PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ROLA PROFESJONALISTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ROLA PROFESJONALISTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Transkrypt

1 Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, MARIA BISKUPSKA PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ROLA PROFESJONALISTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PREVENTING HOME VIOLENCE THE ROLE OF PROFESSIONALS IN PRIMARY HEALTH CARE Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: dr n. biol. Dorota Talarska Streszczenie Przemoc w rodzinie jest w naszym kraju wciąż bardzo trudnym do rozwiązania problemem społecznym. W ostatnich latach pojawiło się jednak wiele publikacji i nowych aktów prawnych omawiających przemoc i dających nadzieję na podjęcie skutecznych działań ograniczających to zjawisko. Celem pracy jest przybliżenie problemu przemocy w rodzinie, omówienie przemocy w świetle aktów prawnych i wskazanie działań możliwych do podjęcia przez pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Analiza fachowego piśmiennictwa wskazuje na konieczność skoordynowanego udziału wielu służb, także pracowników ochrony zdrowia. Dla podjęcia skutecznych działań ograniczających przemoc niezbędne jest zapoznanie tych pracowników i całego społeczeństwa z rozwiązaniami prawnymi i sumienne stosowanie opracowanych procedur. SŁOWA KLUCZOWE: przemoc, rodzina, podstawowa opieka zdrowotna. Abstract Home violence is still a very difficult social problem in our country. In the last years there have appeared new publications and new laws raising the problem of violence and giving hope to start effective steps to limit this. The aim of the publication is shedding the light into the problem of home violence, discussing violence in reference to laws and giving instructions to the primary health care emploees in order to do anything that is possible. The analysis of the professional publications indicates that there is a necessity to coordinate actions of a few units as well as healthcare staff. In order to start effective acting which limits violence it is obligatory to inform the staff and the whole of society about law regulations as well to conscientiously apply them. KEY WORDS: violence, family, primary health care. Wstęp W związku z powtarzającymi się aktami przemocy, a także w związku z pojawieniem się nowych rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie temat przemocy domowej jest ostatnio dość często podejmowany zarówno w popularnych mediach, jak i opracowaniach naukowych. W dostępnym piśmiennictwie można spotkać wiele jej definicji. Według Mellibrudy przemoc to działania lub rażące zaniedbania dokonywane przez jednego z członków rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę sił lub władzy i powodujące u ich ofiar szkody lub cierpienie godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne i psychiczne [1]. W Polsce zjawisko przemocy jest prawdopodobnie dość powszechne, jednak nie jest łatwo oszacować jego rzeczywiste rozmiary, bo przemoc odbywa się zwykle w zamkniętym kręgu rodziny, jest ukrywana, a ofiary przemocy ujawniają wstydliwy problem dopiero w obliczu zagrożenia zdrowia i życia. Głównym i siłą rzeczy niepełnym źródłem informacji są wobec tego niebieskie karty wypełniane przez policjantów w trakcie interwencji domowych. Zgodnie z danymi opracowanymi na bazie tych dokumentów najczęstszymi ofiarami przemocy są kobiety, a najczęstszymi sprawcami mężczyźni. Liczba ofiar przemocy domowej w ostatnich latach spada, ale jest to zjawisko niedoszacowane i wciąż potrzebne jest podejmowanie działań informujących profesjonalistów i całe społeczeństwo o jego rozmiarze. Liczba ofiar zarówno ogółem, jak i w poszczególnych grupach kobiet, mężczyzn, dzieci do lat 13 i małoletnich w wieku lat spadła. Spada także liczba sprawców przemocy domowej zarówno ogółem, jak i w podgrupach kobiet, mężczyzn i nieletnich. Liczba przeprowadzonych interwencji policji pozostaje ogółem na tym samym poziomie, obniża się natomiast w zakresie tych dotyczących przemocy w rodzinie. W związku z faktem, że alkohol często towarzyszy zjawisku przemocy, dostępne są także dane dotyczące sprawców przemocy działających pod wpływem alkoholu [2]. Dopóki mamy świadomość, że problem przemocy wciąż istnieje, istotne jest podejmowanie kroków umożliwiających prawidłowe jej rozpoznawanie, usprawnienie działań podejmowanych przez przedstawicieli róż-

2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rola profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej 247 nych instytucji w środowisku lokalnym i tworzenie warunków do systemowego modelu pracy z rodziną. Wśród instytucji działających w środowisku, diagnozujących rodzinę i podejmujących profesjonalne czynności, obok policji należy wymienić ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, organizacje pozarządowe, także profesjonalistów pracujących w ramach ochrony zdrowia, zwłaszcza podstawowej opieki zdrowotnej. Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i socjalnej jednostki, rodziny i większych zbiorowości połączonych podobnymi warunkami środowiskowymi jest jednym z najważniejszych zadań podstawowej opieki zdrowotnej [3], bo jest ona pierwszym poziomem kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia, który doprowadza opiekę zdrowotną możliwie jak najbliżej miejsca, gdzie ludzie mieszkają i pracują [4]. Specyfika pracy w podstawowej opiece zdrowotnej daje więc jej pracownikom możliwość nawiązania z rodziną bardzo bliskiego kontaktu, zdobycie zaufania i stawianie dogłębnej i stale weryfikowanej diagnozy, bez której nie jest możliwe zaplanowanie i zrealizowanie profesjonalnej opieki. Działania służb i instytucji zajmujących się pomocą rodzinie wciąż wydają się zbyt mało skoordynowane, a współpraca wymaga dopracowania. Dane są gromadzone w formie szczątkowej przez różne instytucje i służby, a powinny być zbierane według ujednoliconej metodologii. Profesjonaliści pracujący na co dzień z rodziną mają prawdopodobnie zbyt małą wiedzę, zbyt niskie kompetencje i za mało czasu, aby efektywnie pracować w sytuacji przemocy. Konieczne jest wobec tego podjęcie kształcenia, przekazywanie niezbędnej wiedzy o przemocy w rodzinie oraz o procedurach i działaniach, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia podejrzenia, że przemoc ma miejsce. Dużym problemem jest brak wiedzy społeczeństwa na temat możliwości otrzymania pomocy w sytuacji zaistnienia przemocy oraz brak wiary w skuteczność tej pomocy. Klient przychodzi do pomocy społecznej po zasiłki, a nie po pomoc w rozwiązaniu problemu. Sam problem diagnozowany jest późno, czasami w sytuacji, kiedy jest bardzo trudny do rozwiązania: kiedy zdarza się tragedia. Istnieje więc także potrzeba podjęcia systemowych działań mających na celu edukację społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie, jego rozpoznaniu oraz aktach prawnych, w oparciu o które podejmuje się działania. Celem pracy jest przybliżenie problemu przemocy w rodzinie, omówienie przemocy w świetle aktów prawnych i wskazanie działań możliwych do podjęcia przez pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie Obok teoretycznych podstaw zjawiska przemocy psychologowie wydają coraz więcej publikacji wprowadzających profesjonalistów w problematykę przemocy w sposób praktyczny, umożliwiających skuteczne, bezpieczne, zgodne z prawem interwencje. Pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami w środowisku powinni przyswoić podstawowe pojęcia na temat form przemocy i charakterystyki tego zjawiska, aby podjąć szybkie i skuteczne działania. Wśród form przemocy najczęściej spotykamy przemoc gorącą, u której podstaw leży furia, zjawisko pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie. Furia najczęściej rozładowuje się w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej, towarzyszą jej pragnienie wywołania cierpienia i spowodowania szkód. Sprawca tej formy przemocy często przeżywa poczucie winy, próbuje naprawiać szkody, jednak przemoc domową charakteryzują się najczęściej wielokrotne, powracające akty przemocy. Przemoc chłodna wydaje się spokojniejsza, ale często ukrywa silne emocje. Sprawca realizuje specyficzny scenariusz przemocy, a zmierzając do celu potrafi wtargnąć na wewnętrzne terytorium psychiczne swojej ofiary. Człowiek realizujący chłodną przemoc jest zwykle nieświadomy szkodliwości swoich zachowań, znajduje dla nich uzasadnienie, jest przekonany, że cierpienie jest zadawane dla dobra ofiary. Czasami istnieje też wsparcie kulturowe dla tej formy przemocy przemoc w stosunku do kobiet i dzieci była akceptowana przez wieki. Bite kobiety podejmują szereg, niestety zwykle nieskutecznych działań obronnych, wśród których można wymienić: rozmowę ze sprawcami, uzyskiwanie obietnic poprawy, straszenie sprawców, ukrywanie się, obronę pasywną, unikanie ataku, walkę obronną i strategie poniżające, gdzie pozwalanie na pozbawienie godności ma złagodzić agresję sprawcy. Przemocy fizycznej zwykle towarzyszy przemoc psychiczna, pod wpływem której ofiara jest w stanie nieustannego wyczerpania, jej energię pochłania konieczność ukrywania strachu, gniewu, rozpaczy, objawów wyśmiewanych i karanych przez sprawcę. Wyróżnia się trzy fazy cyklu przemocy narastanie napięcia, gwałtowną przemoc i miodowy miesiąc, który jest powrotem do stanu pokoju i miłości sprzed agresji i powoduje nierzadko wycofanie przez ofiary oskarżeń w stosunku do sprawcy. Po miodowym miesiącu przemoc jednak wraca, trwa często gwałtowniej i dłużej. U ofiary przemocy pojawia się w końcu zespół zaburzeń stresu pourazowego i postępuje proces wiktymizacji zmieniający poczucie tożsamości, utrudniający i pogłębiający trudności w relacjach z otoczeniem oraz pomniejszający nadzieję na poprawę sytuacji i poczucie godności, czasami prowadzący do desperackich, a nawet samobójczych czynów [5, 6]. W piśmiennictwie znajdujemy wiele informacji na temat diagnozy w pracy z rodziną w środowisku w sytuacji zdrowia i choroby. Bezrobocie, niski poziom wykształcenia, niepełność rodziny, zaniedbania higieniczne, używki, uzależnienia, niski status socjoekonomiczny, słabe więzi emocjonalne, słabe więzi poza rodziną, konflikty, izolacja społeczna to cechy, które każą profesjonaliście być szczególnie uważnym, bo są to sytuacje niekorzystne, dezorganizujące proces kontrolowania zdrowia. Badanie wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny daje osobie pracującej z rodziną, wielokrotnie

3 248 bywającej w jej domu możliwość szczegółowej oceny relacji. Obok struktury, sprawności fizycznej i psychicznej członków rodziny ocenia się ich sytuację bytową i funkcjonowanie społeczne oraz wiedzę i umiejętności. Ostatnią, najtrudniejszą do oceny, a tak ważną kategorią deficytu opieki w rodzinie jest właśnie sytuacja słabych więzi lub patologicznych relacji opiekuńczych między członkami rodziny. Najtrudniejsze interwencje dotyczą znęcania moralnego, fizycznego, wykorzystywania seksualnego, maltretowania. Pracownik ma jednak obowiązek odnotowania i zgłaszania takich faktów władzom porządkowym. Brak interwencji może pogłębiać negatywne zachowania, do tragicznych następstw włącznie [7, 8]. Szczególnie trudną sytuacją jest przemoc wobec dzieci. Danuta Morawska daje wiele wskazówek dotyczących diagnozowania tego zjawiska. Jest to szczególnie istotne w pracy pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, bowiem każdy z nich spotyka dzieci w różnym wieku, w różnych miejscach w gabinecie, w domu, w szkole. Umożliwia to zarejestrowanie niepokojących objawów, szybką diagnozę i podjęcie skutecznych działań. Różne formy przemocy mogą się manifestować w danych z wywiadu, w objawach somatycznych i w zachowaniu młodego człowieka. I tak dziecko zaniedbane może mieć dużą absencję w szkole, bywać w gabinecie medycznym z powodu niespecyficznych dolegliwości, mogą występować wyraźne symptomy zaniedbań, niski standard mieszkania, nadużywanie alkoholu. Wśród objawów somatycznych pojawić się może głód, odwodnienie, zaniedbania higieniczne, zarażenia pasożytami, uszkodzenia skóry, nieodpowiednie, brudne ubranie. W zachowaniu powinno zwrócić uwagę wczesne przychodzenie, późne opuszczanie szkoły, zmęczenie, proszenie o jedzenie i jego kradzież, zachowania zbliżone do dorosłych, używanie alkoholu, narkotyków. Również przemoc psychiczna i emocjonalna mają charakterystyczne, możliwe do zaobserwowania objawy. W wywiadzie obserwuje się postrzeganie przez rodziców dziecka jako odmienne, rodzice w stosunku do dziecka mają nieodpowiednie do wieku oczekiwania, istnieją zanotowane w przeszłości incydenty fizycznej i psychicznej przemocy. Wśród objawów somatycznych u dziecka mogą się pojawić zaburzenia mowy, opóźnienie wzrastania i rozwoju, objawy fizycznego maltretowania. Dziecko może mieć niską samoocenę, ssać palec, może pojawić się moczenie nocne, zachowania dorosłe, bądź antyspołeczne, agresywne, uległe, próby samobójcze, opóźnienie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. Objawy krzywdzenia fizycznego są zwykle najbardziej widoczne. W danych z wywiadu pojawiają się opóźnienia w udzieleniu dziecku pomocy w przypadku urazu, brak świadków, niewyjaśnione absencje w szkole, brak zainteresowania dzieckiem, brak prób udzielenia mu wsparcia. Objawy somatyczne to ślady urazów skóry, tkanek miękkich, siniaki, pręgi, oparzenia, skręcenia, złamania, wyłysienie, obrzęki. Wygląd uszkodzeń jest nieadekwatny do opisywanego wypadku, występują czę- sto po nieobecności w szkole. W zachowaniu dziecka pojawia się unikanie kontaktu z dorosłymi, zachowania ekstremalne agresja, izolacja, niechęć do powrotu do domu, niska samoocena, ubrania zakrywające kończyny. W przypadku wykorzystania seksualnego w wywiadzie mogą się pojawić nieokreślone skargi i dolegliwości somatyczne, zakażenie dróg moczowych i pochwy, skargi na bóle w okolicy krocza, brzucha krzyża, nadmierna troska o pielęgnację narządów płciowych, występowanie w rodzinie przypadków molestowania. Wśród objawów somatycznych może wystąpić dyskomfort w czasie chodzenia, siedzenia, objawy urazów w okolicy narządów płciowych, udach, okolicy ust, obecność wydzieliny w pochwie, stan zapalny, objawy zakażenia, ciąża. W zachowaniu dziecka pojawia się niska samoocena, zmiany w sposobie jedzenia, zaburzenia snu, zmiana osobowości, depresja, niepowodzenia w szkole. Zachowania mogą też być wyzywające, dziecko może prezentować nieadekwatny do wieku poziom wiedzy o seksie, zażywać środki odurzające, uciekać z domu, podejmować próby samobójcze. Objawy przemocy są często niecharakterystyczne, uważna obserwacja nietypowych zachowań w kontakcie z rówieśnikami, osobami dorosłymi, rodzicami może sugerować wyrządzaną krzywdę i powinna motywować do podjęcia konsekwentnych działań [9]. Przemoc w świetle aktów prawnych Już ustawa zasadnicza gwarantuje obywatelowi ochronę przed przemocą, w art. 40 zapisano w niej bowiem: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych [10]. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy jest najważniejszym aktem prawnym, który wraz z aktami wykonawczymi wytycza procedurę postępowania w przypadku przemocy. Ustawa potwierdza, że przemoc w rodzinie to przestępstwo, definiuje, że przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą [11]. Na mocy przedmiotowej Ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powołuje zespół interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wyżej wymienione, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,

4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rola profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej 249 a praca w zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych. Zespoły interdyscyplinarne stanowią bardzo ważny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się również obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół może tworzyć Grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w konkretnych przypadkach. W skład tych Grup wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Bardzo istotnym krokiem w działaniu przeciwko przemocy jest procedura Niebieskie Karty stworzona na podstawie Ustawy o pomocy społecznej [12] i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta [13]. Precyzuje ona sposób postępowania służb od momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, działania skierowane na osobę stosującą przemoc, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny. Ponadto dokument ten wprowadza nowe wzory formularzy umożliwiające dokładne udokumentowanie faktu przemocy. Rozporządzenie jest jednym, wspólnym aktem prawnym zawierającym zadania dla wszystkich instytucji i służb wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia). Aby informacja na temat aktów prawnych dotyczących przemocy była pełna, warto również przedstawić dokumenty chroniące prawa dzieci, grupy najbardziej bezbronnej. Prawa te są chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka, którą Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło w 1989 roku [14]. W myśl konstytucyjnej zasady pomocniczości państwo powinno wspierać rodzinę w realizacji jej funkcji oraz w wywiązywaniu się z nałożonych na nią obowiązków wobec dziecka. W Konstytucji RP zapisano, że Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Gmina i powiat, jako jednostki samorządu terytorialnego, w myśl zapisów w Ustawie o pomocy społecznej realizują m.in. zadania dotyczące pomocy dziecku i rodzinie. Gminy organizują lokalne programy opieki nad dzieckiem i rodziną mające na celu podejmowanie działań profilaktycznych, rozwijanie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne. Działania te mają przywrócić rodzinie zdolność do wypełniania jej zadań oraz pracy socjalnej. Dzieciom zapewnia się opiekę i wsparcie w środowisku lokalnym, w miarę możliwości bez odrywania od rodziny. W obronie praw dziecka powołano także instytucję Rzecznika Praw Dziecka [15]. Podejmuje on działania przewidziane w Ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Zajmuje się przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały wcześniej rozwiązane we właściwy sposób mimo, że wykorzystano dostępne możliwości prawne. Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano. Adresatami działań Rzecznika są wszystkie organy władzy publicznej (między innymi: Sejm, Prezydent RP, Rada Ministrów, sądy), samorządy terytorialne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, do których Rzecznik może zwrócić się o: złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem ich kompetencji, przedstawiając oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dziecka, wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianą innych aktów prawnych. Przeciwdziałanie przemocy w podstawowej opiece zdrowotnej Aby podnieść skuteczność działań pracowników podstawowej opieki zdrowotnej warto jest przytoczyć przepisy, które mają bezpośrednie zastosowanie w pracy wszystkich pracowników ochrony zdrowia. W skład zespołów interdyscyplinarnych powinni wchodzić pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej lekarz, pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka szkolna. Uczestniczenie w zespole rozszerza wiedzę o problemie przemocy, daje informację o podstawach prawnych walki z przemocą i świadomość możliwości skutecznego działania na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie. Pomaga postrzegać rodzinę całościowo, wielosektorowo, a nie przez pryzmat wyłącznie swojego własnego resortu. Działanie zespołu interdyscyplinarnego ma służyć zintegrowaniu działań instytucji lokalnych i zwiększeniu efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu. Prawodawstwo medyczne w ograniczonym stopniu odnosi się do problematyki przemocy w rodzinie, ale zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20

5 250 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej wszyscy profesjonaliści rozpoznają środowisko pacjenta we współpracy z innymi przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia [16]. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej gwarantuje świadczeniobiorcy badanie przedmiotowe i podmiotowe w ramach porad patronażowych i badań skriningowych u dziecka, z uwzględnieniem wywiadu zebranego od rodziców na temat czynników ryzyka dla zdrowia [17]. Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego przestępstwo znęcania się nad rodziną jest ścigane z oskarżenia publicznego (z urzędu), bez względu na to, czy dotyczy osoby pełnoletniej czy dziecka [18]. Omawiana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza niezwłoczny obowiązek zgłaszania podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie przez osoby, które wykonując obowiązki służbowe lub zawodowe, powzięły takie podejrzenie. Kolejne istotne zmiany w obowiązkach dotyczących podejmowania działań przez przedstawicieli wszystkich medycznych zawodów (a w szczególności: lekarzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne, ratowników medycznych) zostały opisane w kolejnych rozporządzeniach wydanych do tej Ustawy. Zgodnie z nowelizacją Ustawy zaświadczenie lekarskie stało się jedną z form pomocy udzielanej ofiarom domowej przemocy. Należy pamiętać, że nie tylko obdukcja lekarska może stanowić materiał dowodowy w sprawach związanych z uszkodzeniem ciała dokonanym przez sprawcę domowej przemocy. Takim dowodem może być również zaświadczenie lekarskie. Jest to ułatwienie dla ofiar domowego terroru, ponieważ wykonanie obdukcji lekarskiej jest płatne. Bezpłatnie wykonuje się takie badanie jedynie na wniosek prokuratora. Zaświadczenie lekarskie jest zaś bezpłatne i z powodzeniem może stanowić dowód w sprawach związanych z uszkodzeniem ciała związanym z przemocą w rodzinie. Wzór zaświadczenia lekarskiego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Obowiązuje ono od 29 października 2010 r. [19]. Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie, odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy osoba w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powzięła podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. Przedstawiciele tych podmiotów realizują procedurę Niebieskiej Karty w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu opisanego wyżej zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A przez osobę wykonującą czynności służbowe lub zawodowe i do tego upoważnioną w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Może się tak zdarzyć, że to rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni są osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka. W takiej sytuacji działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej. Jeżeli działania dotyczą dziecka, które doznaje przemocy lub jest ono ich świadkiem, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa i nagrywane po to, aby nie narażać dziecka na wielokrotne odpowiedzi na pytania. Po wypełnieniu formularza Niebieska Karta A, na zakończenie podjętej interwencji, należy przekazać formularz Niebieska Karta B osobie, która prawdopodobnie doznaje przemocy w rodzinie. Jeżeli osobą tą jest dziecko, formularz Niebieska Karta B przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Przekazanie wypełnionego formularza Niebieska Karta A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Po przekazaniu Niebieskiej Karty do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, zostaje podjęta decyzja co do form pomocy i pracy specjalistów bezpośrednio z rodziną. Należy pamiętać, że obowiązek zgłoszenia przestępstwa przemocy w rodzinie do prokuratury lub policji nie ustaje oprócz zawiadomienia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego należy niezwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę. Najlepiej jest, jeżeli takie zawiadomienie wykonuje dyrektor placówki, której pracownik, wykonując czynności zawodowe powziął podejrzenie popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie. O ile jest to niemożliwe, lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny czy higienistka szkolna sami dokonują powiadomienia. Po wypełnieniu formularza A odbywa się posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy (zaproszona) oraz osoby stosującej przemoc (wezwana) celem uzupełnienia informacji na drukach Nie-

6 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rola profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej 251 bieskiej Karty C, D. W spotkaniach zespołu nie uczestniczą dzieci. Wypełnienie formularza C (kiedy osoba podejrzana o stosowanie przemocy dopuściła się po raz kolejny przemocy już w czasie trwania działań zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej) następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury, a niestawienie się na posiedzenie osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy. Wypełnienie formularza D (w obecności sprawcy przemocy) powinno nastąpić na posiedzeniu Grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu. Spotkania zorganizowane są w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nienarażający jej na spotkanie ze sprawcą. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności: diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów, motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo po rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Każdy profesjonalista pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej powinien znaleźć czas na rozmowę z podopiecznymi, którzy nie są w grupie zagrożonej występowaniem przemocy. Każdy podopieczny powinien otrzymać informację, że jeśli jest sąsiadem osoby doznającej przemocy i słyszy często awantury, nietypowe hałasy, krzyki i płacz dziecka, a osoba krzywdzona ukrywa ślady pobicia, może porozmawiać bezpośrednio z tą osobą i powiedzieć jej, że domyśla się co dzieje się u niej w domu (najlepiej nazywać to wprost przemocą). Jeśli nawet są wątpliwości czy dzieje się coś złego, lepiej zadzwonić niż pozostać obojętnym. Zgodnie z polskim prawem każdy obywatel dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Obok dokumentacji prowadzonej w ramach procedury Niebieska Karta, należy pamiętać o indywidualnej dokumentacji pacjenta. Dokumentacja lekarza, pielęgniarki, położnej i pielęgniarki szkolnej będących świadkami przemocy powinna zawierać dokładnie zebrany wywiad, opis badania fizykalnego, z uwzględnieniem nieprawidłowości mogących wynikać z działania osób postronnych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wykonać pełną dokumentację fotograficzną urazu, wyniki badan laboratoryjnych, w razie stwierdzenia uszkodzenia danego narządu, wyniki konsultacji specjalistycznych, psychologicznej i konsultacji lekarza sądowego. Podsumowanie Analiza fachowego piśmiennictwa i opracowanych aktów prawnych potwierdza, że przemoc w rodzinie jest wciąż bardzo trudnym, czekającym na rozwiązanie problemem społecznym. Ukazuje jednak możliwość skoordynowanego udziału wielu służb, także pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w celu ograniczenia tego zjawiska. Ta współpraca wymaga jednak zrozumienia i zaangażowania wszystkich członków Zespołu interdyscyplinarnego, dobrze prowadzonego w ramach opracowanego w gminie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dla podjęcia profesjonalnych i skutecznych działań niezbędne jest zapoznanie wszystkich członków Zespołu i całego społeczeństwa z obowiązującymi procedurami i sumienne ich stosowanie, szczególnie wobec dzieci, grupy szczególnie bezbronnej i potrzebującej wsparcia. Piśmiennictwo 1. Mellibruda J. Wybrane problemy patologii życia rodzinnego. W: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk GWP, ie.html 3. Sułkowski H. Założenia ideowe i programowe podstawowej opieki zdrowotnej. W: Latalski M. (red.) Wybrane zagadnienia z medycyny społecznej dla lekarzy POZ. CMKP, Warszawa Karski J. (red.). Promocja zdrowia. Ignis, Warszawa Mellibruda J. Przeciwdziałanie przemocy domowej. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa Sasal H.D. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa Kawczyńska Butrym Z. Rodzina zdrowie choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Czelej, Lublin Kawczyńska-Butrym Z. Pielęgniarstwo rodzinne. CEM, Warszawa Morawska D. Przemoc wobec dziecka. ORE, Warszawa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tekst ujednolicony (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493, z 2009 r. nr 206, poz. 1589, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 125, poz. 842, z 2011 r. nr 149, poz. 887). 12. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593). 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 532/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 roku MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Ramowy program ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

INFORMATOR. dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie INFORMATOR dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a takŝe zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień

Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień Życie jest lżejsze, gdy obok masz kochającą rodzinę...2 Spis treści insp. Karol Szwalbe Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci...3 Przemoc domowa jako jedno z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA 2 3 1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH Przemoc może mieć różne oblicza - od słów po czyny. To na tyle trudny temat, że często nie chcemy o nim rozmawiać,

Bardziej szczegółowo