SPIS TREÂCI CONTENTS. Brought to you by Global Reports

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREÂCI CONTENTS. Brought to you by Global Reports"

Transkrypt

1 SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis 8 Orbis Accor inwestor strategiczny 10 Accor Strategic Investor Rynek hotelowy w Polsce The Hotel Market in Poland 2001 Wyniki dzia alnoêci hotelowej 14 The Performance of the Hotels Division Hotele Orbis SA Orbis SA Hotels 2001 Organizacja sprzeda y 21 Sales Organization Modernizacja i rozwój 24 Refurbishment and Development Orbis na gie dzie 29 Orbis on the Stock Market Restrukturyzacja zatrudnienia 30 Employment Restructuring Wyniki finansowe Orbis SA 31 Financial Results of Orbis SA Opinia Bieg ego Rewidenta i Sprawozdania finansowe 32 Auditor s Opinion and Financial Statements Grupa Kapita owa Orbis 38 The Orbis Group Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Orbis 41 Consolidated Financial Results of the Orbis Group Opinia Bieg ego Rewidenta i Sprawozdania finansowe 42 Auditor s Opinion and Financial Statements Lista teleadresowa hoteli 48 Directory of Hotels

2 PODSTAWOWE DANE 2001 KEY FIGURES 2001 Przychody ze sprzeda y Sales Revenues Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej Gross Operating Profit in hotels division Zysk netto Net profit WartoÊç aktywów na koniec roku Asset value at the end of the year 681,5 mln PLN PLN mn 175,6 mln PLN PLN mn 50,9 mln PLN PLN 50.9 mn 1 291,7 mln PLN PLN mn Frekwencja w hotelach 49,2% Occupancy rate 49.2% Ârednia cena za jeden sprzedany pokój 220,5 PLN Average Daily Rate PLN Przychód na jeden dost pny pokój 108,6 PLN Revenue Per Available Room PLN Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej 26% Operating margin in hotels division 26% Nak ady na modernizacj i rozwój Refurbishment and development outlays Program restrukturyzacji zatrudnienia The employment restructuring program 132 mln PLN PLN 132 mn 14,2 mln PLN PLN 14.2 mn Spadek Êredniego zatrudnienia w hotelach o 9,8% do 7373 etatów Average employment in hotels fell by 9,8 % to 7373 full time basis

3 Maciej Grelowski, Prezes Zarzàdu, Dyrektor Generalny Szanowni Paƒstwo, Miniony rok by wyjàtkowo trudny dla Orbis SA. Po raz pierwszy od wprowadzenia w Polsce zasad wolnego rynku, po okresie silnego wzrostu gospodarczego, doêwiadczyliêmy tak powa nej sytuacji na rynku us ug hotelarskich. Obni enie si y nabywczej przedsi biorstw nak adajàce si na cykl inwestycji hotelowych, spowodowa o zmniejszenie liczby klientów w hotelach oraz spadek realizowanych cen. Atak terrorystyczny w USA znacznie os abi mi dzynarodowy ruch turystyczny na Êwiecie, a jego skutki dotkn y równie hotele Orbis SA. Osiàgni te w 2001 roku przychody ze sprzeda y w Spó ce by y na poziomie ni szym o 12,4% w porównaniu z poprzednim rokiem, a zysk netto by ni szy o 39,8%. Kryzys trwajàcy przez rok 2001 nie by jednak dla Orbis SA próbà przetrwania, to by czas podejmowania wa nych decyzji w trudnych warunkach: kontynuowania inwestycji w modernizacj i rozwój Spó ki, redukcji kosztów operacyjnych oraz tworzenia nowego systemu sprzeda y. Wszystko po to, aby w przysz oêci sprzedawaç adne i nowoczesne hotele, osiàgajàc wysokà mar operacyjnà. Rosnàca konkurencja, zarówno ze strony mi dzynarodowych sieci hotelarskich, jak i krajowych inwestorów wskazuje, e bran a hotelarska w Polsce przygotowuje si do oczekiwanego wejêcia naszego kraju do Unii Europejskiej. My chcemy byç liderem tych przygotowaƒ. W 2001 roku realizowaliêmy generalnà umow franchisingowà podpisanà z naszym partnerem strategicznym Accor, jednym z liderów Êwiatowego hotelarstwa. Do sieci marek Accor: Sofitel, Novotel i Mercure wprowadziliêmy 13 hoteli Orbis SA, àcznie dzia a ich ju 18. Partnerstwo strategiczne z Accor jest dla hoteli Orbis SA gwarancjà umocnienia pozycji lidera w bran y hotelarskiej w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Program modernizacji hoteli w 2001 roku zaanga owa 132 mln PLN. Nak ady te skupi y si przede wszystkim na projektach: rozbudowy warszawskiego Novotelu Ok cie Airport, budowie centrum Resort & Spa w hotelu Mrongovia w Mràgowie, modernizacji hoteli Mercure Poznaƒ, Novotel Centrum Poznaƒ, hotelu Mercure Hevelius w Gdaƒsku. W 2001 roku inwestowaliêmy równie w teleinformatycznà sieç korporacyjnà Orbis SA, system, który w niedalekiej ju przysz oêci usprawni zarzàdzanie zasobami hotelowymi i umo liwi rezerwacj pokoi w czasie rzeczywistym. ZorganizowaliÊmy Centralne Biuro Sprzeda y, aby szerzej dotrzeç z ofertà do polskich firm oraz do zagranicznych i polskich biur podró y. Biuro wspó pracuje równie z Biurami Sprzeda y Accor w innych krajach. Du o uwagi poêwi ciliêmy redukcji kosztów w Spó ce. Restrukturyzacja zatrudnienia, kolejny rok z rz du, przynios a spadek zatrudnienia, o 9,8% kosztem 14,2 mln PLN odpraw w skali ca ej Spó ki. Program ten realizowany b dzie równie w 2002 roku. Chcia bym serdecznie podzi kowaç wszystkim Akcjonariuszom Orbis SA za okazane zaufanie zapewniajàc, e podejmowane w 2001 roku przez zarzàd Spó ki dzia ania mia y na celu dobro wszystkich Akcjonariuszy. Wyra am równie przekonanie, e skutki tych dzia aƒ usatysfakcjonujà wszystkich. Szczególne podzi kowania sk adam Pracownikom Spó ki za wytrwa à prac i zaanga owanie. Dowodem uznania dla naszych wspólnych wysi ków by y nagrody i wyró nienia, które otrzymaliêmy zarówno w dziedzinie obs ugi hotelowej, jak i gastronomii. Dzi kuj wszystkim GoÊciom hoteli Orbis SA za korzystanie z us ug naszej sieci. Niezmiennie bowiem, naszà ambicjà i celem pozostaje ich satysfakcja, która jest najlepszym potwierdzeniem naszych staraƒ. Maciej Grelowski Prezes Zarzàdu Orbis SA

4 Maciej Grelowski, President, Chief Executive Officer Ladies and Gentlemen, The past year was exceptionally difficult for Orbis SA. For the first time since the launch of a free market economy, after a period of a strong economic growth, we have faced such a serious situation in the hotel industry. The decline of corporate purchasing power overlapping with the cycle of new hotel investments thinned the number of hotel customers and brought down the rates. The terrorist attack against the United States has substantially undermined tourist traffic worldwide, and its impact has also reached Orbis hotels. The sales revenues generated by the Company in 2001 were by 12.4% lower compared to the past year, whereas the net profit fell by 39.8%. Nonetheless, for Orbis SA the crisis prevailing in 2001 meant not a survival effort, but a moment for making important decisions under demanding circumstances. Thus, Orbis SA continued investment in modernizing and developing the Company, cutting operating expenses and establishing a new sales system. All these actions have been carried out in order to be able to sell attractive and modern hotel services and generate a high operating margin. Growing competition, both on the part of international hotel chains as well as domestic investors, indicates that the hotel industry in Poland is preparing for the anticipated accession to the European Union. We intend to be at the forefront of these efforts. In 2001, we were implementing the general franchising agreement signed with our strategic partner Accor, one of the leading hotel groups worldwide. We introduced 13 new hotels into Accor brands: Sofitel, Novotel and Mercure. At present, 18 Orbis hotels operate under these names. Strategic partnership with Accor is thus a guarantee that Orbis SA will enhance its leading position in the hotel industry in Central and Eastern Europe. We spent PLN 132 mn on hotel modernization program in These outlays were focused on projects such as the extension of the Novotel Ok cie Airport in Warsaw, construction of the Resort & Spa center in the Mrongovia hotel in Mràgowo, modernization of the Mercure Poznaƒ hotel, the Novotel Centrum Pozn in Poznaƒ and the Mercure Hevelius hotel in Gdaƒsk In 2001 we have also invested in the developme of the Orbis teleinformation corporate netwo a system that in the near future will facilitate hote management and enable on-line rooms reservation. We set up Central Sales Office to win more Pol companies as well as foreign and Polish travel offic The Sales Office co-operates with Accor Sales Offices other countries. We have focused much of our attention on curbi expenditure in the Company. For the second year a row, in 2001 employment restructuring again broug about a reduction of employment by 9.8% at the cost PLN 14.2 mn in severance payments. The program w be continued in I would like to sincerely thank all the Or Shareholders for their trust and assure them that t efforts undertaken in 2001 by the Compan Management Board were, to all intents and purpos for the benefit of all the Shareholders. I do hope th the results of our actions will be satisfactory everyone. I would like to express my special gratitude to t Employees of our Company in appreciation of their co tinuing effort and engagement. The awards and priz won for hotel as well as food & beverage servic proved the recognition of our efforts in this area. I would like to thank all the Guests of Orbis hotels availing themselves of our network s services. Th satisfaction, which is the best substantial award for o efforts, remains forever our goal and ambition. Maciej Grelowski President of Orbis SA

5 ZARZÑD SPÓ KI 5 THE MANAGEMENT BOARD KRZYSZTOF GERULA Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich Vice-President of the Management Board, Director of Marketing and Investor Relations IRENEUSZ W G OWSKI Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Rozwoju Vice-President of the Management Board, Development Director ANDRZEJ SZU DRZY SKI Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Vice-President of the Management Board, Financial Director LIDIA MIELESZKO Cz onek Zarzàdu, G ówny Ksi gowy Member of the Management Board, Chief Accountant YANNICK ROUVRAIS Cz onek Zarzàdu ds. Operacyjnych Member of the Management Board responsible for Operations

6 6 RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza w ramach IV kadencji do dnia 7 czerwca 2001 roku obradowa a w nast pujàcym sk adzie: David Vely Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Maria Czerwiƒska Sekterarz, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. W ramach V kadencji od 7 czerwca 2001 roku do 18 wrzeênia 2001 roku sk ad Rady by nast pujàcy: David Vely Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. Od dnia 18 wrzeênia 2001 roku Rada V kadencji obradowa a w nast pujàcym sk adzie: Jean Philippe Savoye Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Eli Alroy, Wojciech Ciesielski, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Michael Harvey, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja, David Vely. W miejsce pana Stephane Michelangeli, który z dniem 12 grudnia 2001 zrezygnowa z funkcji cz onka Rady Nadzorczej Orbis SA w dniu 25 stycznia powo any zosta pan David Netser. SUPERVISORY BOARD During its IV term of office, i.e. until June 7, 200 the Supervisory Board presided in the followi composition: David Vely Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Maria Czerwiƒska Secretary, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Wanda Dutkowsk Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. During the V term of office of the Superviso Board, i.e. from June 7, 2001, until September , the composition of the Board was as follow David Vely Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Sabina Czepielind Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. As from September 18, 2001, the Superviso Board presided in the following composition: Jean Philippe Savoye Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Eli Alroy, Wojciech Ciesielski, Sabina Czepielind Wanda Dutkowska, Michael Harvey, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja, David Vely On January 25, 2001 Mr. David Netser w appointed as member of the Supervisory Board place of Mr. Stephane Michelangeli who retir from this function on December 12, 2001.

7 56 HOTELI W 29 MIASTACH W POLSCE 56 HOTELS IN 29 CITIES IN POLAND 7 GDYNIA SOPOT GDA SK KO OBRZEG OLSZTYN MRÑGOWO SZCZECIN BYDGOSZCZ TORU POZNA P OCK WARSZAWA ZIELONA GÓRA KALISZ ÓDè JELENIA GÓRA KARPACZ WROC AW OPOLE CZ STOCHOWA LUBLIN ZAMOÂå KATOWICE SOSNOWIEC KRAKÓW CIESZYN BIELSKO-BIA A NOWY SÑCZ ZAKOPANE MAPA HOTELI ORBIS SA MAP OF ORBIS SA HOTELS

8 8 ORBIS W 2001 roku min o 81 lat od powstania firmy Orbis. Polskie Biuro Podró y Orbis Sp. z o.o. powsta o 26 kwietnia 1920 roku we Lwowie. Przedmiotem jego dzia alnoêci by o organizowanie wycieczek, podró y naukowych i rezerwacja pokoi hotelowych. Pod koniec lat 30-tych Orbis posiada 30 placówek i cieszy si du à renomà. W 1933 roku Orbis otrzyma znak firmowy i przeniós swojà siedzib do Warszawy. Do 1939 roku Spó ka dysponowa a czterema hotelami i oferowa a w nich àcznie 360 pokoi. Po zakoƒczeniu wojny, w 1947 roku Spó ka zosta a wykupiona przez nowo powsta e Przedsi biorstwo Paƒstwowe Orbis, które do lat 90-tych rozwija o sieç hoteli w ca ym kraju. W 1991 roku PP Orbis przekszta cono w jednoosobowà spó k Skarbu Paƒstwa. W lipcu 1993 roku z dotychczasowej struktury wyodr bnione zosta y dwie spó ki: Orbis Travel oraz Orbis Transport, w których Orbis SA posiada a wi kszoêciowe udzia y. W dniu 27 czerwca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o decyzj o udost pnieniu akcji Orbis SA inwestorom publicznym. Od 15 listopada 1997 akcje Orbis SA sà przedmiotem obrotu na Warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. ORBIS The year 2001 marked the 81 st year of Orb operations. Polskie Biuro Podró y Orbis Sp. z o was established in Lvov on April 26, Its co business comprised organizing tours a educational trips as well as hotel roo reservations. By the end of the 1930 s, Orb already owned 30 offices and enjoyed a go reputation. In 1933, Orbis registered its tradema and moved into new headquarters in Warsaw. 1939, the Company operated four hotels with total of 360 rooms. After the end of the war, 1947, the company was acquired by the new established state-owned company Orbis whi continued to develop a countrywide ho network until the 1990 s. In 1991, the state-company Orbis was transform into a State Treasury-owned joint-stock compan In July 1993, two companies were spun off fro the existing structure of the company, i.e. Orb Travel and Orbis Transport, in which Orbis remained the majority shareholder. On July , the General Assembly of Shareholders Orbis SA made a decision to float the Company W 1999 udzia Skarbu Paƒstwa w akcjonariacie Spó ki spad poni ej 50%. W sierpniu 2000 roku nastàpi ostatni etap prywatyzacji. Orbis SA pozyska partnera strategicznego Accor, francuskà grup hotelowo-turystycznà o ogólnoêwiatowym zasi gu. Na koniec 2001 roku Accor posiada 25% akcji Orbis SA. shares amongst public investors. The Orbis shares have been listed on the Warsaw Sto Exchange since November 15, 1997.

9 In 1999, the State Treasury holding in the Company fell below 50%. In August 2000 occurred the final phase of the Company s privatization. Orbis SA gained its strategic partner the French Accor, a worldwide group in lodging and tourist industry. At the end of 2001, Accor held 25% of shares in Orbis SA. In 2002 it is planned to incorporate the Accor Poland hotels into Orbis SA chain. Thereafter, the Orbis SA chain will comprise 67 hotels in 30 cities in Poland. Orbis SA, is a member of IH&RA International Hotels and Restaurants Association and a partner for many Polish social and economic organizations. The sponsorship of the Central Olympic Club, sited in the Grand hotel in Warsaw, where all events connected with Polish Olympic team were hosted, had an exceptional importance in the year of the Winter Olympic Games in Salt Lake City. W 2002 roku planowane jest w àczenie hoteli Accor Polska do sieci hoteli Orbis SA, w wyniku którego Spó ka dysponowaç b dzie 67 hotelami w 30 miastach w Polsce. Orbis SA jest cz onkiem IH&RA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji oraz partnerem wielu polskich organizacji spo ecznych i gospodarczych. W roku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City szczególne znaczenie mia o sponsorowanie Centralnego Klubu Olimpijczyka, którego siedziba znajduje si w hotelu Grand w Warszawie, gdzie odbywa y si liczne ceremonie zwiàzane z polskà ekipà olimpijskà. Hotele Orbis SA zwiàzane sà równie z lokalnym otoczeniem. Wspó praca organizacyjna i dzia alnoêç sponsorska hoteli stawiajà Spó k w gronie instytucji wspierajàcych wiele regionalnych inicjatyw. Hotele sà równie miejscem Êwi towania wa nych chwil i uroczystoêci przez wiele polskich firm i rodzin. 9 The Orbis SA hotels are also central to their local communities. Their involvement in organizing and sponsoring places the Company within the group of institutions that willingly contribute to numerous regional initiatives. Our hotels are also the venue for celebration of many important moments and anniversaries by many Polish companies and families. ORBIS ORBIS

10 10 ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 ACCOR STRATEGIC INVESTOR Accor became the strategic investor in Orbis SA the final phase of privatization which ended August Accor acquired 20% of Orbis shares and led a consortium comprising also F Globe LLC, a Deutsche Bank subsidiary, and Glo Trade Centre, which in aggregate purchas 35.37% of shares in Orbis SA from the Sta Treasury. By the end of 2001, Accor had increas its holdings in Orbis SA up to 25%. Accor is one of the major international groups the field of tourism, travel agencies and corpora Accor zosta inwestorem strategicznym Orbis SA w wyniku ostatniego etapu prywatyzacji Spó ki, który zakoƒczy si w sierpniu 2000 roku. Accor naby 20% akcji, przewodzàc konsorcjum, w sk ad którego wchodzi y równie spó ki FIC Globe LLC, spó ka zale na Deutsche Banku, oraz Globe Trade Centre, które w sumie zakupi o od Skarbu Paƒstwa 35,37% akcji Orbis SA. Accor, do koƒca 2001 roku zwi kszy zaanga owanie w Orbis SA do 25%. Accor jest jednà z najwi kszych mi dzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podró y i us ug dla przedsi biorstw; europejskim liderem na rynku hotelowym. Na Êwiecie Accor zatrudnia pracowników, wi kszoêç w 3700 hotelach w 90 krajach. Silnà pozycj na rynku hotelarskim Accor zawdzi cza wypracowaniu znanych na ca ym Êwiecie standardów marek hotelowych: od luksusowych Sofiteli, przez trzy- i czterogwiazdkowe Novotele i Mercure, po dwugwiazdkowe Ibisy i hotele ekonomiczne Etap Hotel i Formule 1. W Stanach Zjednoczonych dzia ajà hotele marek Red Roof Inn oraz Motel 6. Accor, b dàc w aêcicielem Carlsson Wagonlits Travel jest te jednà z wiodàcych firm w dziedzinie biur podró y. services and a leader at the European hotel mark Accor employs a staff of worldwid mainly in 3700 hotels located in 90 countries. Accor gained its strong position on the ho market thanks to its globally-recognized ho brands offering diversified standards: from luxu Sofitel hotels, through three- and four-star Novo and Mercure, two-star Ibis, to economy hotels Et Hotel and Formule 1. The Red Roof Inn and Mo 6 brands operate in the United States. Bei the parent company of Carlsson Wagonlits Trav Accor is also one of the leading names in the trav agency business. The Company operates its ow network of Accor Casinos as well as Lenôtre a Courtepaille restaurants. The company has be equally successful in the distribution of employ and motivation programs for corporations a public institutions by offering a variety of car and vouchers in 31 countries.

11 The General Franchising Agreement with Accor Since the beginning of the year 2001 the General Franchising Agreement has been implemented. Under the Agreement, 29 Orbis hotels will start operation under Accor s international brands: Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis by the end of This way these hotels acquire a worldwide renown brand with a high guest-recognition level and they are incorporated into the Accor reservation system. In 2001, 18 Orbis SA hotels operated in the Accor s brand networks, i.e. two Sofitels, nine Novotels and seven Mercure hotels. In 2002, this list will be expanded to accommodate three other hotels, amongst them the Forum hotel in Warsaw, as Novotel Centrum, the second-largest Novotel in the world. Spó ka prowadzi równie w asnà sieç kasyn Accor Casinos oraz restauracji Lenôtre i Courtepaille. Spó ka odnios a równie sukces w dziedzinie sprzeda y programów pracowniczych i motywacyjnych dla przedsi biorstw i instytucji publicznych, oferujàc rozmaite karty i vauchery w 31 krajach. Generalna umowa franchisingowa z Accor Od poczàtku 2001 roku realizowana by a generalna umowa franchisingowa, na podstawie której, do koƒca 2004 roku, 29 hoteli Orbis rozpocznie funkcjonowanie w ramach mi dzynarodowych sieci marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis. Hotele te zyskujà w ten sposób znanà na ca ym Êwiecie i rozpoznawalnà przez podró ujàcych mark oraz w àczane sà do systemu rezerwacyjnego Accor. W 2001 roku 18 hoteli Orbis SA funkcjonowa o w sieciach marek Accor: dwa Sofitele, dziewi ç Novoteli i siedem hoteli Mercure. W 2002 roku do àczà do nich 3 kolejne hotele m.in. hotel Forum w Warszawie jako Novotel Centrum, który b dzie drugim co do wielkoêci Novotelem na Êwiecie. 11 ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY ACCOR STRATEGIC INVESTOR

12 12 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 Rok 2001 up ynà pod znakiem dalszego rozwoju bran y hotelarskiej w Polsce. W wielu miastach i miejscowoêciach wypoczynkowych otwierano nowe hotele, zarówno klasy ekonomicznej, jak i obiekty o podwy szonym standardzie, które znacznie zwi kszy y poda miejsc hotelowych na rynku. Najwi ksze z nich nale à do mi dzynarodowych sieci hotelarskich takich, jak: Novotel, Holiday Inn, Dorint, Campanille, Best Western i Ibis. WÊród nowych hoteli znajdujà si równie obiekty wybudowane przez krajowych inwestorów. Silna konkurencja w bran y wywo a a rywalizacj cenowà pomi dzy hotelami i wymusza a na nich g bokà elastycznoêç w polityce sprzeda y. Trwajàce w Polsce, jak równie w krajach Unii Europejskiej i w USA, os abienie gospodarcze spowodowa o dalsze ograniczanie wydatków przedsi biorstw na us ugi hotelarskie i w efekcie zmniejszy o liczb klientów biznesowych w hotelach. Dodatkowo wysoki kurs Z otego do Euro utrzymujàcy si w ciàgu roku by czynnikiem niesprzyjajàcym uzyskiwaniu wy szych przychodów ze sprzeda y noclegów. THE HOTEL MARKET IN POLAND 2001 There was further development in the ho industry in Poland in New openings, both economy and up-scale standard hotels numerous cities and resorts throughout Polan raised the supply of hotel rooms in the mark The biggest operations belong to internation hotel chains, such as: Novotel, Holiday In Dorint, Campanille, Best Western and Ib Amongst the new hotels there are also tho opened by domestic investors. Fierce competiti between hotels brought an intensified pressure rates and forced the hotels to adopt a deep flexible approach in their sales policy. The downward business trend prevailing Poland as well as in the Member States of t European Union and in the United States, broug further cuts of corporate expenditure on ho services and consequently reduced the number business clients in hotels. In addition, the stro exchange rate of the Polish Zloty to the Eur which prevailed throughout the entire year, barr the Company from generating higher rates fro room sales.

13 The terrorist attack against the United States and further actions aimed at combating terrorism again deeply undermined international tourist and business traffic, particularly in the transatlantic connections. The impact of these events has been reflected in the performance of Orbis SA hotels during the fourth quarter of 2001, when the number of room nights sold to guests from the United States and Canada fell by 19% compared to the fourth quarter of The economic situation in Poland and competition in the hotel industry lied at the root of weaker results generated by hotels compared to those of recent years, both on account of lower rates as well as the decline in occupancy. Atak terrorystyczny w USA oraz póêniejsze dzia ania zwiàzane ze zwalczaniem terroryzmu dodatkowo w du ym stopniu ograniczy y mi dzynarodowy ruch turystyczny i biznesowy, szczególnie w po àczeniach transatlantyckich. W wynikach hoteli Orbis SA skutki tych wydarzeƒ widoczne by y w analizie wyników czwartego kwarta u, kiedy sprzeda pokojonocy goêciom z USA i Kanady spad a o 19% w porównaniu z czwartym kwarta em 2000 roku. Sytuacja gospodarcza w Polsce i konkurencja w bran y hotelarskiej spowodowa y, e hotele, nie tylko ze wzgl du na mniejszà liczb klientów, ale równie ze wzgl du na ni sze realizowane ceny, osiàga y s absze wyniki w porównaniu z poprzednimi latami. 13 Udzia w rynku hoteli Orbis SA w 2001 roku* The Market Share of Orbis Hotels in 2001 Udzia w liczbie pokoi dost pnych Zmiana 2001/2000 w pkt % Share in no of rooms available Change 2001/2000 in percentage points Warszawa 46% - 2 Kraków 44% - 7 Poznaƒ** 66% + 2 Trójmiasto 71% - 4 Wroc aw 41% - 12 Katowice 53% - 35 * udzia w grupie hoteli obejmujàcej wszystkie hotele o standardzie porównywalnym z hotelami Orbis SA / all hotels offering a standard similar to Orbis SA hotels included ** wzrost udzia u hoteli Orbis SA w liczbie pokoi dost pnych na rynku poznaƒskim w 2001 roku spowodowany by oddaniem do eksploatacji pokoi modernizowanych w hotelach Novotel Centrum Poznaƒ oraz Mercure Poznaƒ / an increase in Orbis share in number of rooms available at the Poznaƒ market in 2001 was caused by re-opening newly refurbished rooms in the Novotel Centrum Poznaƒ and Mercure Poznaƒ hotels RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 THE HOTEL MARKET IN POLAND 2001

14 14 WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ Dzia alnoêç hotelowa obejmuje sprzeda us ug noclegowych, gastronomii, us ug telekomunikacyjnych, wynajem powierzchni, sklepy hotelowe, mini bary oraz pozosta e przychody. Podstawà dzia alnoêci hotelowej, stanowiàcà o jej ogólnym wyniku, jest sprzeda us ug noclegowych i gastronomicznych. W 2001 roku przychody ze sprzeda y dzia alnoêci hotelowej wynios y 674,3 mln PLN i stanowi y 99% przychodów ze sprzeda y w Spó ce. Wynik ten by na poziomie 87,6% przychodów z roku ubieg ego. Dzia alnoêç noclegowa przynios a 392,2 mln PLN przychodów ze sprzeda y, a gastronomia 231,2 mln PLN. W porównaniu do roku 2000 spadek przychodów w dzia alnoêci noclegowej wyniós 16,1%, a w gastronomii 6,5%. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej w 2001 roku wynios y 296,9 mln PLN i w odniesieniu do poprzedniego roku by y ni sze o 12,1%. Spadek kosztów w porównaniu do 2000 roku wyniós w dzia alnoêci noclegowej 9,4%, a w gastronomii 13,6%. Hotele Orbis SA wypracowa y àcznie wynik operacyjny brutto w wysokoêci 175,6 mln PLN, o 19,9% ni szy w porównaniu do ubieg ego roku. THE PERFORMANCE IN THE HOTELS DIVISION The hotels division comprises the revenues fro room department, food & beverage departme telecommunication services, space rental, ho shops, mini-bars and other income. The co businesses in the hotels division determining overall performance, are the room and fo & beverage departments. The hotels revenues were PLN mn in 20 and represented 99% of the total revenues the Company. This figure accounted for 87.6% the previous year s result. The room depar generated PLN mn revenues and the fo beverage department, PLN mn. Compa 2000, the revenues of the room departmen by 16.1% and of the food & beverage depart by 6.5%. In 2001, the hotels operating costs of PLN mn, 12.1% lower than in the pre year. Compared to 2000, costs fell by 9.4% room department and by 13.6% in the fo beverage department. Orbis SA hotels rec a total Gross Operating Profit of PLN by 19.9% lower than in 2000.

15 1% 7% noclegi Room Department 0,3% 7,8% noclegi Room Department 15 gastronomia Food&Beverage Department 14,3% gastronomia Food&Beverage Department 34% 58% telekomunikacja Telecommunications 77,5% telekomunikacja Telecommunications pozosta e Other pozosta e Other Struktura przychodów operacyjnych hoteli Orbis SA w 2001 roku Structure of Orbis SA Hotels Operating Revenues in 2001 Struktura wyniku operacyjnego hoteli Orbis SA w 2001 roku Structure of Orbis SA Hotels Operating Profit in 2001 Wskaêniki operacyjne i struktura goêci The Operating Ratios and the Guest Structure In 2001, the occupancy rate was 49.2%, i.e. 4.3 percentage points lower than in Orbis SA hotels sold room nights in 2001, by 5.1% less than in The sales throughout 2001 were carried out with an increased number of available rooms (by 3.4%), which in 2001 was rooms. The Average Daily Rate in 2001 was PLN 220.5, a decrease of 11.6% compared to 2000, and the Revenue per Available Room (RevPAR) declined by 18.7% to PLN Business guests accounted for 56.4% of room nights sold as opposed to 64.2% in Likewise, the share of tourists grew from 35.8% in 2000 up to 43.6% in The number of rooms sold to business guests declined by 16.7%, while the number of rooms sold in the tourist Frekwencja w 2001 roku wynios a 49,2% i by a ni sza o 4,3 pkt. % w porównaniu do roku W hotelach Orbis SA w 2001 roku sprzedano pokojonocy, o 5,1% mniej, ni w 2000 roku. Sprzeda w ca ym 2001 roku realizowano przy zwi kszonej o 3,4% bazie pokoi dost pnych, która wynios a pokoje. W 2001 roku Êrednia cena za jeden sprzedany pokój (ADR) wynios a 220,5 PLN (spadek o 11,6 %), a przychód na jeden dost pny pokój (RevPAR) 108,6 PLN (spadek o 18,7%). Udzia goêci biznesowych w strukturze sprzedanych pokojonocy wyniós 56,4% w porównaniu do 64,2% w 2000 roku. Analogicznie udzia turystów wzrós z 35,8% w 2000 roku do 43,6% w 2001 roku. Spadek sprzedanych pokojonocy w segmencie biznes wyniós 16,7%, podczas kiedy % Ârednia cena za pokój (PLN) Average Daily Rate (PLN) Frekwencja Occupancy Rate % Przychód na jeden dost pny pokój (PLN) Revenue per Available Room (PLN) 40% Ârednia cena za pokój, frekwencja, przychód na jeden dost pny pokój Average Daily Rate, Occupancy Rate, Revenue per Available Room WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ THE PERFORMANCE IN THE HOTELS DIVISION

16 16 w segmencie turystycznym wystàpi wzrost sprzedanych pokojonocy o 15,5%. Ârednia cena za jeden sprzedany pokój w segmencie biznes wynios a w 2001 roku 275,9 PLN (spadek o 6,3% w porównaniu do roku 2000), w segmencie turystycznym Êrednia cena wynios a 149,7 PLN (spadek o 11,6% w porównaniu do roku 2000). segment rose by 15.5%. The average rate the business segment in 2001 was PLN 275 (reduction by 6.3% compared to 2000), and the tourist segment PLN (reduction by 11.6 compared to 2000). Wyniki gastronomii The Food&Beverage Department Performance Sprzeda gastronomii zamkn a si w 2001 roku àcznà kwotà 231,2 mln PLN, co oznacza 6,5% spadek w porównaniu do 2000 roku. Spadek sprzeda y gastronomicznej by skutkiem zmian w wykorzystaniu pokoi hotelowych: sprzeda Êniadaƒ spad a o 4,5%, natomiast wzros a wartoêç posi ków dla grup turystycznych oraz us ug konferencyjnych. Znaczàcy spadek sprzeda y, o 12,4%, dotyczy indywidualnych konsumentów oraz bankietów i cateringu, o 13,6%. The food & beverage department revenues 2001 amounted to PLN mn, representi a 6.5% decline compared to The fall in t food & beverage revenues reflected the chang in the hotels occupancy rate: breakfast revenu fell by 4.5%, but revenues from meals sold tourist groups and within conferences increase An important drop of sales (by 12.4%) w recorded in the segement of private customers well as in banquets and catering (by 13.6%). W strukturze sprzeda y us ug gastronomicznych utrzymuje si wysoki udzia Êniadaƒ (26,5%), udzia grup turystycznych wzrós do 10,7%, a konferencji do 11,5%. Pomimo spadku sprzeda y wcià dominujàcy jest udzia indywidualnych konsumentów w roku %, w latach ubieg ych ponad 33% ca oêci przychodów. The structure of food & beverage revenues show a continuing high share of breakfasts (26.5% The contribution of tourist groups increased 10.7% and of conferences to 11.5%. Desp a drop in sales, the contribution of priva customers is still predominant (in 2001, this cu tomers group accounted for 32%, while in the p years, for over 33% of the overall sales). 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Êniadania Breakfasts grupy Groups konferencje Conferences bank. i cater. Banquets & Catering indywid. kons. Private Customers pozosta e Other WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ THE PERFORMANCE OF THE HOTELS DIVISION

17 ORBIS SA HOTELS 2001 Orbis SA is the biggest lodging company in Poland, employing a staff of 7000 and managing a network of 56 hotels ( rooms) in 29 major towns and resorts throughout Poland. Orbis SA hotels offer a comprehensive range of business and tourist services. Hotels operate under the following brands: Sofitel (2), Novotel (9), Mercure (7), Holiday Inn (1) and Orbis Hotels (37). The corporate trademark Orbis Hotels, used by the Company since 1997, has now become a hotel brand, and the Company uses a logo Orbis Hotel Group. HOTELE ORBIS SA The group of Orbis SA hotels comprises one fivestar hotel, seven four-star hotels, forty-five threestar hotels and three two-star hotels. 55 hotels are owned by Orbis SA and one hotel operates in the Orbis SA chain on the basis of a franchising agreement. Foreigners are the most frequent guests in Orbis SA hotels. They accounted for 65% of the overall number of guests in The biggest national group of foreign guests in Orbis hotels continues to be the German guests, whose share in the number of room nights sold in 2001 rose from 21.8% to 23.6%. Poles accounted for 35% of room nights sold in Orbis SA hotels in 2001, reflecting a decrease from 36.4% in Orbis SA to najwi ksza w Polsce Spó ka hotelarska, zatrudniajàca oko o 7000 osób, majàca w swojej sieci 56 hoteli oferujàcych pokoi w 29 najwa niejszych miastach i miejscowoêciach wypoczynkowych w Polsce oferujàcymi kompleksowà obs ug ruchu biznesowego oraz turystycznego. Hotele Orbis SA dzia ajà pod markami: Sofitel (2), Novotel (9), Mercure (7), Holiday Inn (1) i Orbis Hotels (37). Znak korporacyjny Orbis Hotels, którym Spó ka pos ugiwa a si od 1997 roku, jest obecnie znakiem marki hotelowej, a Spó ka pos uguje si logiem Orbis Grupa Hotelowa. WÊród hoteli Orbis SA znajduje si jeden hotel pi ciogwiazdkowy, siedem hoteli czterogwiazdkowych, czterdzieêci pi ç hoteli trzygwiazdkowych oraz trzy hotele dwugwiazdkowe. 55 hoteli jest w asnoêcià Orbis SA, jeden dzia a w sieci Orbis SA na podstawie umowy franchisingowej. W hotelach Orbis SA dominujà cudzoziemcy, którzy w 2001 roku stanowili 65% ogó u goêci. Najliczniejszà grupà obcokrajowców pozostajà Niemcy, których udzia w sprzedanych pokojonocach w 2001 roku wzrós z 21,8% do 23,6%. Udzia Polaków w sprzedanych pokojonocach spad do 35%, w porównaniu z 36,4% w 2000 roku.

18 18 40% GoÊcie w hotelach Orbis SA wg. narodowoêci w 2001 International Arrivals in Orbis SA Hotels in % 30% 25% 20% 15% 10% % 2000 Austria Austria Belgia Belgium Czechy i S owacja The Czech Rep. & Slovakia Francja France Hiszpania Spain Holandia The Netherlands Izrael Israel Japonia Japan Niemcy Germany Rosja/WNP Russia/CIS Szwajcaria Switzerland USA/Kanada USA&Canada W. Brytania Great Britain W gry Hungary W ochy Italy Skandynawia Scandinavia Pozosta e kraje Other countries POLSKA POLAND Gastronomia w hotelach Orbis SA Gastronomia to wizytówka hoteli Orbis SA. W 2001 roku du o uwagi poêwi caliêmy poprawie jakoêci potraw i obs ugi oraz wprowadzaniu standardów gastronomicznych w hotelach. W hotelach marki Novotel wprowadzony zosta standard Êniadaƒ, obowiàzujàcy w ramach tej marki na ca ym Êwiecie. Szczególne znaczenie dla obni ania kosztów gastronomii mia o monitorowanie funkcjonowania wprowadzonego w 2000 roku systemu rozliczania kosztu produkcji ywnoêci i sprzeda y napojów. Przez ca y rok hotele prezentowa y swoje mo liwoêci gastronomiczne w kraju i zagranicà uczestniczàc, samodzielnie bàdê we wspó pracy z kucharzami spoza Orbis SA, w konkursach, festiwalach i prezentacjach. Liczne wyst py przynios y wiele nagród i wyró nieƒ. Specjalnà formà promocji gastronomii hoteli Orbis SA w 2001 roku by cykl programów Polskie Smaki emitowanych co tydzieƒ na antenie TV Polonia. Food&Beverage in Orbis SA Hotels Food and beverage is a showcase of Orbis hotels. In 2001, much effort was focused improving the quality of food and service as w as implementing food & beverage standards the Orbis SA hotel network. A breakfast standa applicable for all the hotels of this bra worldwide was introduced in hotels operati under the Novotel brand. Monitoring of the fo & beverage cost system, introduced in 2000, h a major importance for curbing the costs of t food&beverage department. Yearlong the hotels displayed their food&bevera skills, both in the country and abroad, participating in numerous contests and co petitions, either individually or in co-operation w chefs not employed by Orbis SA. Numero performances won several awards and priz In 2001, the food&beverage offer of Orbis SA hot enjoyed special promotion in a cyclic program T Polish Taste broadcast every week by TV Polon HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

19 Szkolenia pracowników 19 Staff Training In 2001, the Orbis Training Centre organized 222 training courses for the Company, attended by participants, including: operating trainings (67 training sessions), affiliation program (20 training sessions), management (81 training sessions), active sales, marketing and promotion of services (42 training sessions), IT tools (12 training sessions). In order to prepare commercial representatives to perform new tasks in the Orbis SA sales structure, the employees of the Central Sales Office have been trained in commercial visit and negotiations techniques. Training for hotels rebranded as Sofitels, Novotels and Mercure hotels, organized beyond the Orbis Training Center within the framework of affiliating the Orbis SA hotels into Accor network, enjoyed a special rank. Organized by the Accor Academy, these trainings included a visit session to hotels operating under specific brands in Paris and Brussels, attended by the basic hotel operating services. In addition, all the newly affiliated hotels together with the representatives of Accor and Accor Poland held series of trainings for operational staff, specifically in the area of equipment and service standards. W 2001 w Spó ce przeprowadzono 222 szkolenia dla s uchaczy zorganizowane przez OÊrodek Doskonalenia Kadr Orbis: szkolenia eksploatacyjne (67 szkoleƒ), program dostosowawczy (20 szkoleƒ), zarzàdzanie (81 szkoleƒ), aktywna sprzeda, marketing, promocja us ug (42 szkolenia), techniki informatyczne (12 szkoleƒ). W ramach przygotowania przedstawicieli handlowych do nowych zadaƒ w strukturach sprzeda y Orbis SA przeprowadzono szkolenie pracowników Centralnego Biura Sprzeda y obejmujàce techniki wizyty handlowej oraz negocjacji. Szczególnie wa ne by y szkolenia, przygotowane poza OÊrodkiem Doskonalenia Kadr, w ramach wprowadzania hoteli Orbis SA do sieci marek Accor, zorganizowane dla hoteli przyjmujàcych marki Sofitel, Novotel i Mercure. Szkolenia te zorganizowane w Accor Academy po àczone by y z wizytami w hotelach poszczególnych marek w Pary u i Brukseli. Uczestniczyli w nich przedstawiciele podstawowych s u b eksploatacyjnych hoteli. Dodatkowo we wszystkich nowo zintegrowanych hotelach przeprowadzono, wraz z przedstawicielami Accor i Accor Polska, seri szkoleƒ dla pracowników s u b eksploatacyjnych szczególnie w zakresie standardów wyposa enia i obs ugi. HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

20 20 Nagrody i wyró nienia Hotele Orbis SA kolejny rok z rz du zdobywa y nagrody w dziedzinie obs ugi hotelowej. System Six Continents Hotels, do którego nale y Holiday Inn jako jedna z marek od kilku lat prowadzi ranking hoteli dzia ajàcych w ramach swojej sieci. W ostatnio przeprowadzonym rankingu hotel Holiday Inn Warszawa zajà pierwsze miejsce wêród 580 hoteli w regionie Europa Ârodkowy Wschód Afryka. Ponadto w 2001 roku hotel ten zosta uhonorowany najbardziej presti owà nagrodà TORCHBEARER AWARD przyznawanà corocznie przez system Six Continents Hotels kilku hotelom na Êwiecie wyró niajàcym si najwy szà jakoêcià Êwiadczonych us ug. Hotel Zamojski w ZamoÊciu zdoby g ównà nagrod w ogólnopolskim konkursie Najlepsi w obs udze klienta organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz firm Energis Polska. Pierwszà nagrod i statuetk w Konkursie Kupiectwa i Us ug Hermes 2001, organizowanym przez Krakowskà Kongregacj Kupieckà otrzyma w kategorii Hotele hotel Cracovia w Krakowie. Hotel Novotel w Olsztynie otrzyma najwy szà nagrod ATUT w konkursie na najlepszy produkt w pó nocno-wschodnim regionie Polski. Z oty Medal w Konkursie Kupiectwa i Us ug Hermes 2001, jako nominowane do konkursu, otrzyma y dwa hotele: Sofitel Cracow i Novotel Bronowice w Krakowie. Awards and Prizes For yet another year the Orbis SA hotels ha been winning prizes for hotel service standard. The Six Continents Hotels System which group among others the Holiday Inn brand, has f several years been running a ranking of hot operating within its network. In the rece ranking, the Holiday Inn Warszawa hotel w ranked first amongst 580 hotels in the Europ Middle East-Africa region. Moreover, in 2001 th hotel was honored by the most prestigious awar i.e. the TORCHBEARER AWARD which granted every year by Six Continents Hotels to fe hotels in the world distinguished by the highe quality of service. The Zamojski hotel in ZamoÊç won the grand p of The Best in Client Service countrywi competition organized by the journ Rzeczpospolita and Energis Polska company. The first prize and the statue of the Merchand and Services Competition Hermes 200 awarded by the Kraków s Merchandi Congregation in the Hotels category has be awarded to the Cracovia hotel in Cracow. The Novotel Olsztyn was granted the highest ATU award in the contest for the best product in t northeast region of Poland. The Gold Medal of the Merchandise and Servic Competition Hermes 2001, has been granted two nominated hotels: the Sofitel Cracow and t Novotel Bronowice in Cracow. HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

21 SALES ORGANIZATION ORGANIZACJA SPRZEDA Y 21 Orbis Sales Office Orbis Central Sales Office and four Regional Sales Offices in Warsaw, Poznaƒ, Katowice and Gdaƒsk launched their operations in September The objective of this newly established office is to reach a wider spectrum of corporate clients to boost business sales as well as sales in the socalled MICE segment (Meetings, Incentive, Conferences, Events). Biuro Sprzeda y Orbis The Tourism and Leisure Department operating in the Central Sales Office is responsible for initiating global cooperation with Polish and foreign travel agencies as well as for sales of individual tourist and group services on behalf of the entire Orbis hotel group. The Accor Sales Offices in particular countries have covered Orbis SA hotels operating in the Accor network. We wrzeêniu 2001 rozpocz o prac Centralne Biuro Sprzeda y Orbis oraz jego cztery Regionalne Biura Sprzeda y w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Gdaƒsku. Dzia anie nowego biura ma na celu dotarcie z ofertà do szerszej grupy klientów korporacyjnych i zwi kszenie sprzeda y w tym segmencie oraz w segmencie imprez tzw. MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Events). W Centralnym Biurze Sprzeda y dzia a równie Pion Turystyki i Wypoczynku, którego zadaniem jest globalne nawiàzywanie wspó pracy z polskimi i zagranicznymi biurami podró y oraz sprzeda us ug dla turystyki indywidualnej i grupowej w imieniu ca ej grupy hotelowej Orbis. Hotele Orbis SA w àczone w sieç Accor zosta y obj te dzia aniem Biur Sprzeda y Accor w poszczególnych krajach.

22 22 Regionalna polityka sprzeda y W 2001 roku wprowadzony zosta system koordynowania polityki handlowej i ustalania cen na poszczególnych rynkach który jest realizacjà wspólnej polityki regionalnej hoteli Orbis SA. Wyznaczeni koordynatorzy na pi ciu rynkach: warszawskim, krakowskim, wroc awskim, poznaƒskim i trójmiejskim nadzorujà wspó prac wszystkich hoteli w zakresie stosowanych cen i obs ugi ruchu biznesowo-turystycznego w àczajàc w koordynacj obiekty nale àce do Accor Polska. W 2002 wyznaczeni zostanà jeszcze dwaj koordynatorzy: na rynkach Êlàskim i szczeciƒskim. Promocja i reklama Prowadzone w 2001 roku kampanie reklamowopromocyjne mia y na celu wzmacnianie ca oêciowego, korporacyjnego wizerunku firmy, promocj hoteli poszczególnych marek oraz kreowanie popytu na us ugi noclegowe, gastronomiczne i konferencyjno bankietowe Êwiadczone przez hotele sieci Orbis SA. Wydawnictwa w asne: informatory, broszury, ulotki, foldery oraz reklama w mediach (prasa, telewizja, radio) informowa y szerokie grono odbiorców, dotychczasowych i potencjalnych klientów hoteli, o zmianach nazw obiektów i przedstawia y aktualnà informacj o firmie. Przedstawiciele Centralnego Biura Sprzeda y oraz poszczególnych hoteli brali udzia w krajowych i zagranicznych targach i wystawach. Spó ka HMC (Hospitality Marketing Concepts) realizowa a zadania Orbis SA w zakresie marketingu bezpo- Êredniego. The Regional Sales Policy A system of coordinating the commercial poli and fixing the rates on particular markets w introduced in 2001 as the implementation the Orbis SA hotel s regional policy. Coordinato have been appointed for five markets: Warsa Kraków, Wroc aw, Poznaƒ and Gdaƒsk-Gdyn Sopot. The coordinators monitor the cooperati amongst hotels, including the Accor Pola hotels, in terms of rates charged and servici business and tourist traffic. Two more coordinato will be appointed in 2002 to cover the Silesi and Szczecin markets. Promotion and Advertising The objective of advertising and promotion campaigns carried out in 2001 was to build up t overall corporate image of the compan promoting hotels of particular brands and creati the demand for the hotel room, food & bevera as well as conference & banquet services render by Orbis SA hotels. Orbis SA publications, information materia brochures, leaflets, folders as well as advertising the media (press, television and radio) have be tailored to deliver the information concerni hotel name changes as well as the up-to-da communications about the Company to t public, the present and potential custome Representatives of the Central Sales Office a hotels took part in domestic and foreign fa and exhibitions. HMC (Hospitality Marketi Concepts) carried out direct mailing on behalf Orbis SA. ORGANIZACJA SPRZEDA Y SALES ORGANIZATION

23 Programy lojalnoêciowe 23 Loyalty Programs The loyalty programs offered by Orbis SA hotels were expanded to include programs of Accor s brands. The following loyalty programs were available for guests in 2001: Orbis Corporate Program with over 670 companies and institutions. The program came to an end on January 31, This program will be continued within the framework of a new loyalty program involving corporate contracts executed by Central Sales Office, The Orbis Gold Club had, as at the end of 2001, a total of individual members, of which 50% renew their membership for yet another year, Airlines loyalty program of the Qualiflyer Group of which PLL LOT was a member. As part of the growing integration of particular Orbis SA hotels within the Accor network, additional Accor brand loyalty programs were introduced in these hotels. These include: Novotel Worldwide Card, Mercure Club, Sofitel Exclusive and Sofitel Exclusive Business card, as well as Accor partnership programs: Carte Compliment (a payment card of American Express and Accor, valid in all hotels bearing the Accor brand name) and Frequence Plus/Air France (a joint program of Accor and the French airline Air France, functioning on terms and conditions resembling those of the Qualiflyer program). Special Offers In 2001, Orbis SA offered special weekend rates to its private guests within the framework of the following campaigns: May Open Days in Orbis Hotels, Super Weekend in Orbis Hotels and Autumn Weekends in Orbis Hotels. Oferta programów lojalnoêciowych w hotelach Orbis SA zosta a poszerzona o programy funkcjonujàce w sieciach marek Accor. W 2001 roku goêcie korzystali z programów: Orbis Corporate Program ponad 670 firm i instytucji. Program ten zakoƒczony zosta z dniem 31 stycznia 2002 roku. Jego kontynuacjà b dzie nowa forma programu lojalnoêciowego zwiàzanego z umowami Centralnego Biura Sprzeda y, Orbis Gold Club obejmujàcy na koniec 2001 roku àcznie indywidualnych cz onków, z czego 50% odnowi o cz onkostwo kolejny rok z rz du, lotniczy program lojalnoêciowy grupy Qualiflyer, której cz onkiem by PLL LOT. W miar integracji poszczególnych hoteli Orbis SA z siecià Accor wprowadzone zosta y w tych hotelach programy lojalnoêciowe Accor obowiàzujàce dla hoteli danej marki. Sà to: Novotel Worldwide Card, Mercure Club, Sofitel Exclusive i Sofitel Exclusive Business card, oraz programy partnerskie: Carte Compliment: (karta p atnicza American Express i Accor, obowiàzujàca we wszystkich hotelach Accor) oraz Frequence Plus/Air France: (wspólny program Accor i linii lotniczej Air France, dzia ajàcy na analogicznych zasadach jak program Qualiflyer). Oferty specjalne W 2001 roku Orbis SA oferowa goêciom indywidualnym specjalne ceny weekendowe w ramach akcji: Majowe dni otwarte w hotelach Orbis, Super weekend w hotelach Orbis oraz Jesienne weekendy w hotelach Orbis. ORGANIZACJA SPRZEDA Y SALES ORGANIZATION

24 24 MODERNIZACJA I ROZWÓJ Program modernizacji i rozwoju rozpocz ty zosta w hotelach Orbis SA w 1998 roku i planowany by do roku W zwiàzku z w àczaniem hoteli Orbis SA do sieci marek Accor, przewidzianym do koƒca 2004 roku program ten zosta przed u ony o dwa lata. Od poczàtku jego realizacji zainwestowano 730 mln PLN, w tym w 2001 roku 132 mln PLN. àcznie zmodernizowano ok pokoi hotelowych, w tym w 2001 roku ok. 600 pokoi. Program modernizacji i rozwoju obejmuje równie przebudow powierzchni ogólnych i konferencyjnych, zmian organizacji zaplecza gastronomicznego, wymian elewacji oraz wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ informatycznych, technicznych i eksploatacyjnych w hotelach. W trakcie trwania programu modyfikowano zakres prac ze wzgl du na sytuacj gospodarczà w Polsce oraz na zmieniajàcà si rynkowà pozycj hoteli w poszczególnych miastach. W 2001 roku program inwestycyjny objà nast pujàce projekty: rozbudow hotelu Novotel Ok cie Airport w Warszawie, budow nowoczesnego centrum rekreacji Resort & Spa w hotelu Mrongovia w Mràgowie, modernizacj hoteli poznaƒskich Mercure Poznaƒ i Novotel Centrum Poznaƒ oraz prace w hotelach Mercure Hevelius w Gdaƒsku, Novotel Rondo Katowice, Mercure Opole, Neptun w Szczecinie, Sofitel Victoria w Warszawie, Forum w Warszawie oraz Kasprowy w Zakopanem. REFURBISHMENT AND DEVELOPMENT Orbis SA launched the refurbishment a development program in 1998 and the proce was planned to continue until the end of 200 As a result of the affiliation of Orbis SA hotels the Accor brands, scheduled to be completed the end of 2004, the program was extended f another two years. A total of PLN 730 mn has be spent since the launch of the program, of whi PLN 132 mn in A total of rooms ha been refurbished since the beginning the program, of which around 600 in 200 The refurbishment and development program al entails reconstruction of the public area a conference rooms, changes in the organization the food & beverage facilities as well introduction of new IT, technical and operati solutions in hotels. The scope of works has changed throughout t program due to the economic conditions Poland and the changing market position of hot in particular cities. In 2001, the investme program involved the following projec extension of the Novotel Ok cie Airport Warsaw, construction of a modern Resort & S center in the Mrongovia hotel in Mràgow modernization of Poznaƒ-based the Mercu Poznaƒ hotel and the Novotel Centrum Pozn hotel as well as works in the Mercure Heveli hotel in Gdaƒsk, the Novotel Rondo Katow hotel, the Mercure Opole hotel, the Neptun Szczecin hotel, the Sofitel Victoria hotel in Warsa the Forum hotel in Warsaw and the Kaspro hotel in Zakopane.

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001 SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Date: 10.11.2011. End of the year looks better. Journalist: Błażej Dowgielski

Date: 10.11.2011. End of the year looks better. Journalist: Błażej Dowgielski Date: 10.11.2011 Title: Parkiet End of the year looks better Błażej Dowgielski 1 Date: 10.11.2011 Reuters Title: Ronson will not achieve sales plan for 2011 Maciej Onoszko * W 2011 r. Ronson sprzeda do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014 Prezentacja Warszawa, marzec 2014 2 INFORMACJE O SPÓŁCE Profil Działania e-commerce, nowe technologie Rok powstania 2006 (przekształcenie w spółkę akcyjną) Zarząd Prezes Zarządu - Andrzej Wierzba Członek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence monthly report - January 2018 Total open market (sell-out report)

PEX PharmaSequence monthly report - January 2018 Total open market (sell-out report) PEX PharmaSequence monthly report - January open market (sell-out report) Change in comparison to Cumulative YTD Forecast January January January 2016 turnover (PLN million) open market 1 2 968 4,5% 0,0%

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r.

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. copyright (c) 2008 DGA S.A. All rights reserved. PROGRAM PREZENTACJI Co słychać w DGA? Wyniki DGA za IV

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Wyniki Orbis SA w 2013 roku Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Agenda Podsumowanie wyników w 2013 roku Laurent Picheral, Prezes Orbis SA Rozwój działalności Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węgłowski,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska. Styczeń 2012

Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska. Styczeń 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska Styczeń 2012 Akcjonariat Orbis SA 33,74% 4,61% 10,10% 51,55% Accor SA Aviva OFE BZWBK Asset Management SA Free float Styczeń 2012 2 Grupa Kapitałowa Orbis - struktura

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA 1.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Bank Zachodni Spó ka Akcyjna Wroc aw Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw telefon:

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report ukazuje się corocznie od 2010 roku prezentuje liczbę i rozmiary spotkań i wydarzeń organizowanych na terenie Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Orbis. Wyniki Spółki w 2012 roku. 20 Lutego 2013 r.

Orbis. Wyniki Spółki w 2012 roku. 20 Lutego 2013 r. Orbis Wyniki Spółki w 2012 roku 20 Lutego 2013 r. 1 2012 r. - najważniejsze wskaźniki Like-for-like 2011 2012 % zmiana Przychody (mln PLN) 669,7 691,5 +3,3% EBITDA (mln PLN) 186,3 200,2 +7,5% Frekwencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo