Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt"

Transkrypt

1 Uzasadnienie Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 98, poz. 634). Zmiany ww. ustawy zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynikają z konieczności stworzenia systemu kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności. Wzajemna zgodność uregulowana została w Rozdziale I w Tytule II rozporządzenia Rady nr 1782/2003. Szczegółowe zasady wdraŝania wzajemnej zgodności reguluje rozporządzenie KE nr 796/2004. W państwach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności był wdraŝany stopniowo od 2005 roku. Rok 2007 był pierwszym rokiem, od którego rolników z państw UE-15 kontrolowano pod kątem wypełniania wszystkich wymogów wzajemnej zgodności. Wymogi podzielone zostały na trzy obszary. Obszar A, który obejmuje: Identyfikację i rejestrację zwierząt, Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego Obszar B, obejmujący : Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin Obszar C, w którym zawiera się: Dobrostan zwierząt W nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, wymogi wzajemnej zgodności będą wdraŝane stopniowo. W Polsce od 2009 roku zaczną obowiązywać wymogi z obszaru A, natomiast wymogi z obszaru B i C wdraŝane będą od 2011 roku z tym, Ŝe Polska w ramach Przeglądu WPR Health Check wnioskuje, aby obszar C obowiązywał od 2013 roku. Na mocy projektowanych przepisów stworzony zostanie system kontroli rolników, którzy otrzymują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych lub pomoc 1

2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich określonego w przepisach ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), w zakresie: wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów rolnych. Zgodnie z art. 143b ust. 6 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1782/2003, od dnia 1 stycznia 2009r. rolnik otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej zobowiązany jest do przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III pkt A rozporządzenia nr 1782/2003, tj. dotyczących następujących obszarów: a) środowisko naturalne, b) identyfikacji i rejestracji zwierząt. Uzyskanie pełnych płatności bezpośrednich będzie warunkowane przestrzeganiem przez rolnika wymogów i norm w ww. obszarach. Niezgodność z tymi wymogami i normami będzie skutkować odpowiednim zmniejszeniem płatności bezpośrednich, o które wnioskuje rolnik w danym roku. W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie będą redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie uzaleŝniony od wielu czynników. Podstawowe rozróŝnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z zaniedbania rolnika (nieumyślność) lub winy rolnika (działanie celowe). Ponadto przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy, jak powtarzalność, zasięg, dotkliwość i trwałość. W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniŝka ta będzie z zasady stanowić 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. JednakŜe na podstawie raportu z kontroli moŝe zostać wydana decyzja o obniŝeniu wielkości potrącenia do 1 % lub zwiększeniu go do 5 % 2

3 całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach, odstąpieniu od nałoŝenia jakichkolwiek obniŝek. W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności procent sankcji zostanie pomnoŝony razy 3, jednak maksymalna wysokość sankcji nie moŝe przekroczyć 15 % całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich. W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, obniŝka zastosowana wobec całkowitej kwoty, będzie z zasady wynosić 20 % tej całkowitej kwoty. JednakŜe Agencja Płatnicza moŝe na podstawie oceny przedłoŝonej przez właściwy organ kontroli w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniŝeniu procentu do wysokości nie mniejszej niŝ 15 % lub, tam gdzie ma to zastosowanie, zwiększyć ten procent nawet do 100 % całkowitej kwoty. Biorąc powyŝsze pod uwagę, w projekcie ustawy, obok obowiązujących dotychczas norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (ustanowionych przez państwo członkowskie na podstawie ram określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1782/2003), uregulowano obowiązek przestrzegania wymogów, o których mowa w załączniku III pkt A rozporządzenia nr 1782/2003, poniewaŝ wzajemna zgodność, w myśl przepisu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 796/2004, obejmuje: 1) wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III rozporządzenia nr 1782/2003, zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia, oraz 2) wymogi dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska (normy), zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Zmiany organizacyjne zawarte w projekcie W art. 1 pkt 1 projektu rozszerzono słowniczek pojęć ustawowych. W projekcie ustawy proponuje się przypisanie nowych kompetencji kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących wymogów podstawowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego (załącznik III lit. A ust. 1-5 rozporządzenia nr 1782/2003), a Inspekcji Weterynaryjnej kontroli wymogów w zakresie Identyfikacji i rejestracji zwierząt (załącznik III lit. A ust. 6-8a rozporządzenia nr 1782/2003). W celu uregulowania kontroli dotyczących przestrzegania wymogów, w projekcie zaproponowano umieszczenie upowaŝnień dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia: 3

4 1) wykazu przepisów określających wymogi, uwzględniając konieczność poinformowania rolników o zakresie wiąŝących ich wymogów oraz przepisy załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003 (art. 1 pkt 4 lit. a projektu), 2) sposobu oceny naruszenia wymogów biorąc pod uwagę art. 41, art. 48 ust. 1 lit. c oraz art. 66 i 67 rozporządzenia nr 796/2004 oraz prawidłowe przeprowadzenie kontroli (art. 1 pkt 9 projektu), Właściwy organ krajowy Proponuje się wskazać ARiMR, jako właściwy organ krajowy zobowiązany do dostarczania rolnikowi wykazu wymogów wzajemnej zgodności (art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003). Przedmiot kontroli Kontroli z zakresu wzajemnej zgodności podlegać będzie 1% wszystkich gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie, tj. około 15 tys. gospodarstw (w 2007r. złoŝono wniosków o przyznanie płatności). Jednak zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 796/2004, w sytuacji, kiedy w przepisach wspólnotowych liczba kontroli jest równa 1%, ale prawodawstwo wspólnotowe w danym obszarze określa wyŝszy poziom kontroli (ponad 1%), obowiązuje ten wyŝszy poziom kontroli. Tylko w jednym przypadku liczba kontroli wymaganych przepisami specyficznymi jest większa od poziomu 1%. Ma to miejsce w odniesieniu do rozporządzenia Komisji nr 1082/2003, wykonującego postanowienia rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1760/2000, ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny, gdzie wymagane jest przeprowadzenie kontroli w 10% siedzib stad bydła. Oznacza to, Ŝe kontrole w ramach wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), powinny wynosić dla bydła 10 % (w Polsce 10% z około 700 tys. gospodarstw, czyli ok. 70 tys.). W odniesieniu do owiec i kóz, zgodnie z rozporządzeniem nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006r., minimalny wymagany poziom kontroli wynosi 3% ale występujący w Polsce stopień niezgodności powoduje, Ŝe kontrolą objętych jest 5% siedzib stad owiec i kóz. Z przepisów wspólnotowych nie wynika natomiast minimalny poziom kontroli świń. 4

5 Podmioty upowaŝnione do prowadzenia kontroli Zgodnie z projektem, proponuje się wskazać ARiMR oraz Inspekcję Weterynaryjną, jako właściwe organy upowaŝnione do przeprowadzania kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, odpowiednio w zakresie środowiska naturalnego (ustępy 1-5 z załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003) oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwach (ustępy 6-8a z załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003), które zostały wytypowane do kontroli (art. 1 pkt 2 i 9 projektu). Wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej obok ARiMR, jako organu przeprowadzającego kontrole na miejscu z zakresu przestrzegania wzajemnej zgodności, wynika z faktu, Ŝe Inspekcja juŝ obecnie przeprowadza kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), które dotyczą 10 % siedzib stad bydła (10% z około 700 tys. gospodarstw, czyli ok. 70 tys.). Proponuje się, aby Inspekcja Weterynaryjna wykonywała czynności kontrolne przestrzegania wzajemnej zgodności z zakresu IRZ. Czynności te będą dotyczyć gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie (zgodnie z przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwierzęta gospodarskie to zwierzęta gatunków: bydło, owce, kozy i świnie) pod kątem przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w zakresie przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Lista gospodarstw utrzymujących zwierzęta, wytypowanych do kontroli przez ARiMR, będzie przekazywana Inspekcji Weterynaryjnej w celu uwzględnienia ich w próbie 10% gospodarstw posiadających bydło kontrolowanej przez Inspekcję na podstawie odrębnych przepisów (rozporządzenie Komisji nr 1082/2003 z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła). We wszystkich wytypowanych do kontroli gospodarstwach (około 15 tys. gospodarstw) czynności kontrolne dotyczące przestrzegania wymogów środowiskowych wykonywać będzie ARiMR. Czynności kontrolne wykonywane przez ARiMR polegać będą na kompleksowej kontroli wymogów wymienionych w ustępach od 1 do 5 załącznika III do rozporządzenia nr 1782/2003, norm (wymogi utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz warunków kwalifikowalności do płatności. Sprawdzeniu wymogów kwalifikowalności, zgodnie z przepisami Unii 5

6 Europejskiej, podlega corocznie minimum 5% gospodarstw wnioskujących o przyznanie płatności bezpośrednich. Organizacja kontroli i opracowywanie wyników kontroli Proponuje się, aby typowanie gospodarstw do kontroli przestrzegania wzajemnej zgodności przeprowadzał Prezes ARiMR w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii. Proponuje się, aby Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określał w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy pomiędzy ARiMR a Inspekcją Weterynaryjną w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów. Wyniki kontroli wzajemnej zgodności w zakresie IRZ z kontrolowanych przez siebie gospodarstw, Inspekcja Weterynaryjna przekazywać będzie na uzgodnionym formularzu raportu w celu umoŝliwienia wykorzystania ich przez ARiMR (sankcjonowanie przypadków niezgodności z wymogami wzajemnej zgodności i zastosowanie ewentualnych obniŝek). Czynności kontrolne, które zostały przypisane Inspekcji Weterynaryjnej będą wykonywane przez osoby posiadające imienne upowaŝnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii. UpowaŜnienie to będzie zawierało wskazanie osoby upowaŝnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upowaŝniona do ich wykonywania zobowiązana będzie okazać imienne upowaŝnienie rolnikowi, jeŝeli jest on obecny podczas kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika takŝe wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli. W przedmiotowym projekcie zawarto, aby osoby upowaŝnione przez Inspekcję Weterynaryjną do wykonywania czynności kontrolnych miały prawo do wstępu na teren gospodarstwa rolnego, Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Raport z czynności kontrolnych sporządzany będzie przez Inspekcję, zgodnie z art. 48 rozporządzenia nr 796/2004, na formularzu protokołu kontroli określonym 6

7 na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (art. 1 pkt 9 projektu). Proponuje się, aby w przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgodzi się z ustaleniami zawartymi w raporcie, mógł zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba Ŝe bezpośrednio po zakończeniu kontroli podmiot kontrolowany, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeŝenia, co do ustaleń zawartych w raporcie, osobie, która go sporządziła. W odniesieniu do czynności kontrolnych wykonywanych przez inspektorów ARiMR w ramach kontroli na miejscu wzajemnej zgodności stosować się będzie dotychczasowe zasady stosowane podczas kontroli powierzchniowych oraz kontroli przestrzegania norm utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej. W tym zakresie nie przewiduje się zmian. Osoby wykonujące te kontrole będą posiadały imienne upowaŝnienie i stosowały dotychczasowy tryb postępowania, który jest znany rolnikom. Zgodnie z art. 23a rozporządzenia nr 796/2004, czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności podmiotu kontrolowanego takŝe wówczas, gdy został on zawiadomiony o kontroli. Proponuje się, aby tak jak dotychczas, osoby upowaŝnione do wykonywania czynności kontrolnych miały prawo do: 1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 2) Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 3) wglądu do dokumentów, w tym w formie elektronicznej, związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. Tak, jak w dotychczas obowiązujących przepisach, w przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgodzi się z ustaleniami zawartymi w raporcie, moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba Ŝe bezpośrednio po zakończeniu kontroli podmiot kontrolowany, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeŝenia, co do ustaleń zawartych w raporcie, osobie, która go sporządziła. 7

8 Prezes ARiMR moŝe powierzyć przeprowadzanie ww. kontroli, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi. Warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne określa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia. Zmiana terminu na złoŝenie umowy lub zobowiązania do realizacji dostawy W art. 1 pkt 3 projektu proponuje się zmianę obecnie obowiązującego art. 7 ust. 3c poprzez wydłuŝenie do dnia 31 lipca roku, w którym został złoŝony wniosek o przyznanie płatności terminu na złoŝenie przez wnioskującego o płatność obszarową do owoców miękkich umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy. W obecnie obowiązujących przepisach termin ten upływa 31 maja. Przesunięcie tego terminu nie wymaga wnioskowania do Komisji Europejskiej o jego zmianę ze względu na to, iŝ jest to termin, którego określenie pozostawiono do decyzji państwa członkowskiego i który został określony w ustawie. Ponadto nie wpłynie to na proces kontroli przeprowadzanych przez ARiMR i wydawanie decyzji w sprawie wypłaty płatności do owoców miękkich, ze względu na to, Ŝe wypłacanie tych płatności rozpocznie się od dnia 1 grudnia br. Wprowadzenie aktu poświadczenia dziedziczenia W związku z wejściem w Ŝycie dnia 2 października 2008 r. nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego i wprowadzeniem do tego prawa nowej instytucji, tj. aktu poświadczenia dziedziczenia, w projekcie zaproponowano modyfikację przepisów umoŝliwiających ubieganie się przez spadkobierców: 1) o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złoŝenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności (art. 22 ustawę z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) oraz 2) o wypłatę płatności, jeŝeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku rolnik, do którego decyzja została skierowana, zmarł. 8

9 Stosowanie zmniejszeń lub wykluczeń Zmiany w art. 37a (art. 1 pkt 10 projektu) mają na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z obecnym brzmieniem zmienianego przepisu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1782/2003 odstąpienie od stosowania zmniejszenia płatności lub wykluczenia jest moŝliwe jedynie w przypadku, gdy łączna kwota zmniejszenia lub wykluczenia nie przekracza 100 euro lub mniej na pojedynczego rolnika w roku kalendarzowym. Z obecnego brzmienia przedmiotowego przepisu wynika moŝliwość rezygnacji z naliczania sankcji (zmniejszeń lub wykluczeń) odrębnie dla kaŝdej z płatności bezpośrednich wymienionych w zmienianym art. 37a ust.1. Ponadto w związku z przywołaniem w projekcie w słowniczku pojęcia niezgodności, naleŝy usunąć odwołania w tym zakresie znajdujące się w obowiązującym brzmieniu art. 37a. Postanowienia przejściowe i końcowe Ponadto w projekcie zaproponowano regulacje dotyczące stosowania przepisów dotychczasowych do postępowań w sprawach przyznania płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, uregulowanych w przepisach ustawy o płatnościach, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy (art. 2 projektu). Proponuje się, aby ustawa weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r., poniewaŝ od tego dnia rolnicy otrzymujący płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej oraz beneficjenci otrzymujący pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , określonego w przepisach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, zobowiązani są do przestrzegania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku III pkt A rozporządzenia nr 1782/2003 (art. 3 projektu). Natomiast przepisy, których nowelizację zaproponowano w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego proponuje się, aby weszły w Ŝycie tak, jak nowelizacja Kodeksu cywilnego., tj. z dniem 2 października 2008 r. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy ma na celu wdroŝenie przepisów Unii Europejskiej, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9

10 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Projekt ustawy wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Zainteresowane jednostki będą miały moŝliwość zgłaszania uwag do projektu w trybie art. 7 tej ustawy. Projekt znajduje się w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które będzie oddziaływał akt normatywny Projekt ustawy będzie oddziaływał na rolników ubiegających się o przyznanie płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji Projekt ustawy zostanie skonsultowany z następującymi organizacjami społecznymi: 1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych; 2) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ; 3) NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych,,Solidarność"; 4) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej,,SOLIDARNI ; 5) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej; 6) Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna ; 7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 8) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego; 9) Federacja Związków Pracodawców - DzierŜawców i Właścicieli Rolnych; 10) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników; 10

11 11) Federacja BranŜowych Związków Producentów Rolnych; 12) Krajowa Rada Izb Rolniczych; 13) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego; 14) Krajowa Izba Biopaliw; 15) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku; 16) Związek Zawodowy Rolnictwa,,Samoobrona ; 17) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 18) Forum Związków Zawodowych; 19) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych; 20) Konfederacja Pracodawców Polskich; 21) Związek Rzemiosła Polskiego; 22) Business Centre Club; 23) Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjna, Al. Przyjaciół 1, Warszawa; 24) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, 25) Komisja Krajowa NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii 26) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius 27) Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, 28) Ogólnopolskie Stowarzyszenia Techników Weterynarii ESKULAP. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budŝet państwa i budŝety jednostek samorządu terytorialnego Projekt ustawy będzie miał wpływ na sektor finansów publicznych. Obecnie Inspekcja Weterynaryjna wydaje z budŝetu państwa na kontrole weterynaryjne przeprowadzane przez prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii około 11,0 mln złotych. Wstępne kalkulacje przedstawione przez Inspekcję Weterynaryjną wskazują, Ŝe przeprowadzenie kontroli IRZ w ramach Wzajemnej Zgodności wymagałoby dofinansowania Inspekcji o ok. 9-9,5 mln złotych, co pozwoliłoby na zatrudnienie minimum 304 osób zajmujących się tymi kontrolami w powiatach oraz około 18 osób obsługi biurowej zatrudnionych w inspektoratach wojewódzkich oraz w Głównym Inspektoracie Weterynarii. W przyszłości, od roku 2011, osoby te zajmowałyby się równieŝ kontrolami z zakresu bezpieczeństwa Ŝywności oraz dobrostanu zwierząt. 11

12 Koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosłyby około 2,6 mln złotych. Szacunki te obejmują między innymi zatrudnienie 32 nowych inspektorów (po dwóch na oddział regionalny), szkolenia nowozatrudnionych pracowników z zakresu kontroli, wyposaŝenie zespołów kontrolnych w sprzęt niezbędny do wykonania kontroli, dostosowanie pomieszczeń biurowych do zwiększonego zatrudnienia itp. Docelowo w kaŝdym oddziale regionalnym będą funkcjonowały dwa zespoły kontrolne składające się z dwóch osób. Aby osiągnąć ten stan, nastąpi przesunięcie osób juŝ zatrudnionych w Agencji do pionu kontroli Wzajemnej Zgodności. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie wpłynie na generalną sytuację na rynku pracy w kraju. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Opracowano w Departamencie Płatności Bezpośrednich: Akceptował: Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym: 12

USTAWA. z dnia. 2008 r.

USTAWA. z dnia. 2008 r. USTAWA Projekt z dnia. 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz o zmianie innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-195-08 Druk nr 1326 Warszawa, 12 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zajmujące się obrotem

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zajmujące się obrotem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Projekt z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła 2) ROZORZĄDZENIE MINISTRA RONICTWA I ROZWOJU WSI 1) ROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła 2) Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

U S T AWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego U S T AWA PROJEKT z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Art. 1. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka moŝe zostać ulokowana w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Rejestracja Zwierząt Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Wzajemna zgodność zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich a także płatności otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Projekt. 7c metabenztiazuron do dnia 25 października 2007 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt. 7c metabenztiazuron do dnia 25 października 2007 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Projekt z dnia 26 września 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Na podstawie art. 100

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ma na celu stworzenie możliwości przekazania

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2) PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2005 r. w sprawie zwalczania niektórych chorób zakaźnych mięczaków 2) Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r. Projekt 21.05.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzorów tej ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Projektowany akt prawny oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki Autopoprawką wprowadza się do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE

Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE Konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE 1) 1 pkt 1 (dot. 2 rozporz dzenia)

UZASADNIENIE 1) 1 pkt 1 (dot. 2 rozporz dzenia) UZASADNIENIE Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Obecnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące zasady funkcjonowania prowadzonych przez organy państwa rejestrów i ewidencji, zakres obowiązków zgłoszeniowych podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243), zwanej dalej ustawą, wprowadza się zmiany, mające na celu

uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243), zwanej dalej ustawą, wprowadza się zmiany, mające na celu UZASADNIENIE Projektowana ustawa ma na celu wykonanie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ma na celu dokonanie zmiany

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 2)

projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Cel projektowanej ustawy

Cel projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel projektowanej ustawy Projektowana ustawa ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt. K 2/12) orzekającego o niezgodności z art. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Bardziej szczegółowo

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1)

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) r. Nr 62, poz. 572, z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 31 sierpnia 2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013

Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 2013 dla działań: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju WdraŜanie projektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia... 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

- o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-10 Druk nr 3781 Warszawa, 7 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w szczególności: 1)wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w szczególności: 1)wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowana ustawa przewiduje następujące zmiany szczegółowe w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

UZASADNIENIE. Projektowana ustawa przewiduje następujące zmiany szczegółowe w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: UZASADNIENIE Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada wprowadzenie zmian do uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wkład systemu płatności bezpośrednich i działań powierzchniowych PROW w latach 2015-2020 w realizację SZRWRiR Joanna Czapla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2015 r. 1 Kalendarz prac nad nowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 50 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo