# śląskie. -^ozytywna energia. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "# śląskie. -^ozytywna energia. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 SCP i a REGIONALNY NARODOWA STRATEGA SPÓJNOŚCI # -^ozytywna energia Chorzów, 24 lutego 2015r Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Naprawa drukarek, faksów, komputerów, monitorów, dysku sieciowego NAS QNAP SYNOLOGY, sprzętu biurowego, RTV, AGD oraz pozostałego sprzętu elektronicznego wraz z wymianą części zamiennych dla Śląskiego Przedsiębiorczości wyszczególnionych w załączniku nr 1. Centrum Przez naprawę Zamawiający rozumie obsługę umożliwiającą przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym urządzeniom. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania napraw stosownie do potrzeb Zamawiającego w przypadku, gdy nastąpiła ich awaria. Wąrpnki ręąliząęii ząmpwięnią; - naprawy będą wykonywane w miejscu użytkowania w godzinach pracy Zamawiającego (od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku) lub w serwisie Wykonawcy jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa. Wszelkie koszty związane z transportem oraz pełna odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia sprzętu zabranego z miejsca użytkowania w szczególności do siedziby Wykonawcy spoczywa na Wykonawcy, - dostarczane przez Wykonawcę części do naprawy, co do zasady winny być oryginalne (zalecane przez producenta sprzętu) i fabrycznie nowe. W przypadku, braku możliwości zakupu oryginalnych lub fabrycznie nowych śląskie Centrum Przedsiębiorczości Chorzów ul. Katowicka 47 tel. (032) fax. (032) części, dopuszczalne będzie wykonanie naprawy za pomocą zamienników lub części używanych po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. Użycie do wykonania naprawy części używanych lub regenerowanych nie wpływa na czas gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, - wymontowane (zużyte) części zamienne zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt, - zgłoszenia awarii będzie odbywać się telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania napraw w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, a w przypadku sprowadzania części nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, - gdy warunkiem usunięcia awarii jest konieczność zakupu i wymiany części. Zamawiający dołączy protokół naprawy wraz z kalkulacją kosztów całej usługi zawierającą m.in. wykaz i ceny części.

2 REGIONALNY NARODOWA HRATFO A "spoiności ^ozyiywpd energia m - Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji cen rynkowych części, które mają być użyte do naprawy, - Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu części niezbędnych do wykonania naprawy we własnym zakresie, - w przypadku braku możliwości naprawy, lub gdy naprawa okaże się nieopłacalna. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie bezpłatnej opinii technicznej w formie pisemnej, - Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace, a na wymienione części minimum 12-miesięcznej gwarancji lub gwarancji producenta, jeżeli jest dłuższa. - w przypadku zastosowania części regenerowanych lub używanych gwarancja również nie może być krótsza niż 12 miesięcy, - prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy lub jego podwykonawców, - Wykonawca w dni robocze dla Zamawiającego, w godz. od 7:00 do 15:00 zobowiązany jest do udzielenia bezpłatnej telefonicznej porady technicznej obejmującej pomoc w rozwiązywaniu problemów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, konsultacji związanych z modernizacją istniejącego sprzętu oraz zakupem nowego. Termin realizacji: Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do dnia r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia kwotę ,00 PLN brutto, która stanowi maksymalną kwotę zamówienia na usługę naprawy oraz zakup części. Wymagania dotyczące oferty : Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do ich sporządzenia na załączonym formularzu nr 1. Cena jednostkowa naprawy brutto (z podatkiem VAT) niezależnie od ilości godzin związanych z pełną realizacją usługi dla danego urządzenia z załącznika nr 1. Podana w formularzu nr 1 cena w okresie realizacji zamówienia nie będzie podlegać waloryzacji i powinna zawierać : - koszty robocizny, materiałów (bez części zamiennych) - koszty prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, - koszty ewentualnych pomiarów sprawdzających, - podatek VAT, - koszt innych niezbędnych składników, bez których nie można wykonać zamówienia w sposób należyty. Tęrmin płątngśęi: 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3 i NARODOWA REGIONALNY ITRATFf, A śroinośc.i ^ozyiywra energia Składanie ofert: Prosimy o przesłanie ofert na adres ; zamowienialascp-slask.p! lub złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie zamawiającego sekretariat - pokój 701 c w terminie do r. Kryteria i zasady oceny ofert; Kryterium wyboru oferty: cena - waga 100% Cena = (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 Za cenę Zamawiający rozumie sumę wszystkich cen jednostkowych poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą z najniższą ceną, a tym samym z najkorzystniejszą ilością %. Oferty nie spełniające w/w wymagań nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn w szczególności w przypadku braku środków finansowych w budżecie. Osoba do kontaktu: Sebastian Kurka Wydział Informatyki, Logistyki i Zamówień Publicznych,"~\ tel.: (32) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka Chorzów WYDZIAŁ inr OkM/Ai YKI, LOGISTYKI WYDZIAŁ INFORM.AMI, LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PlMlCZNYCH Mirosh^andzik KIEROWNIK

4 , REGIONALNY ^ NARODOWA -ORATFG A SPOINOSCI Sląsklo. Pozylywno ereigij Formularz ofertowy Dane firmy : Lp. Nazwa urządzenia/model Cena jednostkowa naprawy brutto (z podatkiem VAT) nie uwzględniająca części niezbędnych do naprawy 1 Drukarka Laserowa - HP Drukarka Laserowa - HP 3005dn 3 Drukarka Laserowa - HP 2605dn 4 Drukarka Laserowa - HP 3027n 5 Drukarka Laserowa - HP 2055dn 6 Drukarka Laserowa - HP 600 M602 7 Fax - Panasonic KX-FL Ksero - Canon IR Ksero - Canon IR Skaner - HP ScanJet Skaner - Epson S50 GT 12 Skaner - Epson 2500 GT 13 Monitor 17" - 20" LCD - HP, Samsung, LG 14 Zasilacz do monitorów LG 15 Telewizor 32" LCD - LG 16 Odtwarzacz DVD - LG 17 Komputer PC - HP, AIsen, Triline 18 Zasilacz do komputera PC 19 Serwer Fujitsu Siemens RX200

5 ,, HBHj n ^ B B REGIONALNY ^ ^^^^^H NARODOWA 5TR4TFG A WOINOWI Siąskle. ^ozylywra erefolo 20 Zasilacz do serwera Fujitsu Siemens RX Notebook - HP, Toshiba, Lenovo, Asus 22 Zasilacz do notebook ASUS li Zasilacz UrS - AHL ODU, SUU 24 Router, switch sieciowy 5-16 port 25 Zasilacz do routera, switcha 26 Niszczarka dokumentów 27 Dysk sieciowy NAS QNAP Synology 28 Zasilacz do dysku sieciowego NAS QNAP, Synology 29 Telefony bezprzewodowe PANASONIC 30 Projektor BENQ całkowita suma cen ieunostknwych naprawy (brutto) Załącznik nr 1 Lp. Nazwa urządzenia/model 1 Drukarka Laserowa - HP Drukarka Laserowa - HP 3005dn 3 Drukarka Laserowa - HP 2605dn 4 Drukarka Laserowa - HP 3027n 5 Drukarka Laserowa - HP 2055dn 6 Drukarka Laserowa - HP 600 M602 7 Fax - Panasonic KX-EL Ksero - Canon IR Ksero - Canon IR 2022

6 9 REGIONALNY # NARODOWA TTRATFG A SPOINOWI" -o/ytywra energia 10 Skaner - HP ScanJet Skaner - Epson S50 GT 12 Skaner - Epson 2500 GT 13 Monitor 17' - 20'LCD - HP, Samsung, LC 14 Zasilacz do monitorów LC 15 Telewizor 32' LCD - LC 16 Odtwarzacz DVD - LC 17 Komputer PC - HP, AIsen, Triline 18 Zasilacz do komputera PC 19 Serwer Fujitsu Siemens RX Zasilacz do serwera Fujitsu Siemens RX Notebook - HP, Toshiba, Lenovo, Asus 22 Zasilacz do notebook ASUS li 7^e-w-^, T 1 IDC A DC "3 cn cnn Zasilacz UKS - ARL JSU, SOU 24 Router, switch sieciowy 5-16 port 25 Zasilacz do routera, switcha 26 Niszczarka dokumentów 27 Dysk sieciowy NAS QNAP Synology 28 Zasilacz do dysku sieciowego NAS QNAP, Synology 29 Telefony bezprzewodowe PANASONIC 30 Projektor BENQ

7 9 ' ' ^ ^ "'^f REGIONALNY ^ ^B^B^I ^^^^^H NARODOWA HRaTFC A SPOINOFCI ŚląSkie. ^ 1 ^ozylyw/i^a energia Chorzów dnia PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO NAPRAWY W dniu zostały przekazane do naprawy niżej WYmIenIone urządzenia będące własnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47. PRZEKAZUJĄCY: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ODBIERAJĄCY: LP Nazwa urządzenla/model/numer seryjny Ilość sztuk Uwagi Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpis przekazującego Podpis odbierającego

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS.07.04.00-00-007/10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo