Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number Praca poglądowa Review Article Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej Criminal liability for medical errors in laboratory diagnostics Anna Augustynowicz 1, Iwona Wrześniewska-Wal 1, Aleksandra Czerw 2, Dominik Olejniczak 2 1. Szkoła Zdrowia Medycznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 2 Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono problematykę odpowiedzialności karnej diagnosty laboratoryjnego w razie popełnienia błędu medycznego. Podano definicję błędu medycznego oraz wyróżniane w literaturze prawniczej jego rodzaje. Dla lepszego zobrazowania podjętej tematyki krótko scharakteryzowano poszczególne rodzaje błędów. Przykładowo wskazano także nieprawidłowości, które mogą mieć miejsce w toku wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjne a są błędami medycznymi. Summary In present article there has been shown an issue of laboratory diagnostician s liability in case of committing medical malpractice. The text contains a definition of medical malpractice and its different kinds that can be found in law literature. For better understanding of subject matter, the article presents short characteristics of each kinds of malpractice. For instance, there have been pointed out abnormalities that may take place while performing the profession of laboratory diagnostician and they are called medical malpractice. Słowa kluczowe: błędy medyczne, diagnosta laboratoryjny, odpowiedzialność karna Key words: medical malpractice, laboratory diagnostician, liability Wstęp Gdy Hipokrates układał przysięgę lekarską istniała tylko prosta relacja pacjent lekarz. Leczenie polegało na przyjmowaniu leków lub zabiegach leczniczych, które chory czy lekarz wykonywali bez współudziału innych osób. Wraz z postępem medycznym sytuacja uległa zmianie. Powstały szpitale, instytuty czy wreszcie kompleksy klinik lub przychodni. W konsekwencji poszerzył się krąg osób zaangażowanych w proces leczenia czy konsultacji medycznej [1]. Dziś pacjent, zarówno w ramach lecznictwa szpitalnego jak i ambulatoryjnego, najczęściej ma do czynienia z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym lekarzem, pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, psychologiem, dietetykiem, rehabilitantem i innymi osobami uczestniczącymi w tym procesie. Rolę diagnosty laboratoryjnego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym akcentuje ustawa o diagnostyce laboratoryjnej [2]. W art. 27 tej ustawy czytamy: Diagnosta laboratoryjny bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii ( ). Do tej kwestii nawiązuje także 6 Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego stanowiąc, iż diagnosta laboratoryjny dąży do uzyskania wiarygodnych wyników badań i dokonuje ich interpretacji dla potrzeb diagnostycznych, leczniczych, sanitarno-epidemiologicznych i profilaktycznych. Udział diagnosty laboratoryjnego w podejmowanym wobec pacjenta postępowaniu medycznym może polegać przede wszystkim na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej (art. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). W ramach wykonywanych czynności diagnostyki laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny jest uprawniony do oceny jakości i wartości diagnostycznej badania oraz laboratoryjnej interpretacji wyniku badania. Są to szczególnie istotne informacje. Ułatwiają bowiem klinicyście podjęcie decyzji co do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec pacjenta [3]. Nie ma także przeszkód prawnych by diagnosta laboratoryjny, mając wiedzę na temat najnowszych metod prowadzenia badań laboratoryjnych i ich wiarygodności, służył lekarzowi swoją wiedzą i doświadczeniem co do zakresu zlecanych badań. Diagnosta laboratoryjny jest także uprawniony do pobrania materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych (art. 6b ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). Zaangażowanie w proces diagnozy i terapii profesjonalistów różnych dziedzin ma swoje dalsze konsekwencje. Osoby te bowiem odpowiadają za prawidłowość wykonanych przez 411

2 Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej siebie procedur. A w konsekwencji są współodpowiedzialni za rezultat prowadzonego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Błąd popełniony w toku tego postępowania może mieć istotne konsekwencje dla stanu zdrowia pacjenta. Może się także wiązać z odpowiedzialnością prawną osób udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentowi, tj. odpowiedzialnością karną, cywilną a w przypadku osób wykonujących określone zawody medyczne także odpowiedzialnością zawodową. W konsekwencji odpowiedzialność prawna dotyczyć może nie tylko lekarza prowadzącego diagnozowanie i terapię pacjenta, ale również osób, które w toku udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych dopuściły się nieprawidłowości. Nieprawidłowości, które naraziły pacjenta na niebezpieczeństwo bądź też spowodowały negatywne konsekwencje dla jego stanu zdrowia. Powyższe rodzi pytanie czy nieprawidłowości w działaniach diagnosty laboratoryjnego, który bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii mogą być uznane za błędy medyczne? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przedstawienia definicji i wyróżnianych w literaturze prawniczej rodzajów błędów medycznych. I dalej jakie konsekwencje prawne, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawno karnych, może ponieść diagnosta laboratoryjny w razie ich popełnienia? Przy czym podkreślenia wymaga, że celem niniejszej pracy nie jest szczegółowa analiza błędów laboratoryjnych. Zagadnienia takie jak częstotliwość występowania błędów, ich wpływ na decyzje medyczne czy tez wielkość potencjalnego zagrożenia dla zdrowia pacjenta z punktu widzenia odpowiedzialności karnej nie będą miały znaczenia. Dla odpowiedzialności karnej, mającej zindywidualizowany charakter, znaczenie ma odpowiedź na pytanie czy i ewentualnie jaki wpływ w konkretnym przypadku miał błąd laboratoryjny na stan zdrowia pacjenta. W tej mierze rozstrzygnięcie przyniesie prowadzone postępowanie karne. Stąd też wszelkie podane poniżej przykłady błędów laboratoryjnych mają jedynie charakter edukacyjny. Chodzi tu o zobrazowanie podjętych kwestii karno prawnych. Definicja i rodzaje błędów medycznych Błąd medyczny może być popełniony na każdym etapie kontaktu z pacjentem. W uproszczeniu można wskazać, że o błędzie mówimy wówczas, gdy personel medyczny postąpi niezgodnie z zasadami wiedzy, nie dołoży koniecznej staranności, przekroczy swoje kompetencje, czyli gdy postępuje contra lege artem. Ujmując generalnie, osoby uczestniczące w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym obowiązuje zrobienie dla pacjenta, w konkretnej sytuacji, wszystkiego, co mogą i powinny. Rodzaj błędu i jego następstwa zależą od okoliczności, w jakich doszło do jego popełniania oraz skutku jaki jest jego następstwem. Albowiem ocenia się nie tylko formalnie błędne postępowanie, lecz także jego następstwa w postaci zagrożenia dla życia lub szkody na zdrowiu. Z drugiej strony popełnienie błędu nie musi oznaczać, że spowodował on powstanie szkody. Błędne bowiem postępowanie może nosić charakter tzw. błędu bezskutkowego. W literaturze prawniczej wyróżnia się błąd decyzyjny, wykonawczy, organizacyjny i opiniodawczy [4]. Błędem decyzyjnym są wszelkie niepoprawne decyzje, od których zależy rozpoznanie choroby oraz wybór terapii. Błąd decyzyjny może popełnić lekarz, ewentualnie w określonych przypadkach ratownik medyczny. Przy czym nie każdy. Tylko ten, od którego zależało postawienie rozpoznania i który zadecydował o wyborze terapii, względnie o dalszym postępowaniu z chorym. Błąd decyzyjny obejmuje więc przypadki nieprawidłowego rozpoznania, czego można było uniknąć, gdyby lekarz zastosował się do nakazów doktryny i wiedzy. Gdyby ich przestrzegał, mógłby poprawnie rozpoznać rodzaj schorzenia i zaplanować właściwe leczenie. Najczęściej do tego rodzaju błędu prowadzi złe zebranie wywiadu, mało wnikliwe lub niedbale zbadanie chorego, brak decyzji co do zlecenia wykonania koniecznych badań diagnostycznych np. laboratoryjnych, błędne odczytanie wyniku badań diagnostycznych [5]. Przy czym nie każda błędna interpretacja wyniku badania będzie przesądzała o tym, iż mamy do czynienia z błędem decyzyjnym. Chodzi tu o błędną interpretację, u źródeł której leży zignorowanie podstawowych zasad logicznego myślenia lub takiej, która odbiega od wypracowanych przez naukę medycyny i dotychczasową praktykę lekarską zasad wnioskowania w określonych przypadkach. Szczególnie istotne jest jednak to, że lekarz nie wysnuł odpowiedniego, logicznego wniosku. Czyli nie postawił właściwego rozpoznania, choć w danym przypadku było to możliwe. Brak właściwego rozpoznania skutkuje najczęściej zastosowaniem niewłaściwej bądź zbędnej terapii. Błąd decyzyjny jest tożsamy z wyróżnianym w literaturze przedmiotu przez niektórych autorów błędem diagnostycznym i terapeutycznym [5]. Błąd wykonawczy, nazywany również błędem technicznym, oznacza niepoprawne, niewłaściwe wykonanie pod względem technicznym świadczenia zdrowotnego. W odróżnieniu od błędu decyzyjnego, błąd wykonawczy może popełnić nie tylko lekarz, ale każdy fachowy pracownik opieki zdrowotnej udzielający świadczenia zdrowotnego. Czyli m.in. diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik analityki medycznej, rehabilitant. Potrzebę wyróżnienia tego rodzaju błędu dyktuje organizacja opieki zdrowotnej. Lekarz pracuje w zespole, korzysta z pomocy specjalistów z różnych dziedzin, w tym m.in. diagnostów laboratoryjnych. Lekarz ma obowiązek wiedzieć jaki jest cel zleconego badania laboratoryjnego, czego ma oczekiwać od wyniku zleconego badania. Jeżeli jednak zlecenie wydane było poprawnie i celowo, to na specjaliście wykonującym dane świadczenie zdrowotne, np. diagnoście laboratoryjnym wykonującym badanie laboratoryjne, lekarzu wykonującym badanie endoskopowe, spoczywa obowiązek poprawnego wykonania badania i tym samym odpowiedzialność za skutki popełnionego błędu. Czyli krótko mówiąc odpowiedzialność za wykonanie konkretnej czynności w ramach wspólnego zadania jakim jest postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wobec konkret- 412

3 nego pacjenta, spoczywa odrębnie na każdym specjaliście uczestniczącym w postępowaniu [4]. Błąd wykonawczy (techniczny) może występować w dwóch postaciach: błędu, u źródeł którego leży błąd sztuki medycznej oraz błędu spowodowanego zwykłą pomyłką lub zaniedbaniem. Pierwszy z nich może być stwierdzony na podstawie kryteriów czysto medycznych przez osobę mającą w tym względzie stosowną wiedzę. Natomiast zaniedbania i pomyłki powinny być oceniane jako niedopełnienie ze strony wykonującego czynność należytej staranności przy wykonywaniu swych funkcji [6]. Rozróżnienie to nie ma jednak większego znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej. Wystąpienie tak jednej, jak i drugiej z wymienionych form daje rezultat w postaci istnienia przesłanki odpowiedzialności prawnej osoby popełniającej błąd [5]. Nieprawidłowości w wykonaniu badań laboratoryjnych będą jedną z powszechniejszych postaci błędu wykonawczego. Błąd wykonawczy nastąpić może w toku wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej podejmowanych na podstawie zlecenia lekarskiego a także wykonywanych bez tego zlecenia tj. na życzenie pacjenta. Może on wystąpić w fazie przedanalitycznej, analitycznej i poanalitycznej. Oczywiście rodzi się pytanie o przykłady tego rodzaju błędów? Przykładem błędu wykonawczego w fazie przedanalitycznej zwanej również przedlaboratoryjną są czynności związane z pobraniem materiału. Płyny ustrojowe jako materiał do badań, są szczególnie narażone na wpływ wielu czynników, których zaistnienie może w sposób istotny zmienić wartość uzyskanego wyniku i wpływać na jego interpretację. Błędem tego rodzaju będzie pobranie materiału do badań z wkłucia centralnego, gdzie wcześniej podłączona była kroplówka z płynami infuzyjnymi, czy też pobranie materiału na badanie gazometrii krwi włośniczkowej u pacjentów hiperwentylowanych po wysiłku fizycznym (wejście po schodach np. na 3 piętro do laboratorium), kiedy to zwiększona ilość powietrza wnika do pęcherzyków płucnych, powodując zmniejszenie pco2 (hipokapnia) i prowadząc do rozwoju zasadowicy (alkalozy) oddechowej. Do istotnych klinicznie odchyleń dla pco2 i elektrolitów dochodzi także gdy materiał pobiera się w sposób niewystandaryzowany [7]. Istotny wpływ na jakość próbki mają także błędy popełniane na etapie pobierania krwi do badania. Najczęściej są to działania mechaniczne np. zbyt długi ucisk stazy, oklepywanie miejsca pobrania, zbyt intensywna aspiracja, użycie za cienkiej igły prowadzące do rozpadu krwinek. Następuje wtedy hemoliza erytrocytów. W próbkach zhemolizowanych uzyskuje się fałszywie zawyżone wyniki oznaczeń potasu, AST, LDH, żelaza wynikające z uwolnienia się tych składników z wnętrza krwinek ale także błędne wyniki oznaczeń związane z interferencją ze strony hemoglobiny. Hemoliza, która nie zawsze jest wykrywalna poprzez ocenę wizualną jest najczęściej wystepującym zakłóceniem analizy wstępnej i nadal jednym z największych wyzwań dla diagnostów laboratoryjnych [8]. Błędem wykonawczym u źródeł którego leżą nieprawidłowości w fazie przedanalitycznej będzie także wykonanie badań laboratoryjnych na materiale nie mającym wartości diagnostycznej z powodu nieprawidłowości w transporcie materiału do badań (np. wykonanie badania witaminy B12, przechowywanej i transportowanej w temp o C powyżej 15 minut z dostępem światła, lub wykonanie oznaczenia erytropoetyny w próbkach, które nie były transportowane w formie zamrożonej). Innym przykładem może być zbyt długi upływ czasu pomiędzy pobraniem materiału do badań a wykonaniem badania (np. oznaczenie czynnika VIII, gdzie stabilność w temp pokojowej wynosi tylko 3 godziny lub białka S, gdzie stabilność w temp o C wynosi 4 godz.). W tej materii zauważyć należy, iż zgodnie z załącznikami nr 1-6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych [9], laboratorium sprawdza zgodność danych ze zlecenia z oznakowaniem materiału oraz ocenia przydatność materiału do badania. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi pobierania i transportu lub jakiegokolwiek innego rodzaju nieprawidłowości powodującej, że materiał nie może być wykorzystany do badania, pracownik zgłasza to kierownikowi laboratorium lub osobie przez niego upoważnionej, którzy w razie potwierdzenia niezgodności mogą zakwalifikować materiał jako niezdatny do badania i odmówić wykonania badania. Odmowę wykonania badania odnotowuje się w dokumentacji i zawiadamia się o tym fakcie zleceniodawcę. Dalsze postępowanie z materiałem laboratorium uzgadnia ze zleceniodawcą. Oczywistym jest, że w ramach oceny przydatności materiału do badania sprawdzana jest m.in. data i godzina pobrania materiału do badania. Jeżeli osoba uprawniona do wykonania czynności diagnostyki laboratoryjnej nie sprawdza powyższego i wykonuje badanie laboratoryjnej popełnia błąd z zaniedbania. Jeśli pomimo wskazania, że są wątpliwości co do przydatności materiału do badania laboratoryjnego przy braku jednoznacznych podstaw do odmowy wykonania badania, zlecenie wykonania badania na tym materiale zostanie ponowione, diagnosta laboratoryjny powinien, w ramach oceny jakości i wartości diagnostycznej badania, zamieścić na wyniku badania stosowny komentarz. Zwłaszcza, że wynik badania może być błędny a konsekwencją może być brak terapii bądź niewłaściwa terapia. W tym miejscu warto podkreślić, że aż 70% błędów, którymi obarczony może być wynik laboratoryjny, najczęściej jest efektem nieprawidłowości związanych z postępowaniem przedlaboratoryjnym (przygotowanie pacjenta do badań, pobieranie materiału biologicznego czy transport próbek do laboratorium) [10, 11]. Faza analityczna to również pole do popełnienie błędów przez diagnostę laboratoryjnego. Przyczynami powstania błędu w tej fazie mogą być m.in.: zły wzorzec i odczynniki, niezgodność kalibracyjna między wzorcem a badana próbą, niewykalibrowanie pipiety. Popełnienie błędu wykonawczego może się wiązać także z nieprawidłowościami w autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego. Jeżeli technik analityki medycznej wykonuje mikrobiologiczne badanie la- 413

4 Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej boratoryjne płynów ustrojowych dla celów diagnostycznych i leczniczych (a jest do tego uprawniony na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej) to wynik takiego badania wymagać będzie autoryzacji uprawnionej osoby np. diagnosty laboratoryjnego. Autoryzacja wyniku badania laboratoryjnego stanowi pisemne potwierdzenie przez diagnostę laboratoryjnego, że uzyskany wynik został poddany właściwie przeprowadzonej ocenie jakości i wartości diagnostycznej badania [12]. Jeżeli diagnosta laboratoryjny autoryzuje wynik badania laboratoryjnego jedynie poprzez złożenie podpisu na wyniku badania laboratoryjnego popełnia błąd wykonawczy wynikający z zaniedbania. Diagnosta laboratoryjny ma bowiem obowiązek, przed dokonaniem autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego, sprawdzić czy czynność diagnostyki była przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki medycznej w tym zakresie (np. czy wzrost hodowli odbywał się w prawidłowych warunkach, czy uzyskany wynik identyfikacji pasuje do konkretnego gatunku bakterii a antybiogram jest wykonany zgodnie z zaleceniami EUCAST). Autoryzacja to nie tylko podpis na wyniku badania laboratoryjnego. To jednocześnie swoisty proces weryfikacyjny przebiegu czynności diagnostyki laboratoryjnej [3]. W pracy laboratoryjnej istotna jest również interpretacja otrzymanych wyników, czyli faza poanalityczna. Wyniki badań laboratoryjnych zależą od wielu czynników: m.in. od dojrzałości różnych narządów, układu immunologicznego czy osi hormonalnych, zmian z powodu andropauzy i menopauzy, zmian spowodowanych brakiem aktywności fizycznej, czynnikami środowiskowymi i zmian będących konsekwencją chorób. Odróżnienie zmian w stężeniach parametrów biochemicznych lub hematologicznych związanych powyższymi czynnikami od zmian patologicznych czy spowodowanych czynnikami środowiskowymi wymaga od diagnosty laboratoryjnego łączenia wiedzy praktycznej z wiedzą teoretyczną. Błąd wykonawczy na poziomie fazy poanalitycznej, który można by uznać jako pomyłkę, zaniedbanie to chociażby błędne wprowadzenie wyniku badania wykonywanego metodami manualnymi do systemu informatycznego lub na wynik badania np. Na: 48 mmol/l zamiast 4,8 mmol/l czy też pomyłka próbek pacjentów. O błędzie organizacyjnym mówimy w przypadkach, w których do powstania u pacjenta uszczerbku na zdrowiu lub życiu istotnie przyczyniło się złe zorganizowanie pracy w danym podmiocie leczniczym bądź jego jednostce organizacyjnej przez osoby kierujące pracą zespołu [5]. Do tej kategorii błędów zaliczamy wszelkiego typu niepoprawne decyzje kierowników zespołów (np. ordynatorów, kierowników klinik, kierowników laboratoriów), osób kierujących podmiotami leczniczymi (np. szpitale, przychodnie) a także osób odpowiedzialnych za organizację opieki zdrowotnej w regionie i w kraju (np. Minister Zdrowia, kierownicy wydziałów zdrowia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego). Potrzebę wyodrębnienia błędu organizacyjnego podyktowały wymogi procesowe przy dochodzeniu odpowiedzialności za nieprawidłowe wyniki kuracji w przypadkach, w których leczący chorego lekarze nie popełniali błędu, a poniesione szkody powstały w skutek decyzji podejmowanych przez kierujących danym podmiotem leczniczym bądź jego jednostką czy komórką organizacyjną. Wyróżniamy dwie kategorie błędu organizacyjnego. Pierwsza to błąd popełniony w zespole, jeżeli osoba odpowiedzialna za jego pracę nie dopilnuje właściwego rytmu pracy lub wykonywania zleceń. W tej kategorii błędu mieścić się będą np. nieprawidłowości w przechowywaniu odczynników, używanie do badań diagnostycznych odczynników, których termin ważności upłynął, brak w laboratoriach świadczących usługi całodobowo osoby uprawnionej do autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego przez 24 godziny. Błędem organizacyjnym będą także nieprawidłowości w organizacji pracy personelu nie zapewniające odpowiedniej liczby personelu np. w przypadku pracowni serologii transfuzjologicznej zwiększające ryzyko powstania błędu wykonawczego. Drugą kategorię błędów organizacyjnych przypisuje się kierownikom dużych zespołów, lekarzom wojewódzkim, kierującym poszczególnymi resortami [4]. Błąd opiniodawczy wiąże się ze sporządzaniem opinii. Opinia jest dokumentem wydawanym na zlecenie organu uprawnionego do powoływania biegłych i zasięgania opinii. Są nimi m.in. sądy, prokuratury, policja [4]. W charakterze biegłego może być także powołany diagnosta laboratoryjny. Jeżeli diagnosta laboratoryjny wydając opinię postąpi niezgodnie z zasadami wiedzy, nie dołoży należytej staranności popełni błąd opiniodawczy. Konsekwencje karne popełnienia błędu medycznego W razie popełnienia błędu medycznego przez osobę uprawnioną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej może dojść do odpowiedzialności karnej, cywilnej a w przypadku diagnosty laboratoryjnego także do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym miejscu podkreślić należy, iż nie tylko błędy medyczne mogą być podstawą odpowiedzialności prawnej osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej. Odpowiedzialność prawna może także mieć miejsce chociażby w razie naruszenia praw pacjenta [13, 14]. Z uwagi na tematykę niniejszych rozważań w dalszej części omówione będą jedynie karnoprawne skutki popełnienia błędu medycznego. Już na wstępie rozważań dotyczących odpowiedzialności karnej diagnosty laboratoryjnego za błędy medyczne podkreślić należy, że sam fakt złamania reguł wykonywania zawodu np. zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych nie oznacza automatycznie odpowiedzialności karnej diagnosty laboratoryjnego. To naruszenie reguł wykonywania zawodu wypełniać musi znamiona określonego przestępstwa [15]. I tu powstaje pytanie znamiona jakich przestępstw może wyczerpywać błąd medyczny popełniony w toku wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej? Odpowiedź na to pytanie uzależniona będzie od skutków wywołanych błędem medycznym. 414

5 W zależności od skutku może wchodzić w grę odpowiedzialność za odpowiednie przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. W tym zakresie w zasadzie wykluczyć można odpowiedzialność za przestępstwa umyślne. Przestępstwa umyślne dla swego zaistnienia wymagają winy umyślnej, co oznacza, że sprawca chce popełnić przestępstwo albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Wina umyślna w przypadku podjęcia przez personel medyczny czynności diagnostyczno-terapeutycznych (ze swej istoty mających przecież na celu ratowanie życia lub poprawę zdrowia) jest w zasadzie wykluczona. W sferze odpowiedzialności pozostaną przede wszystkim nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu [5]. Mając powyższe na względzie w grę mogą wchodzić następujące przestępstwa: nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) za ten czyn kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli nieumyślne pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała (art k.k.) za ten czyn kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, nieumyślne spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu, czyli nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 k.k. Sprawca tego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku, nieumyślne spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności narządu lub rozstroju zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni (art k.k.) za ten czyn przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeżeli zatem błąd wykonawczy popełniony przez diagnostę laboratoryjnego skutkował błędnym wynikiem a ten zaś był podstawą zastosowania błędnego postępowania terapeutycznego, co wywołało u pacjenta średni uszczerbek na zdrowiu diagnosta laboratoryjny może ponieść odpowiedzialność karną. Czy zatem a contrario można przyjąć, że diagnosta laboratoryjny nie poniesie odpowiedzialności karnej za przestępstwa wyżej wymienione w sytuacji, gdy błąd wykonawczy skutkował co prawda błędnym wynikiem badania ale nie wywołał skutków wskazanych w art k.k.? Jeżeli nie nastąpił skutek w postaci śmierci lub uszczerbku na zdrowiu diagnosta laboratoryjny może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo z art k.k.. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność sprawcy na którym ciąży obowiązek opieki nad inną osobą za narażenie jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W przypadku, gdy sprawca działa nieumyślnie ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W tym przypadku mówimy o odpowiedzialności gwaranta bezpieczeństwa osoby zagrożonej w zakresie zdrowia i życia. Przepis ten wymaga kilka słów wyjaśnienia. Po pierwsze kiedy możemy przyjąć, że diagnosta laboratoryjny jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowia lub życia pacjenta? Diagnosta laboratoryjny jest gwarantem bezpieczeństwa wtedy, gdy w stosunku do konkretnego pacjenta znajduje się w szczególnej relacji prawnej polegającej na tym, że w związku z wykonywaniem zawodu w podmiocie leczniczym jest on zobowiązany do uczestniczenia w zapobieganiu negatywnym skutkom dla zdrowia i życia pacjenta [16]. Szczególna relacja prawna, nadająca personelowi medycznemu, w tym również diagnoście laboratoryjnemu, status gwaranta może wynikać z umowy zawartej z podmiotem leczniczym. Mamy tu na myśli umowę o pracę zawartą pomiędzy diagnostą laboratoryjnym a podmiotem leczniczym. Na jej mocy diagnosta laboratoryjny zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych (czyli m.in. wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej) pacjentom tych podmiotów leczniczych w ramach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawnych i wyznaczonych przez kierownictwo tego podmiotu. W takich więc ramach i w takim zakresie staje się on wobec tych pacjentów gwarantem, na którym ciąży szczególny obowiązek świadczenia określonych usług medycznych wobec pacjentów podmiotu leczniczego. Identyczną podstawę tworzyć będzie istniejący między diagnostą laboratoryjnym a podmiotem leczniczym stosunek cywilny tzw. kontrakt [17]. Diagnosta laboratoryjny nie jest wówczas pracownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów kodeksu pracy [18], lecz stroną umowy cywilnoprawnej. Umowy w ramach której zobowiązuje się do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Umowa ta rodzi jednak identyczne, jak w przypadku umowy o pracę, skutki prawne w relacji pacjenta diagnosta laboratoryjny. Diagnosta staje się więc gwarantem zapobiegania niekorzystnym skutkom zdrowotnym [5]. Gwarantem staje się również diagnosta prowadzący na własny rachunek laboratorium i wykonujący czynności diagnostyki laboratoryjnej jako podwykonawca, na zlecenie lekarza czy bez zlecenia lekarza ale zgodnie z wolą pacjenta zgłaszającego się celem wykonania badań laboratoryjnych. Narażenie, o którym mowa w tym przepisie, polega na tym, iż sprawca np. diagnosta laboratoryjny wykonując czynności diagnostyki laboratoryjnej lub zaniechając jej wykonania spowodował, że pacjent który nie znajdował się w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w takim stanie się znalazł. Bezpośredniość niebezpieczeństwa zachodzi wtedy, gdy wedle dającej się przewidzieć w konkretnym przypadku przyczynowości istnieją wszelkie realne przesłanki do przyjęcia, że niebezpieczeństwo utraty życia lub znacznego uszczerbku na zdrowiu zrealizuje się 415

6 Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej jako następne ogniwo przebiegu procesu. Procesu spowodowanego określonymi nieprawidłowościami. Nie chodzi jednakże o to, aby niebezpieczeństwo utraty życia lub znacznego uszczerbku na zdrowiu było nieuchronne. Wystarczy, że jest wysoce prawdopodobne. Diagnosta laboratoryjny musi mieć świadomość, że w związku z wykonywaniem swojego zawodu uczestniczy w zapobieganiu negatywnym skutkom dla zdrowia i życia pacjenta. Zatem diagnosta laboratoryjny - gwarant poniesie odpowiedzialność karną z art. art. 160 k.k., gdy w wyniku zaniechania wykonania czynności diagnostyki laboratoryjnej czy też nieprawidłowości w jej wykonaniu spowodował taki stan rzeczy, w którym pacjent znalazł się w sytuacji grożącej bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mimo iż poprzednio w takim stanie nie był. Co nie oznacza, że wcześniej pacjent był zdrowy i nic mu nie zagrażało. Chodzi tu o sytuację, gdy nieprawidłowości wynikające z działań podejmowanych przez diagnostę laboratoryjnego zdynamizowały przebieg i rozwój procesów chorobowych w taki sposób, że zaczęły bezpośrednio zagrażać jego życiu lub stwarzać bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu [5] (np. podanie niezgodnego grupowo w układzie ABO preparatu krwiopochodnego co może spowodować wstrząs poprzetoczeniowy, który może zakończyć się zgonem, lub wytworzeniem np. przeciwciał odpornościowych). Dla zobrazowania dotychczasowych rozważań w kwestii odpowiedzialności karnej warto je odnieść do konkretnych przykładów. Jeżeli np. diagnosta laboratoryjny ma świadomość nieprawidłowości wynikających z tzw. fazy przedanalitycznej i nie zwraca na nie uwagi bierze na siebie ryzyko odpowiedzialności za błędne wyniki badań laboratoryjnych. Jeżeli błędny wynik badania laboratoryjnego spowodowany niedociągnięciami fazy przedanalitycznej (błędne przechowywanie materiału, niewłaściwe przygotowanie próbki) będzie podstawą zastosowania przez lekarza błędnego postępowania terapeutycznego diagnosta laboratoryjny powinien się liczyć z ewentualną odpowiedzialnością karną. Odpowiedzialnością karną za przestępstwa skutkowe, jeżeli wystąpi konkretny skutek spowodowany błędami diagnosty laboratoryjnego lub za przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub znacznego uszczerbku na zdrowiu. Odrębną kwestią pozostaje czy tylko i wyłącznie diagnosta laboratoryjny może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Jeżeli stan kliniczny pacjenta powinien zwrócić uwagę lekarza pod kątem wątpliwości co do prawidłowości wyniku badania laboratoryjnego a lekarz zignoruje te sygnały i swoje decyzje oprze jedynie na wyniku badania również on może odpowiadać przed sądem karnym. Czy zawsze w opisanej sytuacji diagnosta laboratoryjny poniesie odpowiedzialność karną? Oczywiście nie. Jeżeli na podstawie błędnego wyniku badania laboratoryjnego podano niepotrzebnie lek pacjentowi ale zażycie dawki leków nie spowodowało żadnych negatywnych następstw dla stanu zdrowia pacjenta nie można mówić o odpowiedzialności karnej diagnosty laboratoryjnego. Nieuzasadnione zażycie leków, które nie zdynamizowało przebiegu choroby lub nie spowodowało niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta nie może być podstawą odpowiedzialności karnej, nawet z art k.k.. Może natomiast być podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w rozdziale 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Jeżeli nieuzasadnione podanie konkretnego leku spowodowało u pacjenta silną reakcję alergiczną lub wysokie prawdopodobieństwo jej wystąpienia sytuacja karna diagnosty laboratoryjnego będzie zupełnie inna. Inny przykład może dotyczyć autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego. Jeżeli prawidłowe przeprowadzenie autoryzacji czyniłoby prawdopodobnym stwierdzenie nieprawidłowości w wykonaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej odpowiedzialność karna może dotyczyć także autoryzującego wynik. Jeżeli oczywiście błędny wynik badania laboratoryjnego wywołał określone negatywne następstwa. Pisząc o odpowiedzialności karnej za błędy medyczne warto także wskazać, że osoby dopuszczające się zaniedbań organizacyjnych odpowiadają na zasadach ogólnych za skutkowe nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przy czym odpowiedzialność ta nie będzie miała nic wspólnego z odpowiedzialnością za błędy związane z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. Albowiem pełnienie funkcji kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego nie stanowi, w świetle art. 16 w zw. z art. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Podsumowanie Odpowiedzialność karna diagnosty laboratoryjnego w razie popełnienia błędu medycznego to nie jedyna dolegliwość jaka może go w tej sytuacji spotkać. Poniesienie przez diagnostę laboratoryjnego odpowiedzialności karnej nie wyłącza bowiem innych rodzajów odpowiedzialności prawnej. Zatem nie jest wykluczona sytuacja, w której za określony czyn diagnosta laboratoryjny poniesie równocześnie odpowiedzialność karną, cywilną (gdy czynem tym diagnosta laboratoryjny przyczynił się do wyrządzenia szkody pacjentowi) oraz odpowiedzialność przed sądem zawodowym (czyn bowiem naruszył deontologiczną normę etyczną zawartą w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego) [19]. W związku z popełnieniem określonych czynów związanych z wykonywaniem zawodu diagnosta laboratoryjny może również ponosić odpowiedzialność pracowniczą wynikającą z przepisów kodeksu pracy i relacji pracodawca pracownik [5]. Piśmiennictwo 1. Nielubowicz J. Tajemnica lekarska w: Tajemnica lekarska. Materiały z posiedzenia Komisji Etyki Lekarskiej w dniu 15 listopada 1993 r., Kraków Ustawa z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 144, poz z późn. zm.). 3. Augustynowicz A, Budziszewska Makulska A, Tymiński R, Waszkiewicz M. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Komentarz, CeDeWu, Warszawa

7 4. Marek Z. Błąd medyczny. Wydawnictwo Medyczne, Kraków Filar M, Krześ S, Marszałkowska-Krześ E, Zaborowski P. Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa Orzeczenie Sądu Najwyższego z 17 lutego 1967 r. (I CR 435/66, OSNCP 1967, Nr 10, poz. 177). 7. Kume T, Sisman AR, Solak A, et al. The effects of different syringe volume, needle size and sample volume on blood gas analysis in syringes washed with heparin. Biochem Med 2012; 22: Simundic AM, Lippi G. Preanalytical phase a continuous challenge for laboratory professionals. Biochem Med, 2012, Nr 22(2): Rozporządzenie z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.) 10. Sztefko K. Badania laboratoryjne u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze 2009; 13: Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? Clin Chem and Lab Med 2006; 44(6): Uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Nr 61/2004 z 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia słownika pojęć zawartych w art. 2 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 13. Augustynowicz A. Problem zgody pacjenta na zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej. Diagn Lab 2012; 48(1): Augustynowicz A. Tajemnica zawodowa diagnosty laboratoryjnego. Diagn Lab 2012; 48(2): Gardocki L. Prawo karne. Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa Filar M. Odpowiedzialność karna lekarza. Zakamycze, Kraków Augustynowicz A. Diagnosta laboratoryjny w laboratorium prawne formy nawiązania współpracy. Diagn Lab 2012; 48(4): Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 19. Uchwała Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego. Adres do korespondencji: dr n. prawnych Anna Augustynowicz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawa, ul. Kleczewska 61/63 tel Zaakceptowano do publikacji:

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy z art. 162 kk i 93 kw Kodeks karny Art. 162. 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 2, zeszyt 4, 288-292, 2009 Organizacyjny błąd medyczny LECH PODCIECHOWSKI 1, ANNA KRÓLIKOWSKA 2, PIOTR HINCZ 1, JAN WILCZYŃSKI 1 Streszczenie Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Lubelskie Zeszyty Prawnicze. nr 1

Lubelskie Zeszyty Prawnicze. nr 1 Lubelskie Zeszyty Prawnicze nr 1 Lublin 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ZESPÓŁ REDAKCYJNY Redaktor naczelny mgr Adrian Misiejko Zastępca redaktora naczelnego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi

Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi INNE PRACE Borgis OTHERS ARTICLES Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi Agnieszka Fiutak * * Autorka jest prawnikiem, redaktor naczelną Edukacji Prawniczej, pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne jako dowód w medycznym procesie sądowym

Badania laboratoryjne jako dowód w medycznym procesie sądowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 3 253-257 Praca poglądowa Review Article Badania laboratoryjne jako dowód w medycznym procesie sądowym Laboratory tests

Bardziej szczegółowo

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji Ewa Gmurzyńska doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz członek zarządu i mediator w Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1

Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1 Małgorzata Szeroczyńska Odpowiedzialność karna psychoterapeuty w przypadku samobójstwa pacjenta 1 Streszczenie Artykuł prezentuje kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej psychologa w przypadku samobójczej

Bardziej szczegółowo

Poglądy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojęcie błędu medycznego

Poglądy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojęcie błędu medycznego Michał Białkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu Poglądy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojęcie błędu medycznego Problematyka związana z pojęciem błędu medycznego, błędu lekarskiego,

Bardziej szczegółowo

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAL ERRORS AS A THREAT TO PROPER FUNCTIONING OF THE HEALTH CARE SYSTEM Katarzyna Przybylska 1, Andrzej Klamerek 2,

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania 79-90 za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wiosną 2009 roku weszła w życie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mimo iż ustawa funkcjonuje od roku, wydaje się, że jej znajomość jest niewielka zarówno

Bardziej szczegółowo

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG*

O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Adam Górski O OBOWIĄZKU LEKARZA POINFORMOWANIA PACJENTA I ZGODZIE PACJENTA NA ZABIEG* WSTĘP Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jest jego podstawowym uprawnieniem,

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Anna Wiela-Hojeńska Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Badania kliniczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nauk medycznych, są jedyną drogą wprowadzania nowych leków na rynek. Pozwalają ocenić

Bardziej szczegółowo

146 Igor Zgoliński. Por. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 28. 2

146 Igor Zgoliński. Por. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, s. 28. 2 Igor Zgoliński* Analiza prawno-historyczna występku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w świetle odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce medycznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa

Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych Rok XIV: 2010, z. 1 ISSN 1506-1817 Adam Złotek Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa 1. Uwagi ogólne Aktem normatywnym regulującym obecnie kwestię odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XXXI/1996 TAJEMNICA LEKARSKA WSTĘP

STUDIA IURIDICA XXXI/1996 TAJEMNICA LEKARSKA WSTĘP STUDIA IURIDICA XXXI/1996 Genowefa Rejman TAJEMNICA LEKARSKA WSTĘP W Polsce tajemnicy lekarskiej i dziennikarskiej poświęcił odrębną pracę J. Sawicki, który we wstępie swych rozważań pisał : Do niedawna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym część II Transformacje Prawa Prywatnego 2/2008 ISSN 1641 1609 Kamila Szutowska * Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie ANNA GOLONKA PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Streszczenie Przedmiotem opracowania jest zgoda pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r.

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo