Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale"

Transkrypt

1 Domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale INSTRUKCJA U YCIA Przed przeprowadzeniem testu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje u ycia. Test do diagnostyki in vitro. Do u ytki zewnêtrznego. Wyrób jednorazowego u ytku do samodzielnego zastosowania.

2 kolor niebiesko-zielony brak zabarwienia DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIÆ TEST NA KREW UTAJON W KALE? Choroby uk³adu pokarmowego, o³¹dka, jelit tj. (nowotwory, polipy, wrzody) we wczesnym etapie mog¹ przebiegaæ bezobjawowo. Test HemoActive wykrywa krew utajon¹ w kale, wczeœniej ostrzegaj¹c o problemach jelitowych i o³¹dkowych wymagaj¹cych opieki medycznej (specjalistycznych badañ medycznych). Zasada dzia³ania testu opiera siê na wykrywaniu hemoglobiny w iloœci 2mg hemoglobiny / 100 ml wody. ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA Zestaw zawiera 5 bibu³ek testowych w szczelnym opakowaniu ( Uwaga: wewn¹trz torebki znajduje siê saszetka poch³aniaj¹ca wilgoæ, któr¹ nale y wyrzuciæ), proszek kontrolny (Positive Control) w foliowym opakowaniu oraz instrukcjê u ycia i Kartê Wyników. powierzchnia testowa KARTA WYNIKÓW TESTU HemoActive Nr testu 1 Opis Sprawdzenie wody w sedesie (wynik powinien byæ negatywny) Data Pozytywny Wyniki Negatywny 2 Badanie ka³u - próba 1 3 Badanie ka³u - próba Badanie ka³u - próba 3 Test kontrolny (wynik powinien byæ pozytywny) bibu³ki testowe Uwaga wewn¹trz torebki z bibu³kami testowymi znajduje siê saszetka poch³aniaj¹ca wilgoæ, któr¹ nale y wyrzuciæ. proszek kontrolny (Positive Control) Karta Wyników

3 LEKARSTWA I DIETA Dwa dni przed oraz w trakcie przeprowadzania testu zaleca siê unikaæ stosowania leków zawieraj¹cych aspirynê, leków przeciwzapalnych, maœci odbytniczych. Je eli jesteœ w trakcie leczenia i przyjmujesz lekarstwa na receptê zawieraj¹ce elazo, przed przeprowadzeniem testu skonsultuj siê z lekarzem. Test nie wymaga stosowania adnej restrykcyjnej diety. Mo na jeœæ zarówno œrednio wysma one miêso jak i witaminê C. Jednak e dwa dni przed oraz w trakcie przeprowadzania testu wskazane jest spo ywanie produktów zawieraj¹cych b³onnik tj. warzywa, owoce oraz zbo a. B³onnik u³atwia trawienie i reguluje przemianê materii. ŒRODKI OSTRO NOŒCI Testu nie nale y przeprowadzaæ podczas menstruacji, krwawienia hemoroidów oraz obstrukcji Niewykorzystane bibu³ki testowe nale y przechowywaæ w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej z dala od s³oñca oraz wilgoci w oryginalnym opakowaniu. Nie po³ykaæ testu. Przechowywaæ z dala od dzieci. Po wykonaniu testu nie nale y podejmowaæ adnych dzia³añ o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. ETAPY PRZEPROWADZANIA TESTU HemoActive 1. Sprawdzenie wody w muszli klozetowej (przed pierwszym badaniem ka³u). 2. Badanie ka³u (aby wynik testu by³ wiarygodny w ci¹gu kilku dni nale y wykonaæ 3 testy) 3. Przeprowadzenie testu kontrolnego (tylko raz, po wykonaniu ostatniego testu) - 2 -

4 PRZEPROWADZENIE TESTU 1. Sprawdzenie wody w muszli klozetowej: Zanim przyst¹pisz do przeprowadzenia testu dok³adnie oczyœæ muszlê klozetow¹ usuwaj¹c wszelkie chemikalia oraz œrodki czyszcz¹ce. Nastêpnie kilkakrotnie sp³ucz toaletê wod¹. UWAGA: Je eli masz problemy ze wzrokiem poproœ kogoœ by pomóg³ Ci odczytaæ wynik testu. Otwórz opakowanie z bibu³kami testowymi odcinaj¹c brzeg wzd³u przerywanej linii. Wyjmij jedn¹ bibu³kê. Wrzuæ j¹ do muszli klozetowej i odczekaj 2 minuty. Jeœli muszla jest czysta, bibu³ka nie zabarwi siê. Jeœli w polu testowym bibu³ki pojawi siê niebieskozielony krzy yk nale y odczekaæ 3 dni przed ponown¹ prób¹ sprawdzenia wody w muszli klozetowej. W tym celu do zestawu do³¹czono jedn¹ dodatkow¹ bibu³kê. sp³ucz toaletê 2. Badanie ka³u: a) Podczas przeprowadzania testu nie nale y oddawaæ moczu ze wzglêdu na mo liwoœæ wystêpowania krwiomoczu, krwawieñ hemoroidów co mo e spowodowaæ sfa³szowanie wyniku

5 c) Je eli po 2 min. bibu³ka zabarwi siê na kolor niebiesko-zielony oznacza to, e wynik testu jest pozytywny (obecna krew w kale), je eli bibu³ka nie zabarwi siê oznacza to e wynik testu jest negatywny (brak krwi w kale). d) Sp³ucz toaletê razem z bibu³k¹ testow¹. e) W Karcie Wyników w odpowiedniej rubryce zaznacz "X" w zale noœci od wyniku badania. f) W ci¹gu nastêpnych kilku dni nale y przeprowadziæ test dwukrotnie powtarzaj¹c kroki od a do e. Odnotuj wyniki w Karcie Wyników. 3. Przeprowadzenie testu kontrolnego: WA NE! W celu otrzymania poprawnego wyniku nale y wykonaæ niniejszy krok. Po przeprowadzeniu ostatniej trzeciej próby testowej nale y przeprowadziæ test kontrolny. Dok³adnie sp³ucz toaletê. Ostro nie otwórz saszetkê Positive Control (ma³a plastikowa torebka) po czym umieœæ jej zawartoœæ w sedesie. Odczekaj 1 minutê. Wrzuæ do muszli ostatni¹ bibu³kê. W ci¹gu 2 minut na bibu³ce testowej powinien pojawiæ siê niebiesko-zielony krzy yk, (wynik testu kontrolnego powinien byæ pozytywny) informuj¹cy, e testy dzia³a³y prawid³owo. Umyj rêce i zapisz wyniki w Karcie

6 INTERPRETACJA WYNIKÓW Wynik pozytywny - w polu testowym bibu³ki pojawi siê kolor niebiesko-zielony. Test wykry³ krew w kale. Jednak e pozytywny wynik testu nie zawsze musi oznaczaæ problemy jelitowe, gdy jak wspomniano wczeœniej, niektóre lekarstwa lub œrodki farmakologiczne mog¹ fa³szowaæ wynik. Wynik negatywny - brak zabarwienia bibu³ki wskazuje, e w momencie przeprowadzania testu w kale nie by³o wykrywalnej krwi. Nale y jednak pamiêtaæ, e w niektórych przypadkach krwawienie mo e pojawiaæ siê co jakiœ czas. Jeœli wynik przeprowadzonego testu okaza³ siê negatywny, natomiast zauwa asz niepokoj¹ce, powtarzaj¹ce siê objawy tj. nag³e tracenie na wadze, biegunka lub obstrukcja trwaj¹ce d³u ej ni dwa tygodnie, widoczne œlady krwi w kale, czarny stolec, skonsultuj siê z lekarzem. Test HemoActive nie zastêpuje regularnych badañ lekarskich. Mo e on wskazaæ potrzebê przeprowadzenia badañ specjalistycznych jelita grubego i odbytu metod¹ endoskopow¹ jak równie badañ ogólnych. NAJCZÊŒCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Dlaczego nale y badaæ wodê w muszli klozetowej? W niektórych regionach i w pewnych okolicznoœciach woda mo e zawieraæ substancje, które mog¹ kolidowaæ z testem fa³szuj¹c wyniki

7 2. Co nale y zrobiæ, gdy w wyniku sprawdzenia toalety bibu³ka zabarwi siê na kolor niebiesko-zielony? Odczekaj 2 lub 3 dni. Przygotuj sedes tak jak opisano w punkcie Przygotowanie do testu. Nastêpnie wykonaj test zgodnie z opisan¹ wczeœniej procedur¹, omijaj¹c punkt 3 Przeprowadzenie testu kontrolnego, gdy masz ju jeden test mniej. Jeœli w wyniku ponownego sprawdzenia sedesu otrzymany wynik bêdzie pozytywny, woda w muszli klozetowej nie nadaje siê do przeprowadzenia testu. 3. Po wykonaniu etapu Przeprowadzenie testu kontrolnego bibu³ka testowa zabarwi³a siê na kolor pomarañczowy zamiast na niebieskozielony. Co to oznacza? Proszek kontrolny (Positive Control) wrzucony na powierzchniê wody nie rozpuœci³ siê do koñca i wszed³ w reakcjê z bibu³k¹ testow¹, co objawia siê zabarwieniem bibu³ki w kolorze pomarañczowym lub rdzawym. W takim przypadku wynik testu jest pozytywny. 4. Jeœli po przeprowadzonym teœcie na bibu³ce pojawi siê ledwo widzialny kolor niebiesko-zielony, czy wynik testu jest pozytywny? Tak. Najmniejsze œlady zabarwienia bibu³ki wskazuj¹ na pozytywny wynik testu. 5 Temperatura przechowywania Numer serii Data wa noœci Producent / Wytwórca Iloœæ testów w zestawie Przeczytaj instrukcjê Do jednorazowego u ytku Do diagnostyki in vitro - do u ytku zewnêtrznego Numer katalogowy Data ostatniej weryfikacji - 6 -

8 W przypadku watpliwosci dzwon + 48 (85) lub w godz (poniedzia³ek-pi¹tek) Przechowywaæ w temperaturze pokojowej: C Chroniæ przed œwiat³em s³onecznym Przechowywaæ z dala od dzieci Nie nadaje siê do stosowania bezpoœrednio na cia³o Nie po³ykaæ 0197 REF0108 Numer serii i data waznosci na opakowaniu i etykiecie WYTWÓRCA: DIAGNOSIS Sp. z o.o. ul. Warszawska 42A Bia³ystok Rev

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Oœrodek Profilaktyki Nowotworów. i Promocji Zdrowia

Oœrodek Profilaktyki Nowotworów. i Promocji Zdrowia dr n. med. El bieta Rodecka-Gustaw Kierownik Oœrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Oœrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Informacje dla pacjenta CENTRUM ONKOLOGII Centrum ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\

3URJUDP\ XWUDFRQ\FK. G]LDáDM F\FK (DV\5HFRYHU\ )/$6+5HFRYHU\ Miros³aw Malec*, Magdalena Ko³tyœ* MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU EASY RECOVERY DO ODZYSKIWANIA DANYCH WPROWADZENIE Zwiêkszaj¹ce siê iloœci danych na dyskach twardych to problem dotycz¹cy ka - dego

Bardziej szczegółowo

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE che mia Trzeba przyznać, że tytuł to nietypowy, amoże nawet prowokacyjny. Tak, rzeczywiście jest prowokacyjny, bo kto, jak nie my, chemicy amatorzy, powinniśmy dużo wiedzieć o witaminie i mieć o niej sąd

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5

INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5 INSTRUKCJA OBS UGI ROTONDI MINI 5 Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K.. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ, tel. 426403013 jako przedstawiciel Rotondi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania Komfort i bezpieczeñstwo podró owania EMG Poland Sp. zo.o. Instrukcja obs³ugi i monta u Wy³¹czny importer marki Steelmate na Polskê ul. Bronis³awa Czecha 59, 04-555 Warszawa tel.: 22 812 09 30, 22 518

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

19.7 Odwarstwienie siatkówki

19.7 Odwarstwienie siatkówki 490 Medycyna rodzinna. Repetytorium. Czêœæ II 19.7 Odwarstwienie siatkówki Etiologia: bezpoœredni¹ przyczyn¹ odwarstwienia siatkówki jest zwykle poci¹ganie szklistkowo-siatkówkowe i przerwanie siatkówki,

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo