ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Maja Maja Madej. 2. Organem tworzącym Żłobek jest osoba fizyczna mgr Maja Madej. 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Radom. 4. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad Żłobkiem sprawują odpowiednie służby sanitarne w Radomiu. 5. Siedziba Żłobka znajduje się pod adresem: ul. Szarych Szeregów 26, Radom. 6. Obszarem działania Żłobka jest miasto Radom. 7. Żłobek funkcjonuje jako niepubliczna placówka opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek działa na podstawie: 1. Ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr.45,poz.235). 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U nr 69, poz.367). 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. nr 69, poz. 368). 4. Wpisu do rejestru żłobków i klubów malucha miasta Radom. 5. Statutu żłobka. 6. Regulaminu żłobka. Strona 1 z 9

2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji 2 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończonego 20 tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym 4 rok życia Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom: opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka, właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami dietetycznymi, kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie, systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka, systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierając działania wychowawcze Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka W czasie pobytu dziecka w Żłobku opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności: Strona 2 z 9

3 troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, kształtuje postawy społeczne, rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju. 2. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, koniecznością wspierania rozwoju dziecka. ROZDZIAŁ III Zarządzanie Żłobkiem 5 1. Żłobkiem zarządza właściciel/dyrektor, do obowiązków którego należy: nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka, podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka, ustalanie wysokości i terminu wpłaty wpisowego, opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie, kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą Żłobka, administracyjną, merytoryczną, oraz finansowo-księgową, reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, opracowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Strona 3 z 9

4 zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku, ustalenie ramowego rozkładu dnia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów, gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka, proponowanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki, przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Żłobka, zgodnie z ustalonymi w statucie i regulaminie organizacyjnym zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez Żłobek, mianowanie zastępcy dyrektora, który pomaga mu w bieżącym prowadzeniu Żłobka oraz zastępuje go pod jego nieobecność. ROZDZIAŁ IV Organizacja Żłobka 6 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 1 stycznia następnego roku. 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii. 3. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz Istnieje możliwość sprawowania w Żłobku opieki nocnej, w weekendy i święta na prośbę rodziców/opiekunów za dodatkową opłatą. Strona 4 z 9

5 5. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy Żłobka pobierana jest dodatkowa opłata, za każdą rozpoczętą godzinę, której kwota umieszczona jest w cenniku usług. 6. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez właściciela Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka. 7. Ramowy rozkład dnia uwzględnia: godziny posiłków, zajęcia i zabawy w Żłobku, w tym na świeżym powietrzu, godziny odpoczynku. 8. Żłobek prowadzi również organizację urodzin na życzenie rodziców i za dodatkową opłatą. 9. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, akceptacji takim jakim jest, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania godności i własności osobistej, indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami. Strona 5 z 9

6 7 1. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. 2. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków. ROZDZIAŁ V Warunki przyjmowania dzieci 8 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest całorocznie. 2. Kwalifikacji dzieci do Żłobka dokonuje właściciel. 3. Kwalifikacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki: dziecko ukończyło 20 tydzień życia, dziecko zamieszkuje wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Miasta Radom, rodzice/opiekunowie prawni pracują. 4. Kwalifikacji dziecka do Żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w siedzibie Żłobka karty zgłoszenia dziecka wraz z: kartą informacyjną o dziecku, oświadczeniem rodziców o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Radom, zaświadczeniami rodziców o zatrudnieniu. 5. Przy braku wolnych miejsc dziecko jest wpisywane na listę rezerwową, która jest rozpatrywana przez właściciela w miarę zwalniających się miejsc. 6. Podstawą zapisania dziecka do Żłobka jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Żłobka Maja, następnie opłacenie wpisowego, którego kwota określona jest w cenniku i zawarcie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług. 7. Przyjęcie dziecka do żłobka, na rok oświatowy, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a właścicielem żłobka. 8. Rozwiązanie umowy, o której mowa, następuje w przypadkach przewidzianych umową. Strona 6 z 9

7 9. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Żłobka. 10. Nie wniesienie opłaty za pobyt dziecka w ustalonym przez właściciela terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku i skutkuje skreśleniem z listy wychowanków Żłobka. 11. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc. 12. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się przyjęcie do Żłobka dziecka nie spełniającego kryteriów zawartych w 11 ust. 3, na zasadach komercyjnych za pełną odpłatnością, której kwota określona jest w cenniku Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez właściciela, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni: Nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur. Zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci. Nie zgłosili właścicielowi/dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka. Dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci. 2. Pisemną decyzję właściciela o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka przekazuje się rodzicom w formie pisemnej osobiście lub przesyła na adres podany przez nich, do wiadomości Żłobka. 3. Od decyzji skreślającej służy odwołanie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć do organu prowadzącego Żłobek. Strona 7 z 9

8 ROZDZIAŁ VI Źródła finansowania i zasady odpłatności Działalność Żłobka finansowana jest z następujących źródeł: opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka, opłat za wyżywienie ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku składa się z: Opłaty stałej nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce, Opłaty jednorazowej wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (chusteczki do nosa, pomoce dydaktyczne, upominki itp.) Opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej. 2. Składniki opłat i ich wysokość ustala corocznie właściciel/dyrektor. 3. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać z góry do dnia 5-go każdego miesiąca na konto placówki. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto. 4. Opłatę wpisowego należy uiścić podczas zapisu dziecka do Żłobka i podpisania umowy z placówką. ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: zamieszczony na tablicy informacyjnej, zamieszczony na stronie internetowej placówki (www.zlobek-maja.pl) Strona 8 z 9

9 2. Regulamin organizacyjny placówki nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu. 3. Statut został opracowany przez właściciela Żłobka. 4. Zmian w statucie dokonuje właściciel Żłobka. Osoby, które zapoznały się ze Statutem Niepublicznego Żłobka Maja : Strona 9 z 9

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady organizowania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 PORADNIK Opracowano: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Spis treści I. WSTĘP... 1 II. ŻŁOBEK I KLUB DZIECIĘCY... 3 II.1. KTO I GDZIE MOŻE ZAŁOŻYĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. 2 Organem prowadzącym jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy, w przypadku zapisywania do przedszkola dziecka po Umowa nr. 2012/2013 na świadczenie usług opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznych w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Smyka w Sochaczewie W dniu pomiędzy Przedszkolem Niepublicznym Akademia Smyka, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo