Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487) Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.225, z 2003r. Nr 107, poz.1003, z 2009r. Nr 116, poz.977 oraz z 2010r. Nr 156, poz.1047). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 228,poz.1490 ). Statut szkoły. 1

2 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki. 1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i polega na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności z: a) szczególnych uzdolnień, b) niepełnosprawności, c) choroby przewlekłej, d) niedostosowania społecznego, e) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, f) specyficznych trudności w uczeniu się, g) zaburzeń komunikacji językowej, h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, i) niepowodzeń edukacyjnych, j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, l) innych potrzeb ucznia. 2. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy, specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, inni) we współpracy z: a) rodzicami uczniów, b) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, c) placówkami doskonalenia nauczycieli, d) innymi szkołami, e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana w formie: 1) uczniom: a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, d) zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, e) porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli, f) zajęć związanych z planowaniem dalszego kształcenia, kariery zawodowej. 2) rodzicom uczniów i nauczycielom a) porad i konsultacji, b) warsztatów i szkoleń Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: a) organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, b) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania 45 min. 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: a) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 2

3 b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, c) liczba uczestników wynosi do 5 uczniów, czas trwania 60 min. 3. Zajęcia logopedyczne: a) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania 60 min. 4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym: a) organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, b) zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów, czas trwania 60 min. 5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia: a) organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, b) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych, c) liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania 45 min. 6. Zajęcia związane z planowaniem dalszego kształcenia i kariery zawodowej: a) organizuje się dla uczniów w celu wspomagania w podejmowaniu decyzji edukacyjnozawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; b) zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. 3 Dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów prowadzony jest dziennik zajęć. Dziennik zawiera: a) nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym, b) odnotowaną obecność na zajęciach, c) indywidualny lub grupowy program zajęć, d) tematy prowadzonych zajęć, e) ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek (załącznik nr 1 do procedury) a) rodziców ucznia, b) ucznia, c) nauczyciela, d) wychowawcy, e) specjalisty. 2. Wniosek przekazuje się Dyrektorowi Szkoły. 3. Dyrektor Szkoły powołuje Zespół: a) dla ucznia po otrzymaniu orzeczenia do kształcenia specjalnego, b) dla ucznia po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, c) dla ucznia po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, d) dla ucznia w przypadku przekazania za zgodą rodziców przez inną placówkę Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, e) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii, po przekazaniu wniosku o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 3

4 4. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez Dyrektora Szkoły. 5. Koordynatorem Zespołów są wychowawcy klas, do których uczęszczają uczniowie objęci pomocą. 6. Do zadań koordynatora należy: a) zwołanie spotkania zespołu (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym), b) ustalanie terminów spotkań Zespołu, c) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu, dyrektora szkoły, wicedyrektora, opiekuna prawnego (z wykorzystaniem załącznika nr 2, w dwóch egzemplarzach) i wszystkich członków Zespołu z tygodniowym wyprzedzeniem, d) przedkładanie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dyrektorowi szkoły, po każdym spotkaniu Zespołu, e) zawiadomienie (z wykorzystaniem załącznika nr 3, w dwóch egzemplarzach) o przyznanych formach pomocy opiekuna prawnego, f) dbanie o dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porządkowanie dokumentów (KIPU, IPET, PDW, załącznik nr 2, załącznik nr 3) w formie skoroszytu i przekazywana pedagogowi szkolnemu w wyznaczonym terminie (nie później niż w okresie 14 dni od daty spotkania zespołu), 7. Pracę Zespołów monitoruje wicedyrektor, koordynator informuje go o terminarzu spotkań, przebiegu prac, ewentualnych trudnościach. 5 Zadania Zespołu: 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, 2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych możliwości ucznia, 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego oraz sposób ich realizacji, 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 6) opracowuje Plan Działań Wspierających, 7) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi (do dnia 31 marca lub szybciej jeśli zaistnieje potrzeba), w tym efektywności prowadzonych zajęć: a) dokonując oceny, określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologicznopedagogicznej; b) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 8) zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny. 4

5 6 Dokumentacja: 1. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia [KIPU] (załącznik nr 4 do procedury) Zespół zakłada dla ucznia posiadającego: a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, c) dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca lub specjalista, stwierdził potrzebę objęcia pomocą. KIPU nie zakłada się uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Plan Działań Wspierających [PDW](załącznik nr 5 do procedury) Zespół opracowuje dla: a) ucznia wobec którego, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. PDW nie opracowuje się dla uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Uczniowie ci mają założony IPET. 3. Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny [IPET] (załącznik nr 6 do procedury) Zespół opracowuje dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor Szkoły na podstawie zaleceń Zespołu zawartych w KIPU lub IPET ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 2. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej dyrektor placówki za pośrednictwem koordynatora zespołu niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 3 do procedury). 3. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora placówki form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia PDW, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 8 Uczeń z niepowodzeniami edukacyjnymi to uczeń który ma problemy z opanowaniem podstawy programowej. Wychowawca lub nauczyciel uczący wnioskuje do dyrektora szkoły o objęcie ucznia z niepowodzeniami edukacyjnymi pomocą psychologiczno pedagogiczną gdy występuje jedna z poniższych przesłanek: a) wychowawca lub nauczyciel uczący uzna za konieczne wsparcie ucznia w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, b) uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, w analizie sytuacji ucznia wychowawca korzysta z (załącznika nr 6). 9 Uczeń zagrożony demoralizacją to uczeń łamiący zasady współżycia grupowego, statut szkoły. Wychowawca, nauczyciel uczący, specjalista wnioskuje do dyrektora szkoły o objęcie ucznia zagrożonego demoralizacją pomocą psychologiczno pedagogiczną gdy występuje jedna z poniższych przesłanek: a) ma on powyżej 32 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, b) co najmniej 7 uwag o zachowaniu, c) w wypadkach gdy wychowawca lub nauczyciel uczący uzna za konieczne. 5

6 10 1. O terminie spotkania Zespołu Dyrektor Szkoły informuje za pośrednictwem koordynatora zespołu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia (załącznik nr 2 do procedury). 2. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć: a) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej; b) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista. 3. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu Zespołu. 4. Po każdym spotkaniu Zespołu koordynator przedstawia pełną dokumentację Dyrektorowi Szkoły. 5. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do szkoły rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji szkoły. 6. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających (załączniki nr:1,2,3,7) dla każdego ucznia gromadzona jest w formie skoroszytu przez koordynatora zespołu i przekazywana pedagogowi szkolnemu w wyznaczonym terminie (nie później niż w okresie 14 dni od daty spotkania zespołu). 11 Powołanie członków Zespołu oraz harmonogram działań na dany rok szkolny następuje w trybie Zarządzania Dyrektora Szkoły (załącznik nr 8 do procedury). Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 2 lipca uchwałą nr.. Wchodzi w życie z dniem. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 6

7 załącznik nr 1 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej pieczęć data, miejsce WNIOSEK DO DYREKTORA Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu [o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną] DANE UCZNIA NAZWISKO I IMIĘ KLASA ROK SZKOLNY WYCHOWAWCA IMIĘ I NAZWISKO SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK Zaznacz właściwe rodzic uczeń nauczyciel wychowawca specjalista Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną (należy zaznaczyć właściwą przyczynę) specyficzne trudności w uczeniu się szczególne uzdolnienia zaburzenia komunikacji językowej choroba przewlekła sytuacja kryzysowa/traumatyczna niepowodzenia edukacyjne zaniedbania środowiskowe zagrożenie demoralizacją trudności adaptacyjne inne, jakie? (wymień).... podpis składającego wniosek 7

8 załącznik nr 2 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej pieczęć data, miejsce Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że w dniu... o godzinie... w sali nr... odbędzie się spotkanie Zespołu nauczycieli i specjalistów dotyczące analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Państwa dziecka. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487) zapraszamy Państwa do uczestniczenia w jego pracach. Informuję jednocześnie, że mogą Państwo wnioskować (telefonicznie lub pisemnie do Dyrektora szkoły, najpóźniej na trzy dni przed datą spotkania) o udział w posiedzeniu Zespołu specjalistów spoza szkoły. Z poważaniem... podpis i pieczęć dyrektora szkoły Zapoznałam/zapoznałem się z niniejszą informacją. Będę/nie będę* uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu.... podpisy rodziców *niepotrzebne skreślić 8

9 załącznik nr 3 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej pieczęć data, miejsce Szanowni Państwo Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, określony został zakres, w którym dziecko Państwa potrzebuje wsparcia oraz formy, sposoby i okres jego udzielania. Proponujemy następujące formy pomocy: wymiar godzin... termin... okres wymiar godzin... termin... okres wymiar godzin... termin... okres... Z poważaniem... podpis i pieczęć dyrektora szkoły Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka zaproponowanymi formami pomocy... podpisy rodziców Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestniczenie w zaproponowanych formach pracy... podpis ucznia *niepotrzebne skreślić 9

10 pieczęć szkoły załącznik nr 4 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Część A KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA DANE OSOBOWE UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Klasa Rok szkolny Wychowawca IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, OPIEKUNA PRAWNEGO Uczeń posiada KIPU opracowaną w innej placówce: Tak Nie Brak informacji PODSTAWA ZAŁOŻENIA KARTY (zaznaczyć właściwe): Podstawa Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Informacja o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem Informacja o stanie zdrowia Ważne informacje Data wydania opinii. Numer opinii... Wystawiona przez Data zgłoszenia potrzeby objęcia ucznia pomocą. Data zgłoszenia potrzeby objęcia ucznia pomocą. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Data wydania orzeczenia. Numer orzeczenia Wystawione przez Rozpoznanie 1 1 Informacje z opinii, orzeczenia lub pochodzące z rozpoznania pedagogicznego dokonanego w szkole. Niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, szczególne uzdolnienia, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia komunikacji językowej, choroba przewlekła, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, niepowodzenia edukacyjne, zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, inne. 10

11 Część B Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 2 : Trudności edukacyjne/deficyty/funkcjonowanie społeczne i edukacyjne Mocne strony/zasoby USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCY Zakres Zalecenia zespołu: Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi spośród podanych poniżej: 1) klasa terapeutyczna; 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 4) zajęcia specjalistyczne; a) korekcyjno-kompensacyjne, b) logopedyczne, c) socjoterapeutyczne d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 5) zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 6) porady i konsultacje; Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca 2 Informacje pochodzące ze specjalistycznej diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych, diagnozy lekarskiej, lub rozpoznania dokonanego w szkole. Zapis powinien mieć charakter syntetycznej wiedzy o uczniu. Powinien być funkcjonalny i przydatny na dalszych etapach pracy zespołu. Np.: uczeń wymaga wsparcia z uwagi na zdiagnozowaną dysleksję rozwojową lub szerzej np. uczeń z chorobą przewlekłą cukrzyca. Wymaga wsparci i pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na trudności z akceptacją własnej choroby. Uzdolniony w kierunku sportowym należy zwrócić uwagę na rozwijanie jego potencjału w tym obszarze. Bardziej szczegółowy opis może zawierać informacje dotyczące: poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych, funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcja wzrokowa, słuchowa, motoryka, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała, koordynacja tych funkcji), mowy, funkcjonowania społeczno-emocjonalnego (jako ucznia i członka społeczności klasowej), motywacji, a także właściwości psychicznych, mechanizmów osobowościowych oraz wpływów środowiskowych, które mogą mieć pozytywne dla dziecka znaczenie (mocne strony), spełniając rolę korekcyjną wobec zaburzeń bądź kompensacyjną wobec ich skutków. 11

12 Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu zespołu Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis USTALENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE POMOCY Zakres Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca data, podpis dyrektora 12

13 Część C OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 3 data Postępy dydaktyczne Postępy w zakresie funkcjonowania społecznego/emocjonalnego Wskazania do dalszej pracy 4 Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu zespołu Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis Terminarz spotkań zespołu data, podpis dyrektora Lp Data Uwagi Podpis koordynatora 3 Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w przypadku, kiedy dalsza pomoc jest zalecana, zespół ponownie wypełnia część B. 4 Np.: pomoc wystarczająca można zakończyć, pomoc skuteczna należy kontynuować, pomoc niewystarczająca w jakim obszarze należy poszerzyć lub zmienić, pomoc nieskuteczna propozycje zmian. 13

14 pieczęć szkoły załącznik nr 5 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Dane osobowe ucznia Imię i nazwisko klasa Podstawa założenia PDW 5 Cele ogólne (wizja rozwoju ucznia na okres nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż etap edukacyjny) Opis celów szczegółowych, działań i metod pracy (w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form i sposobów pracy) Formy i sposoby realizacji ustalone przez dyrektora Formy i sposoby realizacji ustalone przez dyrektora Działania (zadania) Metody Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) Działania wspierające rodziców ucznia Forma wsparcia (porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia) Zakres wsparcia Dodatkowe informacje Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb). 5 Wpisać z KIPU 14

15 z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi z placówkami doskonalenia nauczycieli z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży Uwagi Skład zespołu nauczycieli i specjalistów Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis data, podpis dyrektora 15

16 pieczęć szkoły załącznik nr 6 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko klasa rok szkolny Data urodzenia Numer orzeczenia Data wydania orzeczenia Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?) Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 6 Charakterystyka psychopedagogiczna ucznia Funkcjonowanie poznawcze (uwaga, percepcja, pamięć, język, wyobraźnia, myślenie) Funkcjonowanie społecznoemocjonalne Mocne strony Słabe strony Umiejętności szkolne Informacje o niewymienionych w orzeczeniu trudnościach Nietypowe zachowania ucznia Sytuacja rodzinna (dane z wywiadu z rodzicami) 6 Rozpoznanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia na podstawie analizy orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 16

17 Dodatkowe informacje CELE Edukacyjne (w odniesieniu do podstawy programowej, wymienić konkretny program nauczania), muszą wynikać z oceny poziomu rozwoju umiejętności szkolnych oraz realizowanego programu nauczania) ogólne szczegółowe Terapeutyczne ( określone na podstawie dokonanej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania) ogólne szczegółowe Dostosowanie wymagań w tym procedury osiągania celów oraz rodzaj wsparcia/zadania ( metody, formy i środki dydaktyczne) Środowisko fizyczne Pomoce dydaktyczne Organizacja pracy na lekcji Motywowanie do pracy Egzekwowanie wiedzy i umiejętności; zasady i kryteria oceniania Prace domowe Inne 17

18 Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje) USTALENIA ZESPOŁU DOTYCZĄCE POMOCY Zakres Zalecenia zespołu: Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi spośród podanych poniżej: 1) klasa terapeutyczna; 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 4) zajęcia specjalistyczne; a) korekcyjno-kompensacyjne, b) logopedyczne, c) socjoterapeutyczne d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 5) zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 6) porady i konsultacje; Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca USTALENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE POMOCY Forma pomocy Sposób realizacji Wymiar godzin tygodniowy Okres realizacji/miejsce Osoba realizująca data, podpis dyrektora Zajęcia specjalistyczne, którymi objęty będzie uczeń/uczennica ( z programem w formie załącznika) Współpraca z rodzicami Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb). 18

19 Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Skład zespołu nauczycieli i specjalistów Lp Funkcja/stanowisko Imię i nazwisko podpis data, podpis dyrektora 19

20 DIAGNOZA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH załącznik nr 7 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej [propozycja form pracy w celu wyrównania braków edukacyjnych ucznia niepromowanego do klasy programowo wyższej] DANE UCZNIA NAZWISKO I IMIĘ KLASA ROK SZKOLNY WYCHOWAWCA OCENY NIEDOSTATECZNE UCZNIA LP PRZEDMIOT NAUCZYCIEL UCZĄCY wypełnia wychowawca klasy DIAGNOZA TRUDNOŚCI LP PRZEDMIOT ŚREDNIA WAŻONA SEM I SEM II DIAGNOZA TRUDNOŚCI PROPOZYCJA FORM DALSZEJ PRACY PODPIS wypełnia nauczyciel danego przedmiotu.. data i podpis wychowawcy klasy podpis dyrektora 20

21 załącznik nr 8 do procedury o pomocy psychologiczno pedagogicznej HARMONOGRAM WDRAŻANIA ZMIAN W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNY 2012/13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu lp zadania forma termin odpowiedzialny 1 Opracowywanie dokumentów: KIPU, PDW, IPET. szkolenia dla nauczycieli wrzesień 2012 wicedyrektor/ pedagog szkolny 2. Szkolenia nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb uczniów. 3 Opracowanie dla uczniów posiadających opinie/orzeczenie PPP odpowiednich dokumentów. 4 Ocena efektywności podjętych działań, metod i form pomocy. Udokumentowana w KIPU lub IPET. 5 Zgłoszenie do dyrektora objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną ucznia, ustalenie: form, sposobów, okresu udzielania pomocy na rok szkolny 2013/ Ustalenie przez dyrektora form, sposobów, okresu udzielania pomocy na rok szkolny 2013/ Poinformowanie prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach, okresie udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej 8 Opracowanie przez zespół dla uczniów, którym dyrektor ustalił formy, sposoby, okresy oraz wymiar godzin pomocy, PDW realizowanych w roku szkolnym 2013/2014 szkolenia dla nauczycieli wrzesień/październik 2012 wicedyrektor/ pedagog szkolny praca zespołów wrzesień 2012 koordynator zespołu praca zespołów do 31 marca 2013 koordynator zespołu praca zespołu/ forma pisemna/kipu praca zespołu/ forma pisemna/kipu załącznik nr 4 do procedury załącznik nr 5 do procedury do 31 marca 2013 do 30 kwietnia 2013 niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych przez organ prowadzący do 30 września 2013 koordynator zespołu dyrektor dyrektor/ pośrednik koordynator zespołu koordynator zespołu dyrektor szkoły 21

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik 7 Procedury organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 11 do Statutu I LO PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA Milke W PŁOCKU PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Załącznik 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2012 z dnia 16 maja 2012 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Dyrektora ZSP w Bytowie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Załącznik do zarządzenia Dyrektora ZSP w Bytowie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik do zarządzenia Dyrektora ZSP w Bytowie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinku PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 9 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY -

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - I. W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Zatwierdzone na Radzie Pedagogicznejw dniu 24.04.2012r. PROCEDURY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 24 kwietnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oddziałów przedszkolnych i klas I-VI w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK w Legionowie I. Zasady ogólne II Organizacja pracy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-600 Jaworzno ul. Towarowa 61 Nr procedury P 9

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-600 Jaworzno ul. Towarowa 61 Nr procedury P 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-600 Jaworzno ul. Towarowa 61 Nr procedury P 9 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Część I - OGÓLNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓL SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRONICZNYCH W GLIWICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓL SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRONICZNYCH W GLIWICACH W S T Ę P Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : -

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : - Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 06/DN/12 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z dnia 23 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 06/DN/12 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z dnia 23 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 06/DN/12 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach Załącznik 2 Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach Część I - DOTYCZĄCA UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM 1. Dyrektor szkoły po uzyskaniu

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mających na celu ograniczenie czynności biurokratycznych. Październik 2012.

Propozycja zmian rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mających na celu ograniczenie czynności biurokratycznych. Październik 2012. Propozycja zmian rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mających na celu ograniczenie czynności biurokratycznych. Październik 2012.. Dokument roboczy. Kontakt: oskko@oskko.edu.pl ; +48 513

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁOCŁAWKU w roku szkolnym 2013/2014

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁOCŁAWKU w roku szkolnym 2013/2014 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁOCŁAWKU w roku szkolnym 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Krzysztof Zajączkowski Kuratorium Oświaty w Krakowie Nowa formuła pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. W okresie ostatnich kilku lat w środowisku oświatowym toczyły się dyskusje na temat organizacji

Bardziej szczegółowo

1) W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 3/16

1) W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 3/16 załącznik nr 11 PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY Postawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 45/2016 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109 Aneks opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Dokument przygotowany w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHORZELACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHORZELACH Załącznik nr 4 PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHORZELACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZSRz nr 1/13/14/ZSRz PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z 7

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo