Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów."

Transkrypt

1 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Raport z badania przeprowadzonego w ramach programu 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2 2 Spis treści Wstęp...3 Zjawisko ubóstwa wśród dzieci w Rybniku...9 Metodologia Wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców Ochrona zdrowia Odżywianie Odzież Potrzeby edukacyjne Aspiracje edukacyjne Wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli Zakończenie Aneksy i spisy Spis tabel i wykresów.. 51 Niniejszy dokument został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyrażone w nim opinie w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

3 3 Wstęp Niniejszy raport z badania został przygotowany i opracowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Projekt pod tytułem Równe szanse jest realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Grupą najbardziej narażoną na zjawisko wykluczenia społecznego są dzieci i młodzież. To właśnie je dotyka dziedziczenie wzorców zachowań, one są najbardziej narażone na pozostanie w gettach biedy. Problemy z jakimi muszą się zmierzyć to przede wszystkim: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wykluczenie społeczne, migracje zarobkowe, rozwody i separacje rodziców, przemoc rówieśnicza i domowa, zaniedbanie, bariery edukacyjne, wczesna inicjacja seksualna, uzależnienia oraz przestępczość. Obserwowany jest znaczny wzrost zjawisk przyczyniających się do zwiększenia liczby rodzin dysfunkcyjnych. Stąd też narodziła się potrzeba przeprowadzenia badania i zanalizowania skali ubóstwa oraz wykluczenia społecznego wśród dzieci mieszkających w Rybniku. Edukacja jest jedną z podstawowych funkcji, jaką pełni szkoła. W ustawie o systemie oświaty znajduje się zapis dotyczący m.in. wspierania wychowawczej roli rodziny oraz opieki nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 1. Zadaniem placówek oświatowych oprócz podstawowego celu edukacji, jest również diagnoza problemów uczniów oraz wsparcie szkoły. Jednocześnie rola tej instytucji w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych jest zapisana w wielu dokumentach strategicznych, jak chociażby w Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski (MPIPS, 2004), czy Strategii Państwa dla Młodzieży na lata (MENiS, 2003). 1 Art. 1 ust. 2, 12, Ustawa o systemie oświaty z dnia r. (tekst jednolity).

4 4 W rybnickich szkołach realizowane są różne programy, które mają na celu minimalizowanie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci, ale wydaje się, że wciąż zbyt mało jest kompleksowych działań, które w pełni wyeliminują te zjawiska. Każda szkoła w inny sposób próbuje rozwiązywać problemy uczniów z rodzin uboższych oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, ale efekty realizacji tych zadań są różne. Badania, które zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych miały na celu określenie skutków ubóstwa wśród uczniów i rozpoznania skali problemów z tym związanych oraz rozmiaru form ukrytej segregacji dzieci. Jednym z podstawowych skutków ubóstwa wśród uczniów jest zmniejszenie szans dzieci z uboższych rodzin na dobre wyniki w nauce, co wzmacnia efekt dziedziczenia ubóstwa. Zjawisko to jest wynikiem braku dochodów z pracy rodziców, spowodowanego bezrobociem lub ich biernością zawodową. Przyczyny ubóstwa można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to teoria obniżonych inwestycji, która wskazuje na bezpośredni wpływ wysokości dochodu rodziców na osiągnięcia życiowe ich dziecka. W myśl tego ujęcia rodziny gorzej uposażone nie mają wystarczających środków, aby móc zainwestować w edukację swych dzieci (nie tylko w przedszkola i odpowiednie szkoły, ale też w książki, zabawki edukacyjne), zdrowie (odpowiednie odżywianie i opiekę medyczną) i środowisko życia swoich dzieci (dobre warunki mieszkaniowe, ale i bezpieczne sąsiedztwo). Efekt jest taki, że dzieci bez dostępu do książek i zabawek edukacyjnych, nie uczęszczające do przedszkoli i dobrych szkół, źle odżywione i pozbawione dobrej opieki lekarskiej, żyjące w złych warunkach mieszkaniowych i w niebezpiecznym sąsiedztwie, gorzej się rozwijają od swoich zamożniejszych rówieśników. Dzieci te charakteryzuje gorszy stan zdrowia i obniżone zdolności językowe. Są gorzej przygotowane do nauki i w efekcie słabiej radzą sobie w szkole, często przedwcześnie ją porzucając. W konsekwencji, ich szanse na osiągnięcie w przyszłości podobnego statusu społecznego jak ich lepiej sytuowani rówieśnicy, jest w znacznym stopniu utrudnione, czasem wręcz niemożliwe. Druga teoria odnosi się do samych rodziców, a problemy ubogich dzieci tłumaczy się słabą jakością opieki, jaką oferują im dorośli. Poziom dochodów poniżej minimum krajowego wiąże się z większym stresem rodziców, który ma negatywny wpływ na jakość ich opieki.

5 5 I to stres, związany z brakiem pieniędzy raczej, niż niski dochód sam w sobie, niszczy społeczny i emocjonalny rozwój dzieci, a w konsekwencji niszczy ich szanse na sukces w przyszłości. Tacy rodzice przejawiają wyższy poziom frustracji i irytacji wobec dzieci, brak chęci poświęcania im swojego czasu i chęci do zajmowania się nimi, nie oferują im wystarczającego wsparcia poznawczego, częściej surowo każą. Zjawiska te niewątpliwie przekładają się na osiągnięcia edukacyjne dzieci, ale wywołują także szereg problemów związanych z zachowaniem np. większą skłonność do agresji. Niejednokrotnie dzieci z uboższych rodzin są wyszydzane i piętnowane, ponieważ są gorzej ubrane czy też chodzą na dotowane posiłki. Ważny staje się fakt, czy szkoła przeciwdziała tego typu zachowaniom, czy podejmowane są jakiekolwiek wysiłki, aby nie dopuszczać do segregacji uczniów. Dzieci z uboższych rodzin mają utrudniony dostęp do odpłatnej oferty edukacyjnej, a ich rodzice mają często problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Nie stać ich na odpłatne lekcje nauki języka, korepetycje, czy sfinansowanie wyjazdu swego dziecka na klasową wycieczkę. Niski status materialny, który w znacznym stopniu decyduje o dostępie do edukacji, jest jednym z największych problemów, jakie stają przed wieloma rodzicami dzieci w wieku szkolnym. A jak zauważa Anna Szukiełojć Bieńkuńska, Naczelnik Wydziału Warunków Życia w Departamencie Statystyki Społecznej Głównego Urzędu Statystycznego ubóstwo w Polsce przybiera głównie twarz dziecka. Segregacja uczniów bardzo rzadko ma postać jawną. Przeważnie objawia się pośrednio, przez takie praktyki jak: wymaganie od rodziców oświadczeń o dochodach, łączenie uczniów w klasy według kryterium zamieszkania (co często oznacza skupienie dzieci z biedniejszych ulic czy osiedli w jednej grupie tzw. gettyzacja), różnicowanie dzieci według posiłku, jaki otrzymują w szkole. Klasy stworzone z dzieci mieszkających w biedniejszej okolicy są zwykle trudniejsze, tzn. dzieci są mniej chętne i zdolne do nauki oraz sprawiają większe problemy wychowawcze. Doświadczeni nauczyciele unikają nauki w takich klasach, jako pracy znacznie cięższej i mniej satysfakcjonującej. Klasy te są z reguły przydzielane nauczycielom mało doświadczonym, często dopiero zaczynającym karierę w zawodzie. W efekcie, z grupą dzieci, które powinny być otoczone szczególną opieką doświadczonych nauczycieli i wychowawców, pracują osoby z krótkim stażem zawodowym.

6 6 Skutkuje to tym, że od początku dzieci te są traktowane jako mniej zdolne i nie warte wysiłku edukacyjnego. Obecnie podejmowane są różne przedsięwzięcia mające na celu pomoc środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W Ustawie o systemie oświaty jest zapis o zmniejszaniu różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwianiu pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudniej sytuacji materialnej ucznia 2. W myśl tej ustawy uczeń ma prawo do korzystania z pomocy materialnej ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc ta ma charakter socjalny (stypendia i zasiłki szkolne) i motywacyjny (stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe). Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym jest przyznawana przez dyrektorów szkół w ramach środków przyznawanych na ten cel z budżetu danej placówki. Kierowana jest do uczniów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym okres przyznawania stypendium lub którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Pomoc o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta z dotacji celowych z budżetu państwa. Jest ona przeznaczona dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. W ramach pomocy materialnej należy wymienić także organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programy mające na celu przynajmniej częściowe pokrycie kosztów nauki. Ministerstwo zapewnia tu przede wszystkim komplet podręczników szkolnych potrzebnych rozpoczynającym naukę dzieciom z ubogich rodzin. Warto zwrócić tutaj uwagę na kilka faktów, które dodatkowo pogłębiają niekorzystną sytuację dzieci. Po pierwsze: system opiekuńczo-wychowawczy, do którego zaliczone są żłobki i przedszkola, obejmuje przede wszystkim dzieci, którymi z jakichś powodów nie mogą zajmować się rodzice. W przypadku żłobków i przedszkoli powodem tym jest najczęściej praca zawodowa rodziców. To właśnie dzieci tych rodziców którzy mając pracę są w stanie 2 Art. 90b ust. 1 Ustawa o systemie oświaty z dnia r. (tekst jednolity)

7 7 zapewnić swoim pociechom lepszy byt materialny mają pierwszeństwo podczas naborów. Z jednej strony jest to zrozumiałe, jednak z drugiej dodatkową opieką i wychowaniem objęte są dzieci, które zwykle mają zapewnione dobre możliwości rozwoju, natomiast te dzieci, których rodzice są niewydolni wychowawczo czy których po prostu nie stać na inwestowanie w rozwój dziecka, pozostają nadal w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Biorąc pod uwagę to, że w Rybniku funkcjonuje 36 przedszkoli, w których są 3622 miejsca, a wg danych Urzędu Miasta Rybnik zamieszkuje 5206 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, to z tej formy opieki nie może korzystać aż 1584 dzieci. Podkreślmy: dzieci, które mają zapewnioną opiekę rodziców, czyli - najmniejsze szanse mają te, których obydwoje rodziców nie pracuje! Właśnie w ten sposób generuje się różnice w rozwoju i umiejętnościach dzieci już na etapie zerówki i pierwszych klas szkoły podstawowej. Po drugie: biedne dzieci staną się najprawdopodobniej biednymi dorosłymi, gdyż polski system edukacji nadal nie przewiduje rozwijania inteligencji finansowej i nie kształci z zakresu umiejętności finansowych ani małych, ani dużych obywateli. Być może ktoś powie: przecież w szkołach są lekcje przedsiębiorczości. Są, i owszem. Jednak uczenie dzieci pisania CV czy listu motywacyjnego nie przyczyni się do poprawy ich przyszłej sytuacji materialnej. Tego typu informacje można znaleźć na każdej stronie internetowej poświęconej pracy. Jednak wiedza z zakresu tego, jak i w co inwestować, czym różni się samo zatrudnienie od posiadania biznesu i kiedy czas na zmianę pracy nie są zwykle znane nauczycielom, a uczniowie nawet kończący szkoły ponadgimnazjalne, również nie mają o nich pojęcia. Jak więc przeciwdziałać biedzie, skoro edukowani do zamożności nie są ani dzieci, ani młodzież, ani dorośli? Jak powszechnie wiadomo, czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. Nie jest także tajemnicą, że bierność i bieda są zjawiskami społecznie dziedziczonymi. I aż chce się zapytać: skoro tak jest, to dlaczego nie uczy się, że można inaczej i że są inne możliwości? Dlaczego nie przekazuje się tej wiedzy najważniejszej, nie motywuje i nie daje nadziei na poprawę? To właśnie dzieci, które mają najbardziej chłonne umysły i kodują w nich tysiące informacji, mogą zmienić swoją przyszłość pod warunkiem, iż będą wiedziały, że i jak można to zrobić. Można zarzucić temu podejściu, że przecież dziecko samo na siebie nie zarobi. Jednak w perspektywie kolejnych 15, 20 czy 30 lat te dzieci będą przekazywały swoją wiedzę, postawę

8 8 i umiejętności swoim dzieciom. A wtedy te elementarne umiejętności będą miały kluczowe znaczenie dla kolejnych pokoleń ich statusu materialnego, a co za tym idzie statusu materialnego całego Państwa. Po trzecie: ubóstwo w Polsce przybiera głównie twarz dziecka, gdyż system świadczeń opieki społecznej jest po prostu niewydolny. Mówią o tym nie tylko media i obywatele, ale także sami jej pracownicy socjalni. Bardzo dokładnie nakreślają oni, że największy problem jest w rodzinach, których dochody przekraczają progi potrzebne do uzyskania darmowych obiadów czy książek, jednak niemal wszystkie one są przepijane. Pracownicy opieki społecznej mówią tutaj jednym głosem, że praktycznie są wobec tego problemu bezsilni. I nie mają żadnych oficjalnych możliwości pomagania tym dzieciom, chyba, że rodzice prawnie utracą zdolność sprawowania opieki nad potomstwem. Ten proces nie jest jednak łatwy. Problemem jest także brak zaradności życiowej: ojciec czy matka, tuż po odebraniu zasiłku robią olbrzymie zakupy, kupując nierzadko luksusowe produkty, które zużywają w ciągu tygodnia i przez następne 3 czy 4 tygodnie nie są w stanie zapewnić dzieciom nawet minimalnego wyżywienia. Dlaczego więc nie pomyśleć o wprowadzeniu systemu od dawna stosowanego na zachodzie Europy: wypłata świadczeń odbywa się w trybie tygodniowym, a nie miesięcznym, co z kolei powoduje, że łatwiej rozplanować wydatki. Po przeanalizowaniu tego raportu wydaje się, że dzieci z mniej zamożnych rodzin są objęte różnymi formami wsparcia, a ich podstawowe potrzeby powinny być zawsze zaspokojone, lecz dane tego raportu przedstawiają sytuacje nieco bardziej skomplikowanie. Ubóstwo w mieście przybiera różne formy: od ograniczeń finansowych rodziny niepozwalających zapewnić dodatkowych potrzeb dziecka, jak na przykład wycieczki, wyjścia do kina - do skrajnych form ubóstwa, które objawia się brakiem jedzenia czy odzieży. Skrajne ubóstwo - choć jego odsetek jest bardzo niski - występuje w Rybniku i objawia się głównie niedożywieniem, a czasem nawet głodem dzieci.

9 9 Zjawisko ubóstwa wśród dzieci w Rybniku Według obowiązującej w Unii Europejskiej definicji, ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których zasoby (materialne, kulturowe i społeczne) są ograniczone w takim stopniu, że wyklucza to je z minimalnego sposobu życia w kraju, w którym mieszkają 3. Szacowane przez Instytut Polityki i Spraw Socjalnych minimum socjalne uwzględnia taki koszyk dóbr i usług, aby rodzina określonego typu mogła zaspokoić potrzeby biologiczne, kulturalne i społeczne, na poziomie uznanym za niezbędny. Z tego powodu minimum socjalne powinno być traktowane nie jako próg ubóstwa, lecz jako granica wyznaczająca sferę niedostatku, poniżej której następuje deprywacja integracyjnych potrzeb człowieka i narasta zagrożenie wchodzenia w proces wykluczenia społecznego. Minimum egzystencji uwzględnia natomiast jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od poziomu wyznaczonego tą granicą prowadzi w dłuższym okresie do biologicznego wyniszczenia. W związku z tym wartość minimum egzystencji pozwala zorientować się w rozmiarach ubóstwa skrajnego w Polsce oraz wskazać na te grupy ludności, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania polityki społecznej. Przez ubóstwo można rozumieć również stan, w którym jednostce lub grupie społecznej brakuje środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb uznawanych w danej społeczności za niezbędne do normalnego życia (Frieske 2004). Ubóstwem zagrożeni są przede wszystkim młodzi ludzie, w tym dzieci. W 2009 roku w Polsce poniżej granicy ubóstwa relatywnego żyło 22% dzieci. Tym samym należymy do krajów o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem wśród dzieci i młodzieży. Z badań GUS dotyczących warunków życia gospodarstw domowych wynika, iż w 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich dzieci i młodzież do 18 lat stanowiły ok. 34% 3 Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Ministerstwo Polityki Społecznej. Warszawa 2004r. s. 24.

10 10 populacji żyjącej poniżej minimum egzystencji (GUS, 2009). Jak pokazują badania, utrzymuje się zjawisko relatywnie częstszego zagrożenia ubóstwem rodzin wielodzietnych. Poniżej minimum egzystencji w 2009 roku żyło 49,2% osób z rodzin z licznym potomstwem (posiadających czworo lub więcej dzieci na utrzymaniu), podczas gdy odsetek dla całej populacji wynosił 17,3%. Problem jest tym większy, że stopa ubóstwa skrajnego tych rodzin ponad trzykrotnie przekraczała wówczas wskaźnik ogólny (GUS, 2009). Stan ten nie ulega poprawie - w 2008 roku poniżej minimum egzystencji żyło ok. 44% osób w rodzinach małżeństw z czworgiem i więcej dzieci na utrzymaniu, około 17,9 % osób - w rodzinach małżeństw z trojgiem dzieci na utrzymaniu. W Rybniku mieszka ludzi, w tym osób do 15 roku życia. Ze świadczeń pomocy społecznej korzysta rodzin, w tym osób do 15 roku życia. W wyniku rozpoznania znacznego stopnia ubóstwa świadczenia przyznano rodzinom (3 670 osób w rodzinach). Z ciepłych posiłków dotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, wydawanych w szkołach korzysta dzieci, czyli ponad 17% uczniów z rybnickich podstawówek. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wysokie bezrobocie. W mieście liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi 4 501, stopa bezrobocia w maju 2010 roku wynosiła 7,5%. W roku szkolnym 2009/2010 do szkół podstawowych uczęszczało 7873 uczniów. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej zawartych w Strategii Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata (Załącznik Nr 1: Statystyka problemów społecznych występujących w dzielnicach Rybnika w latach ) wynika, że w mieście jest około 1100 dzieci (w wieku 7 14 lat) dotkniętych problemem ubóstwa. Zjawisko to jest najpowszechniejsze w południowych dzielnicach miasta, odróżniających się od pozostałych dzielnic rozległością, poprzemysłowym charakterem i stosunkowo dużą gęstością zaludnienia (tzw. blokowiska). Spośród wcześniej wymienionych 1100 rybnickich dzieci, aż 650 żyje właśnie w tych dzielnicach. Szczegółowe dane przedstawione został w tabeli nr 1.

11 11 Boguszowice Osiedle Chwałowice Maroko- Nowiny Niedobczyce Niewiadom Paruszowiec - Piaski Smolna Liczba mieszkańców Liczba rodzin wiek dzieci Źródło: Strategia Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata (Załącznik Nr 1: Statystyka problemów społecznych występujących w dzielnicach Rybnika w latach ). Z tabeli wyraźnie widać, które dzielnice są najbardziej dotknięte ubóstwem. Obszary te zostały objęte Lokalnym programem rewitalizacji na lata , którego celem jest nie tylko poprawa infrastruktury, ale także przeciwdziałanie problemom społecznym. Wskazane dzielnice cechuje również najwyższy odsetek rodzin korzystających ze wsparcia finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe dane przedstawia wykres nr 1. Wykres nr 1. Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji na lata

12 12 Jak można zauważyć na wykresie, dzielnice w których jest największy odsetek korzystających z pomocy MOPS korelują z liczbą dzieci dotkniętych ubóstwem. Wyznaczone obszary są terenami tzw. blokowisk oraz miejsc, w których mieszczą lub mieściły się duże zakłady pracy. Natomiast Boguszowice Osiedle i Paruszowiec - Piaski, to dzielnice w których mieszkańcy najczęściej korzystają z pomocy MOPS-u. Metodologia Zjawisko badań ubóstwa może być analizowane na podstawie trzech różnych narzędzi badawczych: - metodologii obiektywnej, która bada dochody i wydatki określonych gospodarstw rodzinnych; jest to najpopularniejszy sposób, który wykorzystywany jest przez instytucje badające poziom zamożności obywateli, czy określające minimum socjalne; - metodologii subiektywnej, która bada stopień zaspokojenia określonych potrzeb wszystkich członków gospodarstwa rodzinnego, dysponującego określonym poziomem dochodów; - stosując poza pieniężne kryteria określające zamożność danego gospodarstwa rodzinnego - badania marketingowe oparte na podstawie dokonywanych zakupów. Metodologia, która została zastosowana w naszym raporcie oparta jest na subiektywnych opiniach, deklaracjach rodziców i nauczycieli, którzy opisywali stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci. W raporcie nie znalazły się informacje o dochodach rodziców. Badanie zostało wzbogacone o dane statystyczne Opieki Pomocy Społecznych, które pozwoliły określić skalę ubóstwa w konkretnych liczbach oraz o obszary dzielnice, w których mieszkańcy najczęściej korzystają z pomocy finansowej OPS. Badanie w ramach projektu Równe szanse zostało przeprowadzone w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2010 w 15 rybnickich placówkach oświatowych szkołach podstawowych. Opracowano je w oparciu o anonimowe ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli i wychowawców rybnickich podstawówek oraz na reprezentatywnej grupie

13 13 rodziców z tychże szkół. W sumie przeprowadzono 300 ankiet (150 wśród nauczycieli i 150 wśród rodziców). Badanie zostało wzbogacone wywiadem pogłębionym z pedagogami pracującymi w szkołach. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 3 dobranych lokalizacjach: z centrum miasta, z południowych dzielnic szczególnie dotkniętych zjawiskiem ubóstwa i z pozostałych dzielnic o charakterze podmiejskiej zabudowy. Ankiety do szkół były dystrybuowane osobiście przez ankietera. Badania wśród rodziców zostały przeprowadzone w trakcie wywiadówek. Zwrot ankiet wynosił 100%, ponieważ ankieter sam docierał bezpośrednio do respondentów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców Jednym z podstawowych narzędzi pomiaru standardu życia użytym podczas badań był współczynnik deprywacji. Składał się on z szeregu pytań, w których pytaliśmy czy dane dziecko ma, nie ma, bo nie potrzebuje lub też nie ma, bo nie ma na to pieniędzy, całego szeregu dóbr i aktywności, które zostały uznane za niezbędne składniki zaspokajania potrzeb dzieci. Do owych podstawowych dóbr zostały zaliczone: sprzęt rekreacyjny (rower, piłka); własne książki, wszystkie potrzebne podręczniki; ciepła kurtka lub płaszcz na zimę; dobrze dopasowane buty na każdą porę roku; trzy posiłki dziennie; posiłek z mięsem lub rybą, przynajmniej co drugi dzień; świeże owoce lub warzywa, przynajmniej raz dziennie. Jako aktywności sklasyfikowane zostały: wyjścia do kina, teatru, na koncerty; obchodzenie urodzin, imienin, itp.; wyjazd na wakacje z dala od domu, przynajmniej na 1 tydzień w roku; wyjazd na wycieczkę szkolną przynajmniej 1 raz do roku; spotkania w domu z przyjaciółmi. Współczynnik został skonstruowany na podstawie pytań, na które padła odpowiedź: nie ma, bo nie ma na to pieniędzy. Trafność indeksu została sprawdzona poprzez analizę związku indeksu z innymi pytaniami wskazującymi na brak zaspokojenia ważnych potrzeb tj. z pytaniem o doświadczenie głodu oraz sytuację braku pieniędzy na wykupienie lekarstw potrzebnych dziecku.

14 14 W pierwszej części tego rozdziału zajmiemy się oszacowaniem skali niezaspokojenia potrzeb badanych dzieci. Wykorzystamy w tym celu odpowiedzi na pytania dotyczące wyżywienia, ochrony zdrowia, dostępu do edukacji i rekreacji. Dane jakie uzyskaliśmy pokazują, że standard życia wśród badanej populacji jest dość dobry. Zapewne można założyć, że większość rodziców dokłada starań, by w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby swoich dzieci. Najwyraźniej brak im jednak środków, żeby skutecznie chronić je przed niedostatkiem. Tabela nr 2. Ilość osób w rodzinie. Ilość osób w gospodarstwie domowym Częstość Procent 1 1,6% 2 2 1,3% ,3% ,3% ,2% 6 8 5,2% 7 2 1,3% Suma ,8% (Źródło: badania własne) Wśród badanych rodzin dominowały te składające się z 4 osób, w przypadku 25% ankietowanych były to rodziny 5 - osobowe. Liczba gospodarstw domowych utrzymujących się z ze źródeł niezarobkowych w Rybniku wynosi aż 44%. Ponad 29% gospodarstw domowych utrzymuje się z różnego rodzaju zasiłków (zasiłki dla bezrobotnych, renty socjalne, zasiłki z pomocy społecznej). Osoby korzystające ze świadczeń MOPS to głównie osoby długotrwale bezrobotne oraz niezaradne życiowo. Wiele rodzin to rodziny dysfunkcyjne. Z pomocy MOPS w 2009 roku skorzystało 609 takich rodzin (w tym 2356 osób w rodzinach). Przyczyną tego stanu rzeczy jest głównie bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego.

15 15 Dziecku w rodzinie dysfunkcyjnej grozi stres, brak poczucia bezpieczeństwa i zaniedbanie. Konsekwencje tego ponosi przez całe życie. Dziecko, aby przetrwać w takiej rodzinie musi przystosować się do sposobu jej życia, gdyż jest zbyt słabe, aby samemu zmienić swą sytuację. Niedostatecznie wspomaga go w pokonywaniu zadań rozwojowych, dostarczając mu natomiast wielu negatywnych doświadczeń. Wykres nr 2. Ilość osób w rodzinie Ilość osób w rodzinie ,6 1,3 12,3 50,3 1 25,2 5,2 1,3 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób 7 osób Ochrona zdrowia 2 % badanych dzieci w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz nie otrzymało pomocy lekarza, wtedy kiedy było to potrzebne. W większości przypadków było to spowodowane zbyt dużymi kosztami. 20% rodziców wskazało, że przyczyną nie otrzymania pomocy była jej niedostępność. Możliwości korzystania z pomocy lekarskiej w Rybniku jest bardzo dużo, jednakże w uwagi na fakt, że w większości są to placówki niepubliczne, świadczone przez nie usługi są odpłatne. Przyczyną nie otrzymania pomocy w momencie, w którym ta pomoc była niezbędna, jest bardzo długi okres oczekiwania na wizytę u specjalisty. A na wizytę w prywatnym gabinecie nie wszyscy rodzice mogą sobie pozwolić. Najczęściej z prywatnych wizyt u lekarza rezygnują rodziny, w których jest troje lub więcej dzieci. Rodziców oceniających stan zdrowia swoich dzieci jako dobry było wśród badanych 59,3%; jako bardzo dobry 33,3% badanych. Natomiast rodziców wskazujących na zły stan

16 16 zdrowia dzieci było jedynie 0,7%. Dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Rybniku jest porównywalny w sali kraju. Jednakże z uwagi na fakt długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty, rodzice często zmuszeni są udać się na wizytę w prywatnym gabinecie. Z uwagi na koszty takiej wizyty rodziny w gorszej sytuacji materialnej, nie decydują się na prywatne wizyty lub zwlekają z pójściem do lekarza. Wielu rodziców rezygnuje z wykupienia leków zalecanych przez lekarza lub kupuje tylko część przepisanych lekarstw. Rodzice deklarują także, że starają się kupować tańsze, polskie zamienniki lekarstw zagranicznych. Tabela nr 3. Ocena stanu zdrowia dziecka. Częstość Procent Bardzo dobre 50 33,3 % Dobre 89 59,3 % Ani dobre ani złe 6 4 % Złe 1 0,7 % Brak danych 4 2,7 % Suma % (Źródło: badania własne) Wykres nr 3. Ocena stanu zdrowia dziecka. Ocena stanu zdrowia dziecka 60 59, ,3 Bardzo dobre Dobre ,7 2,7 Ani dobre ani złe Złe Brak danych 0 1

17 17 Odżywianie Około 10 % badanej grupy nie odżywia się właściwie. Są to te wszystkie dzieci, które nie mają zapewnionego przynajmniej jednego ciepłego posiłku. Z tego 2 % dzieci cierpi na poważne niedożywienie. To dzieci, które nie mają zapewnionych 3 posiłków dziennie, czy posiłków z mięsem lub rybą. Około 2% badanych rodziców przyznało również, że nie kupują owoców z powodu braku pieniędzy. Jedną z istotniejszych form pomocy jest organizowanie bezpłatnych posiłków w szkołach. Najważniejszym źródłem pomocy tego typu jest rządowy program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Skorzystać z niego mogą wszystkie ubogie dzieci, pod warunkiem, że dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza 474 zł. Pomoc w ramach programu na ogół organizowana jest przez szkoły, a także przedszkola dysponujące odpowiednią infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym. W Rybniku z pomocy tej korzysta 1580 dzieci. Często zdarza się, że szkolne obiady to jedyny ciepły posiłek, jaki jedzą w ciągu dnia. Tabela nr 4. Problemy z zakupieniem jedzenia Częstość Procent Nie % Tak 7 4,7 % Nie wiem 2 1,3 % Brak danych 5 3,3 % Suma % (Źródło: badania własne) Około 5% badanych rodziców wskazało, że nie było w stanie zakupić dziecku jedzenia, jednakże rodzice nie wskazali jak często zdarza się taka sytuacja. Zdecydowana większość rodziców stara się zaspokoić potrzeby dzieci. Oprócz obiadów szkolnych dzieci z dzielnicy Boguszowice mogą skorzystać również z pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 17-tka. W ramach akcji dożywiania, stowarzyszenie realizuje program Starszy brat, starsza siostra, gdzie starsi podopieczni oraz wolontariusze przygotowują posiłki dla młodszych dzieci. Z wywiadu przeprowadzonego

18 18 z przedstawicielami stowarzyszenia wynika, że w okresie wakacyjnym możliwości dożywania dzieci są bardzo ograniczone. Podczas wakacji posiłki dla dzieci nie są wydawane, a możliwości stowarzyszenia są dość ograniczone. Dlatego znaczna ilość dzieci w okresie wakacyjnym nie ma możliwości zjedzenia ciepłego i pełnowartościowego posiłku. 4% spośród badanych rodziców wskazało, że dziecko nie jadło ciepłego posiłku w ciągu tygodnia. Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ wiele dzieci korzysta z posiłków dotowanych przez MOPS. Głównymi symptomami niedożywienia u dzieci są m.in. zaburzenia rozwoju, zaburzenia społeczne i emocjonalne, zmniejszenie masy ciała, obniżenie sprawności fizycznej. Wykres nr 4. Problemy z zakupieniem jedzenia dziecku. Problemy z zakupieniem jedzenia dziecku Nie ,7 1,3 3,3 Tak Nie wiem Brak danych 0 1 Tabela nr 5. Ciepły posiłek Częstość Procent Nie ,7 % Tak 6 4 % Trudno powiedzieć 2 1,3 % Brak danych 14 9,3 % Suma % (Źródło: badania własne)

19 19 Wykres nr 5. Ciepły posiłek raz dziennie. Ciepły posiłek raz dziennie ,7 80 Nie 60 Tak ,3 9,3 Trudno powiedzieć Brak danych 0 1 Odzież Około 2 % badanych dzieci nie ma odpowiedniego ubrania, tj. nie ma przynajmniej jednej z wymienionych rzeczy: ciepłej kurtki lub płaszcza na zimę, dobrze dopasowanych butów na każdą porę roku. Większości dzieci ma zapewnione ubrania na każdą porę roku, obuwie oraz bieliznę. Jednanie 2% spośród badanych rodziców wskazało na brak takich ubrań. Potrzeby edukacyjne 2 % dzieci objętych badaniem nie ma wszystkich potrzebnych podręczników lub też książek na swój użytek; prawie 7 % nie ma komputera, natomiast 8% nie ma dostępu do Internetu. Około 20% dzieci nie korzysta z żadnej formy zajęć pozalekcyjnych, nawet darmowych. Dostęp do tych usług w poważnym stopniu ograniczają: brak odpowiedniej oferty i brak pieniędzy, ale też jak widać w poniższej tabeli - niska motywacja. Szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzą różnorodne koła zainteresowań (komputerowe, fotograficzne); dzieci dodatkowo mogą brać udział w zajęciach sportowych. Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i

20 20 zabiegów terapeutycznych. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych) rozrywkę oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. W Rybniku funkcjonuje tylko jedno Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Przygoda. Głównym zadaniem tej placówki jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach ogniska prowadzone są zajęcia mające na celu kultywowanie tradycji poprzez naukę pieśni i tańców ludowych, zwyczajów i obrzędów, zarówno regionalnych jak i narodowych. Dzieci mają też możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przez szkoły w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Potrzeby edukacji 2% z badanych rodziców wskazało, że ich dziecko nie posiada książek i podręczników szkolnych z powodu braku pieniędzy. Część rodziców uznała posiadania książek i podręczników szkolnych za niepotrzebne. Około 7% dzieci nie posiada komputera z przyczyn finansowych, prawie 3% ankietowanych rodziców uznało posiadania komputera za zbędne. Dorosłych, którzy wskazali brak dostępu do Internetu z przyczyn finansowych było 8%. Prawie 5% uważa posiadanie dostępu przez dziecko do Internetu za niepotrzebne. Tabela nr 6. Odsetek dzieci posiadających własne podręczniki, komputer, dostęp do Internetu. Odsetek dzieci posiadających własne podręczniki, komputer i dostęp do Internetu Powód: Nie ma - to Brak pieniędzy niepotrzebne Własne podręczniki Posiadanie komputera Dostęp do Internetu 0,7 % 2,7 % 4,7 % 2 % 6,7 % 8 % (Źródło: badania własne)

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GDÓW DO ROKU 2020 Załącznik do uchwały Nr... Rady Gminy Gdów z dnia... Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020 GMINA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Karolina Włodarczyk www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 Spis treści Problem wykluczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nowy Tomyśl 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Spis treści 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści... 2 Rozdział I - Metryka miasta

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sulechów 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo