Maria Ziółek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl"

Transkrypt

1 Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 25 września 2010 Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp WARSZTATY dla nauk przyrodniczych i ścisłych Maria Ziółek

2 Maria Ziółek Projektowanie programów studiów (nowy program lub dostosowanie starego programu do wymagań KRK) - określenie celu Cel programu studiów (kształcenia) jest formułowany z punktu widzenia nauczyciela. Jest to szeroki, ogólny opis intencji kształcenia; wskazuje na to co nauczyciel zamierza osiągnąć w programie kształcenia/modułu/przedmiotu.

3 Maria Ziółek Projektowanie programów studiów (nowy program lub dostosowanie starego programu do wymagań KRK) w oparciu o efekty uczenia się 1. Określenie szczegółowych efektów uczenia się odpowiadających dyplomowi ukończenia studiów na danym kierunku przez jednostkę prowadzącą studia. Baza obszarowe efekty uczenia się w Krajowych Ramach Kwalifikacji Program autorski uwzględniający m.in. misję uczelni, zasoby kadrowe i materialne

4 Etap 1-szczegółowe efekty uczenia się/kształcenia Określone centralnie: KRK (jeszcze nie zatwierdzone); Określone przez np. projekty typu Tunning: (EK) dla całego programu kształcenia Ogólne EK EK dla grupy kierunków EK dla danego obszaru EK dla konkretnego programu Maria Ziółek Określone centralnie: opisy dla obszaru studiów: Humanistycznych Społecznych Ścisłych Przyrodniczych Technicznych Medycznych Rolniczych Artystycznych Określone przez wydział/instytut i/lub projekty typu Tunning

5 Efekty uczenia się język opisu Maria Ziółek WIEDZA definiować dobierać formułować nazywać objaśniać odtwarzać opisać podsumować rozpoznać rozpoznawać rozróżniać scharakteryzować tłumaczyć wskazać wybrać wyliczać wymieniać wyszukiwać zaproponować zdefiniować zidentyfikować UMIEJĘTNOŚCI analizować, postępować, decydować prowadzić dobierać przeprowadzić eksploatować przygotować formułować rozwiązywać inicjować rozwijać interpretować, skrytykować kalkulować sporządzać kontrolować stosować koordynować szacować korzystać tworzyć łączyć uporządkować montować użytkować nakreślać wdrażać obliczać weryfikować obsługiwać wykonywać oceniać wykorzystywać opracowywać wyszukiwać organizować zaprezentować planować, zaprojektować podejmować zastosować posłużyć się zinterpretować INNE KOMPETENCJE (PERSONALNE I SPOŁECZNE) aktywna postawa w/do.. chętny do. dbałość o.. kreatywność otwartość na postępowanie zgodne z postępowanie zgodne z zasadami etyki postrzeganie relacji świadomość wrażliwość na współpraca z wyrażanie ocen zdeterminowany zdolność do zorganizować zorientowanie na. 5

6 Efekty uczenia się język opisu Najlepiej rozpoczynać opis każdego efektu uczenia się od czasownika w stronie czynnej np. analizuje, przedstawia Używać tylko jednego czasownika przy formułowaniu jednego efektu uczenia się Unikać czasowników o znaczeniu zbyt ogólnym, niejednoznacznych Unikać zdań skomplikowanych Praktyczne rady Maria Ziółek Formułować efekty uczenia tak, aby mogły być ocenione. Jeśli efekty uczenia się są zdefiniowane zbyt ogólnie, niejednoznacznie, trudno będzie je skutecznie ocenić. Jeżeli zakładane efekty uczenia się zdefiniowane są zbyt szczegółowo nie będą wszystkie oceniane (ich lista może być za 6 długa).

7 Maria Ziółek Projektowanie programów studiów (nowy program lub dostosowanie starego programu do wymagań KRK) w oparciu o efekty uczenia się 2. Opracowanie wstępnego projektu programu studiów zawierającego: - zbiór przedmiotów, ich zawartość treściową i zamierzone efekty uczenia się - metody prowadzenia zajęć - sposoby oceniania - punkty ECTS przypisane odpowiednim przedmiotom (modułom) - plan zajęć uwzględniający pogłębianie zdobywanych kompetencji

8 Maria Ziółek Zasady przyporządkowania punktów ECTS Efekty uczenia się Punkty ECTS 1. Nie można przypisać punktów przedmiotowi, jeśli nie zostały zdefiniowane efekty uczenia się 2. Student może otrzymać punkty jedynie po sprawdzeniu, czy osiągnął zakładane efekty 3. Miernikiem efektów uczenia się, do obliczenia punktów ECTS, jest nakład pracy przeciętnego studenta potrzebny do uzyskania założonych efektów 8 8

9 Maria Ziółek Zasady przyporządkowania punktów ECTS Punkty ECTS Nakład pracy studenta 60 punktów w ciągu 1 roku akademickiego (30 na semestr) 1. cykl punktów ECTS 2. cykl punktów ECTS 3. cykl na razie brak reguł 1 punkt ECTS = godz. pracy Uczęszczanie na wykłady Pisanie raportów (innych opracowań) Przygotowanie projektów Udział w seminariach laboratoriach, ćwiczeniach Samodzielna nauka Egzaminy godz. rocznie etc. 38 tygodni zajęć (2 x15 tyg. zajęć + 2 sesje egz. x 2 tyg. + 2 tyg. sesji popr.) 9 9 tj godz. pracy studenta (1 punkt = ok. 25 godz.)

10 Maria Ziółek Przykład opisu efektów uczenia się dla przedmiotu KATALIZA HETEROGENICZNA II stopień studiów Student: Wie i rozumie jak syntezować katalizatory. Zna istotę działania katalizatorów Zna i rozumie etapy reakcji katalitycznych i zjawiska zachodzące na powierzchni katalizatora. Zna teorie katalizy i potrafi wyjaśnić działanie centrów aktywnych na powierzchni katalizatora. Zna i potrafi stosować najważniejsze techniki do charakterystyki katalizatorów (w szczególności: XRD, TEM, SEM, FTIR, UV-vis, XPS, EPR, TGA, TPD, reakcje testowe). Zna sposoby wyrażania aktywności i selektywności. Jest zdolny zaproponować katalizatory do procesów utleniania, redukcji i reakcji kwasowo-zasadowych. Umie wybrać właściwe techniki do badania określonych właściwości katalizatorów i zjawisk zachodzących na ich powierzchni. Potrafi prawidłowo interpretować wyniki badań. Ma umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych, także w języku angielskim. Potrafi napisać raport z wykonanego projektu badawczego. Potrafi obiektywnie ocenić wkład pracy własnej i innych. Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. 10

11 Maria Ziółek Przykład metod uczenia i oceny KATALIZA HETEROGENICZNA II stopień studiów 1) Wykłady 2) Ćwiczenia laboratoryjne w grupach dwuosobowych wykonywanie projektu badawczego przy wykorzystaniu najnowszych technik pomiarowych 3) Krytyczna dyskusja wyników realizacji projektu badawczego z wykładowcą 4) Opracowanie raportu z badań w ramach projektu badawczego 5) Egzamin Oceny: z przygotowania do ćwiczeń dyskusji wyników badań opracowanego raportu egzaminu 11 11

12 Maria Ziółek Przykład przyporządkowania punktów ECTS dla przedmiotu KATALIZA HETEROGENICZNA II stopień studiów KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA 1. Godziny kontaktowe: 90 h (30 h W + 60 h L) 2. Przygotowanie do laboratorium: 30 h 3. Opracowanie wyników z ćw. laboratoryjnych: 30 h 4. Czytanie wskazanej literatury: 20 h 5. Napisanie i dyskusja raportu z ćw. laboratoryjnych: 40 h 6. Przygotowanie do egzaminu: 40 h RAZEM: 250 h 10 ECTS 12

13 Maria Ziółek Projektowanie programów studiów (nowy program lub dostosowanie starego programu do wymagań KRK) w oparciu o efekty uczenia się 3. Weryfikacja i korekta wstępnego projektu programu studiów Konstrukcja tabel zbiorczych, które: przedstawiają informacje o całym programie studiów (efekty uczenia się) i poszczególnych przedmiotach ułatwiają identyfikację powtórzeń i białych plam odzwierciedlają relacje pomiędzy metodami nauczania i założonymi efektami uczenia się Weryfikacja logicznego ułożenia planu studiów

14 Maria Ziółek Projektowanie programów studiów (nowy program lub dostosowanie starego programu do wymagań KRK) w oparciu o efekty uczenia się 4. Stworzenie mechanizmów sprawdzania, czy i w jakim stopniu zamierzone efekty uczenia się są w istocie osiągane w realizowanym procesie kształcenia. Dotyczy zarówno poszczególnych przedmiotów/modułów jak i całych programów.

15 Maria Ziółek PLAN WARSZTATÓW nauki przyrodnicze Wprowadzenie ok. 15 min Podział uczestników na małe grupy (5-8 osób) maksymalnie 4-5 grup na jednym warsztacie. Każda mała grupa definiuje kierunek/specjalnośd studiów I lub II stopnia w ramach obszaru nauk przyrodniczych, którego program chce tworzyd/opisad językiem efektów uczenia się i zgodnie z zasadami Ram Kwalifikacji. Po określeniu nazwy kierunku/specjalności definiuje cel studiów - przewidywany czas ok. 15 min. Sporządzenie szczegółowych opisów efektów uczenia się dla całego programu kształcenia (w kategoriach wiedzy, umiejętności i innych kompetencji) bazując na załączonych opisach Europejskich Ram Kwalifikacji i efektów uczenia się dla obszaru nauk przyrodniczych pracują wszyscy razem w małych grupach - przewidywany czas ok. 30 min. Liderzy grup prezentują sporządzone opisy, a prowadzący warsztaty je komentuje - przewidywany czas ok. 15 min. Grupa definiuje zestaw przedmiotów, które będą tworzyły program z zaznaczeniem, które założone efekty kształcenia będą zdobywane na każdym przedmiocie oraz metody prowadzenia zajęd i metody oceny osiągnięcia efektów uczenia się - przewidywany czas ok. 30 min. Prezentacja wyników, dyskusja ok. 15 min RAZEM: 2 godz.

16 Wiedza Zestaw efektów uczenia się dla obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych został przygotowany przez zespół powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach POKL pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Górniaka Studia I stopnia/ poziom 6 Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Elementarna wiedza w wybranych podstawowych obszarach studiowanej dyscypliny kierunkowej oraz jej związki i zależności między innymi dyscyplinami przyrodniczymi Studia II stopnia/ poziom 7 Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana w zal. od kierunku studiów (np. biofizyka, geochemia, biogeochemia, geofizyka, itd.) Pogłębiona wiedza na temat wybranej kierunkowej dyscypliny nauki, umożliwiająca dostrzeganie związków i zależności. Studia III stopnia/ poziom 8 Rozumienie relacji między naukami ścisłymi a naukami przyrodniczymi Znajomośd bieżących problemów uprawianej dziedziny nauki (na poziomie aktualnych publikacji w wiodących przeglądowych czasopismach światowych) Znajomośd podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej. Znajomośd historycznego rozwoju danej dziedziny wiedzy i rozwoju metod badawczych Znajomośd aktualnego stanu wiedzy z danej dyscypliny naukowej Znajomośd ważnych nierozwiązanych problemów danej dyscypliny. Szczegółowa wiedza w tematyce uprawianej przez doktoranta (na poziomie aktualnych publikacji w czołowych specjalistycznych czasopismach światowych, także jeszcze niepublikowanych doniesieo z ważnych konferencji międzynarodowych)

17 Wiedza Znajomośd matematyki i statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych Podstawowe techniki i narzędzia badawcze zjawisk przyrodniczych Znajomośd zasad finansowania badao jako stymulatora rozwoju gospodarczego Znajomośd podstawowego słownictwa w danej dziedzinie w wybranym języku nowożytnym (j. angielski) Wiedza nt. wnioskowania statystycznego oraz znajomośd i rozumienie zasad metodologii nauk przyrodniczych (mocne wnioskowanie, hierarchiczny system teorii, testowanie hipotez, rola eksperymentu) Zasady planowania badao oraz nowoczesne techniki zbierania danych oraz narzędzia badawcze Wiedza na temat form pozyskiwania funduszy na badania i rozwój gospodarczy oraz zasad tworzenia projektów badawczych. Znajomośd słownictwa fachowego w danej dziedzinie w wybranym języku nowożytnym (j. angielski) Wiedza nt. modelowania zjawisk i procesów oraz rozumienie zasad metodologii nauk przyrodniczych pozwalające na poprawne wykorzystanie tych zasad w badaniach naukowych oraz sporządzaniu dokumentacji eksperckiej Znajomośd warsztatu metodologicznego uprawianej dyscypliny nauki oraz szczegółowych technik stosowanych w uprawianej specjalizacji Zaawansowana znajomośd słownictwa fachowego w danej dziedzinie w co najmniej jednym języku nowożytnym (j. angielski) Zaawansowana znajomośd słownictwa fachowego w danej dziedzinie w co najmniej jednym języku nowożytnym (j. angielski)

18 Umiejętności Wiedza Znajomośd prawa pracy oraz podstaw prawnych niezbędnych do uprawniania wyuczonego zawodu Powiększona wiedza o prawo autorskie i ergonomię Znajomośd podstaw prawnych funkcjonowania jednostki w życiu międzynarodowym Umiejętnośd stosowania podstawowych technik właściwych dla studiowanej dyscypliny (np. dla biologów: korzystania ze sprzętu optycznego, itp.) Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w j. ojczystym i nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie. Umiejętnośd wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych Umiejętnośd wykorzystania zaawansowanych technik właściwych dla studiowanej dziedziny Umiejętnośd posługiwania się językiem ojczystym i nowożytnym (angielskim) w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i komunikację z cudzoziemcami. Umiejętnośd krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych Umiejętnośd samodzielnego posługiwania się nowoczesnymi technikami badawczymi Umiejętnośd posługiwania się językiem ojczystym i nowożytnym (angielskim) w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z cudzoziemcami w tym pisanie artykułów i wygłaszanie referatów. Zaawansowane zarządzanie informacjami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

19 Umiejętności Umiejętnośd przeprowadza nenia zadanego prostego zadania badawczego lub ekspertyzy pod okiem opiekuna Umiejętnośd stosowania na poziomie podstawowym metod matematycznych i statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych Umiejętnośd wykonywanie w terenie/laboratorium / zakładzie pracy prostych pomiarów fizycznych lub/i biologicznych lub/i chemicznych oraz obserwacji Umiejętnośd poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł Umiejętnośd samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia zadania badawczego lub ekspertyzy z pomocą opiekuna Umiejętnośd samodzielnego stosowania metod matematycznych i statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych Umiejętnośd zbierania danych empirycznych oraz ich interpretacji Umiejętnośd wyciągania wniosków oraz formułowania sądów na podstawie danych z różnych źródeł Umiejętnośd samodzielnego przygotowania i wykonania projektu badawczego oraz zdolnośd do pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na realizację projektu Zaawansowana umiejętnośd stosowania i doskonalenia metod analizy danych Umiejętnośd aplikacji teorii fizycznych/biologicznych/chemiczny ch w badaniach przyrodniczych Umiejętnośd krytycznej oceny (recenzowania) teksów naukowych publikacji, projektów badawczych itd)

20 Umiejętności Wykorzystanie języka naukowego w podejmowanych dyskursach ze specjalistami w danej dyscyplinie Umiejętnośd krytycznego opracowania wybranego problemu w zakresie wybranej dyscypliny nauki w formie pisemnego referatu w języku ojczystym, z poprawną dokumentacją. Umiejętnośd pracy w zespole Zdolnośd do samodzielnego, ukierunkowanego uczenia się Umiejętnośd postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Umiejętnośd werbalnego komunikowania prac i doniesieo badawczych dostępnymi środkami werbalnej. Umiejętnośd napisania krótkiego doniesienia naukowego na podstawie własnych dociekao, zgodnie z poprawną metodologią i pragmatyką, w języku ojczystym i j. nowożytnym(angielskim) Umiejętnośd pracy w zespole i kierowania pracami niewielkiego zespołu Zdolnośd samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej/naukowej Umiejętnośd postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia zespołów i obiektów Umiejętnośd przekazywania wiedzy naukowej (wykładania, referowania) na poziomie popularnym i podstawowym akademickim, w języku ojczystym i nowożytnym (angielskim); Umiejętnośd napisania artykułu naukowego w formie akceptowanej w czołowych czasopismach naukowych, w języku nowożytnym (angielskim) Umiejętnośd pracy w zespole badawczym i jego kierowaniem Zdolnośd do samodzielnego planowania rozwoju intelektualnego i umiejętnośd wspierania innych w tym zakresie Zaawansowana umiejętnośd postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia zespołów i obiektów

21 Kompetencje personalne i społeczne Rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie Rozwijanie akceptującej postawy wobec metod matematycznych i statystycznych Odpowiedzialnośd za powierzany sprzęt, za pracę własną, poszanowanie pracy własnej i innych. Ostrożnośd i krytycyzm w przyjmowaniu informacji dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do nauk przyrodniczych Efektywnośd działao wg wskazówek oraz zdolnośd do pracy w zespole Poszukiwanie zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie Docenianie wagi instrumentów matematycznych i statystycznych przy opisie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie Odpowiedzialnośd za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych. Nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów Przywództwo i przedsiębiorczośd oraz świadomośd pełnionej roli zawodowej. Holistyczne pojmowanie zjawisk fizycznych Aktywnośd w aplikacji metod matematycznych i statystycznych; abstrakcyjne myślenie Pełna odpowiedzialnośd za pracę własną i innych oraz przyczynianie się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej lub zawodowej. Świadomośd ważnych nierozwiązanych problemów w danej dziedzinie wiedzy i zdolnośd do formułowania obiektywnych ocen problemów cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych na podstawie krytycznej analizy danych naukowych Samokrytycyzm w pracy twórczej, działalnośd na rzecz jej usprawnienia i wzrostu jej efektywności.

22 Kompetencje personalne i społeczne Potrzeba stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej Odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo pracy własnej i innych Rozumienie podstawowych zasad etyki Kreatywna postawa wobec życia Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy Aktywna aktualizacja wiedzy przyrodniczej i praktycznego jej stosowania Odpowiedzialnośd za ocenę zagrożeo wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy Wdrażanie i rozwijanie zasad etyki zawodowej Inicjatywa i samodzielnośd w działaniach Potrafi obiektywnie ocenid wkład pracy własnej i innych kooperantów Nawyk poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązao badawczych/praktycznych w zakresie nauk przyrodniczych Pełna odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo pracy w tworzonych nowych miejscach pracy i organizacja bezpiecznych warunków pracy Znajomośd i stosowanie kodeksu zasad etycznych pracy naukowej oraz dobrych obyczajów Działalnośd na rzecz wzrostu efektywności pracy twórczej własnej i współpracowników Posiada rozwinięte mechanizmy autoregulacyjne

23 Wzory tabel macierzy efektów kształcenia Maria Ziółek MACIERZ KOMPETENCJI - sprawdzenie relacji między efektami uczenia się sformułowanymi dla całego programu kształcenia i efektami uczenia się zdefiniowanymi dla jego jednostek strukturalnych (przedmiotów/modułów) i ocena, podział programu kształcenia na jednostki o zdefiniowanych efektach uczenia się gwarantuje osiągnięcie przez absolwentów efektów założonych dla całego programu. Szczegółowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, inne kompetencje) dla całego programu kształcenia EU W - 1 EU U - 2 Przedmiot 1 Przedmiot 2. Seminarium dyplomowe X X EU IK 3. X X EU n X X X EU W efekty uczenia się w zakresie wiedzy EU U - efekty uczenia się w zakresie umiejętności EU IK - efekty uczenia się w zakresie innych kompetencji

24 MACIERZ KOMPETENCJI - sprawdzenie, czy metody nauczania przewidziane w danym programie kształcenia /przedmiocie / module, gwarantują uzyskanie sformułowanych efektów uczenia się (kompetencji) - PRZYKŁAD Rodzaj zajęd/ Efekty uczenia się W S P Dw L ZT PD K Maria Ziółek Wiedza i x x zrozumienie Znajomośd technik x x x x x badao Wyrażanie sądów i opinii x x x x Umiejętnośd praktycznego wykorzystania wiedzy Umiejętnośd komunikowania się Umiejętnośd pracy w zespole Umiejętnośd pracy w środowisku międzynarod. x x x x x x x x x x W- wykład S- seminarium P- projekt badawczy Dw dwiczenia L- zajęcia laboratoryjne ZT- zajęcia terenowe PD praca dyplomowa K- konwersatoria

25 Maria Ziółek TABELA: sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów uczenia się, metod uczenia i oceny PRZYKŁAD Efekty uczenia się w dziedzinie: WIEDZY Wykazanie wiedzy, zrozumienia, zastosowania, analizy, syntezy, oceny ZACHOWANIA UMIEJĘTNOŚCI Metody uczenia i nauczania Wykłady Tutorial Dyskusje Praca w grupie Seminarium Laboratorium Metody oceny Egzamin koocowy Test wielokrotnego wyboru Esej (raport) Praktyka kliniczna Prezentacje Ocena praktycznych umiejętności

26 PRZYKŁAD dla obszaru nauk przyrodniczych Maria Ziółek Kierunek studiów: Ochrona środowiska studia I-go stopnia Efekty uczenia się dla całego programu: Absolwent posiada wiedzę z zakresu biologicznych, ekologicznych i chemicznych podstaw funkcjonowania ekosystemów oraz prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Potrafi rozpoznawad i identyfikowad zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania środowiska. Zna podstawowe techniki analizy i ograniczania zanieczyszczeo środowiska. Opisuje, rozróżnia i interpretuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie. Umie wykorzystad metody statystyczne do opisu zagrożeo środowiska. Potrafi wykorzystad dostępne źródła informacji do analizy przyczyn i skutków zagrożenia środowiska. Krytycznie ocenia informacje dotyczące zagrożeo środowiska dostępne w masowych mediach. Potrafi przeprowadzid ekspertyzę zagrożenia środowiska pod okiem opiekuna. Ma świadomośd skutków presji człowieka na ekosystem. Jest odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, za bezpieczeostwo pracy własnej i innych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Wykazuje znajomośd języka obcego na poziomie B2.

27 Maria Ziółek Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, tryb STACJONARNY, studia PIERWSZEGO STOPNIA (Wydział Biologii UAM) katalog przedmiotów Rok 1, semestr 1 1) Chemia ogólna i nieorganiczna 2) Matematyka ze statystyką i informatyką 3) Biologia komórki i organizmu 4) Hydrosfera 5) Język obcy 6) Wychowanie fizyczne Rok 1, semestr 2 7) Chemia organiczna 8) Fizyka 9) Geologia z geomorfologią 10) Hydrologia z hydrogeologią 11) Ekologia 12) Podstawy genetyki 5) Język obcy 6) Wychowanie fizyczne Rok 2, semestr 3 13) Chemia analityczna i środowiskowa 14) Kartografia i przestrzenne systemy informacyjne 15) Prawno-ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem 16) Gleboznawstwo i biologia gleb 17) Meteorologia i klimatologia 5) Język obcy 6) Wychowanie fizyczne Rok 2, semestr 4 18) Różnorodnośd roślin i grzybów 19) Różnorodnośd zwierząt 20) Biochemia, biologia molekularna i biotechnologia 21) Mikrobiologia ogólna i środowiskowa 5) Język obcy 6) Wychowanie fizyczne 22) Praktyka zawodowa 3 tygodnie, przed rozpoczęciem zajęd trzeciego roku studiów Rok 3, semestr 5 23) Zagrożenia i ochrona środowiska abiotycznego 24) Zagrożenia i ochrona przyrody ożywionej 25) Ochrona wód i gospodarka wodnościekowa 26) Technologia oczyszczania gazów 27) Odnawialne źródła energii 28) Biotechnologia w ochronie środowiska 29) Proseminarium Rok 3, semestr 6 30) Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami 31) Oceny oddziaływania na środowisko 32) Komunikacja społeczna 33) Monitoring środowiska 34) Przedmiot humanistyczny do wyboru 35) Pakiet wykładów monogr. 36) Przygotowanie do rynku pracy 36) Pracownia licencjacka 37) Przedstawienie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu licencjackiego kooczy 3-letnie studia poprzez uzyskanie dyplomu licencjata

28 Maria Ziółek Przykład PRZEDMIOTY z katalogu przedmiotów Wydziału Biologii UAM Technologia oczyszczania gazów wykład + dwiczenia laboratoryjne , przedmiot obowiązkowy prowadzący: prof. dr hab. M. Ziółek Efekty uczenia się: Student zna metody zapobiegania emisji zanieczyszczeo atmosfery. Dokonuje krytycznej analizy przydatności danej technologii do określonych warunków. Charakteryzuje pracę podstawowych urządzeo stosowanych do usuwania zanieczyszczeo z gazów odlotowych. Analizuje efektywnośd działania urządzeo do oczyszczania gazów w określonych warunkach. Omawia i wyjaśnia przyczyny zagrożeo jakie niosą zanieczyszczenia atmosfery i charakteryzuje metody zapobiegania ich emisji.

29 PRZYKŁAD dla obszaru nauk przyrodniczych Maria Ziółek (podkreślone efekty kształcenia na przedmiocie: Technologia Oczyszczania Gazów ) Kierunek studiów: Ochrona środowiska studia I-go stopnia Efekty uczenia się dla całego programu: Absolwent posiada wiedzę z zakresu biologicznych, ekologicznych i chemicznych podstaw funkcjonowania ekosystemów oraz prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Potrafi rozpoznawad i identyfikowad zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania środowiska. Zna podstawowe techniki analizy i ograniczania zanieczyszczeo środowiska. Opisuje, rozróżnia i interpretuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie. Umie wykorzystad metody statystyczne do opisu zagrożeo środowiska. Potrafi wykorzystad dostępne źródła informacji do analizy przyczyn i skutków zagrożenia środowiska. Krytycznie ocenia informacje dotyczące zagrożeo środowiska dostępne w masowych mediach. Potrafi przeprowadzid ekspertyzę zagrożenia środowiska pod okiem opiekuna. Ma świadomośd skutków presji człowieka na ekosystem. Jest odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, za bezpieczeostwo pracy własnej i innych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Wykazuje znajomośd języka obcego na poziomie B2.

30 Szczegółowe efekty uczenia Wiedza z zakr. nauk biologicznych, ekologicznych i chemicznych Wiedza z zakr. podstaw funkcjonowania ekosystemów Wiedza nt. prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody i środowiska Umiejętnośd rozpoznawania i identyfikowania zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania środowiska Znajomośd technik analizy i ograniczania zanieczyszczeo środowiska Umiejętnośd wykorzystania metod statystycznych do opisu zagrożeo środowiska Umiejętnośd opisu, rozróżniania i interpretacji zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geologicznych zachodzących w przyrodzie Umiejętnośd wykorzystania dostępnych źródeł informacji do analizy przyczyn i skutków zagrożenia środowiska Krytyczna ocenia informacji dot. zagrożeo środowiska X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

18 września 2010 Politechnika Poznaoska WARSZTATY dla nauk przyrodniczych. Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl

18 września 2010 Politechnika Poznaoska WARSZTATY dla nauk przyrodniczych. Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia 18 września 2010 Politechnika Poznaoska WARSZTATY dla nauk przyrodniczych Maria Ziółek

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia dla obszarów kształcenia SEMINARIUM SZKOLENIOWO - DYSKUSYJNE Uniwersytet Warszawski 29 października 2010 Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia DATA 2010 r. Miejsce prowadzenia warsztatów Prof. dr hab. Jerzy Bolałek Członek zespołu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej 1) Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych, nazwa kierunku studiów: Podyplomowe studia Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Wydział Inżynieryjny KARTA PRZEDMIOTU. Studia pierwszego stopnia inżynierskie. Wykład Ćwiczenia Laboratorium

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Wydział Inżynieryjny KARTA PRZEDMIOTU. Studia pierwszego stopnia inżynierskie. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem Wydział Inżynieryjny KARTA PRZEDMIOTU Kierunek Nazwa Obszar Charakter zajęć Rok studiów Semestr studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Forma zajęć/ liczba

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie potwierdzenia utworzenia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA Załącznik C EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA poziom kształcenia profil kształcenia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister geoinformacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki przyrodnicze

Kierunek studiów: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki przyrodnicze Załącznik nr 3 do uchwały nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERNK STDIÓ BIOTECHNOLOGIA STDIA DRGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI miejscowienie kierunku Kierunek studiów Biotechnologia o profilu ogólnoakademickim przypisano do obszaru

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERNK STDIÓ OCHRONA ŚRODOISKA miejscowienie kierunku Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim przypisano do obszaru. K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym kierunku studiów ochrona przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Efekty kształcenia dla kierunku studiów INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (załączniki 1 i 2) - studia I stopnia, inżynierskie, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

P1A_W01 P1A_W05 K_W02 wyjaśnia pojęcia biologiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją

P1A_W01 P1A_W05 K_W02 wyjaśnia pojęcia biologiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją Załącznik nr 1.1. do uchwały nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Seminarium i Bolońskie ń Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

E f e k t y k s z t a ł c e n i a. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

E f e k t y k s z t a ł c e n i a. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: E f e k t y k s z t a ł c e n i a Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Biologii i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM KSZTAŁCENIA na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Uchwały Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (UCBS) Uniwersytetu Warszawskiego z dnia lutego 01 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Program stacjonarnych środowiskowych Studiów Doktoranckich (ŚSD) pn. Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność

Program stacjonarnych środowiskowych Studiów Doktoranckich (ŚSD) pn. Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność Program stacjonarnych środowiskowych Studiów Doktoranckich (ŚSD) pn. Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność Dziedziny: nauki weterynaryjne, nauki rolnicze i biologiczne (dyscypliny naukowe: zootechnika, biologia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: Chemia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 62/2015/2016. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 62/2015/2016. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 62/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich Symbol SD_MAT_W01 SD_MAT_W02 SD_MAT_W03 SD_MAT_W04 SD_MAT_U01 SD_MAT_U02 SD_MAT_U03 SD_MAT_U04 SD_MAT_U05

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie Budownictwo 1. Koncepcja kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW CHEMIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI prowadzonego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Rok akademicki 06/07 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 8 Kierunki studiów: v Geografia v Geologia v Geofizyka v Studia regionalne WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI stacjonarne studia pierwszego stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Oceanografii i Geografii Kierunek: AKWAKULTURA BIZNES i TECHNOLOGIA AQUACULTURE BUSSINESS AND TECHNOLOGY ABT INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Nazwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo