Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi"

Transkrypt

1 Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Rozdzia³ Uwagi wstêpne Infrastruktura to zespó³ urz¹dzeñ i instytucji nieodzownych dla funkcjonowania produkcyjnych i nieprodukcyjnych dzia³ów gospodarki oraz obs³ugi spo³eczeñstwa. Bank Œwiatowy, a w œlad za nim UE i niektóre inne instytucje miêdzynarodowe uzna³y, e Polska jest relatywnie dobrze wyposa ona w infrastrukturê bior¹c pod uwagê wszystkie jej elementy. Za porównawczo dobrymi wskaÿnikami przeciêtnymi i zbiorczymi kryj¹ siê jednak du e ró nice w jej rozmieszczeniu przestrzennym (zacofanie lub zaniedbanie w wyposa eniu niektórych obszarów) oraz dysproporcje rozwojowe, co oznacza, e w niektórych sk³adnikach dokona³ siê postêp, a inne zosta³y zaniedbane. W licznych badaniach i studiach udowodniono tezê, e obszary gorzej wyposa one w infrastrukturê s¹ obszarami gorzej funkcjonuj¹cymi z wieloma problemami ekonomicznymi i socjalnymi. Rozbudowa infrastruktury wymaga inwestycji, a œrodki na ten cel zw³aszcza z bud etu centralnego s¹ wiêcej ni skromne. Czy decentralizacja struktur pañstwowych, która postawi³a przed samorz¹dami terytorialnymi nieprawdopodobnie du e zadania rozbudowy i utrzymania infrastruktury, stanowiæ bêdzie czynnik aktywizacji w tej dziedzinie to podstawowe pytanie przysz³oœci. Rozwój infrastruktury technicznej na wsi mia³ w ostatniej dekadzie wy sz¹ dynamikê ni w latach poprzednich, ale stopieñ opóÿnieñ w tej dziedzinie jest tak du y, e ogólny poziom jej rozwoju jest ci¹gle bardzo niski. Ponad 50% wsi zaliczyæ mo na do grupy o niskim poziomie infrastruktury, oko³o 40% reprezentuje poziom œredni, a tylko 10% wysoki (Duczkowska-Ma³ysz 1998). Wsie z najwy szymi brakami infrastruktury technicznej usytuowane s¹ na terenach Polski wschodniej Sieæ energetyczna i gazowa Zu ycie energii elektrycznej na wsi pocz¹wszy od 1960 r. wzrasta³o bardzo dynamicznie. Dynamika ta os³ab³a nieco w ostatniej dekadzie, ale i tak jej u ytkowanie na wsi roœnie szybciej ni energii ogó³em. Dystans do krajów Unii Europejskiej w tej dziedzinie uleg³ istotnemu zmniejszeniu, chocia ró nice nadal s¹ znaczne. Przeciêtnie w UE na 1 ha u ytków rolnych przypada od 600 do 700 kwh zu ytej energii, a w Polsce oko³o 400 kwh (Duczkowska-Ma³ysz 1998). zaopatrzenie energetyczne wsi cechuj¹ niedostatki wynikaj¹ce z trzech podstawowych przyczyn: du y zakres niepe³nego wyposa enia gospodarstw rolnych w instalacjê trójfazow¹ oko³o 70%; znaczna awaryjnoœæ obiektów i urz¹dzeñ (w tym m.in. przy³¹czy); wystêpowanie z du ¹ czêstotliwoœci¹ spadków napiêcia w licznych oœrodkach lokalnych; modernizacja elektroenergetyki stanowi istotne wyzwanie infrastrukturalne, przed którym stanê³a polska wieœ. Oko³o 52% energii na wsi zu ywa siê na uzyskanie wody ciep³ej, sporz¹dzanie posi³ków i ogrzewanie. Wodê podgrzewa siê nadal na kuchniach opalanych wêglem, w termach elektrycznych lub gazowych, w kot³owniach lokalnych oraz w ciep³owniach zlokalizowanych z dala od gospodarstw. Najefektywniej uzyskuje siê wodê ciep³¹ dziêki u ytkowaniu sieci elektrycznej, a najmniej ze spalania paliw sta³ych. Typow¹ form¹ ogrzewania na wsi s¹ systemy lokalne, g³ównie indywidualne systemy grzewcze: piece izbowe (na paliwo sta³e), ogrzewanie elektryczne (lub rzadziej gazowe) ca³ego budynku, nierzadko spotyka siê te ma³e kot³ownie osiedlowe opalane paliwem sta³ym. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPO ECZNA NA WSI 71

2 Tabela 5.1 Sprzeda energii cieplnej na wsi i w miastach w GJ w 1999 r. odbiorcom ogó³em Z kot³owni w³asnych w tym na cele komunalno-bytowe odbiorcom w³asnym Ze Ÿróde³ obcych w tym na cele komunalno-bytowe POLSKA Miasta Wsie Miasta (œl¹skie) (œl¹skie) Miasta minimum Obszary wiejskie Obszary wiejskie Minimum (lubuskie) (podkarp.) (opolskie) (opolskie) (wielkopol.) (wielkopol.) (zach.-pom.) (zach.-pomor.) 0,0 (lubuskie) 0,0 0,0 (zach.-pomor.) Opracowa³ J. Siemiñski na podstawie: Infrastruktura komunalna w 1999 r., Warszawa, GUS (opolskie) (opolskie) 0,0 (lubuskie) 0,0 0,0 (zach.-pomor.) Tabela 5.2 Sieæ gazowa i odbiorcy gazu sieciowego w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich w 1999 r. Sieæ rozdzielcza gazu (w km) Po³¹czenia prowadz¹ce do budynków mieszkalnych ogó³em na 1 km sieci Odbiorcy gazu (w tys.) Zu ycie gazu (w hm 3 ) POLSKA , , , ,3 Miasta , , , ,1 Wsie , ,4 645, ,2 Miasta 8 198,4 (œl¹skie) (œl¹sk.) 37,5 (œwiêtokrz.) 959,4 (œl¹skie) 1 217, ,6 (œl¹skie) Wsie ,6 (ma³op.) ,6 (podkarp.) (podkarp.) (ma³op.) 16,9 (podkarp.) 16,7 187,6 (ma³opol.) 176,0 (podkar.) 352,8 (ma³op.) 313,2 (podkar.) Miasta minimum 601,9 (podlas.) 923,4 (œwiêt.) (podl.) 20,0 (³ódzkie) 21,1 (lubuskie) 101,1 (podlask) 101,4 (podl.) Wsie minimum 98,9 (opol.) 101,6 (kujaw.-pom.) (kujaw.-pomor.) 10,7 (pomor.) 11,1 (zach.-pom.) 11,2 (wielkop.) 3,1 (podl.) 3,2 (warm.-mazow.) 3,2 (opol.) 3,6 (kujaw.-pomor.) 3,6 (kujaw.-pomor.) 4,1 (opol.) Opracowa³ J. Siemiñski na podstawie jak w tabeli 5.1. Energetyka alternatywna Ÿród³a odnawialne Szacuje siê, e odnawialne Ÿród³a energii pokrywa³y w roku 1998 oko³o 2,5% zapotrzebowania krajowego (ponad 4000 PJ). Strukturê ich wykorzystania oraz potencjalne zasoby przedstawia zestawienie obok. W krajach UE energia uzyskiwana ze Ÿróde³ odnawialnych stanowi obecnie (1998) oko³o 5%. Przewiduje siê, e na tym obszarze w roku 2020 udzia³ ten wzroœnie do 12 15%. Opracowanie Janusz Czamarski na podstawie danych Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Lp. Rodzaj Ÿród³a Wykorzystanie (PJ) % Ca³oœci wykorzystywanej energii odnawialnej 5.1 Szacunek potencja³u w kraju (PJ) 1 Biomasa 85,7 89, Energia wodna 7,5 7, Energia geotermalna 2,5 2, Energia wiatru 0,2 0, Energia s³oneczna 0,1 0, ¹cznie 96,0 100, RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2000

3 Odsetek budynków mieszkalnych na wsi ogrzewanych z sieci zewnêtrznych stanowi niewielki u³amek wskaÿnika dla miast. W 1999 r. na obszarach wiejskich czynnych by³o 1412 kot³owni z sieci¹ ciepln¹ magistraln¹ 91,7 km i rozdzielcz¹ 218,1 km, co wynosi³o zaledwie 1,87% i 3,0% obu sieci ogó³em. Dla porównania w miastach sieæ magistralna wynosi 4795,6 km, a rozdzielcza 7030,5 km. Wskazuje to na znaczn¹ skalê dysproporcji. Du ¹ dynamik¹ rozwojow¹ charakteryzuje siê tak e zaopatrzenie wsi w energiê uzyskiwan¹ z gazu sieciowego. Gazowa sieæ rozdzielcza w roku 1999 osi¹gnê³a km, z tego na miasta przypada km, a na obszary wiejskie ,0 km (54%). Zró nicowania miêdzywojewódzkie s¹ tu bardzo du e: ,6 km w ma³opolskiem (), ,6 km w podkarpackim, a zaledwie 98,9 km w opolskim (minimum). Wszystkie przy³¹czenia prowadz¹ce do budynków mieszkalnych wynosz¹ , w tym na obszary wiejskie przypada 40%. Miêdzy województwami notujemy du e ró nice: na wsiach podkarpackich, w ma³opolskim, ale zaledwie 1145 w regionie kujawsko-pomorskim Zaopatrzenie wsi w wodê Przez 20 lat po drugiej wojnie œwiatowej nie prowadzono inwestycji wodoci¹gowych na wsi mimo, e zniszczenia wojenne by³y tu znaczne. Na oko³o 5900 urz¹dzeñ wodoci¹gowych, g³ównie lokalnych lub zak³adowych, ponad 20% by³o nieczynnych. Postêp obserwuje siê od 1960 r. a w istocie od uchwalenia ustawy sejmowej w grudniu 1965 r. o zaopatrzeniu rolnictwa i wsi w wodê. W latach nast¹pi³o wyraÿne przyspieszenie pozytywnych zmian. D³ugoœæ sieci wodoci¹gowej zwiêkszy³a siê prawie trzykrotnie. Jest to rezultat nak³adów inwestycyjnych ponoszonych nie tylko przez pañstwo, ale przede wszystkim przez organizacje pozarz¹dowe (w tym fundacje koœcielne), samorz¹dy terytorialne i œrodowiskowe oraz zaanga- owania œrodków zebranych samodzielnie przez spo³ecznoœci lokalne. Województwo wielkopolskie jest na pierwszym miejscu pod wzglêdem d³ugoœci sieci wodoci¹gowej oraz wykorzystania jej przez gospodarstwa rolne i domowe. Ta czo³owa pozycja Wielkopolski powtarza siê przy innych sk³adnikach infrastruktury. Natomiast niskie pozycje zajmuj¹ województwa: lubuskie (s¹siaduj¹ce z wielkopolskim) oraz opolskie, które nale ¹ do województw zachodnio-po³udniowych) o przeciêtnie lepszych wskaÿnikach ni reszta kraju. Tabela 5.3 Urz¹dzenia wodoci¹gowe na obszarach wiejskich w latach Polska Sieæ wodoci¹gowa na wsi (w km) , ,3 Tabela 5.4 U ycie wody z wodoci¹gów sieciowych w gospodarstwach wiejskich w latach Lata U ycie wody z wodoci¹gów sieciowych (w hm 3 /rok) 10,0 38,1 156,8 306,6 319,0 U ycie wody (w m 3 /mieszk./rok) 0,6 2,4 10,6 21,1 Opracowa³ J. Siemiñski wed³ug danych statystycznych GUS z lat Na wsi popularne s¹ te wodoci¹gi zagrodowe których najwy szy przyrost dokona³ siê w latach 70. Oprócz wodoci¹gów zbiorowych i zagrodowych (indywidualnych) na obszarach wiejskich dzia³aj¹ wodoci¹gi zak³adowe. Ich liczba nie jest du a, a znaczenie mniejsze. Po³¹czenia prowadz¹ce do budynków mieszkalnych na wsi Zdroje uliczne na wsi Wzrost lub spadek w 1999 r. (rok ) 273, 6 248,6 23,0 Sektor publiczny wieœ w 1999 r , Sektor prywatny wieœ w 1999 r , Wielkoœci maksymalne w województwach Wielkoœci minimalne w województwach ,4 (wielkopol.) 3056,1 (lubuskie) Opracowa³ J. Siemiñski na podstawie jak tabela (wielkopol.) (lubuskie) Tabela 5.5 Liczba wodoci¹gów zagrodowych w latach (lubelskie) 25 (opolskie) 24,0 (szacunek) Lata Liczba wodoci¹gów zagrodowych b.d. Zu ycie wody w hm 3 b.d. b.d. 312 (szacunek na rok 1992) 323,4 ród³o: Roman M., Sikorski M., Szpindor A.: Infrastruktura wodno-œciekowa i melioracyjna. w: Studia nad infrastruktur¹ wsi w Polsce. Praca zbiorowa pod red. J. L. Siemiñskiego, Warszawa, IRWiR PAN 1996 i szacunki J. Siemiñskiego; b.d. brak danych. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPO ECZNA NA WSI 73

4 Nale y zaznaczyæ, e w wielu wsiach ludnoœæ nadal korzysta nie tylko z wodoci¹gów ale i ze studni kopanych lub z obu Ÿróde³ wody jednoczeœnie. Eksploatuje siê oko³o 2,5 mln indywidualnych studni kopanych oraz ok. 22,0 tys. studni zak³adowych i ok. 5,5 tys. studni publicznych. Pomorskie Warmiñsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie ódzkie Lubelskie Dolnoœl¹skie Œwiêtokrzyskie 5.4. Urz¹dzenia kanalizacyjne Opolskie Œl¹skie Legenda 12 do 57 6 do 12 4 do 6 3 do 4 2 do 3 1 do 2 brak danych (26) (73) (156) (189) (410) (828) (797) Podkarpackie Ma³opolskie Mapa 5.1. Komunalne i przemys³owe oczyszczalnie œcieków w gminach miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich. Stan na 31 grudnia 1999 r. Tabela 5.6 Urz¹dzenia kanalizacyjne na obszarach wiejskich w 1990 i 1999 roku oraz zró nicowania miêdzy województwami Sieæ ogólnosp³awna i na œcieki gospodarcze na wsi (w km) Budynki mieszkalne przy³¹czone do sieci kanalizacyjnej na wsi 3 078, , Wieœ razem w 1999 r , w tym w sektorze publicznym , w tym w sektorze prywatnym 1 529, POLSKA Dynamika (rok 1990 = 1000) Wieœ ogó³em (w km) wartoœci maksymalne Wieœ ogó³em (w km) wartoœci minimalne 1 962,8 (podkarpackie) 1 325,8 (dolnoœl¹skie) 1 266,9 (ma³opolskie) 191,5 (lubuskie) 258,9 (opolskie) 342,6 (podlaskie) (podkarpackie) (ma³opolskie) (lubuskie) ród³o: Infrastruktura komunalna w 1999 r. Warszawa, GUS Iloœæ wody dostarczana odbiorcom wiejskim jest ci¹gle relatywnie niska. ¹cznie (przy uwzglêdnieniu wszystkich sposobów zaopatrzenia w wodê) dla potrzeb bytowo-gospodarczych ludnoœci i gospodarstw rolnych szacuje siê, e iloœæ ta wynosi³a w 1985 r. 500 hm3, w 1994 r hm3, a obecnie ok. 850 hm3, przy prognozie ok. 1,0 km3 rocznie (w ci¹gu najbli szych kilku lat). Sta³e lub okresowe niedobory wody odczuwa ok. 3,5% indywidualnych gospodarstw rolnych, co daje ponad 150,0 tys. gospodarstw ogó³em w kraju (wg szacunków z 1984 r., a wed³ug nowszych ocen sytuacja w tym zakresie nie uleg³a wiêkszym zmianom). Znaczny wzrost liczby wodoci¹gów wi¹ e siê z problemem ich remontów i modernizacji. Tylko wskutek dekapitalizacji oko³o 30% urz¹dzeñ wymaga ju ulepszenia lub wymiany. Dotyczy to ujêæ wodnych, urz¹dzeñ do uzdatniania oraz urz¹dzeñ sieciowych i odbiorczych. W wyniku ogromnego wzrostu zu ycia wody z wodoci¹gów z ok. 10 hm3 w 1960 r. do ok hm3 w 1999 r. powstaj¹ problemy zwi¹zane z brakiem lub niedostatkiem urz¹dzeñ do usuwania œcieków i ich unieszkodliwianiem. D³ugoœæ sieci ogólnosp³awnej i kana³ów œciekowych na obszarach wiejskich wynosi ,4 km, co pozwala na pod³¹czenie doñ 209,7 tys. budynków mieszkalnych. Mimo e kanalizacja odp³ywowa na wsi rozwija³a siê w latach 90. bardzo dynamicznie (piêciokrotnie wiêcej budynków mieszkalnych na wsi przy³¹czono do sieci kanalizacyjnej w 1999 r. ni w 1990 r.), to ci¹gle jest to poziom minimalny w stosunku do potrzeb. To samo dotyczy oczyszczalni œcieków, które obs³uguj¹ zaledwie oko³o 2,5% wsi w kraju, przy znacznych zró nicowaniach regionalnych (por. tab. 5.6). Pomimo postêpu w budowie kanalizacji i oczyszczalni œcieków (a s¹ to inwestycje bardzo kapita³och³onne) utrzymuj¹ siê nadal znaczne dysproporcje miêdzy rozwojem urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (na 1 km sieci kanalizacyjnej przypada 18,4 km sieci wodoci¹gowej w 1990 r., a wielkoœæ ta wzros³a zaledwie do 18,9 km w 1996 roku). Wobec braku lub niedostatku oczyszczalni, œcieki s¹ usuwane w sposób prymitywny, na ogó³ do najbli szego cieku (lub rowu), do gleby lub nawet bezpoœrednio na powierzchniê ziemi. Problemem jest te niew³aœciwe odprowadzanie œcieków pochodz¹cych z hodowli zwierz¹t. Ma to ujemny wp³yw na stan œrodowiska naturalnego. Z kolei tam gdzie istniej¹ i dzia³aj¹ oczyszczalnie œcieków problemem jest przeróbka i wykorzystanie osadów œciekowych. RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2000

5 Infrastruktura wodno-œciekowa powinna stanowiæ system zintegrowany z³o ony z trzech wzajemnie sprzê onych segmentów: wodnego (wodoci¹gi), kanalizacji i oczyszczalni. Brak integracji dzia³añ w tej dziedzinie stanowi g³ówn¹ przyczynê powstaj¹cych dysproporcji i szkód ekologicznych. Postêp w budowie oczyszczalni œcieków w miastach (spada liczba oczyszczalni mechanicznych, a roœnie biologicznych i tzw. oczyszczalni z podwy szonym usuwaniem biogenów), które ³¹cznie obs³uguj¹ 75,2% ludnoœci w miastach, jest korzystny dla obszarów wiejskich bo chroni je przed wiêkszym zanieczyszczeniem. Wiejskie zbiorcze oczyszczalnie œcieków w wiêkszoœci powsta³y w okresie ostatnich lat. Wed³ug ocen MRiG z 1995 r. na obszarach wiejskich doliczono siê 1541 oczyszczalni zbiorczych. Podobnie jak w innych dziedzinach, tak i tutaj istniej¹ du e zró nicowania miêdzy gminami najwiêksze w przypadku sieci kanalizacyjnej. Oko³o 700 gmin nie ma wcale kanalizacji. Najlepsza sytuacja ma miejsce w grupie gmin miejskich, a najgorsza w grupie gmin wiejskich Transport i komunikacja Przez wsie przebiegaj¹ cztery typy dróg: ponadregionalne, regionalne, lokalne oraz gruntowe. Drogi regionalne i lokalne, a wiêc wojewódzkie i gminne stanowi¹ te wiêkszoœæ dróg o nawierzchni twardej. Poprawa jakoœci dróg staje siê dominuj¹c¹ potrzeb¹ obecnej fazy rozwoju. Akcyza z paliw p³ynnych mia³a byæ przeznaczana na modernizacjê i remonty dróg, ale tak siê nie sta³o. Stan dróg ko³owych w Polsce okreœla siê jako z³y lub niekiedy bardzo z³y (np. dróg lokalnych, gminnych, podobnie jest w miastach) (por. tab. 5.7). Drogi o nawierzchni twardej maj¹ z regu³y za s³ab¹ nawierzchniê, zw³aszcza wobec stale rosn¹cego ruchu, w tym wielkich samochodów ciê arowych typu TIR z Europy Zachodniej. Sieæ dróg gruntowych jest zbyt gêsta i celowe jest jej ograniczenie (np. przez komasacjê pól i koncentracjê zabudowy). Brak obwodnic i dróg ekspresowych krzy uj¹cych siê w dwóch poziomach, powoduje znaczne komplikacje w ruchu i ogromn¹ liczbê wypadków i katastrof. Utrzymanie, a nawet zagêszczenie sieci komunikacji publicznej jest konieczne. Ograniczanie transportu kolejowego w obs³udze obszarów wiejskich, choæ ekonomicznie uzasadnione, nie wydaje siê do koñca s³uszne. Wrêcz przeciwnie sieæ kolejowa mog³aby byæ utrzymywana ze wzglêdu na rolê w rozwoju regionu oraz poprawê sytuacji w dziedzinie czystoœci œrodowiska naturalnego. Tabela 5.7 Niektóre wskaÿniki charakteryzuj¹ce stan dróg w 1998 r. Udzia³ (w %) D³ugoœæ dróg ekspresowych w ogólnej d³ugoœci dróg krajowych o nawierzchni twardej ogó³em drogi zamiejskie drogi miejskie D³ugoœæ dróg dwujezdniowych w ogólnej d³ugoœci dróg publicznych o nawierzchni twardej ogó³em drogi zamiejskie drogi miejskie Udzia³ d³ugoœci dróg o nawierzchni ulepszonej w ogólnej d³ugoœci dróg publicznych o nawierzchni twardej ogó³em drogi krajowe drogi wojewódzkie drogi gminne i miejskie lokalne ród³o: Transport w 1998 r. (wyniki dzia³alnoœci). Warszawa, GUS ,6 0,4 0,2 1,1 0,4 0,7 84,1 18,6 42,7 22,8 Tabela 5.8 Drogi publiczne zamiejskie o nawierzchni twardej w 1999 r. Ogó³em Ogó³em w tym liczba na 100 km 2 krajowe wojewódz. powiatowe gminne ekspresowe autostrady POLSKA , (wielkop.) 117,2 89,4 (œl¹skie) (wielkop.) (wielkop.) (wielkop.) (ma³opol.) (dolnoœl.) 29 (opolskie) 111 (dolnoœl.) 48 (wielkop.) 41 (ma³opol.) minimum (lubuskie) (opolskie) 43,8 (war.-maz.) 44,4 (podlaskie) 527 (œl¹skie) 569 (podkarp.) 733 (opolskie) 932 (œwiêtokrz.) (lubuskie) (opolskie) (lubuskie) (war.-maz.) 0 7 wojew wojew. ród³o: Transport w 1998 r. (wyniki dzia³alnoœci). Warszawa, GUS INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPO ECZNA NA WSI 75

6 Tabela 5.9 Drogi publiczne zamiejskie o twardej nawierzchni ulepszonej w 1999 r. Ogó³em w liczbach bezwzglêdnych na 100 km2 krajowe wojewódzkie powiatowe gminne POLSKA , (wielkopol.) 88,5 (ma³opol.) 69,4 (œl¹skie) (wielkopol.) (wielkopol.) (wielkopol.) (ma³opol.) minimum (lubuskie) (podl.) 29,7 (podl.) 36,7 (war.-mazur.) 36,8 (zach.-pomor.) 36,9 (lubuskie) 527 (œl¹skie) 569 (podkarp.) 733 (opol.) 932 (œwiêtokrz.) 934 (œl¹skie) (lubuskie) (œl¹skie) 546 (lubus.) 652 (podl.) 750 (zach.-pomor.) ród³o: jak dla tabeli 5.8. Najwa niejszym œrodkiem transportu na obszarach wiejskich jest komunikacja autobusowa zdominowana przez PKS. W latach sieæ ta rozwija³a siê bardzo szybko z 24,9 tys. km sieci do ok. 163,0 tys. km. Pomimo pewnego kryzysu (w przewozach) gêstoœæ sieci autobusowej nadal roœnie, przewy szaj¹c d³ugoœæ sieci kolejowej ponad 5-krotnie. Równolegle ros³a liczba przystanków i tzw. pasa erokilometrów. Od kilku lat Pomorskie 5.6. Us³ugi telekomunikacyjne Warmiñsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Mazowieckie ódzkie Lubelskie Dolnoœl¹skie Œwiêtokrzyskie Opolskie Œl¹skie Legenda 0,01 do 19,57 % 19,57 do 33,91 % 33,91 do 44,63 % 44,63 do 54,87 % 54,87 do 65,59 % 65,59 do 78,10 % 78,1 do 100,00 % 100,00 do 219,21 % brak danych (209) (318) (344) (440) (466) (394) (271) (23) (14) Ma³opolskie Podkarpackie Mapa 5.2. Mieszkania wyposa one w ³¹cza telefoniczne na terenie gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Stan na 31 grudnia 1999 r. 76 obserwuje siê jednak regres tej komunikacji. W coraz wiêkszym stopniu PKS staje wobec konkurencji firm prywatnych i przewoÿników indywidualnych. Ocenia siê, e komunikacja autobusowa PKS dociera do ok. 30 tys. miejscowoœci wiejskich (tam s¹ przystanki) i odegra³a znaczn¹ rolê w aktywizacji obszarów wiejskich (np. dawne masowe dojazdy do pracy). Osobnym zagadnieniem jest jakoœæ œwiadczonych us³ug przewozowych nie zawsze najlepsza. Na obszarach podmiejskich komunikacjê tê uzupe³niaj¹: komunikacja miejska oraz coraz czêœciej przewoÿnicy zrzeszeni lub prywatni, w tym autobusy i mikrobusy. Wzrost dostêpnoœci do telefonu stanowi jedno z wiêkszych osi¹gniêæ w dziedzinie poprawy warunków bytu w ci¹gu ostatniej dekady. Ta pozytywna tendencja nie ominê³a wsi, chocia w sposób wielce zró nicowany. W okresie ostatnich 10 lat w gminach wiejskich dzia³a³o wiele spo³ecznych komitetów telefonizacji. Ponadto zezwolono na dzia³alnoœæ miêdzynarodowych sieci telefonicznej (np. Komertel). W wyniku tych dzia³añ, nast¹pi³ znaczny wzrost liczby abonentów telefonii przewodowej z 250,0 tys. w 1990 roku do 1461,0 tys. w 1998 r., a wed³ug danych najnowszych (na koniec 1999 r.) osi¹gniêto 2050,0 tys. abonentów (inne Ÿród³a podaj¹ liczbê 2204,2 tys.) ( ¹cznoœæ..., 2000). Od 1995 r. znacznie rozwinê³a siê sieæ telefonii komórkowej (z 75 tys. w 1995 r. do 1944 tys. w 1998 r.). Wzrasta te liczba telefonicznych aparatów ogólnodostêpnych, samoinkasuj¹cych (odpowiednio z 28 tys. do 71 tys. ogó³em, a na wsi z 623 (w 1990 r.) do RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2000

7 9304 (w 1997 r.). Na podkreœlenie zas³uguj¹ te zmiany jakoœciowe dotycz¹ce telefonicznych central miejscowych (wprowadzanie central cyfrowych, ale g³ównie w miastach) oraz postêp w budowie sieci i linii telefonicznych (oprócz napowietrznych równie i kablowych). Wzrasta te pojemnoœæ central i stopieñ ich automatyzacji. WskaŸnik gêstoœci telefonicznej dla obszarów wiejskich w Polsce wzrós³ do 14,98 na 100 mieszkañców (najwy szy 16 17/100 mieszk. w woj. œl¹skim, mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim i dolnoœl¹skim, a najni szy 12/100 mieszk. w woj. œwiêtokrzyskim, warmiñsko-mazurskim i lubuskim). W innym przeliczeniu wskaÿnik liczby abonentów telefonii przewodowej na obszarach wiejskich w Polsce zwiêkszy³ siê z 26,9/1000 mieszkañców do 83,6/1000 mieszkañców. W Polsce ogó³em wskaÿnik ten osi¹gn¹³ 24,4/100 mieszkañców (w 1997 r.), przy œredniej europejskiej 48/100 mieszkañców, a np. w Danii 58/100 mieszkañców. Us³ugi telekomunikacyjne s¹ œwiadczone w placówkach razem z us³ugami pocztowymi, których liczba w Polsce w latach wzros³a, ale tylko w miastach; na obszarach wiejskich natomiast spad³a o 94 i w roku 1999 wynosi³a W tych samych latach zmniejszy³a siê te liczba skrzynek pocztowych na wsi i liczba listonoszy, wzros³a zaœ (i to znacznie) iloœæ przesy³ek listowych zwyk³ych i poleconych oraz paczek nadanych. O tyle, o ile spada liczba telegramów roœnie skala po³¹czeñ telefonicznych. Liczba placówek pocztowych i telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce jest zró nicowana. Dobrym wskaÿnikiem ilustruj¹cym te zró nicowania jest liczba ludnoœci przypadaj¹ca na 1 placówkê tego typu na wsi Dostêp do opieki zdrowotnej Liczba placówek zdrowia na 10,0 tys. mieszkañców wg danych za 1997 r. dla Polski ogó³em wynosi³a 2,5; dla gmin miejskich 2,6; miejsko-wiejskich 2,1 a dla wiejskich 2,6. WskaŸnik dostêpnoœci przestrzennej, czyli liczba placówek s³u by zdrowia na 100 km 2 wynosi³ 3,1; w gminach miejskich 5,9, miejsko-wiejskich 1,9 i wiejskich 1,4. W okresie transformacji, kiedy rachunek ekonomiczny zacz¹³ odgrywaæ rolê coraz bardziej oczywist¹ a i œrodków publicznych nie przybywa³o, placówki wiejskie zaczêto rozliczaæ, czy s¹ dostatecznie wykorzystane i jaka jest ich jakoœæ. Oko³o 10% z nich zamkniêto lub przekszta³cono. Wraz z wprowadzeniem reformy zdrowia w 1999 r. proces restrukturyzacji nabra³ przyspieszenia. W³adze samorz¹du lokalnego odpowiedzialne za infra- Tabela 5.10 Liczba ludnoœci i powierzchnia w km 2 na 1 placówkê pocztowo- -telekomunikacyjn¹ na wsi w 1999 r. POLSKA wielkoœci maksymalne wielkoœci minimalne Na 1 placówkê przypada powierzchnia (w km 2 ) 37,3 37,3 59,4 (podlaskie) 56,4 (zach.-pomor.) 54,0 (lubuskie) 53,7 (warm.-mazur.) 16,1 (œl¹skie) 23,8 (ma³opol.) 28,5 (dolnoœl¹skie) Na 1 placówkê przypada ludnoœci (ma³opol.) (œl¹skie) (œwiêtokrz.) (warm.-mazur.) (podlaskie) (lubuskie) ród³o: J. Siemieñski na podstawie: ¹cznoœæ w 1999 r. (wyniki dzia³alnoœci). Warszawa, GUS Tabela 5.11 Zmiany w dostêpnoœci do us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych na wsi w latach Placówki pocztowe i telekomunikacyjne Skrzynki pocztowe czynne Listonosze Abonenci telefonii przewodowej (w tys.) 129,4 216,0 391, ,2 Abonenci telefonii przewodowej na 100 mieszkañców 8,3 14,6 26,9 149,3 Skrzynki pocztowe na 10 km 2 1,6 1,5 1,4 1,2 Ludnoœæ przypadaj¹ca na 1 placówkê pocztow¹ i telekomunikacyjn¹ ród³o: jak dla tabeli Tabela 5.12 Zak³ady opieki zdrowotnej w miastach i na wsi w latach Lata w tym rejonowe Oœrodki zdrowia Przychodnie Przychodnie w tym rejonowe w liczbach bezwzglêdnych rok 1990 = 100% Oœrodki zdrowia ,0 100,0 100, ,3 95,4 99, ,9 94,8 99, ,1 94,1 98, ,5 90,8 96,3 ród³o: Roczniki Statystyczne GUS z lat INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPO ECZNA NA WSI 77

8 Tabela 5.13 Liczba przychodni w ambulatoryjnej opiece zdrowia w latach w podziale wed³ug w³asnoœci Przychodnie ogó³em w tym przychodnie publiczne przychodnie niepubliczne oœrodki zdrowia Przychodnie prywatne ogó³em w tym na wsi w latach Uwagi b.d. ród³o: jak dla tabeli 5.11; b.d. brak danych Tabela 5.14 Ludnoœæ na 1 oœrodek zdrowia na wsi w latach spadek o 400 spadek o 784 wzrost o 384 spadek o 403 za³o ycielami s¹ osoby fizyczne lub spó³ki Ludnoœæ na 1 oœrodek zdrowia minimum (koniñ.) (gdañ.) (kalis.) (warszaw.) (biels.) (legnic.) (suwal.) (bia³ost.) (s³ups.) (gdañ.) (koniñ.) (warszaw.) (kalis.) (biels.) (legnic.) (suwal.) (bia³ost.) (s³ups.) ród³o: Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia Warszawa, GUS Tabela 5.15 Pracownicy zatrudnieni w s³u bie zdrowia na obszarach wiejskich w latach 1990, 1995 i 1997 Jednostka miary Lekarze w oœrodkach zdrowia na wsi tys. 4,4 5,0 5,0 na 10 tys. ludnoœci 3,0 3,4 3,4 Lekarze stomatolodzy j.w. na wsi tys. 2,5 2,6 2,6 na 10 tys. ludnoœci 1,7 1,8 1,8 Pielêgniark j.w. na wsi tys. 12,2 12,1 11,7 na 100 tys. ludnoœci x 8,4 8,2 8,0 ród³o: jak dla tabeli strukturê opieki zdrowotnej swych mieszkañców maj¹ obecnie bardzo trudne zadanie. Koszty ka dej inicjatywy w sferze infrastruktury opieki zdrowotnej musz¹ pokryæ z w³asnych œrodków i uzgodniæ z kas¹ chorych finansowanie us³ug. Nie nale y siê wiêc spodziewaæ przyrostu placówek, chyba e w ramach sektora prywatnego. W opiece zdrowotnej na wsi, podobnie jak w ca³ym kraju, dominuj¹ placówki publiczne, ale ich liczba stopniowo siê zmniejsza. Przybywa powoli placówek niepublicznych. Jednym z wa nych wskaÿników dotycz¹cych us³ug medycznych i ich dostêpnoœci jest liczba ludnoœci na 1 oœrodek zdrowia na wsi (tab. 5.14), jak równie iloœæ zatrudnionych tam pracowników (tab. 5.15). Z kolei zró nicowanie zatrudnienia w s³u - bie zdrowia obrazuje tabela W latach 90. nastêpowa³ spadek dzia³alnoœci us³ugowej zak³adów opieki zdrowotnej na wsi. Dopiero w koñcu dekady rozpocz¹³ siê powolny powrót do wzrostowej tendencji z lat poprzednich. Dotyczy to jednak tylko porad lekarskich. W dziedzinie us³ug stomatologicznych mamy dramatyczn¹ tendencjê spadkow¹. Liczba wizyt dentystycznych obni y³a siê o ponad 50%. Jest to tym bardziej niepokoj¹ce, e us³ugi te wyprowadzone zosta³y ze szkó³ i przeniesione do przychodni ogólnodostêpnych. Powinno to przynieœæ efekt wzrostowy, a tymczasem obserwujemy tendencjê wrêcz przeciwn¹ (por. tab. 5.17). Dysproporcje miêdzy województwami w dzia³alnoœci opieki zdrowotnej ulegaj¹ widocznemu zaostrzeniu. Na wsi znajduje siê 20% wszystkich aptek. Dominuj¹ placówki prywatne (prawie 98%). W latach 90. liczba aptek wzros³a o 40%. Zmala³a natomiast liczba tzw. punktów aptecznych. Gdyby uwzglêdniæ punkty apteczne, to wskaÿnik dostêpnoœci do leków spad³ z 13,8 tys. mieszkañców na 1 aptekê na wsi w 1990 r. do 9,9 tys. w 1998 r. Domy pomocy spo³ecznej stanowi¹ w Polsce podstawowy rodzaj placówek opieki d³ugoterminowej. ¹cz¹ funkcje opiekuñcze oraz medyczne. Przez wiele lat usytuowane by³y w sektorze zdrowotnym. Obecnie mieszcz¹ siê w sektorze pomocy spo³ecznej. Od 1990 r. spada ich liczba. Proces ten trwa nadal mimo wzrostu populacji stanowi¹cej potencjalnych podopiecznych w tych domach. Ocenia siê, e z liczby 960 placówek pomocy spo³ecznej w 1998 r. rok póÿniej dzia³a³o ich 904. Odpowiednio te zmniejszy³a siê liczba podopiecznych z 83,7 tys. do 79,0 tys. Tym samym wskaÿnik miejsc na mieszkañców spad³ z 21,6 do 20,4. Tymczasem na miejsce w domach oczekiwa³o 10,3 tys. osób (zg³oszenia w koñcu 1999 r.). 78 RAPORT O ROZWOJU SPO ECZNYM POLSKA 2000

9 Tabela 5.16 Pracownicy zatrudnieni w s³u bie zdrowia w latach 1998 i 1999 Lekarze Stomatolodzy Farmaceuci Felczerzy Pielêgniarki Po³o ne* w liczbach bezwzglêdnych POLSKA (œl¹skie) (œl¹skie) (œl¹skie) (dolnoœl.) (œl¹skie) (œl¹skie) minimum (opolskie) (lubuskie) 206 (lubuskie) 261 (opolskie) 366 (lubuskie) 400 (opolskie) 14 (opolskie) 16 (podlaskie) 18 (ma³opol.) (lubuskie) (opolskie) 485 (opolskie) 639 (lubuskie) na 10 tys. ludnoœci POLSKA ,3 22,6 4,5 3,4 5,3 5,2 0,2 0,1 55,1 51,0 6,3 5,9 27,6 27,4 (podlask.) 25,3 (œl¹skie) 4,5 (dolnoœl.) 4,4 (³ódzkie) 4,4 (pomorskie) 7,9 (lubelskie) 7,5 (pomorsk.) 6,5 (³ódzkie) 6,0 (ma³opol.) 0,3 (lubuskie) 62,1 (dolnoœl. 59,7 (lubelskie) 7,7 (podlaskie) 7,4 (podkarp.) minimum 14,7 (warm.-mazur.) 16,3 (opolskie) 1,9 (warm.-mazur.) 1,9 (wielkopol.) 3,5 (warm.-mazur.) 3,5 (zach.-pomor.) 0,1 (11 województw) 40,6 (wielkopol.) 4,5 (opolskie) * Po³o ne tzw. œrodowiskowe na wsi: w 1980 r. 959; w 1985 r. 1114; w 1990 r i w 1995 r ród³o: Ochrona zdrowia (dane Ministerstwa Zdrowia). Warszawa Tabela 5.17 Dzia³alnoœæ opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w 1999 roku w województwach (w tys.) udzielone porady razem w tym lekarskie stomatologiczne Dolnoœl¹skie 2 258, ,8 330,4 Kujawsko-pomorskie 2 110, ,1 298,1 lubelskie 3 240, ,4 512,2 Lubuskie 578,0 552,5 25,5 ódzkie 2 673, ,7 301,8 Ma³opolskie 5 295, ,5 812,2 Mazowieckie 4 253, ,0 361,3 Opolskie 1 142,7 985,2 157,5 Podkarpackie 3 671, ,8 522,0 Podlaskie 1 300, ,4 222,7 Pomorskie 1 957, ,9 308,9 Œl¹skie 3 524, ,7 434,9 Œwiêtokrzyskie 2 481, ,4 382,3 Warmiñsko-mazurskie 1 102,8 978,3 124,5 Wielkopolskie 2 621, ,7 125,4 ród³o: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 1999 r. Warszawa, GUS INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPO ECZNA NA WSI 79

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo