Raport dotyczący przeprowadzonych zmian w aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport dotyczący przeprowadzonych zmian w aplikacji"

Transkrypt

1 Łukasz Dobrodziej Warszawa, Jakub Madkowiak Raport dotyczący przeprowadzonych zmian w aplikacji Optymalizacja wydajnościowa Operacjami wykazującymi znaczący czas wykonywania się są grupowe operacje SNMP: odświeżanie wizualizacji i weryfikacja konfiguracji. Do tej pory, były one realizowane poprzez sekwencyjne wykonywanie zapytao SNMP. Wprowadzenie wielowątkowego wykonywania zapytao SNMP pozwoliło osiągnąd dużo lepszą wydajnośd wykonywania ww. operacji. Równoległe wykonywanie zapytao SNMP znacznie skraca czas oczekiwania na odświeżenie wizualizacji i weryfikacje konfiguracji, co przekłada się na poprawie komfortu pracy z aplikacją. 1. Odświeżanie wizualizacji. Dla każdego routera pobierane są dane wymagane do wizualizacji (stan interfejsów, przydzielone adresy IP, numery ASN). Odświeżenie występuje w chwili użycia przycisku Odśwież. Dotychczasowa złożonośd obliczeniowa: Złożonośd tego działania jest klasy: Ө (N * P), gdzie N liczba routerów, P liczba zapytao wymagana do pobrania podstawowej konfiguracji jednego routera Obecna złożonośd obliczeniowa: Złożonośd tego działania jest klasy: Ө (P) Skrócenie czasu dla przykładowego laboratorium: Przed zmianą: 5 s Po zmianie: 1,5 s Uniezależnienie czasu wykonywania tego działania od liczby routerów gwarantuje skalowalnośd aplikacji i pozwala na przeprowadzanie przy jej użyciu bardziej skomplikowanych scenariuszy laboratoryjnych. Dodatkową korzyścią jest skrócenie czasu zawieszenia aplikacji w przypadku, gdy

2 istnieją problemy z komunikacją SNMP (wówczas czas wykonywania zapytania jest równy wartości parametru timeout, ustawionej dla konkretnego typu zapytania SNMP). 2. Weryfikacja wykonania laboratorium. Dla każdego routera wykonywane są zapytania potrzebne do przeprowadzenia testów, które mają na celu sprawdzenie poprawności konfiguracji. Weryfikacja występuje w chwili użycia przycisku Verify. Dotychczasowa złożonośd obliczeniowa: Złożonośd tego działania wynosi: (x) (i) T xi,gdzie T xi złożonośd i tego testu dla routera x. Obecna złożonośd obliczeniowa: Złożonośd tego działania wynosi: max (x, i) (T xi ), gdzie T xi złożonośd i tego testu dla routera x. Skrócenie czasu dla przykładowego laboratorium: Przed zmianą: 40 s Po zmianie: 3 s Uniezależnienie złożoności tego działania od liczby routerów i od liczby testów na routerze daje w efekcie znaczny zysk wydajności czasowej. Obecna złożonośd czasowa, zależna wyłącznie od czasu wykonania najdłuższego sprawdzenia SNMP, zapewnia, że rozwiązanie będzie bardzo wydajne dla wszystkich scenariuszy laboratoryjnych. Przebudowa struktury klas Konieczną zmianą przed wprowadzaniem zmian funkcjonalnych do aplikacji było uporządkowanie struktury klas. W poprzedniej wersji programu, znacząca większośd logiki aplikacji była zawarta w klasie MainWindow. Rozbudowane panele np. prezentujący wizualizację scenariusza laboratoryjnego, panel zawierający drzewo MIB, konsola, panele informacyjne i funkcjonalne (RouterInfo, InterfaceInfo, Traceroute, SNMPInfo), były częścią klasy MainWindow. Naszym pomysłem było wyniesienie paneli do osobnych klas dziedziczących po klasie Panel. Dzięki temu zabiegowi znacząco zmniejszyła się objętośd klasy głównej MainWindow, a funkcjonalności związane z działaniami w obrębie danego panelu są pogrupowane w oddzielnych klasach. Z powodu podobieostwa paneli informacyjnych/funkcjonalnych, pod względem ich reprezentacji w graficznym interfejsie użytkownika i przeznaczenia, powstał pomysł utworzenia klas FunctionalPanel i FunctionalRow. Wszystkie panele informacyjne i funkcjonalne są teraz obiektami klasy FunctionalPanel agregującymi obiekty klasy FunctionalRow. Panele te są tworzone dynamicznie, mogą zawierad dowolną ilośd wierszy (obiekty klasy FunctionalRow), w których umieszczane są kontrolki w postaci przycisków, pól tekstowych i pól edytowalnych. Podstawową korzyścią wynikającą z istnienia klas FunctionalPanel i FunctionalRow, jest możliwośd łatwego tworzenia nowych paneli, które będą musiały powstawad w celu obsługi przez program innych protokołów niż przewidziane w pierwszej wersji aplikacji. Kolejnym udogodnieniem, jest brak konieczności umieszczania kontrolek i paneli ręcznie (z poziomu GUI Designer). Obecnie panele FunctionalPanel są wdokowane w ustawione statycznie panele. Obecną struktura klas reprezentuje poniższy rysunek. Na rysunku wyróżniono nowoutworzone klasy.

3 Rys. 1. Diagram klas Interfejs graficzny obecnej wersji aplikacji został zaprezentowany na Rys. 2. Zaznaczono i opisano na nim wydzielone do osobnych klas panele. Na zrzucie ekranu widoczny jest również nowopowstały panel funkcjonalny ScenarioPanel służący do wczytywania i zapisywania scenariuszy laboratoryjnych bez konieczności ponownego uruchomienia/kompilacji programu. Rys. 2. Interfejs graficzny aplikacji

4 Format danych wejściowych Aplikacja wczytuje z pliku następujące dane wejściowe: Topologię sieci wykorzystanej w laboratorium (routery oraz łącza), informacje potrzebne do komunikacji z routerami przez telnet i SNMP, nazwy oraz współrzędne routerów wykorzystywane w wizualizacji scenariusza, definicje testów do weryfikacji przeprowadzonej konfiguracji. W poprzedniej wersji aplikacji wszystkie powyższe informacje były zapisane w jednym pliku, który był jednocześnie plikiem wejściowym definiującym scenariusz dla emulatora Dynamips (plik z rozszerzeniem.net). Informacje dodatkowe niezgodne ze składnią emulatora umieszczane były za znakami komentarza. Aby uporządkowad dane wejściowe i umożliwid ich łatwiejsza edycję dokonaliśmy podziału danych na plik.net definiujący scenariusz przeznaczony wyłącznie dla emulatora Dynamips oraz plik.xml zawierający wszystkie niezbędne informacje przeznaczone dla aplikacji. Z powyższymi zmianami wiąże się możliwośd wczytywania scenariuszy (zarówno w formacie.xml jak i.net) w trakcie pracy aplikacji, a także możliwośd eksportowania danych do formatu.xml. 1. Plik wejściowy emulatora Plik z rozszerzeniem.net zawiera wyłącznie informacje interpretowane przez emulator i nie jest potrzebny do uruchomienia aplikacji. Zawiera definicje emulowanych routerów oraz połączeo. Po dokonaniu eksportu konfiguracji przechowuje również konfiguracje routerów. Poniżej przedstawiony jest przykładowy plik z zapisem scenariusza laboratorium przeznaczony dla emulatora Dynamips: [localhost] [[7200]] image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-jk9o3s-mz.124-7a.image npe = npe-400 ram = 160 [[ROUTER R1]] s1/0 = R2 s1/0 s1/1 = R3 s1/1 f0/0 = SW1 1 configuration = IQp2ZXJzaW9uIDEyLjQKc2VydmljZSB0a( ) [[ROUTER R2]] s1/1 = R4 s1/1 f0/0 = SW1 3 configuration = IQp2ZXJzaW9uIDEyLjQKc2VydmljZSB0a( ) [[ROUTER R3]] s1/0 = R4 s1/0 f0/0 = SW1 4 configuration = IQp2ZXJzaW9uIDEyLjQKc2VydmljZSB0a( ) [[ROUTER R4]] f0/0 = SW1 5

5 configuration = IQp2ZXJzaW9uIDEyLjQKc2VydmljZSB0a( ) [[ethsw SW1]] 1 = access 1 2 = access 1 NIO_gen_eth:\Device\NPF_{9D3FA9E6-AEC5-46CD D9126} 3 = access 1 4 = access 1 5 = access 1 2. Plik wejściowy aplikacji Plik z rozszerzeniem.xml przechowuje informacje wymagane do działania aplikacji. Składnia XML pozwala na łatwą edycję danych, co jest szczególnie ważne przy definiowaniu testów wykorzystywanych do weryfikacji dwiczenia. Podczas tworzenia nowego scenariusza można posłużyd się dowolnym edytorem plików.xml, aby uprościd dodawanie nowych testów i wypełnianie wartości atrybutów. Poniżej przedstawiono przykładowy plik wejściowy aplikacji: Rys. 3. Plik wejściowy aplikacji w formacie XML Plik rozpoczyna się podstawowymi informacjami dotyczącymi scenariusza laboratoryjnego. Podane są nazwa, wersja, autorzy, data powstania oraz opis laboratorium. Następnie opisane są routery wchodzące w skład sieci laboratoryjnej. Każdy router charakteryzowany jest przez swoją nazwę, współrzędne X i Y określające położenie routera na wizualizacji oraz informacje potrzebne do komunikacji z danym routerem z wykorzystaniem protokołów telnet i SNMP (adres IP interfejsu

6 routera wykorzystywanego do komunikacji, port SNMP, community oraz port telnet). Każdy router zawiera dwie listy: Lista łączy. Każde łącze zdefiniowane jest przez interfejs danego routera oraz adres IP i interfejs routera do którego prowadzi łącze. Lista testów weryfikacyjnych. Test określany jest przez nazwę, obiekt, na którym jest wykonywany (router lub interfejs), typ zapytania SNMP (get lub gettable), identyfikator OID oraz opis testu. Test zawiera również listę sprawdzanych par: numer atrybutu - oczekiwana wartośd (w przypadku tabel numery atrybutu są numerami kolumn). 3. Opcja zapisu/odczytu Plik wejściowy aplikacji zawiera częśd informacji zawartych w pliku wejściowym emulatora Dynamips (routery, nazwy routerów, łącza). Aby uprościd proces generowania pliku.xml dostępna jest opcja wczytania pliku wejściowego emulatora.net (z samym scenariuszem lub według dawnej składni z informacjami dodatkowymi w formie komentarzy) oraz zapisu wczytanych informacji do pliku.xml zgodnego z nową konwencją. Dzięki temu po zdefiniowaniu scenariusza laboratoryjnego dla emulatora Dynamips możemy w prosty sposób uzyskad szkielet pliku zawierający podstawowe informacje przeznaczone dla aplikacji. Do aplikacji dodano również panel pozwalający na wielokrotne wczytywanie plików wejściowych różnych scenariuszy (z formatu.xml lub dawnego wzbogaconego.net) bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji.

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 8.2

WEBCON Business Process Suite 8.2 WEBCON Business Process Suite 8.2 Podsumowanie zmian i nowych funkcjonalności Data publikacji: 18.06.2015. Wraz z wydaniem wersji 8.2 systemu WEBCON BPS wprowadzamy szereg nowych funkcjonalności i usprawnień

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo