REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Rozgrywki o klubowe Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w: Postanowieniach ZPRP, Przepisach gry w piłkę ręczną, niniejszym Regulaminie rozgrywek oraz obowiązują w nich inne uchwały i decyzje Zarządu ZPRP dotyczące rozgrywek. Niniejszy regulamin dotyczy rozgrywek o Mistrzostwo Polski młodziczek/czek, juniorów/ek młodszych i juniorów/ek. 2 Organem prowadzącym rozgrywki o klubowe Mistrzostwo Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów na szczeblu centralnym jest Komisja Rozgrywek MłodzieŜowych ZPRP Młodzikiem jest zawodnik lub zawodniczka w wieku lat, juniorem młodszym jest zawodnik lub zawodniczka w wieku lat, a juniorem zawodnik lub zawodniczka w wieku lat. 2. Zawodnik/czka młodszy/a moŝe występować w starszej kategorii wiekowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w par. 12 ust. 2 Postanowień ZPRP z dodatkowym zastrzeŝeniem, Ŝe dzieci mogą występować tylko w kategorii młodzików a młodzicy tylko w kategorii juniorów młodszych. 4 System rozgrywek młodzieŝowych w kategoriach wiekowych, o których mowa w par. 1, obejmuje następujące etapy zawodów: 1) rozgrywki wojewódzkie, 2) ćwierćfinały, 3) półfinały, 4) finały Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone są przez KGiD macierzystych WZPR pod nadzorem KRM ZPRP a na szczeblu centralnym tj. począwszy od ćwierćfinałów przez KRM ZPRP. 2. KGiD WZPR przesyłają do KRM ZPRP w terminie do 31 grudnia kaŝdego roku dane organizacyjne wszystkich zespołów uczestniczących w rozgrywkach zawierające następujące informacje: adres klubu, nr telefonu i faxu, oraz adres mailowy, adres hali sportowej i nr telefonu, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za druŝynę. 6 KRM ZPRP w uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji Szkolenia ogłasza w załoŝeniach do organizacji rozgrywek młodzieŝowych na dany sezon dokładne terminy: 1) zakończenia rozgrywek wojewódzkich, 2) wojewódzkich zawodów baraŝowych, 3) ćwierćfinałów, półfinałów i finałów Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców oraz podział zespołów na grupy z tym, Ŝe podział na grupy młodzików jest stały. 7

2 Klub, który zgłosi zespół do rozgrywek ćwierćfinałowych i następnie wycofa się z nich (dotyczy równieŝ kolejnych etapów rozgrywek) nie będzie mógł uczestniczyć w następnym sezonie w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej. II. Rozgrywki wojewódzkie 8 1. Rozgrywki wojewódzkie, z udziałem co najmniej trzech druŝyn w kaŝdej kategorii wiekowej (par. 19 ust. 3 Postanowień ZPRP ), przeprowadzają KGiD WZPR określając ich system, który winien być zatwierdzony przez KRM ZPRP. 2. Na wniosek zainteresowanych Zarządów WZPR i przy akceptacji KRM ZPRP dopuszcza się wspólną organizację rozgrywek dla sąsiednich województw, przy czym wniosek musi zawierać uzasadnienie wspólnych rozgrywek, wskazywać właściwe KGiD WZPR dla prowadzenia połączonych rozgrywek oraz proponowany system klasyfikacji i awansu druŝyn z poszczególnych województw do ćwierćfinałów Do dalszego etapu rozgrywek (ćwierćfinały) awans uzyskują dwa najlepsze zespoły, z zastrzeŝeniem wynikającym z ustaleń zawartych w rozdz.. III niniejszego regulaminu, z rozgrywek wojewódzkich. 2. W przypadku, o którym mowa w par. 8 ust. 2, do ćwierćfinałów awans uzyskują: 1) dwa zespoły z województwa reprezentowanego we wspólnych rozgrywkach przez trzy i więcej druŝyn, 2) jeden zespół z województwa reprezentowanego w tych rozgrywkach przez mniej niŝ trzy druŝyny. 3) w wypadku braku rozgrywek w danej kategorii wiekowej miejsce w ćwierćfinale nie przysługuje KGiD WZPR, w terminie trzech dni po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich (z baraŝowymi, o których mowa w rozdz.. III włącznie), przesyła na piśmie do KRM ZPRP końcowe tabele oraz zgłoszenia zespołów uprawnionych do startu w ćwierćfinałach MP wraz z oświadczeniami osób upowaŝnionych do występowania w imieniu zgłoszonych klubów potwierdzającymi uczestnictwo w tych rozgrywkach (na odpowiednich drukach). 2. JeŜeli pierwszy lub drugi zespół z rozgrywek wojewódzkich rezygnują z udziału w zawodach ćwierćfinałowych - KGiD właściwego WZPR moŝe zgłosić w ich miejsce tylko zespół, który zajął trzecie miejsce w tych rozgrywkach. 3. JeŜeli KGiD WZPR nie zgłasza Ŝadnego lub zgłasza tylko jeden zespół do rozgrywek ćwierćfinałowych KRM ZPRP ma prawo dokooptować na wolne miejsca zespoły z innych województw w kolejności od najwyŝej rozstawionych tylko z trzecich miejsc zajętych w rozgrywkach wojewódzkich. III. Wojewódzkie zawody baraŝowe 11 Zgodnie z Uchwałą nr 54/00 Zarządu ZPRP, wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie statusu zawodników uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP klub posiadający jednego lub więcej zawodników w SMS posiada prawo gry w zawodach baraŝowych o awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski o ile nie uzyskał bezpośredniej kwalifikacji do tych zawodów z rozgrywek wojewódzkich Klubowi przysługuje prawo do baraŝy w danym sezonie jeŝeli chociaŝ jeden jego zawodnik uzyskał status ucznia SMS ZPRP w tym sezonie do dnia 30 września. 2. Prawo gry w baraŝach przysługuje o ile klub uprawniony do dnia 31 grudnia kaŝdego roku zgłosi na piśmie KGiD WZPR zamiar gry w baraŝach wskazując swoich zawodników uczniów SMS oraz kategorie rozgrywek w których będą oni występować, przy czym zawodnik uczeń SMS moŝe reprezentować klub macierzysty wyłącznie w jednej kategorii 2

3 wiekowej (co oznacza, Ŝe junior młodszy moŝe reprezentować klub w rozgrywkach juniorów młodszych lub juniorów). 3. KGiD WZPR do dnia 15 stycznia kaŝdego roku zgłasza do KRM ZPRP oraz podaje do wiadomości wszystkich zainteresowanych zespołów uczestniczących w prowadzonych przez siebie rozgrywkach listę druŝyn uprawnionych do udziału w baraŝach w danym sezonie Do zawodów baraŝowych przystępują: 1) drugi zespół z rozgrywek wojewódzkich lub pierwszy z województwa, z którego we wspólnych rozgrywkach uczestniczyły dwie druŝyny (par. 9 ust. 2), 2) zespół lub zespoły uprawnione do udziału w baraŝach. 2. System gier zawodów baraŝowych ustala KGiD WZPR w zaleŝności od liczby zespołów uprawnionych. Zaleca się stosowanie skróconych systemów gier z ograniczeniem ich trwania do jednego lub dwóch dni. 3. W zawodach baraŝowych w składzie druŝyny uprawnionej musi wystąpić na boisku co najmniej jeden zawodnik uczeń SMS ZPRP (udokumentowane stosownym wpisem w protokóle wejście na boisko). Brak takiego zawodnika w składzie druŝyny skutkuje niedopuszczeniem jej do zawodów baraŝowych, a nie uczestniczenie w grze zawodnika wpisanego do protokółu powoduje zweryfikowanie wyniku zawodów jako walkower dla przeciwnika. 4. Awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski z zawodów baraŝowych uzyskuje tylko ich zwycięzca. 5. W przypadku określonym w par. 10 ust. 3 KRM ZPRP moŝe dokooptować druŝyny wyłącznie na podstawie kolejności zajętych przez nie miejsc w zasadniczych rozgrywkach wojewódzkich IV. Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Zawody ćwierćfinałowe rozgrywane są w formie trzydniowego turnieju w ośmiu czterozespołowych grupach systemem gier kaŝdy z kaŝdym 2. Awans do półfinałów Mistrzostw Polski uzyskują dwie pierwsze druŝyny z kaŝdej grupy ćwierćfinałowej. 3. W przypadku niemoŝności ustalenia kolejności druŝyn mino wyczerpania paragrafu 41 Postanowień ZPRP o miejscach decyduje losowanie. Dotyczy to wszystkich etapów rozgrywek. 4. W rozgrywkach juniorek i juniorów młodszych / OOM / istnieje moŝliwość uzupełnienia składu druŝyny 3 zawodniczkami lub zawodnikami z zespołów, które nie awansowały do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Podział na poszczególne grupy dokonywany jest z uwzględnieniem: 1) klucza organizatorów rozgrywek grupowych, zgodnie z ustaleniami ust. 2, 2) rozstawienia ośmiu zespołów reprezentujących województwa, których zespoły uczestniczyły w finałach wcześniejszych rozgrywek, zgodnie z ustaleniami ust. 3, 3) rozstawienia pozostałych druŝyn dokonywanego przez KRM ZPRP przy załoŝeniu, aby zespoły tego samego województwa nie spotkały się w grupach półfinałowych, 4) siedzib druŝyn, tak by zminimalizować odległość dojazdu do gospodarza zawodów. 2. Gospodarzami zawodów ćwierćfinałowych są naprzemiennie (co drugi rok) pierwsze zespoły z województw o numeracji parzystej lub nieparzystej wg poniŝszych oznaczeń: Nieparzyste: 1- dolnośląskie, 3 - lubelskie, 5 - łódzkie, 7 - mazowieckie, 9 - podkarpackie, 11- pomorskie, 13 - świętokrzyskie, 15 - wielkopolskie. Parzyste: 2- kujawsko-pomorskie, 4 - lubuskie, 6 - małopolskie, 8 - opolskie, 10 - podlaskie, 12 - śląskie, 14 - warmińsko mazurskie, 16 - zachodniopomorskie. 3. Rozstawienie najlepszych zespołów dokonywane jest na podstawie: 1) Mistrzostwa Polski juniorów/ek młodszych (OOM) wyników sprzed dwóch sezonów w rozgrywkach młodzików, 2) Mistrzostwa Polski juniorów/ek wyników sprzed dwóch sezonów w Mistrzostwach 3

4 Polski juniorów/ek młodszych (OOM). 16 Kluby zgłoszone do rozgrywek ćwierćfinałowych wpłacają, niezaleŝnie od liczby druŝyn we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczących w ćwierćfinałach, wpisowe w wysokości 100 zł (sto zł) na konto ZPRP najpóźniej w terminie trzech dni przed rozpoczęciem tych zawodów. Dowód wpłaty (kserokopia) winien być przedstawiony sędziemu głównemu zawodów. V. Półfinały Mistrzostw Polski Zawody półfinałowe rozgrywane są w formie trzydniowego turnieju w czterech czterozespołowych grupach systemem gier kaŝdy z kaŝdym. 2. Awans do finałów Mistrzostw Polski uzyskują dwa pierwsze zespoły zespołów kaŝdej grupy półfinałowej. 18 Rozstawienia zespołów do poszczególnych grup dokonuje się na podstawie zajętych przez nie miejsc w zawodach ćwierćfinałowych wg podanego przez KRM klucza. 19 Prawo organizacji zawodów półfinałowych uzyskują naprzemiennie (co drugi rok) zwycięzcy grup ćwierćfinałowych o numerach parzystych lub nieparzystych. W wypadku rezygnacji z organizacji zawodów gospodarzem turnieju będzie kolejny zespół z grupy. VI. Finały Mistrzostw Polski Finały Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych odbywają się z udziałem ośmiu zespołów z podziałem na dwie grupy, w ramach których rozgrywa się mecze systemem kaŝdy z kaŝdym, 2. W kategorii młodzika z zaliczeniem wyników spotkań półfinałowych. 3. Podziału zespołów na dwie grupy dokonuje się na podstawie zajętych przez nie miejsc w zawodach półfinałowych wg podanego przez KRM klucza. 21 Przebieg zawodów finałowych juniorek, juniorów oraz juniorek i juniorów młodszych (zawody pięciodniowe ) : I, II i III dzień : mecze w grupach; IV dzień: mecze o miejsca 5-8 E3 : F4 i E4 : F3 oraz mecze półfinałowe E1 : F2 i E2 : F1; V dzień : mecze finałowe : o miejsca 7-8 (przegrani ze spotkań E3 : F4 i E4 : F3) o miejsca 5-6 ( zwycięzcy ze spotkań E3 : F4 i E4 :F3) o miejsca 3-4 (przegrani ze spotkań E1 : F2 i E2 : F1) o miejsca 1-2 (zwycięzcy ze spotkań E1 : F2 i E2 : F1). 22 Przebieg zawodów finałowych młodzików i młodziczek ( zawody czterodniowe): I, II dzień: mecze w grupach z zaliczeniem wyniku meczu pomiędzy zespołami z półfinałów; III dzień: mecze o miejsca 5-8 (E3 : F4) i (E4 : F3) oraz mecze półfinałowe E1 : F2 i E2 : F1, IV dzień: mecze finałowe: o miejsca 7-8 ( przegrani ze spotkań E3 : F4 i E4 :F3) o miejsca 5-6 ( zwycięzcy ze spotkań E3 : F4 i E4 : F3) o miejsca 3-4 ( przegrani ze spotkań E1 : F2 i E2 : F1) o miejsca 1-2 ( zwycięzcy ze spotkań E1 : F2 i E2 : F1) 23 4

5 Organizatorami zawodów finałowych w kategorii juniorów/ek oraz młodzików i młodziczek są organizacje wyłonione w drodze konkursu ofert. Termin składania ofert do 3 dni po zakończeniu zawodów półfinałowych. Ostateczna decyzja o przyznaniu organizacji zawodów finałowych naleŝy do Zarządu ZPRP. VII. Organizacja zawodów Obowiązki gospodarzy organizatorów zawodów na wszystkich etapach rozgrywek określa par. 37 Postanowień ZPRP i naleŝy do nich w szczególności: 1) wydanie komunikatu organizacyjnego, w którym muszą być zawarte informacje o miejscu i godzinie zawodów, miejscu zakwaterowaniu i wyŝywienia uczestników; pierwszy komunikat musi być wysłany do zainteresowanych zespołów, sędziów oraz odpowiednich KGiD WZPR oraz KRM ZPRP na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów; 2) wydawanie komunikatów z wynikami spotkań i kolejnością druŝyn po kaŝdym dniu zawodów; przekazanie do KRM ZPRP do godz następnego dnia po zakończeniu zawodów komunikatu końcowego zawierającego ostateczną kolejność zespołów oraz wyniki wszystkich spotkań; 3) zapewnienie uczestnikom zawodów zakwaterowania i całodziennego wyŝywienia w wysokości określonej przez ZPRP; 4) zabezpieczenie hali sportowej wraz z wyposaŝeniem technicznym; 5) zabezpieczenie obsługi medycznej podczas zawodów; 6) pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy zgodnie z ustaleniami par. 98 Postanowień ZPRP. 2. Wszystkie druŝyny uczestniczą w zawodach na koszt własny o ile inne przepisy dotyczące organizacji sportu młodzieŝowego nie stanowią inaczej. 3. Zespoły zakwalifikowane do zawodów ćwierćfinałowych zobowiązane są na siedem dni przed ich rozpoczęciem przesłać do KRM ZPRP wykazy zawodników podając: nazwisko i imię, datę urodzenia, wzrost i wagę, numer karty zgłoszenia, datę potwierdzenia karty do WZPR oraz pozycję w zespole (bramkarz, skrzydłowy itd.). Wykazy listy zgłoszenia winny być zatwierdzone przez odpowiednie WZPR, co jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji zawodników w macierzystym WZPR 3. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów ZPRP delegując na zawody ¼ i ½ finałów rozgrywek: sędziego głównego + dwie pary sędziów, a na finał rozgrywek: sędziego głównego + trzy pary sędziów, jedynie w finałach juniorek i juniorów sędziego głównego i cztery pary sędziów / na wszystkich etapach sędziowie obsługują równieŝ stolik. 4. ZPRP nagradza wszystkie zespoły występujące w finałach okolicznościowymi dyplomami, mistrz Polski otrzymuje puchar a zawodnicy trzech pierwszych druŝyn otrzymują pamiątkowe medale. W OOM nagrody są fundowane przez Komitet organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. 5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje w trakcie turnieju naleŝą do sędziego głównego. 6. Sędzia główny jest przedstawicielem KRM na wszystkich szczeblach rozgrywek i podejmuje decyzje zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Ręczną, Postanowieniami ZPRP i niniejszym regulaminem. VII. Kary Za nieprzestrzeganie Postanowień ZPRP, Przepisów gry w piłkę ręczną, zarządzeń KRM i niniejszego regulaminu oraz za dokonane przewinienia w związku z rozgrywkami młodzieŝowymi szczebla centralnego KRM będzie karała kluby, zawodników, trenerów i działaczy zgodnie z Postanowieniami ZPRP oraz niniejszym regulaminem. 2. Wysokość najniŝszej kary grzywny wynosi 100zł a najwyŝszej 2000zł. 5

6 3. Nie wpłacenie kary grzywny w wyznaczonym przez KRM terminie spowoduje automatyczne jej podwojenie. 4. Szczegółowy wykaz kar stanowi integralną jego część. / załącznik nr 1 do regulaminu /. VIII. Protesty Protesty mogą dotyczyć wyłącznie: 1) udokumentowanego naruszenia Przepisów gry w piłkę ręczną oraz przepisów Postanowień ZPRP i niniejszego regulaminu w trakcie odbytych zawodów; 2) weryfikacji wyników zawodów, jeŝeli w jej rezultacie wynik osiągnięty na boisku został zmieniony przez KRM jako organ weryfikujący. 2. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie zawodów dotyczące interpretacji przez nich Przepisów gry w piłkę ręczną nie podlegają rozpatrywaniu. 3. Wszelkie protesty rozpatrywane będą zgodnie z Postanowieniami ZPRP i niniejszym regulaminem 4. Protest w czasie turnieju musi być wniesiony do sędziego głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu zawodów z równoczesnym wpłaceniem kaucji w wysokości 500zł. 5. Protest dotyczący weryfikacji musi być wniesiony w terminie 7 dni od daty otrzymania komunikatu zawierającego weryfikację wyniku do KRM z jednoczesnym wpłaceniem kaucji w wysokości 1000zł. 6. W wypadku odrzucenia protestu przez KRM klub ma prawo wnieść odwołanie do Zarządu ZPRP w terminie 14 dni od daty decyzji wraz z równoczesnym wpłaceniem kaucji w wysokości 2000zł. Decyzja Zarządu ZPRP jest ostateczna. 7. Protesty i odwołania składane do innych organów Związku i osób, bez zachowania procedury odwoławczej i przy nie wpłaceniu kaucji nie będą rozpatrywane. VIII. Postanowienia końcowe Traci moc regulamin rozgrywek młodzieŝowych wydany dnia r. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2007/08. Przewodniczący KRM ZPRP /-/ Ryszard Łodziński Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu ZPRP w dniu r. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce /-/ Andrzej Kraśnicki 6

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH MŁODZIEśOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Rozgrywki o klubowe Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2013/2014

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2013/2014 ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2013/2014 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów Juniorek Juniorów Młodszych Juniorek Młodszych Młodzików Młodziczek Chłopców Dziewcząt

Bardziej szczegółowo

IV.ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE

IV.ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE R E G U L A M I N 25 Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców Piłkarska Kadra Czeka im. Stanisława Tymowicza 9 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka I. C E L Upowszechnianie kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2015/2016

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2015/2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/15 Zarządu ZPRP z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2015/2016 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów Juniorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

1. System rozgrywek podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich. W Turnieju bierze udział 15 Kadr Wojewódzkich Juniorek Dziewcząt z roczników 1995.

1. System rozgrywek podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich. W Turnieju bierze udział 15 Kadr Wojewódzkich Juniorek Dziewcząt z roczników 1995. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa T: +48 22 892 90 12, F: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl Warszawa, 19 października 2009 r. KOMUNIKAT nr 01/2009/2010 Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2013/2014

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2013/2014 ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2013/2014 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów Juniorek Juniorów Młodszych Juniorek Młodszych Młodzików Młodziczek Chłopców Dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W SEZONIE 2013/2014 (MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr XI/292 z 22.11.2013r. zm.u. nr X/160 z 15.10.2014r. Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25 /16 Zarządu ZPRP z dnia 24 czerwca 2016 r. ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2016/2017 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów Juniorek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2017/2018

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2017/2018 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 26/17 Zarządu ZPRP z dnia 30 sierpnia 2017 r. ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2017/2018 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów Juniorek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2016/2017

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2016/2017 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /16 Zarządu ZPRP z dnia 24 czerwca 2016 r. ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 2016/2017 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów Juniorek

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 11/2015/2016

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 11/2015/2016 l.dz. 2421/2015 Warszawa, dnia 16 października 2015 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 11/2015/2016 dot. półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz wraz

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków i Turystyki

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków i Turystyki R E G U L A M I N 30 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców Piłkarska Kadra Czeka im. Stanisława Tymowicza 14 Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka I. CEL Upowszechnianie sportu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TERMINOWE ROZGRYWEK WRAZ Z ROZSTAWIENIEM WOJEWÓDZTW

ZAŁOŻENIA TERMINOWE ROZGRYWEK WRAZ Z ROZSTAWIENIEM WOJEWÓDZTW ZŁ NR 1 ZŁOŻNI TRMINOW ROZRYWK WRZ Z ROZSTWINIM WOJWÓZTW 1. Terminy zawodów: Lp. Kategoria rozgrywek Zakończenie rozgrywek wojewódzkich wraz z barażami 1/8 finałów ¼ finałów ½ finałów inał 1. Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH U-16 W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET im. IRENY PÓŁTORAK W SEZONIE 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWEK MŁODZICZEK - IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W SEZONIE 2013/2014 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWEK MŁODZICZEK - IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W SEZONIE 2013/2014 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWEK MŁODZICZEK - IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W SEZONIE 2013/2014 (zawodniczki do lat 13)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWEK MŁODZICZEK - IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWEK MŁODZICZEK - IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWEK MŁODZICZEK - IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w terminie do 1 czerwca 2014 roku pod adresem mailowym:

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w terminie do 1 czerwca 2014 roku pod adresem mailowym: Akademia Piłkarska "The Royal Tigers" Jastrzębie - Zdrój, serdecznie zaprasza do udziału w turnieju "Mini Mistrzostwa Świata". W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki urodzone w roku 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych

Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych Regulamin Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych SPS TREŚC:. System rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych.. Terminy sezonu 2014/2015 w rozgrywkach młodzieżowych..

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Status zawodnika ucznia SMS.

I. Postanowienia ogólne. Status zawodnika ucznia SMS. 1 U C H W A Ł A Nr 54/00 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie statusu zawodników uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP oraz zasad ich uczestnictwa w rozgrywkach.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY w PIŁKE RĘCZNĄ CHŁOPCÓW OSTROŁĘKA LIPIEC 2017r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY w PIŁKE RĘCZNĄ CHŁOPCÓW OSTROŁĘKA LIPIEC 2017r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY w PIŁKE RĘCZNĄ CHŁOPCÓW OSTROŁĘKA 17-23 LIPIEC 2017r. 1. ORGANIZATOR W związku z wycofaniem się reprezentacji województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZPRP obowiązujące w sezonie 2011/12

ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZPRP obowiązujące w sezonie 2011/12 ZASADY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZPRP obowiązujące w sezonie 2011/12 Zasady dotyczą następujących kategorii wiekowych: Juniorów, Juniorek, Juniorów młodszych, Juniorek młodszych, Młodzików, Młodziczek, Chłopców,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 3 /2014

Komunikat Nr 3 /2014 Komunikat Nr 3 /2014 Kraków, 23.01.2014 Dot: Finał Wojewódzki w kategoriach młodzieżowych Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie podaje program rozgrywek finału wojewódzkiego w kategoriach młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOśNEJ DEPARTAMENT SZKOLENIA Warszawa,luty 2007 XII Puchar TP w Piłce NoŜnej dla Dzieci im. Marka Wielgusa REGULAMIN ROZGRYWEK 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza Polski w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VII/56 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich U-16 w piłce nożnej kobiet im. Ireny Półtorak w sezonie 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2014/2015

Komunikat nr 10/2014/2015 Lublin, dn. 31.10.2014 r. Komunikat nr 10/2014/2015 Lubelski Związek Piłki Ręcznej przesyła komunikat zawierający informacje dotyczące zmiany w składzie grup Ligi Wojewódzkiej Chłopców w sezonie 2014/2015:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu:

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu: Uchwała nr VIII/202 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, czerwiec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 (zawodniczki do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego! listopada 2017

Regulamin Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego! listopada 2017 Regulamin Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego! 18-19 listopada 2017 I. Kierownictwo Polski Związek Lekkiej Atletyki zespół LDK! II. Organizator Polski Związek Lekkiej Atletyki III. Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWO MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2016/2017 (zawodniczki do lat 13) Uchwała nr VII/58 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Międzywojewódzkie Mistrzostwo Młodziczek w piłce nożnej w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3

REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 REGULAMIN PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą PUCHAR SZKOŁY GORTATA 3x3 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja tej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/87 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach.

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem ustalającym warunki i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA. Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18

STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA. Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18 STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18 I. CEL IMPREZY Celem MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3X3 dla kategorii U-18 kobiet i mężczyzn jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLONIJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN POLONIJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN POLONIJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZATOR: TERMIN: MIEJSCE: CEL: S.C. WISŁA CHICAGO 22 23 LIPIEC 2017 ROKU OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY PNA W YORKVILLE 10701 RIVER RD. PLANO, IL. 60545 POPULARYZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO I. CEL Celem Mistrzostw Polski AZS jest: 1. Ocena klubów AZS w zakresie sportu kwalifikowanego oraz stanu organizacyjnego. 2. Wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

I. CELE Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym. Wyłonienie najlepszych druŝyn w poszczególnych kategoriach

I. CELE Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym. Wyłonienie najlepszych druŝyn w poszczególnych kategoriach KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKICH DRUśYNOWYCH MISTRZOSTW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH w SZACHACH ŁAZY k/koszalina, 18-21.05 i 25 28.05.2012 I. CELE Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012 REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2011/2012 I. ZałoŜenia organizacyjne 1.Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek BrydŜa Sportowego, w którego imieniu rozgrywki prowadzi Wydział Gier. 2.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ul. Milionowa 12 Łódź NIP 727-10-22-773; REGON 471250640 Konto bankowe: PKO S.A. II Oddział w Łodzi, nr 34124030281111000028223036 www.siatka-lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2016/2017 Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 (dalej: IMP)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 115 Uchwała nr VII/115 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Mistrzostw Polski Reprezentacji WZPN/Kadr Wojewódzkich U-16 w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 112 Uchwała nr VII/112 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w piłce nożnej w sezonie 2017/2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO JUNIORÓW - III LUBUSKA LIGA JUNIORÓW

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO JUNIORÓW - III LUBUSKA LIGA JUNIORÓW Lubuski Związek Szachowy 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 tel.: (+48) 606 921 188 NIP: 925-18-27-612 REGON: 971278321 Nr konta Bank Zachodni WBK: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799 e-mail: anmodz@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 1. Przepisy Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 119 Uchwała nr VIII/119 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VII/57 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek im. Kazimierza Górskiego w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1 pkt 9)

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Tel.: (00-48-22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a, fax: (00-48-22) 841 94 60 NIP: 526-16-67-148 Konto: BPH PBK SA XX O/Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 4/2016/2017

Komunikat nr 4/2016/2017 Lublin, dn. 22.09.2016 r. Komunikat nr 4/2016/2017 Lubelski Związek Piłki Ręcznej przesyła komunikat zawierający informacje dotyczące Ligi Wojewódzkiej Młodzika w sezonie 2016/2017: 1) Zgłoszone drużyny:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje - Motor Lublin MW SPORT CUP TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - ROCZNIK 2003 1. Termin i miejsce turnieju Turniej odbędzie się 24.02.2013 roku (niedziela) w hali sportowo-widowiskowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ Opracowano: - na podstawie Regulaminu Komisji Zmiany Barw Klubowych ZPRP obowiązujący od dnia 01 czerwca 2012r. - Statutu Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - finał.

Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - finał. Komunikat organizacyjny ws. OOM w Sportach Halowych - finał. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009" W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

D KPM-MAZ-PDL-WM Ogółem w OOM startuje 200 zawodników w kaŝdym stylu.

D KPM-MAZ-PDL-WM Ogółem w OOM startuje 200 zawodników w kaŝdym stylu. Zapasy (*2011) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Zapaśniczy oraz OZZ na terenie którego organizowane są zawody.

Bardziej szczegółowo

DNI BOLESŁAWCA NA SPORTOWO R E G U L A M I N

DNI BOLESŁAWCA NA SPORTOWO R E G U L A M I N R E G U L A M I N Bolesławieckie Mini Mistrzostwa e piłce nożnej dla dzieci z rocznika 2007 i młodszych 1. Cel: 1.Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez piłkę nożną oraz wdrażanie zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej sezon 2014/2015

Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej sezon 2014/2015 Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej sezon 2014/2015 Strona internetowa ZZPR- www.zzpr.pl Komisja Gier i Dyscypliny- kgid_zzpr@o2.pl, Przewodniczący: Andrzej Rajkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016 W KOSZYKÓWCE 3X3

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016 W KOSZYKÓWCE 3X3 REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016 W KOSZYKÓWCE 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą GRAND PRIX POLSKI 2016 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie Wydział Gier i Dyscypliny ul. Montażowa 16, 20-074 Lublin www.wzps.lublin.pl wzps@wzps.lublin.pl Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007

REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007 1. ORGANIZATOR REGULAMIN Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007 Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2007 jest Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. Patronem rozgrywek jest Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/91 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Finału Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2011r.

REGULAMIN Finału Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2011r. REGULAMIN Finału Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2011r. 1. CEL - wyłonienie mistrza województwa łódzkiego. - popularyzacja piłki noŝnej dziewcząt i chłopców - realizacja programu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Informacje i zapisy: tel:

Informacje i zapisy:   tel: Organizator: Sadida Dariusz Talaga, al. Kasprowicza 2, 51-137 Wrocław e-mail: kleczkow@op.pl www.sadida.pl Konto: DnB NORD Komitet organizacyjny VI Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VII/54 Zarządu PZPN z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek w piłce nożnej w sezonie 2016/2017 Na podstawie art. 36 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016

Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016 Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2015/2016 Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 (dalej: IMP)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 09A/2017/2018

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 09A/2017/2018 Warszawa, dnia 29 września 2017 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 09A/2017/2018 dot. turniejów Dywizji B oraz o rozstawienie Dywizji A Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wydział Rozgrywek Departamentu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 L.dz. 2266/2016 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 dot. końcowej weryfikacji turniejów półfinałowych OOM dziewcząt i chłopców Wydział Rozgrywek Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo