W służbie dzieciom. Przemoc wobec dzieci - opinie i postawy służb i instytucji społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W służbie dzieciom. Przemoc wobec dzieci - opinie i postawy służb i instytucji społecznych"

Transkrypt

1 Sabina Nikodemska Rok: 2002 Czasopismo: Niebieska Linia Numer: 2, 19 Jesienią 2001 roku na terenie gminy Warszawa-Włochy, przeprowadzono badanie, którego celem było poznanie postaw pracowników różnych instytucji i służb społecznych wobec zjawisk określanych terminem "krzywdzenie dzieci". Badaniem objęte zostały cztery grupy zawodowe, łącznie 156 osób, w tym pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, policjanci oraz strażnicy miejscy i nauczyciele gimnazjów z terenu gminy. Respondenci audytoryjnie odpowiadali na 118 pytań. Podczas badania chcieliśmy czy uznają oni ten problem za realnie istniejący, jak oceniają jego skalę i konsekwencje oraz czy przyzwalają na zewnętrzną kontrolę zachowań rodziców wobec dzieci. Zakładaliśmy, iż poznanie opinii pracowników tych służb pozwoli lepiej rozumieć i przewidywać ich zachowania wobec przypadków krzywdzenia dzieci. Informacje uzyskane w ramach ankiety pozwoliły ocenić, czy opinie te zależą od roli zawodowej respondentów, czy też cech takich, jak płeć lub staż pracy. Kolejnym celem badań było poznanie ich doświadczeń zawodowych dotyczących tego problemu. Wśród osób badanych było 55% kobiet i 45% mężczyzn, najwięcej osób stosunkowo młodych, w przedziale wieku lat (41%), zaś najmniej w wieku przedemerytalnym, powyżej 55 roku życia (8%). Istotnym czynnikiem, mogącym wpływać na postawy wobec problemu krzywdzenia dzieci i przemocy domowej mogła być osobista sytuacja rodzinna respondentów. Dlatego też pytaliśmy o stan cywilny oraz o posiadane dzieci. Okazało się, że co trzecia osoba w badanej grupie pozostaje w związku małżeńskim; osoby zamężne lub żonate stanowiły 72%. 10% wszystkich respondentów byli to młodzi, nieżonaci policjanci. Aż 76% respondentów posiadało przynajmniej jedno dziecko. Podobnie jak w poprzednim przypadku ponad połowę bezdzietnych stanowili policjanci. Zobacz krzywdę! Pierwsza część pytań ankiety dotyczyła częstotliwości dostrzegania różnych form krzywdzenia dzieci przez rodziców oraz problemu narastania tego zjawiska i jego nagłośnienia w środkach masowego przekazu. Zdaniem połowy badanych (53%) sytuacje związane z krzywdzeniem dziecka przez rodziców powinny być regulowane przez prawo; tak uważa aż 70% pracowników socjalnych. Z drugiej zaś strony ponad połowa badanych (56%) sądzi, że surowe kary fizyczne nie są częstym przypadkiem w polskich rodzinach. Blisko 28% uważa, że codzienne ubliżanie dziecku i poniżanie go na różne sposoby, jest poważnym problemem społecznym; dużo większa grupa (53%) jest przekonana, że sytuacje takie są sporadyczne (zdecydowanie w większym stopniu o częstym występowaniu przemocy psychicznej wobec dzieci są przekonani pracownicy pomocy społecznej oraz policjanci niż pracownicy pozostałych służb społecznych). Około 43% wszystkich respondentów uważa, że zaniedbanie dziecka w postaci braku troski o jego higienę, odzież i odżywianie to częsty problem; niewiele mniej liczna grupa (40%) twierdzi, 1 / 5

2 że przekonanie takie nie ma podstaw w naszej rzeczywistości społecznej. Prawie 60% badanych sądzi, że brak zainteresowania dziećmi, tym w jaki sposób spędzają czas, jakie mają kłopoty, o czym myślą, marzą, jest często spotykanym problemem w kontaktach rodzice -dzieci; w najmniejszym stopniu o braku zainteresowania dziećmi ze strony swoich rodziców przekonani są pracownicy OPS (40%), zaś w największym pracownicy straży miejskiej (84%). Ponad połowa ankietowanych (62%) jest zdania, że problem złego traktowania dzieci w rodzinie nasila się w ostatnich, minionych latach; co czwarty respondent (25%) twierdzi, iż zjawisko to nie wykazuje tendencji wzrostowej. Zdecydowana większość badanych (78%) uważa, że sprawie seksualnego wykorzystywania dzieci w rodzinie nie poświęca się wystarczająco dużo czasu w publikacjach, programach telewizyjnych, kampaniach informacyjnych; tylko 10% badanych sądzi, że problem jest nadmiernie nagłaśniany przez media. To czego nie widać Kolejne pytania ankiety miały na celu dostarczenie informacji o tym, jak często w przekonaniu badanych stosowanie kar fizycznych wobec dziecka lub jego poniżanie prowadzi do urazów fizycznych lub emocjonalnych. O tym, że efektem kar fizycznych są zranienia, sińce i złamania, jest przekonana zdecydowana większość badanych; około 35% uważa, iż do urazów tego rodzaju dochodzi często, a tylko 9% zakłada, że w wypadku stosowania tego typu kar nigdy nie pojawiają się widoczne skutki. Większą rolę przypisują oni konsekwencjom przemocy emocjonalnej, traktując je jako bardziej trwałe uszkodzenia emocjonalnej sfery funkcjonowania dziecka. Najbardziej bezkompromisowi w myśleniu o szkodach, jakie może wyrządzić przemoc zarówno fizyczna, jak i emocjonalna, są pracownicy pomocy społecznej. Najwięcej wątpliwości dotyczących tej kwestii pojawia się u policjantów. Kiedy wolno bić? Prawie połowa badanych (około 40%) twierdzi, że dziecko zasługuje na lanie, gdy popełni drobną kradzież. Co trzecia osoba (34%) jest zdania, że również wówczas, gdy dziecko pije alkohol, a co czwarta osoba (25%) - gdy okazuje brak szacunku swoim rodzicom. W dalszej kolejności badani są skłonni przyznać rodzicom prawo do bicia dzieci w sytuacji, gdy te palą papierosy (18%), wagarują (16%) lub kłamią (12%). Najczęściej przekonani o słuszności kary fizycznej w wymienionych okolicznościach są policjanci. Najmniej skłonnymi do karania dzieci biciem okazują się pracownicy pomocy społecznej; ta grupa zawodowa jest przekonana, że nie można karać dzieci laniem w okolicznościach takich jak: kłamstwo, złe oceny w szkole, zniszczenie cennej rzeczy, ubrania, niesłuchanie rodziców, ale już co czwarty pracownik OPS usprawiedliwiłby bicie dziecka, gdy pije ono alkohol lub ukradnie drobną rzecz. Kiedy interweniować? Zdecydowana większość badanych uznała, że sytuacje domagające się interwencji ze strony osób obcych to przede wszystkim wykorzystywanie seksualne dziecka w domu (95%) oraz wszelkiego rodzaju zaniedbania podstawowych jego potrzeb. Większość respondentów przyznaje obcym prawo do ingerowania w sytuacji, gdy dziecko jest w domu głodzone (96%), brudne (85%), nie ma właściwej opieki i całe dni spędza poza domem (84%), a także gdy 2 / 5

3 rodzice wulgarnie odnoszą się do dziecka, obrzucając je wyzwiskami (86%). Zdecydowana większość poparła również konieczność interwencji wobec stosowania ciężkich kar fizycznych typu bicie pasem lub innymi przedmiotami (65%). Natomiast tylko 15% uznało, że interwencji wymagają okoliczności, w których dziecko jest karcone przez rodzica klapsem. Doświadczenia Najczęstszymi przypadkami, z którymi spotykają się ankietowani, to dzieci zaniedbane, brudne, niedożywione, nieleczone; z sytuacjami takimi zetknął się prawie co drugi badany. Zaniedbanie dziecka jest znanym faktem dla 53% policjantów, 26% pracowników służby zdrowia, 55% pracowników pomocy społecznej i 47% strażników miejskich. Oprócz zaniedbania stosunkowo często spotykaną w doświadczeniu zawodowym badanych formą krzywdzenia dziecka jest poważne krzywdzenie emocjonalne (odrzucanie dziecka, zastraszanie go); z takimi sytuacjami spotkał się co trzeci ankietowany, w tym; ponad połowa - 54% - policjantów, 11% pracowników służby zdrowia, 55% pracowników OPS i 21% pracowników straży miejskiej. Tylko co czwarta osoba badana (27%) w ciągu minionego roku spotkała się w swojej pracy zawodowej z przypadkami przemocy fizycznej wobec dzieci, w tym 50% policjantów, 6% pracowników służby zdrowia, 50% pracowników OPS i 10% pracowników straży miejskiej. Z przypadkami wykorzystywania seksualnego zetknęło się w ciągu minionego roku 15% ankietowanych; przypadki te trafiały najczęściej do policjantów (34%), pracowników służby zdrowia (11%) i pracowników socjalnych (10%). Z tego rodzaju problemami nie mają na ogół do czynienia pracownicy straży miejskiej; stosunkowo najczęściej sytuacje dotyczące krzywdzenia dzieci w rodzinie znane są policjantom i pracownikom placówek opieki społecznej. Czy ankietowani pracownicy różnych instytucji społecznych podejmują interwencję wobec dzieci krzywdzonych w rodzinie? Tylko 28% badanych twierdzi, że tak, nieco więcej niż drugie tyle (32%) - że nigdy. Najbardziej skłonni do działania są pracownicy socjalni i strażnicy miejscy, natomiast blisko połowa ankietowanych pracowników służby zdrowia nigdy nie podjęła w takich okolicznościach żadnej interwencji. Duże zróżnicowanie można zaobserwować w grupie pracowników policji - część z nich interweniuje zawsze (38%), część tylko czasami (27%), ale co czwarty policjant przyznaje, że mimo znanych faktów nie interweniuje w ogóle (23%). Kto naprawdę pomaga? Około 14% ankietowanych uważa, że policjanci wcale nie pomagają dzieciom źle traktowanym w rodzinie. Najbardziej krytyczni wobec pracy policjantów są strażnicy miejscy - co czwarty z nich sądzi, że policja nie pomaga w takich sytuacjach w ogóle. Pomoc niesiona takim dzieciom przez lekarzy została przez ankietowanych oceniona gorzej niż interwencje policyjne; około 20% ankietowanych przyznało, że lekarze pomagają, w grupie tej jednak nie było nikogo z pracowników pomocy społecznej i straży miejskiej. Najbardziej krytycznie pomoc lekarzy oceniają przedstawiciele opieki społeczne - co czwarty z nich jest skłonny oceniać pracowników służby zdrowia jako biernych wobec tego problemu. Około 12% ankietowanych uważa, że pracownicy socjalni wcale nie pomagają dzieciom krzywdzonym; prawie połowa (43%) sądzi jednak, że osoby pracujące w OPS niosą pomoc i jest ona skuteczna; najbardziej krytyczni w swojej ocenie są policjanci - aż 23% z nich uważa, że pracownicy socjalni nie pomagają wcale. 3 / 5

4 Blisko 13% ankietowanych jest zdania, że nauczyciele są tą grupą zawodową, która wcale nie angażuje się w niesienie pomocy dzieciom krzywdzonym w rodzinie; najbardziej krytyczni wobec działań nauczycieli są strażnicy miejscy. Policjanci (46%), strażnicy miejscy (36%) i pracownicy OPS (40%) niewiele wiedzą na temat interwencji podejmowanych w środowisku szkoły. Co trzeci badany jest przekonany, że wiele dzieci cierpi z powodu przemocy i wykorzystywania w rodzinie, ponieważ ludzie nie reagują na to, że są one krzywdzone. Opinię tę w największym stopniu podzielają lekarze (86% odpowiedzi "raczej tak" i "zdecydowanie tak" łącznie). Nawet połowa badanych nie jest przekonana o skuteczności obecnej oferty pomocy dzieciom krzywdzonym w rodzinie. O możliwościach pomocy instytucjonalnej są najbardziej przekonani policjanci (46%), zaś najmniej - pracownicy straży miejskiej (21%). Aż 74% pracowników straży miejskiej (to jest co trzecia osoba) twierdzi, że nie ma współpracy między różnymi instytucjami mogącymi interweniować w przypadkach krzywdzenia dzieci. Podobne przekonanie dzieli 60% pracowników OPS i połowa spośród badanych lekarzy (54%) oraz policjantów. O możliwości zapobiegania przemocy domowej jest przekonana połowa badanych (54%); najbardziej pracownicy służby zdrowia (60%), a najmniej policjanci (42%). Ankietowani bardzo krytycznie oceniają możliwości prawnej pomocy dzieciom krzywdzonym w naszym kraju; jedynie 15% z nich uznaje, iż polski system prawny we właściwy sposób reguluje możliwości i formy interwencji; największymi optymistami są tu policjanci (19% ocenia regulacje jako raczej właściwe), najbardziej krytyczni zaś są pracownicy socjalni (nikt z tej grupy nie uznaje funkcjonalności istniejących praw). Mimo tak negatywnej oceny systemu prawnego w zakresie omawianej problematyki, niewielu badanych potrafi wskazać na luki prawne bądź nieodpowiednie regulacje, utrudniające pomoc dzieciom krzywdzonym. Wnioski Porównując przekonania różnych grup zawodowych na temat rozmaitych form krzywdzenia dzieci, widać jasno, że pracownicy poszczególnych służb dostrzegają przede wszystkim te aspekty problemu, z którymi spotykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Planując działania szkoleniowe pracowników różnych służb społecznych należałoby pokazywać zjawisko przemocy i krzywdzenia w szerokim aspekcie.. Warto więc myśleć o szkoleniach w zespołach interdyscyplinarnych, które będą bardziej skuteczne niż specjalistyczna edukacja dla przedstawicieli poszczególnych instytucji. Więcej o programie badawczym dotyczącym przemocy domowej Więcej na temat badań nad populacją osób pomagających Więcej na temat programów badawczych realizowanych dla gmin 4 / 5

5 5 / 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. Spis treści: str. Wstęp... 3 I. Działania określone

Bardziej szczegółowo

Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych

Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Gmina Zelów 2012 Wykonawca: DIALOG Centrum Edukacji i Profilaktyki 30-069 Kraków ul. Smoluchowskiego 8/24 Spis treści Rozdział I - Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nowy Tomyśl 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Spis treści 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści... 2 Rozdział I - Metryka miasta

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sulechów 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I - Metryka gminy Podkowa Leśna...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Tomice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gmina Długołęka. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. przemoc w rodzinie i cyberprzemoc

Gmina Długołęka. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. przemoc w rodzinie i cyberprzemoc Gmina Długołęka Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przemoc w rodzinie i cyberprzemoc Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków 2012 1 Spis treści Charakterystyka gminy w kontekście zasobów pomocnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sandomierz 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Andrychów 2013

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Andrychów 2013 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Andrychów 2013 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Gorlice 2014 1 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE.

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.;

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/82/2012 PRZEMOC I KONFLIKTY W DOMU

Warszawa, czerwiec 2012 BS/82/2012 PRZEMOC I KONFLIKTY W DOMU Warszawa, czerwiec 2012 BS/82/2012 PRZEMOC I KONFLIKTY W DOMU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 165/2014 OPINIE O BŁĘDACH MEDYCZNYCH I ZAUFANIU DO LEKARZY

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 165/2014 OPINIE O BŁĘDACH MEDYCZNYCH I ZAUFANIU DO LEKARZY Warszawa, grudzień 204 ISSN 2353-5822 NR 65/204 OPINIE O BŁĘDACH MEDYCZNYCH I ZAUFANIU DO LEKARZY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 stycznia 204 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień

Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień Życie jest lżejsze, gdy obok masz kochającą rodzinę...2 Spis treści insp. Karol Szwalbe Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci...3 Przemoc domowa jako jedno z

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży.

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nowe formy przestępstw cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Prawne narzędzia interwencji w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie

Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Kępno we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie

Bardziej szczegółowo