RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku. Rozpoczęła się o godzinie 8 32 i trwała do godziny Obradom przewodniczył: Pan Wiesław Ćmiel Przewodniczący Rady Gminy Susiec. Przebieg obrad protokółował: Piotr Słotwiński Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy. W obradach sesji udział wzięli: Radni: 1. Bondyra Franciszek 9. Kostek Maria 2. Bondyra Jan 10. Kijko Dariusz 3. Brodowski Zbigniew 11. Kowalczuk Kazimierz 4. Bujara Piotr 12. Kowalik Leszek 5. Ćmiel Wiesław 13. Sobolewska Kamila 6. Fedurek Zbigniew 14. Witkowski Tadeusz 7. Hałasa Piotr 15. Zub Stanisław 8. Kawka Roman Sołtysi: 1. Burak Lesław 11. Rogowski Janusz 2. Biszczanik Anna 12. Skiba Maciej 3. Ciećko Robert 13 Skiba Wiesław 4. Jasina Mieczysław 14. Soluch Tomasz 5. Kijko Kazimierz 15. Strumidło Lucjan 6. Knap Janusz 16. Szabat Stanisław 7. Kudyba Jan 17. Ważny Leszek 8. Leńczuk Jan 18. Wełna Mieczysław 9. Piz Renata 19. Ziober Ryszard 10. Pakosik Danuta 20. Żuk Agnieszka Osoby spoza Rady Gminy biorące udział w sesji:. 1. Kawa Franciszek - Wójt Gminy 2. Oś Janusz - Zastępca Wójta Gminy 3. Suski Tadeusz - Sekretarz Gminy (lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu) Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Susiec Pan Wiesław Ćmiel, powitał Radnych, Sołtysów, Wójta, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy. Ad. pkt. 2. Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel stwierdził, że na stan 15-tu radnych w sesji uczestniczy 12-tu, co upoważnia Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 1

2 Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poinformował, że radni na dzisiejszą sesję otrzymali materiały oraz zaproszenia z ustalonym porządkiem obrad. Zapytał czy są uwagi lub wnioski w stosunku do proponowanego porządku obrad. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu. Wniosek uzasadnił tym, że przedmiotowe działki gruntu są niezbędne do uregulowania stanu prawnego drogi gminnej łączącej ul. Długą z ul. Polną. Obecnie droga ta przebiega przez grunty prywatnych właścicieli Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał wniosek pod głosowanie jawne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w sposób jednomyślny tj.: 12-tu radnych głosowało za. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem wniosku Sekretarza Gminy. Porządek obrad został przyjęty w sposób jednomyślny tj.: 12-głosami za i przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji (z dnia ) 5. Informacja Wójta Gminy Susiec z realizacji uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie od poprzedniej sesji. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Susiec z działalności w okresie od poprzedniej sesji. 7. Interpelacje radnych. 8. Wolne wnioski i zapytania. 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a/ wieloletniej prognozy finansowej, b/ uchwały budżetowej na 2013 rok, c/ zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, d/ zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku z mienia komunalnego Gminy Susiec, e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, f/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, g/ wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu. 10. Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Dziurkowskiego na Wójta Gminy Susiec dotyczącej zaniedbania i naruszenia interesów skarżącego. 11. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji na 2013 rok. 12. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy na 2013 rok. 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania oraz interpelacje radnych. 14. Zakończenie obrad. Ad. pkt 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji (z dnia 20 listopada 2012 r.) Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel stwierdził, że protokół z ostatniej sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2012 roku został przesłany radnym. Został on również 2

3 wyłożony do wglądu na sali obrad przed rozpoczęciem sesji. Zapytał czy są uwagi w stosunku do treści tego protokółu. W związku z tym, że wniosków ani uwag radni nie zgłosili Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z poprzedniej. Protokół został przyjęty w sposób jednomyślny tj. 12-ma głosami za. Ad. pkt 5. Informacja Wójta Gminy Susiec z realizacji uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie od poprzedniej sesji. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że gmina wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie środków unijnych na program Wyrównywanie szans edukacyjnych. Program ten będzie realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Majdanie Sopockim i Szkole Podstawowej w Łosińcu. Zespół Szkół Publicznych w Suścu taki projekt realizował kilka lat temu. Teraz z tych środków nie może skorzystać. W ww. szkołach będą organizowane dodatkowe zajęcia lekcyjne, obowiązkowo z matematyki, natomiast inne przedmioty mogą być wybrane dowolnie. Gmina pozyskała również środki w wysokości 136 tys. zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej na łagodzenie skutków likwidacji małych szkół. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw dla nauczycieli, którzy z tego powodu stracili pracę. Z Rejonowego Urzędu Pracy wpłynął wniosek o partycypację w kosztach projektu dotyczącego pomocy osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Koszt tej partycypacji wyniósłby 22 tys. zł. Z projektu tego mogłoby skorzystać około 5-ciu nowych podmiotów gospodarczych. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa stwierdził, że walka z bezrobociem nie leży w kompetencji gminy. Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Susiec z działalności w okresie od poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poinformował, że w okresie od poprzedniej sesji uczestniczył w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, które pracowały przed dzisiejszą sesją. Uczestniczył również w przygotowaniu i zorganizowaniu dzisiejszej sesji. W miarę możliwości pełnił dyżury w Urzędzie Gminy. Uczestniczył w uroczystościach organizowanych na terenie gminy. Ad. pkt 7. Interpelacje radnych. Interpelacji Radni nie zgłosili. Ad. pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania. Pan Bondyra Jan stwierdził, że w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trzeba będzie ponownie przeanalizować podjęte uchwały w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że z podawanych informacji wynika, że Sejm prawdopodobnie będzie zajmował się nowelizacją tej ustawy w miesiącu styczniu przyszłego roku. Jeżeli w Dzienniku Ustaw pojawią się nowe przepisy, to do tej sprawy wrócimy. Ad. pkt 9 Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) wieloletniej prognozy finansowej, 3

4 Pan Bondyra Jan stwierdził, ze w wieloletniej prognozie finansowej nie ujęto budowy mostu na rzece Tanew w Hucie Szumy. W związku z tą inwestycją poniesiono już pewne koszty. Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na budowę. Jeżeli w najbliższym czasie nie przystąpimy do jego budowy, to poniesione koszty przepadną. Poinformował również, że Skarbnik Gminy Pan Jan Pyda na posiedzeniu komisji stwierdził, że w przypadku jakiejkolwiek szansy na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, to zadanie to zostanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała Nr XX/139/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 14-ma głosami za. (dwóch radnych dołączyło na obrady sesji) Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. b) uchwały budżetowej na rok 2013, Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, ze projekt budżetu był szczegółowo omówiony na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, ale chciałby omówić planowane inwestycje na rok W projekcie budżetu gminy jest zaplanowanych dużo inwestycji, na które istnieją duże szanse pozyskania środków unijnych. Do inwestycji tych należy zaliczyć: 1. Budowa ul. Zagóra w Suścu. 2. Modernizacja remizo-świetlicy w Suścu i remont dachu na remizo-świetlicy w Ciotuszy Starej. 3. Modernizacja przepompowni na linii kanalizacyjnej w Suścu oraz zakup i montaż pizometru na wysypisku śmieci w Grabowicy. 4. Budowa oświetlenia ulicznego w Rybnicy i Majdanie Sopockim Pierwszym. 5. Zakup estrady mobilnej. 6. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosińcu. Zadania wieloletnie: 1. Budowa wodociągu w Nowinach. 2. Budowa wieży widokowej w Suścu. 3. Budowa boiska do piłki siatkowej w Ciotuszy Starej. 4. Montaż kolektorów słonecznych. 5. Budowa muzeum pożarnictwa w Oseredku. 6. Przebudowa świetlicy w Majdanie Sopockim Drugim. 7. Partycypacja w środkach budowy trasy rowerowej. 8. Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Majdanie Sopockim. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, że gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, ponieważ zadłużenie gminy wynosi około 6% w stosunku do ogólnych środków budżetu gminy. W stosunku do projektu budżetu gminy, który otrzymali radni przed sesją należy wprowadzić dwie zmiany: 1. W dziale transport należy zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę dróg gminnych w Łasochach i Łuszczaczu. Dokumentacja ta miała być wykonana w roku bieżącym, ale nastąpiła kolizja z linią energetyczną zarówno w jednym jak i w drugim przypadku. Dlatego też termin opracowania tej dokumentacji wydłużył się. 2. W dziale turystyka należy zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Morskiego Oka w Suścu. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował również, że są pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zarówno w stosunku do projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu gminy na 2013 rok. Stwierdził, że realizacja ww. inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków unijnych. Zadania, na które tych 4

5 środków nie otrzymamy nie będą realizowane. Na budowę mostu na rzece Tanew w Hucie Szumy nie możliwości pozyskania środków unijnych, ponieważ zostały one już wyczerpane. Następna transza tych środków ruszy w 2014 roku. Wtedy ponownie będziemy się o nie starać. Dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg zwiększyło się z 30% do 50%, ponieważ w wyniku dużego zadłużenia jednostek samorządowych, wniosków o te środki złożono mniej niż dotychczas. Pan Bondyra Jan stwierdził, ze w budżecie gminy zaplanowano 400 tys. zł. na remonty dróg powiatowych. Zapytał w jakich miejscowościach będą prowadzone te remonty. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim będą remontowane drogi powiatowe w następujących miejscowościach: 1. Droga Grabowica Ciotusza Nowa m 2. Droga w Łuszczaczu m 3. Droga Zawadki Łosiniec m 4. Droga Maziły Łosiniec m. uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok Uchwała Nr XX/140/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-toma głosami za (kolejny radny dołączył na obrady sesji). Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. c) zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, że zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 dotyczą wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej na łagodzenie skutków likwidacji małych szkół oraz z Ministerstwa Finansów na refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych jednostkach poza terenem gminy. W związku z tym, że dyskusji na ten temat nie było Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Uchwała Nr XX/141/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. d/ zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku z mienia komunalnego Gminy Susiec, Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, ze najwięcej działek do sprzedaży ujęto w miejscowości Łasochy. Jest to gospodarstwo przyjęte na mienie gminy po rolnikach, którzy nie posiadali spadkobierców. W wykazie figurują również działki budowlane w Ciotuszy Starej i grunty rolne w Paarach. Do sprzedaży przeznaczono również działki i budynki byłych szkół w Maziłach i Nowinach. Pan Strumidło Lucjan poinformował, ze na działce w Maziłach gdzie usytuowana jest szkoła wybudowana została również świetlica. Wcześniej działka ta była własnością Wspólnoty Gruntowej w Maziłach. Dlatego też środki ze sprzedaży tej nieruchomości powinny być przeznaczone na inwestycje w tej miejscowości. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że gmina nie może przekazać tej działki z powrotem na rzecz wspólnoty. Działka ta zostanie podzielona, wyłączając z niej grunty pod świetlicą. Szczególnie zależy nam na sprzedaży budynku szkoły, ponieważ jest on bardzo złym stanie technicznym. Jeżeli będziemy z tym zwlekać to będzie bardziej zniszczony. Środki ze sprzedaży tej nieruchomości zostaną przeznaczone na inwestycje w tej 5

6 miejscowości. Podobnie jak w Nowinach środki zostaną przeznaczone na budowę wodociągu Pan Bondyra Jan stwierdził, że rada zawsze przychyla się do wniosków radnych, bądź sołtysów w sprawie wyłączenia ze sprzedaży tych nieruchomości, które uważają oni że z przyczyn dobra mieszkańców nie należy ich sprzedawać. Jeżeli Pan Strumidło złoży taki wniosek, to prawdopodobnie Rada się do niego przychyli. Pan Strumidło Lucjan poinformował, że sam jako sołtys nie chce decydować o sprzedaży tej szkoły. Wystąpił wiec z wnioskiem o wstrzymanie się ze sprzedażą tej nieruchomości. Stwierdził, że należy zorganizować zebranie wiejskie i zapytać o opinię mieszkańców tej miejscowości. Należy również zapytać mieszkańców na jaką inwestycję przeznaczyć te środki Radny Pan Piotr Hałasa poparł wniosek Pan Lucjana Strumidły. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał rozpatrzenie wniosku pod głosowanie jawne. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie: 14-tu radnych głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu. uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku z mienia komunalnego Gminy Susiec z uwzględnieniem wniosku Pana Lucjana Strumidły i Piotra Hałasy. Uchwała Nr XX/142/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r., Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest co roku. W związku z tym niepotrzebny jest zapis 2 w projekcie uchwały. Należy go wykreślić. Na stronie 5 programu jest zapis o zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez N ZOZ w Suścu. Zapis ten również jest nieaktualny. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu. Instytucja ta będzie przedstawiać Radzie Gminy informacje z jego realizacji. Pan Bondyra Jan wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe indywidualnych zajęć terapeutycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że w ubiegłych latach środki pozyskane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były niezgodnie z prawem. Jest możliwość wsparcia indywidualnych zajęć terapeutycznych, ale nie wiadomo czy działalność statutowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suścu na to pozwoli. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. Uchwała Nr XX/143/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski poinformował, ze kiedyś profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii były ujęte w jednym programie. Obecnie przepisy prawne nakazują uchwalenie dwóch programów. Na terenie Gminy nie zauważono problemu narkomanii wśród społeczeństwa W szkołach są prowadzone zajęcia profilaktyczne w tym zakresie. 6

7 W związku z tym, że dyskusji na ten temat nie było Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod glosowanie jawne podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok Uchwała Nr XX/144/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. g) wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu, Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski informując, że przez działki gruntu, które gmina chce przejąć na swoje mienie przebiega droga gminna łącząca ul. Długą z ul. Polną w Suścu. Działki te stanowią własność prywatną za, którą właściciele płacą podatki i nie mają możliwości z nich korzystać. Gmina z kolei nie może prowadzić żadnych remontów i napraw na tej drodze. W związku z tym działki te należy wykupić i uregulować stan prawny. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Susiec działek gruntu. Uchwała Nr XX/145/2012 została podjęta w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. Ad. pkt 10. Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Dziurkowskiego na Wójta Gminy Susiec dotyczącej zaniedbania i naruszenia interesów skarżącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Leszek Kowalik przedstawił opinię komisji na posiedzeniu, której w dniu 21 grudnia 2012 roku była analizowana skarga Pana Zbigniewa Dziurkowskiego na Wójta Gminy Susiec dotycząca zaniedbania i naruszenia interesów skarżącego. Komisja analizując skargę uznała, że jest ona bezzasadna. Opinia stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. Pan Bondyra Jan stwierdził, że zarzuty podane w skardze dotyczą spraw pracowniczych i powinny być rozstrzygane przez sąd pracy. Dla Rady Gminy wiążącą powinna być opinia Komisji Rewizyjnej. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Susiec. Uchwała Nr XX/146/2012 została podjęta w następujący sposób: 14-tu radnych głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. Ad. pkt 11. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji na 2013 rok. Pan Bondyra Jan stwierdził, że plany pracy zostały zatwierdzone przez komisje Rady Gminy podczas ich ostatnich posiedzeń. Nie ma więc potrzeby aby zatwierdzała je jeszcze raz Rada Gminy. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel przeszedł do realizacji następnego punktu obrad sesji. Ad. pkt 12. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy na 2013 rok. W związku z tym, że na temat Planu Pracy Rady Gminy nie było Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne jego zatwierdzenie. Plan Pracy Rady Gminy na rok 2013 został zatwierdzony w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za i stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu. 7

8 Ad. pkt. 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacji, wolne wnioski i zapytania. Pan Bondyra Franciszek wystąpił z wnioskiem o ponownie przeanalizowanie i rozpatrzenie wniosku lekarzy dotyczącego dowozu osób starszych i niepełnosprawnych do ośrodków zdrowia na terenie gminy na badania lekarskie. Pan Bondyra Jan stwierdził, że powtórnie wróciliśmy do wniosku lekarzy o dowóz osób niepełnosprawnych i starszych do ośrodków zdrowia na badania lekarskie podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rewizyjnej. Komisje te wyraziły pozytywna opinię. Transport miałby odbywać się busem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że od posiedzenia komisji upłynęło zbyt mało czasu aby ustalić rozwiązania dotyczące tego tematu. Chociaż spotkanie z lekarzami z terenu gminy odbyło się, to należy zorganizować następne, aby ustalić plan działania. Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel poddał pod głosowanie jawne rozpatrzenie wniosku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych i starszych do ośrodków zdrowia na terenie gminy na badania lekarskie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w sposób jednomyślny tj.: 15-ma głosami za. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa podziękował za uchwalenie prognozy finansowej i budżetu gminy na rok Budżet gminy na rok 2013 jest tak przygotowany aby pozyskać środki unijne na zaplanowane inwestycje. Zakłada on deficyt w wysokości około 1 mln. zł. Nawet gdybyśmy otrzymali środki unijne na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, to jesteśmy w stanie sobie poradzić finansowo. Należy jeszcze wziąć pod uwagę to, że wartość tych inwestycji po przetargach może się zmniejszyć. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu unijnego Ścieżka do sukcesu w wysokości około 20tys. zł. W ramach tego projektu mogliby skorzystać przedsiębiorcy zakładający po raz pierwszy działalność gospodarczą. Skorzysta z tego od 4-ch do 5-ciu podmiotów. Na udzielenie dotacji gmina nie będzie miała żadnego wpływu. Przedsiębiorcy, którzy otrzymują taką dotację zazwyczaj prowadzą działalność gospodarczą tylko przez jeden wymagany rok. Pan Bondyra Jan zapytał ile rocznie nowych podmiotów gospodarczych rejestruje się w naszej gminie. Pan Hałasa Piotr stwierdził, że w przypadku gdy gmina nie przystąpi tego projektu, to nikt z terenu naszej gminy nie otrzyma dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Pan Franciszek Kawa poinformował, że nie przystąpienie do tego projektu nie zamyka drogi do pozyskania środków z innych programów i projektów. Z-ca Starosty Tomaszowskiego Pan Jan Fila poinformował, że projekt upadnie jeżeli gminy nie wyłożą środków własnych, a warto by było, ponieważ dotacja dla jednego podmiotu gospodarczego wyniosłaby około 40 tys. zł. Pan Bondyra Jan stwierdził, że kwota dofinansowania z gminy w stosunku do wielkości dotacji jest niewielka i warto byłoby wejść w ten projekt. Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk poinformował, że Urząd Pracy jako instancja prowadząca nie może w tym uczestniczyć wykładając środki własne. Partnerem mogą być jednostki samorządowe z terenu Powiatu Tomaszowskiego. W ramach tego projektu będzie można pozyskać 1,7. mln zł. Jest to pokaźna kwota i warto by było z niej skorzystać. Pan Bondyra Jan stwierdził, ze chciałby zachęcić radnych do głosowania w celu pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku. Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Suski stwierdził, ze nie wszystkie informacje na ten temat posiadamy. Należałoby na bieżąco monitorować ten projekt. Do udzielenia dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy będzie potrzebna uchwała Rady Gminy. 8

9 Ad. pkt. 14. Zakończenie obrad. Z uwagi na omówienie wszystkich tematów zawartych w porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Ćmiel zakończył dwudziestą sesję szóstej kadencji Rady Gminy w Suścu. Protokółował: Przewodniczył: 9

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

RG.0002.4.2014 Susiec, 2015-03-31. PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 31 marca 2015 roku

RG.0002.4.2014 Susiec, 2015-03-31. PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 31 marca 2015 roku RG.0002.4.2014 Susiec, 2015-03-31 PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 31 marca 2015 roku Czwarta sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

RG.0052/3/2010 Susiec, 2010-12-30. PROTOKÓŁ Nr 3/2010 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2010 roku

RG.0052/3/2010 Susiec, 2010-12-30. PROTOKÓŁ Nr 3/2010 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2010 roku RG.0052/3/2010 Susiec, 2010-12-30 PROTOKÓŁ Nr 3/2010 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 30 grudnia 2010 roku Trzecia sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 roku. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 marca 2013 roku

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 marca 2013 roku RG.0002.22.2013 Susiec, 2013-03-28 PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 marca 2013 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 marca 2013 roku. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XXX/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 13 czerwca 2014 roku

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr XXX/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 13 czerwca 2014 roku RG.0002.30.2014 Susiec, 2014-06-13 PROTOKÓŁ Nr XXX/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 13 czerwca 2014 roku Trzydziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 13 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

RG.0002.8.2011 Susiec, 2011-09-19. PROTOKÓŁ Nr 8/2011 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 19 września 2011 roku

RG.0002.8.2011 Susiec, 2011-09-19. PROTOKÓŁ Nr 8/2011 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 19 września 2011 roku RG.0002.8.2011 Susiec, 2011-09-19 PROTOKÓŁ Nr 8/2011 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 19 września 2011 roku Ósma sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 19 września 2011 roku. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

RG.0002.15.2012 Susiec, 2012-04-27. PROTOKÓŁ Nr 15/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 27 kwietnia 2012 roku

RG.0002.15.2012 Susiec, 2012-04-27. PROTOKÓŁ Nr 15/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 27 kwietnia 2012 roku RG.0002.15.2012 Susiec, 2012-04-27 PROTOKÓŁ Nr 15/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 27 kwietnia 2012 roku Piętnasta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz. 16.00 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/13 z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XXVI/13 z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. Protokół Nr XXVI/13 z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie w godz. 13 00 14 00. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 34/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 września 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 55. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/2015. z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

PROTOKÓŁ NR X/2015. z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. PROTOKÓŁ NR X/2015 z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Otwierając obrady X w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU P R O T O K Ó Ł NR XX/2013 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 142/XX/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LIV/2014

PROTOKÓŁ NR LIV/2014 PROTOKÓŁ NR LIV/2014 z LIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 8 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Otwierając obrady LIV w bieżącej kadencji sesję Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo