Choroba hemolityczna - profilaktyka, leczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choroba hemolityczna - profilaktyka, leczenie"

Transkrypt

1 Choroba hemolityczna - profilaktyka, leczenie Choroba hemolityczna noworodków wynika z hemolizy - niszczenia krwinek czerwonych płodu, opłaszczonych przeciwciałami matki IgG, skierowanych do antygenu, który płód odziedziczył po ojcu. Stosowanie profilaktyki konfliktu serologicznego oraz właściwy nadzór nad ciężarną, rozwój metod diagnostycznych zapobiega wystąpieniu choroby hemolitycznej noworodków i umożliwia skuteczne leczenie. Profilaktyka choroby hemolitycznej noworodków dotyczy tylko konfliktu w zakresie układu Rh. Polega ona na blokowaniu pierwotnej odpowiedzi immunologicznej matki z grupą Rh (-) na obcy antygen D. Wyróżniamy: - profilaktykę nieswoistą - przestrzeganie zasad przetaczania krwi tylko zgodnej grupowo, używanie jednorazowego materiału do wstrzyknięć, unikanie kontaktu z obcą krwią - profilaktykę swoistą - podawanie swoistej immunoglobuliny anty-d (polski preparat immunoglobuliny anty-d nosi nazwę Gamma-anty D, wytwarzany w dawkach: 50 g i 150 g przeciwciał anty D, będący koncentratem swoistych przeciwciał, uzyskanym z surowicy uodpornionych dawców). Immunoprofilaktykę stosuje się w celu neutralizacji antygenów płodowych we krwi matki, zanim zostaną rozpoznane przez układ odpornościowy i powstanie pamięć immunologiczna. Wszelkie zabiegi profilaktyczne powinny zostać wdrożone do 72 godzin od pojawienia się przecieku matczyno-płodowego (poród, poronienie, operacja ciąży ekotopowej, inwazyjne zabiegi wykonywane podczas ciąży, krwawienia śródciążowe). Podanie 25 g przeciwciał anty-d hamuje immunogenne działanie 1 ml krwinek płodowych. W przypadkach fizjologicznego przebiegu ciąży i porodu, ilość krwinek, wykrywanych w krążeniu matki po rozwiązaniu nie przekracza 0,5 ml (92%), pozostałe - 0,5-3 ml (7%). U 1% przypadków stwierdza się przeciek masywny. Skuteczność profilaktyki poporonieniowej i poporodowej stanowi 96-98%. Profilaktyce swoistej podlegają: - pacjentki z grupą Rh(-), które nie wytworzyły przeciwciał anty-d - negatywny pośredni odczyn Coombsa, - obecność antygenu D na krwinkach noworodka. Dlatego wszystkie kobiety profilaktycznie, a ciężarne do 12 tygodnia ciąży, powinny mieć wykonane badania: - grupy krwi, - poziomu alloprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom układu czerwonokrwinkowego (pośredni test antyglobulinowy - odczyn Coombsa), - czynnika Rh. Nieinwazyjną metodą, umożliwiającą eliminację płodów Rh(-) matek posiadających lub nieposiadających przeciwciała z poprzednich ciąż i ojców, będących heterozygotami pod względem genu dla czynnika Rh, jest oznaczenie grupy krwi płodu poprzez badanie rozpuszczalnego DNA pochodzenia płodowego, izolowanego z surowicy ciężarnej kobiety. Wykrywa się w ten sposób geny dla czynników D i C z układu Rh już w pierwszym trymestrze ciąży [1] Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/5

2 Negatywny wynik badania poziomu alloprzeciwciał u kobiety Rh(-) wymaga powtórzenia badania w każdym trymestrze ciąży i na miesiąc przed planowanym terminem porodu. W przypadku pozytywnego wyniku (świadczy o obecności przeciwciał anty-d, powstałych z poprzedniej ciąży) badanie należy powtórzyć co 2-4 tyg. Niskie miano wymusza postępowanie zachowawcze i comiesięczną kontrolę poziomu przeciwciał. Nie dotyczy to ciężarnych z dodatnim wywiadem położniczym w kierunku choroby hemolitycznej w przeszłości u tych pacjentek, jak i w przypadku wysokiego miana przeciwciał anty-d (>= 1:16). W tyg. ciąży należy wykonać diagnostykę inwazyjną - amniopunkcję lub kordocentezę. Obecnie jednak dąży się do zmniejszenia ilości badań inwazyjnych, stosując badanie USG Doppler. Powszechnym jest ocena stanu łożyska i płodu w badaniu USG. Monitorowanie rozpoczyna się w tyg. ciąży i kontynuuje w odstępach co 1-2 tyg. W niedokrwistości krążenie jest hiperdynamiczne, Ht ulega obniżeniu, krew rozrzedza się i następuje szybszy przepływ krwi w naczyniach płodu, co widoczne jest w badaniu dopplerowskim. Ustalono normy prędkości przepływu krwi zależne od wieku ciążowego. Dla tętnicy środkowej mózgu (MCA) płodu (łatwo dostępne naczynie) górną granicą normy jest wartość maksymalnej prędkości krwi (peak systoli velocity - PSV) przekraczającej 1,5 wartości średniej (MoM) dla danego wieku ciążowego. Przekroczenie tej granicy stanowi wskazanie do inwazyjnego badania - kordocentezy. Udowodniono, iż czułość i swoistość diagnostyki ultrasonograficznej w wykrywaniu niedokrwistości u płodu jest większa niż odpowiednie parametry badania spektrofotometrycznego płynu owodniowego [1]. W obrazie USG w przypadku choroby hemolitycznej płodu widoczne są również: hepatosplenomegalia, pogrubienie łożyska, poszerzenie żyły pępowinowej. W ciężkiej postaci mogą pojawić się ponadto: obrzęk tkanki podskórnej, kardiomegalia, przesięki do jam ciała, obraz uogólnionego obrzęku płodu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych przepływów u płodu, kwalifikuje się go do leczenia inwazyjnego. Amniocenteza, wykonywana w tyg. ciąży, umożliwia ocenę gęstości optycznej płynu owodniowego, która zależy od zawartości bilirubiny i jej pochodnych, powstających w czasie hemolizy erytrocytów. Uzyskane wyniki określa się w skali Lileya (obliczanie wskaźnika gęstości optycznej i naniesienie uzyskanych wartości na tabele prognostyczne z zaznaczonymi strefami zagrożenia płodu - trzystopniowa ocena strefy zagrożenia płodu)[5]. Kordocenteza, czyli punkcja naczynia pępowinowego, pozwala na ocenę krwi płodu - stopnia niedokrwistości, grupę krwi, obecności antygenu na krwinkach płodu. Najwyższe wartości stężeń tego związku można odnaleźć w płynie pomiędzy 20 a 24 tygodniem ciąży. Wadą badań inwazyjnych jest ryzyko zakażenia lub utrata płodu, a także nasilenie immunizacji przy ich wielokrotnym stosowaniu. Coraz większą rolę jednak odgrywają metody diagnostyki nieinwazyjnej, bezpieczniejsze zarówno dla matki, jak i płodu: dopplerowskie badanie przepływów w naczyniach krążenia płodowego (podwyższone wartości maksymalnej prędkości przepływu mogą świadczyć o niedokrwistości płodu), komputerowa analiza zapisów kardiotokograficznych. W celu ochrony kobiet Rh(-) przed wytworzeniem przeciwciał anty-d w czasie pierwszej ciąży z dniem 12 lipca 2004 roku konsultanci w zakresie ginekologii i położnictwa oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie rozpoczęli pilotażowy program profilaktyki konfliktu w zakresie czynnika Rh u pierworódek. Polega on na podaniu zawartości dwóch ampułek preparatu immunoglobuliny anty-d ( mikrogram) Rh ujemnym kobietom, będącym w 28 tygodniu ciąży, u których nie wykryto przeciwciał anty-d, a dziecko dziedziczy po ojcu grupę Rh(+). W celu Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/5

3 stwierdzenia braku przeciwciał anty-d, lekarz opiekujący się kobietą w ciąży kieruje ją po 26 tygodniu ciąży do pracowni serologicznej, celem badania na obecność przeciwciał odpornościowych (PTA - pośredni test antyglobulinowy)[8]. W ciąży mnogiej zwiększa się dawkę preparatu proporcjonalnie do liczby płodów. Immunoprofilaktyka jest zabezpieczeniem tylko na najbliższą ciążę; po każdej następnej ciąży postępowanie się powtarza. Ilość podawanej immunoglobuliny zależy od wielkości przecieku płodowo-matczynego, zależącego od wieku ciążowego i stopnia inwazyjności. Podanie preparatu immunoglobuliny w ciągu 72 godzin po porodzie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia choroby hemolitycznej noworodków w następnej ciąży z 12-13% do 1-2%. Jeśli nie zastosowano jej w odpowiednim czasie, wskazane jest podanie do 28 dni od porodu. U wszystkich kobiet z grupą Rh(-) bez przeciwciał anty-d stosuje się profilaktykę śródciążową w 28 tyg. ciąży g immunoglobuliny anty-d (zmniejsza to ryzyko wystąpienia immunizacji Rh do 0.1 % i zabezpiecza przed immunizacją w III trymestrze ciąży). Gamma anty-d podaje się do 12 tygodnia ciąży w dawce 50 g: - po poronieniu samoistnym, - po przerwaniu ciąży, - po amniopunkcji diagnostycznej, - po usunięciu ciąży pozamacicznej, - w przypadku zagrażającego porodu z krwawieniem z dróg rodnych. Gamma anty-d powyżej 12 tygodnia ciąży w dawce 150 g: - po poronieniu samoistnym, - po przerwaniu ciąży, - po amniopunkcji diagnostycznej, - po usunięciu ciąży pozamacicznej, - w przypadku zagrażającego porodu z krwawieniem z dróg rodnych. Po porodzie dziecka Rh(+) zaleca się podanie immunoglobuliny anty-d: - po porodzie fizjologicznym g, - po cięciu cesarskim g, - po ręcznym wydobyciu łożyska g, - po porodzie płodu martwego g. W przypadku obfitego krwawienia płodowo-matczynego należy ocenić objętość krwi płodowej w krążeniu matki i obliczyć dawkę immunoglobuliny anty-d. Przyjmuje się, iż na każde 15 ml krwi płodu potrzebne jest 150 g Gamma anty-d (1 ampułka), wykrytą objętość krwi płodu dzieli się przez 15 [7,12,13]. Leczenie choroby hemolitycznej stosuje się w ciężkich przypadkach, aby zapobiec uogólnionemu obrzękowi płodu i utrzymać go w dobrym stanie do czasu osiągnięcia dojrzałości, która umożliwia przeżycie noworodka. Metodą prenatalnej terapii choroby hemolitycznej jest wewnątrzmaciczne przetaczanie krwi Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/5

4 egzogennej, czyli tzw. transfuzje dopłodowe, uzupełniające przetaczanie krwi, niewrażliwej na działanie przeciwciał. Używa się do tego celu płukanej, niedającej reakcji krzyżowej z surowicą matki, wolnej od antygenów cytomegalovirusa, masy erytrocytarnej grupy krwi O Rh(-). W niektórych sytuacjach możliwe jest również zastosowanie krwi matki lub krwi dawcy zgodnej antygenowo z krwią płodu i matki [10]. Krew podaje się do żyły pępowinowej, naczynia układu wrotnego lub do jamy otrzewnej. Zabieg możliwy jest przy wartościach hematokrytu średnio 25% [9]. Za pomocą wzoru Rodecka można ocenić objętość masy potrzebną do przetoczenia, która waha się w granicach ml [11]. W trakcie zabiegu pobiera się próbkę krwi płodu, aby ustalić odpowiednie postępowanie. Transfuzje dopłodowe wykonuje się pod kontrolą USG. W przypadkach ciężkich niedokrwistości hemolitycznych podczas przerwy między pierwszym i drugim zabiegiem następuje rozpad większości erytrocytów płodowych (pierwsza trwa od 7 do 14 dni, a następne odstępy pomiędzy transfuzjami - od 21 do 28 dni). Wewnątrzmaciczne przetaczanie krwi zostało zapoczątkowane przez Liley w 1963 r., w Polsce od 1969 r. Zaletą tej metody jest możliwość wczesnego jej wykonywania (32-34 tydz., w przypadku ciężkiej postaci choroby nawet pomiędzy tyg. ciąży) i opóźnienie terminu porodu. Leczenie transfuzjami dopłodowymi powinno być kontynuowane do czasu, aż płód osiągnie dojrzałość do życia poza ustrojem matki (35-37 tydz. ciąży) [5]. Fototerapia i przetaczanie albumin Stosuje się je w łagodnych postaciach choroby hemolitycznej. Fototerapia stanowi podstawową metodę leczenia noworodków z hiperbilirubinemią. Bilirubina pod wpływem fali światła może wchodzić w 3 typy reakcji fotochemicznych: fotooksydację, izomeryzację konfiguracyjną i izomeryzację strukturalną. W wyniku izomeryzacji tworzą się fotoizomery (lumirubina), wydalane z ustroju z moczem i żółcią. Fototerapia powoduje zmniejszenie stężenia bilirubiny niesprzężonej u noworodka i zapobiega następstwom hiperbilirubinemii. Naświetlanie należy zaczynać wcześnie (najlepiej od razu po porodzie), przerywać na przetoczenia wymienne, naświetlać po zabiegu. Agresywna i intensywna fototerapia ogranicza konieczność stosowania transfuzji wymiennej. Zaleca się fototerapię podwójną, naświetlanie ciągłe od dołu i od góry. Albumina natomiast stanowi fizjologiczny bufor, który chroni tkankę mózgową przed wniknięciem toksycznego barwnika. Dawka albuminy - 1 g/kg. Albuminę 10% lub 20% przetacza się z szybkością 1 ml/min. Transfuzje wymienne (TW) i uzupełniające Stosuje się w ciężkich postaciach ChHN, przy bilirubinie 20 mg/dl. Celem TW jest: usunięcie przeciwciał wolnych i związanych z krwinkami, krwinek czerwonych opłaszczonych przeciwciałami, nadmiaru bilirubiny, przetoczenie krwinek niewrażliwych na przeciwciała i osocza niezawierającego przeciwciał przeciw erytrocytom noworodka, unormowanie wartości hematokrytu. Stosuje się krew pełną (za pomocą filtracji i napromieniowania usuwa się leukocyty) lub koncentrat krwinek czerwonych (Ht = 50-60%) w objętości ml/kg, (czas przechowywania - 35 dni). Do TW używa się krwi odpowiadającej 2 objętościom krwi dziecka ( ml/kg m. c.), nie starszej niż 5-dniowa. W przypadku: - konfliktu Rh-D - przetacza się krwinki Rh(-) z antygenem zgodnym w układzie ABO z krwią dziecka, - konfliktu ABO - przetacza się krwinki grupy 0, z Rh zgodnym z krwią dziecka, zawieszone w Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/5

5 świeżo mrożonym osoczu grupy AB. Ludzką immunoglobulinę anty D (Gamimune, Gammagard, Sandoglobulin, Gammar-P) stosuje się w dawce skutecznej, blokującej produkcję alloprzeciwciał odpornościowych (0,5 g/kg m.c. ciężarnej), powtarzaną przez kolejne 5 dni w odstępach 2-tygodniowych, począwszy od 12 tyg. ciąży. Leczenie gamma-globuliną opóźnia proces hemolizy i odsuwa na wiele tygodni a nawet pozbawia koniczności stosowania transfuzji wymiennyc6]. Skuteczność tej metody leczenia jest ogromna, jednak koszty, jakie ze sobą niesie, uniemożliwiają powszechne jej stosowanie. Postęp medycyny w zakresie zarówno profilaktyki konfliktu serologicznego jak i metod diagnostycznych i terapeutycznych umożliwia skuteczne leczenie chorych dzieci i minimalizację ryzyka związanego ze stosowaniem badań inwazyjnych. Obecnie coraz rzadziej obserwuje się konflikt w zakresie układu Rh, ciężkie postaci choroby hemolitycznej, obrzęk uogólniony płodu czy zgon wewnątrzmaciczny Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/5

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Mirosław Wielgoś I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny KONFLIKT SEROLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży

Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Grupy krwi i przeciwciała na czerwone krwinki w czasie ciąży Podczas ciąży przeprowadzane są badania mające na celu rozpoznanie grupy krwi oraz wykrycie istnienia przeciwciał na czerwone krwinki. Badania

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE

Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE NR 2/2009 KWARTALNIK LIPIEC 2009 TEMATY NA CZASIE Meningokoki s. 10 nie mają wakacji Miejsce pracy wolne od papierosa s. 14 Podaruj sobie zdrowie Pakiet badań profilaktycznych dla kobiet-manuela Pakiet

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV

Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV Przewodniczacy: dr hab. prof. UZ Tomasz Niemiec Czlonkowie: Prof. Jan Kotarski Prof. Sanislaw Radowicki Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014 Opracował Zespół Ekspertów: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Warszawa Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt)

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt) INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży i jakie są jej prawa związane z porodem (projekt) Istnieją liczne foldery, poradniki dotyczące różnych zagadnień związanych z ciążą, głównie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo