Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL /12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zwanym dalej Projektem. 2. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku, zwaną dalej Beneficjentem. 3. Głównym celem Projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie oraz Technikum Nr 1 w Zambrowie w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie. 4. Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowią: a. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Kucharz Małej Gastronomii i ; b. uczniowie Technikum Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Technik Elektronik, Technik Elektryk, i ; c. kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego Grota. 5. W ramach kursów zawodowych i targów edukacyjnych wspierane są następuje działania: a. Targi edukacyjne Poznaję mój zawód, b. Kursy z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci EN c. Kursy z zakresu budowy, funkcjonowania, konfiguracji i programowania sterowników PLC, d. Kursy z zakresu nowoczesnych inteligentnych instalacji typu KNX/EIB e. Wspomagany komputerowo kurs projektowania instalacji i urządzeń elektronicznych, f. Kursy przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, g. Kursy zawodowe prawa jazdy kat. B h. Kursy z zakresu administracji NOVELL uprawniające do uzyskania Certified Novell Administrator (CNA), i. Kursy certyfikowane z administracji Microsoft Small Business Server, j. Kursy certyfikowane z zakresu AutoCAD na 2 poziomach z możliwością otrzymania ogólnoświatowego certyfikatu, k. Kursy z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa sieci komputerowych, l. Kursy z zakresu tworzenia i obsługi stron internetowych www/html/cms, m. Kursy z zakresu obsługi gości z predyspozycją do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych, n. Specjalistyczne kursy zawodowe z zakresu umiejętności baristycznych z certyfikatem, o. Kursy z zakresu obsługi gastronomicznej podmiotów gospodarczych, p. Kursy z zakresu technik efektywnego uczenia się, q. Kursy z zakres obsługi programu Gastro-Szef, r. Kursy z zakresu carvingu i dekoracji potraw,

2 s. Kursy z zakresu pokładowych systemów diagnostycznych OBD II i EOBD, t. Kursy podstawowy z zakresu CAD, u. Kursy na operatora wózka widłowego oraz wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych z egzaminem UDT, 6. Projekt realizowany jest w okresie: r. do r. na terenie: a. Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie; b. w przedsiębiorstwach z lokalnego rynku; c. w siedzibach wykonawców wybranych do realizacji kursów zawodowych; d. w siedzibie Beneficjenta. 7. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 8. Biuro Projektu znajduje się przy ul. Księdza Stanisława Suchowolca 6, pok. 228A; Białystok. 9. Projekt obejmuje swym zasięgiem Beneficjentów Ostatecznych z województwa podlaskiego. 10. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w Projekcie pt.. 2. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach Projektu łącznie 329 uczestników z Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie im. gen. Stefana Roweckiego Grota, w tym a. co najmniej 108 osób stanowić będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Kucharz Małej Gastronomii, Mechanik Pojazdów ; b. co najmniej 211 osób stanowić będą uczniowie Technikum Nr 1 w Zambrowie kształcących się w zawodach: Technik Elektronik, Technik Elektryk, Technik Informatyk i ; c. co najmniej 10 nauczycieli zatrudnionych jako kadra pedagogiczna w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie. 3. Beneficjent będzie dążył do objęcia działaniami Projektu 100 kobiet i 239 mężczyzn, mając na celu wzmocnienie relacji liczby kobiet w ogólnym wskaźniku liczba kobiet/liczba mężczyzn. 3 Oferowane formy wsparcia 1. W ramach zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia (w ostatniej kolumnie ujęto do jakich zawodów adresowane są poszczególne zajęcia): Lp Nazwa zajęć Targi edukacyjne Poznaję mój zawód Kursy z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci EN Kursy z zakresu budowy, funkcjonowania, konfiguracji i Liczba grup Liczba osób/ grupa Liczba godzin/ grupa Zawód Wszystkie klasy objęte projektem Technik Elektronik, Technik Elektronik, Technik Elektryk

3 programowania sterowników PLC Kursy z zakresu nowoczesnych inteligentnych instalacji typu KNX/EIB Wspomagany komputerowo kurs projektowania instalacji i urządzeń elektronicznych Kursy przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Kursy zawodowe prawa jazdy kat. B Technik Elektronik Technik Elektronik Kursy z zakresu administracji NOVELL uprawniające do uzyskania Certified Novell Administrator (CNA) Kursy certyfikowane z administracji Microsoft Small Business Server Kursy certyfikowane z zakresu AutoCAD na 2 poziomach z możliwością otrzymania ogólnoświatowego certyfikatu Kursy z zakresu kryptografii i bezpieczeństwa sieci komputerowych Kursy z zakresu tworzenia i obsługi stron internetowych www/html/cms Kursy z zakresu obsługi gości z predyspozycją do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych Specjalistyczne kursy zawodowe z zakresu umiejętności baristycznych z certyfikatem Kursy z zakresu obsługi gastronomicznej podmiotów gospodarczych Kursy z zakresu technik efektywnego uczenia się Kursy z zakres obsługi programu Gastro- Szef Kursy z zakresu carvingu i dekoracji potraw Kursy z zakresu pokładowych systemów diagnostycznych OBD II i EOBD Kursy podstawowy z zakresu CAD Kursy na operatora wózka widłowego oraz wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych z egzaminem UDT Wszystkie klasy objęte projektem Technik Elektryk,, , Kucharz Małej Gastronomii Kucharz Małej Gastronomii

4 4 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnik kursów zawodowych i targów edukacyjnych musi spełniać następujące warunki formalne łącznie: a. z własnej inicjatywy być zainteresowanym uczestniczeniem w Projekcie, b. być uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 bądź Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie, jako szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, c. zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego. 2. Warunkiem uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych po spełnieniu kryteriów określonych w 4 pkt 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie (zwanym dalej SPR) formularza zgłoszeniowego podpisanego przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego w terminie określonym w Warunkiem uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych jest również złożenie wraz formularzem zgłoszeniowym lub uzupełnienie w terminie określonym w 5 wymaganego kompletu dokumentów, tj.: a. oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie, b. deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, podpisanej z chwilą przystąpienia do Projektu przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego, c. oświadczenia Uczestnika i Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Uczestnika kursu zawodowego (dotyczy tylko wybranych kursów). 4. Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty wymienione w 4 pkt. 2 i 3 dostępne są na stronie internetowej projekt Nie zostaniesz na lodzie z kwalifikacjami w konkretnym zawodzie w zakładce Rekrutacja a także w SPR. 5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą oraz podpisane przez uczestnika oraz rodzica/prawnego opiekuna uczestnika. 6. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę uczestników zgodnie z kryterium grupy docelowej w 2 oraz 4 niniejszego Regulaminu. 7. Jeden uczeń będzie mógł uczestniczyć w maksymalnie pięciu formach wsparcia, mając na uwadze fakt, iż w Projekcie przewidziano inne formy wsparcia niż kursy zawodowe i targi edukacyjne. 5 Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 1. Rekrutacja na kursy zawodowe i targi edukacyjne odbywać się będzie etapami przed planowanym rozpoczęciem działań. Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona działaniami informacyjno promocyjnymi i będzie realizowana w 4 etapach dwukrotnie w roku 2013 oraz dwukrotnie w roku W każdym z etapów istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w jednym lub kilku przewidzianych do realizacji w Projekcie kursach zawodowych i targach edukacyjnych mając na uwadze 4 pkt 7 oraz harmonogram szczegółowy poszczególnych zajęć. 2. Rekrutacja prowadzona będzie równolegle w 2 szkołach uczestniczących w Projekcie (Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie i Technikum Nr 1 w Zambrowie) zgodnie z

5 kryterium grupy docelowej wskazanej w 2 i w 4 oraz z harmonogramem rekrutacji. W zależności od potrzeb projektowych prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, której celem jest uzupełnienie osobowego składu poszczególnych grup, by odpowiadały one zakładanym w Projekcie wskaźnikom. 3. Podstawowe kryteria rekrutacji na kursy zawodowe i targi edukacyjne: a. chęć udziału w Projekcie rozumiana jako osobiste złożenie przez ucznia formularza zgłoszeniowego w SPR, b. sytuacja materialna i zagrożenie wypadnięciem poza system edukacji badane na podstawie opinii wychowawcy przez Eksperta ds. Jakości Kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie, c. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Uczestnika kursu zawodowego (dotyczy tylko wybranych kursów), d. kształcić się w zawodach do których kierowane jest wsparcie. 4. W sytuacji, gdy ww. kryteria okażą się nie wystarczające do zamknięcia list uczestników na poszczególne formy wsparcia, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium jakim będzie opinia nauczyciela prowadzącego przedmiot, którego dotyczy wsparcie. 5. W przypadku nieprzekroczenia połowy zgłoszeń w stosunku do planowanej liczby uczestników w połowie okresu od ogłoszenia naboru do rozpoczęcia danego działania, przeprowadzona zostanie intensywna rekrutacja uzupełniająca wspierana materiałami promocyjnymi. 6. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników dla określonej grupy docelowej i formy zajęć. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń na dane zajęcia, utworzona zostanie lista rezerwowa, na której rejestrowane będą zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników. 7. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji: a. ulotki i plakaty dystrybuowane w SPR, b. banery promocyjne z informacjami o Projekcie zamieszczone w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie, c. strona internetowa Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie oraz Beneficjenta, d. tablice promocyjne zamieszczone w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie. 8. Sposób prowadzenia rekrutacji wyklucza uznaniowe kwalifikowanie uczestników i będzie uwzględniał wyłącznie kryteria oparte na grupie docelowej zawarte w niniejszym regulaminie. 9. Nabór i wybór uczestników poszczególnych zajęć będzie adekwatny do założeń danego wsparcia oraz zdiagnozowanych barier dostępu wśród kandydatów. 10. Szczególnym wsparciem w ramach przedmiotowego Projektu objęci będą uczniowie niepełnosprawni oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 11. Harmonogram rekrutacji: a. I VI 2013 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 1, b. IX- XII 2013 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 2/rekrutacja uzupełniająca, c. I- II 2014 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 3, d. IV VI 2014 Nabór zgłoszeń na kursy i targi edukacyjne etap 4/rekrutacja uzupełniająca. 12. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych objętych Projektem prowadzi Ekspert ds. Jakości Kształcenia wraz z Koordynatorem Logistyki Projektu pod nadzorem Koordynatora Projektu.

6 13. Za prawidłowy i terminowy przebieg rekrutacji w zakresie merytorycznym odpowiada Ekspert ds. Jakości Kształcenia. 14. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej projekt w zakładce Rekrutacja oraz we wszystkich narzędziach promocji. 15. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do SPR, b. wypełnienie oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie, deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, oświadczenia Uczestnika i Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c. weryfikacja złożonych dokumentów, d. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej, e. sporządzenie listy uczestników poszczególnych zajęć, f. przekazanie informacji osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w Projekcie. 16. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur. 17. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 6 Prawa i obowiązki Beneficjantów Ostatecznych 1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: a. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego został zakwalifikowany, b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, c. otrzymania materiałów promocyjnych informujących o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, d. otrzymania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu przewidzianej ścieżki wsparcia Projektu, w przypadku zakończenia cyklu zajęć w których brał udział, zgodnie z wymogami wskazanymi w niniejszym regulaminie, e. opuszczenia maksymalnie 20% godzin poszczególnych zajęć - większa liczba nieobecności jest jednoznaczna z możliwością skreślenia z listy uczestników zajęć. 2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do: a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, c. uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego się kwalifikuje z uwzględnieniem zapisów w 6 pkt 1 lit. e, d. regularnego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym planem zajęć, e. wypełnienia ankiet i odpowiedzi na inne narzędzia dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, f. uczestniczeniu w wywiadach przeprowadzanych przez osobę odpowiedzialną za Ewaluację prowadzonych działań w projekcie, g. bieżącego informowania prowadzącego zajęcia lub Eksperta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, h. stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia, Eksperta ds. Jakości Kształcenia bądź poszczególne osoby bezpośrednio związane z realizacją Projektu,

7 i. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu. 7 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy: a. rezygnacja została zgłoszona w formie pisemnej do SPR lub osoby prowadzącej zajęcia, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć na które dany uczestnik został zakwalifikowany, b. rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji wraz z uzasadnieniem. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości, w całym okresie realizacji Projektu. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, jeżeli zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie regulaminu, wymagająca zmiany w niniejszym regulaminie. 3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie w serwisie internetowym Projektu, a zmiany obowiązywać będą po zatwierdzeniu ich przez Koordynatora Projektu od dnia ich ogłoszenia do publicznej wiadomości. 4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projekt Nie zostaniesz na lodzie z kwalifikacjami w konkretnym zawodzie w zakładce Rekrutacja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w specjalistycznych kursach zawodowych Konstruowanie programu nauczania modułowego dla zawodu, opracowanie szkolnego planu nauczania, Konstruowanie programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w studiach podyplomowych Wiedza o Społeczeństwie, Edukacja dla Bezpieczeństwa realizowanych w ramach projektu Akademia Nauczania Zawodowego 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Technikum w Suchowoli nowa jakość w kształceniu zawodowym współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: KOMPETENTNI ZAWODOWCY Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: KOMPETENTNI ZAWODOWCY 1. Podstawy prawne opracowania regulaminu Staże (dalej jako staż) należą do form przygotowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Europejski Funkcjonariusz realizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych! realizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wspieramy

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Projekt Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Rynek 1, 33-300

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne opracowania regulaminu

1. Podstawy prawne opracowania regulaminu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w ponadprogramowych stażach realizowanych w ramach projektu Stażuj razem z nami w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w dodatkowych kursach w ramach projektu:

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w dodatkowych kursach w ramach projektu: Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w dodatkowych kursach w ramach projektu: Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. Dobry fachowiec zawsze w cenie współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: POWIAT GORLICKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość Koniecpol, 14 października 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. Z dobrym zawodem w lepszą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODNOSZĄCA KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY

SZKOŁA PODNOSZĄCA KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZSOiT PRAKTYCZNA SZKOŁA PODNOSZĄCA KWALIFIKACJE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY (numer projektu WND.POKL.09.02.00-20-095/11), realizowany przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego Zespół ds. Rozwoju Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, 30-616 Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów i uczennic Technikum Logistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-006F/15-004 Projektodawca: Gmina Czeladź Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt unijny. akcja KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only

Projekt unijny. akcja KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only Projekt unijny Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu Nature Detectives realizowanego w ramach programu ERASMUS + w okresie od 1.09.2015r. do 31.08.2017r. akcja KA2 - Cooperation for

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. realizowanego w Technikum nr 1

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. realizowanego w Technikum nr 1 Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37078 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne kształcenie zawodowe realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu Europejska Mobilność Uczniów

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu Europejska Mobilność Uczniów * * * * * * Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu Europejska Mobilność Uczniów 1. Podstawy prawne opracowania regulaminu Staże (dalej jako staż) należą

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła na piątkę. 2 Postanowienia ogólne

Regulamin projektu Szkoła na piątkę. 2 Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła na piątkę 1 1. Projekt Szkoła na piątkę realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania: 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ 1 1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 1. Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 386 Dyrektora Szkoły z dnia 03.06.2013r. Regulamin rekrutacji uczestników staży zawodowych w ramach projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do:

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Wróć na dobry kurs atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA i WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE NOWA SUCHA 1. Informacje o projekcie 1. Regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Edukacja dla przyszłości, nr POKL/I/9.2/13 & 1. Informacje ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa osób w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIŚ UCZEŃ JUTRO PRACOWNIK Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dziś uczeń jutro pracownik, finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne opracowania regulaminu. 2. Cel staży

1. Podstawy prawne opracowania regulaminu. 2. Cel staży Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie 1. Podstawy prawne opracowania regulaminu Staże

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia Numer Umowy: UDA-POKL.09.02.00-24-032/11-00

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia Numer Umowy: UDA-POKL.09.02.00-24-032/11-00 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia Numer Umowy: UDA-POKL.09.02.00-24-032/11-00 1. Objaśnienia terminów i skrótów: 1. Beneficjent miasto Gliwice 2. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA Dot. realizacji Projektu Zawodowy sukces program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola nr POKL.09.02.00-16-021/11. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Przedszkole Równych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wchodzi w życie od 1 września

Bardziej szczegółowo