UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015"

Transkrypt

1 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy Wrocław, powołaną uchwałą nr XLIX/1221/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2013 r., poz. 407), z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Namysłowskiej 8, NIP: ; REGON , i którą reprezentuje: Pan Dariusz Jędryczek Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, działający w imieniu Gminy Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Nr 2/III/JO/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2014 r. przy kontrasygnacie Pani Ewy Koleszko Głównej Księgowej Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej Stronami, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami; zwanej dalej pzp ) w trybie przetargu nieograniczonego (znak: CUI/ZP/PN/... /2015) i finansowana jest ze środków budżetowych, o następującej treści: 1 Definicje pojęć Poniższe pojęcia powołane będą w treści niniejszej Umowy w następującym znaczeniu: 1) analiza przedwdrożeniowa zespół czynności zmierzający do rozpoznania środowiska biznesowego i informatycznego, które w efekcie mają zapewnić jak najpełniejszą realizację przedmiotu Umowy; 2) Analiza Przedwdrożeniowa dokumentacja powstała w efekcie przeprowadzonego przez Wykonawcę rozpoznania środowiska biznesowego i informatycznego, zawierająca wszystkie elementy przewidziane niniejszą Umową; 3) aplikacja mobilna dostępna do pobrania w sklepie internetowym, dedykowana aplikacja mobilna stworzona na potrzeby Systemu, zintegrowana z System i umożliwiająca w szczególności: zgłaszanie do Systemu poprzez urządzenia mobilne, w trybie on-line, awarii (w rozumieniu potocznym) i innych zdarzeń, które wystąpiły na terenie miasta Wrocławia, automatyczne odnotowywanie tych zgłoszeń w Systemie w celu podjęcia przez Zamawiającego i inne podmioty stosownych działań oraz komunikację Zamawiającego i innych podmiotów z użytkownikiem poprzez System, 4) awaria Awaria Krytyczna lub Awaria Niekrytyczna; 5) Awaria Krytyczna wada Systemu uniemożliwiająca realizację przez System podstawowych funkcjonalności; lista podstawowych funkcjonalności, które w szczególności będą kwalifikowane jako Awaria Krytyczna, zostanie wskazana przez Zamawiającego w Analizie Przedwdrożeniowej; 6) Awaria Niekrytyczna każda wada Systemu nie będąca Awarią Krytyczną; w szczególności stan, w którym System realizuje podstawowe funkcjonalności, lecz może pracować z mniejszą wydajnością, z wykorzystaniem rozwiązań zastępczych zaproponowanych przez Wykonawcę; Strona 1 z 33

2 7) całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w 21 ust. 1 zd. 1; 8) dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy oraz wewnętrznych dni wolnych Zamawiającego (tj. dni określonych przez zarządzenia wewnętrzne Zamawiającego), jeśli Wykonawca został o takim wewnętrznym dniu wolnym powiadomiony, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed danym wewnętrznym dniem wolnym; 9) Dokumentacja Systemu Analiza Przedwdrożeniowa oraz dokumentacja, o której mowa w załączniku nr 3 do Umowy; 10) Ekosystem sp. z o.o. Ekosystem sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: , NIP: ; 11) HelpDesk system informatyczny działający u Zamawiającego, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie wady i uwagi do działania Systemu po jego odbiorze. Wykonawca będzie miał wgląd do systemu HelpDesk i będzie realizował zadania w nim zgłoszone; 12) Kwartał kolejne trzy miesiące liczone od daty dokonania Odbioru Końcowego; 13) Odbiór Końcowy procedura odbioru, w ramach, której weryfikowana będzie realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy (w szczególności: Analizą Przedwdrożeniową, SIWZ, ofertą Wykonawca, innymi dokumentami powstałymi w trakcie procedur odbioru); 14) Oferta Wykonawcy oferta Wykonawcy złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: CUI/ZP/PN/... /2015; 15) Okres Gwarancyjny okres trwający przez 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 16) Okres Rozliczeniowy kwartał roku kalendarzowego (pierwszym dniem pierwszego kwartału jest pierwszy dzień roku kalendarzowego); 17) Protokół Odbioru protokół, o którym mowa w 16 ust. 4; 18) Protokół Odbioru Końcowego Protokół Odbioru, o którym mowa w 16 ust. 5; w razie wątpliwości poczytuje się, że ilekroć w Umowie mowa o podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, oznacza to jego podpisanie przez obie strony; 19) Reklamacja żądanie ponownego rozpatrzenia zadania wcześniej zgłoszonego w HelpDesk i rozwiązanego przez Wykonawcę - w sytuacji, gdy podane rozwiązanie nie jest wystarczające dla Zamawiającego; 20) Serwis Gwarancyjny serwis wykraczający poza standardowe warunki gwarancji udzielanej przez producenta Systemu, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii Systemu (w tym udzielania wsparcia technicznego) i pełnienia nadzoru autorskiego na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do Umowy; serwis obejmuje również zakres usług wynikający z Software Assurance producenta oprogramowania wykorzystywanego przez System (tj. Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA); 21) SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: CUI/ZP/PN/... /2015; 22) system zbiór urządzeń oraz oprogramowania tworzący spójny zestaw współdziałających ze sobą elementów służących do realizacji określonych funkcjonalności; 23) systemy dziedzinowe jednostek - autonomiczne systemy dziedzinowe typu Helpdesk, tj. ManageEngine SupportCenter Plus 7.9.0, działające w Ekosystem Sp. z o.o. oraz ZDiUM; 24) System lub System Informatyczny system powstały w ramach realizacji Umowy, na który składają się w szczególności współpracujące ze sobą: system Microsoft Dynamics CRM Server 2015 Zamawiającego, systemy dziedzinowe jednostek i szyna danych; 25) Umowa niniejsza umowa; 26) UMW Urząd Miejski Wrocławia; 27) ustawa PZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 28) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.); 29) użytkownik kluczowy - osoba aktywnie uczestniczące w pracach wdrożeniowych, bezpośrednio współpracująca z konsultantami Wykonawcy, w przyszłości stanowiąca bezpośrednie wsparcie merytoryczne użytkowników zwykłych; Strona 2 z 33

3 30) wada każda wada fizyczna (a w odniesieniu do utworów każda usterka) oraz każda wada prawna przedmiotu materialnego lub niematerialnego (w szczególności: programu komputerowego); w odniesieniu do usług (w szczególności usług systemowych) wadą jest w szczególności ich niedostępność lub ich nieprawidłowe funkcjonowanie; 31) ZDiUM Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta; jednostka budżetowa Gminy Wrocław; 32) Zespół Projektowy wyznaczone osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, których zadaniem jest nadzorowanie realizacji prac wynikających z Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przewodniczącym zespołu jest osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 2 Cel i przedmiot Umowy 1. Celem umowy jest wdrożenie w Gminie Wrocław rozwiązania informatycznego które m.in. ma umożliwiać obywatelom (w szczególności mieszkańcom Wrocławia), zgłaszanie Zamawiającemu i innym podmiotom, za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, awarii (w rozumieniu potocznym) i innych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie miasta Wrocławia, automatyczne odnotowywanie tych zgłoszeń w Systemie, w celu podjęcia przez Zamawiającego i inne podmioty stosownych działań oraz komunikację Zamawiającego i innych podmiotów z użytkownikiem (zgłaszającym) poprzez System. 2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu Analizy Przedwdrożeniowej, wdrożenia Systemu, jego serwisowania i rozwoju oraz przeprowadzenia warsztatów, a Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za należytą realizację przedmiotu Umowy. 3. W zakresie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) przeprowadzenia przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej; 2) dostawy i wdrożenia przez Wykonawcę systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (onpremises) oraz udzielenie licencji na ten system na standardowych warunkach producenta systemu; dostawa systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises) nastąpi w oparciu o mechanizm uaktualnienia (z ang. upgrade) posiadanego obecnie przez Zamawiającego systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2011 (on-premises); licencje muszą obejmować środowisko rozwojowe, testowo-szkoleniowe i produkcyjne; 3) dostawy/udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 25 licencji dla użytkowników systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises) na standardowych warunkach producenta systemu; licencje w wersji User CAL, poziom: Professional; dostawa/udzielenie licencji do systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises) nastąpi w oparciu o mechanizm aktualizacji (z ang. upgrade) 25 posiadanych przez Zamawiającego licencji do systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2011 (on-premises) w wersji User CAL, poziom: Professional; licencje muszą obejmować środowisko rozwojowe, testowo-szkoleniowe i produkcyjne; 4) dostawy/udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nie mniej niż 1 i nie więcej niż 12 dodatkowych licencji dla użytkowników Systemu, na czas nieokreślony, na standardowych warunkach producenta systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises) oraz nie więcej niż 15 dodatkowych, bezpłatnych licencji dla użytkowników Systemu, na okres 6 miesięcy, na standardowych warunkach producenta systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises); licencje w wersji User CAL, poziom: Professional; licencje muszą obejmować środowisko rozwojowe, testowo-szkoleniowe i produkcyjne; 5) wykonania przez Wykonawcę prac rozwojowych mających na celu dostosowanie Systemu do potrzeb Zamawiającego, w szczególności: a) utworzenie i obsługa dodatkowej warstwy GIS dla mapy podstawowej przygotowanej przez Zamawiającego; b) opracowanie usług internetowych (Web service), na udostępnionej przez Zamawiająco szynie danych, zapewniających wymianę danych pomiędzy system Microsoft Dynamics CRM Server 2015 Zamawiającego, systemami dziedzinowymi jednostek oraz aplikacją mobilną; Strona 3 z 33

4 c) integracja i udostępnienie systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 Zamawiającego i systemów dziedzinowych jednostek poprzez udostępnioną przez Zamawiającego szynę danych, umożliwiającą integrację z innymi systemami (m.in. aplikacją mobilną), 6) integracji przez Wykonawcę Systemu z systemami dziedzinowymi jednostek w zakresie wymiany danych dotyczącej wysyłania zgłoszeń i ich odbierania, a także aktualizacji ich statusów; 7) przeprowadzenia przez Wykonawcę stacjonarnych, grupowych warsztatów z obsługi, korzystania oraz utrzymania Systemu, dla użytkowników i administratorów Systemu, w ilości łącznej nie większej niż 4 dni szkoleniowe, w salach zapewnionych przez Zamawiającego; 8) opracowania przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji użytkownika, technicznej, administracyjnej w edytowalnej wersji elektronicznej w języku polskim; w tym: dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych; 9) przeprowadzenia przez Wykonawcę testów Systemu potwierdzających jego zgodne z Umową funkcjonowanie i przedstawienie Zamawiającemu wyników z tych testów; 10) wsparcia przez Wykonawcę procesu wymiany danych z aplikacją mobilną w ilości nie mniejszej niż 10 godzin i nie większej niż 50 godzin (zwane dalej Wsparciem Integracyjnym ); 11) świadczenia przez Wykonawcę Serwisu Gwarancyjnego przez okres cały okres trwania Etapu IVB; 12) zapewnienia przez Wykonawcę, w początkowym okresie eksploatacji produkcyjnej Systemu, osobistego wsparcia przy stanowiskach pracy użytkowników (z ang. on-site), udzielanego, przez co najmniej dwóch konsultantów Wykonawcy, w ilości łącznej nie mniejszej niż 5 godzin i nie większej niż 40 godzin (zwane dalej Asystą"); w razie wątpliwości poczytuje się, że niezależnie od tego czy przez 1 godzinę Asysta świadczona była przez 1 czy 2 konsultantów Wykonawcy, dla celów rozliczeniowych traktuje się ją jak 1 godzinę; 13) realizacji przez Wykonawcę zleceń zgłoszonych przez Zamawiającego, w ramach których Wykonawca zmodyfikuje System (w szczególności rozbuduje System o określone funkcjonalności), zgodnie ze specyficznymi potrzebami Zamawiającego (wynikającymi w szczególności z rozwoju systemów zintegrowanych z Systemem), w ilości nie mniejszej niż 20 godzin i nie większej niż 60 godzin, w całym Etapie IVB (zwane dalej Rozwojem Klienckim Systemu"); 14) przeprowadzenia przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, dodatkowych grupowych warsztatów, pogłębiających wiedzę w zakresie obsługi Systemu dla użytkowników przeszkolonych przy wdrażaniu systemów lub dla nowych użytkowników, w ilości nie mniejszej niż 8 godzin i nie większej niż 12 godzin w całym Etapie IVB (zwane dalej Warsztatami Dodatkowymi"); 15) zapewnienia przez Wykonawcę wskazanym przez Zamawiającego pracownikom warsztatów dla programistów w zakresie przedmiotowym zgodnym co najmniej z agendami i zakresami szkoleń dotyczących CRM Microsoft Dynamics nr: dla 2 osób i nr dla nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 5 osób (zwane dalej Warsztatami Specjalistycznymi ) w Etapie IVB. Zamawiający nie wymaga szkoleń certyfikowanych. 4. Zamawiający jest legalnym licencjobiorcą systemu Microsoft Dynamics Server CRM 2011 i licencji dla użytkowników tego systemu (25 licencji User CAL, Professional), nie posiada, zaś ani oprogramowania, ani licencji na system Microsoft Dynamics CRM Server 2015, ani licencji dla użytkowników tego systemu. W konsekwencji to na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przeprowadzenia wszelkich czynności (w tym dostawy na rzecz Zamawiającego stosownego oprogramowania i dostawy/udzielenia licencji) umożliwiających Zamawiającemu legalne korzystanie z systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015, co najmniej przez okres trwania Umowy (w tym przez okres świadczenia Serwisu Gwarancyjnego). 5. Po przeprowadzeniu aktualizacji systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2011 do Microsoft Dynamics CRM Server 2015, zaktualizowany system zawierać wszystkie dane sprzed aktualizacji. 6. Zamawiający, w terminie 6 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, może przeprowadzić audyt bezpieczeństwa Systemu. Audyt realizowany może być samodzielnie przez Zamawiającego albo przez osobę trzecią (w szczególności przedsiębiorcę, który zajmuje się przeprowadzeniem takich audytów). Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie audytu Strona 4 z 33

5 bezpieczeństwa, a ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od przedłożenia mu wyników/raportu z audytu, usunie wady Systemu (luki bezpieczeństwa) ujawnione w audycie i zgłosi Zamawiającemu System do odbioru. 7. Zamawiający, aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, może zażądać dostaw/udzielania przez Wykonawcę dodatkowych licencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4. Ilość, rodzaj (na czas nieokreślony/na okres 6 miesięcy) i termin dostarczenia licencji przez Wykonawcę, nie krótszy jednak niż 7 dni, określi Zamawiający. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania zamówień dodatkowych w celu włączenia do Systemu nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (udzielenie dodatkowych licencji oraz realizacja koniecznych prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i integracyjnych). W razie wątpliwości poczytuje się, że inne jednostki organizacyjne Gminy Wrocław mogą zostać objęte Systemem również w ramach licencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4. 3 Warunki ogólne 1. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią, zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, w szczególności zgodnie z: postanowieniami Umowy (w tym załącznikami do Umowy), SIWZ, Ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zasadami dostępnej wiedzy technicznej. 4. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za wszelkie szkody (majątkowe i osobowe) wyrządzone Zamawiającemu, w tym za szkody wyrządzone przy wykonywaniu Umowy lub przy okazji wykonywania Umowy przez: osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podmioty, którymi Wykonawca się posługuje. W razie wątpliwości poczytuje się, że odpowiedzialność Wykonawcy i osób, które on zatrudnia lub którymi się posługuje jest solidarna oraz że Wykonawca ponosi odpowiedzialność do pełnej wartości szkody wyrządzonej przez osobę zatrudnioną lub osobę, którą się posługuje. 5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących zasad BHP i ppoż. i ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie. Zamawiający zobowiązuje się zapoznać Wykonawcę z przepisami w zakresie BHP i ppoż. obowiązującymi w lokalizacjach, w których będzie realizowany przedmiot Umowy. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w 6 ust. 7 pkt 1, kserokopii list osób realizujących zadanie pracujących na terenie CUI lub w innych lokalizacjach, w których realizowany będzie przedmiot Umowy - celem przekazania służbom bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe listy powinny jednocześnie zawierać podpisy tych osób potwierdzające fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywania prac w ww. lokalizacjach. 6. Wdrożenie Systemu powinno odbywać się bez dezorganizacji bieżącej pracy u Zamawiającego i w czasie pracy Zamawiającego oraz bez dezorganizacji bieżącej pracy innych podmiotów, w których będzie realizowany przedmiot Umowy i w godzinach pracy tych podmiotów. 7. Zakres prac określonych Umową obejmuje newralgiczne elementy systemu informatycznego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją Umowy w taki sposób by nie spowodowały one przerw lub zakłóceń w działaniu tego systemu oraz zapewnienia na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa tego systemu, a w szczególności: zmiany konfiguracyjne wprowadzane przez Wykonawcę na urządzeniach Zamawiającego nie mogą wpływać negatywnie na pracę działających usług na tych urządzeniach i systemach powiązanych nie mogą zakłócać lub pogarszać jakości ich pracy. 8. Wszelkie prace wymagające wyłączenia urządzeń Zamawiającego wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 9. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie prowadził w związku z wykonywaniem Umowy jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie i licencyjne osób trzecich. Strona 5 z 33

6 10. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych Umową lub powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, w tym programów komputerowych i związanej z nimi dokumentacji. Jeżeli elementem utworów miałyby być jakiekolwiek utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla realizacji niniejszej Umowy. 11. Wykonawca gwarantuje, iż w związku z realizacją Umowy wobec Zamawiającego nie zostaną skierowane żadne, roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczących się postępowań i pokryć wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie niniejszej Umowy powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 12. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu wdrożenia odpowiednie warunki do wykonania Umowy. 4 Terminy i miejsce wykonania Umowy 1. Na termin wykonania całości przedmiotu Umowy określonego w 2 ust. 3 składają się czasy trwania następujących etapów realizacji Umowy: 1) Etap I do... od dnia zawarcia Umowy realizacja 2 ust. 3 pkt 1 (analiza przedwdrożeniowa); 2) Etap II do... od dnia zawarcia Umowy realizacja 2 ust. 3 pkt 2-9 i złożenie wniosku do Zamawiającego o dokonanie Odbioru Końcowego; 3) Etap III do... od dnia zawarcia Umowy Wsparcie Integracyjne, Odbiór Końcowy zakończony podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego; 4) Etap IV: a) Etap IV A przez 1 miesiąc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Asysta, b) Etap IV B przez 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego świadczenie Serwisu Gwarancyjnego, Rozwój Kliencki Systemu, Warsztaty Dodatkowe i Warsztaty Specjalistyczne; 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że datą zakończenia realizacji każdego z Etapów I-II jest dzień odbioru danego Etapu potwierdzony stosownym protokołem odbioru (przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca musi uwzględnić w szczególności czas niezbędny na przeprowadzenie procedury odbioru danego Etapu). 3. W ramach Etapu I, opracowany zostanie harmonogram wdrożenia. 4. W ramach wdrożenia Wykonawca wykona w szczególności prace wymienione w 2 ust. 3 pkt Za datę zakończenia wdrożenia Systemu przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 6. Przedmiot Umowy będzie realizowany w lokalizacjach na terenie Wrocławia wskazanych przez Zamawiającego. 5 Warunki udzielenia licencji na System 1. W razie wątpliwości poczytuje się, że w ramach niniejszego paragrafu przez Zamawiającego rozumie się Gminę Wrocław w tym: Urząd Miejski Wrocławia oraz wszystkie istniejące w dacie zawarcia Umowy oraz mogące powstać w przyszłości jednostki organizacyjne Gminy Wrocław, w szczególności jednostki sektora finansów publicznych np. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz spółki z udziałem Gminy Wrocław (np. Ekosystem sp. z o.o.). W przypadku gdyby postanowienia o udzieleniu bezpośredniej licencji na System na rzecz mogących powstać podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, okazały się nieważne lub nieskuteczne, uznaje się, że Wykonawca udzielił Strona 6 z 33

7 Zamawiającemu prawa do sublicencjonowania Systemu na rzecz tych podmiotów na analogicznych zasadach na jakich udzielono Zamawiającemu licencji na System. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z Systemu na czas nieokreślony. 3. Z chwilą dokonania Odbioru Końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy, o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 2, licencji na System na następujących polach eksploatacji: 1) trwałego lub czasowego utrwalania oraz trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w odniesieniu do części Systemu stanowiącej program komputerowy w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlenia, stosowania, przekazywania i przechowania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagaj zgody uprawnionego; 2) wyrażania zgody na realizowanie jakichkolwiek praw zależnych do Systemu (w tym wykonywania takich praw przez Zamawiającego), w szczególności: tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Systemie z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. 3) rozpowszechniania Systemu w sytuacji, wskazanej w ust. 1 zd Z chwilą dokonania Odbioru Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich przekazanych Zamawiającemu nośników, na których utrwalono System. 5. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie odnosi się do części Systemu stanowiących oprogramowanie do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Microsoft Corporation. W odniesieniu do tych części Systemu Wykonawca udzieli na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy, o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 2, licencji na warunkach ogólnych Microsoft Corporation, z uwzględnieniem wymagań wynikających z Umowy (np. licencje dla użytkowników User CAL, Professional). Licencje o których mowa w 2 ust. 3 pkt 3 muszą zostać dostarczone najpóźniej w dniu zaktualizowania systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2011 do Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises). Licencje dla użytkowników Systemu na warunkach ogólnych Microsoft Corporation, o których mowa w 2 ust. 3 pkt 4, rozpoczynają się z momentem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego; z odbioru licencji sporządzony zostanie Protokół Odbioru. 6. Zamawiający może używać Systemu dla własnych potrzeb oraz na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław istniejących w dacie zawarcia umowy jak i utworzonych po tej dacie. W szczególności w ramach udzielonych Zamawiającemu licencji na System możliwe jest bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Wykonawcy zgłaszanie przez obywateli bezpośrednio do Systemu (np. poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu stronę internetową lub aplikację mobilną) informacji o awariach i innych zdarzeniach, które wystąpiły na terenie Wrocławia. 7. Zamawiający jest upoważniony do sporządzenia jednej kopii zapasowej oraz kopii archiwalnych Systemu. Zamawiający ma prawo sporządzania kopii archiwalnych Systemu jedynie w celu zabezpieczenia i archiwizacji danych. Kopie archiwalne i zapasowa nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane w celach normalnej eksploatacji Systemu ani w celach reklamowych. 8. Treść standardowych umów licencyjnych Microsoft Corporation, o których mowa w ust. 5, zostanie dołączona do Umowy po ich dostarczeniu przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik nr 2 do Umowy. 6 Zespół Projektowy 1. Do koordynacji prac wynikających z realizacji Umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, zostanie powołany Zespół Projektowy składający się wymagania z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Do składu Zespołu Projektowego Wykonawca powoła przynajmniej 3 następujące osoby: 1) Kierownik projektu osoba z minimum 2 letnim doświadczeniem w kierowaniu wdrożeniami systemów informatycznych, posiadająca ukończone szkolenie/kurs z zakresu zarządzania projektami, potwierdzone zrealizowaniem co najmniej dwóch projektów/usług, których przedmiotem było wykonanie wdrożenia systemu informatycznego klasy CRM, 2) Architekt Systemu osoba z minium 2-letnim doświadczeniem w projektowaniu systemów klasy CRM; w tym: systemu Microsoft Dynamics CRM, Strona 7 z 33

8 3) Programista osoba z minimum 2 letnim doświadczeniem w implementacji zmian w systemie Microsoft Dynamics CRM. 3. Do składu Zespołu Projektowego Zamawiający powoła przynajmniej trzy następujące osoby: 1) Kierownika Projektu, 2) Koordynatora Merytorycznego, 3) Administratora Systemu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany członka Zespołu Projektowego ze strony Wykonawcy, w przypadku, gdy jego poziom wiedzy merytorycznej okaże się niewystarczający do prowadzenia prac. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do powołania do Zespołu Projektowego innej osoby posiadającej zakres wiedzy merytorycznej akceptowany przez Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia na adres Wykonawcy, o którym mowa w 29 ust. 3 pkt 3 lit. b. 5. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przedmiotu Umowy (w tym w szczególności ocena zawartości merytorycznej Analizy Przedwdrożeniowej i żądanie jej zmiany lub uzupełnienia w trakcie przygotowywania i odbioru) należy do przedstawicieli Zespołu Projektowego po stronie Zamawiającego. 6. Zmiana członka Zespołu Projektowego będącego przedstawicielem jednej ze stron nie wymaga zgody drugiej strony. O każdej zmianie składu Zespołu Projektowego strony zobowiązują się powiadomić na piśmie pod rygorem nieważności, przed podjęciem pierwszej czynności w obecności nowego członka Zespołu Projektowego. Nowy członek Zespołu Projektowego musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż dotychczasowy członek Zespołu Projektowego. 7. Osobami upoważnionymi do dokonywania uzgodnień merytorycznych w sprawach związanych z realizacją Umowy oraz podpisywania protokołów odbioru są: 1) ze strony Zamawiającego: adres 2) ze strony Wykonawcy: adres 8. Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru licencji i Protokołu Odbioru Końcowego oraz składania (przedstawiciel Zamawiającego) i przyjmowania (przedstawiciel Wykonawcy) Zleceń w ramach Wsparcia Integracyjnego, Rozwoju Klienckiego Systemu, Warsztatów Dodatkowych i Warsztatów Specjalistycznych są: 1) ze strony Zamawiającego: adres 2) ze strony Wykonawcy: adres 7 Podwykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie / będzie wykonywany przy udziale podwykonawców 2. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu listę podwykonawców oraz aktualizować ją w przypadku zmian ilości podwykonawców lub podmiotów, będących podwykonawcami i doręczać każdą jej zaktualizowaną wersję Zamawiającemu. W razie wątpliwości poczytuje się, że brak doręczenia listy lub jej zaktualizowanej wersji może skutkować w realizacji przez Zamawiającego postanowień 25 ust. 1 pkt Zamawiający oświadcza, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje robót budowlanych. 8 Analiza Przedwdrożeniowa 1. Analiza Przedwdrożeniowa zostanie opracowana w oparciu o postanowienia Umowy, funkcjonalność Systemu oraz wymogi wynikające z integracji Systemu z systemami dziedzinowymi jednostek oraz współpracy z aplikacją mobilną i zawierać będzie przynajmniej: 1) szczegółowo opisany zakres i sposób integracji z innymi systemami w tym: a) interfejsy wymiany informacji, b) opis przepływu informacji między integrowanymi systemami, c) zakres wymienianych danych, Strona 8 z 33

9 2) plan i scenariusze testów, 3) harmonogram wdrożenia, 4) plan warsztatów. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Analizy Przedwdrożeniowej, w formie elektronicznej w formacie.doc. 9 Odbiór Analizy Przedwdrożeniowej 1. Odbiór Analizy Przedwdrożeniowej nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji Analizy Przedwdrożeniowej, według następującej procedury: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Analizy Przedwdrożeniowej, przekazując jednocześnie Zamawiającemu Analizę Przedwdrożeniową; 2) w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Analizy Przedwdrożeniowej Zamawiający przystąpi do pierwszej próby odbioru Analizy Przedwdrożeniowej i: a) dokona odbioru Analizy Przedwdrożeniowej lub b) przekaże Wykonawcy uwagi co do treści Analizy Przedwdrożeniowej i zobowiąże Wykonawcę do dokonania stosownych zmian lub uzupełnień w Analizie Przedwdrożeniowej, nie dokonując odbioru; 3) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te uwagi w Analizie Przedwdrożeniowej i dokona w niej wskazanych przez Zamawiającego zmian lub uzupełnień, a następnie ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Analizy Przedwdrożeniowej, przekazując jednocześnie Zamawiającemu poprawioną lub uzupełniona Analizę Przedwdrożeniową; 4) w terminie do 3 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu Analizy Przedwdrożeniowej, wskazanej w pkt 3, Zamawiający przystąpi do drugiej próby odbioru Analizy Przedwdrożeniowej i: a) dokona odbioru Analizy Przedwdrożeniowej lub b) przekaże Wykonawcy uwagi co do treści Analizy Przedwdrożeniowej i zobowiąże Wykonawcę do dokonania stosownych zmian lub uzupełnień w Analizie Przedwdrożeniowej, nie dokonując odbioru; 5) w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględnieni te uwagi w Analizie Przedwdrożeniowej i dokonania wskazanych przez Zamawiającego zmian lub uzupełnień, a następnie ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru Analizy Przedwdrożeniowej, przekazując jednocześnie Zamawiającemu poprawioną lub uzupełnioną Analizę Przedwdrożeniową; 6) w terminie do 2 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu Analizy Przedwdrożeniowej, o której mowa w pkt 5, Zamawiający przystąpi do trzeciej próby odbioru i: a) dokona odbioru Analizy Przedwdrożeniowej lub b) przekaże Wykonawcy uwagi co do treści Analizy Przedwdrożeniowej i zobowiąże Wykonawcę do dokonania stosownych zmian lub uzupełnień lub Analizie Przedwdrożeniowej, nie dokonując odbioru; 7) w przypadku, o którym mowa w pkt 6 lit. b, do dalszego postępowania (tj. uwzględniania przez Wykonawcę uwag do Analizy Przedwdrożeniowej, ich zmian i uzupełnień oraz kolejnych prób odbioru Analizy Przedwdrożeniowej przez Zamawiającego) stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 5 i Wszelkie powiadomienia dokonywane przez Strony, w trakcie odbioru, odbywać się będą w formie wskazanej w 29 ust. 3 pkt 1 lub 2 lub w formie elektronicznej na adresy podane w 6 ust Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Analizy Przedwdrożeniowej jest Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Zamawiającego. 4. Odbiór przez Zamawiającego Analizy Przedwdrożeniowej oznacza zaakceptowanie harmonogramów oraz innych postanowień w niej zawartych i stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia realizacji pozostałych prac w Projekcie. 5. Data podpisania protokołu odbioru Analizy Przedwdrożeniowej bez zastrzeżeń Zamawiającego stanowi datę odbioru i zakończenia Etapu I. 6. Analiza Przedwdrożeniowa po jej odbiorze stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy. Strona 9 z 33

10 10 Przeniesienie praw autorskich do Analizy Przedwdrożeniowej i udzielenie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych 1. Sporządzona przez Wykonawcę Analiza Przedwdrożeniowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i podlega ochronie zgodnie z przepisami wymienionej ustawy. 2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za realizację Etapu I: 1) autorskie prawa majątkowe do Analizy Przedwdrożeniowej na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Analizy Przedwdrożeniowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, formacie; b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Analizę Przedwdrożeniową wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Analizy Przedwdrożeniowej w sposób inny niż określony w lit. b publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Analizy Przedwdrożeniowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 2) prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Analizy Przedwdrożeniowej; 3) prawo własności wszystkich przekazanych Zamawiającemu nośników, na których utrwalono Analizę Przedwdrożeniową. 3. Wraz z odbiorem Analizy Przedwdrożeniowej, Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do tej dokumentacji, lub jej fragmentów, w szczególności do przeróbek, adaptacji, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do rzeczonej dokumentacji, w szczególności Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie w Analizie Przedwdrożeniowej wszelkich modyfikacji niezbędnych ze względów technicznych (zwłaszcza niezbędnych dla celów prawidłowego korzystania z Systemu i zapewnienia jego kompatybilności z innymi elementami systemu informatycznego Zamawiającego). 4. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów Analizy Przedwdrożeniowej. 5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich do Analizy Przedwdrożeniowej, we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 6. W razie wątpliwości poczytuje się, że po nabyciu praw autorskich do Analizy Przedwdrożeniowej, Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania w niej wszelkich zmian podyktowanych modyfikacjami lub aktualizacjami Systemu. 11 Aktualizacja systemu oraz prace rozwojowe 1. W ramach aktualizacji Systemu, o której mowa w 2 ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca wykona w szczególności wszelkie niezbędne prace instalacyjne dbając o zachowanie dotychczasowej konfiguracji Systemu oraz integracji Systemu z systemem call center Zamawiającego (CUCM, CIC Interactive Inteligence), chatem, formularzem kontaktowym, systemem mapowym ArcGIS, systemem informacji przestrzennej oraz Active Directory. 2. W ramach realizacji prac rozwojowych, o których mowa w 2 ust. 3 pkt 5, Wykonawca w szczególności: 1) przeprowadzi wszelkie niezbędne prace umożliwiające odwoływanie się Systemu do dodatkowej, przygotowanej przez Zamawiającego warstwy GIS dla mapy podstawowej. 2) przeprowadzi niezbędne prace instalacyjne, konfiguracyjne i programistyczne dostosowując System do potrzeb wynikających z dołączenia do niego nowych jednostek organizacyjnych Strona 10 z 33

11 Gminy Wrocław i wymiany danych z aplikacją mobilną. W szczególności przeprowadzone prace powinny zapewniać zgodność Systemu z następującymi wymogami: a) w bazie danych Systemu będzie możliwe przypisanie użytkownika do jednostki (np. UMW,ZDM,EKO,CZK); b) zgłoszenia tworzone przez użytkownika mają się automatycznie przypisywać do jednostki, jaką reprezentuje dany użytkownik; c) w Systemie będą opracowane uprawnienia, które ograniczą wgląd w dane i raportowanie danych dotyczących określonej jednostki. Jednocześnie, dla niektórych użytkowników powinien być zapewniony wgląd w dane i raportowanie danych wszystkich jednostek; d) uprawnienia, o których mowa w lit. c), mają także ograniczyć możliwość przypisania zgłoszenia do konkretnej osoby; w takim przypadku zgłoszenie może być przypisane wyłącznie do Mieszkaniec anonimowy ; e) w przypadku utworzenia zgłoszenia dotyczącego jednostki zewnętrznej (innej jak UMW) lub zmiany przypisania zgłoszenia z jednostki UMW na jednostkę zewnętrzną, system centralny CRM ma generować wiadomość mail ową o określonej treści i przesłać ją na odpowiedni adres mail owy systemu jednostki z wykorzystaniem systemu pocztowego Zamawiającego (IBM Domino). W tytule zgłoszenia ma być ujęty numer nadany zgłoszeniu w systemie centralnym CRM. - np; [CRM UMW: <numer>]. Numer ten będzie wykorzystany przy automatycznym raportowaniu przebiegu obsługi zgłoszenia w systemach jednostek; 3) opracuje następujące usługi sieciowe/internetowe Web service: a) zestaw usług Web service umożliwiający automatyczne pobieranie informacji o stanie realizacji zgłoszeń w systemach dziedzinowych jednostek; usługa ma wykorzystywać numer zgłoszenia nadany przez System i umieszczony w tytule zgłoszenia i pobierać dla Systemu dane: status realizacji, serwisant, data realizacji, data zakończenia; w razie konieczności przed zaktualizowaniem statusu w Systemie powinna zostać przeprowadzona prosta operacja mapowania statusów przyjętych w systemie dziedzinowym jednostki na statusy obowiązujące w Systemie; b) zestaw usług Web service umożliwiający tworzenie zgłoszeń w Systemie przez aplikację mobilną; usługi mają umożliwiać rejestrowanie danych dotyczących zgłoszenia; w tym lokalizację zdarzenia podaną przez użytkownika w aplikacji mobilnej oraz danych użytkownika w przypadku, gdy wyraził on zgodę na ich przetwarzanie lub przypisania zgłoszenia do mieszkańca anonimowego w przypadku braku takiej zgody. 12 Integracja Systemu 1. Zamawiający przewiduje, że integracja Systemu z systemami wskazanymi w dziedzinowymi jednostek może być zrealizowana za pomocą usług internetowych (Web service) dostępnych w tych systemach. 2. Zamawiający oczekuje, że proces wymiany danych konieczny dla zapewnienia integracji Systemu z systemami dziedzinowymi jednostek oraz aplikacją mobilną będzie realizowany przy wykorzystaniu szyny danych Mule w wersji Community udostępnionej przez Zamawiającego. 3. Zakres i sposób integracji zostanie ostatecznie określony i opisany w Analizie Przedwdrożeniowej. 4. Zamawiający zobowiązuje się ściśle współpracować w procesie integracji Systemu z aplikacją mobilną. 13 Warsztaty 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego, użytkowników i administratorów systemu w zakresie obsługi, korzystania oraz utrzymania Systemu z wykorzystaniem środowiska testowo-szkoleniowego w terminach zapisanych w Analizie Przedwdrożeniowej, lecz nie później niż do dnia Czas trwania i zakres warsztatów musi być wystarczający, aby użytkownicy potrafili posługiwać się Systemem w zakresie ról przypisanych do poszczególnych grup użytkowników, a administratorzy potrafili Systemem administrować. Strona 11 z 33

12 3. Warsztaty zostaną przeprowadzone we Wrocławiu, w salach szkoleniowych udostępnionych przez Zamawiającego w grupach o liczebności nie większej niż 12 osób. 4. Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika warsztatów i przekaże je w dniu realizacji danego warsztatu. 5. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz organizację i przebieg warsztatów, gwarantujący opisanym grupom przekazanie wiedzy i niezbędnych umiejętności na jak najwyższym poziomie oraz pozwalający na sprawne posługiwanie się Systemem w danym zakresie funkcjonalnym. 6. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) zorganizowania pracy w sposób umożliwiający przeszkolenie wyznaczonych użytkowników Systemu, zgodnie w ustalonym planem warsztatów oraz w ustalonym zakresie; 2) zapewnienia, aby wszystkie osoby objęte warsztatami z obsługi Systemu posiadały podstawową wiedzę dotyczącą obsługi komputera (PC), drukarek i systemu operacyjnego z rodziny MS WINDOWS. 7. Koszty przygotowania środowiska szkoleniowego Systemu i zapewnienia materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca. 8. W trakcie trwania wdrożenia, w ramach samodoskonalenia użytkownicy kluczowi oraz administratorzy Systemu mogą na bieżąco konsultować swoją wiedzę o Systemie z konsultantami Wykonawcy oddelegowanymi do wdrożenia Systemu. 14 Dokumentacja Systemu 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji użytkownika, technicznej i administracyjnej i odnoszącej się do danych osobowych. 2. Szczegółowe wymogi dotyczące standardu dokumentacji zostały opisane w załączniku nr 3 do Umowy. 3. Najpóźniej w dniu poprzedzającym przeprowadzenia każdego ze warsztatów, o których mowa w 13 ust. 1, Wykonawca ma obowiązek przekazać dokumentację użytkownika przynajmniej w zakresie zgodnym z zakresem tego szkolenia. 4. Odbiór dokumentacji będzie dokonany na podstawie odrębnych Protokołów Odbioru dla każdej dokumentacji (tj. oddzielnie dla Analizy Przedwdrożeniowej, oddzielnie dla dokumentacji użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 3, oddzielnie dla dokumentacji technicznej, oddzielnie dla dokumentacji administracyjnej i oddzielnie dla dokumentacji odnoszącej się do danych osobowych). 5. Całość dokumentacji zostanie dostarczona przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 6. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 2: 1) całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, formacie, b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację bezpłatne użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 2) prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji; 3) prawo własności wszystkich przekazanych Zamawiającemu nośników, na których utrwalono dokumentację. 7. Wraz z odbiorem dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do tej dokumentacji, lub jej fragmentów, w szczególności do przeróbek, adaptacji, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do rzeczonej dokumentacji, a w szczególności zezwala Zamawiającemu na dokonywanie w dokumentacji modyfikacji niezbędnych ze względów technicznych (zwłaszcza niezbędnych dla celów prawidłowego korzystania z Systemu i zapewnienia jego kompatybilności z innymi elementami systemu informatycznego Zamawiającego). 8. W przypadku, gdy Wykonawca: 1) nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji, o których mowa w ust. 6 lub nie jest właścicielem egzemplarzy dokumentacji, zobowiązuje się on do nabycia tych praw lub egzemplarzy przed dokonaniem odbioru, tak by możliwym było przekazanie Zamawiającemu tych praw i egzemplarzy zgodnie z ust. 6. Strona 12 z 33

13 2) nie jest władny udzielić zezwoleń, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się on uzyskać stosowne zezwolenia dla Zamawiającego do dnia odbioru dokumentacji. 9. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów dokumentacji. 10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że korzystanie przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1, we wskazanym w niniejszym paragrafie zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. W przypadku kierowania do Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca deklaruje pełną współpracę z Zamawiającym zmierzającą do wyjaśnienia podstaw tych roszczeń, a w przypadku gdyby roszczenia okazały się zasadne: 1) zobowiązuje się on do nabycia od osób trzecich praw do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, oraz uzyskania stosownych zezwoleń (w takim zakresie by Zamawiający mógł z niej korzystać zgodnie z ust. 6 oraz ust. 7) i przekazania/przeniesienia ich na rzecz Zamawiającemu/-go w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 2 oraz 2) zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wynikającego z naruszenia praw osoby trzeciej, obowiązku jakiegokolwiek świadczenia względem tej osoby oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wynikających z naruszenia praw tej osoby. 15 Testy Systemu Testy Systemu zostaną wykonane przez Wykonawcę co najmniej dwukrotnie: 1) pierwszy raz po realizacji aktualizacji systemu i wykonaniu całości prac rozwojowych, o których mowa w 2 ust. 3 pkt 4-5 Wykonawca przeprowadzi testy działania Systemu na środowisku testowo-szkoleniowym i przedstawi wyniki tych testów Zamawiającemu, 2) drugi raz po wykonaniu całości integracji, o której mowa w 2 ust. 3 pkt 6 Wykonawca przeprowadzi testy działania Systemu na środowisku testowo-szkoleniowym, weryfikujące poprawność współpracy z pozostałymi systemami i przedstawi wyniki tych testów Zamawiającemu. 16 Odbiór postanowienia ogólne 1. W ramach Umowy przewidziane są dwa rodzaje odbiorów: odbiór częściowy i odbiór końcowy. 2. Odbiór częściowy przeprowadzany będzie po realizacji przedmiotu Umowy obejmującego w szczególności: realizację Etapu I, przeprowadzenie warsztatów, przekazanie licencji, przekazanie dokumentacji. Każda wymieniona część przedmiotu Umowy objęta będzie odrębnym Protokołem Odbioru. 3. Odbiór końcowy przeprowadzany będzie po realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I - IV. Odbiór Końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji poprawności i kompletności wdrożonego rozwiązania. 4. Każdy odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru stanowiącym formalne potwierdzenie odbioru danej części przedmiotu Umowy, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez obie Strony, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Etap uważa się za zakończony w dniu podpisania protokołu jego odbioru, chyba że co innego wynika z jego treści. 5. Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez obie Strony jest dokumentem stwierdzającym zakończenie wdrożenia i stanowi formalne pisemne przyjęcie przez Zamawiającego wdrożenia całości Systemu zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy, chyba że co innego wynika z jego treści. 6. Wymaganymi załącznikami do Protokołu Odbioru Końcowego są w szczególności: 1) wszystkie wymagane Umową protokoły odbiorów częściowych; 2) kompletna Dokumentacja Systemu, o której mowa w 14; 3) Płyta/-y CD o której/-ych mowa w Umowie, z zapisanymi wszystkimi dokumentami w formacie PDF i DOC; 4) przekazane przez Wykonawcę informacje kontaktowe (telefony i adresy poczty elektronicznej) na które Zamawiający będzie zgłaszał wady wdrożonego Systemu w okresie Serwisu Gwarancyjnego. Strona 13 z 33

14 17 Odbiór - procedura odbioru 1. Jeżeli, Umowa nie ustanawia szczególnej procedury odbioru, Strony ustalają następującą procedurę odbioru: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru po należytym wykonaniu części przedmiotu Umowy objętej odbiorem; 2) Zamawiający wyznaczy w terminie 2-óch dni roboczych termin rozpoczęcia odbioru przypadający nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę; w przypadku braku wyznaczenia terminu przez Zamawiającego uznaje się, że termin odbioru został wyznaczony na 5 dzień roboczy od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru; 3) w ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej do odbioru części przedmiotu Umowy i: a) dokona odbioru podpisując Protokół Odbioru bez zastrzeżeń, albo b) w przypadku stwierdzenia niewykonania Umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający odmówi dokonania odbioru, zgłosi zastrzeżenia co do należytego wykonania Umowy i zobowiąże Wykonawcę do należytego wykonania zgłoszonego do odbioru przedmiotu Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze; 4) w przypadku opisanym w pkt 3 lit. b Wykonawca zrealizuje należycie przedmiot Umowy w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, po czym ponownie zgłosi gotowość do odbioru; 5) do dalszego postępowania stosuje się pkt Niezgłoszenie zastrzeżeń do Protokołu Odbioru częściowego nie wyłącza możliwości ich zgłoszenia w Protokole Odbioru Końcowego. 3. Niezgłoszenie zastrzeżeń do Protokołu Odbioru w ramach procedury odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy w ramach gwarancji i rękojmi za wady, o której mowa w 18, za wady które istniały, lecz nie zostały stwierdzone w procedurze odbioru. 4. Wszelkie powiadomienia (w tym zgłoszenie gotowości do odbioru) dokonywane przez Strony, w trakcie odbioru, odbywać się będą w formie wskazanej w 29 ust. 3 pkt 1 lub 2 lub w formie elektronicznej na adresy podane w 6 ust. 7, a w odniesieniu do odbioru licencji i odbioru końcowego w formie wskazanej w 26 ust. 3 pkt 1 lub 2 lub w formie elektronicznej na adresy podane w 6 ust Za datę dokonania odbioru uważa się datę podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), chyba że co innego wynika z treści protokołu. 18 Gwarancja, Serwis Gwarancyjny, Rękojmia za wady 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poprawne wykonanie i funkcjonowanie Systemu na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie nośniki oprogramowania i System są odpowiedniej jakości, reprezentują najnowsze wersje, działają poprawnie i nie posiadają wad fizycznych i prawnych. 3. Zakres Serwisu Gwarancyjnego Systemu zawiera załącznik nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady Systemu na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 19 Asysta, Wsparcie Integracyjne, Rozwój Kliencki Systemu, Warsztaty Dodatkowe i Warsztaty Specjalistyczne 1. Wykonawca do realizacji Asysty wyznaczy co najmniej dwóch swoich pracowników posiadających odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji konsultantów. 2. Świadczenie Asysty Wykonawca jest zobowiązany realizować na miejscu (z ang. on-site), we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. 3. W ramach Asysty Wykonawca zapewni: 1) dostępność oraz bezpośrednią pomoc przedstawicieli Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów z użytkowaniem Systemu, Strona 14 z 33

15 2) podejmowanie stosownych działań Wykonawcy na żądanie Zamawiającego w przypadku obiektywnych, pojawiających się trudności w obsłudze Systemu, co może być np. wynikiem pojawiających się wad w pracy Systemu lub błędnej, zmieniającej się konfiguracji Systemu, 3) udzielanie konsultacji merytorycznych użytkownikom kluczowym. 4. W ramach realizacji Umowy w zakresie Wsparcia Integracyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym (maksymalnie dwa spotkania po 8 godzin u Zamawiającego; kontakt telefoniczny, kontakt owy) w zakresie wdrażania systemów wykorzystujących System Zamawiającego (w szczególności współdziałania z Zamawiającym i autorem aplikacji mobilnej umożliwiającej zgłaszanie przez obywateli zdarzeń, o których mowa w 2 ust. 1). 5. W ramach realizacji Umowy w zakresie Rozwoju Klienckiego Systemu Wykonawca zobowiązuję się do wprowadzanie modyfikacji w Systemie lub jego komponentach na zlecenie Zamawiającego. 6. Wprowadzanie modyfikacji w zakresie Rozwoju Klienckiego Systemu będzie realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu Stron zakresu modyfikacji w Systemie tj. termin rozpoczęcia prac modyfikacyjnych, termin wdrożenia modyfikacji, przewidywaną pracochłonność oraz wynagrodzenie Wykonawcy. Powyższe uzgodnienia będą podstawą do wystawienia Zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca może odmówić wykonania modyfikacji, jeżeli nie jest ona technicznie możliwa do zrealizowania. 7. W przypadku, gdy w wyniku Rozwoju Klienckiego Systemu powstanie nowy utwór Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na ten utwór zgodnie z 5 Umowy, z tym, że licencja na rzecz Zamawiającego zostaje udzielona w ramach wynagrodzenia wskazanego w Zleceniu na wykonanie Rozwoju Klienckiego Systemu, w ramach którego powstał nowy utwór. Ponadto w przypadku, gdy Rozwój Kliencki Systemu spowodował dezaktualizację Dokumentacji Systemu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną Dokumentację Systemu i udzieli na nią licencji na warunkach określonych w 14 Umowy, z zastrzeżeniem jednak, że dostarczenie zaktualizowanej Dokumentacji Systemu i udzielenie licencji na tą dokumentację objęte jest wynagrodzeniem za realizację Zlecenia na wykonanie Rozwoju Klienckiego Systemu, które spowodowało dezaktualizację dotychczasowej Dokumentacji Systemu. 8. Wdrożone w ramach Rozwoju Klienckiego Systemu modyfikacje podlegają odbiorowi. Z odbioru sporządzany będzie każdorazowo Protokół Odbioru. 9. W całym Okresie Gwarancyjnym Systemu Zamawiający może występować do Wykonawcy z wnioskiem o przeprowadzenie Warsztatów Dodatkowych dla wyznaczonych przez siebie grup osób, a Wykonawca ma obowiązek je przeprowadzić. Paragraf 13 ust. 2-7 stosuje się. 10. Przeprowadzone w ramach Warsztatów Dodatkowych warsztaty podlegają odbiorowi. Z odbioru sporządzany będzie każdorazowo Protokół Odbioru. 11. W czasie trwania Etapu IV B Zamawiający może zgłosić swoich pracowników do Warsztatów Specjalistycznych, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie warsztaty w terminie 2 miesięcy licząc od daty zgłoszenia. 12. Zamawiający wymaga, aby Warsztaty Specjalistyczne, o których mowa w ust. 5, spełniały następujące warunki: 1) zakres tematyczny warsztatów powinien być przynajmniej zgodny z zakresem autoryzowanych szkoleń dotyczących Microsoft Dynamics CRM o nr i 80542; 2) warsztaty powinny być poprzedzone wstępem omawiającym obszar wiedzy ogólnej o Systemie, jego możliwościach i jego użytkowaniu z punktu widzenia klienta; 3) na warsztatach powinny być przekazanie umiejętności tworzenia nowych formularzy, raportów, widoków oraz zaprezentowane elementy integracji z innymi systemami; 4) warsztaty powinny być w formie warsztatów i składać się przynajmniej w 80% z ćwiczeń wykonywanych przez uczestników szkolenia; 5) warsztaty powinny być zaplanowane przez Wykonawcę w formie scenariuszy ćwiczeń, przedstawionych Zamawiającemu do akceptacji przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia; 6) wszystkie scenariusze ćwiczeń powinny być opisane w materiałach szkoleniowych (tutoriale) tak aby uczestnik warsztatów był w stanie samodzielnie wykonać każdy scenariusz posługując się tymi materiałami; 7) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia danych testowych i warunków do ćwiczeń gwarantujących poprawny przebieg ćwiczeń; Strona 15 z 33

16 8) czas warsztatów powinien być dostosowany do planu szkolenia. Niedoszacowanie powinno skutkować przedłużeniem trwania szkolenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego; 9) warsztaty i materiały szkoleniowe powinny być w języku polskim; 10) szkolenia odbędą się we Wrocławiu, w sali zapewnionej przez Wykonawcę albo w siedzibie CUI; 11) po stronie Wykonawcy leży obowiązek sprawdzenia gotowości sali szkoleniowej i środowiska szkoleniowego do szkoleń oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe działanie. 20 Zlecenia 1. Realizacja Wsparcia Integracyjnego, Rozwoju Klienckiego Systemu, Warsztatów Dodatkowych i Warsztatów Specjalistycznych, będzie odbywała się na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego, zwanych dalej Zleceniami, wskazujących w szczególności: 1) w zakresie Rozwoju Klienckiego Systemu w szczególności: zakres modyfikacji Systemu, przewidywaną pracochłonność (w godzinach) i termin do którego modyfikacja winna zostać wdrożona oraz wysokość wynagrodzenie Wykonawcy; 2) w zakresie Warsztatów Dodatkowych w szczególności: ilość uczestników warsztatów, tematykę warsztatów, miejsce i termin warsztatów, przypadający jednak nie wcześniej niż 14 dni, od dnia zgłoszenia Zlecenia, liczbę godzin potrzebnych na przeprowadzenie warsztatów i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 3) w zakresie Warsztatów Specjalistycznych w szczególności: ilość uczestników, tematykę warsztatów (tj. zgodne ze szkoleniem CRM Microsoft Dynamics lub 80542), termin warsztatów, przypadający jednak nie wcześniej niż 21 dni, od dnia zgłoszenia Zlecenia, i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Zlecenia na realizację Wsparcia Integracyjnego, Rozwoju Klienckiego Systemu, Warsztatów Dodatkowych i Warsztatów Specjalistycznych będą udzielane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie Zlecenia. 4. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia do realizacji Zlecenia złożonego mu przez Zamawiającego z zakresu Wsparcia Integracyjnego, Warsztatów Dodatkowych i Warsztatów Specjalistycznych. 5. Strony ustalają następującą procedurę składania Zlecenia z zakresu Warsztatów Dodatkowych i Warsztatów Specjalistyczny: 1) Zamawiający wyśle do Wykonawcy podpisane przez Zamawiającego dwa egzemplarze Zlecenia zawierającego m.in. elementy wskazane w ust. 1, 2) po otrzymaniu wskazanych w pkt 1 egzemplarzy zlecenia, Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia otrzymania tych egzemplarzy zaproponować inny niż wskazany w egzemplarzach termin szkolenia; zaproponowany przez Wykonawcę termin nie może być dłuższy niż 7 dni terminu zaproponowanego przez Zamawiającego; 3) Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania egzemplarzy zlecenia, o których mowa w pkt 1, podpisze oba egzemplarze Zlecenia i odeśle jeden egzemplarz Zamawiającemu, a w przypadku zmiany terminu wykonania zlecenia, o której mowa w pkt 2, Wykonawca wskaże ponadto w podpisanych egzemplarzach nowy termin zlecenia oraz prześle na adres jednego z przedstawicieli Zamawiającego, o którym mowa w 6 ust. 8 pkt 1, informację o dacie nowego terminu realizacji Zlecenia. Dla zachowania 3-dniowego terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie, wystarczające jest wysłanie, przed upływem tego terminu, egzemplarza podpisanego zlecenia przesyłką rejestrowaną na adres Zamawiającego. 21 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż: netto zł (słownie: ) powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego w wysokości zł (słownie: ), co stanowi łącznie brutto zł (słownie: ). W tym : Strona 16 z 33

17 1) za realizację Etapu I, łączną kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); 2) za realizację Etapu II i III, łączną kwotę nie wyższą niż zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto), w tym w szczególności za: a) udzielenie 25 licencji dla użytkownika systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises) na czas nieokreślony, w procedurze aktualizacji (upgrade), kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto), wynagrodzenie brutto za udzielenie jednej licencji wynosi zł; b) udzielenie 1 licencji dla użytkownika systemu Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (on-premises) na czas nieokreślony, kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto), wynagrodzenie brutto za udzielenie jednej licencji wynosi zł; c) wynagrodzenie za świadczenie przez Wykonawcę 10 godzin Wsparcia Integracyjnego - kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); wynagrodzenie brutto za jedną godzinę Wsparcia Integracyjnego wynosi zł; 3) za realizację w ramach Etapu IV A, 5 godzin Asysty, kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); wynagrodzenie brutto za jedną godzinę Asysty wynosi zł; 4) za realizację Etapu IV B kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto) w tym: a) wynagrodzenie za realizację przez Wykonawcę 20 godzin Rozwoju Klienckiego Systemu -kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); wynagrodzenie brutto za jedną godzinę Rozwoju Klienckiego Systemu wynosi zł; b) wynagrodzenie za realizację przez Wykonawcę 8 godzin Warsztatów Dodatkowych - kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); wynagrodzenie brutto za jedną godzinę Warsztatów Dodatkowych wynosi zł; c) wynagrodzenie za realizację przez Wykonawcę Warsztatów Specjalistycznych z zakresu warsztatu Microsoft Dynamics CRM nr dla 2 osób - kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); wynagrodzenie brutto za jedną osobę biorącą udział w Warsztatach Specjalistycznych z zakresu warsztatu Microsoft Dynamics CRM nr wynosi zł; d) wynagrodzenie za realizację przez Wykonawcę Warsztatów Specjalistycznych z zakresu warsztatu Microsoft Dynamics CRM nr dla 2 osób - kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto); wynagrodzenie brutto za jedną osobę biorącą udział w Warsztatach Specjalistycznych z zakresu warsztatu Microsoft Dynamics CRM nr wynosi zł; e) wynagrodzenie miesięczne za jeden pełny miesiąc kalendarzowy świadczenia Serwisu Gwarancyjnego - kwotę zł netto (słownie złotych: netto) plus podatek VAT tj. zł brutto (słownie złotych: brutto). 2. Płatność wynagrodzenia za należytą realizację Etapu I-III Umowy nastąpi, po Odbiorze Końcowym. 3. Wynagrodzenie za należytą realizację Etapu IV będzie płatne z dołu po każdym Okresie Rozliczeniowym, stosownie do zrealizowanego zakresu Umowy (w szczególności: ilości dni w których Strona 17 z 33

18 świadczony był Serwis Gwarancyjny, ilości godzin Wsparcia Integracyjnego, Rozwoju Klienckiego Systemu, Warsztatów Dodatkowych, ilości osób uczestniczących w Warsztatach Specjalistycznych). W razie wątpliwości poczytuje się, że zapłata jakiegokolwiek wynagrodzenia za realizację zlecenia w ramach Rozwoju Klienckiego Systemu, Warsztatów Dodatkowych lub Warsztatów Specjalistycznych nastąpi w ramach faktury za Okres Rozliczeniowy, w którym dokonano odbioru prac zrealizowanych w ramach zlecenia na Rozwój Kliencki Systemu, Warsztatów Dodatkowych lub Warsztatów Specjalistycznych, co nie zwalnia Wykonawcy z przedstawiania raportów za okres, w którym zlecenie było realizowane, ale nie zostało odebranie. 4. Jeżeli w danym Okresie Rozliczeniowym wystąpiły dni, w których Serwis Gwarancyjny nie był świadczony, wynagrodzenie Wykonawcy za dany miesiąc świadczenia Serwisu Gwarancyjnego zostanie pomniejszone proporcjonalnie do liczby dni, w których Serwis Gwarancyjny nie był w danym miesiącu świadczony. W razie wątpliwości poczytuje się, że wypłata pełnego wynagrodzenia za danych Okres Rozliczeniowy, w którym wystąpiły dni, w których Serwis Gwarancyjny nie był świadczony, nie oznacza rezygnacji Zamawiającego z roszczenia do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zd. 1 (w szczególności Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w kolejnym lub kilku kolejnych Okresach Rozliczeniowych). 5. Płatność należnego wynagrodzenia za realizację Umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie: 1) za realizację Etapu I-III podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Końcowego; 2) za realizację Etapu IV sporządzony przez Wykonawcę, za Okres Rozliczeniowy, za który Wykonawca żąda zapłaty, raport (w formie pisemnej lub ), w którym Wykonawca wymieni: a) okres przez który świadczony był Serwis Gwarancyjny w danym Okresie Rozliczeniowym; jeżeli w jakiś dniach Serwis Gwarancyjny nie był świadczony Wykonawca wskaże dni w których nie był świadczony, b) ilość godzin Asysty w danym Okresie Rozliczeniowym; c) ilość godzin Wsparcia Integracyjnego w danym Okresie Rozliczeniowym; d) ilość godzin Rozwoju Klienckiego Systemu w danym Okresie Rozliczeniowym; e) ilość godzin Warsztatów Dodatkowych w danym Okresie Rozliczeniowym; f) ilość osób uczestniczących w Warsztatach Specjalistycznych i rodzaj Warsztatów Specjalistycznych. 7. Fakturę VAT za Etap I-III Wykonawca wystawi w terminie 7 dni od daty podpisana Protokołu Odbioru Końcowego. Faktury VAT za Etap IV Wykonawca wystawiać będzie w terminie 7 dni od upływu każdego Okresu Rozliczeniowego. 8. W razie wątpliwości poczytuje się, że udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego ponad minimalne limity wskazane w Umowie (np. w odniesieniu do liczby godzin przeznaczonych na świadczenie Asysty minimalny limit wynosi 5 godzin) stanowi uprawnienie Zamawiającego, wynikające z prawa opcji (art. 34 ust. 5 pzp), a Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o udzielenie części zamówienia objętego prawem opcji. 9. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o dostawę/udzielenie licencji, o których mowa w 2 ust. 3 pkt 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z pomnożenia ilości licencji dla użytkowników i ceny danej licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b. Zapłata za te prace zostanie doliczona do faktury za realizację Etapu I-III, wystawionej po Odbiorze Końcowym. 10. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy ze Zleceniem na wykonanie prac określonych w 2 ust. 3 pkt 10 i 12-15, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z pomnożenia ilości rzeczywistych godzin tych prac i stawki godzinowej, wskazanej w ust. 1 pkt 1 lit.c, pkt 3 i pkt 4 lit. a)-c), nie więcej jednak niż kwotę wynagrodzenia ustaloną w Zleceniu. Zapłata za te prace zostanie doliczona do pierwszej faktury, o której mowa w ust. 3 (z wyłączeniem Wsparcia Integracyjnego za które wg. Wyboru Wykonawca zapłata zostanie doliczona do faktury, o której mowa w ust. 2 lub 3), którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu po wykonaniu tych prac, wraz ze stosownym raportem, o którym mowa w ust. 6 pkt 2. Ponadto, w odniesieniu do Prac Rozwojowych, wykonawca do faktury VAT będzie jeszcze zobowiązany dołączyć stosowny Protokół Odbioru Prac Rozwojowych. 11. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy ze Zleceniem o wykonanie prac określonych w 2 ust. 3 pkt 15, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z pomnożenia ilości Strona 18 z 33

19 uczestników warsztatów i stawki za uczestnictwo jednej osoby w danym warsztacie, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c) lub d). Zapłata za te prace zostanie doliczona do pierwszej faktury, o której mowa w ust. 3, którą Wykonawca wystawi Zamawiającemu po wykonaniu tych prac, wraz ze stosownym raportem, o którym mowa w ust. 6 pkt Podane w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b) i c), pkt 3 i pkt 4 stawki za jedną licencję, za jedną godzinę prac, za jednego użytkownika, etc. będą niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. 13. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 14. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska Wrocław NIP: W przypadku zmiany adresu siedziby przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Po otrzymaniu informacji o zmianie adresu od Zamawiającego, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na nowy adres wskazany w powiadomieniu. 16. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP. 17. Jeżeli w czasie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 18. W razie wątpliwości poczytuje się, że wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone w sytuacjach przewidzianych Umową (dotyczy to w szczególności: kar umownych i odszkodowań) i przepisami prawa. 19. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń umownych wierzytelności pieniężnych Zamawiającego przysługujących mu względem Wykonawcy (w szczególności wierzytelności wynikających z nienależytej realizacji Umowy w tym kar umownych i odszkodowań) z wierzytelnościami pieniężnymi Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. 22 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy strony mogą w szczególności żądać zapłaty następujących kar umownych: 1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: a) za zwłokę Wykonawcy w realizacji Etapu I lub Etapu II przedmiotu Umowy: - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - jeżeli zwłoka nie przekracza 5 dni roboczych; - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za rozpoczęty 6 dzień zwłoki i każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki; b) za zwłokę Wykonawcy w realizacji Etapu III przedmiotu Umowy: - w wysokości 0,15 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - jeżeli zwłoka nie przekracza 5 dni roboczych; - w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za rozpoczęty 6 dzień zwłoki i każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki, c) za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu każdego z terminów zapisanych w harmonogramach w dokumencie Analizy Przedwdrożeniowej, w tym w szczególności w harmonogramie wdrożenia w części dotyczącej warsztatów: - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - jeżeli zwłoka nie przekracza 5 dni roboczych; - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za rozpoczęty 6 dzień zwłoki i każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki, d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Awarii Niekrytycznej w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie awarii, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, w każdym roku świadczenia Serwisu Gwarancyjnego; Strona 19 z 33

20 e) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Awarii Krytycznej w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie awarii, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, w każdym roku świadczenia Serwisu Gwarancyjnego; f) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu prac składających się na Rozwój Kliencki Systemu oraz realizację Warsztatów Dodatkowych i Warsztatów Specjalistycznych, w stosunku do terminów realizacji prac lub terminów warsztatów ustalanych każdorazowo przez Strony zgodnie z procedurą Zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie prac rozwojowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie mniej niż 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; g) za zwłokę Wykonawcy w doręczeniu podpisanej przez Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 26 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Wykonawcy ww. umowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, h) za wypowiedzenie umowy licencji System 100% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy; kwota kary umownej ulega obniżeniu o 1,5 punktu procentowego za każdy rok korzystania z licencji na System; i) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że w szczególności w odniesieniu do kar umownych za brak terminowej realizacji Etapów I, II i III kary umowne mogą być naliczane niezależnie. 3. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy. 4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią art. 471 i n. Kodeksu cywilnego. 23 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wraz z zawarciem Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. kwotę... (słownie:...../100) zł. 2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: Strony ustalają, że zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących wysokościach i terminach: 1) 70 % wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota... (słownie:....../100) złotych, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego; 2) 30 % wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota... (słownie:....../100) złotych, które przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po zakończeniu Etapu VB. 4. Zabezpieczenie nie będzie zwrócone w przypadku nienależytego wykonania postanowień Umowy (w tym braku realizacji roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady). 5. W przypadku należytego wykonania Umowy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy (w tym braku realizacji roszczeń z tytułu rękojmi za wady) Zamawiający ma prawo wykorzystać zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania umową. Strona 20 z 33

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na zapewnienie wsparcia systemu Websense. Projekt umowy nr...

Projekt umowy na zapewnienie wsparcia systemu Websense. Projekt umowy nr... Projekt umowy nr... zawarta w dniu... 2014r. we Wrocławiu, pomiędzy Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor -

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/34/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i uruchomienie Systemu Przechowywania i Archiwizacji Danych (SPiAD) w ramach projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:

zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Umowa nr CUI/ZP/PN/ /2014 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8 działająca poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na stworzenie serwisu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR XXXXXXXXXXXXX/2014

UMOWA NR XXXXXXXXXXXXX/2014 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska ul. Grunwaldzka 15, 35-969 Rzeszów Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt) UMOWA NR XXXXXXXXXXXXX/2014 zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Wykonawca wykona umowę w okresie od dnia jej zawarcia do dnia. r.

2 Termin realizacji Wykonawca wykona umowę w okresie od dnia jej zawarcia do dnia. r. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych Załącznik nr 1 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie (03-980) przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-...

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-... UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi Zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 roku w Krakowie pomiędzy: 1.. z siedzibą w. przy ul......, kod pocztowy.-...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:...

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... Wzór umowy Umowa nr.../2015 zawarta w dniu... r, pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.Projekt. 4) Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

UMOWA Nr.Projekt. 4) Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ZD.ZP.U.272.25.2016.MK Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.Projekt zawarta w dniu.., w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym", a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez, zaś wspólnie zwanymi

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo