KARTA PRAW MATEK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRAW MATEK 2012"

Transkrypt

1 KARTA PRAW MATEK

2 Approved by: Matercare International Council February 18, 2012 Endorsed by: Endorsed by: World Federation of Catholic Medical Associations February 20,

3 Rozdział 1 PREAMBUŁA KARTA PRAW MATEK JEST POTRZEBNA Matki i ich dzieci są wśród najbardziej biednych i bezbronnych grup w społeczeństwach. Setki tysięcy matek ginie w krajach rozwijających się, kiedy rodząc dają nowe życie. Najbardziej też cierpią w czasach kryzysu ekonomicznego. W bogatych krajach matki doznają bólu duchowego, fizycznego, emocjonalnego, kiedy nie widzą innego rozwiązania jak tylko unicestwienie swoich nienarodzonych dzieci. 1.A PRAWA CZŁOWIEKA W ODNIESIENIU DO MATEK 1.1 Istota ludzka Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. 1 stanowiący jedność ciała i duszy 2 (3) Dusza duchowa i nieśmiertelna jest zasadą jedności człowieka, jest tym, dzięki czemu istnieje on jako całość «corpore et anima unus» jako osoba 3. Człowiek istnieje jako byt jedyny i niepowtarzalny, istnieje jako ja zdolne do zrozumienia siebie, do władania sobą, do decydowania o sobie. 4 Jest zdolny tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać. 5 Rozumność, świadomość i wolność nie definiują jednak osoby, ale to osoba stoi u podstaw aktów rozumu, świadomości i wolności. Może się bowiem zdarzyć, że takie akty się nie dokonują, co nie oznacza, że przez to człowiek przestaje być osobą. 6 Podstawową zasadą jest świętość każdego życia ludzkiego, jest to najważniejszy element moralnej wizji społeczeństwa. Ludzie są powołani do tego, by żyć razem, w sposób wolny składając w darze siebie samego i wchodząc w duchową jedność z innymi osobami. Należy więc położyć nacisk na fundamentalne prawa każdego człowieka - prawo do życia, do małżeństwa i założenia rodziny, do wolności religijnej, do pracy i zrzeszania się. Wszystkie one są niezbędne dla rozkwitu ludzkiej istoty. Oznacza to dostępność pożywienia, czystej wody, schronienia, opieki zdrowotnej oraz edukacji. Jan Paweł II pisał 7 : Powszechne, skądinąd słuszne, wystąpienia w obronie ludzkich praw, takich jak na przykład prawo do opieki lekarskiej, do dachu nad głową, do pracy, do założenia rodziny i do kultury, są fałszywe i złudne, jeśli nie staje się z największą determinacją w obronie prawa do życia, będącego pierwszym i podstawowym prawem osoby ludzkiej, oraz warunkiem wszystkich innych jej praw. 3

4 1.2 Godność Macierzyństwa Macierzyństwo ma szczególne znaczenie w każdej kulturze jako najpełniejszy wyraz wyjątkowego powołania kobiet. W niektórych krajach rozwijających się macierzyństwo jest traktowane bardzo poważnie, a matki są czczone i uważane za najważniejsze osoby w rodzinie. W Mulieris dignitatem Jan Paweł II mówi, że kobieta czyni bezinteresowny dar z samej siebie 8 dla innych, co jest oczywiste w odniesieniu do macierzyństwa. Kobiecie jako matce powierza się odpowiedzialność za donoszenie i urodzenie istot ludzkich. Kobieta ma swój własny sposób istnienia dla innych, czynienia z siebie daru dla innych i opierania się męskiej dominacji; nie tracąc przy tym swojej niezwykłej kobiecości. Jednak może też zlekceważyć i umniejszyć ów bezinteresowny dar z siebie samej. Macierzyństwo zakłada szczególne otwarcie na nową osobę. Godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza 9. To jest jej szczególna godność. Rodzicielstwo chociaż należy do obojga urzeczywistnia się o wiele bardziej w kobiecie, zwłaszcza w okresie prenatalnym. Kobieta też bezpośrednio płaci za to wspólne rodzicielstwo, które o wiele dosłowniej pochłania energie jej ciała i duszy. 10 Powszechnie się przyjmuje, że kobieta jest bardziej od mężczyzny zwrócona do konkretnego człowieka, macierzyństwo zaś jeszcze bardziej tę dyspozycję rozwija 11 Oto Bóg w Niej, w Jej macierzyńskim fiat ( niech mi się stanie ) daje początek Nowego Przymierza z ludzkością. 12. Macierzyństwo jest więc darem dla całego człowieczeństwa o tak fundamentalnym znaczeniu że powinniśmy je czcić i wspierać, w szczególny sposób doceniać jego godność, jego kluczowe znaczenie dla zdrowych rodzin i społeczeństw. 1B OPIEKA NAD ZDROWIEM MATEK: PILNE POTRZEBY 1.3 Umieralność i zachorowalność Każdego roku mniej więcej 200 milionów kobiet na całym świecie zachodzi w ciążę, a Organizacja Narodów Zjednoczonych ocenia, że liczba wykonywanych każdego roku aborcji wynosi milionów. Liczba zgonów kobiet spowodowanych powikłaniami podczas ciąży i porodu oraz w ciągu 6 tygodni po porodzie (umieralność matek) szacowana jest na 300,000 (Lancet 2009 r.). Zgony matek zdarzają się szczególnie często w krajach rozwijających się. Różnica ryzyka zgonu matki podczas ciąży i porodu pomiędzy krajami bogatymi i biednymi jest ogromna np. w Kanadzie ryzyko to wynosi 1:7300, natomiast w Afryce Subsaharyjskiej 1:7. Żaden inny wskaźnik rozwoju nie wskazuje na tak duży dystans pomiędzy krajami biednymi i bogatymi, a ta różnica nie zmniejsza się z czasem. Spośród Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych cel 5 (zmniejszyć umieralność matek o 75% do 2015 roku) jest najbardziej pomijany. To zaniedbanie nie wynika z braku funduszy, raczej z nieprawidłowej ich allokacji, bo przeznacza się je na zmniejszanie liczby rodzących się dzieci, zamiast na działania, które uczynią bezpieczniejszymi ciążę i poród. Przyczyny zgonów matek są dobrze znane, można im zapobiegać, ich przyczyny mogą być skutecznie leczone przy zaangażowaniu dość niskich kosztów. Odpowiednie środki, 4

5 dostępność wykwalifikowanego personelu w trakcie porodu oraz odpowiednia opieka w nagłych przypadkach położniczych, kiedy sprawy idą w niewłaściwym kierunku mogą ocalić życie nawet 90% matek. Częstość zgonów matek jest największa w regionach wiejskich, podczas trzeciego trymestru ciąży, w czasie porodu i przede wszystkim podczas pierwszego tygodnia po porodzie. Matki giną z powodu krwotoku (25%), infekcji (12%), braku postępu porodu (8%), nadciśnienia (12%), malarii, HIV, ciężkiej anemii (12%) oraz powikłań po poronieniu samoistnym i aborcji (13%). Kończy się przedwcześnie nie tylko życie tych kobiet, ale również ich nienarodzonych dzieci, a szansa na przeżycie już urodzonych dzieci dramatycznie spada. Każdego roku około 1 milion dzieci zostaje osieroconych przez umierające matki. Zachorowalność matek po porodzie jest częsta, jednak nasza wiedza o tych przypadkach jest niewielka. Ocenia się, że na każdy zgon matki 30 innych matek cierpi z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych, poważnych, długotrwałych chorób i niepełnosprawności spowodowanych przez powikłania ciąży i porodu. Są to np. niepłodność, przewlekłe infekcje, wypadanie macicy oraz przetoki położnicze. Przetoki zdarzają się głównie u młodych matek i są konsekwencją nierozpoznanego zahamowania postępu porodu (brak dostępności cięcia cesarskiego), którego skutkiem są urazy pęcherza moczowego i odbytnicy i w rezultacie nietrzymanie moczu i/lub kału. Światowe dane mówią, że 2 miliony młodych, zapomnianych przez wszystkich matek żyje z tym problemem, głównie w Afryce Subsacharyjskiej, cierpią one również z powodu depresji i odrzucenia społecznego. Przetokom można zapobiec poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki położniczej. Można też leczyć przetoki przy pomocy operacji chirurgicznych oraz właściwej opieki pielęgniarskiej. 1.4 Przemoc wobec matek i ich dzieci Przemoc może dokonywać się poprzez działanie. Przykłady to aborcja, okaleczenie narządów płciowych (obrzezanie kobiet), wykorzystanie seksualne, handel kobietami oraz przemoc domowa. Na tym skupiona jest przede wszystkim uwaga władz oraz opinii społecznej. Wiele innych matek jest w równym stopniu ofiarami przemocy, ale spowodowanej przez zaniedbanie, na przykład w przypadkach braku odpowiedniej opieki podczas ciąży i porodu. 1.5 Opcja na rzecz ubogich i bezbronnych Ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, z których matki i ich dzieci stanowią grupę najbardziej wrażliwą, mają prawo uciekać się do naszych sumień, liczyć na fundusze i innego rodzaju wsparcie rządów państw i organizacji światowych. Ta opcja na rzecz ubogich nie oznacza, że mieć oni powinni prawa, którymi nie cieszą się inni, ale oznacza raczej, że ich pilne i wielkie potrzeby wymagają skierowania na nich uwagi w pierwszej kolejności, przed skierowaniem się ku innym, mniej pilnym potrzebom (por. Jan Paweł II) 13. W oparciu o to rządy oraz inne publiczne i prywatne instytucje powinny rozważyć swoją politykę, swoje 5

6 wysiłki lub ich brak, by odpowiedzieć na potrzeby zdrowotne tej bardzo zmarginalizowanej grupy osób. 1.6 Ochrona zdrowia matek jako prawo człowieka Artykuł 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 1. Każdy człowiek ma prawo do standardu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w okolicznościach od niego/niej niezależnych. 2. Matki i dzieci mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie powinny korzystać z jednakowej ochrony społecznej. Były Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, dr Halfdan Mahler powiedział w Nairobi w 1987r.: Wiemy wystarczająco dużo, by działać już teraz, to można zrobić, to powinno być zrobione, i w imię sprawiedliwości społecznej i ludzkiej solidarności to musi być zrobione. Obecna polityka rządów oraz innych publicznych i prywatnych instytucji nie wystarcza, by odpowiedzieć na potrzeby najbardziej marginalizowanych. Mimo że przez wiele lat dyskutowano nad problemem zdrowia kobiet oraz potrzebą zwiększenia jego ochrony, często brakuje praktycznych i efektywnych działań. Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz ogólnie środowisko międzynarodowe przyznają, że wśród ośmiu Celów Milenijnych cel piąty, dotyczący zdrowia matek, jest najbardziej zaniedbany. To niepowodzenie jest następstwem z jednej strony braku woli politycznej, by zająć się tymi kwestiami oraz z drugiej - z przekazywaniem środków przeznaczonych na podstawową opiekę położniczą na aborcję oraz kontrolę urodzeń pod egidą programów zdrowia matek. Dotyczy to także programów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kościół katolicki ma długą historię sprawowania opieki położniczej w wielu krajach, ale kontynuowanie tej misji jest zagrożone, przez wewnętrzną różnicę zdań oraz przez strategie rządów i organizacji zajmujących się zdrowiem oraz problemami ludnościowymi, które odrzucają nauczanie Kościoła dotyczące ludzkiego życia, prokreacji oraz macierzyństwa. Polityka dyskryminacyjna, dotycząca też sposobu finansowania, praktykowana przez rządy i inne organizacje narusza prawa katolików, w tym pracowników ochrony zdrowia do wykonywania zawodu zgodnie z sumieniem oraz ogranicza możliwości katolickich szpitali i organizacji pozarządowych w zapewnianiu ochrony zdrowia matek opartej na wierze i uczciwej moralnie. W świetle tych rozważań o implikacjach praw człowieka w odniesieniu do matek jak i palącej potrzeby rozwiązania sprzeczności i systemowych niedomagań w opiece zdrowotnej nad matkami, sformułowanie Karty Praw Matek jest od dawna potrzebne. Wdrożona w 6

7 skuteczny sposób powinna służyć poprawie życia i zdrowia matek i dzieci oraz wzmacniać ich godność. ROZDZIAŁ 2 PRAWA MATEK Artykuł 1 Należy pozwolić i ułatwić każdej matce przyjęcie daru jej dziecka. Każde dziecko powinno być doceniane jako dar a jego wartość nie może być umniejszana poprzez traktowanie go jak przedmiotu domniemanych praw kogoś innego. Artykuł 2 Każda matka ma prawo do szacunku dla swojej godności, dla swoich religijnych, moralnych, społecznych oraz kulturalnych wartości, ma prawo do bycia wolną od wszelkich form niesprawiedliwej dyskryminacji lub zniewolenia, szczególnie w czasie ciąży, porodu i po porodzie. Artykuł 3 Każda matka i każde dziecko mają prawo do leczenia i opieki zdrowotnej potrzebnej do zachowania życia i zdrowia podczas ciąży i porodu. Nie można zrobić rozmyślnie i bezpośrednio niczego, co spowoduje lub w intencji ma spowodować śmierć matki i/lub dziecka. Nie można rozmyślnie pominąć niczego, co jest moralnie słuszne w celu zapobieżenia śmierci jednego lub obojga z nich. Podczas ciąży, porodu oraz później należy zawsze zapewnić podstawową opiekę położniczą. Artykuł 4 Każda matka ma prawo do pełnej opieki prenatalnej, włącznie ze skuteczną edukacją zdrowotną i przygotowaniem do bezpiecznego porodu. Artykuł 5 Każda matka ma prawo odmówić wykonania diagnostyki prenatalnej, której celem i kierunkiem nie jest przeżycie i dobry stan zdrowia dziecka, które nosi w swoim łonie. W każdej sytuacji ma prawo odrzucić przymus i inne formy nacisku, by wykonać aborcję. Artykuł 6 Każda matka ma prawo do bezpiecznych, czystych i odpowiednich warunków, w których urodzi swoje dziecko. Artykuł 7 Każda matka ma prawo do opieki wykwalifikowanej położnej podczas porodu. 7

8 Artykuł 8 Każda matka ma prawo do specjalistycznej opieki położniczej w przypadku wystąpienia powikłań. Artykuł 9 Każda matka ma prawo do opieki po porodzie, włącznie z poradnictwem i wsparciem laktacyjnym oraz do informacji i poradnictwa w zakresie moralnie uczciwych metod rozpoznawania płodności Artykuł 10 Każda matka ma prawo do utrzymania swojej płodności oraz nie może być poddawana naciskom w celu farmakologicznego lub chirurgicznego ubezpłodnienia. ROZDZIAŁ 3. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI KATOLICKICH LEKARZY POŁOŻNIKÓW ORAZ POŁOŻNYCH By lepiej zdawać sobie sprawę z wagi macierzyństwa we współczesnym świecie, osoby, na których profesjonalnym doświadczeniu opiera się odpowiedzialność za udane macierzyństwo, muszą brać pod uwagę cztery wzajemnie uzupełniające się sposoby podejścia. 3.1 Po pierwsze, katoliccy lekarze położnicy oraz położne muszą być w pełni zawodowo kompetentni (ang. competent) w zakresie wszystkich umiejętności związanych z opieką położniczą. Przestrzeganie prawnych i społecznych aspektów położnictwa jest podstawą posłannictwa lekarza i położnej. Tego bezpośrednio wymaga od nich prawo, społeczeństwo oraz Kościół. 3.2 Po drugie, muszą być przekonani (ang. conviction), że nauczanie Magisterium Kościoła na temat moralności jest nie tylko prawdziwe, ale bez wyjątków korzystne dla pacjentów wymagających opieki medycznej w ramach jego lub jej kompetencji. 3.3 Po trzecie, należy docenić naturę społeczeństwa jako całości i w obrębie niego każdej lokalnej społeczności (ang. community). Macierzyństwo jest podstawą rozwoju każdego społeczeństwa oraz każdej lokalnej społeczności. 3.4 Po czwarte, katoliccy położnicy i położne muszą docenić macierzyństwo jako podstawową wartość dla egzystencji rodzaju ludzkiego, uznać potrzebę głębokiego współczucia (ang. compassion) dla wszystkich matek i ich rodzin, wierzących czy nie, które doznają cierpień podczas rodzenia i wychowywania dzieci. 8

9 ROZDZIAŁ 4. KARTA PRAW MATEK W PRAKTYCE Dla właściwego stosowania Karty istotne wydaje się zwrócenie uwagi na kilka dodatkowych zagadnień. Chodzi mianowicie o: prawo do życia, pomocniczość, solidarność oraz dobro wspólne. 4.1 Prawo do życia, pomocniczość, solidarność i dobro wspólne. Prawo do życia Życie cielesne należy uznać za podstawowe dobro - warunek wszystkich pozostałych dóbr na ziemi. 14 Przykazanie nie zabijaj ma absolutną wartość kiedy odnosi się do niewinnych osób, szczególnie w przypadku słabych i bezbronnych istot ludzkich. Jeśli chodzi o prawo do życia, każda osoba ludzka jest równa w stosunku do innych. Przed normą moralną, która zabrania bezpośredniego zabierania życia niewinnej osobie ludzkiej osoby trzeba podkreślić, że nie ma przywilejów ani wyjątków dla nikogo 15. Pomocniczość A chociaż prawdą to jest i rzeczą przez dzieje stwierdzoną, że dla zmienionych warunków wiele zadań, które dawniej mniejsze spełniały jednostki społeczne, obecnie już tylko związki wielkie mogą dokonać, niewzruszoną przecież pozostanie najwyższa zasada filozofii społecznej, której ani podważać, ani osłabiać nie wolno: jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować i przekazywać społeczności tego, co jednostki te z własnej inicjatywy i własną mogą wytworzyć pracą 16 Solidarność Nie jest więc ona tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich 17 Dobro wspólne Z coraz ściślejszej zależności wzajemnej, z każdym dniem ogarniającej powoli cały świat wynika, że dobro wspólne - czyli suma warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągać pełniej i łatwiej własną doskonałość - staje się dziś coraz bardziej powszechne i pociąga za sobą prawa i obowiązki, dotyczące całego rodzaju ludzkiego. Każda grupa społeczna musi uwzględnić potrzeby i słuszne dążenia innych grup, co więcej, dobro wspólne całej rodziny ludzkiej Prawa matek w praktyce Organizacja MaterCare International rozwinęła model podstawowej opieki położniczej przeznaczony w szczególności dla krajów rozwijających się, by przybliżyć opiekę 9

10 zdrowotną społecznościom wiejskim. Ten model uwzględnia prawa matek, w szczególny sposób odnosi się do położniczych przyczyn zachorowalności i umieralności, ale uwzględnia również inne okoliczności: brak odpowiednich warunków, wykształconego personelu, transportu, komunikacji i fatalny stan dróg. W tym modelu harmonijnie zapewnia się: opiekę medyczną, szkolenie, badania naukowe oraz wsparcie. Członkowie miejscowej społeczności, szczególnie kobiety będą bezpośrednio współuczestniczyć w procedurach opieki położniczej. Nasz model może być stosowany w każdym kraju, gdzie występują podobne okoliczności. 4.3 Plan Marshalla dla matek Plan Marshalla powstał w 1947 roku jako odpowiedź na zniszczenie Europy po II Wojnie Światowej i jako zabezpieczenie przed tyranią sowieckiego komunizmu. W XXI wieku zdrowie matek w większości krajów rozwijających się jest w katastrofalnym stanie, macierzyństwo jest tam zagrożone nową formą tyranii, kulturą śmierci. Potrzebna jest nowatorska,, aktywna i odważna odpowiedź. Proponujemy innego rodzaju Plan Marshalla. Mógłby on być skierowany do matek, by zapewnić im opiekę medyczną, do której mają prawo. Taki plan wymagałby funduszy, organizacji oraz przede wszystkim zaangażowania. Kierujemy swój apel do wszystkich, Kościoła i ludzi dobrej woli, prosimy o upowszechnienie tej Karty i o współpracę, by zapewnić przełożenie zawartych w niej słów na praktykę w służbie matkom, ich dzieciom i rodzinom. 1 KKK Gaudium et Spes, 14; Jan Paweł II, Veritatis splendor, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kompendium nauki społecznej Kościoła, KKK Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jan Paweł II, Christifideles Laici, Jan Paweł II, Mulieris Dignitatem, Ibid., Ibid., Ibid. 12 Ibid Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Kongregacja Nauki Wiary, De abortu procurato, 9 15 Jan Paweł II, Ewangelium Vitae, 57; Veritatis splendor, Pius XI, Quadragesimo Anno 17 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Gaudium et Spes, 26;

11 MaterCare International (MCI) is an organization of Catholic obstetricians and gynaecologists dedicated to the care of mothers and babies, both born and unborn, through new initiatives of service, training, research, and advocacy, which are designed to reduce the tragically high rates of maternal mortality, morbidity, and abortion. MCI s mission is to serve the Culture of Life where it is most at risk- in those crisis areas and hotspots where mothers and their children, born and unborn, are neglected or abandoned outright. MaterCare International is registered in Canada, the United States, Poland, and Australia MaterCare International is the Obstetrical Division of the World Federation of Catholic Medical Associations (FIAMC) MaterCare International is an NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC) MaterCare International 8 Riverview Avenue St. John s, Newfoundland Canada A1C 2S5 Telephone: (709) Fax: (709) Website: Copyright 2012 Permission granted for unlimited use. Credit required. 11

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 4(59) 2012

ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 4(59) 2012 ROCZNIKI TEOLOGII MORALNEJ Tom 4(59) 2012 KS. MARIAN POKRYWKA RODZINA SZKOŁA Integralna koncepcja człowieka domaga się, aby był on postrzegany w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem

Bardziej szczegółowo

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 1 Autorzy 4 7 13 Wstęp Populacja małych dzieci w Polsce Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje Polska rodzina w ciąży 1. Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży,

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet Światowa Federacja Luterańska Departament Misji i Rozwoju Komisji ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet Plan działania dla Kościołów Tłumaczenie: Agnieszka Godfrejow-Tarnogórska

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Polityka Zdrowotna VI PAźDZIERNIK 2006 Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Adresy do korespondencji: 1. 00-669 Warszawa, ul. E. Plater 9/11 III p., tel. (022) 628 99 30, fax (022) 628

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI BIBLIOGRAFIA 1. Aktualne dane statystyczne o kobietach, oprac. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1999 r. 2. Dane Centrum Organizacji i Ekonomii Służby

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM

ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM ENCYKLIKA LAUDATO SI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM 1. Laudato si, mi Signore Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu

Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu dr Elżbieta Wójcik Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu Pojęcie naturalność ma dla większości ludzi wydźwięk pozytywny i sympatyczny, podczas gdy pojęcie prawo naturalne w odniesieniu do człowieka

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo