Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe"

Transkrypt

1 Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Tytuł tematu badawczego: Architektury i protokoły sieciowe Tytuł zadania badawczego 4: Metody zwiększania wydajności przetwarzania strumieni danych w stosach protokolarnych IPv4 i IPv6 w kontekście współczesnych sieciowych systemów operacyjnych dla sieci standardu Ethernet (IEEE 802.3) implementacje sprzętowe i programowe Tytuł raportu zadania badawczego 4.4: Analiza i pomiary rozwiązań sprzętowych i programowych mających na celu zwiększenie wydajności / szybkości transmisji na punkcie styku interfejs sieciowy / inne komponenty serwerowe / system operacyjny / aplikacja użytkownika warstwa I. Rozwiązania sprzętowe jak Intel I/O Acceleration, mechanizmy sprzętowe IPSec Offloading, iscsi Offloading, i inne. Pomiary wydajnościowe implementacji rozwiązań sprzętowych. Wybór rozwiązań najlepszych. Pomiary dla systemów operacyjny w wersjach Standard. Termin dostarczenia raportu: Kierownik zadania: Krzysztof Nowicki Wykonawcy: Tomasz Gierszewski, Marcin Hasse, Krzysztof Nowicki, Bernard Kilarski, Jacek Światowiak Słowa kluczowe: stos TCP/IP, IPv4, IPv6, sieci Ethernet, interfejs IEEE 802.3, PCIExpress, RSS, NDIS, Windows, Linux, obciążenie procesora, protokół VRRP, Schedule, ALR, TCP Offloading/Chimney

2 Bernard Kilarski, Krzysztof Nowicki Analiza wydajności obciążonego jądra systemu operacyjnego Linux pod kątem obsługi zadań sieciowych Streszczenie: W pracy dokonano oceny wpływu obciążenia jądra systemu Linux na opóźnienia w realizacji zadań sieciowych w szczególności implementacji protokołu VRRP. Do przeprowadzenia badań stworzono moduł jądra systemu Linux zapewniający odpowiednie obciążenie systemu, oraz programy i skrypty pomocnicze. Wyniki badań przedstawiono w kontekście wykorzystania przy projektowaniu wielofunkcyjnych systemów jednoprocesorowych. Spis treści 1 Wstęp Zarządzanie zadaniami w systemie Linux Obsługa sieci w systemie Linux Architektura Warstwa urządzeń sieciowych Wysyłanie danych Odbieranie danych Warstwa protokołów Warstwa interfejsu dla aplikacji Protokół VRRP Badania Planowane badania Opis środowiska pomiarowego Środowisko pomiarowe Moduł jądra Narzędzia pracujące w przestrzeni użytkownika Program pm Program pmt Analiza wyników Obciążanie zadaniami o priorytetach niższych od priorytetów czasu rzeczywistego Niskie priorytety Średnie priorytety Wysokie priorytety

3 6.1.4 Zaobserwowane anomalie Podsumowanie Obciążanie zadaniami o priorytetach czasu rzeczywistego Pomiary sieciowe Punkt odniesienia Obciążanie zadaniami o priorytetach niższych od priorytetów czasu rzeczywistego Podsumowanie Dodatki Moduł jądra Program pm Program pmt

4 1 Wstęp Współcześnie wiele uwagi poświęca się systemowi operacyjnemu Linux i jego możliwościom spełniania założonych restrykcji czasowych. Podstawowa wersja systemu Linux nie jest systemem czasu rzeczywistego, a jest tak zwanym systemem słabego czasu rzeczywistego1 (ang. soft real time )[16]. Tworzone są specjalne łaty (ang. patch ), a nawet całe dystrybucje[18][19][20] mające na celu uczynienie z Linuxa system czasu rzeczywistego. Natomiast rzadko poruszana jest kwestia zachowania zwykłego systemu Linux pod obciążeniem. Autorom nie udało się dotrzeć do żadnej publikacji określającej wpływ obciążenia systemu na opóźnienia w wykonaniu pozostałych procesów pracujących na tym systemie. Podobnie sytuacja ma się z publikacjami na temat zachowania procesów z różnymi priorytetami. W związku z coraz większą uniwersalnością systemu Linux oraz wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, coraz częściej maszyny Linuxowe spełniają wiele odmiennych funkcji. Sytuacja w której na jednym komputerze uruchomiany jest serwer DHCP, FTP, DNS, WWW i jeszcze dodatkowo komputer ten pełni rolę routera (ang. router ) jest coraz powszechniejsze. Trend ten jest również coraz bardziej widoczny w urządzeniach sieciowych. Integrują one w sobie obsługę coraz to większej liczby protokołów oraz funkcjonalności. Powoduje to powstawanie nowych problemów wynikających ze współistnienia tych funkcjonalności na jednej platformie. Czy jeśli komponent A (np. usługa NAT) zacznie mocno obciążać zasoby systemu to czy pozostałe komponenty będą pracowały prawidłowo? Celem badań jest określenie wpływu obciążenia systemu Linux na realizację zadań powiązanych z siecią. W związku z tym, że jest to bardzo obszerne zagadnienie zostało ono ograniczone do wpływu obciążenia procesora, na działanie protokołu VRRP. W badaniach założono wykorzystanie wersji jądra systemu Linux bez żadnych dodatkowych łat (ang. patch ) oraz że cała praca dotyczy tylko platformy jednoprocesorowej. 2 Zarządzanie zadaniami w systemie Linux Linux jest to system operacyjny z udostępnionym kodem źródłowym stworzony na podobieństwo komercyjnego systemu UNIX. Istnieje wiele wariantów systemu Linux nazywanych dystrybucjami. Wspólnym elementem wszystkich dystrybucji jest jądro systemu. Jest ono takie same dla wszystkich dystrybucji2. Linux jest dostępny na wiele różnych platform. Procesami w systemie Linux zarządza scheduler (ang. scheduler ). To on decyduje jakie zadanie 1 słaby system czasu rzeczywistego to taki system który spełnia wymagania czasowe w przypadku średnim, natomiast w najgorszym przypadku może dojść do przekroczenia wymaganych terminów. 2 Różnią się co najwyżej łatami nakładanymi przez twórców poszczególnych dystrybucji 3

5 wykonuje się w danej chwili na procesorze. Istnieje wiele różnych algorytmów wyznaczania kolejności wykonania zadań na procesorze. Różnią się one kryteriami które mają optymalizować (np. czas od rozpoczęcia do zakończenia, opóźnienie wywołania). W związku z tym, że kryteria te są od siebie zależne, nie istnieje możliwość stworzenia jednego algorytmu optymalizującego te wszystkie kryteria[11]. Przyjęte w systemie Linux mechanizmy działania schedulera (ang. scheduler ) pozwalają na stosunkowo elastyczne dostosowanie jego zachowania do wymagań stawianych systemowi. Linuxowe zarządzanie zadaniami bazuje na systemie priorytetów. Oznacza to, że zadania o wyższych priorytetach powinny być faworyzowane względem zadań posiadających niższe priorytety. W systemie Linux uprzywilejowanie to uzyskuje się z wykorzystaniem dwóch parametrów. Wielkości kawałka czasu (ang. timeslice ), oraz dynamicznego priorytetu zadania. Kawałek czasu (ang. timeslice ) jest to ilość czasu jaką zadanie może być wykonywane na procesorze do momentu wywłaszczenia[1]. Dynamiczny priorytet zadania jest to wartość która ostatecznie decyduje które zadanie powinno być wykonywane na procesorze. Sam mechanizm wybierania zadania o najwyższym priorytecie jest stosunkowo prosty, ale za to bardzo dobrze zaprojektowany, gdyż dokonuje tego w stałym czasie3. Stąd potoczna nazwa tego schedulera (ang. scheduler ) scheduler O(1). Zapewnione jest to w następujący sposób. Do każdego procesora przypisana jest struktura rq 4 Przechowuje ona informację o zadaniach w stanie TASK_RUNNING. Rysunek 2 przedstawia w jaki sposób są zorganizowane struktury powiązane ze schedulerem (ang. scheduler ). Struktura rq zawiera w sobie wskaźnik na dwie struktury prio_array. Jedną do zadań które wyczerpały swój kawałek czasu (ang. time slice ), a drugą do zadań które nie wyczerpały. Stąd nazwy wskaźników na te struktury active oraz expired. Struktury te zawierają w sobie 3 pola: nr_active liczba aktywnych zadań powiązanych ze strukturą bitmap[bitmap_size] tablica bitowa umożliwiająca odczytanie informacji o tym jaki jest najwyższy priorytet zadania w kolejce queue[max_prio] tablica zawierająca listy zadań o takich samych priorytetach. Liczba MAX_PRIO jest to liczba priorytetów w systemie. Podczas dodawania zadania do zadań active w tablicy bitmap zapalany jest odpowiedni bit, odpowiadający priorytetowi wstawianego zadania. Zadanie to jest następnie umieszczane w tablicy list queue w miejscu odpowiadającemu swojemu priorytetowi. Dzięki takiej organizacji struktur możliwe jest wyznaczenie zadania o najwyższym priorytecie w stałym (niezależnym od liczby zadań w systemie) czasie. Wyznaczenie to odbywa się w następujący sposób: 3 Niezależym od liczby zadań w systemie. Złożoność obliczeniowa O(1). 4 We wcześniejszych wersjach jądra, struktura ta nazywała się runqueue 4

6 Przeszukiwana jest tablica bitowa bitmap w poszukiwaniu pierwszego zapalonego bitu. Tablica ma stały rozmiar (równy liczbie dostępnych priorytetów w systemie), dlatego możliwe jest jej przeszukanie w stałym czasie. Przykładowo, w momencie gdy pierwszym zapalonym bitem jest bit sto dwudziesty, oznacza to, że zadanie o najwyższym priorytecie ma priorytet 120. Następnie z tablicy list spod indeksu 120 brane jest pierwsze z brzegu zadanie. Jest to zadanie o najwyższym priorytecie w systemie i to ono powinno być wykonywane na procesorze. Podczas normalnej pracy schedulera (ang. scheduler ) wszystkie zadania, które nie wyczerpały swojego kawałka czasu (ang. timeslice ) przechowywane są w strukturze do której wskazuje wskaźnik active. W momencie wyczerpania przez zadanie swojego kawałka czasu (ang. timeslice ) zadania jest przekładane do struktury wskazywanej przez expired oraz jego kawałek czasu (ang. timeslice ) jest obliczany na nowo. Gdy już wszystkie zadania w strukturze wskazywanej przez active wyczerpią swój kawałek czasu (ang. timeslice ) następuje zamiana struktur wskazywanych przez wskaźniki active i expired. Dzięki tak prostej operacji nie jest konieczne przeniesienie wszystkich zadań z powrotem do struktury wskazywanej przez active Czas wykonania takiej operacji byłby zależny od liczby zadań w systemie i mógłby prowadzić do nieprzewidywalnych opóźnień podczas pracy systemu.

7 ts [ms] Priorytet Rysunek 1: Wykres wielkości kawałka czasu (ang. "timeslice") w zależności od wielkości statycznego priorytetu W systemie Linux wielkość kawałka czasu (ang. timeslice ) jest zależna od statycznego priorytetu zadania. Statyczny priorytet to priorytet nadany zadaniu jawnie6. Wielkość kawałka czasu może wahać się od 5ms (zadania o najniższym priorytecie) do 800ms (zadania o najwyższym priorytecie nie czasu rzeczywistego). Dla domyślnej wartości priorytetu (120), kawałek czasu ma wartość 100ms. Rysunek 17 przedstawia wykres wartości kawałka czasu (ang. timeslice ) w zależności od statycznego priorytetu zadania. Wartość ta jest obliczana w następujący sposób: ts= 140 st 20, gdy st 120 ts= 140 st 5, gdy st 120 ts kawałek czasu (ang. time slice ) w milisekundach 6 Nie jest to ostateczna wartość która decyduje o pierwszeństwie wykonania zadania. 7 Liczby na osi X celowo maleją od lewej do prawej, ponieważ mniejsza liczba oznacza większy priorytet. 6

8 st statyczny priorytet zadania Rysunek 2: Organizacja struktur powiązanych z schedulerem (ang. "scheduler"). Źródło: Opracowanie własne W celu minimalizacji czasu oczekiwania na wykonanie zadań w systemie Linux wprowadzono kilka mechanizmów wyróżniających zadania interaktywne (nazywane dalej IO-bound ). Jednym z takich mechanizmów jest mechanizm dynamicznego priorytetu. Polega on na tym, że zadanie oprócz statycznego priorytetu nadawanego zadaniu przez użytkownika posiada dodatkowo priorytet dynamiczny. Priorytet dynamiczny jest to wartość która ostatecznie decyduje o tym, które zadanie powinno być aktualnie wykonywane na procesorze8. Jego wartość jest obliczana na podstawie priorytetu statycznego danego zadania oraz ilości czasu jakie zadanie spędza uśpione (ang. sleep ). Jest on obliczany w następujący sposób: dp = max 100, min sp bonus 5, Jeśli tylko zadanie nie wyczerpało swojego kawałka czasu (ang. time slice ) 7

9 gdzie: dp dynamiczny priorytet zadania sp statyczny priorytet zadania bonus wartość z przedziału <0,10> zależna od ilości czasu jakie zadnie przebywa w stanie uśpienia (ang. sleep). Im więcej zadanie śpi tym bonus ma większa wartość. Innym mechanizmem poprawiającym wrażenia użytkownika oraz minimalizującym opóźnienie wykonania jest uznawanie zadania za interaktywne. Uznanie zadania za interaktywne powoduje, że po wyczerpaniu swojego kawałka czasu (ang. time slice ) nie jest ono przekładane do kolejki expired, tylko ponownie wkładane do kolejki active. Zadanie jest uznawane za interaktywne gdy: dp 3 sp / 4 28 gdzie: dp dynamiczny priorytet zadania sp statyczny priorytet zadania W praktyce formuła ta przekłada się na to, że im wyższy priorytet zadania tym łatwiej 9 dane zadanie jest uznawane za interaktywne. Zadania o najniższych priorytetach nigdy nie mogą zostać uznane za interaktywne. Dodatkowo, aby zapobiec zagłodzeniu zadań w kolejce expired, monitorowany jest czas ostatniego przełączenia pomiędzy kolejkami active i expired. Gdy do przełączenia doszło wystarczająco dawno, nawet zadania interaktywne przekładane są do kolejki expired. Zapobiega to zagłodzeniu zadań w przypadku gdy w systemie uruchomionych jest wiele zadań uznanych za interaktywne. Wszystko co zostało opisane powyżej dotyczy zadań o zwykłych priorytetach (z zakresu ). Sposób w jaki scheduler (ang. scheduler ) traktuje te zadania nazywa się polityką SCHED_NORMAL (ang. SCHED_NORMAL policy ). Istnieją również inne rodzaje polityk schedulera (ang. scheduling policy ), SCHED_FIFO i SCHED_RR. Polityki te dotyczą zadań posiadających priorytety czasu rzeczywistego (ang. real time priority ), czyli z wartością priorytetów z przedziału (0-99). Priorytety czasu rzeczywistego są traktowane przez scheduler (ang. scheduler ) inaczej niż zadania o zwykłych priorytetach. Mają one zawsze pierwszeństwo przed zadaniami o zwykłych priorytetach, bez względu na wartość swojego kawałka czasu (ang. time slice ). Kawałek czasu (ang. time slice ) zadań o priorytetach czasu rzeczywistego jest wykorzystywany tylko, gdy stosowana jest wobec nich polityka SCHED_RR. Służy on wtedy do dzielenia czasu procesora pomiędzy zadaniami czasu rzeczywistego o takich samych priorytetach. Zadaniom tym przydzielany jest wówczas czas procesora według wartości ich kawałka czasu oraz 9 Mniej czasu musi spędzać w stanie uśpienia (ang. sleep ). 8

10 algorytmu round-robin. W przypadku polityki SCHED_FIFO zadania wykonywane są według kolejności zgłoszenia zapotrzebowania na czas procesora. Wykonywane zadanie czasu rzeczywistego jest zastępowane innym zadaniem tylko wtedy gdy: pojawiło się zadanie o wyższym priorytecie czasu rzeczywistego zadanie zmieniło swój stan TASK_UNINTERRUPTIBLE) na stan uśpienia (TASK_INTERRUPTIBLE lub zadanie zakończyło działanie zadanie zrzekło się dobrowolnie procesora zadanie zostało zastąpione przez zadanie o takim samym priorytecie po wyczerpaniu swojego kawałka czasu (tylko w przypadku polityki SCHED_RR) Oznacza to, że priorytetów czasu rzeczywistego należy używać z dużą ostrożnością ponieważ mogą one doprowadzić do zagłodzenia innych zadań w systemie. 3 Obsługa sieci w systemie Linux 3.1 Architektura W związku z dużą złożonością podsystemu sieciowego w systemie Linux[14], którego pełne omówienie wykracza zdecydowanie poza ramy tej pracy, jego omówienie zostanie okrojone do podstawowych mechanizmów mogących mieć wpływ na przeprowadzane pomiary. W przypadku gdy będzie istniało kilka rozwiązań omawiane będą mechanizmy charakterystyczne dla sieci Ethernet/IP/TCP. Ewentualne odniesienia do kod sterownika dotyczą sterownika karty sieciowej opartej o układ Realteka 8139C Kod sterownika jest elementem jądra systemu Linux. 9

11 Rysunek 3: Wysokopoziomowa architektura stosu sieciowego w systemie Linux. Źródło: Podsystem sieciowy w systemie Linux posiada architekturę stosu. Rysunek 3 przedstawia wysokopoziomową architekturę podsystemu sieciowego systemu Linux. Łatwo można zauważyć, że jądro systemu odpowiada za realizację funkcji warstw 2,3 i 4 modelu OSI. Wewnątrz jądra możemy wyróżnić 3 główne warstwy (od najniższej): warstwa urządzeń sieciowych jest to najniższa warstwa odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z urządzeniami sieciowymi, oraz za dostarczenie niezależnego sprzętowo interfejsu dla warstw wyższych. Warstwa ta jest dokładniej omówiona w rozdziale 3.2. warstwa protokołów odpowiada ona za wykonanie czynności związanych z obsługą protokołów. Warstwa ta będzie dokładniej omówiona w rozdziale 3.3 warstwa interfejsu dla aplikacji zapewnia interfejs dla aplikacji z przestrzeni użytkownika, dając im elastyczny dostęp do różnych funkcji sieciowych. Warstwa ta będzie omówiona w rozdziale

12 Rysunek 4: Poglądowy schemat organizacji struktury "sk_buff". Źródło: "The Linux Network Architecture: Design and Implementation of Network Protocols in the Linux Kernel"[14] Dane wędrujące przez stos oprawione są w strukturę sk_buff. Struktura ta jest alokowana dla każdego przetwarzanego w systemie pakietu (wysyłanego i odbieranego). Nie przechowuje ona danych do wysłania w sobie tylko zawiera wskaźnik na pakiet dla którego została stworzona.można powiedzieć, że przez stos wędruje tak naprawdę struktura sk_buff a nie dane wysyłanego/odbieranego pakietu. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane są kopiowane tylko dwa razy podczas drogi przez stos sieciowy. Podczas wysyłania raz z przestrzeni użytkownika do przestrzeni jądra i raz z przestrzeni jądra do bufora karty sieciowej. Podczas odbierania dane są kopiowane w odwrotne strony. Organizację struktur oraz dana zawarte w strukturze sk_buff przedstawia rysunek Warstwa urządzeń sieciowych W celu zapewnienia jednolitego interfejsu dla wielu urządzeń sieciowych, stworzono w Linuxie pojęcie interfejsu sieciowego (ang. network interface ). Dla każdego urządzenia sieciowego tworzony jest interfejs sieciowy11, który reprezentowany jest w systemie poprzez strukturę net_device zdefiniowaną w linux/netdevice.h. Niezależność ta jest uzyskana poprzez 11 Jedno urządzenie może być powiązane z wieloma interfejsami sieciowymi. Dodatkowe interfejsy nazywane są wirtualnymi i są powiązane z dodatkowymi funkcjami jakie może pełnić interfejs np. loopback. Interfejsy wirtualne nie są poruszone w tej pracy. 11

13 implementację przez sterownik danego urządzenia sieciowego wymaganych funkcji. Tak jak jest to widoczne na rysunku 5. Podstawowymi metodami implementowanymi w ramach interfejsu sieciowego są; int dev_open(struct net_device *dev) przygotowuje interfejs sieciowy do użycia. Ustawia adres fizyczny interfejsu, aktywuje kolejkę wysyłania i wysyła powiadomienie o podniesieniu interfejsu. Często potocznie mówi się, że podnosi interfejs (ang. up ). W praktyce wywołuje odpowiednią funkcję sterownika. Zwracaną wartością jest status wykonania (sukces lub kod błędu). int dev_close(struct net_device *dev) zamyka interfejs sieciowy. Wysyła powiadomienia o rozpoczęciu wyłączania oraz o wyłączeniu. W praktyce wywołuje odpowiednią funkcję sterownika. Zawsze kończy się pomyślnie. int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb) dodaje dane (struktura sk_buff omówiona w rozdziale 3.3) do kolejki wysyłania. Wywoływana przez warstwy wyższe w celu wysłania pakietu. Może być wywołana z kontekstu przerwania. Zwraca status wykonania12. int netif_rx(struct sk_buff *skb) funkcja wywoływana przez sterownik urządzenia sieciowego w momencie otrzymania pakietu. Przekazuje odebrany pakiety warstwom wyższym. Zawsze wykonuje się poprawnie. Zwraca status wykonania. 12 Pozytywne zakończenie nie oznacza, że pakiet został wysłany. Może on zostać porzucony (ang. drop ) np. przez mechanizm kontroli obciążenia (ang. congestion control ) 12

14 Rysunek 5: Niezależny od sprzętu interfejs urządzenia sieciowego. Źródło: "The Linux Network Architecture(...)"[14] Interfejs sieciowy zapewnia też możliwość powiadamiania o zmianach swojego stanu. Jest to realizowane poprzez zarejestrowanie się na powiadomienia (ang. notifier ) zmiany stanu urządzenia. Możliwe powiadomienia są zdefiniowane w linux/notifier.h. Powiadomienia mogą informować na przykład o podnoszeniu (ang. up ), opuszczaniu lub zmianie adresu interfejsu (odpowiednio NETDEV_UP, NETDEV_DOWN, NETDEV_CHANGEADDR). Rejestracja (wyrejestrowanie) odbywa się poprzez funkcje register_netdevice_notifier ( unregister_netdevice_notifier ) Wysyłanie danych Gdy wyższa warstwa chce wysłać dane, wywołuje funkcje dev_queue_xmit. W funkcji tej dane są wkładane do kolejki qdisc. W przypadku interfejsów nie posiadających takiej kolejki (np. interfejsy wirtualne) dane są wysyłane bezpośrednia za pomocą funkcji dev_hard_start_xmit. Nazwa kolejki qdisc pochodzi z angielskiego queing discpipline, co w wolnym tłumaczeniu oznacza reguły kolejkowania. Z wykorzystaniem tej struktury możliwe jest łatwe zaimplementowanie reguł priorytetyzacji wysyłania danych poprzez odpowiednie funkcje dodające/usuwające dane z kolejki. Podczas podnoszenia interfejsu sieciowego, tworzona jest struktura qdisc domyślnie implementująca kolejkę pfifo. Po włożeniu danych do wysłania do kolejki qdisc następuje próba wysłania tych danych. Są one pobierane z kolejki, a następnie następuje próba wysłania ich do karty sieciowej z wykorzystaniem funkcji dev_hard_start_xmit. 13

15 Gdy próba ta nie powiedzie się (np. z powodu zapełnienia bufora karty sieciowej), dane są kolejkowane ponownie oraz uruchamiany jest mechanizm softirq którego zadaniem jest podjęcie próby ponownego wysłania wiadomości. Precyzując, w przypadku dużego obciążenia mechanizmu softirq, zadanie późniejszego wysłania pakietu jest przekazywane wątkowi ksoftirqd. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że wykonanie tego zadania może być przerywane przez inne procesy wykonujące się na procesorze nie doprowadzając do ich zagłodzenia[1]. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że w przypadku systemów wieloprocesorowych zadanie to może zostać wykonane, na innym procesorze. Wynika to z zasady działania mechanizmu softirq. Dane dostarczane sterownikowi karty sieciowej wkładane są do tak zwanego pierścienia (ang. ring ). Jest to bufor kołowy (w przypadku karty opartej o układ Realteka 8139C+ mieszczący 64 wpisy), zaalokowany w pamięci umożliwiającej transfer DMA do karty sieciowej, zarządzany przez sterownik. Dane do wysłania kasowane są dopiero po otrzymaniu przerwania ( net_tx ) od karty sieciowej potwierdzającego poprawne wysłanie danych. Jest to optymalizacja wykorzystująca fakt, że istnieje duże prawdopodobieństwo retransmisji niewysłanego pakietu[14]. Rysunek 6: Podglądowy schemat mechanizmu odbierania i wysyłania danych. Źródło: "Understanding Linux Network Internals"[17] Odbieranie danych Podglądowy schemat mechanizmu odbierania i wysyłania danych przedstawiony jest na rysunku 6. W momencie otrzymania przerwania od karty sieciowej uruchamiana jest procedura obsługi sterownika która rozpoznaje przyczynę przerwania. Przyczyny wywołania przerwania można 14

16 podzielić na 3 główne grupy: odebranie wiadomości, potwierdzenie poprawnego wysłania, wystąpienie błędu. Sprawdzenie przyczyny na ogół odbywa się poprzez odczytanie wartości rejestrów karty sieciowej. Gdy przerwanie spowodowane było odebraniem danych, zgłaszana jest potrzeba wykonania softirq NET_RX_SOFTIRQ. Warto zwrócić uwagę, że obsługo przerwania została ograniczona do minimum. Świadczy o tym fakt, że odebrane dane są kopiowane z karty sieciowej dopiero w momencie obsługi softirq, a nie podczas obsługi przerwania. Rozwiązanie takie przenosi większość niezbędnego przetwarzania na mechanizm softirq, który ma niższy priorytet wykonania13 niż przerwania sprzętowe. Minimalizuje to możliwość ataku typu DOS poprzez wywoływanie dużej liczby przerwań spowodowanych przychodzącymi pakietami. W trakcie przetwarzania danych możliwe dochodzić do odebrania kolejnych porcji danych przez kartę sieciową. Takie zjawisko mogłoby prowadzić do ciągłego przetwarzania danych, a w rezultacie do zagłodzenia procesów użytkownika. W związku z tym wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, które nie pozwala na jednorazowe przetwarzanie pakietów dłuższe niż 114 jiffie 15. Wraz z pojawieniem się szybkich interfejsów sieciowych pojawił się problem odbierania dużej liczby pakietów w krótkim czasie. Okazało się, że wąskim gardłem była bardzo duża ilość przerwań generowana podczas odbierania tych pakietów. Jedno przerwanie na każdy odebrany pakiet. W związku z tym wprowadzono rozwiązanie nazywane NAPI (ang. New API ). Podstawową różnicą w stosunku do wcześniejszego rozwiązania jest to, że w sytuacji dużego ruchu sieciowego wywoływane jest tylko jedno przerwanie które powoduje odebranie wielu pakietów naraz. Zyski z takiego rozwiązania są znaczące, na 1Gb interfejsie sieciowym podczas odbierania pakietów na sekundę generuje się tylko 17 przerwań (zamiast przerwań)[15]. Po skopiowaniu danych z bufora karty sieciowej, następuje wywołanie funkcji netif_rx którą sterownik przekazuje dane do przetwarzania przez warstwy wyższe. Funkcja netif_rx oznacza do wykonania softirq w trakcie obsługi którego wykonywana jest funkcja net_receive_skb która to rozporządza kopią danych przesyłając ją do obsługi przez zarejestrowane protokoły warstw wyższych. W przypadku, gdy sterownik wspiera NAPI funkcja net_revceive_skb jest wywoływana bezpośrednio przez funkcję sterownika wykonywaną w trakcie obsługi softirq, zaraz po skopiowaniu danych. 13 Nie mylić z priorytetami procesów. 14 Dokłanie rzecz biorąc okres ten wacha się w przedziale (1,2) jiffie. Wynika to z warunku jiffies - start_time > 1 oraz od momentu rozpoczęcia przetwarzania softirq. 15 jiffie jest to podstawowa jednostka czasu w systmie Linux zależna od częstotliwości timera (ang. timer ) systemowego. Wynosi 1/HZ gdzie HZ to wybrana podczas kompilacji częstotliwość timera (ang. timer ) systemowego. Najczęstsze wartości to 1ms, 4ms, 100ms. 15

17 3.3 Warstwa protokołów Obsługa protokołów odbywa się poprzez ich rejestrowanie w systemie. Aby przyśpieszyć wyszukiwanie funkcji obsługi właściwego protokołu, funkcje obsługi protokołów zorganizowane są w tablicę list. Indeksowanie w tej tablicy odbywa się z wykorzystaniem prostej funkcji skrótu (ang. hash function ). Dodawanie obsługi nowych protokołów odbywa się poprzez funkcje dev_add_pack, a usuwa się je za pomocą funkcji dev_remove_pack. Rysunek 7: Warstwa protokołów - architektura. Opracowanie własne na podstawie "Understanding Linux Network Internals"[17] Podczas wykonania funkcji net_receive_skb następuje przekazanie wiadomości do obsługi przez protokoły warstw wyższych. Na podstawie informacji zawartej w otrzymanym pakiecie wyznaczany jest typ protokołu warstwy wyższej. Przykładowo dla protokołu IP wywoływana jest funkcja ip_rcv. Przeprowadza ona analizę nagłówka IP a następnie na podstawie otrzymanych informacji podejmuje decyzje o dalszych losach pakietu. Gdy z zawartych w nagłówku IP informacji wynika, że protokołem warstwy wyższej jest TCP wywoływana jest dla tego pakietu funkcja obsługi protokołu TCP. Jeśli zaś chodzi o wysyłanie danych to do tego celu wykorzystywane są 3 podstawowe funkcje ip_append_data, ip_append_page oraz ip_queue_xmit. Podział taki został wprowadzony w celu optymalizacji szybkości działania. Funkcje te różnią się ilością przetwarzania dokonywanego 16

18 przed utworzeniem nagłówka IP (np. funkcja ip_append_data zapewnia, że dane dostarczane warstwie IP będą posiadały odpowiedni rozmiar). Wszystkie operacje między warstwami, oraz wewnątrz warstw odbywają się na zasadzie zwykłych wywołań funkcji. Nie wykorzystuje się tam żadnych bardziej zaawansowanych mechanizmów takich jak softirq, tasklety (ang. tasklets ) lub przerwania. W związku z tym z punktu widzenia niniejszej pracy mogą one zostać potraktowane jako jedna długo wykonująca się funkcja. 3.4 Warstwa interfejsu dla aplikacji Aplikacja użytkownika komunikuje się z jądrem systemu za pomocą wywołań przerwań systemowych (ang. system call ), tak jak jest to widoczne na poniższym rysunku. Podstawowymi przerwaniami systemowymi pozwalającymi na korzystanie z sieci są przerwania dotyczące obsługi socketów (ang. socket ). Rysunek 8: Sockety (ang. "socket") w jądrze systemu Linux. Opracowanie własne na podstawie: "The Linux Network Architecture: Design and Implementation of Network Protocols in the Linux Kernel"[14] Sockety (ang. socket ) zapewniają aplikacjom interfejs niezależny od używanych protokołów. Rysunek 8 przedstawia uproszczoną architekturę i umiejscowienie socketów (ang. socket ) w systemie Linux. Zachowanie socketów (ang. socket ) w stosunku do warstw niższych (np. z jakich 17

19 korzystają protokołów) zależne jest od typu socketu (ang. socket ). Typ socketu (ang. socket ) zdefiniowany jest za pomocą trzech parametrów family, type i protocol. Obecnie jedną z najważniejszych rodzin protokołów jest rodzina PF_INET (ang. protocol family internet )[14]. W niej zdefiniowane są 3 typy socketów (ang. socket ), SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM i SOCK_RAW. Odpowiadają one odpowiednio protokołom TCP, UDP, IP. Inną ważną rodziną socketów (ang. socket ) jest rodzina PF_PACKET. Umożliwia ona przekazywanie pakietów bezpośrednio do urządzenia sieciowego. 4 Protokół VRRP Protokół VRRP jest protokołem opisanym w RFC3768[21] służącym do dynamicznego wyboru fizycznego routera pełniącego rolę routera głównego. Poprzez wprowadzenie pojęcia routera wirtualnego umożliwia on wprowadzenie redundancji na krańcach sieci a co za tym idzie podniesienie niezawodności sieci. Rysunek 9 pokazuje przykładowe wykorzystanie protokołu VRRP. Rysunek 9: Przykładowe wykorzystanie protokołu VRRP. Źródło: Linux on zseries and S/390: Virtual Router Redundancy Protocol Implementation on VM Guest LAN[22] 18

20 Wirtualny router jest to abstrakcyjny twór charakteryzujący się adresem IP oraz identyfikatorem routera wirtualnego (ang. Virtual Router Identifier ). Pełni on rolę bramy dla klientów z podłączonej do niego sieci LAN. W poprawnie działającej i skonfigurowanej sieci, jego rolę pełni pojedynczy router fizyczny implementujący protokół VRRP. Komputer pełniący rolę routera wirtualnego będzie w tej pracy nazywany routerem głównym. Router główny VRRP jest to router pełniący w danej chwili rolę routera wirtualnego. Router zapasowy VRRP jest to router monitorujący stan routera głównego poprzez odbieranie wysyłanych przez niego wiadomości (lub ich braku), oraz w razie potrzeby przejmujący rolę routera głównego VRRP. Grupa VRRP jest to grupa maszyn skonfigurowanych do obsługi protokołu VRRP składająca się z jednego routera głównego oraz routerów zapasowych. Podczas normalnej pracy w prawidłowo skonfigurowanej sieci LAN wszystkie komputery jako adres bramy mają ustawiony adres routera wirtualnego. Jego reprezentacją fizyczną jest sprawny router o najwyższym priorytecie w grupie, router główny. W trakcie działania router główny wysyła na adres multicastowy wiadomości ADVERTISEMENT. Format wiadomości przedstawiono na rysunku 10, a pola omówiono w tabeli 1. W związku z tym, że wiadomości wysyłane są na adres multicastowy, powinny one zostać odebrane przez wszystkie routery zapasowe. Jeżeli router zapasowy nie otrzyma takiej wiadomości przez określony czas to przełącza się on w tryb pracy routera głównego. W momencie przełączania wysyłana jest wiadomość ze źródłowym adresem MAC równym adresowi MAC routera wirtualnego. Ma to na celu powiadomienie innych routerów w grupie oraz poinformowanie przełączników o możliwej zmianie położenia routera głównego. Rysunek 10: Struktura wiadomości protokołu VRRP. Źródło: 19

21 Nazwa pola Opis Version Numer wersji protokołu Type Typ wiadomości. Obecnie tylko równy 1, czyli ADVERTISEMENT Virtual Rtr ID Identyfikatorem routera wirtualnego (ang. Virtual Router Identifier ) Priority Priorytet routera dla danego identyfikatora routera wirtualnego. Count IP Addrs Ilość adresów IP umieszczonych w dalszej części wiadomości Auth Type Rodzaj uwierzytelniania użyty w tej wiadomości Advet Int Przedział czasowy pomiędzy wysłaniami kolejnych wiadomości typu ADVERTISE Checksum Suma kontrolna wiadomości VRRP IP address 1-n Adresy IP powiązane z danym routerem wirtualnym Authentication Data Dane zależne od metody uwierzytelniania. Tabela 1: Opis pól wiadomości protokołu VRRP 5 Badania 5.1 Planowane badania Celem wykonywanych pomiarów jest określenie opóźnień w dostępie do procesora jakie mogą wystąpić podczas działania systemu operacyjnego Linux. Ogólna idea pomiarów: W systemie pracuje zadanie główne (symulujące zadanie o narzuconych restrykcjach czasowych). W roli zadania głównego występują programy pm lub pmt mogące monitorować opóźnienie. Programy opisane są w dalszej części dokumentu. Następnie system zostaje obciążony (sposób obciążenia jest zależny od pomiaru) i monitorowane są opóźnienia w wykonaniu zadania głównego. Planowane jest przeprowadzenie następujących pomiarów: 1. Obciążanie zadaniami o priorytetach niższych od priorytetów czasu rzeczywistego Celem tego pomiaru jest określenie wpływu obciążenia systemu zadaniami o priorytetach od 139 do 100. Jest to symulacja rywalizacji zadania głównego z zadaniami z przestrzeni użytkownika (priorytety inne niż priorytety czasu rzeczywistego). W ramach tego pomiaru będzie przeprowadzone również badanie jak poprawia się sytuacja gdy zadania główne ma priorytet czasu rzeczywistego. 20

22 2. Obciążanie zadaniami o priorytetach czasu rzeczywistego Celem tego pomiaru jest określenie wpływu obciążenia systemu zadaniami o priorytetach większych od Obciążenie a zadania sieciowe Celem tego pomiaru jest określenie wpływu obciążenia systemu na regularność wysyłanych wiadomości. Niektóre protokoły sieciowe do poprawnego funkcjonowania wymagają regularnego wysyłania wiadomości np. VRRP. Pomiar ten ma określić jakiego rodzaju odchyłki od założonej wartości czasów pomiędzy wiadomościami można się spodziewać dla wiadomości ADVERTISEMENT protokołu VRRP. Rysunek 11: Przebieg czasowy pomiaru W przypadku pierwszych dwóch pomiarów wykorzystana będzie następująca metoda. Najpierw uruchamiana jest zadanie główne (program pm lub pmt ). Jego czas działania jest jawnie określony i wynosi około 120 sekund. Dłuższy czas pomiaru nie zmieniał wyników pomiarów, a dużo krótsze czasy mogłyby doprowadzić do nie wychwycenia niektórych zachowań systemu. Wartość ta została dobrana na podstawie przeprowadzonych obserwacji zachowania systemu Linux. Dokładność odmierzania tych 120 sekund zależna jest od aplikacji oraz od obciążenia systemu (zostanie to poruszone w dalszej części pracy podczas omawiania wyników pomiarów). Dla aplikacji pmt dokładność wynikająca z zasady działania programu wynosi jedną sekundę, a dla aplikacji pm jest pomijalnie mały17. Zadania obciążające nie ma jawnie określonego czasu działania. Okres jego działania jest zdefiniowany poprzez ilość iteracji jakie mają wykonać. Czas wykonania zależny jest od stosunku priorytetów zadań pracujących w systemie (zostanie to poruszone w dalszej części pracy). Z tego powodu możliwe są dwa przypadki: zadania obciążające kończą się przed zadaniem głównym zadanie obciążające kończy się po zadaniu głównym Różnice pomiędzy tymi przypadkami nie mają wpływu na metodę pomiarową. Obciążenie jest uruchamiane około 20 sekund po uruchomianiu zadania głównego. Czas ten jest istotny z kilku względów: 16 Większy priorytet, czyli mniejsza liczba. 17 W najgorszym wypadku jest on równy czasowi wykonania jednego obiegu głównej pętli algorytmu 21

23 Pozwala stwierdzić czy nie występują żadne zaburzenia wywołane programami nie powiązanymi z pomiarami Daje schedulerowi (ang. scheduler ) czas na określenie dynamicznego priorytetu zadania głównego Pozwala określić na ile jest wywłaszczany proces gdy system nie jest obciążony Może ułatwić wykrycie wszelkiego rodzaju anomalii W przypadku trzeciego pomiaru metoda pomiarowa będzie podobna. Występują dwie istotne różnice w stosunku do dwóch wcześniejszych pomiarów. Pierwsza jest taka, że zamiast zadania głównego będzie uruchomiany program implementujący protokół VRRP. Drugą istotną różnicą jest sposób mierzenia opóźnień. W tym wypadku będą one mierzone poprzez dodatkowy komputer odbierający pakiety wysłane przez VRRP. Dzięki temu środowisko pomiarowe będzie podobne do rzeczywistych warunków pracy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że uwzględnione zostaną wszystkie możliwe opóźnienia opóźnienia. Konfiguracja taka niweluje też wpływ obciążenia na dokładność pomiarów ponieważ maszyna mierząca czasy nie jest obciążana w trakcie pomiarów i pełni tylko rolę czasomierza. Rysunek 12: Idea pomiarów sieciowych. Źródło: Opracowanie własne Ustawianie priorytetów zadań W systemie Linux niemożliwe jest ustawienie priorytetu procesu przed lub w trakcie jego tworzenia. Ustawianie priorytetu może nastąpić zaraz po uruchomieniu danego procesu. W ten sposób działa dobrze znane wszystkim użytkownikom systemu Linux polecenie nice [1]. W momencie wywołania tego polecenia tworzony jest nowy proces, który ustawia swój priorytet na zadaną wartość, a następnie wczytuje i wykonuje zadany program. W ten sposób program użytkownika wykonywany jest z zadanym priorytetem od samego początku działania. W przypadku wątków jądra, sytuacja jest bardzo podobna. Ich priorytet również nie może być ustawiony przed lub w trakcie tworzenia wątku. W związku z tym, aby wykonywane zadania miały od początku wykonania pożądany przez nas priorytet, najpierw modyfikujemy priorytet zadania które utworzy nam zadania obciążające. 22

24 5.2 Opis środowiska pomiarowego Środowisko pomiarowe Sprzęt W tabelach 2-4 przedstawiono konfigurację komputerów używanych w trakcie pomiarów. W opisie konfiguracji pominięto elementy całkowicie nieistotne dla przeprowadzanych pomiarów (np. karta dźwiękowa). Pomiary 1 i 2 zostały wykonane na komputerze A (laptop HP Omnibook xe4500). Do sieciowej części pomiarów wymagane są dwa komputery. W związku z tym wykorzystano więcej komputerów których konfiguracje sprzętowe są opisane w tabelach 2,3 i 4. Komputery te były połączone w następujące konfiguracje testowe: Konfiguracja 1 Komputer A w roli komputera badanego połączony był za pomocą kabla UTP cat. 5E z komputerem B Konfiguracja 2 Komputer C w roli komputera badanego połączony z innym egzemplarzem komputera C za pomocą kabla UTP cat. 5e (interfejsy 1Gb) Konfiguracja 3 Komputer C w roli komputera badanego połączony z innym egzemplarzem komputera C za pomocą światłowodu (interfejsy 10Gb) Konfiguracje te przedstawione są na rysunku 13. Procesor: Pentium 4-M 1.7GHz Pamięć RAM: 768MB (512MB+256MB) Dysk twardy: IBM Travelstar 30GB Procesor graficzny: Karta WiFi: Karta sieciowa ATI Mobility M6 D-Link DWL-G630 (PCMCI, zewnętrzna) National Semiconductor Corporation DP /100 Mb (Ethernet) Tabela 2: Konfiguracja sprzętowa komputera A 23

25 Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor Pamięć RAM: 2GB Dysk twardy: Seagate Barracuda GB Procesor graficzny: Nvidia 8600GT Karta WiFi: Karta sieciowa brak Pentagram Realtek 8169 Gigabit Ethernet Tabela 3: Konfiguracja sprzętowa komputera B Procesor: Xeon E5405 2GHz Pamięć RAM: 32GB Dysk twardy: Seagate Barracuda GB Procesor graficzny: Nvidia 6200LE Karta WiFi: brak Karta sieciowa 1 Intel 82598EB 10 Gigabit AF Dual Port Network Controller Karta sieciowa 2 Intel 82575EB Gigabit Ethernet Tabela 4: Konfiguracja sprzętowa komputera C 24

26 Rysunek 13: Konfiguracje pomiarowe użyte przy pomiarach sieciowych Oprogramowanie Bazą do wykonania wszystkich pomiarów był system bazujący na jądrze Linux (wersja jądra ). Jądro zostało okrojone do bardzo podstawowej funkcjonalności aby dodatkowe funkcjonalności nie wpływały na wyniki pomiarów. Wyłączone zostały takie funkcjonalności takich jak SNP (obsługa wielu procesorów) oraz CPU frequency scaling które mogłyby w sposób bardzo znaczący wpłynąć na wyniki pomiarów. Szczegółowe informacje na temat bazowej konfiguracji jądra można znaleźć w dodatku A. Niektóre pomiary zostały przeprowadzone z użyciem zmodyfikowanych parametrów jądra (np. częstotliwość timera) w celu określenia ich wpływu na zachowanie systemu. Jądro to zostało poddane drobnej modyfikacji umożliwiającej dokładniejsze pomiary, więcej szczegółów w opisie modułu jądra Moduł jądra W celu obciążania procesora oraz przeprowadzania pomiarów zaimplementowano prosty moduł jądra systemu Linux. Rysunek 14 przedstawia uproszczoną architekturę modułu jądra, nazywanego dalej również workaholic. Podstawowe moduły to: Procfs bufory wejścia/wyjścia wraz z funkcjami ich obsługi dla systemu plików 25

27 procfs (ang. proces file system ). Odpowiada również za utworzenie pliku workaholic w systemie plików procfs podczas inicjalizacji modułu. Command parser - przetwarza komendy zapisane w buforze wejścia i w zależności od polecenia wywołuje odpowiednią funkcję CPU Loader - moduł obciążający procesor. Umożliwia odpalenie wybranej ilości wątków jądra na zadany czas (wyrażony nie wprost). Task switch monitor - moduł odpowiadający za logowanie informacji o przełączeniu zadań wykonywanych na procesorze. Wymaga drobnej modyfikacji jądra systemu. Modyfikacja ta polega na wstawieniu wywołania funkcji logującej do funkcji obsługi schedulera (ang. scheduler ) schedule(void) (w pliku kernel/sched.c ) w miejscu przełączenia zadań. Network monitor - moduł odpowiadający za logowanie informacji o przychodzących pakietach. Wymaga drobnej modyfikacji jądra systemu Linux. Modyfikacja ta polega na wstawieniu wywołania funkcji logującej do funkcji odbierających pakiety netif_receive_skb(struct sk_buff *skb). Wstawienie wywołania funkcji logującej do funkcji netif_rx(struct sk_buff *skb) nie zdało egzaminu ponieważ niektóre sterowniki korzystające z NAPI pomijają tą funkcję podczas przetwarzania pakietów i wywołują bezpośrednio netif_receive_skb(struct sk_buff *skb). Rysunek 14: Architektura zaimplementowanego modułu jądra. Źródło: Opracowanie własne Komunikacja z systemem odbywa się przez system plików procfs. Z wykorzystaniem interfejsu procfs zaimplementowano proste bufory wejścia/wyjścia które umożliwiają komunikację poprzez zapis/odczyt do/z pliku /proc/workaholic. Po zapisaniu polecenia do pliku /proc/workaholic jest 26

28 ono zapisywane w buforze wejścia i wywoływana jest funkcja przetwarzająca argumenty (ang. command parser ). Po przetworzeniu polecenia następuje wywołanie odpowiedniej funkcji. Polecenia wraz z ich kodami opisane są w podręczniku użytkownika w rozdziale Narzędzia pracujące w przestrzeni użytkownika Program pm Program pm jest prostym programem pracującym w przestrzeni użytkownika symulującym obciążenie typu CPU bound 18, oraz mierzącym czas wywłaszczenia (okres czasu przez jaki proces pm nie był wykonywany na procesorze, nazywany dalej czasem wywłaszczenia ). Zasada działania programu jest bardzo prosta. W pętli pobiera on aktualny czas oraz porównuje go z czasem pobranym we wcześniejszym obiegu pętli. Jeśli różnica jest większa niż wcześniej ustalony próg, oznacza to, że doszło do wywłaszczenia. Na rysunku 15 zobrazowano trzy podstawowe przypadki jakie mogą wystąpić podczas pracy programu pm. Przedział czasowy wskazywany przez t1 jest to przypadek gdy kolejne pobrania czasu wystąpiły po sobie bez żadnych zakłóceń. W tym wypadku wartość t1 jest zbliżona do czasu potrzebnego na pobranie czasu. Przedział czasowy wskazywany przez t2 przedstawia przypadek gdy nastąpiła przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami czasu, ale przerwa ta była nie istotna z punktu widzenia tej pracy. Przedział czasowy wskazywany przez t3 jest to przypadek gdy nastąpiła długa (istotna dla tej pracy) przerwa pomiędzy pobraniami czasu. Oznacza to, że najprawdopodobniej19 doszło do wywłaszczenia procesu pm na rzecz innego procesu. Uproszczony algorytm przedstawiony jest na rysunku 16. Rysunek 15: Uproszczona zasada działania programu pm 18 Patrz rozdział Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania 19 Możliwe są inne przyczyny takiej przerwy (np. seria przerwań sprzętowych), ale w użytych konfiguracjach są one bardzo mało prawdopodobne. 27

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Na kierunku INFORMATYKA Jakub Jóźwicki Nr albumu 181560

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

MS Windows 2000 od rodka

MS Windows 2000 od rodka IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Kierunek: Informatyka Przemysłowa Rodzaj studiów: Stacjonarne II stopnia praca dyplomowa magisterska

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo