MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU"

Transkrypt

1 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008

2 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

3 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008

4 Modelowy oœrodek nieformalnego kszta³cenia specjalistów w dziedzinie e-learningu Autorzy: mgr in. Bo ena Przyborowska mgr in. Ma³gorzata Rubin mgr in. Wojciech Kubera Wydawca: Instytut Maszyn Matematycznych Monografia Recenzent: dr in. Wojciech Nowakowski bybo ena Przyborowska, Ma³gorzata Rubin, Wojciech Kubera by Instytut Maszyn Matematycznych Notka wydawcy: Ca³a zawartoœæ niniejszego wydania, wraz z rysunkami i zdjêciami jest w³asnoœci¹ Instytutu Maszyn Matematycznych oraz Autorów. Kopiowanie i reprodukowanie niniejszej publikacji w ca³oœci lub czeœci jest bez zezwolenia Wydawcy zabronione. ISBN Instytut Maszyn Matematycznych Warszawa, ul. Krzywickiego 34

5 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I WPROWADZENIE WSTĘP ZAŁOŻENIA WSTĘPNE I METODYKA OPRACOWANIA POSTULOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA OŚRODKA...12 CZĘŚĆ II ANALIZA FORM DZIAŁANIA I PROGRAMÓW NAUCZANIA W ISTNIEJĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH WPROWADZENIE ZAKRES ANALIZY SZKOLENIE W DZIEDZINIE E-LEARNINGU W AUSTRALII SZKOLENIE SPECJALISTÓW E-LEARNINGU W STANACH ZJEDNOCZONYCH I KANADZIE KSZTAŁCENIE W DZIEDZINIE E-LEARNINGU NA POZIOMIE AKADEMICKIM OŚRODKI SZKOLENIOWE FIRMY KONSULTINGOWE, EKSPERCKIE I INNE EUROPA I ROSJA OŚRODKI AKADEMICKIE OŚRODKI KONSULTACYJNO SZKOLENIOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW E-LEARNINGU W AZJI OŚRODKI AKADEMICKIE...72 CZĘŚĆ III SZKOLENIA SPECJALISTÓW E-LEARNINGU PROWADZONE W POLSCE WPROWADZENIE OŚRODKI AKADEMICKIE CENTRA I OŚRODKI SZKOLENIOWE...88 CZĘŚĆ IV PODSUMOWANIE REZULTATÓW ANALIZY ZAKRES TEMATYCZNO PRZEDMIOTOWY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE E- LEARNINGU PROGRAMY NAUCZANIA SPECJALISTÓW E-LEARNINGU FORMY SZKOLENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E-LEARNINGU CERTYFIKACJA SPECJALISTÓW

6 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA CZĘŚĆ V OPIS PROPONOWANEGO MODELU OŚRODKA GŁÓWNE KIERUNKI I FORMY DZIAŁANIA STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURO OŚRODKA OŚRODEK SZKOLENIOWY CENTRUM KONSULTACYJNE BAZA CERTYFIKOWANYCH SPECJALISTÓW CZYTELNIA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I UPOWSZECHNIAJĄCA PORTAL PUBLIKACJE FORMY I ORGANIZACJA SZKOLEŃ OGÓLNA ORGANIZACJA SZKOLEŃ FORMY SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW TYPY KURSÓW ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPECJALISTÓW E-LEARNINGU SPECJALNOŚCI ZAWODOWE, DLA KTÓRYCH OŚRODEK PROWADZI SZKOLENIA KONSULTANT DO SPRAW E-LEARNINGU INSTRUKTOR TECHNIK SAMOKSZTAŁCENIA E-MENTOR DYDAKTYK MEDIALNY (E-DYDAKTYK) TESTER/EWALUATOR KURSÓW ELEKTRONICZNYCH ORGANIZATOR E-NAUCZANIA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH KOORDYNATOR SZKOLEŃ PROJEKTANT MULTIMEDIÓW WYDAWCA E-LEARNINGU PROGRAMY NAUCZANIA NOWYCH SPECJALNOŚCI ZAWODOWYCH DYDAKTYK MEDIALNY E-MENTOR INSTRUKTOR TECHNIK SAMOKSZTAŁCENIA KONSULTANT DO SPRAW E-LEARNINGU ORGANIZATOR E-NAUCZANIA W MSP TESTER/EWALUATOR SZKOLEŃ ELEKTRONICZNYCH KOORDYNATOR SZKOLEŃ PROJEKTANT MULTIMEDIÓW WYDAWCA E-LEARNINGU SZKOLENIA TEMATYCZNE SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ZAŁOŻENIA NA SYSTEM CERTYFIKACJI

7 SPIS TREŚCI LITERATURA: BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA DODATKI WYKAZ ANALIZOWANYCH UCZELNI, FIRM I ORGANIZACJI WYKAZ PROPONOWANEJ LITERATURY DLA CZYTELNI PRZYKŁADY CENTRUM DOSKONAŁOŚCI E-LEARNINGU

8

9 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE 1. Wstęp Od kilku lat jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju metod i narzędzi wykorzystujących nowoczesne techniki komputerowe i informacyjne w nauczaniu, a także ich wdrażania w praktyczną działalność szkół, wyższych uczelni, ośrodków szkolenia zawodowego. Elektroniczne nauczania zdalne (e-learning) również w naszym kraju zdobyło sobie wielu zwolenników i jest coraz częściej wdrażane i stosowane. Można wskazać dwie zasadnicze przyczyny tej tendencji. Po pierwsze, w ostatnim czasie daje się zaobserwować szybki wzrost zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi szkoleniowe, co wynika ze wzrastającej roli wiedzy w nowoczesnej gospodarce (gospodarka oparta na wiedzy). Wzrastających potrzeb edukacyjnych nie da się zaspokoić tradycyjnymi metodami, dlatego zelektronizowane nauczanie zdalne, uzupełniające i zastępujące nauczanie tradycyjne, zdobywa sobie coraz większą popularność. Po drugie, szybki postęp techniczny i organizacyjny jaki współcześnie obserwujemy, powoduje, że koniecznością staje się nauka przez całe życie i stałe godzenie uzupełniania kwalifikacji z pracą zawodową. Elektroniczne nauczanie zdalne, jako bardziej elastyczne 9

10 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA (nauka w dowolnym miejscu i czasie) jest w tym przypadku szczególnie wygodną formą nauki. Warto też wspomnieć, że szkolenie elektroniczne dzięki swej elastyczności i adaptacyjności zdolności dostosowania się do profilu uczącego się, a także możliwościom multimedialnym współczesnych komputerów, może być znacznie efektywniejsze od nauczania tradycyjnego. Nie bez znaczenia są także koszty nauczania, które w przypadku masowych szkoleń e-learningowych są zdecydowanie niższe od kosztów kształcenia metodami klasycznymi. Oczywiste jest, że wdrożenie każdej nowości technicznej wymaga odpowiednich specjalistów. Dotyczy to także elektronicznego nauczania zdalnego. Przygotowanie, wdrożenie, prowadzenie, a także ewaluacja szkoleń prowadzonych metodami e-learningowymi nie są możliwe bez udziału odpowiednich specjalistów. Specjalistów takich trzeba wyszkolić, przygotować do pracy, a następnie doszkalać i wspomagać w wykonywaniu ich obowiązków. Znaczenie kwalifikowanych kadr dla wdrażania e-learningu do praktyki szkoleniowej przedsiębiorstw oraz w szkolnictwie (na wszystkich poziomach) potwierdzają prowadzone badania. Według badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii, [03], 43% badanych stwierdza, że główną przeszkodą w zastosowaniu e-learningu jest niedostatek specjalistycznej wiedzy o korzyściach, jakie można uzyskać dzięki zastosowaniu e-learningu, a 37% badanych stwierdza, że najważniejszą barierą jest brak umiejętności tworzenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń. W naszym kraju możliwości nabycia kwalifikacji związanych z elektronicznymi szkoleniami zdalnymi są na razie ograniczone. Z punktu widzenia kompletności i jakości szkolenia byłoby korzystne, żeby kształceniem odpowiednich specjalistów zajmowały się wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe. W przyszłości, jak można przypuszczać, elementy e-learningu staną się nieodłącznym składnikiem procesu nauczania, stosowanie technik komputerowych w edukacji i szkoleniach stanie się czymś absolutnie naturalnym, nie będzie się odróżniać nauczania tradycyjnego i elektronicznego - termin e-learning prawdopodobnie wyjdzie z użycia. W sytuacji, kiedy zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z nauczaniem elektronicznym wejdzie na stałe do programów uczelni i szkół, kształcących nauczycieli i szkoleniowców, tworzenie ośrodków szkoleniowych specjalizujących się w nauczaniu e-learningu od podstaw (zawsze otwartą pozostanie kwestia doskonalenia umiejętności i konsultacji), być może, nie będzie potrzebne. Tymczasem 10

11 WPROWADZENIE jednak, specjaliści z dziedziny e-learningu muszą być kształceni poza formalnym systemem szkolnictwa średniego i wyższego. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie modelu funkcjonowania wzorcowego ośrodka szkoleniowo konsultacyjnego, który mógłby w sposób profesjonalny i efektywny szkolić, organizować praktyki i staże oraz doradztwo w zakresie e-learningu. W założeniu, modelowy ośrodek ma sprzyjać rozwojowi wspomaganego komputerowo nauczania na odległość, a przede wszystkim prowadzić szkolenie i dokształcanie kadry specjalistów na potrzeby opracowywania, wdrożenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń. Intencją autorów opracowania było przygotowanie materiału, który mógłby stać się podstawą określenia celów ośrodka i sposobów ich realizacji, możliwych form działania, struktury organizacyjnej, opracowania programów działania (w tym programów kształcenia specjalistów e-learningu) i oszacowania zasobów niezbędnych dla jego uruchomienia i prowadzenia. 2. Założenia wstępne i metodyka opracowania Punktem wyjścia do opracowania modelu ośrodka było nakreślenie hipotetycznych kierunków jego działalności na podstawie ogólnej wiedzy na temat ośrodków doradczo szkoleniowych i uczelni przygotowujących specjalistów zdalnego nauczania. Tak sformułowana wstępna lista działań została poddana weryfikacji i uszczegółowieniu na podstawie analizy celów, kierunków i metod działania różnych istniejących na świecie wiodących ośrodków doradczych i edukacyjnych (w krajach wysokorozwiniętych, ale nie tylko) i w Polsce organizacji i przedsiębiorstw realizujących podobne zadania w konkretnym obszarze wspomaganego komputerowo kształcenia zdalnego czyli e-learningu. Pozwoliło to ustalić pewien wzorzec modelu ośrodka. Na podstawie tego wzorca, została opracowana propozycja modelu jego funkcjonowania. W tworzeniu propozycji modelu funkcjonowania ośrodka zostały wykorzystane i uogólnione doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji kilku projektów szkoleniowych, w których uczestniczył Instytut Maszyn Matematycznych, obejmujących kształcenie specjalistów w dziedzinie e-learningu, a przede wszystkim, realizowanego w ramach programu EQUAL projektu pod tytułem RENOWATOR ośrodek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem wspomnianego projektu, było 11

12 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA opracowanie i praktyczne sprawdzenie modelu ośrodka nieformalnego kształcenia zawodowego, szkolącego w kierunkach związanych z innowacyjnymi technologiami informatycznymi. Punktem wyjścia dla prac projektowych była autorska koncepcja modelu ośrodka [01], zaproponowana przez kierownika projektu dr inż. Jolantę Brzostek-Pawłowską. Doświadczenia i rezultaty działalności Ośrodka RENOWATOR były źródłem inspiracji wielu rozwiązań proponowanych w niniejszym opracowaniu. 3. Postulowane kierunki działania Ośrodka Doświadczenia autorów wskazują na to, że przygotowanie specjalistów z innowacyjnych, szybko rozwijających się dziedzin nie może ograniczać się do jednorazowego ich przeszkolenia. Niezbędne są działania wspomagające przeszkolone osoby po zakończeniu nauki (konsultacje, doszkalanie, udostępnienie technologii itp.). Z drugiej strony niezbędne są działania zmierzające do aktualizacji i poprawy jakości procesów kształcenia, w tym programów nauczania i materiałów szkoleniowych, a więc podnoszenie kwalifikacji kadry ośrodka, ewaluacja szkoleń i materiałów i inne. Przyjmując powyższe założenia można przyjąć następujące możliwe kierunki działania ośrodka: opracowywanie programów szkolenia specjalistów w dziedzinie elektronicznego nauczania na odległość, opracowywanie elektronicznych szkoleń realizujących te programy nauczania, opracowywanie materiałów metodycznych, pomocy naukowych, podręczników i materiałów uzupełniających; prowadzenie szkoleń - szkolenie i doszkalanie specjalistów z dziedziny e-learningu i pokrewnych dyscyplin oraz umiejętności pomocniczych; ten rodzaj działalności ma na celu przygotowanie kadry zdolnej do projektowania, opracowywania i prowadzenia zdalnych elektronicznych szkoleń, a także specjalistów od organizacji i wdrażania takich szkoleń; szkolenia powinny również obejmować pogłębianie wiedzy kadry kierowniczej przedsiębiorstw realizujących szkolenia metodami e-learningowymi; ewaluacja programów szkoleniowych, szkoleń elektronicznych i materiałów pomocniczych, ich doskonalenie poprzez weryfikację, aktualizację, modyfikowanie i uzupełnianie; 12

13 WPROWADZENIE upowszechnianie wiedzy propagowanie dostępnej wiedzy, doświadczeń i dobrych wzorców zainteresowanym (przede wszystkim specjalistom z dziedziny e-learningu), będące wsparciem dla wcześniej wyszkolonych i aktywnych zawodowo specjalistów z dziedziny elektronicznego nauczania na odległość; działalność tego rodzaju obejmuje również prowadzenie i udostępnianie baz danych na przykład o specjalistach, prowadzonych projektach, wdrożonych opracowaniach, produktach i technologiach; certyfikacja specjalistów z dziedziny e-learningu; to zadanie obejmuje opracowanie systemu certyfikacji, doprowadzenie do jego zatwierdzenia i prowadzenie certyfikacji; konsultacje i ekspertyzy udzielanie fachowej pomocy na życzenie zainteresowanych, tworzenie różnego rodzaju opracowań na zamówienie; usługi wykonywanie usług w zakresie tworzenia, opracowywania szkoleń i ich prowadzenia. Przytoczona lista nie wyczerpuje oczywiście możliwych obszarów działania Ośrodka, ale obejmuje kierunki zasadnicze, których naszym zdaniem nie można pominąć i które będą stanowiły dobre umocowanie dla analitycznej części pracy. 13

14

15 CZĘŚĆ II ANALIZA FORM DZIAŁANIA I PROGRAMÓW NAUCZANIA W ISTNIEJĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH 4. Wprowadzenie zakres analizy W poszukiwaniu wzorców modelu ośrodka zostały zebrane materiały dotyczące różnorodnych instytucji i organizacji w kraju i za granicą, zajmujących się działalnością szkoleniową i konsultacyjną w dziedzinie e-learningu. Źródłem informacji były przede wszystkim informacje i zasoby publikowane na firmowych portalach w Internecie. Poszukiwania objęły takie organizacje jak: wyższe uczelnie, głównie kształcące nauczycieli w dziedzinie wspomaganego komputerowo nauczania na odległość, ośrodki szkoleniowe, ośrodki doskonalenia zawodowego, także ośrodki metodyczne doskonalenia nauczycieli, które prowadzą 15

16 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA różnego rodzaju kursy i szkolenia, w tym również z dziedziny elektronicznego nauczania, firmy software owe, produkujące i dostarczające oprogramowanie wspomagające procesy elektronicznego nauczania takie jak: platformy e-learningowe (LMS i LCMS), narzędzia autorskie i oprogramowanie pomocnicze wspierające procesy tworzenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń firmy te zwykle prowadzą szkolenia dla swoich klientów dotyczące nie tylko eksploatacji konkretnego produktu, ale również zagadnień ogólnych z dziedziny e-learningu, firmy konsultingowe, specjalizujące się w dziedzinie e-learningu, organizacje i stowarzyszenia zawodowe. Listę firm i organizacji, o których pozyskano informacje, zawiera Załącznik 1. Analizując dostępne dane poszukiwano informacji na temat: organizacji szkoleń specjalistów w dziedzinie e-learningu; wykorzystywanych form szkolenia; specjalności zawodowych związanych z organizacją, tworzeniem, opracowaniem, prowadzeniem, zarządzaniem i ewaluacją telenauczania; zakresu tematycznego szkoleń dla wspomnianych wyżej specjalności, przedmiotów nauczania; szczegółowych programów tych szkoleń; metod sterowania jakością procesów telenauczania; metod ewaluacji elektronicznych szkoleń; metod prowadzenia konsultacji w dziedzinie telenauczania; podstaw organizacyjno prawnych certyfikacji specjalistów z dziedziny telenauczania. Zebrane dane, stały się wzorcem i inspiracją dla modelowych rozwiązań w zakresie organizacji ośrodka, programów i adekwatnych metod nauczania, definicji specjalności zawodowych związanych z e-learningiem, a także zakresów nauczania odpowiednich specjalistów. W kolejnych punktach przedstawiamy wybrane informacje na temat zagranicznych i krajowych organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową i konsultacyjną w dziedzinie e-learningu. Przegląd ograniczono do rynków: amerykańskiego, australijskiego i europejskiego, które uznano za najbardziej zaawansowane i tym samym 16

17 ANALIZA FORM DZIAŁANIA I PROGRAMÓW NAUCZANIA najbardziej znaczące dla potrzeb niniejszej pracy. Wybrane informacje przedstawiono poniżej w układzie geograficzno rzeczowym. 5. Szkolenie w dziedzinie e-learningu w Australii W Australii szkolenie na odległość ma szczególnie ugruntowaną tradycję. Ze względu na małą gęstość zaludnienia i znaczne odległości pomiędzy zamieszkałymi terenami od dawna rozwijane były tam różne formy kształcenia na odległość. W związku z tym istnieje tam zapotrzebowanie na specjalistów mogących organizować i prowadzić zajęcia w formie e-learningu, takich jak: nauczycieli, lektorów, trenerów, pedagogów, pracowników działów kadr (HR), konsultantów ICT. Kwalifikacje w dziedzinie e-learningu można w Australii zdobyć przede wszystkim na wyższych uczelniach (wydziały pedagogiczne), a także na zajęciach prowadzonych. przez organizacje szkoleniowe i instytucje podległe rządowemu Departamentowi Edukacji i Szkolnictwa. Programy edukacyjne, oprócz klasycznych rodzajów zajęć (ćwiczenia, wykłady, kursy zdalne) zawierają takie elementy jak projekty, analizy przypadków, wykorzystują różne formy współpracy i wspomaganej przez ekspertów wymiany wiedzy między szkolonymi. Ciekawe jest też to, że w Australii funkcjonują i są stosowane standardy jakości w dziedzinie nauczania szkolnego i zawodowego. Oto kilka przykładów uczelni kształcących w dziedzinach związanych z e-learningiem. E-learningowy Ośrodek szkoleniowy Uniwersytetu Technicznego Queensland w Australii [48] prowadzi kursy e-learningowe i warsztaty z wielu różnych dziedzin. W ofercie Wydziału Pedagogicznego można znaleźć także kursy z dziedziny zastosowań technik informacyjnych w nauczaniu, w tym dotyczące e-learningu, na przykład: tworzenie WEBQUESTów, (czyli wykonywanych grupowo projektów, których realizacja wymaga wyszukania informacji w Internecie i zaprezentowania wyników w sieci), mentoring w szkoleniach on-line, 17

18 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA tworzenie kursów elektronicznych, multimedia w klasie, Internet w nauczaniu, tworzenie elektronicznych materiałów szkoleniowych, systemy LMS w nauczaniu i uczeniu się, zastosowanie programów pakietu MS Office (kursy o Wordzie, Power-Poincie i Excelu) do tworzenia materiałów edukacyjnych. Uniwersytet Techniczny w Sydney [47], kształci między innymi w kierunkach pedagogicznych. Przygotowuje nauczycieli, trenerów, pracowników działów personalnych i organizatorów szkoleń. Dla studentów tych specjalności (zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich) wykładane są również przedmioty związane z aspektami metodycznymi, technicznymi i organizacyjnymi e-learningu i związane z wykorzystaniem technik komputerowych w nauczaniu. Na uczelni można uzyskać licencjat, na przykład, z dziedziny nauczania w przedsiębiorstwach (Bachelor of Arts in Organisational Learning). Program takich studiów obejmuje zagadnienia metodyki kształcenia dorosłych, psychologii, zarządzania (w tym zarządzania zasobami ludzkimi), ale także przedmioty związane z e-learningiem: Wstęp do e-learningu (e-learning Experiences), wprowadzający w zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z wdrażaniem e-learningu w przedsiębiorstwie, także na przykładach konkretnych przypadków wdrożeń oraz Tworzenie e-learningu (e-learning Design) omawiający bardziej szczegółowo przygotowywanie rozwiązań e-learningowych w przedsiębiorstwie. Na Charles Sturt University [13] w Nowej Południowej Walii można zdobyć dyplom w dziedzinie technik multimedialnych i nauczania przez sieć (Multimedia and online learning). Są to roczne studia podyplomowe dla osób posiadających dyplom z pedagogiki, prowadzone w trybie e-learningowym. Program obejmuje takie przedmioty jak technologie informacyjne w nauczaniu (Learning & Information Technology), wprowadzenie do technologii sieciowych (The Information Superhighway), prezentacje multimedialne (Online Multimedia), technologia przygotowywania publikacji elektronicznych (Online Publishing), tworzenie witryn internetowych (Site Operations for Webmasters), oprogramowanie edukacyjne (Educational Software Evaluation and Design). W Griffith University (Queensland) [44] można studiować kierunek technika w nauczaniu (Graduate Certificate in Learning 18

19 ANALIZA FORM DZIAŁANIA I PROGRAMÓW NAUCZANIA Technology). Program studiów na tym kierunku obejmuje następujące przedmioty (niektóre fakultatywnie): Zastosowanie Internetu w nauczaniu i przemyśle (The World Wide Web for Education and Industry), Komputer w szkole (Computers in Schools), Wstęp do programowania (Introduction to Programming), Dydaktyka medialna w interakcyjnym przekazie multimedialnym (Instructional Design for Interactive Multimedia), Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych (Developing Educational Multimedia), Strategie dydaktyki medialnej (Instructional Design Strategies), Telekomunikacja w nauczaniu (Communication Technology in Education), Multimedia w nauczaniu (Multimedia for Education), Multimedia w klasie (Multimedia in the Classroom). Oprócz tego w trakcie nauki studenci realizują różnego rodzaju projekty i ćwiczenia. Kolejny australijski uniwersytet Deakin University [42] również prowadzi nauczanie w specjalnościach związanych z e-learningiem na kierunku pedagogicznym. Można tam zdobyć dyplom w specjalnościach nauczanie elastyczne, nauczanie on-line i nauczanie zdalne (Flexible, Online and Distance Education). Są to studia prowadzone w trybie zdalnym (zaoczne). W programie można znaleźć na przykład następujące zagadnienia: podstawy nauczania on-line, wsparcie uczących się w trakcie nauki zdalnej, organizacja i zarządzanie w nauczaniu na odległość, technologie e-learningowe i multimedialne, strategiczne planowanie szkoleń, kształtowanie kariery zawodowej uczących się, ewaluacja szkoleń, zarządzanie ośrodkiem szkoleniowym. Uniwersytet Adelaidy (University of Adelaide) [39] w Australii prowadził w roku akademickim 2007/2008 kurs pozwalający uzyskać certyfikat stwierdzający uzyskanie kwalifikacji w dziedzinie e-learningu. Kurs, w formie dowolnego dostępu do szkoleń on-line przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, trwał rok i miał na celu dostarczenie specjalistom od nauczania wiedzy i umiejętności umożliwiających zastosowanie e-learningu w realizacji programów edukacyjnych. Przeznaczony był dla nauczycieli, lektorów, trenerów i pedagogów. Kurs był praktycznym szkoleniem z zakresu e-learningu ukierunkowanym na projektowanie, ewaluację, implementację, zarządzanie projektami e-learningowymi oraz udostępnianie szkoleń. Studenci musieli zaliczyć 3 przedmioty obowiązkowe i jeden przedmiot fakultatywny. Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia to: Analiza efektywności strategii e-learningowych - rozpatrywane były czynniki edukacyjne, społeczne, organizacyjne, 19

20 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA polityczne i gospodarcze, które mają wpływ na proponowane rozwiązania szkoleniowe. Przedstawione są różne modele e-learningu, różne technologie i ich ocena pod kątem potrzeb klienta. Celem kursu jest zdobycie umiejętności: oceny wpływu uwarunkowań zewnętrznych na profil planowanego szkolenia, oceny możliwości e-learningu, oceny różnych modeli szkoleń e-learningowych, wyboru technologii odpowiedniej do potrzeb szkoleniowych klienta. Do programu przedmiotu włączone były takie zagadnienia jak: ekonomiczne, polityczne, socjalne, kulturalne i technologiczne trendy w edukacji, potrzeby gospodarki w odniesieniu do edukacji, zmiany profilu uczestnika szkoleń, przewidywany rozwój i strategiczne kierunki e-learningu, korzyści i niedogodności e-learningu, modele szkoleń e-learningowych, porównanie e-learningu z innymi metodami nauczania. Projektowanie i ewaluacja treści szkoleniowych omawiany był proces projektowania szkolenia, teorie e-learningu, technologie tworzenia stron www, tworzenie i ewaluacja treści szkoleniowych. Celem kursu było zdobycie umiejętności: tworzenia planu szkolenia, analizy procedur opracowywania treści szkoleniowych dla potrzeb nauczania e-learningowego, wdrażania programu szkoleń e-learningowych, oceny programu szkolenia. W programie przedmiotu znajdowały się między innymi następujące zagadnienia: charakterystyka studenta on-line i style nauczania, analiza potrzeb i technologii, tworzenie stron internetowych, dobre praktyki w nauczaniu, używanie narzędzi komunikowania, strategie wdrażania e-learningu, ocena treści szkoleniowych dla e-learningu. Tworzenie środowiska e-learningowego - przedstawiał podstawy teoretyczne nauczania e-learningowego i tworzenia efektywnego środowiska szkoleniowego, motywującego nauczycieli i studentów. Po zaliczeniu przedmiotu student zdobywał umiejętności: oceny wpływu środowiska e-learningowego na tradycyjny system szkolenia/nauczania, organizacji efektywnych kontaktów studentów z instruktorem w wybranym modelu szkolenia, oceny efektywność technologii stosowanych w e-learningu. 20

21 ANALIZA FORM DZIAŁANIA I PROGRAMÓW NAUCZANIA Program nauczania obejmował następującą tematykę: modele szkolenia i nauczania metodami e-learningowymi, charakterystyki efektywnego szkolenia, wprowadzenie szkolonych w technologię e-learningu, potrzeby szkolonych i ich wspomaganie w trakcie nauki, style nauczania, narzędzia komunikowania się i uzyskiwanie informacji o postępach. Wymienione wyżej przedmioty musiały być obowiązkowo zaliczone. Oprócz nich dla uzyskania certyfikatu niezbędne było także zaliczenie wybranych przedmiotów fakultatywnych. Uczestnicy mogli wybierać z następujących przedmiotów: Ewaluacja nowych technologii dla biznesu - przedmiot przedstawiał i oceniał nowe technologie oraz ich zastosowanie w środowisku edukacyjnym. Celem kursu było zdobycie umiejętności: orientowania się w świecie nowych technologii e-learningowych, oceny możliwości szkoleniowych organizacji po zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, wyboru i oceny właściwych rozwiązań technologicznych dla danej organizacji. Nauczanie przedmiotu uwzględniało następujące tematy: możliwości nowych technologii, ich wykorzystanie i znaczenie dla biznesu i kultury, ryzyko i przeszkody we wdrażaniu nowych technologii, integracja nowych technologii z istniejącymi systemami, budżet i inne zasoby niezbędne do wdrożenia nowych technologii, identyfikacja kompetencji załogi w operowaniu nowymi technologiami. Rozwój strategii obsługi klienta on-line przedmiot prezentował politykę i strategię dostarczania klientowi usług i monitoringu procesów szkolenia oraz ich ocenianie. W trakcie kursu uczestnik nabywał umiejętności: identyfikacji potrzeb klienta w zakresie produktów i usług, wdrażania obsługi klienta w e-biznesie, rozwijania strategii obsługi klienta on-line, oceny obsługi klienta on-line. W ramach nauczania przedmiotu przerabiane były następujące zagadnienia: wymagania klienta w zakresie usług, budowa zaufania w stosunkach z klientem, dostarczanie bieżących informacji on-line, pokonywanie trudności i obsługa skarg, ocena satysfakcji uczestników szkoleń. Zastosowanie narzędzi autorskich www do tworzenia treści e-learningowych - tworzenie treści szkoleniowych dla potrzeb 21

22 MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA e-learningu przy użyciu webowych narzędzi autorskich. Przedmiot obejmował: identyfikację wymagań na narzędzia autorskie, tworzenie szablonów i formularzy, projektowanie scenariuszy nawigacji. Omawiane były następujące zagadnienia szczegółowe: wybór narzędzi autorskich, tworzenie stron www, tworzenie ramek, rozmieszczanie tekstów i rysunków, narzędzia formatujące i kaskadowe arkusze stylów, tworzenie i formatowanie szablonów, umieszczanie odnośników, testowanie zawartości strony. Kontynuacją tego przedmiotu był kolejny kurs: Projektowanie portali edukacyjnych treścią przedmiotu były analiza wymagań użytkownika i projektowanie portali edukacyjnych. Zakres tematyczny przedmiotu obejmował: projektowanie portalu uwzględniającego potrzeby edukacyjne, wybór sprzętu i oprogramowania do tworzenia stron internetowych, definiowanie profilu użytkownika, projektowanie zasad nawigacji między stronami, dokumentowanie prac. Omówiony wyżej program nie jest już realizowany, zamiast niego wprowadzono pełny kurs semestralny, przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli akademickich, który ma na celu ich profesjonalne doskonalenie w zakresie teorii i praktyki e-learningu. Na program semestru składają się cztery moduły: technologie ICT w edukacji omawiane są specyficzne produkty przeznaczone do zastosowań w nauczaniu (takie jak platformy e-learningowe), a także różne technologie komunikacyjne stosowane w nauczaniu, projektowanie kursów elektronicznych, sprawdzanie wiedzy, ewaluacja tematyka modułu to podstawy dydaktyki medialnej, nauczanie zorientowane na studenta (podejście konstruktywistyczne w nauczaniu), projektowanie scenariuszy nauczania, strategie testowania wiadomości, metody ewaluacji nauczania e-learningowego, społeczności w nauczaniu e-learningowym omawiane są technologie komunikacyjne i rola różnych metod komunikacji w nauczaniu, zastosowanie technologii internetowych w pracach badawczych. 22

23 ANALIZA FORM DZIAŁANIA I PROGRAMÓW NAUCZANIA 6. Szkolenie specjalistów e-learningu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 6.1. Kształcenie w dziedzinie e-learningu na poziomie akademickim W USA istnieje ogromna sieć placówek zajmujących się nauczaniem stacjonarnym i zdalnym. Są to zarówno uniwersytety i instytuty naukowe działające w każdym stanie, jak i organizacje szkoleniowe. Oferują one przede wszystkim szkolenia i poradnictwo zawodowe w ogromnej skali profesji (setki różnorodnych programów). Nie tak dawno (2006) opublikowany raport dotyczący polityki państwa w kwestii nauczania stopnia podstawowego i średniego w ośrodkach miejskich i wiejskich (K-12) oraz uniwersyteckich zawiera przegląd istniejących placówek szkoleniowych, ale największy nacisk kładzie na rozwój szkoleń mieszanych prowadzonych on-line. Jak bogata jest oferta szkoleń e-learningowych w USA można się przekonać, choćby na podstawie tego co można znaleźć w bazie danych The National Repository of Online Courses (NROC) [37]. W związku z tym, że zdalne nauczanie wymaga udziału wysoko kwalifikowanych, certyfikowanych w dziedzinie e-learningu kadr, prowadzone są aktywne działania dotyczące rozwoju programu szkolenia zawodowego nauczycieli. Program taki tworzony jest w oparciu o ogólne przepisy prawne lub z inicjatywy państwowej jednostki administracyjnej, zarządzany przez państwowy departament edukacji i wspierany finansowo przez państwo poprzez przydzielane fundusze i granty przeznaczone na ten cel. W różnych ośrodkach proponowane są następujące kursy zawodowe: instruktor zdalnego nauczania (wsparcie techniczne i organizacyjne), teoria e-learningu (aspekty pedagogiczne w procesach nauczania wspomaganego komputerem), projektant e-learningu (podejmowanie decyzji o tym jakie szkolenia należy stworzyć i prowadzić, by zrealizować obowiązujący programu nauczania), 23

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań,

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE

EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EDUKACJA ZAWODOWA W NOWEJ PERSPEKTYWIE Konferencja: Perspektywy Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Radomiu Radom, 18 marca 2015 r. Przesłanki zmian w kształceniu zawodowym rekomendacje z badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo