RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku. Rozpoczęła się o godzinie 8 32 i trwała do godziny Obradom przewodniczył: Pan Wiesław Ćmiel Przewodniczący Rady Gminy Susiec. Przebieg obrad protokółował: Piotr Słotwiński Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy. W obradach sesji udział wzięli: Radni: 1. Bondyra Franciszek 9. Kostek Maria 2. Bondyra Jan 10. Kijko Dariusz 3. Brodowski Zbigniew 11. Kowalczuk Kazimierz 4. Bujara Piotr 12. Kowalik Leszek 5. Ćmiel Wiesław 13. Sobolewska Kamila 6. Fedurek Zbigniew 14. Witkowski Tadeusz 7. Hałasa Piotr 15. Zub Stanisław 8. Kawka Roman Sołtysi: 1. Burak Lesław 11. Rogowski Janusz 2. Biszczanik Anna 12. Skiba Maciej 3. Ciećko Robert 13 Skiba Wiesław 4. Jasina Mieczysław 14. Soluch Tomasz 5. Kijko Kazimierz 15. Strumidło Lucjan 6. Knap Janusz 16. Szabat Stanisław 7. Kudyba Jan 17. Ważny Leszek 8. Leńczuk Jan 18. Wełna Mieczysław 9. Piz Renata 19. Ziober Ryszard 10. Pakosik Danuta 20. Żuk Agnieszka Osoby spoza Rady Gminy biorące udział w sesji:. 1. Kawa Franciszek - Wójt Gminy 2. Oś Janusz - Zastępca Wójta Gminy 3. Suski Tadeusz - Sekretarz Gminy (lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu) Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Susiec Pan Wiesław Ćmiel, powitał Radnych, Sołtysów, Wójta, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy. Ad. pkt. 2. Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel stwierdził, że na stan 15-tu radnych w sesji uczestniczy 12-tu, co upoważnia Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 1

2 Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poinformował, że radni na dzisiejszą sesję otrzymali materiały oraz zaproszenia z ustalonym porządkiem obrad. Zapytał czy są uwagi lub wnioski w stosunku do proponowanego porządku obrad. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu. Wniosek uzasadnił tym, że przedmiotowe działki gruntu są niezbędne do uregulowania stanu prawnego drogi gminnej łączącej ul. Długą z ul. Polną. Obecnie droga ta przebiega przez grunty prywatnych właścicieli Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał wniosek pod głosowanie jawne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w sposób jednomyślny tj.: 12-tu radnych głosowało za. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem wniosku Sekretarza Gminy. Porządek obrad został przyjęty w sposób jednomyślny tj.: 12-głosami za i przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji (z dnia ) 5. Informacja Wójta Gminy Susiec z realizacji uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie od poprzedniej sesji. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Susiec z działalności w okresie od poprzedniej sesji. 7. Interpelacje radnych. 8. Wolne wnioski i zapytania. 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a/ wieloletniej prognozy finansowej, b/ uchwały budżetowej na 2013 rok, c/ zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, d/ zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku z mienia komunalnego Gminy Susiec, e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, f/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, g/ wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu. 10. Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Dziurkowskiego na Wójta Gminy Susiec dotyczącej zaniedbania i naruszenia interesów skarżącego. 11. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji na 2013 rok. 12. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy na 2013 rok. 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania oraz interpelacje radnych. 14. Zakończenie obrad. Ad. pkt 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji (z dnia 20 listopada 2012 r.) Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel stwierdził, że protokół z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2012 roku został przesłany radnym. Został on również 2

3 wyłożony do wglądu na sali obrad przed rozpoczęciem sesji. Zapytał czy są uwagi w stosunku do treści tego protokółu. W związku z tym, że wniosków ani uwag radni nie zgłosili Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z poprzedniej. Protokół został przyjęty w sposób jednomyślny tj. 12-ma głosami za. Ad. pkt 5. Informacja Wójta Gminy Susiec z realizacji uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie od poprzedniej sesji. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że gmina wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie środków unijnych na program Wyrównywanie szans edukacyjnych. Program ten będzie realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Majdanie Sopockim i Szkole Podstawowej w Łosińcu. Zespół Szkół Publicznych w Suścu taki projekt realizował kilka lat temu. Teraz z tych środków nie może skorzystać. W ww. szkołach będą organizowane dodatkowe zajęcia lekcyjne, obowiązkowo z matematyki, natomiast inne przedmioty mogą być wybrane dowolnie. Gmina pozyskała również środki w wysokości 136 tys. zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej na łagodzenie skutków likwidacji małych szkół. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw dla nauczycieli, którzy z tego powodu stracili pracę. Z Rejonowego Urzędu Pracy wpłynął wniosek o partycypację w kosztach projektu dotyczącego pomocy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Koszt tej partycypacji wyniósłby 22 tys. zł. Z projektu tego mogłoby skorzystać około 5-ciu nowych podmiotów gospodarczych. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa stwierdził, że walka z bezrobociem nie leży w kompetencji gminy. Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Susiec z działalności w okresie od poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poinformował, że w okresie od poprzedniej sesji uczestniczył w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, które pracowały przed dzisiejszą sesją. Uczestniczył również w przygotowaniu i zorganizowaniu dzisiejszej sesji. W miarę możliwości pełnił dyżury w Urzędzie Gminy. Uczestniczył w uroczystościach organizowanych na terenie gminy. Ad. pkt 7. Interpelacje radnych. Interpelacji Radni nie zgłosili. Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania. Pan Bondyra Jan stwierdził, że w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trzeba będzie ponownie przeanalizować podjęte uchwały w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że z podawanych informacji wynika, że Sejm prawdopodobnie będzie zajmował się nowelizacją tej ustawy w miesiącu styczniu przyszłego roku. Jeżeli w Dzienniku Ustaw pojawią się nowe przepisy, to do tej sprawy wrócimy. Ad. pkt 9 Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) wieloletniej prognozy finansowej, 3

4 Pan Bondyra Jan stwierdził, ze w wieloletniej prognozie finansowej nie ujęto budowy mostu na rzece Tanew w Hucie Szumy. W związku z tą inwestycją poniesiono już pewne koszty. Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na budowę. Jeżeli w najbliższym czasie nie przystąpimy do jego budowy, to poniesione koszty przepadną. Poinformował również, że Skarbnik Gminy Pan Jan Pyda na posiedzeniu komisji stwierdził, że w przypadku jakiejkolwiek szansy na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, to zadanie to zostanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała Nr XX/139/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 14-ma głosami za. (dwóch radnych dołączyło na obrady sesji) Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. b) uchwały budżetowej na rok 2013, Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, ze projekt budżetu był szczegółowo omówiony na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, ale chciałby omówić planowane inwestycje na rok W projekcie budżetu gminy jest zaplanowanych dużo inwestycji, na które istnieją duże szanse pozyskania środków unijnych. Do inwestycji tych należy zaliczyć: 1. Budowa ul. Zagóra w Suścu. 2. Modernizacja remizo-świetlicy w Suścu i remont dachu na remizo-świetlicy w Ciotuszy Starej. 3. Modernizacja przepompowni na linii kanalizacyjnej w Suścu oraz zakup i montaż pizometru na wysypisku śmieci w Grabowicy. 4. Budowa oświetlenia ulicznego w Rybnicy i Majdanie Sopockim Pierwszym. 5. Zakup estrady mobilnej. 6. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosińcu. Zadania wieloletnie: 1. Budowa wodociągu w Nowinach. 2. Budowa wieży widokowej w Suścu. 3. Budowa boiska do piłki siatkowej w Ciotuszy Starej. 4. Montaż kolektorów słonecznych. 5. Budowa muzeum pożarnictwa w Oseredku. 6. Przebudowa świetlicy w Majdanie Sopockim Drugim. 7. Partycypacja w środkach budowy trasy rowerowej. 8. Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Majdanie Sopockim. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, że gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, ponieważ zadłużenie gminy wynosi około 6% w stosunku do ogólnych środków budżetu gminy. W stosunku do projektu budżetu gminy, który otrzymali radni przed sesją należy wprowadzić dwie zmiany: 1. W dziale transport należy zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę dróg gminnych w Łasochach i Łuszczaczu. Dokumentacja ta miała być wykonana w roku bieżącym, ale nastąpiła kolizja z linią energetyczną zarówno w jednym jak i w drugim przypadku. Dlatego też termin opracowania tej dokumentacji wydłużył się. 2. W dziale turystyka należy zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Morskiego Oka w Suścu. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował również, że są pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zarówno w stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu gminy na 2013 rok. Stwierdził, że realizacja ww. inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków unijnych. Zadania, na które tych 4

5 środków nie otrzymamy nie będą realizowane. Na budowę mostu na rzece Tanew w Hucie Szumy nie możliwości pozyskania środków unijnych, ponieważ zostały one już wyczerpane. Następna transza tych środków ruszy w 2014 roku. Wtedy ponownie będziemy się o nie starać. Dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg zwiększyło się z 30% do 50%, ponieważ w wyniku dużego zadłużenia jednostek samorządowych, wniosków o te środki złożono mniej niż dotychczas. Pan Bondyra Jan stwierdził, ze w budżecie gminy zaplanowano 400 tys. zł. na remonty dróg powiatowych. Zapytał w jakich miejscowościach będą prowadzone te remonty. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim będą remontowane drogi powiatowe w następujących miejscowościach: 1. Droga Grabowica Ciotusza Nowa m 2. Droga w Łuszczaczu m 3. Droga Zawadki Łosiniec m 4. Droga Maziły Łosiniec m. uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok Uchwała Nr XX/140/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-toma głosami za (kolejny radny dołączył na obrady sesji). Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. c) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, że zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 dotyczą wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej na łagodzenie skutków likwidacji małych szkół oraz z Ministerstwa Finansów na refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych jednostkach poza terenem gminy. W związku z tym, że dyskusji na ten temat nie było Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Uchwała Nr XX/141/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. d/ zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku z mienia komunalnego Gminy Susiec, Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, ze najwięcej działek do sprzedaży ujęto w miejscowości Łasochy. Jest to gospodarstwo przyjęte na mienie gminy po rolnikach, którzy nie posiadali spadkobierców. W wykazie figurują również działki budowlane w Ciotuszy Starej i grunty rolne w Paarach. Do sprzedaży przeznaczono również działki i budynki byłych szkół w Maziłach i Nowinach. Pan Strumidło Lucjan poinformował, ze na działce w Maziłach gdzie usytuowana jest szkoła wybudowana została również świetlica. Wcześniej działka ta była własnością Wspólnoty Gruntowej w Maziłach. Dlatego też środki ze sprzedaży tej nieruchomości powinny być przeznaczone na inwestycje w tej miejscowości. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że gmina nie może przekazać tej działki z powrotem na rzecz wspólnoty. Działka ta zostanie podzielona, wyłączając z niej grunty pod świetlicą. Szczególnie zależy nam na sprzedaży budynku szkoły, ponieważ jest on bardzo złym stanie technicznym. Jeżeli będziemy z tym zwlekać to będzie bardziej zniszczony. Środki ze sprzedaży tej nieruchomości zostaną przeznaczone na inwestycje w tej 5

6 miejscowości. Podobnie jak w Nowinach środki zostaną przeznaczone na budowę wodociągu Pan Bondyra Jan stwierdził, że rada zawsze przychyla się do wniosków radnych, bądź sołtysów w sprawie wyłączenia ze sprzedaży tych nieruchomości, które uważają oni że z przyczyn dobra mieszkańców nie należy ich sprzedawać. Jeżeli Pan Strumidło złoży taki wniosek, to prawdopodobnie Rada się do niego przychyli. Pan Strumidło Lucjan poinformował, że sam jako sołtys nie chce decydować o sprzedaży tej szkoły. Wystąpił wiec z wnioskiem o wstrzymanie się ze sprzedażą tej nieruchomości. Stwierdził, że należy zorganizować zebranie wiejskie i zapytać o opinię mieszkańców tej miejscowości. Należy również zapytać mieszkańców na jaką inwestycję przeznaczyć te środki Radny Pan Piotr Hałasa poparł wniosek Pan Lucjana Strumidły. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał rozpatrzenie wniosku pod głosowanie jawne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie: 14-tu radnych głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu. uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku z mienia komunalnego Gminy Susiec z uwzględnieniem wniosku Pana Lucjana Strumidły i Piotra Hałasy. Uchwała Nr XX/142/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r., Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest co roku. W związku z tym niepotrzebny jest zapis 2 w projekcie uchwały. Należy go wykreślić. Na stronie 5 programu jest zapis o zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez N ZOZ w Suścu. Zapis ten również jest nieaktualny. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu. Instytucja ta będzie przedstawiać Radzie Gminy informacje z jego realizacji. Pan Bondyra Jan wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe indywidualnych zajęć terapeutycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że w ubiegłych latach środki pozyskane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były niezgodnie z prawem. Jest możliwość wsparcia indywidualnych zajęć terapeutycznych, ale nie wiadomo czy działalność statutowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suścu na to pozwoli. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. Uchwała Nr XX/143/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, ze kiedyś profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii były ujęte w jednym programie. Obecnie przepisy prawne nakazują uchwalenie dwóch programów. Na terenie Gminy nie zauważono problemu narkomanii wśród społeczeństwa W szkołach są prowadzone zajęcia profilaktyczne w tym zakresie. 6

7 W związku z tym, że dyskusji na ten temat nie było Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod glosowanie jawne podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok Uchwała Nr XX/144/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. g) wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu, Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski informując, że przez działki gruntu, które gmina chce przejąć na swoje mienie przebiega droga gminna łącząca ul. Długą z ul. Polną w Suścu. Działki te stanowią własność prywatną za, którą właściciele płacą podatki i nie mają możliwości z nich korzystać. Gmina z kolei nie może prowadzić żadnych remontów i napraw na tej drodze. W związku z tym działki te należy wykupić i uregulować stan prawny. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu. Uchwała Nr XX/145/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Ad. pkt 10. Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Dziurkowskiego na Wójta Gminy Susiec dotyczącej zaniedbania i naruszenia interesów skarżącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Leszek Kowalik przedstawił opinię komisji na posiedzeniu, której w dniu 21 grudnia 2012 roku była analizowana skarga Pana Zbigniewa Dziurkowskiego na Wójta Gminy Susiec dotycząca zaniedbania i naruszenia interesów skarżącego. Komisja analizując skargę uznała, że jest ona bezzasadna. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. Pan Bondyra Jan stwierdził, że zarzuty podane w skardze dotyczą spraw pracowniczych i powinny być rozstrzygane przez sąd pracy. Dla Rady Gminy wiążącą powinna być opinia Komisji Rewizyjnej. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Susiec. Uchwała Nr XX/146/2012 została podjęta w następujący sposób: 14-tu radnych głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Ad. pkt 11. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji na 2013 rok. Pan Bondyra Jan stwierdził, że plany pracy zostały zatwierdzone przez komisje Rady Gminy podczas ich ostatnich posiedzeń. Nie ma więc potrzeby aby zatwierdzała je jeszcze raz Rada Gminy. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel przeszedł do realizacji następnego punktu obrad sesji. Ad. pkt 12. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy na 2013 rok. W związku z tym, że na temat Planu Pracy Rady Gminy nie było Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne jego zatwierdzenie. Plan Pracy Rady Gminy na rok 2013 został zatwierdzony w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 7

8 Ad. pkt. 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacji, wolne wnioski i zapytania. Pan Bondyra Franciszek wystąpił z wnioskiem o ponownie przeanalizowanie i rozpatrzenie wniosku lekarzy dotyczącego dowozu osób starszych i niepełnosprawnych do ośrodków zdrowia na terenie gminy na badania lekarskie. Pan Bondyra Jan stwierdził, że powtórnie wróciliśmy do wniosku lekarzy o dowóz osób niepełnosprawnych i starszych do ośrodków zdrowia na badania lekarskie podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rewizyjnej. Komisje te wyraziły pozytywna opinię. Transport miałby odbywać się busem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że od posiedzenia komisji upłynęło zbyt mało czasu aby ustalić rozwiązania dotyczące tego tematu. Chociaż spotkanie z lekarzami z terenu gminy odbyło się, to należy zorganizować następne, aby ustalić plan działania. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne rozpatrzenie wniosku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych i starszych do ośrodków zdrowia na terenie gminy na badania lekarskie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa podziękował za uchwalenie prognozy finansowej i budżetu gminy na rok Budżet gminy na rok 2013 jest tak przygotowany aby pozyskać środki unijne na zaplanowane inwestycje. Zakłada on deficyt w wysokości około 1 mln. zł. Nawet gdybyśmy otrzymali środki unijne na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, to jesteśmy w stanie sobie poradzić finansowo. Należy jeszcze wziąć pod uwagę to, że wartość tych inwestycji po przetargach może się zmniejszyć. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu unijnego Ścieżka do sukcesu w wysokości około 20tys. zł. W ramach tego projektu mogliby skorzystać przedsiębiorcy zakładający po raz pierwszy działalność gospodarczą. Skorzysta z tego od 4-ch do 5-ciu podmiotów. Na udzielenie dotacji gmina nie będzie miała żadnego wpływu. Przedsiębiorcy, którzy otrzymują taką dotację zazwyczaj prowadzą działalność gospodarczą tylko przez jeden wymagany rok. Pan Bondyra Jan zapytał ile rocznie nowych podmiotów gospodarczych rejestruje się w naszej gminie. Pan Hałasa Piotr stwierdził, że w przypadku gdy gmina nie przystąpi tego projektu, to nikt z terenu naszej gminy nie otrzyma dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że nie przystąpienie do tego projektu nie zamyka drogi do pozyskania środków z innych programów i projektów. Z-ca Starosty Tomaszowskiego Pan Jan Fila poinformował, że projekt upadnie jeżeli gminy nie wyłożą środków własnych, a warto by było, ponieważ dotacja dla jednego podmiotu gospodarczego wyniosłaby około 40 tys. zł. Pan Bondyra Jan stwierdził, że kwota dofinansowania z gminy w stosunku do wielkości dotacji jest niewielka i warto byłoby wejść w ten projekt. Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk poinformował, że Urząd Pracy jako instancja prowadząca nie może w tym uczestniczyć wykładając środki własne. Partnerem mogą być jednostki samorządowe z terenu Powiatu Tomaszowskiego. W ramach tego projektu będzie można pozyskać 1,7. mln zł. Jest to pokaźna kwota i warto by było z niej skorzystać. Pan Bondyra Jan stwierdził, ze chciałby zachęcić radnych do głosowania w celu pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski stwierdził, ze nie wszystkie informacje na ten temat posiadamy. Należałoby na bieżąco monitorować ten projekt. Do udzielenia dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy będzie potrzebna uchwała Rady Gminy. 8

9 Ad. pkt. 14. Zakończenie obrad. Z uwagi na omówienie wszystkich tematów zawartych w porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel zakończył dwudziestą sesję szóstej kadencji Rady Gminy w Suścu. Protokółował: Przewodniczył: 9

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt P R O T O K Ó Ł Nr 17 /08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbytego w dniu 09 grudnia 2008 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo