Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie"

Transkrypt

1 Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem konkursu pod hasłem Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie jest Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu, ul. Piotra Skargi Konkurs trwa od dnia 10 lutego 2014r. do dnia 09 maja 2014r. zgodnie z następującym harmonogramem: 10 lutego 2014r. ogłoszenie konkursu powiadomienie szkół, informacja na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych mediach, 10 lutego 2014r. 15 marca 2014r. zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie deklaracji na stronie internetowej szkoły 10 lutego 2014r. 11 kwietnia 2014r. przesłanie do organizatora Formularza Zgłoszeniowego, 10 lutego 2014r. 11 kwietnia 2014r. czas na nadsyłanie filmów wraz z linkiem umieszczenia na nieodpłatnym serwisie YouTube, 14 kwietnia 16 kwietnia 2014r. obrady Jury, 09 maja 2014r. uroczysta gala wręczenia nagród. 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych, uczęszczający do szkół na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej w roku szkolnym 2013/ Uczestnicy konkursu akceptują warunki Regulaminu Konkursu w zakresie przekazania na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich, wszelkich licencji oraz zgód, w tym zgody na nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie filmu, w szczególności poprzez publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych tj. YouTube, Facebook). Cel i zasady konkursu. 1. Celem konkursu jest wyłonienie autorów najlepszego filmu promującego edukacyjne aspekty bezpieczeństwa, m.in.: - obrazowanie wydarzeń zagraŝających Ŝyciu i ujmowanie ich w związki przyczynowo skutkowe, - ukazanie sytuacji wymagających od ludzi wspólnego działania oraz podporządkowania się pewnym rygorom (zarządzeniom), - upowszechnianie odpowiedzialności za zdrowie (Ŝycie) własne i innych, - przekazanie podstawowych zasad udzielania pomocy osobom poszkodowanym, z uwzględnieniem tematu przewodniego obowiązującego w danym roku szkolnym. 2. Filmy nadesłane na konkurs oceniane będą przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. Strona 1

2 3. Ocena filmów będzie dokonywana zgodnie z załoŝeniami i kryteriami niniejszego regulaminu. 4. Film moŝe być przygotowany w maksymalnie trzyosobowych zespołach pod opieką nauczyciela koordynatora. 5. KaŜda szkoła moŝe wysłać tylko jedno zgłoszenie na konkurs jeden film. 6. Zgłoszony do konkursu film nie moŝe być dłuŝszy niŝ 3 minuty. 7. Wielkość pliku zawierającego film zgłoszony do konkursu nie moŝe być większa niŝ 200MB. 8. Film zgłoszony do konkursu musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie avi, mov, mpg lub mp4. 9. KaŜdy zrealizowany film na samym początku musi mieć wgraną czołówkę konkursową, którą naleŝy pobrać ze strony Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu. 10. Film naleŝy przesłać na adres Organizatora: po wcześniejszym wgraniu na serwis YouTube (kaŝdy wgrany film na YouTube musi posiadać nazwę zgodnie z przykładem: Kamera! Akcja!_nazwa szkoły_tytuł filmu). 11. Uczestnicy konkursu do dnia 15 marca 2014r. zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie deklaracji na stronie internetowej szkoły 12. Przesyłając film do konkursu do dnia 11 kwietnia 2014r, Koordynator ma równieŝ obowiązek dostarczenia pocztą lub drogą elektroniczną (w postaci skanu) następujących dokumentów: a) Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), b) Oświadczenia (Załącznik nr 2), c) Zgody (Załącznik nr 3). 11. Film naruszający przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostanie wykluczony z konkursu. 12. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez Autorów filmu, jest spełnienie łącznie następujących warunków: a) osoby przesyłające film są jego Autorami, b) autorzy filmu posiadają zgody kaŝdej osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upowaŝniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Autorów), c) film nie został wykonany na odpłatne zlecenie, d) film nie jest reklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.). 13. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do filmu przesłanego przez uczestnika konkursu, Organizator skieruje te roszczenia przeciwko osobie, która przesłała film, a osoba ta zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do filmu. 14. Organizator niezwłocznie poinformuje osobę, która przesłała film, o skierowaniu przez osoby trzecie roszczeń do filmu. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami wybranych filmów. Organizator skontaktuje się z Autorami dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia filmu. 16. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu będzie stanowić przyczynę wykluczenia Autorów filmu z konkursu. 17. W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróŝnienia. Strona 2

3 18. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 19. Z chwilą dostarczenia otrzymania filmu Organizatorzy nabywają własność egzemplarza oraz wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu obejmujące następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uŝyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŝ określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŝe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 20. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak równieŝ imienia i nazwiska bądź pseudonimu Autora jako autora utworu pierwotnego. 21. Uczestnicy konkursu wyraŝają zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez Organizatora zaleŝnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt Uczestnicy konkursu zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie: a) oznaczania Utworów swoich nazwiskami lub pseudonimami, b) nienaruszalności treści i formy Utworów, c) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, d) nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 23. Organizator zastrzega sobie moŝliwość przyjęcia filmu do konkursu po upłynięciu terminu zgłaszania filmów jednak nie później niŝ 48 godzin po upłynięciu terminu wgrywania filmów. 24. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i nie organizuje dojazdów na przybycie wręczenia nagród podczas uroczystej gali. Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 2. Uczestnicy konkursu wyraŝają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mogą w kaŝdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i Ŝądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu, jak równieŝ prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. 4. Regulamin opublikowany w dniu r. Opracowali: Bartłomiej Jamuła n-l informatyki tel Szczepan Dębowski n-l ed. dla bezp. tel Strona 3

4 Załącznik nr 1. pieczęć szkoły Formularz zgłoszeniowy na I Konkurs Filmowy Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie PEŁNA NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ADRES DO KORESPODENCJI (kod, miejscowość, ulica) NAZWISKO I IMIĘ KOORDYNATORA (nauczyciel, wychowawca, opiekun) koordynatora ADRES MAILOWY szkoły TELEFON KONTAKTOWY koordynatora szkoły NAZWISKA I WIEK UCZNIÓW PRZYGOTOWUJACYCH FILM TYTUŁ FILMU KRÓTKI OPIS KONCEPCJI FILMU.. dyrektor szkoły Strona 4

5 Załącznik nr 2. pieczęć szkoły OŚWIADCZENIE.. (imię i nazwisko dyrektora szkoły / nauczyciela / wychowawcy / opiekuna).. (nazwa szkoły).. (kod pocztowy / miejscowość / ulica / numer)) Oświadczam, iŝ: 1) zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie ; 2) wyraŝam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (szkoły), o którym mowa w pkt. 1 oraz w Załączniku nr 1, przez Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.); 3) wyraŝam zgodę na przekazanie na rzecz Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu autorskich praw majątkowych do prac przesłanych na I Konkurs Filmowy Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904 ze zm.); 4) oświadczam, Ŝe praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i Ŝe nie narusza praw osób trzecich, w razie gdyby, mimo zachowania naleŝytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu od odpowiedzialności za takie naruszenie. (miejsce i data).... (czytelny podpis/dyrektora szkoły / nauczyciela / wychowawcy / opiekuna) Strona 5

6 Załącznik nr 3. pieczęć szkoły ZGODA WyraŜam zgodę na upublicznienie wizerunku i danych mojego dziecka zarejestrowanych i wykorzystanych w zrealizowanym filmie w ramach I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie : Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych * Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych * * niepotrzebnie skreślić., dnia. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych Art. 81 i Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych. 4. Kodeks Cywilny Art. 23 i Ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463). Strona 6

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS )

Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo