Badania wad postawy dzieci Dzielnicy III metodą komputerowej oceny postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania wad postawy dzieci Dzielnicy III metodą komputerowej oceny postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Rada Dzielnicy III Miasta Krakowa Sprawozdanie z realizacji projektu Badania wad postawy dzieci Dzielnicy III metodą komputerowej oceny postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej w ramach zadań priorytetowych profilaktyki i promocji zdrowia w Dzielnicy III zrealizowanego przez N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa Kraków 2002 N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa Ul. Krakowska 39 tel tel.kom Bank Śląski IV O/Kraków nr konta:

2 Termin Badań w ramach programu Badania w ramach programu zostały rozpoczęte w maju 2002 roku i zakończone w czerwcu 2002 roku. Populacja objęta programem Zgodnie z założeniami badania objęły dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum w szkołach oraz grupę 70 dzieci z rodzin ubogich lub społecznie zaniedbanych dzielnicy III Krakowa. Ogółem zbadano 500 dzieci. Wykaz szkół wraz z dokładnymi danymi (imię, nazwisko, wiek, płeć, Pesel) jest dołączony w osobnym wykazie jako załącznik do niniejszego sprawozdania. Wymierne wyniki badań Wyniki badań przedstawione poniżej potwierdzają zagrożenie populacyjne wadami postawy wśród dzieci z Dzielnicy III. Tylko 44% przebadanych dzieci wykazywało prawidłową postawę ciała. Ponad połowa badanej populacji dziecięcej z dzielnicy III była dotknięta różnymi wadami postawy. U wielu dzieci wykryto więcej niż jedną anomalię. Zbiorcze wyniki badań przedstawia tabela 1 oraz rysunki 1 oraz 2. Wady te są groźne także dlatego, że nie powodują jeszcze dolegliwości bólowych u dzieci. Ich skutki wraz z bólem ujawnią się w pełni dopiero za lat, czyli gdy dzieci będą już osobami dorosłymi. Niestety będą to już wtedy zmiany strukturalne, kostne, spowodowane dysfunkcją krążka międzykręgowego i zwyrodnieniem samych trzonów kręgów. Na tym etapie będą to już zmiany nieodwracalne.. Tabela 1: Zbiorcze zestawienie wyników badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii komputerowej z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej* OGÓLNIE Liczba % wad wśród przebadanych Liczba przebadanych dzieci % Prawidłowe postawy ciała % W tym (jako odsetek całej populacji): Skoliozy % Skoliozy z garbem żebrowym 16 3% Wady w płaszczyźnie strzałkowej % Wady klatk ipiersiowej 93 19% Wady kończyn dolnych % Podejrzenie choroby Scheuermanna 2 0.4% Podejrzenie skrócenia kończyny 29 6% Skierowania na konsultacje lekarskie % Źródło: Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków * Suma odsetek przekracza 100%, gdzyż u niektórych dzieci wykryto więcej niż jedną wadę

3 Rysunek 1. Wyniki badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych gimnazjum i szkół podstawowych w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej: łączny udział postaw nieprawidłowych (Autor: N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków 2002) Udział dzieci z wadami postawy w badanej populacji Dzielnicy III (badania N.Z.O.Z KODK 2002 rok) postawy prawidłowe 44% postawy nieprawidłowe 56% Rysunek 2. Wyniki badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych gimnazjum i szkół podstawowych w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej: procentowe udziały stwierdzonych wad (Autor: N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków 2002 Liczba dzieci z wadami postawy w Dzielnicy III (Populacja badana = 500, badania N.Z.O.Z KODK, 2002) konsultacje lekarskie podejrzenie skrócenia kończyny podejrzenie ch.scheuermanna wady kończyn dolnych wady kl. piersiowej wady w pł. strzałkowej skoliozy z garbem żebrowym skoliozy Liczba dzieci z poszczególnymi wadami

4 Najczęściej występującymi wadami są wady kończyn dolnych (33 % przebadanych dzieci) oraz różnego stopnia skoliozy, które stwierdzono u około 32 % zdiagnozowanych dzieci. W wielu przypadkach stwierdzono wady współistniejące na przykład tzw. okrągłe plecy lub wady kończyn dolnych. Potwierdza to konieczność stałego monitorowania populacji i weryfikowania skuteczności prowadzonych terapii. W znaczący sposób obniża to późniejsze koszty związane z drogim leczeniem specjalistycznym (gorsety ortopedyczne, czy operacyjne leczenie skolioz). Potwierdziła się hipoteza o większym zagrożeniu komplikacjami wynikającymi z wad postawy u dzieci z klas gimnazjalnych. Świadczy to o postępującej z wiekiem progresji wad wskutek braku stosowania odpowiedniej terapii. Postawy prawidłowe wykazywało 40% przebadanych gimnazjalistów wobec 44% u dzieci ze szkół podstawowych. Inny przykład - w szkołach podstawowych dzieci ze skoliozami było 25%, w tym 3% z dużym stopniem zagrożenia (fałd mięśniowy, garb żebrowy). W gimnazjach dzieci ze skoliozami było już 53%, w tym 7% z dużym stopniem zagrożenia.. Według informacji zbieranych z wywiadów przeprowadzanych podczas badania, dzieci te w większości nie kontynuowały zajęć gimnastyki korekcyjnej po klasie 3-ciej szkoły podstawowej, kiedy zajęcia te były obligatoryjne. Ogółem na konsultacje lekarskie skierowano 149 dzieci, co stanowi aż 30% badanej populacji. W szkołach podstawowych odsetek dzieci skierowanych na konsultacje lekarskie wynosił 27%, podczas gdy w gimnazjach aż 46%! Zbiorcze zestawienie wyników badań w rozbiciu na szkoły podstawowe i gimnazja przedstawiają tabele 2 i 3 oraz odpowiadające im wykresy 3 i 4.

5 Tabela 2: Zbiorcze zestawienie wyników badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych gimnazjum w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej OGÓLNIE Liczba % wad wśród przebadanych Liczba przebadanych dzieci Prawidłowe postawy ciała 28 40% W tym (jako odsetek całej populacji): Skoliozy 37 53% Skoliozy z garbem żebrowym 5 7% Wady w płaszczyźnie strzałkowej 10 14% Wady klatki piersiowej 11 16% Wady kończyn dolnych 28 40% Podejrzenie choroby Scheuermanna 2 3% Podejrzenie skrócenia kończyny 3 4% Skierowania na konsultacje lekarskie 32 46% Źródło: Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków 2002 Rysunek 3. Wyniki badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych gimnazjum w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii komputerowej z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej ( źródło: N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków 2002) Liczba dzieci z wadami postawy w gimnazjum Dzielnicy III (badana populacja=70, źródło: N.Z.O.Z KODK, 2002) konsultacje lekarskie 32 podejrzenie skrócenia kończyny 3 podejrzenie ch.scheuermanna 2 wady kończyn dolnych 28 wady kl.piersiowej wady w pł. strzałkowej skoliozy z garbem żebrowym 5 skoliozy Liczba dzieci z poszczegolnymi wadami

6 Tabela 3: Zbiorcze zestawienie wyników badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej OGÓLNIE Liczba % wad wśród przebadanych Liczba przebadanych dzieci Prawidłowe postawy ciała % Liczba dzieci z wadami postawy % W tym (jako odsetek całej populacji): Skoliozy % Skoliozy z garbem żebrowym 11 3% Wady w płaszczyźnie strzałkowej % Wady klatki piersiowej 82 19% Wady kończyn dolnych % Podejrzenie choroby Scheuermanna 0 0% Podejrzenie skrócenia kończyny 26 6% Skierowania na konsultacje lekarskie % Źródło: Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków 2002 Rysunek 4. Wyniki badań postawy ciała wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w dzielnicy III Krakowa dokonane metodą fotogrametrii z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej ( źródło: N.Z.O.Z Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, Kraków 2002) Liczba dzieci z wadami postawy w 1-szych klasach szkol podstawowych Dzielnicy III (badania N.Z.O.Z KODK, 2002) konsultacje lekarskie 117 podejrzenie skrócenia kończyny 26 podejrzenie ch.scheuermanna0 wady kończyn dolnych 137 wady kl.piersiowej 82 wady w pł. strzałkowej 118 skoliozy z garbem żebrowym 11 skoliozy Liczba dzieci z poszczegolnymi wadami

7 Opis efektów programu 1. Badania wykazały, że wady postawy u dzieci stanowią poważny problem populacyjny w III Dzielnicy Krakowa. Progresja wad nasila się z wiekiem ze względu na brak odpowiedniej terapii w szkołach. 2. Dofinansowanie badań pozwoliło przebadać znaczną populacje na niewielkim obszarze co umożliwi przetworzenie i dokładne opracowanie danych oraz wyciągnięcie istotnych wniosków dla Rady i mieszkańców Dzielnicy III. Materiały które zostały zebrane w wyniku realizacji projektu zostaną prawdopodobnie wykorzystane w niedalekiej przyszłości do napisania artykułów do czasopism fachowych. Deklarację współpracy w tym zakresie złożył Pan Profesor Tadeusz Kasperczyk. 3. Potwierdzono użyteczność techniki fotogrametrii komputerowej z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej. Jest ona całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna dla organizmu. Pozwala na precyzyjną, obiektywną i regularną weryfikację postawy ciała dziecka. Tradycyjna, poglądowa metoda badania wad postawy uniemożliwiłaby systematyczne kontrolowanie zmian w kręgosłupie w przyszłości. Metoda rentgenowska byłaby niebezpieczna dla zdrowia przy systematycznym powtarzaniu badań. A tylko systematyczna weryfikacja postępujących zmian umożliwia monitoring skuteczności leczenia oraz zapobiega rozwojowi wad w wieku największego zagrożenia i progresji ich rozwoju. 4. Zaktywizowano rodziców do współuczestniczenia w procesie terapii. Po badaniach organizowano spotkania z rodzicami na których szeroko omawiano mechanizmy powstawania wad, ich konsekwencje oraz problem profilaktyki. Edukacja rodziców w tym względzie jest niezwykle istotna dla kompleksowości i skuteczności prowadzonej z ich dzieckiem terapii. Świadomość rodzaju wady i zagrożeń z niej wypływających w znakomity sposób mobilizuje dziecko do ćwiczeń a rodzica aktywizuje do ich kontrolowania. Zainteresowanie rodziców jest bardzo duże (na spotkania przychodziło około 60% rodziców), lecz świadomość niestety stosunkowo niska. 5. Sfinansowanie badań całej populacji dzieci z klas 1 umożliwiło odpowiednią selekcję do grup dyspanseryjnych, co w doskonały sposób ułatwi prowadzenie zająć z gimnastyki korekcyjnej w latach następnych. Wnioski wypływające z realizacji projektu 1. W związku z potwierdzonym dużym zagrożeniem wadami postawy wśród dzieci należy kontynuować program badań oparty o weryfikowalne metody diagnostyki. Taka filozofia prowadzenia dzieci z wadami postawy umożliwia skuteczną interwencję w odpowiednim czasie oraz stała kontrolę skuteczności zaordynowanego leczenia. W znakomity sposób obniża to koszty leczenia. 2. Finansowanie badań na poziomie 1 klasy szkoły podstawowej powoduje: - wczesne i prawidłowe rozpoczęcie procesu obserwacji dzieci z wadami postawy - odpowiednie ustawienie i usystematyzowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej - odpowiednie wciągnięcie rodziców w proces terapii co gwarantuje jej skuteczność - część rodziców deklaruje chęć współ finansowania tych nadań w latach następnych.

8 3. W związku z nasilającą się tendencją do progresji wad w okresie gimnazjum zasadne było by zintensyfikowanie działań w celu zorganizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w klasach 4-6 i gimnazjum. Szczególnie wskazane jest prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach. Znosi to barierę dostępności do terapii. Rodzice często zwracają uwagę, że nie mają czasu na dowożenie dzieci do specjalistycznych Ośrodków prowadzących gimnastykę korekcyjną. Pragniemy podkreślić, że systematyczność jest jedną z najważniejszych cech zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia te powinny: odbywać się 2 razy tygodniu po 45 minut powinny być prowadzone w grupach osobowych terapeutą prowadzącym musi być specjalista-magister rehabilitacji 4. Trzeba przygotować do realizacji specjalny program edukacyjny dla rodziców i nauczycieli. Niska świadomość problemu powoduje to, że tak rodzice jak i nauczyciele nie zwracają uwagi na sposób w jaki dzieci siedzą oraz na pozycje jakie przyjmują w trakcie codziennych zajęć. Często powoduje to zniweczenie efektów wypracowanych w trakcie ćwiczeń korekcyjnych. Deklarujemy pomoc w jego przygotowaniu. 5. Do pełnej realizacji projektu przyczyniła się doskonała współpraca między Radą Dzielnicy III, Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrekcjami poszczególnych szkół a N.Z.O.Z. Krakowskim Ośrodkiem Diagnostyki Kręgosłupa jako realizatorem zadania. Pragniemy wyrazić gorące podziękowania p. Pawłowi Sularzowi przewodniczącemu Rady Dzielnicy III oraz p. Ryszardowi Osińskiemu koordynującemu program z ramienia Wydziału Spraw Społecznych UMK. Zespół realizujący projekt badawczy Lekarz medycyny Kirena Rympel, pediatra rehabilitant specjalista II stopnia (nadzór medyczny i merytoryczny) Magister rehabilitacji ruchowej Jacek Peszko (Kierownik Ośrodka, diagnostyka wad postawy) Specjalista rehabilitacji ruchowej Dr Teresa Całka-Lizis Magister rehabilitacji ruchowej Dorota Poznańska Magister rehabilitacji ruchowej Joanna Słup Magister rehabilitacji ruchowej Aneta Kmera Magister rehabilitacji ruchowej Anna Zachara Anna Nickel pracownik administracyjno - biurowy

9 Załączniki: Wykaz osób objętych programem w poszczególnych szkołach dzielnicy XVIII. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie i opracowywanie danych Oświadczam, że N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa wyraża zgodę na wykorzystanie przygotowanego opracowania oraz danych uzyskanych w wyniku realizacji programu pod warunkiem przytoczenia Ośrodka jako źródła danych i autora badań. Jednocześnie N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa, oświadcza, że nie bierze żadnej odpowiedzialności, za ewentualne błędy osób i instytucji trzecich przy analizie, przetwarzaniu lub interpretacji zebranych danych oraz przygotowanego opracowania, ani za żadne szkody z tym związane. Kierownik, N.Z.O.Z. Krakowskiego Ośrodka Diagnostyki Kręgosłupa mgr Jacek Peszko

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Minister Zdrowia Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Program na lata 2013-2015 Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Rekomendacje przygotował zespół ekspertów w składzie: 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki Konsultant

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok Rok 2012 był szóstym rokiem realizacji zatwierdzonego uchwałą Nr LXV/1556/06 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo