SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Rozdział 2 System kancelaryjny Rozdział 3 Wykaz akt Rozdział 4 Obieg korespondencji Rozdział 5 Przyjmowanie, sprawdzanie, rozdzielanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej Rozdział 6 Rejestrowanie i znakowanie spraw, zakładanie teczek aktowych Rozdział 7 Załatwianie spraw Rozdział 8 Podpisywanie pism Rozdział 9 Wysyłanie korespondencji Rozdział 10 Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych Rozdział 11 Postępowanie z dokumentami zawierającymi wiadomości niejawne (oznaczone klauzulą poufne lub zastrzeżone oraz stanowiącymi tajemnice służbową) Rozdział 12 Przechowywanie akt Rozdział 13 Przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego Rozdział 14 Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz reorganizacji lub ustania działalności Szpitala Rozdział 15 Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych Załączniki do Instrukcji: Nr 1, Nr 2, Nr 3 str. 3 str. 7 str. 8 str. 10 str. 11 str. 15 str. 18 str. 20 str. 21 str. 23 str. 25 str. 26 str. 27 str. 28 str. 29 str. 30

3 ROZDZIAŁ 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Przedmiotem Instrukcji Kancelaryjnej, zwanej dalej Instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne oraz tryb postępowania z aktami w toku bieżącej działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, zwanego dalej Szpitalem. 2. Instrukcja ustala: 1) tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych, przy jednoczesnym wyeliminowaniu czynności zbędnych, 2) cykl obiegu akt (pism) od chwili wpływu lub powstania wewnątrz komórki organizacyjnej do momentu przekazania ich do Archiwum Zakładowego. 3. Postępowanie z dokumentacją niejawną oznaczoną klauzulą ściśle tajne i tajne regulują odrębne przepisy. 2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają: 1) Szpital, Zakład Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów w Łodzi; 2) Kancelaria - komórka organizacyjna, do obowiązków której należą w szczególności czynności kancelaryjne: przyjmowanie wpływającej korespondencji, przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym, ekspedycja przesyłek; 3) dekretacja wskazanie przez Dyrektora, która komórka organizacyjna ma się zająć merytorycznie daną sprawą, ewentualnie wskazanie sposobu jej załatwienia lub decyzja; 4) dokument - akt mający znaczenie dowodu, stwierdzający prawidłowość określonych w nim danych lub zdarzeń; 5) dokumentacja - zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, ksiąg, korespondencji, dokumentacji finansowej, statystycznej, map i planów niezależnie od techniki

4 ich wykonania (rękopisy, maszynopisy, druki i inna dokumentacja utrwalona sposobem mechanicznym); 6) dokumentacja niearchiwalna dokumentacja posiadająca jedynie czasową wartość praktyczną; 7) dokumentacja niejawna - dokumentacja zawierająca tajemnicę państwową i służbową w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa; 8) dokumentacja zawierająca wiadomości stanowiące tajemnicę służbową - tj. lekarską, skarbową, handlową, danych osobowych, przedsiębiorstwa i inną; 9) materiały archiwalne wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytwarzania, mająca znaczenie o wartości historycznej, powstała w przeszłości i powstająca współcześnie; 10) akta sprawy cała dokumentacja (szereg pism) dotycząca tego samego zdarzenia (notatki, pisma, formularze, plany, fotokopie, rysunki itp.) zawierające informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy; 11) czynności kancelaryjne całość przedsięwzięć związanych z otrzymywaniem i wysyłaniem korespondencji oraz z segregacją, przechowywaniem i kierowaniem do Archiwum; 12) korespondencja każde pismo wpływające do Szpitala lub wysyłane ze Szpitala; 13) komórka merytoryczna właściwa komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko pracy, do zadań którego, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala, należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danej sprawy; 14) komórka organizacyjna komórka wewnętrzna powołana do wykonywania określonych zadań, wymieniona w strukturze organizacyjnej Szpitala, tj. klinika, oddział, dział, sekcja, samodzielne stanowisko pracy; 15) nośnik informatyczny materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej; 3

5 16) nośnik papierowy - arkusz papieru zgodny z Polskimi Normami, na którym umieszczona jest treść dokumentu, pisma; 17) pieczęć pieczęcie (stemple nagłówkowe), pieczęcie wpływu, pieczęcie podpisu itp.; 18) pieczęć indywidualna - pieczęcie imienne używane przez poszczególnych pracowników uprawnionych do ich posiadania; 19) pieczęć urzędowa pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu państwa lub gminy pośrodku i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku elektronicznym; 20) pracownik merytoryczny pracownik załatwiający merytorycznie daną sprawę i przechowujący dokumentację sprawy w trakcie jej załatwiania; 21) przesyłka - pismo, dokument, paczka otrzymana lub wysyłana za pośrednictwem poczty, gońca, a także otrzymany lub nadawany telegram; 22) punkt zatrzymania każde stanowisko pracy, przez które przechodzą sprawy w trakcie wykonywania czynności urzędowych, związane z jej załatwieniem; 23) rejestr kancelaryjny zestawienie spraw jednorodnych w formie pisemnej lub jako rejestr informatyczny; 24) spis spraw - formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw (nie pojedynczych pism) wpływających do komórki organizacyjnej lub w niej powstałych, prowadzony oddzielnie dla każdego hasła (teczki), przewidzianego w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 25) sprawa zdarzenie lub stan rzeczy oraz podanie, pismo, dokument wymagający wykonania czynności służbowych; 26) teczka spraw teczka związana, skoroszyt, segregator, służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną wykazem akt i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną; 27) teczka obiegowa okładka, obwoluta, teczka wiązana itp., z odpowiednim napisem, służąca do zabezpieczenia akt sprawy w czasie jej obiegu; 28) jednolity rzeczowy wykaz akt - wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt, służący do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt; 4

6 29) załącznik każda luźna kartka papieru lub kilka arkuszy zawierających treść odnoszącą się do pisma, dołączonych do pisma przewodniego; 30) znak akt - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw; 31) znak sprawy - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw oraz numer, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw; 32) Archiwum Zakładowe komórka organizacyjna powołana do gromadzenia dokumentacji jednostki organizacyjnej; 33) rejestracja pism wpisywanie do dziennika podawczego pism wpływających i pism wychodzących z jednoczesnym nadaniem im kolejnego numeru; 34) rejestracja spraw wpisywanie do formularza spisu spraw pierwszego pisma rozpoczynającego daną sprawę z jednoczesnym nadaniem mu odpowiedniego numeru sprawy. 5

7 ROZDZIAŁ 2 System kancelaryjny W Szpitalu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt z uwzględnieniem innych form rejestracji wynikających z potrzeb. 2. Przy tym systemie zbędne są dzienniki korespondencyjne (kontrolki wpływów) i inne rodzaje ewidencji wpływających pism, ponieważ rejestracji podlegają tylko sprawy, a nie poszczególne pisma dotyczące tych spraw. Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia dla wewnętrznej kontroli innych rodzajów ewidencji. 3. System kancelaryjny wyklucza możliwość bezpośredniego przyjmowania korespondencji z zewnątrz bez pośrednictwa Kancelarii. 4. W przypadku bezpośredniego dostarczenia korespondencji z zewnątrz, pracownik który ją otrzymał, jest zobowiązany do niezwłocznego jej zarejestrowania w Kancelarii. 6

8 ROZDZIAŁ 3 Wykaz akt Jednolity rzeczowy wykaz akt, zwany dalej,,wykazem akt, stanowi rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności Szpitala i zawiera archiwalną kwalifikację tych akt. 2. Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Oznacza to, że całość zadań Szpitala została podzielona na 10 głównych klas (grup) oznaczonych symbolami od 0 do 9 w ramach tych klas, w zależności od potrzeb, wprowadza się podział na: 1) klasy drugiego rzędu oznaczone symbolami dwucyfrowymi powstałymi przez dodanie do symbolu klasy pierwszego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9 (tj.00-99), 2) klasy trzeciego rzędu oznaczone symbolami trzycyfrowymi powstałymi przez dodanie do symbolu klasy drugiego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9 (tj ), 3) klasy czwartego rzędu oznaczone symbolami czterocyfrowymi powstałymi przez dodanie do symbolu klasy trzeciego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9 (tj ). 3. Klasy końcowe w poszczególnych grupach spraw odpowiadają rzeczowym teczkom spraw. 4. Budowa rzeczowego wykazu akt jest niezależna od struktury organizacyjnej Szpitala. Wskutek tego, akta jednorodne tematycznie z różnych komórek organizacyjnych będą posiadały to samo hasło klasyfikacyjne i symbol liczbowy hasła. Wyróżniać je będą symbole literowe i liczbowe, stanowiące oznaczenia nazwy danej komórki organizacyjnej Jednolity rzeczowy wykaz akt ustala kategorię akt dla komórek merytorycznych i innych komórek. Przez użyte w wykazie akt określenia,,komórki inne" należy rozumieć komórki organizacyjne, w których występują akta o tym samym haśle, co w komórce macierzystej, lecz stanowiące materiał pomocniczy. 7

9 2. Komórki organizacyjne powinny sporządzać na własne potrzeby szczegółowy wyciąg z wykazu akt, zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji występujące w działalności tych komórek. Wyciągi te powinny obejmować wybrane z wykazu akt odpowiednie dla potrzeb poszczególnych komórek symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kwalifikację archiwalną. 3. Wyciąg z wykazu akt dla komórki organizacyjnej, w zależności od potrzeb, może: a) zawierać nowe pozycje (symbole i hasła klasyfikacyjne) utworzone przez bardziej szczegółową rozbudowę tematyczną określonych haseł wykazu akt, tj. ustalenie klas odpowiednio niższego stopnia klasyfikacyjnego, przy zachowaniu obowiązujących oznaczeń kategorii dokumentacji archiwalnej i okresów przechowywania ustalonych w rozbudowanej klasie wykazu akt, b) obejmować pozycje oznaczone w wykazie akt symbolami wyższego rzędu w wyniku ograniczenia rozbudowy tematycznej określonych haseł klasyfikacyjnych. 6. Jeden egzemplarz wyciągu z wykazu akt otrzymuje do wiadomości Archiwum Zakładowe. 7. Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu ustalonych lub dodaniu nowych symboli i haseł w klasach pierwszego i drugiego rzędu mogą być dokonywane tylko na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Szpitala, w uzgodnieniu z właściwym terenowo Archiwum Państwowym. 8

10 ROZDZIAŁ 4 Obieg korespondencji W zakresie obiegu korespondencji obowiązuje zasada stanowiąca, iż krótki obieg pisma i szybkie załatwienie sprawy są tak samo ważne jak załatwienie jej w sposób właściwy pod względem merytorycznym. 2. Obieg korespondencji jest bezpośredni. Oznacza to, że pismo jest kierowane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, z uwzględnieniem niezbędnych punktów zatrzymania, przez które przechodzi tylko jeden raz. 9. Obieg korespondencji jest w Szpitalu następujący: 1) Kancelaria Szpitala: a) przyjmuje korespondencję z urzędu pocztowego, b) przyjmuje przesyłki, listy i dokumenty dostarczone przez firmy kurierskie, c) przyjmuje korespondencję złożoną przez interesantów bezpośrednio w Kancelarii Szpitala, d) dokonuje podziału korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne oraz rejestracji wybranych dokumentów, 2) sekretariaty komórek organizacyjnych: a) przyjmują korespondencję z Kancelarii Szpitala, b) przekazują korespondencję kierownikom komórek organizacyjnych, 3) kierownik komórki organizacyjnej przegląda korespondencję i przydziela ją pracownikom merytorycznym, 4) pracownik merytoryczny załatwia sprawę merytorycznie, 5) upoważniony pracownik podpisuje czystopis, 6) Kancelaria dokonuje rejestracji i ekspedycji korespondencji. 9

11 ROZDZIAŁ 5 Przyjmowanie, sprawdzanie, rozdzielanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej 10. Do przyjmowania korespondencji wpływającej z zewnątrz powołana jest Kancelaria. Pracownicy posiadający stałe upoważnienie odbierają z urzędu pocztowego korespondencję przeznaczoną dla Szpitala. 11. Korespondencję mylnie nadesłaną do Szpitala, Kancelaria przesyła niezwłocznie do nadawcy lub urzędu pocztowego Kancelaria otwiera otrzymaną korespondencję, z wyjątkiem: 1) adresowanej imiennie, 2) zawierającej wiadomości niejawne (oznaczone klauzulą,,poufne lub zastrzeżone ), 3) adresowanej na poszczególne komórki organizacyjne. 2. Koperty otwiera się nie uszkadzając pieczęci (stempla) urzędu pocztowego. Po otwarciu sprawdza się: 1) czy została wyjęta cała zawartość, 2) czy wymienione w piśmie załączniki są dołączone (brak załączników lub otrzymanie tylko załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku). 3. Koperty dołącza się do pism: 1) których doręczenie wywołuje skutki prawne, i dla których obowiązuje termin prekluzyjny (np. pozwy, skargi, wnioski, odwołania), 2) zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową, poleconych i za dowodem doręczenia, 3) w których brak jest nazwy (nazwiska) i adresu nadawcy lub daty pisma, 4) zawierających wiadomości niejawne oznaczone klauzulą poufne lub zastrzeżone", 10

12 5) w których istnieje niezgodność zapisu na kopercie z jej zawartością oraz, gdy koperta zawiera załączniki bez pisma przewodniego Przyjmując przesyłki przekazane pocztą elektroniczną, dokonuje się ich wstępnej selekcji mającej na celu oddzielenie spamu, wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i wiadomości stanowiących korespondencję prywatną. Dopuszcza się dokonywanie wstępnego usuwania spamu i wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie za pomocą oprogramowania wykonującego te funkcje automatycznie. 2. Po dokonaniu selekcji, o której mowa w ust. 1, przesyłki otrzymane pocztą elektroniczną dzieli się na: 1) przesyłki adresowane na skrzynkę poczty elektronicznej podaną w Biuletynie Informacji Publicznej jako właściwą do kontaktu ze Szpitalem rejestruje się je, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku; 2) przesyłki adresowane na indywidualne skrzynki poczty elektronicznej: a) mające istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez podmiot rejestruje się je, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku; b) mające robocze znaczenie dla spraw załatwianych i rozstrzyganych przez podmiot - drukuje się je i włącza bez rejestracji i dekretacji bezpośrednio do akt sprawy; c) pozostałe nie rejestruje się ich i nie włącza do akt sprawy. 3. Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzieli się na: 1) przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych rejestruje się je, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stornie wydruku; 2) stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym - rejestruje się je jak przesyłki na nośniku papierowym, odnotowując w rejestrze przesyłek wpływających informację o załączniku zapisanym na informatycznym nośniku danych. 4. Jeżeli nie jest możliwe lub zasadne wydrukowanie pełnej treści przesyłki w postaci elektronicznej lub załącznika do niej, ze względu na typ dokumentu elektronicznego 11

13 (na przykład nagranie dźwiękowe, nagranie wideo, oprogramowanie, baza danych) lub objętość dokumentu elektronicznego (na przykład dokument zawierający dużą liczbę stron albo wymagający wydrukowania w rozmiarze nieobsługiwanym przez posiadane przez podmiot urządzenia), należy: 1) wydrukować tylko część przesyłki (na przykład pierwszą stronę pisma lub pismo bez załączników), a jeżeli jest to także niemożliwe, sporządzić i wydrukować notatkę o przyjętej przesyłce, nanieść i wypełnić pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku; 2) informatyczny nośnik danych z zapisaną przesyłką dołączyć do wydruku, o którym mowa w pkt 1, do momentu zakończenia sprawy, po czym przekazać go do składu informatycznych nośników danych. 5. Dopuszcza się prowadzenie w podmiocie kilku składów chronologicznych oraz kilku składów informatycznych nośników danych, po jednym dla każdej lokalizacji Na każdym wpływającym piśmie Kancelaria umieszcza w lewym górnym rogu pierwszej strony pieczęć wpływu, zawierającą datę wpływu oraz wpisuje symbol komórki organizacyjnej, będącej odbiorcą lub nazwisko pracownika merytorycznego. 2. Na telegramach i korespondencji pilnej (kurierskiej) umieszcza się ponadto godzinę otrzymania. 15. Korespondencję wpływającą Kancelaria: 1) rozdziela na poszczególne komórki organizacyjne, zgodnie z obowiązującym zakresem ich zadań, 2) rejestruje w książce doręczeń, 3) stempluje datę wpływu faktury i przekazuje ją do Działu Finansowo-Księgowego za potwierdzeniem odbioru. 16. Rejestracji nie podlegają: 1) zaproszenia, życzenia, podziękowania, kondolencje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy; 2) niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane; 12

14 3) publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, książki, gazety, afisze, ogłoszenia) oraz inne druki, chyba że stanowią załącznik do pisma; 4) dokumentacja finansowo-księgowa, w szczególności rachunki, faktury, inne dokumenty księgowe; 5) listy obecności; 6) karty urlopowe; 7) dokumentacja magazynowa; 8) środki ewidencyjne archiwum zakładowego; 9) dane w systemach teleinformatycznych dedykowanych do realizowania określonych, wyspecjalizowanych zadań, w szczególności dane w systemie udostępniającym automatycznie dane z określonego rejestru, dane przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej automatycznie tworzące rejestr; 10) rejestry i ewidencje, w szczególności środków trwałych, wypożyczeń sprzętu, materiałów biurowych, zbiorów bibliotecznych. 17. Korespondencję z Kancelarii odbierają sekretariaty komórek organizacyjnych, które: 1) przekazują otrzymaną korespondencję właściwemu kierownikowi, który umieszcza dekretację i dyspozycje dotyczące sposobu i terminu załatwienia sprawy przez komórkę organizacyjną lub pracownika merytorycznego, 2) przekazują korespondencję zgodnie z dekretacją. 18. W przypadku korespondencji mylnie skierowanej, należy ją przekazać do poprzedniego punktu zatrzymania celem dokonania poprawek w rejestracji i dekretacji pisma. 13

15 ROZDZIAŁ 6 Rejestrowanie i znakowanie spraw, zakładanie teczek aktowych Rejestrowanie sprawy odbywa się w komórce merytorycznej i polega na wpisaniu jej do spisu spraw (załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej). Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie, otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego przez daną komórkę merytoryczną. Każde nowe pismo, dotyczące sprawy już zarejestrowanej otrzymuje ten sam znak sprawy. 2. Do kontroli załatwiania spraw szczególnie ważnych lub terminowych, komórka merytoryczna może prowadzić podręczny terminarz (załącznik nr 2 do Instrukcji Kancelaryjnej). O wpisaniu sprawy do terminarza decyduje kierownik komórki merytorycznej Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Składa się on z następujących części: 1) symbol literowy Szpitala; 2) symbol literowy lokalizacji jednostki; 3) symbol literowy komórki organizacyjnej; 4) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt; 5) liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana; 6) rok, w którym sprawę wszczęto. 2. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropkami, np.: USK.Z.ZP , gdzie: "USK"- oznacza Szpital; Z oznacza jednostkę przy ul. Żeromskiego 113; "ZP"- oznacza Dział Zamówień Publicznych; "0110"- oznacza podstawy prawne działania Szpitala (zgodnie z wykazem akt); "15" - oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana; 14

16 "2" oznacza kolejny numer pisma w tej sprawie; "2012"- oznacza rok wszczęcia sprawy. 3. Znak sprawy pracownik sekretariatu komórki organizacyjnej wpisuje w obrębie pieczęci wpływu, umieszczonej przez Kancelarię na piśmie wpływającym. 21. W komórkach organizacyjnych mogą być prowadzone dodatkowe rejestry, księgi, skorowidze lub inne pomoce ewidencyjne w układzie odpowiadającym wymogom bieżącej działalności; nie zwalnia to jednak od prowadzenia spisu spraw Spis spraw prowadzi się oddzielnie dla każdej teczki aktowej, założonej dla końcowego hasła klasyfikacyjnego wykazu akt. 2. Teczki aktowe zakłada się w miarę powstawania akt. 3. Każdej końcowej klasie wykazu akt odpowiada teczka aktowa (w przypadku dużej liczby akt podzielona na tomy), zawierająca akta o tym samym symbolu i haśle klasyfikacyjnym oraz kategorii archiwalnej. Niedopuszczalne jest łączenie akt o różnych kategoriach archiwalnych. 4. Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe teczki aktowe i nowe spisy spraw dla każdej z nich. 5. Każda teczka aktowa zawiera na okładce następujące oznaczenia (załącznik nr 3 do Instrukcji Kancelaryjnej): 1) na środku u góry - nazwę Szpitala i komórki organizacyjnej, 2) po lewej stronie - znak akt złożony z symbolu komórki i symbolu hasła według wykazu akt, 3) po prawej stronie kategorię archiwalną akt, a w przypadku kategorii B również okres ich przechowywania, 4) na środku u dołu - tytuł akt, tj. pełne hasło według wykazu akt, uzupełnione o rodzaj dokumentacji zawartej w teczce, 5) pod tytułem - daty skrajne, tj. daty założenia pierwszej i ostatniej sprawy, 6) numer tomu w przypadku, gdy akta o tym samym symbolu obejmują kilka teczek. 15

17 6. W przypadku przechowywania akt w segregatorach, na ich grzbietach umieszcza się oznaczenia, zgodnie z postanowieniami ust Akta spraw nie załatwionych ostatecznie w ciągu danego roku kalendarzowego załatwia się w roku następnym bez: 1) zmiany ich dotychczasowego znaku, 2) wpisywania do nowych spisów spraw. 2. Zmiana znaku sprawy, z równoczesnym wpisaniem do nowego spisu spraw, następuje dopiero wtedy, gdy wpłynie nowe pismo dotyczące sprawy wszczętej w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku przeniesienia spraw do nowego spisu spraw należy odnotować ten fakt w poprzednim spisie spraw. 3. W przypadku konieczności wznowienia sprawy w następnym roku kalendarzowym, sprawę, która została załatwiona w poprzednim roku i odłożona do właściwej teczki, należy wyjąć, a w spisie spraw pod jej numerem odnotować: przeniesiono do teczki symbol, rejestrując ją jednocześnie w spisie spraw na rok bieżący i nadając jej nowy znak. 4. W razie potrzeby można niektóre teczki prowadzić przez dłuższy okres czasu. Dotyczy to spraw objętościowo niedużych, których charakter wymaga, aby łączone były przez dłuższy czas. Spisy spraw należy prowadzić dla każdego roku oddzielnie. 16

18 ROZDZIAŁ 7 Załatwianie spraw 24. Sprawy mogą być załatwione w formie ustnej lub pisemnej Jeżeli pismo wpływające dotyczy sprawy lub spraw należących do zakresu działania różnych komórek organizacyjnych Kancelaria sporządza odpowiednią liczbę kopii tego pisma i kieruje go do właściwych komórek, zaznaczając ten fakt na oryginale pisma. 2. Akta sprawy wymagającej do jej załatwienia udziału kilku pracowników merytorycznych przesyłane są w teczce obiegowej. 26. Formę ustnego załatwiania spraw należy stosować: 1) w przypadkach, gdy nie zachodzi potrzeba pisemnego udokumentowania sprawy (np. przedstawione ustnie bezpośrednio lub telefonicznie przez interesanta), 2) między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (w takich przypadkach sporządza się odpowiednią notatkę, zawierającą dane o sposobie załatwienia, nazwisko strony zainteresowanej oraz datę i podpis pracownika merytorycznego). 27. Przy pisemnym załatwianiu spraw należy przestrzegać następujących zasad: 1) każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem, 2) czystopisy pism wysyłanych na zewnątrz sporządza się wyłącznie na papierze firmowym Szpitala (załącznik nr 4 do Instrukcji Kancelaryjnej) z podaniem daty (dzień, miesiąc, rok) w prawym górnym rogu, w lewym górnym rogu, pod nazwą Szpitala umieszczamy nazwę komórki organizacyjnej, poniżej znak i numer, u dołu strony umieszczamy "stopkę adresową tj. adres komórki organizacyjnej, nr telefonu i faksu, adres , 3) każde pismo oznacza się znakiem sprawy (zgodnie z postanowieniami 21 niniejszej Instrukcji), 4) w lewym dolnym rogu pisma kierownik komórki organizacyjnej umieszcza swoją akceptację, 5) pod treścią pisma z lewej strony należy podać liczbę załączników, 17

19 6) w przypadku, gdy treść pisma ma być podana do wiadomości innym zainteresowanym, pod jego treścią należy wymienić adresatów. 28. Kierownicy komórek organizacyjnych powinni przeprowadzać kontrolę terminowego załatwiania spraw przydzielonych podległym pracownikom. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu spraw nie załatwionych, a oznaczonych jako terminowe, przeglądaniu teczek i spisów spraw Przy sporządzaniu odpisów należy zachować wszelkie cechy pisma, z którego sporządza się odpis: 1) jeżeli odpis sporządza się z oryginału, po prawej stronie nad tekstem umieszcza się napis "odpis", 2) jeżeli odpis sporządza się z odpisu, nad tekstem umieszcza się napis "odpis z odpisu", 3) jeżeli na oryginale znajduje się odciśnięta pieczęć, na odpisie umieszcza się litery "mp" oraz wpisuje się pełną treść pieczęci, 4) pod nazwiskiem osoby podpisanej na oryginale, umieszcza się znak (-) i wpisuje się jej imię i nazwisko lub klauzulę "podpis nieczytelny", 5) pod tekstem odpisu należy umieścić klauzulę "za zgodność z oryginałem lub "za zgodność z odpisem oraz imię i nazwisko pracownika stwierdzającego zgodność. 2. Przy sporządzaniu kserokopii dokumentów należy: a) wykonać czytelną kserokopię dokumentów, b) zszyć strony zgodnie z kolejnością stron w oryginale, c) każdą stronę opatruje się "parafką", tj. skróconym podpisem osoby potwierdzającej zgodność kserokopii z oryginałem. 18

20 ROZDZIAŁ 8 Podpisywanie pism 30. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Szpitala, w tym podpisywania pism na zewnątrz, są wyłącznie: 1) Dyrektor, 2) osoby, którym Dyrektor Szpitala udzielił pełnomocnictwa, w granicach umocowania Podpisujący na oryginale pisma umieszcza swój podpis w obrębie maszynowego napisu lub pieczątki określającej jego stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko. 2. W przypadku podpisywania większej liczby pism tej samej treści kierowanych do różnych adresatów - na dalszych kopiach, podpis odręczny może być zastąpiony przez facsimile imienia i nazwiska. 3. Facsimile nie można umieszczać na pismach posiadających charakter dokumentów, zaświadczeń, decyzji, orzeczeń, umów, poleceń wypłat oraz na pismach tajnych i poufnych. 32. Urzędową pieczęć okrągłą umieszcza się jedynie na pismach posiadających charakter dokumentu. 33. Pracownik merytoryczny umieszcza swój podpis na kopii pisma z lewej strony pod tekstem. 19

21 ROZDZIAŁ 9 Wysyłanie korespondencji W zależności od ustaleń kierownika komórki organizacyjnej, pisma przeznaczone do wysłania przygotowuje sekretariat danej komórki organizacyjnej lub wyznaczony przez kierownika pracownik. 2. Czynności określonej komórki organizacyjnej w zakresie wysyłania korespondencji polegają na: 1) sprawdzeniu, czy pisma są podpisane, oznaczone datą i znakiem sprawy oraz czy wymienione w nich załączniki są dołączone, 2) rejestracji pisma w rejestrze korespondencji wysłanej, 3) zaadresowaniu kopert z podaniem pocztowego znaku kodowego oraz numeru pisma, 4) włożeniu pism do kopert i zaklejeniu kopert, 5) przekazaniu korespondencji do Kancelarii, 6) przynoszeniu do Kancelarii kopii pism wysłanych przesyłką poleconą, jeśli konieczne jest otrzymanie potwierdzenia jej przyjęcia w takim przypadku korespondencja powinna być dostarczona do Kancelarii w otwartej kopercie. 35. Kancelaria w zakresie wysyłania korespondencji wykonuje następujące czynności: 1) segreguje pisma, 2) rejestruje pisma w rejestrze korespondencji wysłanej, 3) stwierdza na kopii pisma fakt jego wysłania oraz zwraca kopię właściwemu sekretariatowi, 4) frankuje i zakleja koperty pism wpisywanych przez kancelarię w rejestr, 5) przesyłki polecone rejestruje w książce pocztowej, 6) przekazuje korespondencję do urzędu pocztowego Korespondencję wysyła się przesyłkami zwykłymi, poleconymi, konduktorskimi, za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Brak odpowiedniej dyspozycji oznacza, że przesyłkę należy wysłać jako zwykłą. 20

22 2. Koperty do wysłania pracownik Kancelarii umieszcza w odpowiednio oznakowanych półkach. 21

23 ROZDZIAŁ 10 Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych Dopuszcza się wykorzystanie informatyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnym Szpitalu Weteranów, pod warunkiem ochrony przechowywanych w zbiorach informatycznych danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. 2. Zaleca się wykorzystanie informatyki w celu: 1) przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem wydzielonej poczty elektronicznej; 2) przesyłania korespondencji i innych wiadomości pocztą elektroniczną wewnątrz Szpitala; 3) udostępnienia upoważnionym pracownikom zakupionego dla wersji sieciowej oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególności: a) edytorów tekstów; b) arkuszy kalkulacyjnych; c) baz danych; d) programów graficznych; e) oprogramowania antywirusowego; 4) tworzenia, przekształcania i przechowywania niezbędnych dokumentów; 5) umieszczenia na stronie internetowej Szpitala stale aktualizowanej informacji o Szpitalu. 38. Zaleca się powierzenie kierowania procesem informatyzacji w Szpitalu osobie z wykształceniem informatycznym Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez: 1) dopuszczenie do dostępu wyłącznie upoważnionych pracowników, 2) odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych. 2. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez: 1) system haseł identyfikujących pracownika, 22

24 2) system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień. 3. Dane gromadzone w pamięciach komputerów powinny być zabezpieczone przed ich utratą przez: 1) przechowywanie w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nośników informatycznych zakupionego oprogramowania; 2) archiwizowania danych przechowywanych w pamięciach komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych przechowywanych w innym pomieszczeniu. 4. W przypadku gromadzenia danych osobowych do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy o ochronie danych osobowych. 23

25 ROZDZIAŁ 11 Postępowanie z dokumentami zawierającymi wiadomości niejawne (oznaczone klauzulą "poufne" lub zastrzeżone") oraz stanowiącymi tajemnicę służbową Korespondencję wpływającą do Szpitala zawierającą wiadomości stanowiące tajemnicę służbową opisaną jako "poufne" lub "zastrzeżone" bądź do użytku służbowego, Kancelaria: 1) przyjmuje, 2) rejestruje w książce doręczeń, 3) opatruje pieczęcią wpływu z datownikiem oraz nanosi numer zgodnie z rejestracją, 4) przekazuje właściwej komórce organizacyjnej, której sprawa dotyczy. 2. W przypadku, gdy pracownik Kancelarii otworzy kopertę, na której brak jest klauzuli "poufne" lub "zastrzeżone", a w kopercie znajdują się dokumenty niejawne (dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa) na kopercie umieszcza adnotację "otworzono w Kancelarii z podaniem swojego nazwiska. 41. Kancelaria, w zakresie wysyłania dokumentów stanowiących tajemnicę służbową przekazanych przez właściwą komórkę organizacyjną rejestruje przesyłki niejawne w "książce doręczeń korespondencji wysyłanej" i przekazuje je do urzędu pocztowego jako polecone lub wartościowe, ewentualnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 42. Szczegółowe zasady i sposób postępowania z dokumentami niejawnymi określa Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi. 24

26 ROZDZIAŁ 12 Przechowywanie akt 43. Akta spraw w toku załatwiania powinny być przechowywane w teczkach z napisem do załatwienia i ułożone w kolejności wpływu. Poza kolejnością załatwiane są sprawy pilne Akta spraw zakończonych przechowuje się w teczkach założonych zgodnie z wykazem akt. Wewnątrz teczek powinny się znajdować akta ułożone w kolejności według liczb porządkowych spisu spraw danej teczki, a w ramach spraw chronologicznie. 2. Teczki spraw zakończonych powinny być opisane zgodnie z postanowieniami Rozdziału 7 niniejszej Instrukcji. 3. Akta spraw zakończonych przechowuje się w komórce organizacyjnej przez okres dwóch lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sprawa została zakończona. 25

27 ROZDZIAŁ 13 Przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego Akta spraw ostatecznie zakończonych, komórki organizacyjne przechowują przez okres dwóch lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sprawa została zakończona. 2. Po upływie terminu przechowywania akt, Archiwum Zakładowe przejmuje dokumentację kompletnymi rocznikami. 3. Z akt spraw zakończonych, które są nadal potrzebne do pracy bieżącej, komórka organizacyjna może korzystać po dokonaniu formalnego ich przekazania do Archiwum Zakładowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, na zasadach wypożyczenia z Archiwum, określonych w Rozdziale 7 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego. 46. Dokumentację do Archiwum Zakładowego przekazuje się w stanie uporządkowanym na podstawie ewidencji. Dokumentację porządkuje i ewidencjonuje się zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 6 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego. 26

28 ROZDZIAŁ 14 Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej oraz reorganizacji lub ustania działalności Szpitala 47. W przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej: 1. akta spraw zakończonych - zreorganizowana lub zlikwidowana komórka organizacyjna przekazuje do Archiwum Zakładowego, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V niniejszej Instrukcji, 2. akta spraw nie zakończonych - zreorganizowana lub zlikwidowana komórka organizacyjna przekazuje na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego komórce organizacyjnej, która przejmuje jej zadania; przekazując jeden egzemplarz spisu Archiwum Zakładowemu. 48. W przypadku reorganizacji Szpitala mają zastosowanie zasady określone w W przypadku ustania działalności Szpitala, stosuje się odpowiednio przepis 11 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). 27

29 ROZDZIAŁ 15 Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Szpitala czynności kancelaryjnych należy do Dyrektora Szpitala. 2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad niniejszej Instrukcji kancelaryjnej w poszczególnych komórkach organizacyjnych należy do kierowników tych komórek i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 3. Obowiązki kierowników komórek organizacyjnych w zakresie nadzoru polegają na sprawdzaniu prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej przez podległy im personel oraz instruowaniu w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzaniu: 1) prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, 2) prawidłowości załatwiania spraw, 3) terminowości załatwiania spraw, 4) prawidłowości obiegu akt, ustalonego niniejszą Instrukcją, 5) terminowości przekazywania akt do Archiwum Zakładowego, 6) ochrony danych informatycznych. 4. Nadzór nad znajomością obowiązujących przepisów prawnych spoczywa na Kierowniku Biura Prawnego. Dział Prawny jest zobowiązany do przekazywania nowych i aktualizacji obowiązujących aktów prawnych do zainteresowanych działów, sekcji i pracowników samodzielnych oraz zapoznania ich z treścią powyższych przepisów i zmian. 28

30 Załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej SPIS SPRAW Rok (referent) (symbol komórki organizacyjnej) (oznacz. teczki) (tytuł teczki wg wykazu akt) OD KOGO WPŁYNĘŁA DATA L.p. SPRAWA (krótka treść) znak sprawy z dnia wszczęcia sprawy ostateczn. załatwienia UWAGI (sposób załatwienia) 29

31 TERMINARZ Załącznik nr 2 do Instrukcji Kancelaryjnej Lp. Data otrzymania pisma (dyspozycji) Określenie sprawy Nadawca Znak sprawy, data Termin załatwienia Komórka organizacyjna lub osoba wyznaczona do załatwienia sprawy Data załatwienia 30

32 Załącznik nr 3 do Instrukcji Kancelaryjnej (nazwa jednostki organizacyjnej)... (nazwa komórki organizacyjnej). (znak akt). (kat. akt) Tytuł teczki (hasło klasyfikacyjne poszerzone o informacje o rodzaju dokumentacji) Daty skrajne akt (data rozpoczęcia pierwszej sprawy i zakończenia ostatniej) (ewentualnie kolejny numer tomu) 31

33 32

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE 1. Podmiot i cel. 1.1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej,,instrukcją, ustala zasady postępowania w zakresie: obiegu pism i innych dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego.

Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego. 1 Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego. 2 Instrukcja kancelaryjna ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 18 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Zawartość 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE...3 2. SYSTEM KANCELARYJNY...4 3. WYKAZ AKT, PODZIAŁ AKT NA KATERGORIE...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja tworzenia i gromadzenia dokumentacji w szkole Strona 1 z 8 INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik do zarządzenia nr ZD 015/01A/11 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 20.01.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Sępólno Kraj., 20 stycznia 2011 r. Spis treści: Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Załącznik nr 1 do zarządzenia.. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni INSTRUKCJA KANCELARYJNA Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sorkwity Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 81 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego z dnia 18 grudnia 2015r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem 1 1. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w Załącznik Nr 9 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/2010 r. z dnia 22 listopada 2010 r. Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Rozdział 1 Przepisy ogólne SPIS TREŚCI: INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym Rozdział 3 Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji Urzędu Załączniki

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna Spis treści: I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ II. PODZIAŁ KANCELARYJNY, RZECZOWY PODZIAŁ AKT III. PODZIAŁ CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH IV. PRZYJMOWANIE, OTWIERANIE I SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 W GLIWICACH Opracowano na podstawie : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora OSiR w Olsztynie Nr 52/2011 z dnia 14.06.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Wolanowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie 1. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, ma obieg dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2008 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 lipca 2008r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Łęka Opatowska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /.. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu z dnia. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uszczegółowienia czynności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej. Na podstawie 4 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Toruń 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne Instrukcja kancelaryjna Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora CEN nr 8/2014 z dnia 25 marca 2014r. obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80 /2014 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Czynności kancelaryjne w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dnia 04 grudnia 2015 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 15/2005 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spis treści

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spis treści INSTRUKCJA KANCELARYJNA Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II - Przyjmowanie i obieg korespondencji Rozdział III - Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym Rozdział IV - Czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Załączniki do zarządzenia Nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WARSZAWA 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik numer 2 do zarządzenia dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN z dnia: 21.05.2015 r. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora PUP w Kartuzach INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej 2. Objaśnienie określeń użytych w instrukcji 3. System

Bardziej szczegółowo

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r... ( data i podpis dyrektora ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr S Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr S Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr S.0050.98.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lutego 2011r.

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lutego 2011r. Zarządzenie nr ORo.0050.7.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 10 I M. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W GLIWICACH 44-100 G L I W I C E U L. L I P O W A 29 N I P 631 22 47 6 9 9 R E G O N 2 7 6 5 5 6 7 7 5 T E L ( 3 2 ) 279 9 8 ; 533 7 0 0 308; F A X ( 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie instrukcji określającej zasady wykonywania wybranych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ 1 Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Dyrektora nr 4/2005 Z dnia 10.06.2005 r. I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ 1 1. Instrukcja reguluje sposób i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...... z dnia... INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach... miejsce, rok Spis treści: Rozdz. I Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV Rozdz. V Rozdz. VI Rozdz. VII Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne Dopuszczam do użytku (data i podpis dyrektora szkoły) Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNYCH DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNYCH DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNYCH DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik do zarządzenia nr 17/2004 Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 lipca 2004 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH www.iar.pl

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH www.iar.pl INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH www.iar.pl INSTRUKCJA KANCELARYJNA (Załączniki Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. poz. 67) SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 W Gliwicach ul. Górnych Wałów 29

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 W Gliwicach ul. Górnych Wałów 29 INSTRUKCJA KANCELARYJNA Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 W Gliwicach ul. Górnych Wałów 29 Podstawa prawna : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. Nr 14 poz. 67) SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: 1. Cel, przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna Instrukcja Kancelaryjna INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 28 z dnia 31.12.2012 w sprawie wprowadzenia zasad kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Bursy Szkolnej w Miechowie z dnia 6 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA dla Bursy Szkolnej w Miechowie 2013 2 Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa 2006 Spis treści I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Załącznik do zarządzenia nr 19 dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 2 sierpnia 2004 roku CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax (087) 5670328,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach Nr 1 z dnia 15.01.2009r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W SUWAŁKACH Suwałki, Styczeń 2009r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia 27 grudnia 2012 roku Instrukcja kancelaryjna Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 85 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 85 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 21 marca 2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE Rozdział 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Rozdział I Postanowienia ogólne 0.01.013.0130 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MGCK w Słomnikach (nazwa instytucji) Instrukcja kancelaryjna Nr 5/02/2014 z dnia 17.02.2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu z dnia 22.10.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2 Spis treści I. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej

Bardziej szczegółowo