Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL /12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zwanym dalej Projektem. 2. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku, zwaną dalej Beneficjentem. 3. Głównym celem Projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie oraz Technikum Nr 1 w Zambrowie w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie. 4. Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowią: a. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Kucharz Małej Gastronomii i ; b. uczniowie Technikum Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Technik Elektronik, Technik Elektryk, i ; c. kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego Grota. 5. W ramach kursów zawodowych i targów edukacyjnych wspierane są następuje działania: a. Targi edukacyjne Poznaję mój zawód, b. Kursy z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci EN c. Kursy z zakresu budowy, funkcjonowania, konfiguracji i programowania sterowników PLC, d. Kursy z zakresu nowoczesnych inteligentnych instalacji typu KNX/EIB e. Wspomagany komputerowo kurs projektowania instalacji i urządzeń elektronicznych, f. Kursy przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, g. Kursy zawodowe prawa jazdy kat. B h. Kursy z zakresu administracji NOVELL uprawniające do uzyskania Certified Novell Administrator (CNA), i. Kursy certyfikowane z administracji Microsoft Small Business Server, j. Kursy certyfikowane z zakresu AutoCAD na 2 poziomach z możliwością otrzymania ogólnoświatowego certyfikatu, k. Kursy z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa sieci komputerowych, l. Kursy z zakresu tworzenia i obsługi stron internetowych www/html/cms, m. Kursy z zakresu obsługi gości z predyspozycją do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych, n. Specjalistyczne kursy zawodowe z zakresu umiejętności baristycznych z certyfikatem, o. Kursy z zakresu obsługi gastronomicznej podmiotów gospodarczych, p. Kursy z zakresu technik efektywnego uczenia się, q. Kursy z zakres obsługi programu Gastro-Szef, r. Kursy z zakresu carvingu i dekoracji potraw,

2 s. Kursy z zakresu pokładowych systemów diagnostycznych OBD II i EOBD, t. Kursy podstawowy z zakresu CAD, u. Kursy na operatora wózka widłowego oraz wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych z egzaminem UDT, 6. Projekt realizowany jest w okresie: r. do r. na terenie: a. Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie; b. w przedsiębiorstwach z lokalnego rynku; c. w siedzibach wykonawców wybranych do realizacji kursów zawodowych; d. w siedzibie Beneficjenta. 7. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 8. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Księdza Stanisława Suchowolca 6, pok. 228A; Białystok. 9. Projekt obejmuje swym zasięgiem Beneficjentów Ostatecznych z województwa podlaskiego. 10. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w Projekcie pt.. 2. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach Projektu łącznie 329 uczestników z Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego Grota, w tym a. co najmniej 108 osób stanowić będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Kucharz Małej Gastronomii, Mechanik Pojazdów ; b. co najmniej 211 osób stanowić będą uczniowie Technikum Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Technik Elektronik, Technik Elektryk, Technik Informatyk i ; c. co najmniej 10 nauczycieli zatrudnionych jako kadra pedagogiczna w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie. 3. Beneficjent będzie dążył do objęcia działaniami Projektu 100 kobiet i 239 mężczyzn, mając na celu wzmocnienie relacji liczby kobiet w ogólnym wskaźniku liczba kobiet/liczba mężczyzn. 3 Oferowane formy wsparcia 1. W ramach zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia (w ostatniej kolumnie ujęto do jakich zawodów adresowane są poszczególne zajęcia): Lp Nazwa zajęć Targi edukacyjne Poznaję mój zawód Kursy z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci EN Kursy z zakresu budowy, funkcjonowania, konfiguracji i Liczba grup Liczba osób/ grupa Liczba godzin/ grupa Zawód Wszystkie klasy objęte projektem Technik Elektronik, Technik Elektronik, Technik Elektryk

3 programowania sterowników PLC Kursy z zakresu nowoczesnych inteligentnych instalacji typu KNX/EIB Wspomagany komputerowo kurs projektowania instalacji i urządzeń elektronicznych Kursy przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Kursy zawodowe prawa jazdy kat. B Technik Elektronik Technik Elektronik Kursy z zakresu administracji NOVELL uprawniające do uzyskania Certified Novell Administrator (CNA) Kursy certyfikowane z administracji Microsoft Small Business Server Kursy certyfikowane z zakresu AutoCAD na 2 poziomach z możliwością otrzymania ogólnoświatowego certyfikatu Kursy z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa sieci komputerowych Kursy z zakresu tworzenia i obsługi stron internetowych www/html/cms Kursy z zakresu obsługi gości z predyspozycją do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych Specjalistyczne kursy zawodowe z zakresu umiejętności baristycznych z certyfikatem Kursy z zakresu obsługi gastronomicznej podmiotów gospodarczych Kursy z zakresu technik efektywnego uczenia się Kursy z zakres obsługi programu Gastro- Szef Kursy z zakresu carvingu i dekoracji potraw Kursy z zakresu pokładowych systemów diagnostycznych OBD II i EOBD Kursy podstawowy z zakresu CAD Kursy na operatora wózka widłowego oraz wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych z egzaminem UDT Wszystkie klasy objęte projektem Technik Elektryk,, , Kucharz Małej Gastronomii Kucharz Małej Gastronomii

4 4 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnik kursów zawodowych i targów edukacyjnych musi spełniać następujące warunki formalne łącznie: a. z własnej inicjatywy być zainteresowanym uczestniczeniem w Projekcie, b. być uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 bądź Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie, jako szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, c. zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego. 2. Warunkiem uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych po spełnieniu kryteriów określonych w 4 pkt 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie (zwanym dalej SPR) formularza zgłoszeniowego podpisanego przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego w terminie określonym w Warunkiem uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych jest również złożenie wraz formularzem zgłoszeniowym lub uzupełnienie w terminie określonym w 5 wymaganego kompletu dokumentów, tj.: a. oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie, b. deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, podpisanej z chwilą przystąpienia do Projektu przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego, c. oświadczenia Uczestnika i Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Uczestnika kursu zawodowego (dotyczy tylko wybranych kursów). 4. Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty wymienione w 4 pkt. 2 i 3 dostępne są na stronie internetowej projekt Nie zostaniesz na lodzie z kwalifikacjami w konkretnym zawodzie w zakładce Rekrutacja a także w SPR. 5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą oraz podpisane przez uczestnika oraz rodzica/prawnego opiekuna uczestnika. 6. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie z kryterium grupy docelowej w 2 oraz 4 niniejszego Regulaminu. 7. Jeden uczeń będzie mógł uczestniczyć w maksymalnie pięciu formach wsparcia, mając na uwadze fakt, iż w Projekcie przewidziano inne formy wsparcia niż kursy zawodowe i targi edukacyjne. 5 Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 1. Rekrutacja na kursy zawodowe i targi edukacyjne odbywać się będzie etapami przed planowanym rozpoczęciem działań. Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona działaniami informacyjno promocyjnymi i będzie realizowana w 4 etapach dwukrotnie w roku 2013 oraz dwukrotnie w roku W każdym z etapów istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w jednym lub kilku przewidzianych do realizacji w Projekcie kursach zawodowych i targach edukacyjnych mając na uwadze 4 pkt 7 oraz harmonogram szczegółowy poszczególnych zajęć. 2. Rekrutacja prowadzona będzie równolegle w 2 szkołach uczestniczących w Projekcie (Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie i Technikum Nr 1 w Zambrowie) zgodnie z

5 kryterium grupy docelowej wskazanej w 2 i w 4 oraz z harmonogramem rekrutacji. W zależności od potrzeb projektowych prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, której celem jest uzupełnienie osobowego składu poszczególnych grup, by odpowiadały one zakładanym w Projekcie wskaźnikom. 3. Podstawowe kryteria rekrutacji na kursy zawodowe i targi edukacyjne: a. chęć udziału w Projekcie rozumiana jako osobiste złożenie przez ucznia formularza zgłoszeniowego w SPR, b. sytuacja materialna i zagrożenie wypadnięciem poza system edukacji badane na podstawie opinii wychowawcy przez Eksperta ds. Jakości Kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie, c. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Uczestnika kursu zawodowego (dotyczy tylko wybranych kursów), d. kształcić się w zawodach do których kierowane jest wsparcie. 4. W sytuacji, gdy ww. kryteria okażą się nie wystarczające do zamknięcia list uczestników na poszczególne formy wsparcia, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium jakim będzie opinia nauczyciela prowadzącego przedmiot, którego dotyczy wsparcie. 5. W przypadku nieprzekroczenia połowy zgłoszeń w stosunku do planowanej liczby uczestników w połowie okresu od ogłoszenia naboru do rozpoczęcia danego działania, przeprowadzona zostanie intensywna rekrutacja uzupełniająca wspierana materiałami promocyjnymi. 6. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników dla określonej grupy docelowej i formy zajęć. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń na dane zajęcia, utworzona zostanie lista rezerwowa, na której rejestrowane będą zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników. 7. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji: a. ulotki i plakaty dystrybuowane w SPR, b. banery promocyjne z informacjami o Projekcie zamieszczone w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie, c. strona internetowa Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie oraz Beneficjenta, d. tablice promocyjne zamieszczone w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie. 8. Sposób prowadzenia rekrutacji wyklucza uznaniowe kwalifikowanie uczestników i będzie uwzględniał wyłącznie kryteria oparte na grupie docelowej zawarte w niniejszym regulaminie. 9. Nabór i wybór uczestników poszczególnych zajęć będzie adekwatny do założeń danego wsparcia oraz zdiagnozowanych barier dostępu wśród kandydatów. 10. Szczególnym wsparciem w ramach przedmiotowego Projektu objęci będą uczniowie niepełnosprawni oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 11. Harmonogram rekrutacji: a. I VI 2013 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 1, b. IX- XII 2013 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 2/rekrutacja uzupełniająca, c. I- II 2014 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 3, d. IV VI 2014 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 4/rekrutacja uzupełniająca. 12. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych objętych Projektem prowadzi Ekspert ds. Jakości Kształcenia wraz z Koordynatorem Logistyki Projektu pod nadzorem Koordynatora Projektu.

6 13. Za prawidłowy i terminowy przebieg rekrutacji w zakresie merytorycznym odpowiada Ekspert ds. Jakości Kształcenia. 14. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej projekt w zakładce Rekrutacja oraz we wszystkich narzędziach promocji. 15. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do SPR, b. wypełnienie oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie, deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, oświadczenia Uczestnika i Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c. weryfikacja złożonych dokumentów, d. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej, e. sporządzenie listy uczestników poszczególnych zajęć, f. przekazanie informacji osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w Projekcie. 16. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur. 17. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 6 Prawa i obowiązki Beneficjantów Ostatecznych 1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: a. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego został zakwalifikowany, b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, c. otrzymania materiałów promocyjnych informujących o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, d. otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu przewidzianej ścieżki wsparcia Projektu, w przypadku zakończenia cyklu zajęć w których brał udział, zgodnie z wymogami wskazanymi w niniejszym regulaminie, e. opuszczenia maksymalnie 20% godzin poszczególnych zajęć - większa liczba nieobecności jest jednoznaczna z możliwością skreślenia z listy uczestników zajęć. 2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do: a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, c. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego się kwalifikuje z uwzględnieniem zapisów w 6 pkt 1 lit. e, d. regularnego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym planem zajęć, e. wypełnienia ankiet i odpowiedzi na inne narzędzia dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, f. uczestniczeniu w wywiadach przeprowadzanych przez osobę odpowiedzialną za Ewaluację prowadzonych działań w projekcie, g. bieżącego informowania prowadzącego zajęcia lub Eksperta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, h. stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia, Eksperta ds. Jakości Kształcenia bądź poszczególne osoby bezpośrednio związane z realizacją Projektu,

7 i. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu. 7 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy: a. rezygnacja została zgłoszona w formie pisemnej do SPR lub osoby prowadzącej zajęcia, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć na które dany uczestnik został zakwalifikowany, b. rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji wraz z uzasadnieniem. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości, w całym okresie realizacji Projektu. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, jeżeli zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie regulaminu, wymagająca zmiany w niniejszym regulaminie. 3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie w serwisie internetowym Projektu, a zmiany obowiązywać będą po zatwierdzeniu ich przez Koordynatora Projektu od dnia ich ogłoszenia do publicznej wiadomości. 4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projekt Nie zostaniesz na lodzie z kwalifikacjami w konkretnym zawodzie w zakładce Rekrutacja.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo