Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt"

Transkrypt

1 Uzasadnienie Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 98, poz. 634). Zmiany ww. ustawy zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynikają z konieczności stworzenia systemu kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności. Wzajemna zgodność uregulowana została w Rozdziale I w Tytule II rozporządzenia Rady nr 1782/2003. Szczegółowe zasady wdraŝania wzajemnej zgodności reguluje rozporządzenie KE nr 796/2004. W państwach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności był wdraŝany stopniowo od 2005 roku. Rok 2007 był pierwszym rokiem, od którego rolników z państw UE-15 kontrolowano pod kątem wypełniania wszystkich wymogów wzajemnej zgodności. Wymogi podzielone zostały na trzy obszary. Obszar A, który obejmuje: Identyfikację i rejestrację zwierząt, Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego Obszar B, obejmujący : Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin Obszar C, w którym zawiera się: Dobrostan zwierząt W nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, wymogi wzajemnej zgodności będą wdraŝane stopniowo. W Polsce od 2009 roku zaczną obowiązywać wymogi z obszaru A, natomiast wymogi z obszaru B i C wdraŝane będą od 2011 roku z tym, Ŝe Polska w ramach Przeglądu WPR Health Check wnioskuje, aby obszar C obowiązywał od 2013 roku. Na mocy projektowanych przepisów stworzony zostanie system kontroli rolników, którzy otrzymują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych lub pomoc 1

2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich określonego w przepisach ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), w zakresie: wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów rolnych. Zgodnie z art. 143b ust. 6 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1782/2003, od dnia 1 stycznia 2009r. rolnik otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej zobowiązany jest do przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III pkt A rozporządzenia nr 1782/2003, tj. dotyczących następujących obszarów: a) środowisko naturalne, b) identyfikacji i rejestracji zwierząt. Uzyskanie pełnych płatności bezpośrednich będzie warunkowane przestrzeganiem przez rolnika wymogów i norm w ww. obszarach. Niezgodność z tymi wymogami i normami będzie skutkować odpowiednim zmniejszeniem płatności bezpośrednich, o które wnioskuje rolnik w danym roku. W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie będą redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie uzaleŝniony od wielu czynników. Podstawowe rozróŝnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z zaniedbania rolnika (nieumyślność) lub winy rolnika (działanie celowe). Ponadto przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy, jak powtarzalność, zasięg, dotkliwość i trwałość. W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniŝka ta będzie z zasady stanowić 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. JednakŜe na podstawie raportu z kontroli moŝe zostać wydana decyzja o obniŝeniu wielkości potrącenia do 1 % lub zwiększeniu go do 5 % 2

3 całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach, odstąpieniu od nałoŝenia jakichkolwiek obniŝek. W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności procent sankcji zostanie pomnoŝony razy 3, jednak maksymalna wysokość sankcji nie moŝe przekroczyć 15 % całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich. W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, obniŝka zastosowana wobec całkowitej kwoty, będzie z zasady wynosić 20 % tej całkowitej kwoty. JednakŜe Agencja Płatnicza moŝe na podstawie oceny przedłoŝonej przez właściwy organ kontroli w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniŝeniu procentu do wysokości nie mniejszej niŝ 15 % lub, tam gdzie ma to zastosowanie, zwiększyć ten procent nawet do 100 % całkowitej kwoty. Biorąc powyŝsze pod uwagę, w projekcie ustawy, obok obowiązujących dotychczas norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (ustanowionych przez państwo członkowskie na podstawie ram określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1782/2003), uregulowano obowiązek przestrzegania wymogów, o których mowa w załączniku III pkt A rozporządzenia nr 1782/2003, poniewaŝ wzajemna zgodność, w myśl przepisu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 796/2004, obejmuje: 1) wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III rozporządzenia nr 1782/2003, zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia, oraz 2) wymogi dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska (normy), zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Zmiany organizacyjne zawarte w projekcie W art. 1 pkt 1 projektu rozszerzono słowniczek pojęć ustawowych. W projekcie ustawy proponuje się przypisanie nowych kompetencji kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących wymogów podstawowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego (załącznik III lit. A ust. 1-5 rozporządzenia nr 1782/2003), a Inspekcji Weterynaryjnej kontroli wymogów w zakresie Identyfikacji i rejestracji zwierząt (załącznik III lit. A ust. 6-8a rozporządzenia nr 1782/2003). W celu uregulowania kontroli dotyczących przestrzegania wymogów, w projekcie zaproponowano umieszczenie upowaŝnień dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia: 3

4 1) wykazu przepisów określających wymogi, uwzględniając konieczność poinformowania rolników o zakresie wiąŝących ich wymogów oraz przepisy załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003 (art. 1 pkt 4 lit. a projektu), 2) sposobu oceny naruszenia wymogów biorąc pod uwagę art. 41, art. 48 ust. 1 lit. c oraz art. 66 i 67 rozporządzenia nr 796/2004 oraz prawidłowe przeprowadzenie kontroli (art. 1 pkt 9 projektu), Właściwy organ krajowy Proponuje się wskazać ARiMR, jako właściwy organ krajowy zobowiązany do dostarczania rolnikowi wykazu wymogów wzajemnej zgodności (art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003). Przedmiot kontroli Kontroli z zakresu wzajemnej zgodności podlegać będzie 1% wszystkich gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie, tj. około 15 tys. gospodarstw (w 2007r. złoŝono wniosków o przyznanie płatności). Jednak zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 796/2004, w sytuacji, kiedy w przepisach wspólnotowych liczba kontroli jest równa 1%, ale prawodawstwo wspólnotowe w danym obszarze określa wyŝszy poziom kontroli (ponad 1%), obowiązuje ten wyŝszy poziom kontroli. Tylko w jednym przypadku liczba kontroli wymaganych przepisami specyficznymi jest większa od poziomu 1%. Ma to miejsce w odniesieniu do rozporządzenia Komisji nr 1082/2003, wykonującego postanowienia rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1760/2000, ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny, gdzie wymagane jest przeprowadzenie kontroli w 10% siedzib stad bydła. Oznacza to, Ŝe kontrole w ramach wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), powinny wynosić dla bydła 10 % (w Polsce 10% z około 700 tys. gospodarstw, czyli ok. 70 tys.). W odniesieniu do owiec i kóz, zgodnie z rozporządzeniem nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006r., minimalny wymagany poziom kontroli wynosi 3% ale występujący w Polsce stopień niezgodności powoduje, Ŝe kontrolą objętych jest 5% siedzib stad owiec i kóz. Z przepisów wspólnotowych nie wynika natomiast minimalny poziom kontroli świń. 4

5 Podmioty upowaŝnione do prowadzenia kontroli Zgodnie z projektem, proponuje się wskazać ARiMR oraz Inspekcję Weterynaryjną, jako właściwe organy upowaŝnione do przeprowadzania kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, odpowiednio w zakresie środowiska naturalnego (ustępy 1-5 z załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003) oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwach (ustępy 6-8a z załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003), które zostały wytypowane do kontroli (art. 1 pkt 2 i 9 projektu). Wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej obok ARiMR, jako organu przeprowadzającego kontrole na miejscu z zakresu przestrzegania wzajemnej zgodności, wynika z faktu, Ŝe Inspekcja juŝ obecnie przeprowadza kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), które dotyczą 10 % siedzib stad bydła (10% z około 700 tys. gospodarstw, czyli ok. 70 tys.). Proponuje się, aby Inspekcja Weterynaryjna wykonywała czynności kontrolne przestrzegania wzajemnej zgodności z zakresu IRZ. Czynności te będą dotyczyć gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie (zgodnie z przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwierzęta gospodarskie to zwierzęta gatunków: bydło, owce, kozy i świnie) pod kątem przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w zakresie przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Lista gospodarstw utrzymujących zwierzęta, wytypowanych do kontroli przez ARiMR, będzie przekazywana Inspekcji Weterynaryjnej w celu uwzględnienia ich w próbie 10% gospodarstw posiadających bydło kontrolowanej przez Inspekcję na podstawie odrębnych przepisów (rozporządzenie Komisji nr 1082/2003 z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła). We wszystkich wytypowanych do kontroli gospodarstwach (około 15 tys. gospodarstw) czynności kontrolne dotyczące przestrzegania wymogów środowiskowych wykonywać będzie ARiMR. Czynności kontrolne wykonywane przez ARiMR polegać będą na kompleksowej kontroli wymogów wymienionych w ustępach od 1 do 5 załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003, norm (wymogi utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz warunków kwalifikowalności do płatności. Sprawdzeniu wymogów kwalifikowalności, zgodnie z przepisami Unii 5

6 Europejskiej, podlega corocznie minimum 5% gospodarstw wnioskujących o przyznanie płatności bezpośrednich. Organizacja kontroli i opracowywanie wyników kontroli Proponuje się, aby typowanie gospodarstw do kontroli przestrzegania wzajemnej zgodności przeprowadzał Prezes ARiMR w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii. Proponuje się, aby Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określał w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy pomiędzy ARiMR a Inspekcją Weterynaryjną w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów. Wyniki kontroli wzajemnej zgodności w zakresie IRZ z kontrolowanych przez siebie gospodarstw, Inspekcja Weterynaryjna przekazywać będzie na uzgodnionym formularzu raportu w celu umoŝliwienia wykorzystania ich przez ARiMR (sankcjonowanie przypadków niezgodności z wymogami wzajemnej zgodności i zastosowanie ewentualnych obniŝek). Czynności kontrolne, które zostały przypisane Inspekcji Weterynaryjnej będą wykonywane przez osoby posiadające imienne upowaŝnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii. UpowaŜnienie to będzie zawierało wskazanie osoby upowaŝnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upowaŝniona do ich wykonywania zobowiązana będzie okazać imienne upowaŝnienie rolnikowi, jeŝeli jest on obecny podczas kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika takŝe wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli. W przedmiotowym projekcie zawarto, aby osoby upowaŝnione przez Inspekcję Weterynaryjną do wykonywania czynności kontrolnych miały prawo do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Raport z czynności kontrolnych sporządzany będzie przez Inspekcję, zgodnie z art. 48 rozporządzenia nr 796/2004, na formularzu protokołu kontroli określonym 6

7 na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (art. 1 pkt 9 projektu). Proponuje się, aby w przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgodzi się z ustaleniami zawartymi w raporcie, mógł zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba Ŝe bezpośrednio po zakończeniu kontroli podmiot kontrolowany, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeŝenia, co do ustaleń zawartych w raporcie, osobie, która go sporządziła. W odniesieniu do czynności kontrolnych wykonywanych przez inspektorów ARiMR w ramach kontroli na miejscu wzajemnej zgodności stosować się będzie dotychczasowe zasady stosowane podczas kontroli powierzchniowych oraz kontroli przestrzegania norm utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej. W tym zakresie nie przewiduje się zmian. Osoby wykonujące te kontrole będą posiadały imienne upowaŝnienie i stosowały dotychczasowy tryb postępowania, który jest znany rolnikom. Zgodnie z art. 23a rozporządzenia nr 796/2004, czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności podmiotu kontrolowanego takŝe wówczas, gdy został on zawiadomiony o kontroli. Proponuje się, aby tak jak dotychczas, osoby upowaŝnione do wykonywania czynności kontrolnych miały prawo do: 1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 2) Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 3) wglądu do dokumentów, w tym w formie elektronicznej, związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Tak, jak w dotychczas obowiązujących przepisach, w przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgodzi się z ustaleniami zawartymi w raporcie, moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba Ŝe bezpośrednio po zakończeniu kontroli podmiot kontrolowany, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeŝenia, co do ustaleń zawartych w raporcie, osobie, która go sporządziła. 7

8 Prezes ARiMR moŝe powierzyć przeprowadzanie ww. kontroli, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi. Warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne określa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia. Zmiana terminu na złoŝenie umowy lub zobowiązania do realizacji dostawy W art. 1 pkt 3 projektu proponuje się zmianę obecnie obowiązującego art. 7 ust. 3c poprzez wydłuŝenie do dnia 31 lipca roku, w którym został złoŝony wniosek o przyznanie płatności terminu na złoŝenie przez wnioskującego o płatność obszarową do owoców miękkich umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy. W obecnie obowiązujących przepisach termin ten upływa 31 maja. Przesunięcie tego terminu nie wymaga wnioskowania do Komisji Europejskiej o jego zmianę ze względu na to, iŝ jest to termin, którego określenie pozostawiono do decyzji państwa członkowskiego i który został określony w ustawie. Ponadto nie wpłynie to na proces kontroli przeprowadzanych przez ARiMR i wydawanie decyzji w sprawie wypłaty płatności do owoców miękkich, ze względu na to, Ŝe wypłacanie tych płatności rozpocznie się od dnia 1 grudnia br. Wprowadzenie aktu poświadczenia dziedziczenia W związku z wejściem w Ŝycie dnia 2 października 2008 r. nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego i wprowadzeniem do tego prawa nowej instytucji, tj. aktu poświadczenia dziedziczenia, w projekcie zaproponowano modyfikację przepisów umoŝliwiających ubieganie się przez spadkobierców: 1) o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złoŝenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności (art. 22 ustawę z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) oraz 2) o wypłatę płatności, jeŝeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku rolnik, do którego decyzja została skierowana, zmarł. 8

9 Stosowanie zmniejszeń lub wykluczeń Zmiany w art. 37a (art. 1 pkt 10 projektu) mają na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z obecnym brzmieniem zmienianego przepisu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1782/2003 odstąpienie od stosowania zmniejszenia płatności lub wykluczenia jest moŝliwe jedynie w przypadku, gdy łączna kwota zmniejszenia lub wykluczenia nie przekracza 100 euro lub mniej na pojedynczego rolnika w roku kalendarzowym. Z obecnego brzmienia przedmiotowego przepisu wynika moŝliwość rezygnacji z naliczania sankcji (zmniejszeń lub wykluczeń) odrębnie dla kaŝdej z płatności bezpośrednich wymienionych w zmienianym art. 37a ust.1. Ponadto w związku z przywołaniem w projekcie w słowniczku pojęcia niezgodności, naleŝy usunąć odwołania w tym zakresie znajdujące się w obowiązującym brzmieniu art. 37a. Postanowienia przejściowe i końcowe Ponadto w projekcie zaproponowano regulacje dotyczące stosowania przepisów dotychczasowych do postępowań w sprawach przyznania płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, uregulowanych w przepisach ustawy o płatnościach, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy (art. 2 projektu). Proponuje się, aby ustawa weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r., poniewaŝ od tego dnia rolnicy otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej oraz beneficjenci otrzymujący pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , określonego w przepisach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, zobowiązani są do przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III pkt A rozporządzenia nr 1782/2003 (art. 3 projektu). Natomiast przepisy, których nowelizację zaproponowano w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego proponuje się, aby weszły w Ŝycie tak, jak nowelizacja Kodeksu cywilnego., tj. z dniem 2 października 2008 r. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy ma na celu wdroŝenie przepisów Unii Europejskiej, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9

10 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt ustawy wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Zainteresowane jednostki będą miały moŝliwość zgłaszania uwag do projektu w trybie art. 7 tej ustawy. Projekt znajduje się w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które będzie oddziaływał akt normatywny Projekt ustawy będzie oddziaływał na rolników ubiegających się o przyznanie płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt ustawy zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami społecznymi: 1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych; 2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ; 3) NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych,,Solidarność"; 4) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej,,SOLIDARNI ; 5) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej; 6) Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna ; 7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego; 9) Federacja Związków Pracodawców - DzierŜawców i Właścicieli Rolnych; 10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników; 10

11 11) Federacja BranŜowych Związków Producentów Rolnych; 12) Krajowa Rada Izb Rolniczych; 13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego; 14) Krajowa Izba Biopaliw; 15) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku; 16) Związek Zawodowy Rolnictwa,,Samoobrona ; 17) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 18) Forum Związków Zawodowych; 19) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych; 20) Konfederacja Pracodawców Polskich; 21) Związek Rzemiosła Polskiego; 22) Business Centre Club; 23) Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna, Al. Przyjaciół 1, Warszawa; 24) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, 25) Komisja Krajowa NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii 26) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius 27) Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, 28) Ogólnopolskie Stowarzyszenia Techników Weterynarii ESKULAP. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budŝet państwa i budŝety jednostek samorządu terytorialnego Projekt ustawy będzie miał wpływ na sektor finansów publicznych. Obecnie Inspekcja Weterynaryjna wydaje z budŝetu państwa na kontrole weterynaryjne przeprowadzane przez prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii około 11,0 mln złotych. Wstępne kalkulacje przedstawione przez Inspekcję Weterynaryjną wskazują, Ŝe przeprowadzenie kontroli IRZ w ramach Wzajemnej Zgodności wymagałoby dofinansowania Inspekcji o ok. 9-9,5 mln złotych, co pozwoliłoby na zatrudnienie minimum 304 osób zajmujących się tymi kontrolami w powiatach oraz około 18 osób obsługi biurowej zatrudnionych w inspektoratach wojewódzkich oraz w Głównym Inspektoracie Weterynarii. W przyszłości, od roku 2011, osoby te zajmowałyby się równieŝ kontrolami z zakresu bezpieczeństwa Ŝywności oraz dobrostanu zwierząt. 11

12 Koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosłyby około 2,6 mln złotych. Szacunki te obejmują między innymi zatrudnienie 32 nowych inspektorów (po dwóch na oddział regionalny), szkolenia nowozatrudnionych pracowników z zakresu kontroli, wyposaŝenie zespołów kontrolnych w sprzęt niezbędny do wykonania kontroli, dostosowanie pomieszczeń biurowych do zwiększonego zatrudnienia itp. Docelowo w kaŝdym oddziale regionalnym będą funkcjonowały dwa zespoły kontrolne składające się z dwóch osób. Aby osiągnąć ten stan, nastąpi przesunięcie osób juŝ zatrudnionych w Agencji do pionu kontroli Wzajemnej Zgodności. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie wpłynie na generalną sytuację na rynku pracy w kraju. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Opracowano w Departamencie Płatności Bezpośrednich: Akceptował: Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym: 12

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt przewiduje nowelizację przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Projekt z dnia 24 sierpnia 2010 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo