Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487) Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.225, z 2003r. Nr 107, poz.1003, z 2009r. Nr 116, poz.977 oraz z 2010r. Nr 156, poz.1047). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 228,poz.1490 ). Statut szkoły. 1

2 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki. 1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i polega na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności z: a) szczególnych uzdolnień, b) niepełnosprawności, c) choroby przewlekłej, d) niedostosowania społecznego, e) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, f) specyficznych trudności w uczeniu się, g) zaburzeń komunikacji językowej, h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, i) niepowodzeń edukacyjnych, j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, l) innych potrzeb ucznia. 2. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy, specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, inni) we współpracy z: a) rodzicami uczniów, b) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, c) placówkami doskonalenia nauczycieli, d) innymi szkołami, e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana w formie: 1) uczniom: a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, d) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, e) porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli, f) zajęć związanych z planowaniem dalszego kształcenia, kariery zawodowej. 2) rodzicom uczniów i nauczycielom a) porad i konsultacji, b) warsztatów i szkoleń Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: a) organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, b) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania 45 min. 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: a) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 2

3 b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, c) liczba uczestników wynosi do 5 uczniów, czas trwania 60 min. 3. Zajęcia logopedyczne: a) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania 60 min. 4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym: a) organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, b) zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów, czas trwania 60 min. 5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia: a) organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, b) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania 45 min. 6. Zajęcia związane z planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej: a) organizuje się dla uczniów w celu wspomagania w podejmowaniu decyzji edukacyjnozawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; b) zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. 3 Dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów prowadzony jest dziennik zajęć. Dziennik zawiera: a) nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym, b) odnotowaną obecność na zajęciach, c) indywidualny lub grupowy program zajęć, d) tematy prowadzonych zajęć, e) ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek (załącznik nr 1 do procedury) a) rodziców ucznia, b) ucznia, c) nauczyciela, d) wychowawcy, e) specjalisty. 2. Wniosek przekazuje się Dyrektorowi Szkoły. 3. Dyrektor Szkoły powołuje Zespół: a) dla ucznia po otrzymaniu orzeczenia do kształcenia specjalnego, b) dla ucznia po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, c) dla ucznia po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, d) dla ucznia w przypadku przekazania za zgodą rodziców przez inną placówkę Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, e) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii, po przekazaniu wniosku o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 3

4 4. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez Dyrektora Szkoły. 5. Koordynatorem Zespołów są wychowawcy klas, do których uczęszczają uczniowie objęci pomocą. 6. Do zadań koordynatora należy: a) zwołanie spotkania zespołu (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym), b) ustalanie terminów spotkań Zespołu, c) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu, dyrektora szkoły, wicedyrektora, opiekuna prawnego (z wykorzystaniem załącznika nr 2, w dwóch egzemplarzach) i wszystkich członków Zespołu z tygodniowym wyprzedzeniem, d) przedkładanie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dyrektorowi szkoły, po każdym spotkaniu Zespołu, e) zawiadomienie (z wykorzystaniem załącznika nr 3, w dwóch egzemplarzach) o przyznanych formach pomocy opiekuna prawnego, f) dbanie o dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porządkowanie dokumentów (KIPU, IPET, PDW, załącznik nr 2, załącznik nr 3) w formie skoroszytu i przekazywana pedagogowi szkolnemu w wyznaczonym terminie (nie później niż w okresie 14 dni od daty spotkania zespołu), 7. Pracę Zespołów monitoruje wicedyrektor, koordynator informuje go o terminarzu spotkań, przebiegu prac, ewentualnych trudnościach. 5 Zadania Zespołu: 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, 2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych możliwości ucznia, 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego oraz sposób ich realizacji, 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 6) opracowuje Plan Działań Wspierających, 7) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi (do dnia 31 marca lub szybciej jeśli zaistnieje potrzeba), w tym efektywności prowadzonych zajęć: a) dokonując oceny, określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologicznopedagogicznej; b) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 8) zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny. 4

5 6 Dokumentacja: 1. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia [KIPU] (załącznik nr 4 do procedury) Zespół zakłada dla ucznia posiadającego: a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, c) dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca lub specjalista, stwierdził potrzebę objęcia pomocą. KIPU nie zakłada się uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Plan Działań Wspierających [PDW](załącznik nr 5 do procedury) Zespół opracowuje dla: a) ucznia wobec którego, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. PDW nie opracowuje się dla uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Uczniowie ci mają założony IPET. 3. Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny [IPET] (załącznik nr 6 do procedury) Zespół opracowuje dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor Szkoły na podstawie zaleceń Zespołu zawartych w KIPU lub IPET ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 2. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej dyrektor placówki za pośrednictwem koordynatora zespołu niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 3 do procedury). 3. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora placówki form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia PDW, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 8 Uczeń z niepowodzeniami edukacyjnymi to uczeń który ma problemy z opanowaniem podstawy programowej. Wychowawca lub nauczyciel uczący wnioskuje do dyrektora szkoły o objęcie ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi pomocą psychologiczno pedagogiczną gdy występuje jedna z poniższych przesłanek: a) wychowawca lub nauczyciel uczący uzna za konieczne wsparcie ucznia w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, b) uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, w analizie sytuacji ucznia wychowawca korzysta z (załącznika nr 6). 9 Uczeń zagrożony demoralizacją to uczeń łamiący zasady współżycia grupowego, statut szkoły. Wychowawca, nauczyciel uczący, specjalista wnioskuje do dyrektora szkoły o objęcie ucznia zagrożonego demoralizacją pomocą psychologiczno pedagogiczną gdy występuje jedna z poniższych przesłanek: a) ma on powyżej 32 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, b) co najmniej 7 uwag o zachowaniu, c) w wypadkach gdy wychowawca lub nauczyciel uczący uzna za konieczne. 5

6 10 1. O terminie spotkania Zespołu Dyrektor Szkoły informuje za pośrednictwem koordynatora zespołu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia (załącznik nr 2 do procedury). 2. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć: a) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej; b) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista. 3. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu Zespołu. 4. Po każdym spotkaniu Zespołu koordynator przedstawia pełną dokumentację Dyrektorowi Szkoły. 5. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do szkoły rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji szkoły. 6. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających (załączniki nr:1,2,3,7) dla każdego ucznia gromadzona jest w formie skoroszytu przez koordynatora zespołu i przekazywana pedagogowi szkolnemu w wyznaczonym terminie (nie później niż w okresie 14 dni od daty spotkania zespołu). 11 Powołanie członków Zespołu oraz harmonogram działań na dany rok szkolny następuje w trybie Zarządzania Dyrektora Szkoły (załącznik nr 8 do procedury). Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 2 lipca uchwałą nr.. Wchodzi w życie z dniem. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 6

7 załącznik nr 1 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej pieczęć data, miejsce WNIOSEK DO DYREKTORA Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu [o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną] DANE UCZNIA NAZWISKO I IMIĘ KLASA ROK SZKOLNY WYCHOWAWCA IMIĘ I NAZWISKO SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK Zaznacz właściwe rodzic uczeń nauczyciel wychowawca specjalista Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną (należy zaznaczyć właściwą przyczynę) specyficzne trudności w uczeniu się szczególne uzdolnienia zaburzenia komunikacji językowej choroba przewlekła sytuacja kryzysowa/traumatyczna niepowodzenia edukacyjne zaniedbania środowiskowe zagrożenie demoralizacją trudności adaptacyjne inne, jakie? (wymień).... podpis składającego wniosek 7

8 załącznik nr 2 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej pieczęć data, miejsce Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że w dniu... o godzinie... w sali nr... odbędzie się spotkanie Zespołu nauczycieli i specjalistów dotyczące analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Państwa dziecka. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487) zapraszamy Państwa do uczestniczenia w jego pracach. Informuję jednocześnie, że mogą Państwo wnioskować (telefonicznie lub pisemnie do Dyrektora szkoły, najpóźniej na trzy dni przed datą spotkania) o udział w posiedzeniu Zespołu specjalistów spoza szkoły. Z poważaniem... podpis i pieczęć dyrektora szkoły Zapoznałam/zapoznałem się z niniejszą informacją. Będę/nie będę* uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu.... podpisy rodziców *niepotrzebne skreślić 8

9 załącznik nr 3 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej pieczęć data, miejsce Szanowni Państwo Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, określony został zakres, w którym dziecko Państwa potrzebuje wsparcia oraz formy, sposoby i okres jego udzielania. Proponujemy następujące formy pomocy: wymiar godzin... termin... okres wymiar godzin... termin... okres wymiar godzin... termin... okres... Z poważaniem... podpis i pieczęć dyrektora szkoły Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka zaproponowanymi formami pomocy... podpisy rodziców Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestniczenie w zaproponowanych formach pracy... podpis ucznia *niepotrzebne skreślić 9

10 pieczęć szkoły załącznik nr 4 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Część A KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA DANE OSOBOWE UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Klasa Rok szkolny Wychowawca IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, OPIEKUNA PRAWNEGO Uczeń posiada KIPU opracowaną w innej placówce: Tak Nie Brak informacji PODSTAWA ZAŁOŻENIA KARTY (zaznaczyć właściwe): Podstawa Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Informacja o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem Informacja o stanie zdrowia Ważne informacje Data wydania opinii. Numer opinii... Wystawiona przez Data zgłoszenia potrzeby objęcia ucznia pomocą. Data zgłoszenia potrzeby objęcia ucznia pomocą. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Data wydania orzeczenia. Numer orzeczenia Wystawione przez Rozpoznanie 1 1 Informacje z opinii, orzeczenia lub pochodzące z rozpoznania pedagogicznego dokonanego w szkole. Niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, szczególne uzdolnienia, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia komunikacji językowej, choroba przewlekła, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, niepowodzenia edukacyjne, zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, inne. 10

11 Część B Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 2 : Trudności edukacyjne/deficyty/funkcjonowanie społeczne i edukacyjne Mocne strony/zasoby USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCY Zakres Zalecenia zespołu: Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi spośród podanych poniżej: 1) klasa terapeutyczna; 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 4) zajęcia specjalistyczne; a) korekcyjno-kompensacyjne, b) logopedyczne, c) socjoterapeutyczne d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 5) zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 6) porady i konsultacje; Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca 2 Informacje pochodzące ze specjalistycznej diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych, diagnozy lekarskiej, lub rozpoznania dokonanego w szkole. Zapis powinien mieć charakter syntetycznej wiedzy o uczniu. Powinien być funkcjonalny i przydatny na dalszych etapach pracy zespołu. Np.: uczeń wymaga wsparcia z uwagi na zdiagnozowaną dysleksję rozwojową lub szerzej np. uczeń z chorobą przewlekłą cukrzyca. Wymaga wsparci i pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na trudności z akceptacją własnej choroby. Uzdolniony w kierunku sportowym należy zwrócić uwagę na rozwijanie jego potencjału w tym obszarze. Bardziej szczegółowy opis może zawierać informacje dotyczące: poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych, funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcja wzrokowa, słuchowa, motoryka, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała, koordynacja tych funkcji), mowy, funkcjonowania społeczno-emocjonalnego (jako ucznia i członka społeczności klasowej), motywacji, a także właściwości psychicznych, mechanizmów osobowościowych oraz wpływów środowiskowych, które mogą mieć pozytywne dla dziecka znaczenie (mocne strony), spełniając rolę korekcyjną wobec zaburzeń bądź kompensacyjną wobec ich skutków. 11

12 Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu zespołu Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis USTALENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE POMOCY Zakres Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca data, podpis dyrektora 12

13 Część C OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 3 data Postępy dydaktyczne Postępy w zakresie funkcjonowania społecznego/emocjonalnego Wskazania do dalszej pracy 4 Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu zespołu Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis Terminarz spotkań zespołu data, podpis dyrektora Lp Data Uwagi Podpis koordynatora 3 Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w przypadku, kiedy dalsza pomoc jest zalecana, zespół ponownie wypełnia część B. 4 Np.: pomoc wystarczająca można zakończyć, pomoc skuteczna należy kontynuować, pomoc niewystarczająca w jakim obszarze należy poszerzyć lub zmienić, pomoc nieskuteczna propozycje zmian. 13

14 pieczęć szkoły załącznik nr 5 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Dane osobowe ucznia Imię i nazwisko klasa Podstawa założenia PDW 5 Cele ogólne (wizja rozwoju ucznia na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż etap edukacyjny) Opis celów szczegółowych, działań i metod pracy (w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form i sposobów pracy) Formy i sposoby realizacji ustalone przez dyrektora Formy i sposoby realizacji ustalone przez dyrektora Działania (zadania) Metody Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) Działania wspierające rodziców ucznia Forma wsparcia (porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia) Zakres wsparcia Dodatkowe informacje Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb). 5 Wpisać z KIPU 14

15 z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi z placówkami doskonalenia nauczycieli z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży Uwagi Skład zespołu nauczycieli i specjalistów Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis data, podpis dyrektora 15

16 pieczęć szkoły załącznik nr 6 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko klasa rok szkolny Data urodzenia Numer orzeczenia Data wydania orzeczenia Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?) Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 6 Charakterystyka psychopedagogiczna ucznia Funkcjonowanie poznawcze (uwaga, percepcja, pamięć, język, wyobraźnia, myślenie) Funkcjonowanie społecznoemocjonalne Mocne strony Słabe strony Umiejętności szkolne Informacje o niewymienionych w orzeczeniu trudnościach Nietypowe zachowania ucznia Sytuacja rodzinna (dane z wywiadu z rodzicami) 6 Rozpoznanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia na podstawie analizy orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 16

17 Dodatkowe informacje CELE Edukacyjne (w odniesieniu do podstawy programowej, wymienić konkretny program nauczania), muszą wynikać z oceny poziomu rozwoju umiejętności szkolnych oraz realizowanego programu nauczania) ogólne szczegółowe Terapeutyczne ( określone na podstawie dokonanej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania) ogólne szczegółowe Dostosowanie wymagań w tym procedury osiągania celów oraz rodzaj wsparcia/zadania ( metody, formy i środki dydaktyczne) Środowisko fizyczne Pomoce dydaktyczne Organizacja pracy na lekcji Motywowanie do pracy Egzekwowanie wiedzy i umiejętności; zasady i kryteria oceniania Prace domowe Inne 17

18 Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje) USTALENIA ZESPOŁU DOTYCZĄCE POMOCY Zakres Zalecenia zespołu: Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi spośród podanych poniżej: 1) klasa terapeutyczna; 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 4) zajęcia specjalistyczne; a) korekcyjno-kompensacyjne, b) logopedyczne, c) socjoterapeutyczne d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 5) zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 6) porady i konsultacje; Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca USTALENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE POMOCY Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca data, podpis dyrektora Zajęcia specjalistyczne, którymi objęty będzie uczeń/uczennica ( z programem w formie załącznika) Współpraca z rodzicami Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb). 18

19 Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Skład zespołu nauczycieli i specjalistów Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis data, podpis dyrektora 19

20 DIAGNOZA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH załącznik nr 7 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej [propozycja form pracy w celu wyrównania braków edukacyjnych ucznia niepromowanego do klasy programowo wyższej] DANE UCZNIA NAZWISKO I IMIĘ KLASA ROK SZKOLNY WYCHOWAWCA OCENY NIEDOSTATECZNE UCZNIA LP PRZEDMIOT NAUCZYCIEL UCZĄCY wypełnia wychowawca klasy DIAGNOZA TRUDNOŚCI LP PRZEDMIOT ŚREDNIA WAŻONA SEM I SEM II DIAGNOZA TRUDNOŚCI PROPOZYCJA FORM DALSZEJ PRACY PODPIS wypełnia nauczyciel danego przedmiotu.. data i podpis wychowawcy klasy podpis dyrektora 20

21 załącznik nr 8 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej HARMONOGRAM WDRAŻANIA ZMIAN W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNY 2012/13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu lp zadania forma termin odpowiedzialny 1 Opracowywanie dokumentów: KIPU, PDW, IPET. szkolenia dla nauczycieli wrzesień 2012 wicedyrektor/ pedagog szkolny 2. Szkolenia nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb uczniów. 3 Opracowanie dla uczniów posiadających opinie/orzeczenie PPP odpowiednich dokumentów. 4 Ocena efektywności podjętych działań, metod i form pomocy. Udokumentowana w KIPU lub IPET. 5 Zgłoszenie do dyrektora objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną ucznia, ustalenie: form, sposobów, okresu udzielania pomocy na rok szkolny 2013/ Ustalenie przez dyrektora form, sposobów, okresu udzielania pomocy na rok szkolny 2013/ Poinformowanie prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach, okresie udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej 8 Opracowanie przez zespół dla uczniów, którym dyrektor ustalił formy, sposoby, okresy oraz wymiar godzin pomocy, PDW realizowanych w roku szkolnym 2013/2014 szkolenia dla nauczycieli wrzesień/październik 2012 wicedyrektor/ pedagog szkolny praca zespołów wrzesień 2012 koordynator zespołu praca zespołów do 31 marca 2013 koordynator zespołu praca zespołu/ forma pisemna/kipu praca zespołu/ forma pisemna/kipu załącznik nr 4 do procedury załącznik nr 5 do procedury do 31 marca 2013 do 30 kwietnia 2013 niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych przez organ prowadzący do 30 września 2013 koordynator zespołu dyrektor dyrektor/ pośrednik koordynator zespołu koordynator zespołu dyrektor szkoły 21

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Karta indywidualnych potrzeb ucznia Karta indywidualnych potrzeb ucznia Dane ucznia imię (imiona) i nazwisko ucznia urodzenia miejsce zamieszkania DANE SZKOŁY Nazwa szkoły numer telefonu e-mail adres Rok szkolny Data założenia karty Klasa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo