiem ofiarom przemocy domowej. 18

19 . / imi i nazwisko pracownika/. / stanowisko słu bowe/ Zał cznik Nr 3 do Zarz dzenia Nr 13/2012 z dn r. Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku. O W I A D C Z E N I E Niniejszym o wiadczam, e zapoznałam / zapoznałem* si z przepisami Zarz dzenia Nr 13/2012 z dn r. Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Szymbarku, dotycz cymi procedur post powania w przypadku zauwa enia stosowania dziecka przemocy. Przyjmuj do stosowania, dnia.. *niepotrzebne skre li / podpis pracownika/ 19

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA A 1 I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE BIESKA KARTA A 1 (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ). (miejscowość data)

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1)... (miejscowość, data)

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1)... (miejscowość, data) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR BIESKA KARTA - A 1) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz "Niebieska Karta

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA A ... ...

NIEBIESKA KARTA A ... ... NIEBIESKA KARTA A... (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wypełniającego formularz Niebieska Karta A ) 1)... (miejscowość,

Bardziej szczegółowo

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi...

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi... WZÓR NIEBIESKA KARTA B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA, A TAKŻE W

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA, A TAKŻE W DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDM PRZEMOCY W RODZI UCZNIA, A ŻE W WYNIKU ZGŁOSZENIA DOKONANEGO PRZEZ CZŁONKA RODZINY LUB PRZEZ OSOBĘ

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część E

NIEBIESKA KARTA Część E NIEBIESKA KARTA Część E Załącznik Nr 5 POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W NIEBIESKIEJ KARCIE B

INFORMACJE ZAWARTE W NIEBIESKIEJ KARCIE B WYDZIAŁ PREWENCJI KSP Źródło: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/porady/przemoc-w-rodzinie/informacje-dla-ofiar-pr/48780,informacje-zawarte-w-niebiesk iej-karcie-b.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA - B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA - B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE BIESKA KARTA - B POUCZE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZI Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Procedura "Niebieskie Karty" oraz wzory formularzy "Niebieska Karta". Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia

Bardziej szczegółowo

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy.

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Wiedza to władza! Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Po moich licznych rozmowach z ofiarami przemocy, postanowiłam

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 poz. 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1) I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE. 1. Imię i nazwisko:..

WZÓR NIEBIESKA KARTA - A 1) I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE. 1. Imię i nazwisko:.. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej w Sońsku WZÓR... (miejscowość, data) NIEBIESKA KARTA - A 1) (pieczęć podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM Kto jest pokrzywdzonym? Co to jest post powanie przygotowawcze? Jak si przygotowaç do udziału w rozprawie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno. 4 listopada 2010 r.

KONFERENCJA. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno. 4 listopada 2010 r. KONFERENCJA Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno 4 listopada 2010 r. Zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po 1 sierpnia 2010 r. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie na rzecz dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XIV/88/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. 1 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w Gminie Żyrzyn na lata 2012-2016

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 Załącznik do Uchwały Nr XIII/150/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 Wstęp Przemocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 GMINA POMIECHÓWEK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 GMINA POMIECHÓWEK Załącznik do Uchwały Nr VII/21/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31.03.2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 GMINA POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 16/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy w Zaleszanach z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Zaleszany 2016 Strona 2 z 9 WSTĘP Przemocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/304/08 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXX/304/08 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWAŁA NR XXX/304/08 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r. GP-0151/4331/2010 ZARZĄDZENIE NR 4331/2010 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kierowania do Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część A

NIEBIESKA KARTA Część A NIEBIESKA KARTA Część A Załącznik nr 1... (pieczęć instytucji) Miejscowość, dn. I. DANE OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Imię i nazwisko:... 2. Imiona rodziców... 3. Miejsce stałego zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016 Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 czerwca 2011r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016 Dąbrówka 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r 2 PROGRAM WIELOLETNI DO 2011 ROKU; O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA I II III IV V VI VII PROCEDURA NIEBIESKA KARTA W O WIACIE Uwarunkowania prawne, w tym zwi zek z prawem w o wiacie Zało enia merytoryczne uzasadnienie Zadania o wiaty okre lone w ustawie o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.2011.209.1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na lata 2011-2021

Gminny Program. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na lata 2011-2021 Załącznik do Uchwały Nr IX/42 /2011 Rady Gminy Cielądz z dnia 25 maja 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2021 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015 Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA INTERWENCYJNE:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA INTERWENCYJNE: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/11/12 RP Gimnazjum Nr 4 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH DZIAŁANIA INTERWENCYJNE: I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 7216770, fax 012 271 11 93 NIP 681-18-45-177 Regon

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta DziennikUstawNr209 12266 Poz.1245 1245 ROZPORZĄDZENIERADYMINISTRÓW z dnia13września2011 r. w sprawieprocedury NiebieskieKarty orazwzorówformularzy NiebieskaKarta Napodstawieart.9dust. 5ustawyz dnia29lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa

Procedura NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących przepisów prawa Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa Jakie akty prawne regulują obecnie procedurę Niebieskiej Karty? ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA (DZU 2011 NR 209, POZ. 1245) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Przemoc w rodzinie definicja ustawowa art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie to jednorazowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Procedury. postępowania pracowników. Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego W Woli Zaradzyńskiej

Procedury. postępowania pracowników. Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego W Woli Zaradzyńskiej Procedury postępowania pracowników Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego W Woli Zaradzyńskiej w sprawie NIEBIESKIEJ KARTY oraz w innych sytuacjach trudnych 1 SPIS PROCEDUR 1. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY KAMPINOS NA LATA 2010 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY KAMPINOS NA LATA 2010 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVII/254/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY KAMPINOS NA LATA 2010 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością Częstochowa, listopad 2015 ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia... 2007 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia... 2007 roku PROJEKT Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia... 2007 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2009. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz.1493 ostatnia uwzględniona zmiana: 01.08.2010 r., Dz.U. z 2010 r., nr 125, poz. 842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Uznając, że przemoc

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgorzewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 1.Cel procedury: procedura określa tryb postępowania wobec ucznia. którego rodzice ubiegają się o częściowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach. Załącznik do Zarządzenia nr16/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach z dnia 27.11.2012 r. Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo