zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez: a... z siedzibą w... przy ul...,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w dniu...2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez: a... z siedzibą w... przy ul...,"

Transkrypt

1 !"#$ %&'" (#)$*&"+, II przetarg nieograniczony: Dokumentacja termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ustki - dr. inż. Jana Olecha przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...., reprezentowanym przez: D0;E>2303:?F8G3HE>4:I zwanym dalej -./ W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego JKL na Zamawiający zleca wykonanie zamówienia następującej treści, zgodnej w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: PLPodstawowe parametry techniczne budynku: KQpowierzchnia zabudowy ca 3460 m2, PQpowierzchnia użytkowa ca 7990 m2, RQkubatura ca m3. RLPrzedmiot umowy dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o audyt energetyczny budynku: KQOpracowanie koncepcji przebudowy obejmuje: a) rozwiązania architektoniczne, b) rozwiązania w zakresie docieplenia obiektu (docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu łącznika, wymiana okien i drzwi zewnętrznych), c) rozwiązania w zakresie wymiany węzła cieplnego z uwzględnieniem elementów wykorzystujących odnawialne źródła energii, d) rozwiązania w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na nowy układ z urządzeniami regulującymi strumień ciepła. PQOpracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i obejmuje: 1/8

2 a) projekty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), w zakresie: - branży budowlanej docieplenie stropodachów, stropów i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. - branży instalacyjnej wymiana węzła cieplnego z uwzględnieniem elementów wykorzystujących odnawialne źródła energii, wymianę instalacji centralnego ogrzewania na nowy układ z urządzeniami regulującymi strumień ciepła; b) projekty wykonawcze stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych w zakresie i stopniu niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, c) przedmiary robót osobno dla każdej z branż, d) kosztorysy inwestorskie osobno dla każdej z branż, e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymagana przepisami ustawy Prawo budowlane. RQOpracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. QZłożenie w Starostwie Powiatowym w Słupsku dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę/przebudowę i jego uzyskanie przez Zamawiającego.. QPełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji w okresie do 3 lat od dnia podpisania umowy w ilości nie przekraczającej 15-tu pobytów na budowie, na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane. QAktualizacja cenowa kosztorysów inwestorskich wykonywana na żądanie Zamawiającego w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy w ilości nie przekraczającej 6-ciu aktualizacji. W ramach aktualizacji kosztorysów inwestorskich Wykonawca sporządzi po jednym egzemplarzu kosztorysów wszystkich branż i przekaże je Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie plików *.PDF. LPrzedmiot zamówienia należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej. KQOpracowania w formie papierowej należy wykonać w 6 egz. za wyjątkiem: a) koncepcja 2 egz., b) przedmiary robót 2 egz., c) kosztorysy inwestorskie 2 egz.. PQOpracowania w formie elektronicznej należy wykonać w formacie plików *.PDF oraz dodatkowo rysunki w formacie plików *.dxf i opracowania tekstowe w formacie plików *.doc. Opracowanie w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD. LWykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w nawiązaniu do opracowanego audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce oraz do projektu budowlanego termoizolacji elewacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Ustka. Wyżej wymienione opracowania są w posiadaniu Zamawiającego. LWykonawca przekazując przedmiot zamówienia załączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że są wykonane zgodnie z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. LInformacje dodatkowe. KQZamawiający udostępni do wglądu dokumentację techniczną obiektu szkoły, audyt energetyczny oraz projekt budowlany termoizolacji elewacji. PQZamawiający dostarczy wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustka dla terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz lewostronną matrycę dla celów projektowych. RQWykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) zabezpieczy obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną, b) uzyska wszystkie warunki, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji i wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.. 2/8

3 KL! JPL KQ":>27 PL # $ do % PQ"":>27do dnia dnia 15 lipca 2008 r. - przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia opracowania w zakresie koncepcji, 31 października 2008 r. - złożenie Zamawiającemu kompletu uzgodnionych opracowań w formie papierowej i elektronicznej objętych przedmiotem umowy w zakresie koncepcji, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz złożenie w Starostwie Powiatowym w Słupsku dokumentacji celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę. cena netto... zł (słownie netto:...) + podatek VAT... %...zł, cena brutto ( z podatkiem VAT):... (słownie brutto: zł zgodnie z formularzem oferty. KQza jeden dzień pobytu na budowie: cena netto... zł (słownie netto:...) + podatek VAT... %...zł, cena brutto ( z podatkiem VAT):... zł (słownie brutto: zł PQza 15 dni pobytu na budowie: cena netto... zł (słownie netto:...) 3/8

4 + podatek VAT... %...zł, cena brutto ( z podatkiem VAT):... (słownie brutto: zł zgodnie z formularzem oferty. KQza jedną aktualizację cenową kosztorysów inwestorskich: cena netto... zł (słownie netto:...) + podatek VAT... %...zł, cena brutto ( z podatkiem VAT):... zł (słownie brutto: zł PQza 6 aktualizacji cenowych kosztorysów inwestorskich: cena netto... zł (słownie netto:...) + podatek VAT... %...zł, cena brutto ( z podatkiem VAT):... zł (słownie brutto: zł zgodnie z formularzem oferty. LZapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie po wystawieniu faktur przez Wykonawcę. LPierwsza faktura na wartość stanowiącą 50% ceny, o której mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt 1-4 wystawiona będzie przez Wykonawcę po wykonaniu etapu II, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, tj. po złożeniu Zamawiającemu kompletu uzgodnionych opracowań w formie papierowej i elektronicznej objętych przedmiotem zamówienia w zakresie koncepcji, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz po złożeniu w Starostwie Powiatowym w Słupsku dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę/przebudowę terenów ujętych w przedmiocie umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w 1 ust. 6 potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego. 4/8

5 LDruga faktura na wartość stanowiącą 50% ceny, o której mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt 1-4 wystawiona będzie przez Wykonawcę po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę.. Podstawą wystawienia faktury będzie otrzymanie przez zamawiającego decyzji o pozwoleniu na przebudowę/budowę. LFaktury za pełnienie nadzoru autorskiego wystawione będą każdorazowo po potwierdzonym przez przedstawicieli Zamawiającego dziennym pobycie Wykonawcy na terenie budowy w celu pełnienia nadzoru autorskiego. W ramach niniejszej umowy Wykonawca nie może sprawować nadzoru autorskiego w ilości łącznej przekraczającej 15 dni pobytu na budowie oraz za cenę większą niż łączna maksymalna cena, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przekroczenie tej ceny wymaga zawarcia odrębnej umowy. Zapłata nastąpi za faktyczną zleconą ilość dni pobytu na budowie w celu pełnienia nadzoru autorskiego. LFaktury za sporządzenie aktualizacji cenowych kosztorysów inwestorskich wystawione będą każdorazowo po ich wykonaniu i przekazaniu W ramach niniejszej umowy Wykonawca nie może wykonać aktualizacji cenowych kosztorysów inwestorskich w ilości łącznej przekraczającej 6 aktualizacji oraz za cenę większą niż łączna maksymalna cena, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przekroczenie tej ceny wymaga zawarcia odrębnej umowy. Zapłata nastąpi za faktyczną zleconą ilość aktualizacji cenowych kosztorysów inwestorskich. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego. LFaktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Urząd Miasta Ustka, Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego J L 3, NIP: / G + / + MFaktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na r-k Wykonawcy podany na fakturach w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. K LW przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej. KLWykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. PLWykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem, którego zakres obejmuje przedmiot umowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. RLWykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. LWykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań w sposób zgodny z wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej. LWykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie opracowań. LWykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym danych techniczno-materiałowych. LWykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na każdorazowe wezwanie Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie prawo budowlane, przy czym ustala się, że Wykonawca przystąpi do sprawowania nadzoru w terminie dwóch dni od dnia wezwania. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nie obejmuje usuwania usterek, wad i braków w opracowaniach ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji. Za usunięcie usterek uważa się również opracowanie rozwiązań technicznych oraz doradztwo 2=2392?54:N0M J L w przypadku wystąpienia kolizji instalacji lub uzbrojenia istniejących z instalacjami lub uzbrojeniem zaprojektowanymi, których Wykonawca nie przewidział na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. LWykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji cenowej kosztorysów inwestorskich w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. KLZamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy pełnienie nadzoru autorskiego na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane. 5/8

6 PLZamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków. RLZamawiający zobowiązany jest do przekazania, na prośbę Wykonawcy, wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz lewostronnej matrycy dla celów projektowych. LZamawiający zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji technicznej obiektu szkoły, audytu energetycznego oraz projektu budowlanego termoizolacji elewacji. LZamawiający na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do uczestnictwa w konsultacjach i uzgodnieniach w siedzibie Zamawiającego.J L KLPorozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać J L się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub ustnie w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. PLOsobą odpowiedzialną za realizację warunków niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Inspektor Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ustka Bernard Kowalczyk. KLZakres i sposób odbioru przedmiotu umowy i przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowiązującymi przepisami. PLJeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady przez Zamawiającego, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie. RLDatą wykonania przedmiotu umowy tak w całości jak i w zakresie elementu podlegającego fakturowaniu jest data przekazania do odbioru chyba, że w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostanie, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub posiada wady. Wówczas datą wykonania umowy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień lub usunięcia wad. LPrzekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt 1-4, Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: KQpodpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru koncepcji przebudowy przedłożonej Zamawiającemu do uzgodnienia, PQpodpisanie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w 1 ust. 6, RQotrzymanie przez Zamawiającego decyzji ?:M J L o pozwoleniu na budowę/przebudowę terenów ujętych w przedmiocie umowy. LPrzekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt 6 nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru uaktualnionych kosztorysów inwestorskich. KLNa cały przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. PLOkres gwarancji liczony jest od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę. RLWykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wszystkie usterki wynikłe z wad wykonania, które wynikną w okresie gwarancyjnym w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin usunięcia usterek ustalą strony wspólnie przy założeniu, że termin ich usunięcia nie przekroczy 14 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o konieczności ich usunięcia.. LWykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy. LZamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy. LWszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane i potwierdzone pisemnie. 6/8

7 J L 3C0/29/28.<=031:M KLStrony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. PLWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: KQza zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w 2 ust. 1 w wysokości 0,5% ceny brutto z wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż za 21 dni, PQza zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 4 ust. 7 w wysokości 0,8% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż za 21 dni, RQza zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 4 ust. 8 w wysokości 0,8% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, Qza zwłokę w usuwaniu wad, usterek i braków stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa w 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, Qza odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. RLZamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. LKary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. LZamawiający M JK L zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. LKara określona w ust. 5 nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie 11 ust. 3. KLWykonawca zapewnia, że wykonane przez niego usługi objęte niniejszą umową nie naruszają praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, 6;E>579:19:0;<=03.M JKKL patentowych, znaków, nazw firmowych. Odpowiedzialność PLW z tego tytułu ponosi Wykonawca. przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw strony trzeciej w myśl ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia. KLNie przystąpienie do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechanie prac objętych przedmiotem umowy w okresie dłuższym niż 14 dni stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w 9 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym. PLW przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie RLW swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. LOdstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 7/8

8 JKPL B9C23. KLWykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. PLSpory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.JKRL KLStrony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. D0E>21039:192/0 403:M JK L PLStrona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. RLPo zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana. KLUmowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. PLWszelkie zmiany do umowy mogą być wnoszone tylko w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany muszą być dokonane na piśmie RLW i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę. sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. LWszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. LUmowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. Załącznikiem do niniejszej umowy jest Formularz oferty złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 8/8

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce,

Bardziej szczegółowo

WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę)

WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę) Załącznik nr 6 do SIWZ Oznakowanie pionowe w 2010 r. WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę) UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 zawarta w dniu...2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę) UMOWA NR IKiOŚ/... /2008

WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować każdą stronę) UMOWA NR IKiOŚ/... /2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania Parku Zdrojowego w rejonie Promenady Nadmorskiej w Ustce WZÓR (należy wypełnić, podpisać i zaparafować

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr GN

UMOWA Nr GN Załącznik nr 5 do SIWZ Wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Ustka w 2012 roku - WZÓR - UMOWA Nr GN.272...2012 zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -...

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Załącznik nr 3 do SIWZ Przetarg nieograniczony: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu boisk sportowych w Ustce w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012. WZÓR UMOWA NR IKiOŚ/...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IKiOŚ

UMOWA NR IKiOŚ Załącznik nr 4.4 do SIWZ Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych wraz z kierowcą w 2015 r. WZÓR zadanie 4 UMOWA NR IKiOŚ...2014 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2012

UMOWA NR SOA/... /2012 Załącznik nr 4/1 do SIWZ Świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Gminy Miasto Ustka w latach 2013-2014 - WZÓR zadania 1 UMOWA NR SOA/... /2012 zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

2010 roku Powiatem K trzy skim Zamawiaj cym Wykonawc

2010 roku Powiatem K trzy skim Zamawiaj cym  Wykonawc UMOWA NR /2010 zawarta w dniu 2010 roku w Kętrzynie, pomiędzy: Powiatem Kętrzyńskim, zwanym dalej Zamawiającym, pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY Umowa Nr RiZP./2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr GN (wzór)

UMOWA Nr GN (wzór) Załącznik nr 3 do zaproszenia Wyceny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2013 roku. UMOWA Nr GN.272...2014 (wzór) zawarta w dniu... stycznia 2014r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Projektantem

zwanym dalej Projektantem Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Grajewo z siedzibą ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, NIP 719-153-20-12, REGON 450669714, reprezentowanym przez: Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 zawarta w dniu 2008 r. w Damasławku pomiędzy Gminą Damasławek, z siedzibą ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta dnia... w Lublinie, pomiędzy Gminą Lublin, mającą siedzibę w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe UMOWA NR./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu 2013r. w Słubicach pomiędzy Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa nr../znw/13

Projekt umowy. Umowa nr../znw/13 Projekt umowy Umowa nr../znw/13 zawarta w dniu 2013r. w Lublinie, pomiędzy: I. Województwem Lubelskim reprezentowanym przez: Henrykę Strojnowską - Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane Nr

Umowa na roboty budowlane Nr Umowa na roboty budowlane Nr zawarta w dniu...... 2008 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Władysława Łokietka 1, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 1. Pierwszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT UMOWY- UMOWA NR IKiOŚ/ /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ustka -

-PROJEKT UMOWY- UMOWA NR IKiOŚ/ /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ustka - Załącznik nr 5 do SIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2015 roku -PROJEKT UMOWY- UMOWA NR IKiOŚ/ /2014 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie Załącznik Nr 5 U M O W A N R /2010 dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie zawarta w dniu... 2010 r pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: WT

UMOWA nr: WT UMOWA nr: WT.211...2012 zawarta w dniu... października 2012r. w Opolu pomiędzy: Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej ul. Budowlanych 1, 45-202 Opole, reprezentowaną przez: 1. nadbryg. KAROL STĘPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY 1 UMOWA NR.. ( PROJEKT ) W dniu... 2014 r. w Piszu pomiędzy : Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, NIP: 849 14-11-804 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści :

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 UMOWA NR / 2015 WZÓR Z dnia -2015 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie reprezentowanym przez: - Jana Szafranka Dyrektora z siedzibą w Lesznie przy ul. Dekana 10 i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY Nr /2012. zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a...

Wzór UMOWY Nr /2012. zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a... Załącznik nr 7 Wzór UMOWY Nr /2012 Zawarta w dniu. 2012 roku, pomiędzy Miastem Kalety z siedzibą 42 660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury nr 2, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Kalety mgr Klaudiusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

posiadającym numer identyfikacyjny NIP., REGON. zwanym dalej w treści umowy Jednostką projektową, reprezentowanym przez: -... PRZEDMIOT UMOWY 1.

posiadającym numer identyfikacyjny NIP., REGON. zwanym dalej w treści umowy Jednostką projektową, reprezentowanym przez: -... PRZEDMIOT UMOWY 1. PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /IR/13 Zawarta w dniu. 2013 r. w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą uprawnionym do

Bardziej szczegółowo