HIPAA Booklet Front Cover Times New Roman 10pt. Northwestern Memorial Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HIPAA Booklet Front Cover Times New Roman 10pt. Northwestern Memorial Hospital"

Transkrypt

1 HIPAA Booklet Front Cover Times New Roman 10pt. Przede Wszystkim Pacjent: Jak chronimy twojà prywatnoêç Northwestern Memorial Hospital

2 Drogi pacjencie, W szpitalu Northwestern Memorial (NMH), jesteêmy zobowiàzani zapewniç ci jak najlepszej jakoêci opiek zdrowotna. Zgodnie z naszym zobowiàzaniem poêwi camy nasze wysi ki, aby chroniç prywatnoêç i poufnoêç twoich informacji medycznych. Ta broszura zosta a przygotowana w odpowiedzi na nowe przepisy federalne, wzmacniajàce ustaw,,o ubezpieczeniach i dost pnoêci informacji medycznej z roku 1996, znana w skrócie jako HIPAA. Nowe przepisy obowiàzujàce od 14 kwietnia 2003 wyznaczajà pewne prawne wymagania dotyczàce tego, jak szpitale i przedstawiciele s u by zdrowia muszà chroniç twoje informacje medyczne. W celu podporzàdkowania si do nowych przepisów NMH musi zapewniç ci,, Zawiadomienie o przepisach prywatnoêci, które okreêla w jaki sposób twoje informacje medyczne mogà zostaç wykorzystane i ujawnione. Zawiadomienie omawia równie twoje prawa jako pacjenta. NMH skoordynowa odpowiedê na nowe przepisy HIPAA wêród wszystkich placówek dzia ajàcych dla macierzystej organizacji jakà jest Northwestern Memorial HealthCare. Zosta o to zrobione w celu zapewnienia, e otrzymacie paƒstwo to zawiadomienie, kiedy pierwszy raz b dziecie korzystaç z opieki zdrowotnej w NMH lub jakiejkolwiek z naszych placówek. Zostaniecie poproszeni o podpisanie formularza potwierdzajàcego otrzymanie tego dokumentu. Poniewa nowe przepisy odnoszà si do wszystkich placówek s u by zdrowia, nasze zawiadomienie nie jest jedynym które otrzymasz. Pomimo tego, ze forma zawiadomieƒ mo e byç ró na, to b dziecie je otrzymywac od innych przedstawicieli s u by zdrowia takich jak lekarze, apteki, domy opieki oraz plany ubezpieczeniowe. Zach camy do przeczytania informacji zawartych w tej broszurze. WyjaÊni ona w jaki sposób NMH mo e wykorzystaç i ujawniç informacje medyczne oraz pozwoli zrozumieç prawa pacjenta. Dla twojej wygody podajemy streszczenie g ównych zagadnieƒ zawartych w broszurze. NMH mo e wykorzystaç i ujawniç twoje informacje medyczne: personelowi medycznemu oraz personelowi, który zapewnia ci opiek. aby przypomnieç ci o wizycie. aby porozmawiaç z twojà rodzinà lub przyjació mi zaanga owanymi w opiek nad tobà. aby zapewniç przestrzeganie zasad agencji regulujàcych przepisy dotyczàce jakoêci opieki i efektywnoêci u ycia Êrodków. w przypadku wymagaƒ prawnych, powo aƒ lub nakazów sàdowych, obowiàzkowych raportów w sprawach dotyczàcych dzieci lub przemocy nad osobami starszymi. pracownikom naukowym zajmujàcym si poszukiwaniem najlepszych mo liwych metod leczenia. Wszyscy pracownicy naukowi muszà przestrzegaç przepisów zapewniajàcych prywatnoêç informacji o pacjencie. w celu powiadomienia ci o Êwiadczeniach zwiàzanych z opiekà zdrowotnà, które mogà ci interesowaç. w celu uzyskania nale noêci od firmy ubezpieczeniowej. aby za àczyç informacje w spisie szpitalnym dogodne dla odwiedzajàcych lub duchowieƒstwa, takie jak imi, nazwisko i numer pokoju. w celu przekazania informacji demograficznych takich jak imi, nazwisko, adres i numer telefonu dla Fundacji Northwestern Memorial w celu zbierania funduszy. Twoje akta medyczne sà fizycznà w asnoêcià NMH, ale informacje w nich zawarte nale à do ciebie. Masz zasadnicze prawa dotyczàce swoich informacji medycznych. Masz prawo do: wglàdu i otrzymania kopii informacji medycznych wykorzystanych do podj cia decyzji zwiàzanych z twojà opiekà. proêby o skorygowanie posiadanych przez nas twoich informacji medycznych, je eli uwa asz, e informacje te sà b dne lub niekompletne. proêby o zastrze enie lub ograniczenie wykorzystania lub udost pnienia twoich informacji medycznych. proêby o kontakt z tobà odnoênie spraw medycznych w okreêlony sposób lub w okreêlonym miejscu. uzyskania listy osób lub placówek, które otrzyma y twoje informacje medyczne od NMH dla innych celów ni leczenie, p atnoêci czy dzia ania s u by zdrowia. z o enia za alenia. Je eli masz jakiekolwiek pytania lub chcia byê zg osiç uwag lub problem dotyczàcy swoich informacji medycznych, prosz o kontakt z naszym dzia em przedstawicieli pacjentów, numer telefonu Z powa aniem, Dean M. Harrison Prezydent i Kierownik Wykonawczy Szpital Northwestern Memorial 7

3 Nasza misja Northwestern Memorial jest akademickim centrum medycznym, w którym pacjent jest na pierwszym miejscu. JesteÊmy organizacjà pracowników s u by zdrowia, którzy dà à do osiàgni cia wysokiego poziomu jakoêci, efektywnoêci kosztów i zadowolenia pacjenta. Dà ymy do polepszenia zdrowia spo ecznoêci, którym s u ymy poprzez zapewnienie szerokiego zakresu us ug z uwzgl dnieniem indywidualnych potrzeb naszych pacjentów i ich rodzin. JesteÊmy ÊciÊle zwiàzani pod wzgl dem akademickim oraz jeêli chodzi o us ugi z wydzia em medycznym im. Feinberga Uniwersytetu Northwestern. JakoÊç naszych us ug jest wzbogacona poprzez po àczenie z edukacjà oraz badaniami w Êrodowisku, które zach ca do doskonalenia praktyki, krytycznych uwag i nauki. ZAWIADOMIENIE O ZASADACH PRYWATNOÂCI Obowiàzujàce od dnia 14 kwietnia 2003 r. ZAWIADOMIENIE OKREÂLA W JAKI SPOSÓB TWOJE INFORMACJE MEDYCZNE MOGÑ ZOSTAå WYKORZYSTANE I UJAWNIONE ORAZ JAK MO ESZ UZYSKAå DO NICH DOST P. PROSIMY O UWA NE PRZECZYTANIE. Je eli masz pytania zwiàzane z tym zawiadomieniem, prosz skontaktuj si z naszym dzia em przedstawicieli pacjentów pod numerem telefonu Kto podlega przepisom zawartym w zawiadomieniu Zawiadomienie okreêla dzia ania szpitala Northwestern Memorial i jego filii Northwestern Memorial Physicians Group oraz Northwestern Memorial Home Healthcare (okreêlanych w tym oêwiadczeniu wspólnie jako Northwestern Memorial) oraz : wszystkich pracownikow s u by zdrowia w àczajàc studentów, którzy mogà wprowadzaç dane do twoich akt medycznych. wszystkich pracowników, personelu i innego personelu wszystkich departamentów i dzia ów Northwestern Memorial. ochotników, którym pozwalamy pomagaç ci podczas pobytu w Northwestern Memorial. Pracownicy ci mogà dzieliç si mi dzy sobà informacjami dotyczàcymi leczenia, p atnoêci i/lub dla celów s u by zdrowia jak okreêlono w oêwiadczeniu. Northwestern Memorial opracowa szczegó owe zasady dotyczàce dost pu naszego personelu i pracowników do twoich informacji medycznych. Dok adnie okreêliliêmy sytuacje, w jakich twoje informacje medyczne 1

4 mogà byç udostepnione poza placówk Northwestern Memorial. Zasady te odpowiadajà przepisom federalnym i stanowym oraz sà wytyczone, aby chroniç twojà prywatnoêç. Nasz personel i pracownicy sà przeszkoleni, aby odpowiednio wykorzystywaç informacje medyczne oraz wiedzà, e sà one dla nich dost pne tylko dla koniecznoêci wykonywania ich pracy. Jakiekolwiek naruszenie poufnoêci lub zaniedbanie przez pracownika ochrony twoich informacji przed przypadkowym lub nieautoryzowanym dost pem nie b dzie tolerowane. Nasze zobowiàzanie odnoênie informacji medycznych Rozumiemy, e twoje informacje medyczne sà osobiste. Zobowiàzujemy si chroniç twojà prywatnoêç to jest nasza obietnica. Podczas twojego pobytu w naszym szpitalu lub klinikach, tworzymy twoje akta medyczne. Akta te sà nam potrzebne dla zapewnienia ci mo liwie jak najlepszej opieki oraz dla przestrzegania prawnych wymagaƒ federalnych. OÊwiadczenie to odnosi si do wszystkich akt medycznych, które posiada Northwestern Memorial bez wzgl du na to czy sà to akta pisemne, skomputeryzowane czy w innej formie. Prosz zauwa, e podczas pobytu u lekarza w gabinecie lub w klinice mo esz otrzymaç ró ne zawiadomienia czy zasady odnoszàce si do wykorzystywania i udost pniania twoich informacji medycznych. Zawiadomienie to omawia sposoby w jakie Northwestern Memorial mo e wykorzystaç i udostepniaç twoje informacje medyczne. OkreÊla te nasze zobowiàzania dotyczàce wykorzystania i udost pniania twoich informacji medycznych. Zawiadomienie okreêla równie twoje prawa dotyczàce osobistych informacji medycznych. JesteÊmy zobowiàzani prawnie aby: mieç pewnoêç, e informacje medyczne, które identyfikujà ciebie sà poufne. dostarczyç ci zawiadomienie okreêlajàce nasze obowiàzki prawne i praktyk prywatnêci z poszanowaniem twoich informacji medcznych. przestrzegaç zasad aktualnych przepisów o prywatnoêci w Northwestern Memorial. Jak mo emy wykorzystywaç i udost pniaç twoje informacje medyczne Nast pujàce kategorie opisujà ró ne sposoby wykorzystania i udost pniania informacji medycznych. WyjaÊnimy ka dà kategori i podamy kilka przyk adów. Wszystkie sposoby, których u ywamy do wykorzystywania i udost pniania informacji podlegajà jednej z tych kategorii. Leczenie. Mo emy wykorzystywaç twoje informacje medyczne, aby zapewniç ci leczenie lub us ugi. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne lekarzom, piel gniarkom, technikom, studentom medycyny lub personelowi Northwestern Memorial który jest w àczony w opiek nad tobà w Northwestern Memorial lub w innej placówce zapewniajàcej ci opiek po wypisie. Na przyk ad, lekarzowi leczàcemu ci na pogotowiu z powodu z amanej nogi, moze byç potrzebna informacja odnoênie twoich uczuleƒ przed podaniem ci leków przeciwbólowych. Leczàcy ci lekarz mo e tak e dzieliç si twoimi informacjami medycznymi w celu koordynacji badan laboratoryjnych, przeêwietlen radiologicznych lub skierowaƒ do innego lekarza, który specjalizuje si w z amaniach kostnych. P atnoêci. Mo emy u yç i udost pniç twoje informacje medyczne, aby wystawiç rachunek za leczenie i us ugi otrzymane w Northwestern Memorial oraz aby otrzymaç p atnoêci od ciebie, twojej firmy ubezpieczeniowej lub innej instytucji. Na przyk ad, aby twoja firma ubezpieczeniowa mog a zap aciç za leczenie, musimy wystawiç rachunek, który identyfikuje ciebie, twojà diagnoz oraz otrzymane leczenie. Dzia ania s u by zdrowia. Mo emy u yç twoich informacji medycznych, aby wspomóc nasze dzia ania biznesowe i poprawiç jakoêç kosztów opieki. Do tych dzia aƒ mo na zaliczyç ewaluacj wyników w pracy lekarzy, pielegniarek i innnych pracowników lub szkolenia pracowników s u by zdrowia. Mo emy równie oceniç efektywnoêç leczenia pacjentów porównujàc podobne przypadki. Twoje informacje medyczne mogà byç u yte, aby przypomnieç ci o wizytach kontrolnych. Na przyk ad, mo emy u yç twoich akt medycznych, aby wyznaczyç termin twojej nast pnej wizyty i wys aç ci zawiadomienie. Przeglàdajàc twoje akta medyczne mo emy zdecydowaç, e inne metody leczenia lub us ugi mogà ci równie zainteresowaç. Na przyk ad, twoje nazwisko mo e zostaç wykorzystane do wys ania ci biuletynu 2 3

5 Northwestern Memorial i informacji o serwisach, programach, kursach i/lub grupach wsparcia, które oferujemy. Mo emy równie udost pnic ograniczone informacje, takie, jak twoje nazwisko, adres, numer telefonu i terminy otrzymania przez ciebie us ug w Northwestern Memorial Foundation, aby mogli oni skontaktowaç si z tobà w zwiàzku z organizowaniem funduszy. Na przyk ad, w celu poprawy jakoêci zdrowia naszej spo ecznoêci, mo emy organizowaç zbiórk dodatkowych funduszy i skontaktowaç si z tobà z proêbà o dotacje. Je eli nie chcia byê, aby fundacja kontaktowa a si z tobà w zwiàzku ze zbiórkà funduszy, prosimy o za àczenie swojej pisemnej proêby do Northwestern Memorial Foundation, 750 North Lake Shore Drive, Suite 542, Chicago, Illinois Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne innym organizacjom,,partnerom biznesowym, którzy zajmujà si innymi us ugami dla Northwestern Memorial takimi jak transkrypcje medyczne lub rachunkowoêç. W przypadku, kiedy umowa pomi dzy Northwestern Memorial i partnerem biznesowym wymaga wykorzystania lub udost pnienia twoich informacji medycznych, b dziemy w posiadaniu pisemnego kontraktu zawierajàcego przepisy zastrzegajàce ochron prywatnoêç twoich informacji medycznych. Szpitalna lista pacjentów. Szpitalna lista jest skomputeryzowanà listà pacjentów przebywajàcych aktualnie w szpitalu. Lista taka s u y twojej rodzinie, przyjacio om oraz osobom duchownym odwiedzajàcym ci w szpitalu, którzy moga dowiedzieç si w jakim jesteê stanie. Chyba, e sprzeciwiasz si temu, b dziemy zamieszczaç pewne ograniczone informacje dotyczàce ciebie podczas twojego pobytu w szpitalu jako pacjent. Informacje mogà zawieraç twoje nazwisko, miejsce pobytu w szpitalu, ogólny stan zdrowia (zadowalajàcy lub stabilny) oraz twoje powiàzania religijne. Informacje dotyczàce miejsca twojego pobytu i ogólnego stanu zdrowia b dà udost pnione osobom znajàcym twoje nazwisko. Informacje o twoich powiàzaniach religijnych b dà przekazane tylko osobom duchownym, takim jak ksi a lub rabini. Osoby w àczone w opiek nad tobà lub p atnoêci. Je eli osoby takie jak cz onkowie rodziny, krewni lub bliscy znajomi pomagajà opiekowaç si tobà lub pomagajà uiszczaç p atnoêci za twoje rachunki medyczne, wtedy mo emy im udost pniç twoje informacje medyczne. Ograniczaç si to b dzie do niezb dnych informacji dotyczàcych twojej opieki lub p atnoêci za opiek. Mo emy równie udost pniç twoje informacje medyczne organizacjom takim jak Czerwony Krzy udzielajàcym pomocy w przypadkach katastrof, aby twoja rodzina mog a zostaç zawiadomiona o stanie twojego zdrowia i miejscu pobytu. Masz prawo sprzeciwiç si udost pnieniu informacji, chyba e nie jesteê w stanie funkcjonowaç lub obowiàzuje stan pogotowia. Badania naukowe. W pewnych sytuacjach, mo emy udost pniç twoje informacje medyczne dla celów naukowych. Projekt naukowy mo e zawieraç ocen czy nowy sposób leczenia jest korzystny. Wszystkie projekty naukowe podlegajà zatwierdzeniu w procesie, który równowa y potrzeby naukowe i chroni mi dzy innymi prywatnoêç pacjenta. Northwestern Memorial udost pni twoje informacje medyczne dla celów naukowych tylko po specjalnym procesie zatwierdzajàcym lub po uzyskaniu od ciebie odpowiedniego pozwolenia. Mo emy udost pniç dotyczàce ciebie informacje medyczne pracownikom medycznym przygotowujàcym si do przeprowadzenia badaƒ naukowych. Na przyk ad, mogà oni poszukiwaç pacjentów ze specyficznymi potrzebami medycznymi. Wymagania prawne. W pewnych sytuacjach jesteêmy zobowiàzani do zg oszenia twoich informacji medycznych instytucjom prawnym takim jak organy bezpieczeƒstwa, sàdy i agencje rzàdowe. Na przyk ad, twoje informacje medyczne mogà zostaç udost pnione, kiedy jesteêmy zobowiàzani zg osiç przypadki znecania sie, zaniedbanie, przemoc domowà lub urazy fizyczne lub te odpowiedzieç na wezwanie lub nakaz sàdowy. Raporty te ograniczone sà do wymogów prawnych. Zapobieganie powa nemu zagro eniu zdrowia lub bezpieczeƒstwa. JeÊli jest to wymagane przez prawo i normy etyczne, mo emy udost pniç twoje informacje medyczne, gdy uwa amy, e jest to konieczne aby zapobiec powa nemu zagro eniu twojego zdrowia i bezpieczeƒstwa, lub zdrowia i bezpieczeƒstwa innych. Aczkolwiek informacje te mogà byç udost pnione tylko osobie, która jest w stanie pomóc zapobiec zagro eniu. Sytuacje wyjàtkowe Informacje specjalne. Pewne informacje sà w szczególnoêci specjalne. Przepisy prawne z pewnymi wyjàtkami wymagajà uzyskania przez nas twojej pisemnej zgody lub, w pewnych przypadkach nakazu sàdowego w celu udost pnienia szczególnych informacji medycznych dotyczàcych informacji genetycznych, HIV/AIDS, zdrowia psychicznego, nadu yç alkoholu i narkotyków, sztucznego zap odnienia oraz napadów seksualnych. Pewni pracownicy jak pracownicy socjalni nie mogà udost pniaç informacji medycznych z wyjàtkiem pewnych sytuacji. 4 5

6 Sprawy sàdowe i sprawy sporne. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne w toku procesu sàdowego i administracyjnego, w odpowiedzi na nakaz sàdowy lub innego urz du takie udost pnienie jest autoryzowane oraz w pewnych przypadkach w odpowiedzi na wezwanie sàdowe, lub inny proces prawny. Prawo w Illinois mo e wymagaç twojej pisemnej zgody w celu udost pnienia informacji w pewnych sytuacjach dotyczàcych informacji uzyskanych przez niektórych pracowników takich jak lekarze lub doradców w przypadkach kryzysowych lub gwa tu. Informacje u yte w procedurach dyscyplinarnych. Prawo w Illinois mo e wymagaç twojej pisemnej zgody je eli pewne informacje medyczne majà byç wykorzystane w ró nych postepowaniach dyscyplinarnych pracowników s u by zdrowia prowadzonych przez w adze stanowe. Dawstwo organów i tkanek. Je eli jesteê dawcà organów, mo emy udost pniç twoje informacje medyczne organizacjom zajmujàcym si pozyskiwaniem i przeszczepem organów, oczu i tkanek. Mo emy te udost pniç informacje bankom organów w celu zaaran owania przekazania i transplantu organu lub tkanek. Wojsko i weterani. Je eli jesteê o nierzem lub weteranem, mo emy udost pniç twoje informacje medyczne odpowiednim w adzom, które wykonujà swoje obowiàzki zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi. S u by ochraniajàce prezydenta, dzia alnoêç s u b bezpieczenstwa i wywiadowczych. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne autoryzowanym w adzom federalnym w celu zapewnienia ochrony prezydenta, innym osobom autoryzowanym takim jak w adze innych stanów, w celu przeprowadzania specjalnych dochodzeƒ lub w celach wywiadowczych, dla kontr wywiadu i innych dzia aƒ dla bezpieczeƒstwa kraju autoryzowanego przez prawo. Wi êniowe. Je eli przebywasz w zak adzie karnym albo jesteê pod nadzorem prawnym, mo emy udost pniç twoje informacje medyczne zak adowi karnemu lub przedstawicielowi prawa w celu dope nienia obowiàzku prawnego. Kompensaty pracownicze. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne w sprawach odszkodowaƒ pracowniczych lub podobnych. Dzia alnoêç na rzecz zdrowia publicznego. Mo emy zostaç zobowiàzani do zg oszenia twoich informacji medycznych w adzom w celu zapobiegania lub kontroli chorób, urazów lub niepe nosprawnoêci. Mo e to obejmowaç u ycie twoich informacji w celu zg oszenia pewnych przypadków chorobowych, urazów oraz informacji na temat porodów i zgonów. Mo e te objàç zg oszenie pewnych reakcji na leki lub zawiadomienia o odwo aniu produktów. Mo emy równie zg osiç twojemu pracodawcy informacje dotyczàce chorób zwiàzanych z pracà lub urazów, aby miejsce pracy by o monitorowane pod wzgl dem bezpieczeƒstwa. Raporty te b dà w zgodzie z przepisami stanowymi oraz federalnymi oraz b dà ograniczone do wymagaƒ prawnych. Odpowiednie s u by rzàdowe mogà zostaç zawiadomione, je eli uwa amy, e pacjent jest ofiarà przemocy w stosunku do dziecka lub osoby starszej, zaniedbania lub przemocy domowej. Mo emy udost pniç te informacje tylko, je eli wyrazisz na to zgod lub kiedy jest to wymagane lub autoryzowane przez prawo. Nadzór Placówek Zdrowia. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne w adzom lokalnym, stanowym lub federalnym odpowiedzialnym za nadzór spraw medycznych autoryzowanych przez prawo, jak agencjom, które zajmujà si programami zdrowia publicznego, Medicaid i Medicare. Ta dzia alnoêç obejmuje kontrole, dochodzenia, inspekcje, licencjonowanie placówek Northwestern Memorial. Dzia ania te sà konieczne dla rzàdu w celu monitorowania systemu s u by zdrowia, programów rzàdowych oraz przestrzegania przepisów prawa cywilnego. Przestrzeganie prawa. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne, jeêli zostaniemi o to poproszeni przez przedstawicieli prawa w dzia aniach zwiàzanych z przestrzeganiem prawa, w dochodzeniach kryminalnych i w odpowiedzi na nakazy sàdowe zgodnie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami prawnymi. Koronerzy, Lekarze i Dyrektorzy Domów Pogrzebowych. Mo emy udost pniç twoje informacje medyczne koronerom lub lekarzom. Mo e byç to konieczne do zidentyfikowania osoby zmar ej lub ustalenia przyczyny zgonu. Mo emy te udost pniç informacje medyczne o pacjentach szpitala Northwestern Memorial dyrektorom domów pogrzebowych w celu dope nienia ich obowiàzków. U ycie i Udost pnienie Informacji Nie Obj te w tej Broszurze. Inne u ycie i udost pnienie twoich informacji medycznych jest mo liwe tylko za twojà pisemnà zgodà chyba, e z innym zezwoleniem lub wymagane przez prawo. Je eli dostarczysz nam zgod na wykorzystanie lub udost pnienie twoich informacji medycznych, mo esz jà wycofaç w formie proêby pisemnej kiedykolwiek zechcesz. Je eli wycofasz swoja zgod, nie b dziemy mogli u ywaç lub udost pniaç twojej informacji medycznej z powodów 6 7

7 podanych w twojej pisemnej proêbie. Prosz zrozumieç, e nie mo emy wycofaç si z udost pnienia informacji na które uprzednio uzyskaliêmy zgod i e jesteêmy upowa nieni do zatrzymania twoich akt medycznych. Prawo Do Twoich Informacji Medycznych Masz nast pujàce prawa odnoszàce si do posiadanych przez nas twoich informacji medycznych: Prawo do Wglàdu i Uzyskania Kopii. Masz prawo do wglàdu i uzyskania kopii informacji medycznych u ytych w celu podejmowania decyzji o swojej opiece. Obejmuje to akta medyczne i rachunki, ale nie obejmuje psychoterapii. Aby mieç wglàd i/lub uzyskaç kopie informacji, musisz z o yç pisemnà proêb. Formularz upowa niajàcy udost pnienie informacji medycznych jest dost pny w dziale akt medycznych znajdujàcym si pod adresem 251 East Huron Street, Chicago, Illinois 60611, lub na naszej stronie internetowej nmh.org. JeÊli poprosisz o kopie swoich informacji medycznych, mo emy poprosiç o op at za koszty kopiowania, wysy ki lub inne koszty zwiàzane z twojà proêbà. Mo emy odmówiç wglàdu i/lub uzyskania kopii twoich informacji medycznych w pewnych sytuacjach. Na przyk ad, mo emy chcieç wyjaêniç ci szczegó y dotyczàce twojej opieki zanim b dziesz je mog przeczytaç. Je eli odmówimy ci dost pu do twoich informacji medycznych, mo esz za àdaç rozpatrzenia odmowy. W takiej sytuacji Northwestern Memorial wybierze niezale nego licencjowanego przedstawiciela s u by zdrowia, niezwiàzanego ze szpitalem w celu rozpatrzenia twojej proêby i naszej odmowy. Dostosujemy si do wyniku tej decyzji. Prawo do korekty. JeÊli uwa asz, e posiadane przez nas informacje sà b dne lub pomini te, mo esz poprosiç o ich skorygowanie. Masz prawo do skorygowania informacji jeêli sà one w posiadaniu przez Northwestern Memorial. Je eli posiada je inny szpital lub placówka, nie mo emy podjàç dzia aƒ na twojà proêb. Musisz skontaktowaç si z nimi bezpoêrednio. ProÊba o skorygowanie informacji musi byç z o ona u ywajàc formularza Request for Amendment dost pnego w dziale akt medycznych pod adresem 251 East Huron Street, Chicago, Illinois Mo esz równiez skontaktowaç si z osobà zajmujacà si sprawami prywatnoêci informacji w szpitalu Northwestern Memorial pod numerem telefonu Mo emy odmówiç proêbie skorygowania informacji jeêli nie zosta a z o ona pisemnie lub nie zawiera powodu do zmian. Mo emy te odmówiç twojej proêbie, jeêli prosisz nas o korekt informacji które: nie sà naszà w asnoêcià, chyba, e osoba lub instytucja, która poda a te informacje nie jest ju dost pna aby dokonaç korekty. nie sà informacjami medycznymi w posiadaniu Northwestern Memorial. nie sà informacjami, na które masz pozwolenie do wglàdu i ich kopiowania. sà kompletne i bezb dne. Prawo do Podania Udost pnieƒ. Masz prawo do proêby o,,podanie udost pnieƒ. To jest lista osób lub instytucji, która otrzyma a twoje informacje medyczne od Northwestern Memorial. Lista nie zawiera informacji medycznych udost pnionych: tobie i twojemu osobistemu przedstawicielowi. w celu zapewnienia ci opieki. w celach p atniczych za twoje us ugi zdrowotne. szpitalowi Northwestern Memorial dla jego dzia aƒ. innym za twojà zgodà. Twoja proêba o podanie udost pnienieƒ musi zostaç z o ona na formularzu Request for Accounting of Disclosures dost pnym w dziale akt medycznych pod adresem 251 East Huron Street, Chicago, Illinois Formularz powinien byç z o ony u osoby odpowiedzialnej za sprawy prywatnoêci pacjentów szpitala Northwestern Memorial pod wy ej wymienionym adresem. Z osobà tà mo na skontaktowaç si telefonicznie Lista b dzie zawieraç udost pnienia tylko z okresu czasu zaznaczonego w twojej proêbie, aczkolwiek nie mo e przekroczyç okresu szeêciu lat lub obejmowaç czasu sprzed 14 kwietnia 2003 roku. Pierwsza lista, o którà poprosisz w ciàgu 12 miesi cznego okresu b dzie darmowa. Za dodatkowe listy mo e zostaç naliczona op ata za koszty zwiàzane z jej zapewnieniem. Zawiadomimy ci o tym. Mo esz wycofaç lub zmieniç swojà proêb zanim koszty zostanà naliczone. 8 9

8 Prawo do Ograniczeƒ. Masz prawo do za àdania ograniczeƒ dotyczàcych informacji medycznych wykorzystywanych przez nas lub udost pnianych i dotyczàcych twojego leczenia, p atnoêci albo innej dzia alnoêci s u by zdrowia. Nie jesteêmy zobowiàzani do wyra enia zgody na twojà proêb. Je eli wyrazimy zgod, proêba zostanie za atwiona pozytywnie chyba, e informacje sà konieczne w nag ym przypadku. ProÊba do ograniczenia musi zostaç z o ona na formularzu,,request for Restrictions dost pnym w dziale akt medycznych pod adresem 251 East Huron Street, Chicago, Illinois Mo esz równie skontaktowaç si z osobà, zajmujàcà si tymi sprawami w Northwestern Memorial, numer telefonu Prawo do Poufnego Komunikowania si. Masz prawo do proêby o skomunikowanie z nami w sprawie kwestii medycznych w okreêlony sposób lub miejscu. Na przyk ad, mo esz poprosiç tylko o przesy anie korespodencji na adres skrytki pocztowej zamiast pod adres domowy. W sprawie tej proêby, musisz jà zg osiç w formie pisemnej do Northwestern Memorial pod adres 251 East Huron Street, Chicago, Illinois Nie b dziemy pytaç o powód twojej proêby. Dostosujemy si do wszystkich rozsàdnych wymagaƒ. Twoja proêba musi dok adnie okreêlaç w jaki sposób lub gdzie mo emy si z tobà kontaktowaç. Prawo do Otrzymania Kopii tej Broszury. Na twoje yczenie mo esz otrzymaç kopie tej broszury, nawet jeêli uprzednio zgodzi eê si na otrzymanie jej elektronicznie. W tym celu skontaktuj sie z naszym dzia em przedstawicieli pacjentów pod numerem telefonu Mo esz ja równie uzyskaç na naszej stronie internetowej nmh.org. Pytania i Uwagi W razie pytaƒ dotyczàcych twojego prawa do prywatnoêci lub informacji zawartych w tej broszurze, prosz dzwoniç do naszego dzia u przedstawicieli pacjentów pod numer telefonu i poprosiç o przedstawiciela. Je eli uwa asz, e szpital Northwestern Memorial naruszy twoje prawo prywatnoêci w tej broszurze, mo esz z o yc skarg do Northwestern Memorial lub w biurze do spraw cywilnych departamentu do spraw zdrowia i ludnosci (Office of Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services). Prosz skontaktowaç si z dzia em przedstawicieli pacjentów pod numerem telefonu w celu otrzymania koniecznych informacji. Z o enie skargi nie b dzie mia o wp ywu na leczenie lub us ugi otrzymywane w szpitalu Northwestern Memorial. Zmiany w TreÊci Broszury Zastrzegamy sobie prawo do zmian przepisów prywatnoêci, procedur i treêci naszej broszury. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w przepisach prywatnoêci, procedur i treêci broszury dotyczàcych posiadanych przez nas twoich informacji medycznych jak równie informacji otrzymanych w przysz oêci. ZamieÊcimy kopie aktualnej broszury w placówkach Northwestern Memorial. Na pierwszej stronie broszury b dzie widoczna aktualna data. W dodatku podczas ka dorazowej rejestracji lub przyj cia szpitalnego lub klinicznego w Northwestern Memorial na swojà proêb mo esz otrzymaç aktualnà kopi tej broszury. 10

9 Northwestern Memorial jest spo ecznoêcià, która przyjmuje, szanuje i s u y z dumà wszystkim ludziom bez wzgl du na ras, kolor skóry, p ec, pochodzenie narodowoêciowe, religi, u omnoêç, wiek lub orientacj seksualnà. Po po àczenie dla osób s abo s yszàcych TDD/TTY, oraz pomoc t umaczy, dzwoƒ do dzia u przedstawicieli pacjentów pod numer telefonu , numer TDD Sprawy zwiàzane z paragrafem 504 ustawy o rehabilitacji z roku 1973 powinny byç kierowane do dyrektora stosunków mi dzypracowniczych (Employee Relations) lub wyznaczonej osoby, numer telefonu Wi cej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej nmh.org. Northwestern Memorial Hospital 251 East Huron Street Chicago, Illinois nmh.org 2003 Northwestern Memorial Hospital Department of Public Relations, Marketing and Physician Services For more information, please visit our Web site at nmh.org CPP01-03

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM ŚW. ZOFII W WARSZAWIE z dnia 02.03.2015 r.

REGULAMIN PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM ŚW. ZOFII W WARSZAWIE z dnia 02.03.2015 r. Strona 1 z 5 REGULAMIN PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM ŚW. ZOFII W WARSZAWIE z dnia 02.03.2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... data wysłania wniosku (rok-miesiąc-dzień) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

TRICARE Overseas Program (TOP)

TRICARE Overseas Program (TOP) TRICARE Overseas Program (TOP) Krótka instrukcja dla dostawców usług obsługujących beneficjontów programu TOP Prime Remote TRICARE is a registered trademark of the Department of Defense, Defense Health

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych rejestracji dawek indywidualnych 1) Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta

UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta Żł obek Prywatny "Tęczowa Kraina" ul. Smoluchowskiego 5 60-179 Poznań UMOWA rok 2016 bez dotacji z Urz ędu Miasta zawarta w Poznaniu w dniu..., pomiędzy: imi ę i nazwisko (matki i ojca)... adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa. Twoje prawo wyboru. Używanie i ujawnianie informacji przez nas

Twoje prawa. Twoje prawo wyboru. Używanie i ujawnianie informacji przez nas Wspólne zawiadomienie o zasadach zachowania prywatności Twoje dane. Twoje prawa. Nasz obowiązek. Poniżej znajdują się informacje odnośnie tego, w jaki sposób Twoja dokumentacja medyczna może być używana

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217573-2011:text:pl:html PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 8 1007 Poz. 43 43 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesi cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe nosprawnych Na

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne poronień i straty dziecka w okresie okołoporodowym

Aspekty prawne poronień i straty dziecka w okresie okołoporodowym Aspekty prawne poronień i straty dziecka w okresie okołoporodowym Małgorzata Ciuksza RODZICIELSTWO PO STRACIE 26 MA JA 2015 Fot. Ze strony: http://okruszeknadziei.blog.pl PYTANIA: Czym jest dla mnie strata

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo