Znaczenie badania przeciwciał w alergiach pokarmowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie badania przeciwciał w alergiach pokarmowych"

Transkrypt

1 Znaczenie badania przeciwciał w alergiach pokarmowych Znaczenie badania przeciwciał w alergiach pokarmowych Dr Camille Lieners Ludzki organizm rozwinął bardzo wysoki poziom tolerancji dla białek pokarmowych. Niestety gdy bariera jelitowa ulega osłabieniu, jej przepuszczalność znacznie się zwiększa. Układ odpornościowy traktuje wówczas niekompletnie strawione białka pokarmowe, jako elementy obce dla organizmu (antygeny). Ulega tym samym aktywacji mającej na celu neutralizację i zniszczenie fragmentów żywności, które przenikają z jelit do krwiobiegu. Odpowiedź układu odpornościowego na pokarm można podzielić na 3 kategorie: 1. Produkcja przeciwciał IgE; 2. Produkcja przeciwciał IgG; 3. Produkcja przeciwciał IgA. Alergia typu III (IgG-zależna) powoduje klasyczne objawy alergiczne Alergia IgE-zależna Przeciwciała IgE są odpowiedzialne za pojawienie się ostrych reakcji alergicznych, klasyfikowanych jako alergia typu I. Jej objawy manifestują się głównie w obrębie błon śluzowych, skóry i układu krążenia. Do klasycznych objawów tej alergii zaliczyć należy: gorączkę, świąd skóry i błon śluzowych, obrzęk naczynioruchowy (Quinckego) oraz anafilaksję. Receptory dla przeciwciał IgE rozmieszczone są bowiem na całej błonie śluzowej i reagują natychmiast po kontakcie z antygenem, aktywując proces degranulacji komórek tucznych i wyrzut histaminy. Objawy alergii typu I występują więc bardzo szybko, od kilku sekund do 30 minut po spożyciu alergizującego pokarmu. Szacuje się, iż 2-4% osób dorosłych i do 8% dzieci może chorować na alergię IgE-zależną. Badanie krwi nie jest najczęściej niezbędne dla identyfikacji pokarmów alergizujących w tym mechanizmie i wykonywane są głównie celem potwierdzenia obserwacji pacjenta/lekarza. Analiza przesiewowa dużej liczby produktów spożywczych jest całkowicie nieprzydatna w alergii IgE-zależnej. Przeciwciała IgG są odpowiedzialne za występowanie opóźnionych reakcji układu immunologicznego na określone pokarmy Alergia IgG-zależna Przeciwciała IgG zwane drugą linią obrony, są odpowiedzialne za występowanie opóźnionych reakcji ukałdu odpornościowego na pokarmy. Jest to tzw. typ III alergii. Spożywane pokarmy muszą przenik - nąć przez barierę jelitową w wyniku czego w układzie krwionośnym tworzą się kompleksy immuno - logiczne: przeciwciało IgG antygen pokarmowy. Powstanie takiego kompleksu aktywuje i przyciąga do niego fagocyty, których celem jest zniszczenie opisywanego połączenia. Powstałe kompleksy immunologiczne mogą ulec niszczeniu we krwi, czemu nie towarzyszy występowanie żadnych objawów 1

2 chorobowych. Krążące we krwi kompleksy mogą także połączyć się z receptorami określonych tkanek, gdzie następuje ich niszczenie, z zaangażowaniem miejscowych mechanizmów odpornościowych. W tym przypadku również nie pojawiają się symptomy chorobowe. Jeśli jednak dany pokarm spożywany jest systematycznie, tworzenie kompleksów odbywa się w sposób ciągły, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju objawów chorobowych, przechodzących ostatecznie w postać przewlekłą. Typ dolegliwości zależy od lokalizacji narządowej kompleksów immunologicznych. Objawy alergii IgG-zależnej pojawiają się najczęściej w przeciągu 2-3 godzin, a nawet do 2-3 dni po spożyciu alergizujących pokarmów. Praktycznie niemożliwym jest więc, aby chory skojarzył jaki pokarm wywołuje przewlekłe dolegliwości. Z tego względu w alergii IgG-zależnej celowym krokiem jest przesiewowa ocena dużej ilości pokarmów mogących wywoływać alergie IgG-zależną, dla wykrycia wszystkich występujących u chorego alergizacji. Uważa się, że u około 50% pacjentów, u których występują choroby przewlekłe o podłożu zapalnym, opóźnione alergie pokarmowe IgG-zależne odgrywają istotną rolę. Ze względu na stosunkowo długi okres półtrwania przeciwciał IgG, stanowią one trwały i przydatny materiał dla identyfikacji niepożądanej reakcji układu odpornościowego na antygeny pokarmowe. W wyniku całkowitej eliminacji alergizujących pokarmów, swoiste przeciwciała IgG znikają z krwioobiegu w okresie od 2-3 miesięcy do 2 lat, zależnie od wartości ich początkowego stężenia we krwi. Na rynku dostępne są również testy fi rmy Food Detective Cambridge Diagnostics. Jednak dostępne informacje odnośnie tych testów pochodzą z materiałów marketingowych i instrukcji obsługi testu. Według opisu producenta jest to test do samodzielnego wykonania pozwalającym określić obecność w surowicy krwi immunoglobulin klasy G (IgG) skierowanych przeciwko wybranym antygenom pochodzącym z żywności. Test ten ma format makromacierzy białkowej na dnie kwadratowej tacki z tworzywa sztucznego punktowo, w odpowiednim układzie, immobilizowane są antygeny pochodzące z 46 wybranych produktów spożywczych. Antygeny te mają na celu związanie immunoglobulin obecnych we krwi, które następnie są wykrywane przeciwciałami (specyfi cznie rozpoznającymi ludzkie IgG) sprzężonymi z peroksydazą chrzanową w reakcji chromogennej. Całe oznaczenie prowadzone jest analogicznie jak w przy - padku testu ELISA, a różnica tkwi w formacie. Tacka makromacierzy jest odpowiednikiem studzienki reakcyjnej w teście ELISA. Test ELISA ma każdy antygen w osobnej studzience, natomiast test makromacierzowy zawiera wszystkie antygeny na jednej tacce. Wynik testu wg opisu producenta jest wynikiem jakościowym czyli ma wskazać obecność lub brak przeciwciał klasy G specyfi cznie rozpoznających antygeny pochodzące z produktów spożywczych. W instrukcji wykonania testu zasugerowano możliwość subiektywnego oszacowania siły reakcji. Przy czym oznaczenie ilościowe możliwe jest jedynie w testach ELISA przy zastosowaniu krzywej standardowej i odczytu z zastosowaniem czytnika do płytek co zapewnia obiektywne wyniki. Dodatkowym wymogiem dla wiarygodności wyników jest standaryzacja procesu przygotowania antygenów, ich naniesienia na podłoże testu, oraz wykonania całego oznaczenia. Z uwagi na brak dostępnych danych odnośnie standaryzacji testu, publikacji naukowych opisujących wyniki uzyskane w badaniach klinicznych z zastosowaniem testu Food Detective (Cambridge Diagnostics) i brak publicznie dostępnych danych odnośnie powtarzalności wyników nie można określić użyteczności tego testu do celów diagnostycznych. dr Marcin Schmidt Swoiste przeciwciała pokarmowe IgA wiążą się z występowaniem zróżnicowanych stanów chorobowych Przeciwciała IgA są pierwszą linią przeciwciał, wytwarzaną w początkowej fazie reakcji immunologicznej. IgA charakteryzują się bardzo krótkim okresem półtrwania i zanikają gdy wyprodukowana zostanie druga linia przeciwciał IgG. Wykazano związek przeciwciał IgA swoistych względem pokarmów z niektórymi stanami patologicznymi w organizmie, takimi jak choroba Bergera (nefropatia IgA). Przeciwciała te mogą tworzyć kompleksy immunologiczne z antygenami pokarmowymi i odkładać się w tkance nerek zalergizowanych pacjentów, prowadząc w konsekwencji do zapalenia kłębuszków nerkowych. Badanie miana przeciwciał IgA względem pokarmów powinno być ograniczone ściśle do grupy pacjentów z opisaną patologią. 2

3 Przydatność badania przeciwciał Badanie miana swoistych przeciwciał IgE powinno być ograniczone wyłącznie do oceny klasycznej alergii pokarmowej. Ale i wówczas wartość tej analizy jest wątpliwa, skoro 99% wszystkich alergii pokarmowych i tak identyfikowana jest samodzielnie (bardzo krótki czas pojawienia się objawów po spożyciu pokarmu znacznie ułatwia identyfikację uczulającego pokarmu). Zróżnicowanie wszystkich podklas przeciwciał IgG i podklasy IgG4 Wbrew powszechnej opinii panującej w środowisku alergologicznym, traktującej produkcję swoistych przeciwciał pokarmowych IgG jako fizjologiczną reakcję organizmu, należy pamiętać, że obecność IgG/ IgG4 w surowicy krwi zawsze stanowi ochronną reakcję układu immunologicznego w tym przypadku względem pokarmów. Wydaje się nielogicznym twierdzenie, iż organizm rozwija reakcję obronną przeciwko nieszkodliwym i nie mającym zdolności namnażania białkom w żywności (w przeciwieństwie do bakterii czy wirusów). Jeśli cytowane założenie byłoby prawidłowe, u każdego mieszkańca Europy Zachodniej wykazywano by przeciwciała IgG na gluten, drożdże, pszenicę, jaja czy mleko. Tak się jednak nie dzieje. Tolerancja pokarmowa jest fizjologicznym i naturalnym stanem organizmu. Stanem patologicznym dla ustroju jest wytwarzanie przeciwciał względem regularnie spożywanych produktów spożywczych. Mówiąc o badaniu przeciwciał IgG wyróżnić należy bądź badanie swoistego całkowitego IgG, bądź też badanie podklasy przeciwciał IgG IgG4. To, które przeciwciała będą w danym momencie wytwarzane, zależy przede wszystkim od rodzaju cytokin produkowanych w trakcie początkowej alergizacji. To właśnie one określają, który typ alergii pokarmowej rozwinie się w organizmie. Może pojawić się więc klasyczna alergia pokarmowa IgEzależna, bezobjawowa alergia pokarmowa, lub dojść do wytworzenia znacznej ilości kompleksów immunologicznych, prowadzących do rozwoju i podtrzymania przewlekłych procesów zapalnych, a w konsekwencji opóźnionej alergii pokarmowej (wywoływanej przez przeciwciała podklas IgG1-IgG3). Analiza różnicowa swoistych właściwości różnych podklas owych przeciwciał jest pomocna dla całościowego zrozumienia opóźnionej alergii pokarmowej (IgG-zależnej). Klasyczna alergia pokarmowa Geny kodujące przeciwciała IgE i IgG zlokalizowane są się obok siebie na chromosomie 14 i odczytywane jeden po drugim. Ich produkcja zależy od dostępnego wzorca interleukiny. Jeśli produkowana jest głównie IL - 4 (interleukina 4) możemy założyć, że produkowana będzie głównie IgE, co prowadzi do rozwoju tzw. alergii typu I. Objawia się ona natychmiastową reakcją organizmu po spożyciu alergizującej żywności. W przypadku silnej alergizacji może wystąpić śmiertelny wstrząs anafilaktyczny. U stosunkowo niewielkiej części populacji (2-6%) występuje nadaktywacja IL-4, co prowadzi do rozwoju alergii typu I. Pozostałe osoby w przypadku kontaktu z alergenem reagują produkcją IL - 10 (nadwrażliwość, uczulenie). Bezobjawowa alergia pokarmowa Jeżeli u osoby uczulonej produkowana jest głównie interleukina IL-10, posiadająca właściwości przeciwzapalne, to główną klasą produkowanych przeciwciał jest IgG4. IgG4 to przeciwciało blokujące względem IgE, co oznacza, iż uniemożliwia dostęp alergenu pokarmowego do IgE. Ponieważ stężenie IgG4 jest około razy większe niż miano IgE, może się w konsekwencji szybciej i częściej wiązać 3

4 z alergenem pokarmowym niż IgE. Większość pacjentów z nadprodukcją IgG4 nie wykazuje objawów alergicznych, ponieważ produkcja IgG4 wiąże się z uwolnieniem jedynie około 1% całkowitej ilości histaminy produkowanej w reakcji IgE-zależnej. Objawy chorobowe, nawet złagodzone, występują jedynie u pacjentów z niedoborem diaminooksydazy DAO enzymu rozkładającego histaminę (ok. 3%). W tym przypadku ilość produkowanej DAO jest niewystarczająca dla detoksykacji histaminy. Innymi słowy badanie miana IgG4 służy jedynie ocenie występowania alergii bezobjawowej typu I (asymptomatycznej), bądź jej eliminacji. Podczas zabiegów odczulania dąży się właśnie do aktywacji wytwarzania podklasy IgG4, uważanej za miarę tolerancji organizmu wobec antygenu. Im wyższy odnotowuje się wskaźnik IgG4/IgE, tym silniejszy stopień odczulenia. Innymi słowy, aż dla 95-97% pacjentów, podklasa IgG4 ma korzystne właściwości, ponieważ przeciwciała tej klasy przeciwdziałają alergii typu I. Alergeny pokarmowe są przechwycone przez przeciwciała IgG4, przez co mniejsza ich liczba może reagować z IgE. W konsekwencji pacjent odczuwa znacznie mniejsze nasilenie objawów alergii. Jest mało prawdopodobnym, aby sama podklasa przeciwciał IgG4 mogła wywoływać objawy alergiczne Alergolodzy oceniają, iż obecność przeciwciał podklasy IgG4 jest fizjologiczną reakcją organizmu, zaprzeczając jednocześnie przydatności badania miana IgG4 w diagnostyce alergii pokarmowych. Zgodnie z kryteriami oceny, opartymi na dowodach naukowych, aż 97% badań wskazuje na ochronną rolę przeciwciał IgG4. Uznaje się więc, iż stosunek przeciwciał IgE/ IgG4 jest miarą potencjalnej reakcji alergicznej, którą interpretuje się następująco: wysoka wartość IgE/IgG4 wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej; wysoka wartość IgG4/IgE niskie prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej. Podstawą w diagnostyce alergii jest fakt, że mało prawdopodobnym jest, aby przeciwciała podklasy IgG4 same w sobie były przyczyną objawów alergicznych. Zasadniczo, obecność przeciwciał podklasy IgG4 wskazuje na to, że w organizmie aktywowane zostały anty-zapalne, indukujące tolerancję immunologiczną mechanizmy. Obecność przeciwciał podklasy IgG4 o aktywności przeciwzapalnej i zwiększona ich aktywacja, wspomagają układ odpornościowy w tłumieniu nieprawidłowych reakcji zapalnych. Cyt: Immunoglobulin G4: An odd antibody. Aalberse RC, Stapel SO, Schuurman J, Rispens T. Clin Exp Allergy 2009, 39(4): Główną funkcją przeciwciał podklasy IgG4 jest najprawdopodobniej ingerencja w immunologiczną odpowiedź zapalną, wynikającą z aktywacji układu dopełniacza, na drodze alergii IgE zależnej lub zakażenia pasożytami. IgG4 breaking the rules. Rob C Aalberse and Janine Schuurman. Immunology 2002, 105(1): Opóźniona alergia pokarmowa Jeżeli wytwarzane są z kolei inne interleukiny (IL-12, IFN) następuje wówczas produkcja przeciwciał IgG, głównie podklasy IgG1, IgG2 i IgG3. Mają one właściwości prozapalne i odpowiadają za rozwój chorób przewlekłych związanych z pokarmem. Każdorazowo, gdy chory spożywa pokarm względem którego wykształciły się swoiste przeciwciała podklasy IgG, IgG2 lub IgG3, powstaje kompleks immunologiczny deponowany najczęściej tam, gdzie występują indywidualne, specyficzne defekty organizmu. Tymi aktywowanymi miejscami mogą być rejony organizmu, w których wcześniej występowały już stany zapalne (np. stawy), organy dotknięte przez infekcje (np. jelita) lub uszkodzenia spowodowane przez toksyny środowiskowe (np. rtęć), na przykład w tarczycy. Nie jest łatwo przewidzieć, jakie mogą być 4

5 objawy alergii IgG-zależnej, ponieważ jest to silnie uzależnione od stanu zdrowia pacjenta. W przypadku regularnego spożywania żywności alergizującej, względem której wytworzyły się przeciwciała IgG1, IgG2 lub IgG3 następuje tworzenie kompleksów immunologicznych i ich deponowanie w rejonach organizmu które u konkretnej osoby są osłabione. Prowadzi to do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych. Kompleksy immunologiczne migrują i przyczepiają się do drobnych zmian patologicznych, które rozwijały się w organizmie od dłuższego czasu (np. w obrębie stawów), organów objętych infekcją (np. jelita), bądź zniszczonych na skutek działania toksyn środowiskowych (np. działanie rtęci na tarczycę). W przypadku alergii opóźnionej nie można przewidzieć jakie objawy będą jej towarzyszyły; jak już wspomniano zależy to od stanu zdrowia pacjenta. Systematyczne spożywanie alergizującej żywności, przeciwko której wytworzyły się przeciwciała IgG1 IgG3, prowadzi do dalszego gromadzenia się kompleksów immunologicznych i przewlekłych stanów zapalnych. Mechanizm ten leży u podłoża niespecyficznych reakcji ogólnoustrojowych, w których stan zapalny o niewielkim nasileniu odgrywa główną rolę, jak przykładowo: wysokie ciśnienie krwi, niedobór żelaza, zespół metaboliczny, nadwaga. W przypadku wymienionych chorób obecność każdego przeciwciała i swoistych względem niego pokarmów przyczynia się do patologicznej reakcji organizmu. IL-12 jako środek wspomagający wzrost ochronnej odporności humoralnej. Metzger DW. Expert Rev Vaccine, (5): Enhancement of humoral immunity by interleukin-12. Metzger DW, Buchanan JM, Collins JT, Lester TL, Murray KS, Van Cleave. VH, Vogel LA, Du. Ann N Y Acad Sci., 1996, 31(795): Przeciwciała IgG4 są uważane za przeciwciała niezapalne, przez co rozumiemy ich niezdolność do generowania przewlekłego procesu zapalnego. Wynika to z faktu, iż IgG4 nie powoduje ani aktywacji dopełniacza ani opsonizacji swoistego antygenu, a te działania są warunkiem koniecznym do identyfikacji i zniszczenia powstałego kompleksu przeciwciało-antygen pokarmowy przez fagocyty. To właśnie ów proces zniszczenia utożsamiany jest z reakcją zapalną: Bez procesu opsonizacji i aktywacji układu dopełniacza nie ma reakcji zapalnej; IgG1 i IgG3 mają silne prozapalne działanie; IgG4 ma ochronne, przeciwzapalne właściwości. Opsonizacja Fagocyty mogą zidentyfikować, a następnie zniszczyć antygen tylko wówczas, gdy zostanie on oznaczony. Dzięki temu staje się on widoczny, a proces opsonizacji (spłaszczania) prowadzony jest przez przeciwciała. W klasie przeciwciał IgG, właściwość opsonizacji wykazują przede wszystkim podklasy IgG1 i IgG3, podczas gdy przeciwciała IgG4 nie wykazują aktywności opsonizacyjnej. Podsumowując, IgG4 nie mają możliwości znakowania antygenów w taki sposób, aby fagocyty mogły je zidentyfikować. Dopełniacz Zespół układu dopełniacza składa się z około 30 białek, które są zaangażowane w regulację reakcji zapalnej. Biorą one udział zarówno w aktywacji, jak i w zakończeniu reakcji zapalnej. Podklasa IgG4 nie jest zdolna do aktywacji układu dopełniacza. Inhibition of complement activation by IgG4 antibodies. Van der Zee JS, van Swieten P, Aalberse RC. Clin Exp Immunol., 1986, 64(2):

6 Wnioski Aby zidentyfikować alergeny pokarmowe, wywołujące przewlekłe choroby o podłożu zapalnym, wskazane jest wykonanie wyłącznie badania swoistych przeciwciał IgG Badanie przeciwciał IgE jest wskazane tylko w przypadku alergii natychmiastowej, typu I. Oddzielne testowanie przeciwciał podklasy IgG4 nie jest zalecane, gdyż nie nadaje się do wykrywania pokarmów alergizujących, wywołujących zarówno ostre jak i opóźnione typy alergii pokarmowej. 6

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

rodziców choruje na chorobę alergiczną, np. na astmę oskrzelową, to szansa na alergię u jego potomstwa wynosi około 30-40%, jeżeli dwoje rodziców

rodziców choruje na chorobę alergiczną, np. na astmę oskrzelową, to szansa na alergię u jego potomstwa wynosi około 30-40%, jeżeli dwoje rodziców 1 Zwiększona zapadalność na choroby alergiczne staje się wielkim problemem i wyzwaniem dla całego świata. Gremia naukowców opracowują różnego rodzaju programy i wytyczne dotyczące zapobiegania alergii.

Bardziej szczegółowo

Barbara Aleksandra Cichańska Celiakia. Dieta bezglutenowa. Niezbędne informacje i porady

Barbara Aleksandra Cichańska Celiakia. Dieta bezglutenowa. Niezbędne informacje i porady 1 Barbara Aleksandra Cichańska CELIAKIA DIETA BEZGLUTENOWA NIEZBĘDNE INFORMACJE I PORADY Bydgoszcz 2013 2 Autor: Barbara Aleksandra Cichańska Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "PRZEKREŚLONY

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Zdrowie dzięki innowacyjnym testom Testy na nietolerancję białek Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Przyczyny zaangażowania Doświadczenie własne ze wspaniałymi wynikami. Możliwość pomocy

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MEDYCZNY P6/28/8PA CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU

MAGAZYN MEDYCZNY P6/28/8PA CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU MAGAZYN MEDYCZNY P6/28/8PA CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU O aniołach Odjęto wam szaty białe, skrzydła i nawet istnienie. Ja jednak wierze wam, wysłańcy Tam gdzie na lewą stronę odwrócony świat, ciężką tkaniną

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

glutenu Czasopismo wydawane przez

glutenu Czasopismo wydawane przez Wydanie bezpłatne dla członków Stowarzyszenia Bez glutenu Czasopismo wydawane przez ISSN 2081-6521 Nr 3 Nadwrażliwość na gluten nowa epidemia? Zapraszamy na bezglutenową imprezę Amarantus złoto Inków na

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C Wersja 1.0 Kraków czerwiec 2015 HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU Szkolenie przygotowane i merytorycznie nadzorowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU 1. Biofarmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ALERGIKA. wydanie wiosna/lato 2015. alergik.info Informator o produktach, usługach i wydarzeniach. Patronat Honorowy:

INFORMATOR ALERGIKA. wydanie wiosna/lato 2015. alergik.info Informator o produktach, usługach i wydarzeniach. Patronat Honorowy: INFORMATOR ALERGIKA wydanie wiosna/lato 2015 alergik.info Informator o produktach, usługach i wydarzeniach Patronat Honorowy: INFORMATOR ALERGIKA WIOSNA/LATO 2015 POLECAMY ADRESY WWW ALLERGY PURE Idealny

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego Poradnik żywieniowy dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego mgr inż. Urszula Grochowska Konsultacja: dr hab. n. med. Piotr Albrecht Polskie Towarzystwo Wspierania

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA 1 WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Tytuł oryginału: All About von Willebrand Disease......for people with von Willebrand

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji 2. 1 Życzenia dla Fundacji Rain Mana 3

Spis treści. Od redakcji 2. 1 Życzenia dla Fundacji Rain Mana 3 Spis treści Od redakcji 2 1 Życzenia dla Fundacji Rain Mana 3 2 Medyczna ewaluacja terapia zaburzeń w spektrum autyzmu (wywiad z dr Jaquelyn Mc Candlles) 4 3. Nie tylko genetyczne uwarunkowanie zespołu

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo