Zamur mg, tabletki powlekane Cefuroximum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamur 250 250 mg, tabletki powlekane Cefuroximum"

Transkrypt

1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zamur mg, tabletki powlekane Cefuroximum NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaŝ zawiera ona informacje waŝne dla pacjenta. - NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie naleŝy go przekazywać innym. - Lek moŝe zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŝądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŝądane, w tym niewymienione w ulotce, naleŝy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Spis treści ulotki: 1. Co to jest Zamur 250 i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje waŝne przed zastosowaniem leku Zamur Jak stosować Zamur MoŜliwe działania niepoŝądane 5. Jak przechowywać Zamur Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Zamur 250 i w jakim celu się go stosuje Zamur 250 jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakaŝenia. NaleŜy do grupy leków nazywanych cefalosporynami. Zamur 250 jest stosowany do leczenia zakaŝeń: gardła zatok ucha środkowego płuc lub klatki piersiowej układu moczowego skóry i tkanek miękkich. Zamur 250 moŝe być równieŝ stosowany: w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy zakaŝenia przenoszonego przez kleszcze). 2. Informacje waŝne przed zastosowaniem leku Zamur 250 Kiedy nie stosować leku Zamur jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŝliwość) na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zamur 250; 1

2 - jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono cięŝką reakcję uczuleniową (nadwraŝliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy). Jeśli powyŝsze okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Zamur 250 bez konsultacji z lekarzem. OstrzeŜenia i środki ostroŝności Zamur 250 nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniŝej 3 miesięcy, poniewaŝ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej. W trakcie leczenia lekiem Zamur 250 naleŝy zwrócić uwagę, czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe, zakaŝenia grzybicze (np. droŝdŝakami) i cięŝka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań. Patrz Dolegliwości, na które naleŝy zwrócić uwagę w punkcie 4. Badania krwi Zamur 250 moŝe wpływać na wyniki badań wykrywających cukier we krwi oraz badania krwi nazywanego testem Coombs a. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone badania krwi, powinien: - powiedzieć osobie pobierającej próbki do badań, Ŝe przyjmuje lek Zamur 250. Inne leki i Zamur 250 NaleŜy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a takŝe o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to równieŝ leków, które wydawane są bez recepty. - Leki zmniejszające ilość kwasu w Ŝołądku (np. leki zobojętniające kwas Ŝołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpłynąć na działanie leku Zamur Probenecyd. - Doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty). - JeŜeli pacjent przyjmuje wymienione wyŝej (lub podobne) leki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Doustne środki antykoncepcyjne Zamur 250 moŝe zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Zamur 250 pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, naleŝy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąŝy (np. prezerwatywy). W razie wątpliwości naleŝy skontaktować się z lekarzem. CiąŜa, karmienie piersią i wpływ na płodność NaleŜy poinformować lekarza przed przyjęciem leku Zamur 250: - jeŝeli pacjentka jest w ciąŝy, podejrzewa, Ŝe moŝe być w ciąŝy lub planuje zajść w ciąŝę, - jeŝeli pacjentka karmi piersią. Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Zamur 250 podczas ciąŝy i karmienia piersią, przewaŝają nad zagroŝeniami dla dziecka. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Zamur 250 moŝe powodować zawroty głowy i inne działania niepoŝądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta. - Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeŝeli nie czuje się dobrze. WaŜne informacje o niektórych składnikach leku Zamur 250 KaŜda dawka leku zawiera 0,67 mmol (15,48 mg) sodu, to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu. Olej rycynowy moŝe podraŝniać Ŝołądek i powodować biegunkę. 2

3 NaleŜy zapytać lekarza czy moŝna stosować lek Zamur Jak stosować Zamur 250 Lek Zamur 250 naleŝy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości, naleŝy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zamur 250 naleŝy przyjmować po posiłku. PomoŜe to zwiększyć skuteczność leczenia. Tabletki Zamur 250 naleŝy połknąć w całości, popijając wodą. Tabletek nie naleŝy rozgryzać, kruszyć ani dzielić - moŝe to zmniejszyć skuteczność leczenia. Zwykle stosowana dawka Dorośli Zwykle stosowana dawka leku Zamur 250 wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zaleŝności od cięŝkości i rodzaju zakaŝenia. Dzieci Zwykle stosowana dawka leku Zamur 250 wynosi od 10 mg/kg mc. (nie więcej niŝ 125 mg) do 15 mg/kg mc. (nie więcej niŝ 250 mg) dwa razy na dobę, w zaleŝności od: - cięŝkości i rodzaju zakaŝenia. Nie zaleca się stosowania leku Zamur 250 u dzieci w wieku poniŝej 3 miesięcy, poniewaŝ nie są znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej. W zaleŝności od choroby oraz od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, dawka początkowa moŝe być zmieniona lub moŝe być konieczny więcej niŝ jeden cykl leczenia. Pacjenci z chorymi nerkami JeŜeli pacjent ma chore nerki, lekarz moŝe zmienić dawkowanie leku. - Jeśli pacjenta to dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Zastosowanie większej niŝ zalecana dawki leku Zamur 250 JeŜeli pacjent przyjął większą niŝ zalecana dawkę leku Zamur 250, mogą wystąpić u niego zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek (napadów padaczkowych). - Niezwłocznie naleŝy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli to moŝliwe, naleŝy pokazać opakowanie po leku Zamur 250. Pominięcie zastosowania leku Zamur 250 Nie naleŝy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. NaleŜy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Przerwanie stosowania leku Zamur 250 Istotne jest, aby nie skracać przepisanego okresu stosowania leku Zamur 250. Nie naleŝy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeŝeli pacjent czuje się juŝ lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia moŝe prowadzić do nawrotu choroby. 3

4 4. MoŜliwe działania niepoŝądane Jak kaŝdy lek, Zamur 250 moŝe powodować działania niepoŝądane, chociaŝ nie u kaŝdego one wystąpią. Dolegliwości, na które naleŝy zwrócić uwagę U niewielkiej liczby osób przyjmujących Zamur 250 odnotowano reakcję alergiczną lub potencjalnie cięŝką reakcję skórną. Ich objawy mogą być następujące. - CięŜka reakcja alergiczna. Objawy obejmują: wypukłą, swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami twarzy lub ust, mogący utrudniać oddychanie. - Wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi). - Rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem. (MoŜe być to objaw zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka choroby Leyella). - ZakaŜenia grzybicze. Leki takie jak Zamur 250 mogą powodować nadmierny wzrost droŝdŝaków (Candida) w organizmie, co moŝe prowadzić do zakaŝenia grzybiczego (np. pleśniawek). Ryzyko wystąpienia tego działania niepoŝądanego jest większe, jeśli lek Zamur 250 stosuje się przez długi okres czasu. - CięŜka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Leki takie jak Zamur 250 mogą powodować zapalenie okręŝnicy (jelita grubego), powodujące cięŝką biegunką, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką. - Reakcja Jarischa-Herxheimera. Podczas stosowania leku Zamur 250 w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy) u niektórych pacjentów moŝe wystąpić wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze. Jest to tak zwana reakcja Jarischa- Herxheimera. Objawy te zwykle utrzymują się od kilku godzin do doby. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, naleŝy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Częste działania niepoŝądane Mogą wystąpić nie częściej niŝ u 1 na 10 pacjentów: - zakaŝenia grzybicze (np. droŝdŝakami) - ból głowy - zawroty głowy - biegunka - nudności - ból Ŝołądka Częste działania niepoŝądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi: - zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia) - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych 4

5 Niezbyt częste działania niepoŝądane Mogą wystąpić nie częściej niŝ u 1 na 100 pacjentów: - wymioty - wysypki skórne Niezbyt częste działania niepoŝądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi: - zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi) - zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) - dodatni wynik testu Coombs a Inne działania niepoŝądane Inne działania niepoŝądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana: - cięŝka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) - reakcje alergiczne - reakcje skórne (w tym cięŝkie) - wysoka temperatura (gorączka) - zaŝółcenie białkówek oczu lub skóry - zapalenie wątroby Działania niepoŝądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi: - zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna) Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepoŝądane - Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŝądane, w tym wszelkie moŝliwe objawy niepoŝądane niewymienione w ulotce, naleŝy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 5. Jak przechowywać Zamur 250 Lek naleŝy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu waŝności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin waŝności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót Lot oznacza numer serii. Nie przechowywać w temperaturze powyŝej 25 C. Leków nie naleŝy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać farmaceutę, jak usuąć leki, których się juŝ nie uŝywa. Takie postępowanie pomoŝe chronić środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Zamur 250 Substancją czynną leku jest cefuroksym. KaŜda tabletka powlekana zawiera 250 mg cefuroksymu (co odpowiada 300,72 mg aksetylu cefuroksymu). Pozostałe składniki leku: Rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa; krospowidon; sodu laurylosiarczan; olej rycynowy uwodorniony; metyloceluloza; krzemionka strącona. 5

6 Otoczka: hypermeloza 6cP; celuloza mikrokrystaliczna; makrogolu 8 stearynian; talk; tytanu dwutlenek (E171). Jak wygląda Zamur 250 i co zawiera opakowanie Lek Zamur 250 ma postać białych, okrągłych powlekanych tabletek. Tabletki powlekane 250 mg pakowane są w blistry po 10 i 14 sztuk. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Mepha Lda. Lagoas Park; Edifício 5-A, Piso Porto Salvo Portugalia Wytwórca Mepha Pharma GmbH Marie-Curie-Strasse Lörrach Niemcy Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße Blaubeuren Niemcy Wytwórca/Importer Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska Kraków W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŝy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. tel Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: CEFUDOC 250 mg film-coated tabletes, Dania Cefuroxim Mylan 250 mg filmomhulde tabletten, Belgia Cefuroxim Mylan 250 mg comprimés pelliculés, Luksemburg Cefuroxima Mepha 250 mg comprimidos revestidos, Portugalia Zamur 250, tabletki powlekane, Polska Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2013 6

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku. Augmentin, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane Amoxicillinum + Acidum

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Leflunomide Sandoz, 20 mg, tabletki powlekane Leflunomidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Leflunomide Sandoz, 20 mg, tabletki powlekane Leflunomidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Leflunomide Sandoz, 20 mg, tabletki powlekane Leflunomidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Kventiax SR, 150 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Kventiax SR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Kventiax SR, 300 mg, tabletki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Simratio 10, 10 mg, tabletki powlekane Simratio 20, 20 mg, tabletki powlekane Simratio 40, 40 mg, tabletki powlekane Simvastatinum Lek bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BONOGREN 25 mg tabletki powlekane BONOGREN 100 mg tabletki powlekane BONOGREN 200 mg tabletki powlekane BONOGREN 300 mg tabletki powlekane Quetiapinum

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Atorvastatinum 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Atorvastatinum 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Atorvastatinum 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane Atorvastatinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA CECLOR MR, 375 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu CECLOR MR, 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu CECLOR MR, 750 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Memantine Teva, 10 mg, tabletki powlekane Memantine Teva, 20 mg, tabletki powlekane Memantine Teva, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Arava 10 mg tabletki powlekane leflunomid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Arava 10 mg tabletki powlekane leflunomid Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Arava 10 mg tabletki powlekane leflunomid Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki. Glimepiridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki. Glimepiridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki Glimepiridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gutron, 2,5 mg, tabletki Midodrini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gutron, 2,5 mg, tabletki Midodrini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gutron, 2,5 mg, tabletki Midodrini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Myfenax 250 mg kapsułki, twarde. Mycophenolate mofetil

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Myfenax 250 mg kapsułki, twarde. Mycophenolate mofetil Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Myfenax 250 mg kapsułki, twarde Mycophenolate mofetil Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. PROTELOS 2g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Strontu ranelinian

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. PROTELOS 2g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Strontu ranelinian ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA PROTELOS 2g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Strontu ranelinian Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. PROTELOS 2 g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Strontu ranelinian

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. PROTELOS 2 g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Strontu ranelinian Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PROTELOS 2 g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Strontu ranelinian Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sidretella 20, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane Drospirenonum + Ethinylestradiolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sidretella 20, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane Drospirenonum + Ethinylestradiolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sidretella 20, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane Drospirenonum + Ethinylestradiolum Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych Jeśli

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xenical 120 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu. Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PREZISTA 150 mg tabletki powlekane Darunawir

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PREZISTA 150 mg tabletki powlekane Darunawir Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PREZISTA 150 mg tabletki powlekane Darunawir Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Izotek 20 mg, kapsułki elastyczne (Jsotretinoinum)

ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Izotek 20 mg, kapsułki elastyczne (Jsotretinoinum) ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Izotek 10 mg, kapsułki elastyczne ^ RFGON 015249601 Izotek 20 mg, kapsułki elastyczne (Jsotretinoinum) (15) Należy dokładnie zapoznać sie z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kuvan 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholestagel 625 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 625 mg kolesewelamu (w postaci

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TABCIN TREND (2 mg + 30 mg + 250 mg), kapsułki miękkie (Chlorpheniramini maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum + Paracetamolum) Należy przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Dexamethasoni phosphas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum)

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Vita Buerlecithin Płyn doustny

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Vita Buerlecithin Płyn doustny Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Vita Buerlecithin Płyn doustny Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo