- kooste suomalaisen työelämän keskeisistä käsitteistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- kooste suomalaisen työelämän keskeisistä käsitteistä"

Transkrypt

1 Puolankielinen käännös Työmarkkina-avain, kooste suomalaisen työelämän keskeisistä käsitteistä FIŃSKIE RYNKI PRACY, główne zagadnienia dotyczące życia zawodowego Turun Aikuiskoulutuskeskus Meitä on moneksi projekti 2007

2 Spis treści Pracownicy oddelegowani Pracownicy wynajęci Umowa o pracę Prawa i obowiązki pracownika Prawa i obowiązki pracodawcy Wynagrodzenia i podatki Ochrona pracy Czas pracy Choroba Przemysłowa opieka zdrowotna Urlop Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie Rozwój kwalifikacji zawodowych Emerytura Wypowiedzenie Zabezpieczenie dla bezrobotnych Fiński model rynku pracy Przynależność do związków zawodowych 3

3 Dla czytelnika Ten przewodnik o fińskich rynkach pracy jest przeznaczony dla pracowników obcokrajowców przybywających do pracy w Finlandii. W przewodniku są opisane główne zagadnienia dotyczące życia zawodowego w Finlandii z punktu widzenia pracownika obcokrajowca. Na treść składają się informacje okręgów zajmujących się ochroną pracy Centralnej Organizacji Związków Zawodowych Finlandii (SAK) i informacje fińskiego Ministerstwa Pracy. Przewodnik jest częścią projektu My nadajemy się do wielu spraw Centrum Szkoleniowego dla Dorosłych w Turku. Współautorami projektu są: Centralna Rada Związków Zawodowych Finlandii (SAK), Centralna Organizacja Biznesu (EK) oraz miejscowe zrzeszenia imigracyjne. Projekt ten jest finansowany przez Europejski Fundusz Socjalny (ESR). 4

4 Pracownicy oddelegowani Pojęcie pracownik oddelegowany oznacza pracownika, który zwykle pracuje w kraju innym niż Finlandia i który zostaje wysłany do pracy do Finlandii przez pracodawcę z tego innego kraju na ograniczony czas w ramach usług świadczonych zagranicą. Oddelegowanie pracownika ma miejsce w następujących przypadkach: 1. Pracownik zostaje wysłany przez swego macierzystego pracodawcę, pod jego kierownictwem i do pracy dla niego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym pracodawcą a fińskim usługobiorcą 2. Pracownik zostaje wysłany do pracy do miejsca pracy należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw lub przedsiębiorstwa. 3. Przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmowaniem siły roboczej lub pośrednictwem pracy wysyła pracownika do pracy w innym przedsiębiorstwie niż własne. Podstawowe warunki pracy pracowników oddelegowanych są określone prawem o oddelegowanych pracownikach. Prawo to wprowadza w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącą oddelegowania pracownika do pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które to odbywa się w formie oferowania usług (96/71/UE). Stosując się do tego prawa nie jest istotne, czy pracodawca jest z innego kraju Unii Europejskiej, czy też spoza Unii. Prawo to nie ma zastosowania w stosunku do personelu statków zatrudnionych przez przedsiębiorstwa zajmujące się żeglugą handlową. W stosunku do pracownika oddelegowanego do Finlandii należy stosować określone przepisy i rozporządzenia prawa fińskiego w tej części w której są one korzystniejsze z punktu widzenia pracownika niż inne postanowienia tego prawa. Minimalne wynagrodzenie oddelegowanego pracownika Prawo o oddelegowanych pracownikach reguluje minimalne wynagrodzenie. Za minimalne wynagrodzenie oddelegowanego pracownika uznaje się odpowiednik wyznaczony przez układ zbiorowy pracy uznany za ogólnie wiążący, o którym stanowi prawo o układzie zbiorowym pracy. Pracodawca powinien stosować się do rozporządzeń państwowego układu zbiorowego pracy zawartego dla danej branży i obowiązującego w niej (uznany za ogólnie wiążący układ zbiorowy pracy). Dotyczą one warunków stosunku pracy i warunków pracy wykonywanej przez pracownika lub pracy z nią porównywalnej. Warunek umowy o pracę, który jest sprzeczny z odpowiadającym mu rozporządzeniem uznanego za ogólnie wiążący układu zbiorowego pracy jest nieważny i należy stosować się do rozporządzeń uznanego za ogólnie wiążący układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy pracy za wiążący uznaje komisja akceptacyjna ds. układu zbiorowego pracy działająca przy Ministerstwie Spraw Socjalnych i Opieki Zdrowotnej. Komisja z racji urzędu kontroluje, czy wszystkie państwowe układy zbiorowe są uznane za ogólnie wiążące. Komisja dba o publikację uznanych za ogólnie wiążące układów zbiorowych w całości w Internecie w spisie uznanych za ogólnie wiążące układów zbiorowych. W stosunku do oddelegowanych pracowników stosuje się następujące prawa i przepisy: - prawo o bezpieczeństwie pracy - prawo o przemysłowej służbie zdrowia - prawo o młodocianych pracownikach 5

5 - przepisy prawa o umowie o pracę (TSL) - praca w czasie urlopu macierzyńskiego i wypłacania zasiłku wychowawczego (TSL 4:2) - obowiązek wypłacania wynagrodzenia (TSL 4:8) - powrót do pracy (TSL 4:9) W stosunku do oddelegowanych pracowników stosuje się częściowe przepisy o równouprawnieniu kobiety i mężczyzny. Oprócz tego stosunek pracy oddelegowanych pracowników powinien uwzględniać rozporządzenia uznanego za ogólnie wiążący układu zbiorowego takie jak czas pracy, urlop i bezpieczeństwo pracy. Przestrzeganie prawa o oddelegowanych pracownikach jest kontrolowane przez organy zajmujące się bezpieczeństwem pracy, oprócz przepisów dotyczących prawa o równouprawnieniu, które jest kontrolowane przez komisję ds.. równouprawnienia i pełnomocnika ds.. równouprawnienia. Okręgowi urzędnicy (kontrolerzy) ds.. ochrony pracy udzielają pracodawcom i pracownikom porad w kwestiach przepisów dotyczących stosunku pracy i uznanych za ogólnie wiążące. Zgodnie z dyrektywą 96/71/UE organem władzy wyznaczonym do kontaktów w sprawie oddelegowanych pracowników jest w Finlandii Wydział ds. Ochrony Pracy w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Opieki Zdrowotnej. Informacje na temat zabezpieczeń socjalnych są do uzyskania w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Opieki Zdrowotnej. Centrum Zabezpieczenia Emerytalnego (Eläketurvakeskus - ETK) jest w Finlandii organem, który ma prawo do wydania pracownikowi zaświadczeń E101 i do podejmowania decyzji w sprawie zastosowania prawodawstwa dotyczącego zabezpieczeń socjalnych. W Urzędzie Skarbowym można otrzymać informacje na temat opodatkowania oddelegowanego pracownika. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie fińskiego Ministerstwa Pracy 6

6 Pojęcie praca na zasadzie wynajmu W przypadku pracy na zasadzie wynajmu pracodawca wynajmuje swojego pracownika innemu pracodawcy (odbiorca pracy, przedsiębiorstwo użytkownik, zleceniodawca, zamawiający pracę) w celu wykonywania przez niego pracy. Pracownik pracuje u odbiorcy pracy pod jego kierunkiem i kontrolą. Praca odbywa się najczęściej w miejscu pracy odbiorcy. Odbiorca pracy wypłaca rekompensatę przekazującemu siłę roboczą, a nie samemu pracownikowi. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy. Do kategorii wynajmowanie do pracy należą również oddelegowani pracownicy. O ich stosunku pracy można uzyskać dodatkowe informacje w ustępie Praca cudzoziemców w Finlandii. Pracę na zasadzie wynajmu należy odróżnić od poddostawstwa i podwykonawstwa, ponieważ w tym przypadku pomiędzy zamawiającym pracę i poddostawcą lub podwykonawcą istnieje umowa w celu uzyskania określonego wyniku końcowego. Przepisy Gdy pracodawca przesuwa pracownika za jego zgodą do dyspozycji innego pracodawcy to wówczas zgodnie z 7 punktem 3 prawa o umowie pracy (55/2001) na przedsiębiorstwo - użytkownika przechodzi prawo do kierowania pracą pracownika i kontrola nad nią oraz te należące do pracodawcy obowiązki, które mają bezpośredni związek z pracą i jej organizowaniem. Zgodnie z 9, jeśli wynajmujący pracownika pracodawca (np. biuro wynajmu siły roboczej) nie jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń układu zbiorowego pracy, powinien on przestrzegać ustaleń układu zbiorowego dotyczącego przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem siły roboczej. 3 prawa o bezpieczeństwie pracy (738/2002) zawiera rozporządzenia dotyczące pracy na zasadzie wynajmu. Zgodnie z nim każdy, kto używa, kieruje i kontroluje siłę roboczą wynajętą (będącą pracownikami innego pracodawcy) jest zobowiązany w czasie trwania stosunku pracy do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, które dotyczą pracodawcy. Punkt 2 zobowiązuje odbiorcę usługi (pracy) do poinformowania pracodawcy wynajętego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy o wymaganych kwalifikacjach i innych specjalnych cechach pracy. Pracodawca powinien się upewnić, czy pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i nadaje się do danej pracy. Punkt 3 zobowiązuje odbiorcę pracy do wprowadzenia pracownika do pracy. Punkt 4 daje Radzie Ministrów prawo do ustanawiania dokładniejszych przepisów. Decyzja Rady Ministrów dotycząca pewnych wymagań w stosunku do ochrony pracy w przypadku pracy na zasadzie wynajmu (782/1997) precyzuje obowiązki pracodawcy pracownika wynajętego i zleceniodawcy. Należą do nich między innymi: obowiązek informowania przez zleceniodawcę pracownika i obowiązek pracodawcy do oceny przydatności pracownika do danej pracy. Zgodnie z 48 prawa o kontroli ochrony pracy (44/2006) przed rozpoczęciem działalności polegającej na profesjonalnym wynajmie siły roboczej należy sporządzić odpowiedni raport organom ochrony pracy. 7

7 Obowiązki własnego pracodawcy pracownika Do obowiązków własnego pracodawcy pracownika należy między innymi: zorganizowanie dla wynajętego pracownika przemysłowej opieki zdrowotnej poinformowanie pracownika o wymaganiach w stosunku do jego kwalifikacji i charakterze upewnienie się, że pracownik posiada wystarczające kwalifikacje i nadaje się do danej pracy zadbanie o to, aby pracownik został ogólnie przyuczony i wprowadzony do pracy wyjaśnienie, czy odbiorca pracy jest w stanie wypełnić należące do niego obowiązki i wykonanie pracy będzie możliwe w sposób odpowiedni i bezpieczny Obowiązki odbiorcy pracy Obowiązkiem odbiorcy usługi (pracy) jest: poinformowanie przekazującego siłę roboczą o wymaganiach stawianych przez pracę w stosunku do kwalifikacji i innych specjalnych cech pracy zgłoszenie rozpoczęcia pracy na zasadzie wynajmu przemysłowej opiece zdrowotnej i pełnomocnikowi ds.. ochrony pracy zadbanie o to, aby pracownik został dostatecznie poinformowany o występujących w pracy czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych oraz o związanych z nimi działaniach w celu ochrony pracy poinformowanie pracownika o możliwych szczególnych zagrożeniach związanych z pracą i należytych kontrolach stanu zdrowia (prace wywołujące szczególne zagrożenie chorobą i nocna zmiana) wprowadzenie pracownika do pracy i zapoznanie z miejscem pracy oraz działaniach w celu ochrony pracy zadbanie odpowiednio wcześnie o bezpieczną i zdrową pracę poprzez zorganizowanie odpowiednich pomieszczeń socjalnych, bezpieczne narzędzia pracy i ergonomiczne środowisko pracy w razie potrzeby zapoznanie pracownika z działalnością ochrony pracy w miejscu pracy i systemu informacji oraz organizacji przemysłowej opieki zdrowotnej Dodatkowe informacje na stronach Okręgów ds. Ochrony Pracy w Finlandii 8

8 Umowa o pracę Przed rozpoczęciem stosunku pracy zawiera się umowę o pracę. Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i kontrolą za ustalone wynagrodzenie i inne korzyści. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikowi warunków dotyczących stosunku pracy na piśmie. Generalną zasadą jest, że umowę o pracę sporządza się na czas nieokreślony. Zgodnie z prawem o umowie o pracę zakończenie umowy o pracę wymaga podania rzeczowego i ważkiego powodu: np. ekonomiczne trudności przedsiębiorstwa, poważne zaniedbanie przez pracownika swoich obowiązków. Umowę o pracę można zawrzeć na czas określony, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód. Przed rozpoczęciem stosunku pracy można uzgodnić okres próbny. Może on wynosić najwyżej 4 miesiące. Jeśli umowa o pracę jest zawarta na czas określony i krótszy niż osiem miesięcy, okres próbny może stanowić najwyżej połowę okresu na który umowa zostaje zawarta. W okresie próbnym obydwie strony mogą rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. INFORMACJE DODATKOWE: Ministerstwo Pracy Finlandii Okręgi ds. Ochrony Pracy Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 9

9 Umowa o pracę Przed rozpoczęciem stosunku pracy zawiera się umowę o pracę. Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i kontrolą za ustalone wynagrodzenie i inne korzyści. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikowi warunków dotyczących stosunku pracy na piśmie. Generalną zasadą jest, że umowę o pracę sporządza się na czas nieokreślony. Zgodnie z prawem o umowie o pracę zakończenie umowy o pracę wymaga podania rzeczowego i ważkiego powodu: np. ekonomiczne trudności przedsiębiorstwa, poważne zaniedbanie przez pracownika swoich obowiązków. Umowę o pracę można zawrzeć na czas określony, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód. Przed rozpoczęciem stosunku pracy można uzgodnić okres próbny. Może on wynosić najwyżej 4 miesiące. Jeśli umowa o pracę jest zawarta na czas określony i krótszy niż osiem miesięcy, okres próbny może stanowić najwyżej połowę okresu na który umowa zostaje zawarta. W okresie próbnym obydwie strony mogą rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. INFORMACJE DODATKOWE: Ministerstwo Pracy Finlandii, Okręgi ds. Ochrony Pracy, Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii Umowa o pracę 10

10 Prawa i obowiązki pracownika Prawo do wynagrodzenia zgodnego z układami zbiorowymi TES (Työehtosopimus układ zbiorowy pracy) lub VES (Virkaehtosopimus układ zbiorowy dotyczący etatów) do korzystania z praw i umów chroniących pracownika do przynależności do związków zawodowych do zdrowego i bezpiecznego środowisko pracy Obowiązek sumiennego wykonywania pracy stosowania się do instrukcji kierownictwa rezygnacji z działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pracodawcy zachowania tajemnicy biznesowej i zawodowej brania pod uwagę interesów pracodawcy 11

11 Prawa i obowiązki pracodawcy Prawo do zatrudnienia pracownika do kierowania pracą do wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę Obowiązek przestrzegania praw i umów sprawiedliwego traktowania pracowników dbania o bezpieczeństwo pracy udzielenia pracownikowi pisemnego wyjaśnienia o najważniejszych sprawach związanych z wykonywaniem pracy dbania o dobrą atmosferę w pracy, wykonanie pracy przez pracownika i jego zawodowy rozwój 12

12 Wynagrodzenia i podatki W Finlandii minimalne wynagrodzenie, tak jak i wynagrodzenia ogólnie są określone przez układ zbiorowy pracy w poszczególnych branżach. Ogólnego i dla wszystkich wspólnego minimalnego wynagrodzenia nie ma. Wyznaczonych przez umowę o pracę poziomów wynagrodzeń należy przestrzegać zarówno w stosunku do fińskich pracowników jak i pracowników obcokrajowców. W Finlandii każdy pracujący lub otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych płaci podatki państwu i gminie w której mieszka. Podatki płaci się na podstawie zaliczki w poczet dochodu, określonej procentowo przez Urząd Skarbowy i jest ona widoczna na każdej, indywidualnej karcie podatkowej. Wysokość podatku płaconego państwu zależy od wysokości wynagrodzenia. Każdy pracujący płaci również na fundusz emerytalny i fundusz ubezpieczeń od bezrobocia. Pracodawcy potrącają te opłaty bezpośrednio z pensji. Z fińskiego średniego wynagrodzenia (około euro/miesiąc) potrąca się za wszystkie wymienione wyżej podatki i opłaty razem 33,5 %. Połowa podatków idzie do kasy gminy, połowa do kasy państwowej na pokrycie zabezpieczenia socjalnego (np. takiego jak opłaty na fundusz emerytalny, zdrowotny, fundusz ubezpieczeń od bezrobocia). Również pracodawcy płacą swoją część z wymienionych wyżej opłat. W Finlandii do zadań gmin należą między innymi szkolnictwo, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym i opieka zdrowotna (np. szkoły podstawowe, licea, przedszkola, poradnie D, szpitale i ośrodki zdrowia). DODATKOWE INFORMACJE: Wynagrodzenia Podatki Opodatkowanie pracownika obcokrajowca Okręgi ds. ochrony pracy Przewodnik cudzoziemca migrującego do Finlandii Układy zbiorowe pracy 13

13 Ochrona pracy Ochrona pracy w miejscu pracy Poprzez ochronę pracy dąży się do zapewnienia pracownikowi wszelkimi sposobami bezpiecznej i zdrowej pracy w miejscu pracy. Przepisy dotyczące ochrony pracy można znaleźć w prawie o ochronie pracy, w prawie o kontroli ochrony pracy i prawie o przemysłowej opiece zdrowotnej. Związki zawodowe zawarły umowy regulujące ochronę pracy. W każdym miejscu pracy musi być powołany kierownik ds.. ochrony pracy. Pełnomocnika ds.. ochrony pracy i jego dwóch zastępców reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych należy wybrać w miejscach pracy w których zatrudnionych jest co najmniej 10 osób. Jeśli w miejscu pracy zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników wybiera się komisję ds.. ochrony pracy. Kierownik ds. ochrony pracy wyznaczany przez pracodawcę w każdym miejscu pracy jest osobą do współpracy ds. ochrony pracy dba o współpracę w organizowaniu i rozwoju ochrony pracy ma odpowiednie predyspozycje do wykonywania swego zadania Pełnomocnik ds. ochrony pracy pełnomocnika ds. ochrony pracy i jego dwóch zastępców wybierają pracownicy w miejscu pracy, w którym zatrudnionych jest na stałe co najmniej dziesięciu pracowników pełnomocnik ds.. ochrony środowiska reprezentuje pracowników w sprawach dotyczących ochrony pracy uczestniczy w kontrolach w miejscu pracy zwraca uwagę na sprawy pobudzające postęp w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i jej wykonywania bez uszczerbku na zdrowiu ma prawo do otrzymania niezbędnych informacji potrzebnych do współpracy ma prawo do szkolenia się i wystarczającą ilość czasu do wykonywania swych zadań Organy ds. ochrony pracy Organem ds. ochrony pracy jest Ministerstwo Spraw Socjalnych i Opieki Zdrowotnej. W celu regionalnego kierowania i kontroli ochrony pracy Finlandia została podzielona na okręgi ds. ochrony pracy. W każdym z tych okręgów ds. ochrony pracy są zatrudnieni kontrolerzy ds. ochrony pracy i kierownik okręgowy. Odpowiadają oni za kontrolę warunków pracy za danym obszarze. Organy ds. ochrony pracy mogą przeprowadzać kontrole w miejscach pracy. W prawie o kontroli ochrony pracy są zawarte najważniejsze przepisy dotyczące kontroli ochrony pracy. Kontroler ds. ochrony pracy ma prawo wejścia do miejsca, w którym wykonywana jest praca. Kontroler ma prawo do obejrzenia samej pracy, zapoznania się z warunkami stosunku pracy, bezpieczeństwem w miejscu pracy i wpływem pracy na zdrowia oraz uzyskania informacji o przemysłowej opiece zdrowotnej. 1 Kontroler sporządza z przeprowadzonej kontroli raport. Kontroler może udzielić rad o charakterze zaleceń w celu poprawy ochrony pracy. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do tych zaleceń, kontroler może udzielić upomnienia, jeśli pracodawca i do niego się nie zastosuje, zlekceważenie upomnienia zostaje przekazane odpowiednim organom władzy, a w ostateczności do sądu. 14

14 Współdziałanie w sprawach ochrony pracy W miejscu pracy współdziałanie w sprawach ochrony pracy pomaga rozwijać wzajemne oddziaływanie na siebie pracodawcy i pracownika. Miejsce w którym to współdziałanie się odbywa może się składać z jednej lub wielu jednostek działania. Zgodnie z prawem o kontroli ochrony pracy, współdziałanie w sprawach ochrony pracy polega między innymi na zajmowaniu się: sprawami bezpieczeństwa pracowników, czynnikami wpływającymi na jego zdrowie i zdolność do pracy sprawami dotyczącymi samej pracy, środowiska pracy i kolektywu pracy obecną sytuacją ochrony pracy lub jej zmianą organizacją pracy, planami i informacjami z obserwacji na temat ochrony pracy Przemysłowa opieka zdrowotna O przemysłowej opiece zdrowotnej stanowi prawo o przemysłowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania opieki zdrowotnej przy pomocy wykwalifikowanego personelu w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia, które wynikają z wykonywanej przez pracownika pracy. Przemysłową opiekę zdrowotną można zorganizować we własnej przychodni lub kupić usługi od prywatnego lub gminnego centrum medycznego (ośrodka zdrowia). Przemysłowa opieka zdrowotna bada zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, wykonuje kontrole stanu zdrowia oraz informuje pracowników i pracodawcę o ryzyku dla zdrowia wynikającym z pracy i proponuje podjęcie działań w celu poprawy wpływu pracy na zdrowie i jej bezpieczeństwa. W miejscu pracy bada się między innymi wywołane przez pracę skłonności do zachorowań, obciążenie pracą, ryzyko wypadków oraz zagrożenie przemocą. Pracownicy wraz ze swym pracodawcą mają prawo poprosić przemysłową opiekę zdrowotną o dokonanie oceny obciążeń jakie wywołuje praca. Obciążenie to może być psychiczne, ergonomiczne lub fizyczne. Prawo zobowiązuje do usunięcia problemów powodujących obciążenie pracą. W układzie zbiorowym pracy i układzie zbiorowym dotyczącym etatów mogą być umieszczone specjalne rozporządzenia dotyczące przemysłowej opieki zdrowotnej. Przemysłowa opieka zdrowotna może zostać zorganizowana bardziej szczegółowo, w szerszym zakresie, niż wymagane przez prawo minimum i obejmować również opiekę w razie choroby. Organy ds. ochrony pracy sprawdzają, czy zgodna z prawem przemysłowa opieka zdrowotna została właściwie zorganizowana. Prawo o bezpieczeństwie pracy Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań w celu zadbania o bezpieczeństwo pracowników w pracy i ich zdrowie. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, zadbać o zdrowie pracowników oraz o podtrzymać ich zdolność do pracy, miejsce pracy musi mieć program działania dotyczący ochrony pracy, którego cele są brane pod uwagę przy planowaniu i rozwoju miejsca pracy. Cele programu działania należy skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami. Również i w innych przypadkach rozwój bezpieczeństwa pracy powinien być wspólną sprawą pracowników i pracodawców. Biorąc pod uwagę charakter pracy i działalności pracodawca powinien systematycznie wyjaśniać i rozpoznawać czynniki niebezpieczne wywołane przez samą pracę, warunki pracy oraz środowisko pracy. Pracownik powinien otrzymywać wystarczające informacje o czynnikach niebezpiecznych, powinien być on wprowadzony do pracy i pouczony w celu uniknięcia szkód. Pracownik powinien 15

15 przestrzegać rozporządzeń i instrukcji pracodawcy i dbać o poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czynnikami niebezpiecznymi w pracy mogą być między innymi substancje chemiczne, czynniki fizyczne takie jak hałas, drżenie czy promieniowanie oraz czynniki biologiczne. Maszyny, urządzenia i narzędzia pracy mogą być czynnikiem ryzyka dla zdrowia i z tego względu zgodnie z prawem o bezpieczeństwie pracy należy zadbać o potrzebne urządzenia ochronne. Konstrukcje stanowiska i narzędzi pracy należy stworzyć właściwie biorąc pod uwagę zasady ergonomii Jeśli zostanie stwierdzone, że pracownik jest obciążany pracą w sposób zagrażający jego zdrowiu, pracodawca jest zobowiązany zmniejszyć czynniki obciążenia przy pomocy wszystkich, będących w jego dyspozycji środków. Jeśli w pracy występuje szkodliwe dla zdrowia pracownika zakłócenie lub niesprawiedliwe traktowanie go, pracodawca, po uzyskaniu informacji na ich temat powinien rozpocząć działania w celu usunięcia tych braków. Prawo o bezpieczeństwie pracy odnosi się do pracowników pozostających w stosunku pracy lub na etacie oraz między innymi do uczniów i studentów pracujących w ramach przyuczenia do pracy, uczestniczących w projektach zatrudnienia urzędów pracy, pracowników odbywających cywilną służbę wojskową. Za złamanie zasad bezpieczeństwa pracy można zasądzić karę grzywny. 16

16 OBOWIĄZKI PRACODAWCY * DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKA W PRACY * ZAPOBIEGANIE CZYNNIKOM SZKODLIWYM I NIEBEZPIECZNYM * SPORZĄDZENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ W SPRAWIE OCHRONY PRACY I WYJAŚNIANIE, ROZPOZNANIE I OCENA CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH * WPROWADZENIE PRACOWNIKA DO PRACY * ZAOPATRZENIE PRACOWNIKA W ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA PRACY I OCHRANIACZE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA * PRZESTRZEGANIE ROZPORZĄDZEŃ I INSTRUKCJI PRACODAWCY * DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W MIEJSCU PRACY * UNIKANIE NIEPOKOJENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I NIESTOSOWNEGO ZACHOWANIA 17

17 Czas pracy Regularny czas pracy w Finlandii wynosi zgodnie z prawem najwyżej osiem godzin na dobę lub 40 godzin tygodniowo. Dla wielu branży w umowie zbiorowej pracy został uzgodniony krótszy czas pracy, 37,5godzin tygodniowo. Możliwość pracy w godzinach nadliczbowych jest ograniczona i należy płacić za nie podwyższone wynagrodzenie. W ciągu roku można przepracować najwyżej 250 godzin nadliczbowych. DODATKOWE INFORMACJE: Centralna Rada Związków Zawodowych Finlandii ry Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 18

18 Choroba Wszyscy mieszkający na stałe w Finlandii podlegają prawu o ochronie zdrowia i są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Jedynie osoby, które mają pozwolenie na pobyt na co najmniej rok są zaliczane do zamieszkałych na stałe, innych powyższe prawo nie dotyczy. Mieszkający na stałe mają kartę ubezpieczeniową. Karta, tzw. Kela-kortti wydawana jest przez Zakład Rent Społecznych (Kansaneläkelaitos) i używa się w czasie załatwiania spraw w biurze Zakładu Rent Społecznych, w aptekach i ośrodkach zdrowia. To oznacza, że pracodawca nie ubezpiecza oddzielnie pracowników na wypadek choroby, poza tym w miejscach pracy nie ma zwykle Kas Chorych. Gdy pracownik zachoruje, musi bezzwłocznie poinformować o tym swego pracodawcę. Zwolnienie lekarskie jest wymagane zwykle najpóźniej po trzech dniach choroby, w niektórych branżach już począwszy od pierwszego dnia. Zgodnie z prawem i układem zbiorowym pracy, pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie za okres jego choroby, ale zależy to od okresu trwania stosunku pracy. Zwykle, gdy stosunek pracy trwał poniżej miesiąca, pracownikowi wypłaca się połowę wynagrodzenia. Gdy kończy się obowiązek wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę, pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy od Zakładu Rent Społecznych, w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym. Zasiłek ten wynosi około 70 % wynagrodzenia. DODATKOWE INFORMACJE: Centralna Rada Związków Zawodowych Finlandii ry Zakład Przemysłowej Opieki Zdrowotnej Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 19

19 Urlop O urlopie stanowią rozporządzenia zarówno prawa o urlopie jak i układ zbiorowy pracy. Prawodawstwo zapewnia minimalne zabezpieczenie, w układzie zbiorowym są często ustalone lepsze przywileje. Zgodnie z prawem, w przypadku, gdy okres trwania stosunku pracy wynosi poniżej roku, pracownik wypracowuje dwa dni urlopu za każdy miesiąc pracy. Jeśli stosunek pracy trwał powyżej roku, pracownik wypracowuje 2,5 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Wynagrodzenie za czas urlopu to zwykła pensja. W układach zbiorowych są ustalenia o dodatkowym wynagrodzeniu za urlop. Zwykle jest to 50 % miesięcznego wynagrodzenia. DODATKOWE INFORMACJE: fińskie Ministerstwo Pracy Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 20

20 Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie W Finlandii są różne możliwości wzięcia urlopów macierzyńskich i rodzicielskich na wychowanie małych dzieci. Po zakończeniu takiego urlopu pracownik ma prawo wrócić do swojej pracy lub odpowiadającej jej pracy w swoim dawnym miejscu pracy. Urlop macierzyński i rodzicielski trwa w sumie 263 dni. Obowiązkowy urlop dla matki to 105 dni. Po tym okresie matka i ojciec razem decydują o tym, które z nich wykorzysta urlop rodzicielski. Ojciec ma prawo do 18 dniowego (dni robocze) urlopu ojcowskiego, wykorzystywanego w tym samym czasie, co matka i otrzymuje za te dni zasiłek ojcowski. Ten urlop ojcowski może zostać przedłużony o 12 dni roboczych w przypadku, gdy ojciec wykorzysta z urlopu rodzicielskiego co najmniej 12 dni roboczych przy końcu urlopu rodzicielskiego. Ten przedłużony urlop należy wykorzystać jednym ciągiem, bezpośredni po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. W okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego Zakład Rent Społecznych wypłaca zasiłek, którego wysokość zależy od poborów pracownika. W niektórych układach zbiorowych pracy jest ustalone, że za część urlopu macierzyńskiego matce należy się pełne wynagrodzenie. Należy zauważyć, że również i powyższe przywileje należą się mieszkającym w Finlandii na stałe. DODATKOWE INFORMACJE: Fińskie Ministerstwo Pracy Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 21

21 Rozwój kwalifikacji zawodowych Pracodawca powinien dbać o szkolenie personelu. Zazwyczaj szkolenie przeprowadza się w czasie pracy i zawsze na koszt pracodawcy. Kwalifikacje zawodowe można też podnosić na własną rękę. Jeśli spełnia się określone warunki, można na ten cel otrzymać wsparcie finansowe na szkolenie dorosłych, które wynosi 70 % zasiłku dla bezrobotnych. DODATKOWE INFORMACJE: Fundusz szkoleniowy Työssä oppimisen tietopalvelu (Informacje o możliwościach szkoleń w pracy/ portal fińskiego Urzędu ds.. rozwoju edukacji) Urząd ds. rozwoju edukacji Koulutusnetti (Informacja o szkoleniach/portal fińskiego Urzędu ds.. rozwoju edukacji) Opintoluotsi (Wszystkie informacje o szkoleniach w jednym miejscu/portal fińskiego Ministerstwa Edukacji) Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 22

22 Emerytura W Finlandii istnieją dwa systemy emerytalne, emerytura za pracę zawodową i emerytura społeczna. Emerytura za pracę zawodową uzyskiwana jest za całą wykonaną pracę zawodową. Wysokość emerytury za pracę zawodową zależy od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia. Opłaty na fundusz emerytalny uiszcza głównie pracodawca. Praca na czarno nie liczy się do emerytury. Emerytura społeczna jest minimalną emeryturą na podstawie rozważenia potrzeby. DODATKOWE INFORMACJE: Fundusz emerytalny Zakład Rent Społecznych KELA Centrum Zabezpieczenia Emerytalnego Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 23

23 Wypowiedzenie Pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy tylko w przypadku, gdy istnieje ku temu rzeczowy i ważki powód. Powód wypowiedzenia może być związany z samym pracownikiem (na przykład poważne zaniedbanie obowiązków lub ich zlekceważenie) lub z ekonomiczną sytuacją przedsiębiorstwa. Sprzedaż przedsiębiorstwa nie upoważnia do wypowiedzeń. Jeśli pracownik jest zdania, iż wypowiedzenie zostało mu dane bez rzeczowego powodu, powinien się on bezzwłocznie zgłosić do męża zaufania w miejscu pracy lub skontaktować się ze związkami zawodowymi lub z okręgiem ds. ochrony pracy. Bezprawne wypowiedzenia są w razie potrzeby rozstrzygane przez sąd. Okres wypowiedzenia obowiązujący pracodawcę zależy od czasu trwania stosunku pracy i waha się od 14 dni do pół roku. Okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika to 14 dni w przypadku, gdy stosunek pracy trwał najwyżej pięć lat i jeden miesiąc, gdy stosunek pracy trwał powyżej pięciu lat. DODATKOWE INFORMACJE: Wypowiedzenie Okręgi ds. ochrony pracy Przewodnik dla cudzoziemca migrującego do Finlandii 24

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat 1. W jakim czasie pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy? A) 7 dni B) 10 dni C) 14 dni 2. Czasem pracy jest czas : A) w którym

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 2 Stosunki pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami na terytorium RCz reguluje Kodeks pracy (Zákoník práce; ustawa Nr 262/2006, kp) oraz pozostałe przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2011 i zatrudnianie pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze przepisy?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2011 i zatrudnianie pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze przepisy? pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z polskimi przepisami dotyczącymi zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Omówione zostaną poszczególne procedury

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego SEPZ-I.5861.17.2015.BŚ Kraków, dnia 6 maja 2015 r. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht Wstęp SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie różnych możliwości pobierania wynagrodzeń przez członków zarządu osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Wzrost płacy minimalnej W 2013 roku płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto (1181.36 zł netto). Nowa wysokość najniższej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Nowy stan prawny, nowe pytania, nowe odpowiedzi Zmiany w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo