Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki"

Transkrypt

1 ozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... 3 Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki Alessandra Graziottin Center of Gynecology and Medical Sexology, H. San Raffaele Resnati, Milan; University of Florence; and Alessandra Graziottin Foundation, Italy Dobry lekarz leczy chorobę, lekarz wielki leczy dotkniętego chorobą pacjenta. (William Osler, ) Wstęp Ból można przyrównać do czerwonych świateł sygnalizacyjnych, które powinny skłaniać do natychmiastowego poszukiwania zmian fizycznych lub psychicznych w organizmie. Przewlekły ból wskazuje, że główny czynnik (lub czynniki) przyczynowy skrywa się w cieniu i/lub jest następstwem zaniedbań diagnostycznych. Przesadne skupianie się na chorobie (bądź chorobach) somatycznej, która jest przyczyną przewlekłego bólu miednicy (PBM), często sprawia, że lekarz traci z pola widzenia pacjenta jako człowieka, który ma do opowiedzenia swoją historię; czynnik (lub czynniki) psychologiczne powodujące stan przewlekłego stresu mogą skrywać prawdziwe wyjaśnienie wieloukładowego rozregulowania, które ma swój udział w powstaniu i/lub zaostrzeniu bólu. Rozważanie psychogennych przyczyn PBM napotyka jednak trzy poważne przeszkody. Pierwszą jest ryzyko, że relacjonowany przez pacjenta ból zlekceważy się jako wymyślony, w całości rodzący się w głowie, przy całkowitym zignorowaniu jego tła biologicznego z powodu utrwalonej wiary w kartezjański dualizm, według którego ciało i dusza to dwa odrębne byty. W rezultacie niewielu tylko lekarzy uwzględnia czynniki psychogenne jako istotne elementy doznawanego bólu. Po drugie, jeśli w istocie czynniki psychogenne mają swój udział w etiologii i percepcji bólu, muszą one oddziaływać przez określone szlaki biologiczne. Jak zatem można rozpoznać podstawowe elementy patofizjologiczne, które przekładają czynniki psychologiczne w biologiczne składowe bólu? Po trzecie wreszcie, jak rozpoznać tę grupę pacjentów, u których rzeczywiście odczuwany przez nich ból ma silny i dominujący element psychogenny? Gdy zaś PBM ma swe źródło w ciele pacjentki, jak będzie on oddziaływał na jej stan psychoseksualny? Główne zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale to: uaktualnienie pojęcia psychogenny ; patofizjologiczny i wieloukładowy opis relacji czynników biologicznych i psychogennych, jakie mają udział w PBM; podsumowanie dowodów na rzecz roli czynników psychogennych w PBM; kryteria rozpoznania różnicowego między psychogenną a somatyczną etiologią PBM; najczęstsze błędy diagnostyczne w strefie psychogennej, ze zwróceniem uwagi na czynniki jatrogenne; psychologiczne i związane z seksualnością konsekwencje PBM. 3

2 32 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... Co w istocie oznacza sformułowanie tło psychogenne? Określenie psychogenny, utworzone z greckiego psyche (umysł) i przyrostka genny (oznaczającego spowodowany przez ) wskazuje, że coś jest generowane w domenie psychologicznej. Przyczyny psychogenne mogą mieć swe źródło w psychice lub zależą od kontekstu: Przyczyny mające źródło w psychice. Zalicza się do nich choroby psychiczne, takie jak psychoza, które mogą zmieniać zarówno procesy poznawcze leżące u podstaw bólu, jak i jego doznawanie; ciężkie stany depresyjne, które przemawiają przez ciało i cechują się rozmaitymi dolegliwościami somatycznymi związanymi z bólem; a także cecha lękowa, w której genetyczna predyspozycja do zaburzeń lękowych i nadmierna aktywność jądra migdałowatego mogą nasilać neurowegetatywną odpowiedź rozbudzeniową na ból i obniżać ośrodkowy próg bólowy. Wrażliwość na wewnętrzne i środowiskowe sygnały bólowe może też ulegać podwyższeniu w zaburzeniach osobowościowych. Wszystkie wymienione zaburzenia mają swe źródło w psychice, niemniej jednak mają solidne oparcie neurobiologiczne. Przyczyny zależne od kontekstu, psychologiczne/relacjonalne. Psychogenne czynniki środowiskowe mogą działać przez urazy fizyczne, jak wykorzystywanie fizyczne bądź seksualne, które nierzadko natychmiast wywołują różne odpowiedzi indukowane przez stres i uraz, lub przez czynniki psychiczne, jak np. w przypadku trwałego zaniedbywania dzieci w instytucjach opiekuńczych albo pozostających pod opieką cierpiących na ciężką depresję matek. W obydwu przypadkach czynniki psychologiczne mają swoje konsekwencje biologiczne, cechujące się typowymi dla przewlekłego stresu zmianami neuro-immunologiczno-endokrynalnymi, przesyłanymi przez szlaki sygnalizujące wydzielanie czynnika uwalniającego kortykotropinę (kortykoliberyna [CRF, corticotropin-releasing factor]). Prowadzi to do trwałego podwyższenia stężenia glikokortykoidów i obniżenia aktywności neuronów i szlaków serotonino- i dopaminergicznych; leży to u źródła depresji, utraty energii życiowej i wzmożonej aktywności zapalnej wraz z podwyższeniem poziomu markerów zapalnych. Ogólnie biorąc, czynniki mające źródło w psychice i zależne od kontekstu współdziałają ze sobą i z czasem wzajemnie się wzmacniają, jeśli nie wpłynie się na nie skutecznymi metodami farmakologicznymi i/lub psychoterapeutycznymi. Podobne przeoczenie czy zaniedbanie diagnostyczne może dodatkowo nasilać wrażliwość pacjentki na obwodowo generowane sygnały bólowe i torować ich przechodzenie w PBM. ó w a ż n e w s k a z ó w k i i r a d y Choć w całym rozdziale wielokrotnie będzie się pojawiał termin psychogenne do opisu bólu, nie wolno zapominać o powiązaniu ze zmianami neuro-immunologiczno-endokrynalnymi. W jaki sposób przyczyny psychogenne przekładają się na fizyczny ból? Podstawową kwestią jest sposób, w jaki wykorzystywanie fizyczne i/lub seksualne może się przyczyniać do PBM lub je wzbudzać. Jeśli PBM jest aktywowany przez wykorzystywanie, u podstaw odpowiedzi na przyczyny psychogenne musi istnieć jakiś mechanizm fizjologiczny. By ująć przyczyny psychogenne we właściwym kontekście neurobiologicznym, endokrynalnym i immunologicznym, trzeba rozważyć następujące kwestie. Po pierwsze, konieczne jest uwspółcześnienie poglądów dotyczących sposobu przekładania się czynników psychogennych na biologiczne. Trzeba zatem definitywnie rozstać się z nieaktualną koncepcją dualizmu ciała i duszy (która w kontekście klinicznym wciąż pobrzmiewa, gdy lekarz oświadcza: źródłem pani bólu jest pani umysł ) na rzecz zintegrowanego oddziaływania psychoneuroendokrynologicznego i immunologicznego. W istocie istnieje dwukierunkowa sieć interakcji pomiędzy ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym (włącznie z układem bólo-

3 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy wym), układem endokrynalnym i układem immunologicznym. Istnienie takich szlaków umożliwia wpływanie stresujących doświadczeń życiowych na układ immunologiczny, endokrynalny i nerwowy, co ma silne implikacje dla stanu zdrowia. PBM może być końcowym rezultatem takiego kompleksowego rozregulowania wieloukładowego, indukowanego przez dowolny czynnik stresujący, poczynając od zdecydowanie psychogennych po czysto biologiczne (zob. niżej ramka Fakty naukowe ). Jednym ze znaczących czynników wzbudzających podobne zmiany w układzie wegetatywnym, endokrynalnym i immunologicznym jest fizyczne i emocjonalne zagrożenie, typowe w przypadku wykorzystywania seksualnego. Szczegółowe omawianie jego zależności psychosomatycznych przekracza ramy tego rozdziału, ale więcej wiadomości na ten temat można znaleźć w wybranym piśmiennictwie, podanym na końcu rozdziału. A oto typowy przykład pozwalający wniknąć w logikę ukrytą za tym tokiem myślenia. Gdy dziecko lub kobieta są wykorzystywane fizycznie lub seksualnie, dochodzi do ostrej odpowiedzi stresowej, wiążącej się z ogromnym pobudzeniem fizycznym i emocjonalnym. W istocie każde zdarzenie związane z urazem wzbudza wiele procesów wegetatywnych, endokrynalnych i immunologicznych, a także sygnalizację czuciową. Proces ten będzie ulegał nadmiernej aktywacji, gdy z czasem podobne zdarzenia będą się powtarzać i/lub gdy częste koszmary nocne będą wzbudzać takie samo nagłe pobudzenie neurowegetatywne, ze wszystkimi towarzyszącymi mu uczuciami lęku, udręki, przerażenia, bólu, bezradności i rozpaczy. Może to prowadzić do dysfunkcjonalnego stanu fizycznego i emocjonalnego, podobnego do opisywanego zespołu stresu pourazowego (PTSD, post-traumatic stress disorder). W mózgu takie uporczywe pobudzenie neufakty n a u k o w e Psychogenne przyczyny predysponujące, przyspieszające i podtrzymujące przewlekły ból miednicy (PBM) mogą znacznie modyfikować biologiczną wrażliwość na czynniki środowiskowe lub na endogenne substancje szkodliwe, włącznie z autoimmunologicznymi. Psychogenne przyczyny PBM Predysponujące Mające źródło w psychice: depresja, stan lękowy, paranoja, zaburzenia osobowości Sytuacyjne: wykorzystywanie fizyczne lub seksualne, stres emocjonalny, alkoholizm jednego z rodziców, konflikty małżeńskie, zespół stresu pourazowego itp. Odpowiedź biologiczna wywołana czynnikami psychogennymi Predysponujące Trwałe pobudzenie neurowegetatywne wskutek psychogennego przewlekłego stresu, wpływające na: Szlaki regulujące uwalnianie kortykotropiny, co objawia się: Przewlekłym podwyższeniem stężenia glukokortykoidów Nadmierną aktywacją jądra migdałowatego i nasileniem lęku antycypacyjnego Obniżeniem aktywności układu dopaminergicznego, serotoninergicznego i opioidoergicznego Nadczynnością komórek tucznych i układu bólowego obwodowego i ośrodkowego i Biologiczna etiologia PBM Predysponujące Genetyczna wrażliwość na: Lęk i depresję (włącznie z ich objawami somatycznymi) Obniżenie aktywności i degranulację komórek tucznych Alergie i zjawiska autoimmunologiczne

4 34 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... (cd.) Psychogenne przyczyny PBM Przyspieszające Ostry uraz emocjonalny, utrata, stres, ponawiające się wykorzystywanie Podtrzymujące Utrzymywanie się czynników predysponujących i/lub przyspieszających Diagnostyczne przeoczenie lub zaniedbanie Jatrogenny efekt nocebo Odpowiedź biologiczna wywołana czynnikami psychogennymi Przyspieszające Zwiększona wrażliwość biologiczna na czynniki endogenne i środowiskowe i Podtrzymujące Nadmierna aktywność układu zapalnego, nerwowego lub mięśniowego, z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem, bólem neurogennym, zapaleniem mięśni i przewlekłymi zaburzeniami snu i PBM Biologiczna etiologia PBM Przyspieszające Patogeny środowiskowe (wirusy, bakterie, grzyby itp.) Kontakty płciowe w okresie zapalenia przedsionka pochwy lub bez pobudzenia seksualnego Endogenne czynniki uszkadzające (ból towarzyszący endometriozie) Przyczyny autoimmunologiczne Podtrzymujące Nasilenie objawów endometriozy podczas miesiączki Nawracające zakażenia jelit, pochwy i pęcherza Przewlekły stan zapalny Ból neuropatyczny rowegetatywne, cechujące się przewlekłym podwyższeniem stężenia glukokortykoidów i czynników zapalnych w osoczu, wzmaga aktywność jądra migdałowatego, które jest odpowiedzialne za system czterech podstawowych emocji i ważnego ośrodka odpowiadającego za wspomnienia i wyższe emocje. Nadmierna aktywność jądra migdałowatego przyczynia się do podtrzymywania hiperaktywności układu alarmowego nawet na słabsze bodźce wskutek tzw. długoterminowego nasilenia aktywności neuronalnej. Ponadto w przypadkach bólu lub stresu o rozmaitej etiologii jądro migdałowate natychmiast aktywuje maksymalny alarm i reakcję pobudzenia. Przyczynia się to do: zwiększenia tzw. uogólnionego zaburzenia lękowego (free-floating anxiety), które osiąga swe maksymalne nasilenie u kobiet genetycznie predysponowanych do zaburzeń lękowych; obniżenia ośrodkowego progu percepcji bólu; reaktywacji neurogennie wzmożonego wzbudzania sygnałów bólowych i zapalnych (które mogą trafiać na obwód za pośrednictwem komórek tucznych). Jednocześnie identyfikacja szlaków sygnalizacyjnych czynnika uwalniającego kortykotropinę (CRF) przyczynia się do lepszego zrozumienia związanych ze stresem odczynów endokrynalnych (aktywacji osi przysadkowo-nadnerczowej), behawioralnych (lęk/depresja, zmiany sposobu odżywiania) autonomicznych (aktywacja współczulnego układu nerwowego) i immunologicznych. Odczyny takie pojawiają się we wszyst-

5 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy kich sytuacjach, w których czynnik psychogenny indukuje przewlekły stres. Ponadto przewlekłe podwyższenie stężenia glikokortykoidów może powodować swoistą regulację spadkową wpływów docierających do neuronów dopaminergicznych, które pośredniczą w uruchamianiu układu poszukiwanie-chęć-pożądanie. Przekłada się to na utratę energii życiowej, astenię, nadmierne zmęczenie, utratę popędu płciowego oraz co jest zjawiskiem typowym anhedonię, utratę zdolności percepowania przyjemności i zadowolenia w dowolnym rodzaju aktywności, na co uskarżają się pacjentki z PBM. Dotyczy to zwłaszcza tych kobiet, które były ofiarami wykorzystywania fizycznego lub seksualnego. Równoległa regulacja spadkowa układu serotoninergicznego sprzyja rozwojowi depresji, która dodatkowo wzmaga percepcję sygnałów bólowych i obniżenie ośrodkowego progu bólowego. Na obwodzie indukowana przez stres regulacja zwyżkowa komórek tucznych wzmaga wrażliwość rozmaitych błon śluzowych (jelita, pochwy, pęcherza) na agresję ze strony całej gamy drobnoustrojów, typową dla tzw. zespołu jelita drażliwego, lub na miejscowe substancje szkodliwe, jak np. wskutek złuszczania się śluzówki macicy w endometriozie. Wrażliwość ta wymaga obecności komórek tucznych jako podstawowych mediatorów reakcji stresowej, przekształcających stresor środowiskowy w uszkodzenie biologiczne; udowodniono to u myszy z unieczynnionymi komórkami tucznymi. Składa się to także na inne spojrzenie na ból w postaci hipotezy, tzw. prawa bólu, która zakłada, iż wspólnym mianownikiem ostrego i przewlekłego bólu jest nadmierny aktywny stan zapalny, obejmujący komórki i/lub czynniki zapalne, jak interleukiny i czynnik martwicy nowotworowej, niezależnie od jego charakteru nocyceptywnego czy neuropatycznego, ośrodkowego czy obwodowego. Trzeba także pamiętać, żeby okresowo poszukiwać czynników psychogennych, które predysponują, przyspieszają lub podtrzymują ból. W porównaniu z podejściem psychogennym lub medycznym podejście psychogenne i biogeniczne wykazuje większą zgodność z obserwacjami w PBM i z biologią bólu. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy W wielu pozycjach piśmiennictwa sugeruje się, że czynniki psychogenne mają szczególne odniesienie do klinicznego wywiadu u kobiet z PBM. W tabeli 3. podsumowano przeglądową pracę Latthégo (2006), w której omówiono badania z grupą kontrolną, ukazując czytelnikowi znaczenie takich czynników. Na przykład, lęk i depresja mogą się przyczyniać do bólu i/lub nasilać jego percepcję z ilorazem szans (OR) wynoszącym odpowiednio 2,28 i 2,69. Paranoja, tj. psychotyczne zaburzenie funkcji poznawczych i postrzegania siebie (autopercepcji), może predysponować do występowania PBM z OR 3,89. Podobnie zespół stresu pourazowego (STPD) ma szanse zwiększania wrażliwości na PBM z OR 5,47. W ośmiu badaniach z grupą kontrolną wskazano, iż zaburzenie psychosomatyczne może predysponować do PBM z OR 8,0. Fizyczne wykorzystywanie w dzieciństwie predysponuje do PBM z OR 2,8. Z dziesięciu analizowanych badań wynika, że seksualne wykorzystywanie w dzieciństwie wzmaga wrażliwość na PBM z OR,5, natomiast badań sugeruje, iż silniejsze predyspozycje, z OR 3,49, wynikają z seksualnego wykorzystywania w dorosłym życiu. Ciekawe, że zaburzone dojrzewanie albo bolesne wspomnienia z dzieciństwa dodatkowo zwiększają wrażliwość na PBM z OR 3,77. Stresujące przeżycia, predysponujące do PBM z OR 4,0, mogą się też odnosić do niezadowalających relacji z partnerem. Dalszy dodatkowy wpływ mogą wykazywać środowiskowe czynniki psychologiczne/dotyczące relacji rodzinnych, jak alkoholizm jednego z rodziców, z OR 2,69, natomiast rozwód rodziców może działać jeszcze silniej, z OR 3,68. Dowodzi to, że w pełen szacunku i taktowny sposób należy poszukiwać potencjalnych czynników psychogennych u każdej pacjentki.

6 36 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... Tabela 3. Metaanaliza czynników ryzyka związanych z niecyklicznym przewlekłym bólem miednicy skupiająca się na badaniach dotyczących przemocy/czynników psychologicznych Czynnik Liczba prób Przemoc/czynniki psychologiczne Fizyczne wykorzystywanie dzieci*** Seksualne wykorzystywanie dzieci*** Trwające całe życie wykorzystywanie fizyczne osoby dorosłej Trwające całe życie wykorzystywanie seksualne osoby dorosłej Wykorzystywanie psychologiczne Wszelkie rodzaje wykorzystywania Zaburzone dojrzewanie/bolesne wspomienia z dzieciństwa Niezadowalające relacje z matką/partnerem Alkoholizm jednego z rodziców Rozwód rodziców Śmierć jednego z rodziców Liczba kobiet Przypadki: kontrole SMD (99% CI) OR (99% CI) Przypadki Kontrole ,43 (0,24 0,62) 0,23 (0,08 0,37) 0,05 ( 0,43 0,33) 0,69 (0,5 0,87) 0,50 ( 0,34,33) 0,49 (0,2 0,77) 0,73 (0,3,6) 0,77 (0,26,27) 0,55 ( 0,3,22) 0,72 (0,,33) 0,39 ( 0,49,28) 2,8 (,55 3,06),5 (,6,97) 0,9 (0,46,8) 3,49 (2,52 4,83) 2,47 (0,54,24) 2,45 (,47 4,06) 3,77 (,74 8,7) 4,0 (,60 0,06) 2,69 (0,79 9,9) 3,68 (,23,08) 2,02 (0,40 0,3) Zaburzenie przebiegu ciąży Lęk*** Depresja** Postawa ekstrawertyczna Histeria*** Neurotyczność Paranoja Zespół graniczny Aktualne fobie Zespół stresu pourazowego Objawy psychosomatyczne*** OR 0,,0 0,0 OR 0,,0 0,0 SMD,0 0,0,0 SMD,0 0,0,0 Skojarzenie Skojarzenie negatywne Skojarzenie pozytywne Skojarzenie negatywne pozytywne 0,95 (0,8,72) 0,45 (0,9 0,72) 0,55 (0,34 0,76) 0,5 (, 0,8) 0,87 (0,5,23) 0,77 ( 0,20,73),45 (0,77 2,3) 0,6 ( 0,,33) 0,74 ( 0,2,70) 0,94 ( 0,37 2,25),5 (0,90,39) 5,58 (,39 22,39) 2,28 (,4 3,70) 2,69 (,86 3,88) 0,76 (0,3 4,36) 4,83 (2,50 9,33) 4,0 (0,70 22,99) 3,89 (4,02 48,02) 3,02 (0,82,08) 3,86 (0,69 2,7) 5,47 (0,5 58,84) 8,0 (5,6 2,44) Wszystkie powtarzające się badania są niejednorodne; ***P < 0,00; **P < 0,0. CI przedział ufności; OR iloraz szans; SMD standaryzowana różnica średnich. Reprodukowano wg Latthé i wsp., 2006, za zezwoleniem.

7 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy ó w a ż n e w s k a z ó w k i i r a d y Lekarz powinien wyjaśnić pacjentce, że jego poszukiwanie komponentu psychogennego ma na celu ujawnienie potencjalnych czynników psychologicznych, które podtrzymują lub nasilają doznawany przez nią ból, równocześnie jednak będzie on dokładnie i wnikliwie poszukiwał wszelkich czynników fizycznych/somatycznych; winien też podkreślić, że w pełni wierzy w prawdziwość doznawanego przez pacjentkę bólu. w a ż n a u w a g a Określenie psychogenny nie oznacza, że ból jest wymyślony ani cały w głowie pacjentki. Wskazuje natomiast, że mające swe źródło w psychice i/lub zależne od kontekstu czynniki psychologiczne i relacyjne mogą: ) wzmagać powstawanie sygnałów bólowych wskutek przewlekłego stresu, jaki powodują; 2) zwiększać wrażliwość na wychodzące z miednicy sygnały bólowe wskutek zredukowania sterowania wrotami dla bodźców bólowych w tylnym rogu rdzenia przedłużonego oraz ośrodkowego progu bólowego, z jednoczesnym przewlekłym podwyższeniem stężenia glukokortykoidów; 3) doprowadzić do nasilenia się lęku i depresji, które dodatkowo przyczyniają się do zwiększenia percepcji bólu i wrażliwości na zespoły bólowe; jednocześnie może następować zredukowanie szlaków dopaminergicznych i opioidergicznych, co tłumi energię życiową, pobudliwość seksualną i możliwość percepowania przyjemności (powoduje anhedonię ). Kryteria rozpoznawania bólu psychogennego Podstawowe cechy charakterystyczne bólu psychogennego podsumowano w tab Spolaryzowano różnice pomiędzy zdecydowanym bólem psychogennym i somatycznym, by ułatwić przedstawienie głównych różnic. W realnych sytuacjach istnieje ciągłe współdziałanie ich obu i tylko u bardzo nielicznej grupy pacjentek z PBM występuje zdecydowany ból psychogenny. U przeważającej części z nich istnieją w pełni uzasadnione etiologie i częste schorzenia współistniejące, które są czasami przez wiele lat błędnie rozpoznawane, zaniedbywane lub przeoczane. Komponent psychologiczny może narastać w wyniku doznawanego cierpienia, poczucia beznadziejności, depresji reaktywnej i zaostrzania się samego obrazu klinicznego, wskutek czego ból się poszerza i traci swe zróżnicowanie. Niemniej jednak w celu wszechstronnego zajęcia się wieloma składowymi elementami bólu zasadnicze znaczenie ma zrozumienie istnienia komponentu psychogennego, jeśli jest on obecny. W tym sensie bardzo ważny jest udział psychologa/ psychoterapeuty w wielospecjalistycznym zespole leczenia bólu, by zapewnić pacjentce prawo i warunki do samodzielnego opisywania swego bólu, obok poczucia, że znajduje się ona pod dobrą opieką z czysto medycznego punktu widzenia; upewnia ją to, że podlega bardzo wszechstronnej ocenie. W tab. 3.3 przedstawiono zasadnicze zagadnienia umożliwiające zrozumienie potencjalnych komponentów psychogennych bólu. Mają one na celu ocenę, czy ból zaburza inne aspekty życiowego funkcjonowania pacjentki czy może jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, jaką mogą być różnorakie dysfunkcjonalne elementy jej życia. W tej ostatniej sytuacji ból psychogenny może służyć różnym uświadamianym lub częściej nieuświadamianym celom, jak np. zwrócenie na siebie uwagi, osiąganie wtórnych korzyści, wykorzystanie władzy lub poczucia winy czy wycofania się; może też jest on po prostu wołaniem o pomoc w związku z doznanymi dawniej formami wykorzystywania, o których pacjentka nigdy dotąd nie miała odwagi mówić. Pozornie neutralne pytanie o jakość snu dostarcza bardzo cennych informacji. Jest zasadą ogólną, że ból nocyceptywny nasila się nocą, natomiast czysty ból neuropatyczny lub psychogenny na ogół wycisza się podczas snu. Jednakże pacjentki, u których występuje ból z komponentem psychogennym, zwłaszcza

8 38 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... Tabela 3.2 Podstawowe różnice między bólem somatycznym a psychogennym Ból somatyczny Pacjentka opisuje go w sposób bardziej zlokalizowany Do jego opisu używa się określeń oznaczających odczuwanie Dokładnie opisuje zmiany częstotliwości i charakteru bólu Potrafi wskazać na czynniki (jak np. postawa ciała, ruchy czy nawet spożywanie pewnych pokarmów), które mogą wzmagać lub zmniejszać ból Nie informuje o poważnych trudnościach interpersonalnych Traktuje ból raczej jako objaw niż jako chorobę jako taką Ponawiane próby zwracania się o pomoc są motywowane głównie poczuciem niedokładnej oceny objawów fizycznych przez lekarzy Zmodyfikowano wg Mombelliego, Ból psychogenny Opis bólu jest bardziej niejasny Słowa opisujące ból mają wysoce emocjonalny charakter Nie potrafi wskazać na jakiekolwiek charakterystyczne okoliczności występowania bólu (np. o określonych porach dnia, związany z miesiączką, przedmiesiączkowy czy z jajeczkowaniem) Najczęściej cytowanym czynnikiem nasilającym ból jest stres Zwykle informuje o przeżywanych trudnościach w relacjach międzyludzkich Wywiad kliniczny wskazuje na istnienie innych chorób psychosomatycznych Podaje długą historię wizyt u rozmaitych lekarzy, poddawanie rozmaitym badaniom, motywacje do poszukiwania drugiej/trzeciej/czwartej opinii Tabela 3.3 Podstawowe pytania, jakie należy zadać, gdy rozważa się ewentualność psychogennego komponentu bólu Czy pacjentka jest zadowolona z życia? Czy uznaje je za udane czy nie? Czy pacjentka cierpi na bezsenność? Jak ogólnie może określić charakter swojego snu? Czy w życiu pacjentki miało miejsce jakieś stresujące zdarzenie np. wykorzystywanie fizyczne lub seksualne bądź zaniedbywanie emocjonalne które mogło mieć czasowy lub symboliczny związek z nasilaniem się doznawanego przez nią bólu? Jak pacjentka radzi sobie ze zmianami w życiu? Jaka jest własna opinia pacjentki o swym bólu? Czy relacje czasowe lub charakterystyczne cechy bólu mają jakikolwiek związek z innymi życiowymi trudnościami (np. zawodowymi, rodzinnymi), jakie zdarzają się w jej życiu? Czy ból przynosi jakąkolwiek korzyść rzeczywistą lub symboliczną? Zmodyfikowano wg Mombelliego, związanym z zespołem stresu pourazowego (PTSD), donoszą o złej jakości snu, opisując go jako lekki i zaburzony, z częstym budzeniem się, wczesnym wstawaniem, brakiem poczucia powrotu sił i porannym uczuciem, że jest się zmęczonym bardziej niż poprzedniego

9 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy wieczoru. Wszystkie te zmiany mają zwykle związek z nadmiernym pobudzeniem, na przykład w przypadku wykorzystywania i/lub PTSD. Istotne jest, że zaburzenie wzorca snu stanowi poważny stres biologiczny, który jeszcze przyczynia się do poczucia wyczerpania fizycznego i mentalnego, nakładając się na jednoczesne podwyższenie wskaźników stanu zapalnego. Ponadto powracające koszmary senne, nawet o splątanej i niejasnej treści, powinny wzbudzać podejrzenie doznanego wcześniej wykorzystywania fizycznego i/lub seksualnego z jednoczesną ponawianą hiperaktywnością układu adrenergicznego/czujności, który może mieć swój udział we wzmacnianiu sygnałów bólowych. Pytanie o stresujące zdarzenia jest kluczem do zrozumienia, czy istnieje czasowy i/lub symboliczny związek pomiędzy wystąpieniem/ umiejscowieniem bólu. Sposób radzenia sobie z adaptacją do zmian w życiu to kolejny bardzo czuły obszar. Pacjentki z istotnym komponentem psychogennym swego bólu wykazują tendencję do złego radzenia sobie z takimi zmianami. Sposób przezwyciężania przez nie trudności życiowych jest niewydolny, mogą się czuć przygniatane nawet przez drobne problemy. Katastroficzny stosunek do napotykanych trudności jest najbardziej niebezpieczny w sensie ustępowania bólu. Taka pacjentka skonfrontowana ze swym dzienniczkiem bólu, wskazującym na wyraźne jego zmniejszenie, na pytanie Jak się Pani obecnie czuje? odpowiada: Okropnie, jak zawsze. Lecz Pani dzienniczek wskazuje na zdecydowaną poprawę. Tak, ale przecież może przyjść znowu pogorszenie. Takie odpowiedzi mogą sugerować, że życie tej kobiety coraz bardziej koncentruje się wokół rozmaitych negatywnych doznań bólowych, że nie jest ona przekonana o cofaniu się zmian lub że utrata bólu może prowadzić do utraty wtórnych korzyści bądź zysków, jakie zeń płyną. Z tej perspektywy należy ostrożnie podchodzić do opinii pacjentki o jej bólu, istnieniu poczucia winy, np. w następstwie poddania się w przeszłości zamierzonej aborcji przez osobę religijną, relacji czasowych i innych cech charakterystycznych doznawanego przez nią bólu, a także ich potencjalnych związków z innymi problemami (np. zawodowymi czy rodzinnymi). Na koniec w procesie oceny psychodynamicznej i podczas interwencji psychoterapeutycznej niezbędne jest uwzględnienie tego, że ból może mieć jakieś realne czy symboliczne zalety, na przykład w obrębie rodziny (zwracanie na siebie uwagi przepracowanych rodziców czy partnera) lub w pracy zawodowej. Czasem zjawisko takie rozciąga się na partnera lub gdy chodzi o wiek młodzieńczy na rodziców. Celem postępowania byłoby wówczas uzyskanie przez pacjentkę takiego samego zainteresowania lub kształtowanie zdrowszych relacji w rodzinie bez nieświadomego stosowania samodestrukcyjnych i bolesnych strategii. Często popełniane błędy Zaniedbania diagnostyczne Znaczna część lekarzy rutynowo rezygnuje z wypytywania pacjentek o dawniej doznawane przez nie prześladowania lub wykorzystywanie w obawie przed zbyt głębokim wkraczaniem w sferę intymną, a ponadto nie uznając swojego przygotowania do takiego zadania, czy wreszcie obawiając się czasochłonnego otwarcia puszki Pandory, pełnej żalów, łez i ubolewań. Tylko niewielki odsetek lekarzy (3% w kanadyjskiej ankiecie obejmującej ginekologów i lekarzy rodzinnych) zadaje pytania o przemoc czy wykorzystywanie w przeszłości. Należy jednak pamiętać, że jeśli pominie się ten problem, to skuteczna interwencja jest znacznie utrudniona! Nadmierne skupianie się na jednej diagnozie Gdy wywiad ujawnia, że pacjentka była lub jest wykorzystywana seksualnie, wielu lekarzy, na równi z psychologami, ma tendencję do odczytywania wszystkich zjawisk jako konsekwencji tego faktu, co stwarza ryzyko przeoczenia ważnych i/lub niezależnych zmian chorobowych. Prawidłowe rozumowanie powinno przebiegać jako i i, a nie lub lub. Tak zwaną domenę psychogenną, a także fizyczną należy eksplorować w sposób zrównoważony, z poszanowaniem godności osobistej i wydobywając jak najwięcej informacji.

10 40 Rozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... Nieumiejętność odczytywania wspólnego szlaku neurobiologicznego, w którym mieszają się wykorzystywanie i PBM Problem ten dotyczy złożonych emocji strachu, przerażenia, lęku, udręki, bólu fizycznego i emocjonalnego, paniki, depresji, samotności, rozpaczy które są wzbudzane zarówno przez wykorzystywanie fizyczne i seksualne, jak i przez przewlekły ból miednicy. Obydwa te rodzaje emocji obejmują w sposób bezpośredni i pośredni okolice ciała o najsilniejszym oddziaływaniu emocjonalnym (seksualnym i reprodukcyjnym, nie mówiąc już o problemach kontroli zwieraczy i nietrzymania); obydwie też mają wysokie znaczenie symboliczne. Czowiek jest istotą operującą symbolami, które wypełniają jego życie, a ich znaczenie jest uniwersalne nie jest związane z edukacją, rasą czy kulturą. Nieuświadamianie sobie czterech szkód pochodzenia jatrogennego, włącznie z efektem nocebo Na pierwszym miejscu trzeba postawić negowanie biologicznego pochodzenia bólu. Za każdym razem, gdy lekarz oświadcza kobiecie, że cały ból dzieje się w Pani głowie, niszczy zaufanie pacjentki, powodując nasilanie się negatywnych stanów emocjonalnych, jak lęk, depresja, poczucie małej wartości, samotność i rozpacz. Lekarz może też doprowadzić (dodatkowo) do pogorszenia relacji domowych fizycznych, emocjonalnych i/lub seksualnych gdy oświadcza rodzinie i/lub partnerowi, że kobieta wymyśla swój ból. Partnerzy często wpadają wręcz w furię, gdy dowiadują się, że kobieta na nic nie choruje i tylko udaje ciągły ból, a oni muszą jeździć i płacić za wizyty u lekarzy, a nawet rezygnować z życia seksualnego (gdy PBM powoduje/obejmuje dyspareunię): Jeżeli doktor tak orzekł, natychmiast przestań kwękać. Zamilcz! Mam dosyć Twojego bólu!. Na drugim miejscu występuje efekt nocebo (co dosłownie znaczy ja uszkodzę ). Wszyscy lekarze aż za dobrze znają efekt placebo, ale tylko garstka z nich jest świadoma istnienia potężnego efektu nocebo, który jest powodowany przez ich przekaz werbalny i pozawerbalny. Przy każdej okazji negowania prawdziwości bólu lub gdy stwierdza się, że sytuacja jest poważniejsza niż odpowiada to prawdzie, zawsze wtedy, gdy komunikuje się niepomyślne rozpoznanie bez pozostawienia odrobiny nadziei, która należy się każdej pacjentce, a szczególnie cierpiącej na PBM, dochodzi do efektu nocebo. Przewidywanie niepomyślnego obrotu sprawy może nasilać dolegliwości. Przybywa dowodów, iż efekt nocebo ma podstawy neurobiologiczne, podobnie jak efekt placebo. Mówiąc dokładnie, raniące pacjentkę słowa (lub zachowania) wzmagają lęk antycypacyjny i redukują szlaki serotoninergiczny, dopaminergiczny i opioidergiczny, wprost przeciwnie do udokumentowanych zjawisk towarzyszących efektowi placebo. Ostatnie doświadczenia wskazują, że negatywne sugestie werbalne indukują antycypacyjny lęk przed zagrażającym nasileniem choroby, i ten werbalnie wzbudzany lęk prowadzi do aktywacji cholecystokininy, co z kolei toruje transmisję bólu. Stwierdzono, że antagoniści cholecystokininy blokują tę indukowaną przez lęk hiperalgezję ( hiperalgezję nocebo ), otwierając drogę do przyjęcia nowych strategii terapeutycznych, gdy istnieje istotny lękowy komponent bólu. Przechodząc do praktycznych zaleceń, lekarz powinien sobie uświadamiać istnienie potężnego emocjonalnego (i biologicznego) efektu swego przekazu werbalnego, dbając by był on ostrożny i taktowny; konieczne jest wyważenie opisu ciężkości choroby z jakże potrzebną obietnicą poczynienia wszystkiego, co możliwe, w celu poprawienia stanu pacjentki i uśmierzenia jej bólu. Trzecia w kolejności szkoda jatrogenna ma charakter fizyczny: 5,8% pacjentek z trwającą od zawsze dyspareunią i sromowym zapaleniem przedsionka (dane nieopublikowane) podawało niebywałe doznania traumatyczne i nadużywanie w trakcie inwazyjnych manewrów diagnostycznych lub terapeutycznych w okolicy narządów płciowych, którym były poddane w dzieciństwie lub we wczesnej fazie dojrzewania ze strony lekarzy lub pielęgniarek, zaniedbujących odpowiednią analgezję. Takie badania, jak pobieranie wymazu z cewki moczowej, cystoskopia, pobieranie wymazu z po-

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe 14 Roman Mikuła, Semko Lipiec Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe Selected aspects of psychological and psychiatric care of patients with neoplastic

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo

Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WALTER BRADFORD CANNON Fizjolog

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Daniel Bąk Pracownia Psychologiczna JA-TY, Warszawa Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ "Tęczówka", Warszawa SPRAWNIE CZY PRZYJEMNIE?

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak?

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud tworzył podstawy nowoczesnej psychoterapii, poszukując sposobów znoszenia objawów zaburzeń psychicznych dostrzeganych

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów medycznych i ich etyczne implikacje T e z y r e f e r a t u

Ewolucja poglądów medycznych i ich etyczne implikacje T e z y r e f e r a t u w świetle wybranego piśmiennictwa. Ewolucja poglądów medycznych i jej etyczne implikacje Założenia i cel pracy Urazy głowy są dużym wyzwaniem dla medycyny. Od wielu lat już na miejscu wypadku udzielana

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII*

UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII* UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII* Jerzy Vetulani Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie WSTĘP Najbardziej niebezpieczną cechą substancji psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo