WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA ROLA EURO NA RYNKACH FINANSOWYCH Autor: Aleksandra Bożek- Mojeścik Beata Sygut Promotor: dr Elżbieta Rak- Młynarska Bielsko-Biała, rok

2 Spis treści Wstęp 1 1. Euro jako pieniądz międzynarodowy Historia waluty światowej Korzyści i zagrożenia wynikające z posiadania waluty międzynarodowej Euro walutą międzynarodową Rynki finansowe w strefie euro Funkcje i rola rynków finansowych Korzyści wynikające z zintegrowanych rynków finansowych Integracja tynków finansowych po wprowadzeniu euro Wspólna waluta a kryzys finansowy Niemcy kraj wysokorozwinięty Grecja największy beneficjent epoki kryzysu Polska zielona wyspa 23 Podsumowanie Spis literatury. 28 Spis wykresów 30 2

3 Wstęp Europejska Unia Walutowa jest bez wątpienia ważnym przedsięwzięciem gospodarczym i politycznym. Przyjęcie przez kraje europejskie wspólnej waluty euro oznacza próbę stałego połączenia gospodarek państw europejskich w jedną nierozerwalną całość. Należy pamiętać o motywach, które przyświecały ich twórcom w procesach integracji Unii Europejskiej, a mianowicie: zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, współpraca ekonomiczna, odbudowa po wojnie zniszczonej Europy, stworzenie trzeciej siły w świecie obok Stanów Zjednoczonych i Rosji, obrona przed ekspansją komunizmu, obrona kapitalizmu. W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co stanowiło jedno z ważniejszych historycznych wydarzeń dla naszego kraju. Obecnie przed nami stoi następne wyzwanie, jakim jest przyjęcie wspólnej waluty euro i rezygnacja z prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej. Moment ten zbiega się w czasie z licznymi wydarzeniami istotnymi dla Polski jak i Unii Europejskiej, mając wpływ na integrację w strefie euro. Eskalacja sytuacji politycznej na wschodzie Europy, powoduje, że kraje w tym regionie, zaczynają postrzegać silną integrację w struktury unijne jako gwarant bezpieczeństwa, wschodniej jej części. Coraz częściej zaczynamy myśleć o Unii Europejskiej, tak jak ją postrzegali jej twórcy. Niestety, z drugiej strony w zachodniej części Europy widzimy wyraźnie pogłębiający się dystans do idei wspólnej Europy. Konflikt na wschodzie ujawnił również słabe punkty w strukturach unijnych, jak na przykład niemoc w zakresie szybkiej, mocnej i skutecznej reakcji w polityce zagranicznej, oraz różne często sprzeczne interesy wielu państw w ramach samej Unii. Mimo, iż powszechnie uważa się, że unia gospodarcza i walutowa jest przede wszystkim przedsięwzięciem politycznym, a nie gospodarczym, to dla większości krajów europejskich stanowi rozsądne rozwiązanie, co wynika z warunków gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że unia monetarna nie jest panaceum na wszystkie problemy krajów europejskich. Głównym celem tej pracy jest prezentacja ewolucji międzynarodowego znaczenia euro od czasu jego wprowadzenia w 1999 r. do chwili obecnej. Istotnym elementem mającym ogromne znaczenie dla równowagi finansowej państw są międzynarodowe przepływy 3

4 pieniężne, dlatego to szerzej został poddany analizie sektor finansowy, zwłaszcza w kwestii ryzyka oraz bezpieczeństwa finansowego. Kryzys polityczny wymusił potrzebę zrewidowania dotychczasowego bilansu kosztów i korzyści płynących z wspólnej waluty. Nawiązując do tematu pracy, zostanie podjęta próba przedstawienia problemu międzynarodowej waluty, który również stanowi element bilansu kosztów i korzyści waluty euro. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczno- historyczny, ukazujący historię walut międzynarodowych, historię euro oraz wpływ na dzisiejszy obraz świata. Drugi rozdział dotyczy założeń i funkcjonowania euro w sektorze finansowym. Trzeci rozdział przedstawia państwa funkcjonujące w strefie euro, skutki jakie na gospodarki tych państw - Niemiec, Grecji wywarł kryzys finansowy oraz Polskę, która należy do UE, ale walutą obowiązującą w naszym kraju jest złoty polski. 4

5 1. Euro jako pieniądz międzynarodowy 1.1. Historia waluty światowej Zanim zostanie pokrótce omówiona historia waluty światowej, należy wyjaśnić co pod tym określeniem się znajduje, jakie warunki należy spełnić, aby waluta mogła pełnić taką funkcję. Aby waluta mogła być w pełni walutą międzynarodową, musi posiadać następujące cechy: jest używana poza krajem emisji, jest to miernikiem wartości dla towarów i dóbr, jest środkiem płatniczym akceptowanym na świecie, oraz jest środkiem akumulacji. Pierwszą walutą światową był rzymski denarius, bity od III wieku p.n.e. w srebrze, swoją światową pozycję stracił w V na rzecz bizantyjskiego solidus, który swą międzynarodową rolę stracił na rzecz islamskiego dinara; przetrwały te waluty do XII wieku. Wraz z upadkiem wielkich imperiów, straciły znaczenie również ich waluty. W XIII w, znaczące pozycję miały waluty włoskie: genewskie genino, florenckie florino, oraz weneckie ducato. W XIX wieku, światowym imperium przemysłowym została Wielka Brytania, a funt brytyjski dominuje na świecie, pełniąc rolę waluty międzynarodowej, prym ten kończy pierwsza wojna światowa. Należy jednak zaznaczyć, że waluta tego kraju nadal odgrywa ważną rolę w międzynarodowym systemie do chwili obecnej. Od czasu drugiej wojny światowej dominującą walutą stał się dolar amerykański. Prawnie międzynarodową rangę dolara usankcjonował układ z Bretton Woods, który to miał miejsce w lipcu w 1944 w Mount Washinton Hotel w miejscowości Bretton Woods, New Hampshire. Odbyła się tam konferencja United Nations Monetary and Financjal Conference, w której uczestniczyło 730 delegatów z 44 państw alianckich. Owocem konferencji było podpisanie porozumienia, które stworzyło podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi i było pierwszym w pełni negocjonowanym systemem kierowanym przez rządy państw. System z Bretton Woods nakładał na każde państwo obowiązek zastosowania takiej polityki monetarnej, której jednym z celów było utrzymanie kursów wymiany w jednoprocentowym przedziale wahań. W 1971 roku system ten załamał się, a jednym z powodów było wstrzymanie przez Stany Zjednoczone wymienialności dolara na złoto. 5

6 Pod koniec XX wieku, dolar amerykański zaczął stopniowo tracić na znaczeniu na rzecz marki niemieckiej i jena japońskiego, a następnie euro, które zostało wprowadzone w 1999 r. Decydujące okazały się porozumienia polityczne, a zwłaszcza porozumienia zawarte na przełomie 1990/ 1991 roku przez kanclerza Niemiec Helmuta Khola i prezydenta Francji Francois Miteranda: w zamian za zgodę Francji na zjednoczenie Niemiec Niemcy zgodziły się na przyjęcie wspólnej waluty ( a więc rezygnację z marki). 1 Euro zostało stworzone ponieważ posiadanie wspólnej waluty przynosi wiele korzyści dla krajów ją posiadających. Porównując sytuację, kiedy każde państwo członkowskie posiadało własną walutę, zaczynamy dostrzegać historyczne znaczenie połączenia się państw poprzez wspólną walutę. Dzięki stworzeniu jednej waluty zostało wyeliminowane ryzyko wahań i koszty wymiany walut, wzmocniło to współpracę między państwami członkowskimi na rzecz gospodarki. Historia waluty międzynarodowej pokazuje, iż zmiana statusu jednostki pieniężnej w międzynarodowym systemie walutowym to długotrwały proces. Mimo wzrostu roli euro, przypuszcza się, że w najbliższym czasie dominującą walutą międzynarodową nadal pozostanie dolar amerykański. Status waluty międzynarodowej warunkują czynniki o charakterze strukturalnym, oraz stabilność makroekonomiczna kraju - emitenta waluty. Czynnikami strukturalnymi są wielkość produkcji i handlu oraz wielkość rynku finansowego, natomiast czynnikami makroekonomicznymi gwarantującymi rangę waluty międzynarodowej jest rozważna polityka pieniężna i fiskalna, jej wskaźnik to stopa inflacji, określający procentowy wzrost cen w ciągu roku. Stabilność cen choć bardzo jest ważna, ale nie jest jedynym gwarantem stabilności makroekonomicznej, istotne jest również saldo budżetowe oraz wielkość długu publicznego. Im większy jest udział kraju emitenta waluty w produkcji światowej i handlu międzynarodowym, tym większe są możliwości używania jego waluty przez podmioty z innych krajów do fakturowania, rozliczania handlu oraz transakcji na rynku walutowym, a przez władze monetarne państw trzecich jako denominatora systemu kursów walutowych, waluty rezerwowej i interwencyjnej. 1 T. Gruszecki,, Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s

7 Dotychczasowe doświadczenia doprowadziły do sformułowania zbioru warunków umożliwiających uznanie danej waluty za walutę światową. Według C. Freda Bergstena 2 muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: odpowiednia wielkość gospodarki i obrotów handlowych, duży stopień niezależności wobec zakłóceń zewnętrznych, silna waluta pozwalająca na niestosowanie ograniczeń dewizowych, głębokość i płynność rynku kapitałowego, stabilność gospodarcza oraz silna pozycja zewnętrzna (także polityczna). Wskaźnikiem świadczącym o sile danej waluty jest zakres, w jakim pełni ona funkcję waluty rezerwowej w całości rezerw znajdujących się w bankach centralnych. Rezerwy tworzą: dewizy, złoto, rezerwy dewizowe poszczególnych krajów ulokowane w MFW Korzyści i zagrożenia wynikające z posiadania waluty międzynarodowej Międzynarodowa waluta jest ma wiele zastosowań w polityce monetarnej i kursowej państw trzecich, wykorzystywana jest jako waluta referencyjna tzw. miernik wartości, pełni funkcję waluty rezerwowej (środek akumulacji) i waluty interwencyjnej (środek płatniczy). W procesie umiędzynarodowienia waluty szczególnie ważna jest jej funkcja referencyjna, gdyż pośrednio determinuje ona wybór waluty rezerwowej i interwencyjnej. 3 Istotnym dla znaczenia waluty międzynarodowej jest jej udział w oficjalnych rezerwach dewizowych. Wyróżniamy najczęściej cztery motywy gromadzenia i utrzymania rezerw: ostrożnościowy, interwencyjny, transakcyjny i dochodowy. Poziom rezerw ma wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej krajów, ich odpowiednio wysoki poziom kształtuje ocenę wiarygodności kredytowej. Wysoki poziom rezerw zwiększa zaufanie inwestorów do sytuacji finansowej państwa, ma wpływ na kształtowanie się kapitałów obcych w kraju dzięki zabezpieczeniu w postaci tychże rezerw, mamy tu motyw ostrożnościowy. Kolejnym istotnym wyznacznikiem rezerw jest ich wykorzystywanie do wyrównywania bilansu płatniczego. Następną ważną przesłanką utrzymania rezerw są interwencje walutowe, 2 T. Gruszecki,, Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s.235 3,,Mechanizmy Funkcjonowania strefy euro opracowanie pod redakcją P. Kowalewskiego, G. Tchorka, J. Górskiego, wydał NBP, Warszawa 2014 r.s

8 szczególnie istotne dla państw, które prowadzą politykę stałego kursu walutowego. Banki centralne czerpią dochody z tychże rezerw. Stosowanie jednej międzynarodowej waluty stwarza szerokie możliwości w ogólnoświatowej gospodarce. Jedna waluta czyni państwo strefą atrakcyjną dla państw trzecich do prowadzenia tu działalności, pobudzając w ten sposób wymianę handlową i inwestycyjną, daje mocniejszą pozycję w gospodarce światowej. Osiągnięcie rangi głównej waluty międzynarodowej stwarza ponadto szansę na pobudzenie aktywności krajowego rynku finansowego. Zagraniczne podmioty mogą być bardziej zainteresowane w nabywaniu aktywów oraz emisji dłużnych papierów wartościowych denominowanych w dominującej walucie. W rezultacie rynek finansowy kraju emitenta głównej waluty międzynarodowej może przyciągać zagraniczny kapitał i mogą powstać nowe możliwości dla instytucji finansowych. Posiadanie waluty międzynarodowej przynosi korzyść także, w skali mikroekonomicznej. Wiąże się z niższymi kosztami transakcyjnymi ponoszonymi przez podmioty gospodarcze realizujące rozliczenia z zagranicą w walucie krajowej (brak kosztów wymiany i konieczności zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym). Dotyczy to nie tylko podmiotów handlu zagranicznego (eksporterów, importerów), ale także osób fizycznych podróżujących za granicę lub dokonujących transferów pieniężnych. Do korzyści z posiadania waluty międzynarodowej należy: większy wybór i stabilne ceny, większe bezpieczeństwo i większe możliwości dla rynków, poprawa stabilności ekonomicznej i wzrostu gospodarczego, bardziej zintegrowane rynki finansowe, silniejsza obecność w światowej gospodarce, namacalny znak swojej tożsamości. Wiele tych korzyści jest ze sobą wzajemnie powiązanych, stabilność ekonomiczna ma dobry wpływ na gospodarkę, gdyż pozwala planować na przyszłość. Stabilność ekonomiczna przynosi korzyści również dlatego, że zmniejsza niepewność i zachęca do inwestowania. 8

9 Korzyści z związane z dwuwalutowością: Na etapie przygotowań do przyjęcia wspólnego pieniądza może się pojawić szansa osiągnięcia korzyści ze stosowania euro bez odchodzenia od waluty krajowej. Korzyści te mogą wynikać z wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej i kursowej dla stabilizowania gospodarki, ale również wykorzystanie euro jako kotwicy nominalnej, dostępu do głębokiego i zdywersyfikowanego rynku finansowego euro i możliwości fakturowania handlu w walucie międzynarodowej, w okresie przejściowym mogą pojawić się ryzyka związane z dwuwalutowością, wynikające zarówno z osłabienia mechanizmu transmisji krajowej polityki pieniężnej, jak i ryzyka systemowego związanego z zadłużaniem w walutach obcych. Istnieje również niebezpieczeństwo związane z posiadaniem waluty międzynarodowej. Łatwe źródło finansowania może być pokusą do jego nadmiernego wykorzystywania. Przykładem jest sytuacja Stanów Zjednoczonych, które zainicjowały w 2001 r. ekspansywną politykę fiskalną, a następnie utrzymywały wysoki deficyt budżetowy, wykorzystując łatwy dostęp do kredytów udzielanych przez azjatyckie banki centralne. To z kolei pomagało i napędzało finansowanie boomu konsumpcyjnego w Stanach Zjednoczonych, którego drastyczny finał obserwowaliśmy w 2008 r. Już wkrótce ujawniły się negatywne strony tego rynku, rynek euro walutowy niewątpliwie przyczynił się do rozwoju spekulacji walutowych na olbrzymią skalę. Łatwość pozyskiwania i to w krótkim czasie kwot niedostępnych na rynku krajowym ułatwia spekulantom walutowych dokonania ataków na wybrane waluty, przyczyniając się do lokalnych kryzysów walutowych. 4 Jedną z konsekwencji rozwoju tego rynku była także możliwość uciekania od opodatkowania poprzez transfery zysków i dewiz do rajów podatkowych. Ogólnie powstanie rynku euro walutowego doprowadziło do autonomizacji rynków finansowych, które stawały się coraz 4 Por. G. Millman, Czas spekulacji, Jak zbuntowani handlarze walutą obalili centralne banki świata. Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1997 r. 9

10 bardziej niezależne w stosunku do państw i państwowych regulacji. Jest to uważane za jedną z cech globalizacji rynków finansowych. 5 Mankamentem waluty ogólnoświatowej jest jej międzynarodowy charakter, wiąże się to z ryzykiem destabilizacji gospodarki kraju jej emitenta, związanym z wystawieniem na znaczne przepływy kapitału międzynarodowego. Przepływy te mogą powodować duże wahania kursu waluty międzynarodowej, co wpływa na konkurencyjność eksportu Euro walutą międzynarodową Euro jest nie tylko walutą Unii Europejskiej, ale także ma silną pozycję na arenie międzynarodowej. Waluty są środkiem, za pomocą którego przechowuje się, zabezpiecza i wymienia bogactwo pomiędzy krajami, organizacjami i poszczególnymi osobami. Waluta,,świata taka jak euro, pełni w coraz większym stopniu funkcję pieniądza w skali ogólnoświatowej. Od czasu wprowadzenia w 1999 r. euro zdobyło silną pozycję międzynarodową, ustępując tylko dolarowi USA. Wielkość, stabilność i siła gospodarki strefy euro- drugiej co do wielkości po Stanach Zjednoczonych - sprawia, że euro staje się coraz bardziej atrakcyjne poza jej granicami. 6 Mimo, że euro jest stosowane na międzynarodowych rynkach, internacjonalizacja tej waluty ma charakter głównie regionalny. Międzynarodowe wykorzystanie tej waluty w większości koncentruje się na państwach sąsiadujących ze strefą euro, krajach mających powiązania polityczne i gospodarcze z Unią Europejską. Zjawisko regionalizacji waluty jest tendencją widoczną niemal w każdej części świata. W wyniku naśladownictwa integracji w ramach UWG w Europie, powstały autonomiczne strefy walutowe, które są w większości związane z dolarem amerykańskim lub euro. Proces ten zmierza do dwubiegunowego świata systemu walutowego opartego na dolarze i euro, zmienić to mogą jedynie projekty integracji walutowej w Azji. Nadal dolar amerykański mimo zmniejszenia się jego znaczenia pozostaje główną walutą międzynarodową. Najwięcej różnorodnych stref walutowych powstaje na kontynencie afrykańskim. Wiele z nich ma swoje źródła w dawnych relacjach ekonomicznych między europejskimi metropoliami, a afrykańskimi terytoriami zależnymi (koloniami). Frank CFA (CFA franc) jest 5 T. Gruszecki,,Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 r. s Europejska. Pobrano r. 10

11 wspólną walutą 14 państw afrykańskich, składających się na strefę franka (franc zone): Benin, Burkina Faso, Republika Côte d'ivoire, Gwinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo tworzą Zachodnioafrykańską Unię Gospodarczą i Walutową (West African Economic and Monetary Union, WAEMU) ze wspólnym bankiem centralnym, Bankiem Centralnym Państw Zachodnioafrykańskich (Central Bank of West African States). Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Republika Konga, Republika Gwinei Równikowej, Czad i Gabon tworzą Wspólnotę Gospodarczą i Walutową Środkowej Afryki (Central African Economic and Monetary Community, CEMAC) ze wspólnym bankiem centralnym Bankiem Państw Środkowoafrykańskich (Bank of Central African States). 7 Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States, ECOWAS) jest ugrupowaniem regionalnym złożonym z 15 państw. Tworzą go kraje WAEMU oraz Gambia, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria i Republika Zielonego Przylądka. W 2000 r. ECOWAS przyjął dwuetapową strategię utworzenia unii walutowej. W pierwszym etapie państwa ECOWAS postanowiły utworzyć drugą unię walutową Strefę Walutową Afryki Zachodniej (West African Monetarny Zone, WAMZ). Następnie WAEMU i WAMZ planują połączenie w celu utworzenia szerszej unii monetarnej w ramach ECOWAS (De Grauwe 2009, s. 103). W państwach Afryki Zachodniej powstało wiele instytucji, np. wspólny bank centralny dla państw WAEMU i instytut monetarny dla krajów członkowskich WAMZ. W 1981 r. została utworzona Organizacja Państw Wschodnich Karaibów (Organization of Eastern Caribbean States, OECS), a dwa lata później powstał bank centralny tego obszaru (Eastern Caribbean Central Bank). OECS tworzą: Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia i Saint Vincent oraz Grenadyny. Członkami stowarzyszonymi są Anguilla i Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Członkowie OECS posiadają wspólną walutę dolara wschodniokaraibskiego (Eastern Caribbean dollar) powiązaną z dolarem amerykańskim. Kolejny tego typu projekt utworzenia unii walutowej realizują kraje Zatoki Perskiej. Rada Współpracy Zatoki Perskiej (Cooperation Council For The Arab States of The Gulf) z siedzibą w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, powołała w 1981 r. organizację krajów arabskich. Tworzą ją Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Oman, Katar i Kuwejt. Kraje tego obszaru osiągają bardzo duże zyski z eksportu surowców (ropa 7 K.Kuźmierska,,Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Warszawa 2014, s

12 naftowa, gaz naturalny). Waluty krajów Rady są powiązane kursem stałym z dolarem amerykańskim, w którym rozliczana jest większość transakcji handlowych tego ugrupowania. 12

13 2. Rynki finansowe w strefie euro 2.1. Funkcje i rola rynków finansowych Na wewnętrzną równowagę finansową duży wpływ mają międzynarodowe przepływy pieniężne i procesy międzynarodowej integracji finansowej. Dlatego współczesną politykę pieniężną należy analizować w powiązaniu z zagadnieniami finansów międzynarodowych. 8 Rynki finansowe pełnią w gospodarce istotną funkcję związaną z ułatwieniem wymiany dóbr i usług, alokacją i transformacją kapitału, a ich rozwój i integracja sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. W wyniku obniżenia cen produktów i usług finansowych, zwiększona zostaje konkurencyjność, koszty transakcyjne zostają zredukowane. Mniej barier oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów powinno sprzyjać alokacji kapitału, tam gdzie jest on najbardziej efektywnie wykorzystywany. Integracja rynku finansowego jest także dlatego istotna ze względu na wsparcie procesów integracji zachodzących w życiu gospodarczym i społecznym Unii Europejskiej. Aby waluta Euro mogła być szeroko stosowaną walutą międzynarodową, musi posiadać dobrze rozwinięty rynek finansowy, który powinien być w pełni dostępny. Według Leokadii Orężak oznacza to, że nie mogą być stosowane, ani formalne, ani nieformalne bariery w dokonywaniu na nim transakcji przez podmioty z innych krajów. Barierą w dostępie do tego rynku nie mogą być wysokie koszty transakcyjne. Dany kraj nie może więc stosować żadnych ograniczeń dewizowych. Istnienie takich ograniczeń może bowiem może pociągać za sobą większe koszty transferów walutowych, a przez zwiększenie ryzyka niepłynności na rynku danej waluty hamować jej międzynarodowe znaczenie. 9 Rozmiary transakcji kupna i sprzedaży walut na rynkach walutowych wielokrotnie przekraczają wartość międzynarodowych obrotów towarowych i usługowych. Oznacza to, że kursy walutowe kształtowane są raczej przez transakcje czysto finansowe. Inwestorzy finansowi przesuwają kapitał z kraju do kraju w poszukiwaniu wyższego dochodu. Najprostszą miarą różnic stóp dochodowości między krajowymi rynkami finansowymi są 8 A. Kaźminski,, Polityka Pieniężna w gospodarce otwartej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r., s.9 9 L. Oręziak,, Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2004r., s

14 różnice rynkowych stóp oprocentowania wkładów. Działa zjawisko parytetów stóp procentowych. 10 Stabilność międzynarodowego systemu finansowego mają gwarantować obowiązujące standardy : przejrzystość polityki monetarnej i finansowej (kodeks dobrych praktyk dla przejrzystości polityki monetarnej i finansowej, kodeks dobrych praktyk w dziedzinie przejrzystości polityki fiskalnej) upowszechnia MFW, zarządzanie spółkami (zasady nadzoru korporacyjnego) Bank Światowy, OECD, rachunkowość (międzynarodowe normy rachunkowości) Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, audyt (międzynarodowe standardy rewizji finansowej) Międzynarodowa Federacja Ekspertów Rachunkowości, płatności i rozliczenia (zasady systemów płatności, rekomendacje dla systemów rozrachunków papierów wartościowych) Komitet ds. Płatności i Systemów Rozliczeń, Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, uczciwość rynku (rekomendacje przeciw praniu brudnych pieniędzy i przeciwko finansowaniu terroryzmu) Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy, nadzór bankowy (podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego) Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, regulacje giełdowe (przedmiot i zasady reglamentacji giełd papierów wartościowych) Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych, kontrola sektora ubezpieczeń (zasady nadzoru systemu ubezpieczeń) Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń Korzyści wynikające z zintegrowanych rynków finansowych Zintegrowane rynki finansowe, to takie rynki, w których nie występują bariery i ograniczenia dostępu do tych rynków i wszystkie podmioty bez względu na lokalizację mają jednakowe możliwości deponowania środków finansowych oraz zaciągania zobowiązań. Idealna integracja rozumiana jest jako sytuacja w której nie ma barier, dostęp do instrumentów finansowych jest taki sam dla wszystkich. 10 A. Kaźmierczak,, Polityka Pieniężna w gospodarce otwartej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008r., s

15 Najczęściej wskazuje się trzy podstawowe korzyści, do których powinny przyczynić się zintegrowane rynki finansowe. Po pierwsze - integracja finansowa, która powinna sprzyjać wzrostowi gospodarczemu na skutek pełniejszej realizacji funkcji transformacji, alokacji, ochrony przed ryzykiem oraz funkcji nadzorczej. Po drugie - konwergencja systemów finansowych będąca konsekwencją integracji, powinna zapewnić jednolitą transmisję impulsów polityki pieniężnej oraz strefy finansowej, a dalej do strefy realnej. Po trzecie - integracja rynków finansowych krajów członkowskich unii walutowej powinna sprzyjać wygładzaniu konsumpcji i inwestycji przez dostęp głębokiego i zdywersyfikowanego rynku finansowego. Innymi słowy, zintegrowane rynki finansowe mogą wygładzić i zamortyzować wstrząsy ze strefy realnej, w czym zastępują politykę pieniężną, z której zrezygnowały kraje unii walutowej. 11 Rozwinięty i otwarty dla wszystkich podmiotów rynek finansowy może działać jako tzw. automatyczny stabilizator łagodzić wahania konsumpcji i inwestycji, które pojawiają się jako konsekwencje szoków asymetrycznych. 2.3 Integracja rynków finansowych po wprowadzeniu euro Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitego rynku finansowego obejmującego wszystkie kraje członkowskie. Jego istotą jest zapewnienie swobody przepływu kapitału w ramach krajów członkowskich, a także swobody świadczenia usług finansowych w ramach tej grupy krajów. Prace nad tworzeniem jednolitego rynku finansowego trwają od wielu lat, niemniej nie można mówić, że zostały już zakończone. Dotychczas nie udało się stworzyć jednolitego rynku finansowego. Wśród barier utrudniających ten proces można wskazać duże zróżnicowanie krajów członkowskich pod względem struktury rynków finansowych, jak też poziomu ich rozwoju. Ponadto obserwuje się rozbieżności w zakresie polityki ekonomicznej poszczególnych krajów. 12 Dodatkowym utrudnieniem w tym procesie okazał się globalny kryzys finansowy, którego początek datujemy na rok Kryzys ten z jednej strony znacznie osłabił działania 11,, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro opracowanie pod redakcją dr P. Kowalewski, dr G. Tchorka, mgr. J. Górskiego, Wydał narodowy Bank Polski, Warszawa 2014r, s Governor Draghi s speech at the Integrated and Stable Financial Markets Confer ence, Bruksela, 2 maja 2011 r., [dostęp 1 lipca 2011 r.]. 15

16 integracyjne w UE (głównie w latach ), z drugiej natomiast wpłynął istotnie na zmianę ich kierunku. Kraje członkowskie Unii widząc słabość i niedopasowanie rynku finansowego, który nie był w stanie oprzeć się fali kryzysu nadciągającej z kontynentu amerykańskiego, postanowiły zintensyfikować działania w celu wzmocnienia rynku finansowego oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa. Na zlecenie Komisji Europejskiej przeanalizowano stopień integracji rynków finansowych po wprowadzeniu wspólnej waluty. Najbardziej zintegrowany był rynek międzybankowy i rządowych papierów dłużnych, natomiast w przypadku rynku kredytowego nie można było mówić o integracji, o czym świadczyła także niewielka obecność banków zagranicznych, z wyjątkiem Irlandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii. Można było zauważyć rosnącą integrację rynku akcji w Eurolandzie. Regulacje prawne charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem, co niekorzystnie wpływa na możliwości integracji rynków finansowych. Sytuacja ekonomiczna i finansowa w strefie euro pozostaje nadal nieustabilizowana ze względu na postępujący efekt zarażania, coraz większe koszty niezbędne do przywrócenia równowagi w sektorze finansowym, oraz brak funkcjonalnych rozwiązań, które by umożliwiały uporządkowaną upadłość banku międzynarodowego lub opuszczenie strefy euro przez jakiś kraj, bez konieczności wystąpienia z Unii Europejskiej i generowania dalszych strat dla całego sytemu. Popełnione wcześniej błędy organizacyjne oraz rozłożenie w czasie działań stabilizujących przyczyniły się do obniżenia wiarygodności rynków finansowych oraz całej gospodarki Unii Europejskiej. Słabości zarządzania gospodarczego strefy euro przed kryzysem, sam jego przebieg na rynkach finansowych ujawnił problemy instytucjonalne związane z brakiem spójnego mechanizmu zarządzania kryzysowego, w tym dostatecznych działań pożyczkodawcy ostatniej instancji wobec krajów, które potrzebowały pomocy finansowej (płynności). Brak scentralizowanej reakcji doprowadził do utraty przekonania rynków finansowych co do trwałości unii walutowej. Brak wspólnego scentralizowanego nadzoru finansowego, systemu gwarantowania depozytów i tzw. uporządkowanej upadłości, podobnie jak brak wyżej wymienionego mechanizmu wspólnego reagowania w warunkach kryzysowych, przyczyniał się do niepewności na rynkach finansowych, oraz znacznego wzrostu rentowności obligacji rządowych. Działania naprawcze w UE starają się więc obejmować ustanowienie trwałego mechanizmu pomocowego oraz stworzenie sieci stabilności na rynkach finansowych. 16

17 3. Wspólna waluta a kryzys finansowy 17

18 Kryzys finansowy miał odmienny przebieg w krajach gdzie była wspólna waluta. Było to rezultatem dużego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno gospodarczego. W 2007 r. w Stanach Zjednoczonych pojawiły się problemy na rynku nieruchomości, gdyż okazało się, że kredyty hipoteczne otrzymywały osoby, które nie miały zdolności do spłaty zaciągniętych kredytów, a to spowodowało szereg napięć w systemie bankowym. Napięcia te szybko przeniosły się na cały światowy system finansowy, który jest ściśle ze sobą powiązany. W wielu krajach strefy euro dług publiczny osiągnął na tyle wysokie rozmiary, że sytuacja ta zaczęła niepokoić uczestników rynków finansowych. Punktem krytycznym okazała się informacja ujawniona przez Grecję, że dług publiczny i deficyt są znacznie wyższe niż wskazują dane publikowane w statystykach. W 2008 r. rządy wielu państw strefy euro optymistycznie patrzyły w przyszłość, ponieważ produkcja rosła, a stopa bezrobocia spadła do rekordowo niskiego poziomu. Wyniki te udało się osiągnąć m.in. dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu w tzw. krajach peryferyjnych Hiszpanii, Grecji, Irlandii. 13 W 2009 roku gwałtownie zaczęło wzrastać bezrobocie, obniżały się dochody publiczne, rosły wydatki na zasiłki i pomoc społeczną. Najbardziej ucierpiały kraje, gdzie załamał się sektor związany z budownictwem i nieruchomościami. Wiele rządów celowo zwiększało wydatki, aby zrównoważyć niską konsumpcję gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Oczywiście skutkiem tych działań był wzrost długu publicznego. Na kryzys w strefie euro miały wpływ jeszcze inne czynniki: a) wiele niedoskonałości w konstrukcji wspólnego obszaru walutowego, b) brak przygotowania części krajów do funkcjonowania w strefie euro. Źródeł kryzysu w strefie euro upatruje się w : 1. dużym zróżnicowaniu w poziomie rozwoju oraz strukturach gospodarczych krajów strefy euro, 2. braku regulacji prawnych, stosownych instytucji oraz niskiej konkurencyjności co spowodowało że, część państw nie radzi sobie z wstrząsami gospodarczymi, 3. braku odpowiedzialnej polityki fiskalnej, 4. braku nadzoru nad sektorem finansowym, 13 P. Gajewski Kryzys w strefie euro Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2013, s. 7 18

19 5. braku mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz braku wsparcia finansowego dla najbardziej zagrożonych krajów strefy euro. 14 Aby stłumić kryzys w strefie euro na przełomie 2010 i 2011 roku powołano do życia dwie instytucje: Europejską Radę Ryzyka Systemowego oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Mają one za zadanie wychwytywanie i szybką identyfikację pojawiających się ryzyk w europejskim systemie finansowym. W tym celu stworzono tzw. sześciopak pakiet sześciu unijnych aktów prawnych: 1. zwiększenie efektywności procedury nadmiernego deficytu, 2. zapobieganie nierównościom makroekonomicznym, 3. większy nacisk na kryterium długu publicznego, 4. korekta nadmiernych nierównowag makroekonomicznych, 5. sankcje za niezrealizowanie celów budżetowych, 6. wymogi dla krajowych ram budżetowych. 15 Wspólna waluta weszła w życie 2002 r. i w strefę euro weszło pierwotnie 12 państw. Do 2011 r. strefa ta powiększyła się o kolejne 5 państw. Wspólną walutą zarządzał EBC, prowadził on ogólną politykę fiskalną, ale nie miał on wpływu na politykę budżetową państw członkowskich, a te były zróżnicowane gospodarczo oraz pod względem systemu fiskalnego Niemcy kraj wysokorozwinięty. Skutki światowego kryzysu finansowo-gospodarczego były dla Niemiec krótko i długo terminowe. Rząd Niemiec, aby je złagodzić wyasygnował ponad 700 mld euro na świadczenia społeczne, dotacje na udzielenie gwarancji kredytowych dla firm i banków. Oczywiście odbiło się to na wpływach budżetowych, co przedstawia wykres nr 1. Wykres ten obrazuje wielkość PKB dla Niemiec rozpatrywany rok do roku. Można zaobserwować, jak w wyniku kryzysu i zwiększonych wydatków budżetowych na jego powstrzymanie kształtował się poziom PKB. Od roku 2007 odnotowywano sukcesywny spadek. Rok 2009 w stosunku do 2008 roku to spadek o 6%. Zdecydowany wzrost PKB nastąpił w 2010 roku w stosunku do roku 2009 bo aż o 9%. 14 Ibid, s Ibid, s

20 Wykres nr 1 PKB Niemiec w latach Źródło; EURO-DANE :Ekonomia Unii Europejskiej - wskaźniki gospodarcze, Dane Eurostat 2013 Kolejne lata cechują się spadkiem wielkości PKB. Dopiero rok 2014 ( przewidywania ) obrazuje wzrost. Niemcy zgodnie z danymi Eurostat mają gospodarkę nr 1 w Eurolandzie. Kryzys spowodował również obniżenie moralności wielu zarządców banków i koncernów niemieckich, a niektórzy z nich stali się podatni na korupcję i nadużycia. 16 Minister finansów Peer Steinbrueck przygotował projekt ustawy zwalczającej raje podatkowe, które początkowo popierała kanclerz Merkel. Kolejnym poważnym problemem dla gospodarki niemieckiej było bezrobocie (por. wykres nr 2) Bezrobocie w Niemczech związane jest ze stopniowym odchodzeniem od skróconego wymiaru czasu pracy. Zdaniem wielu ekspertów niemieckich utrzymywanie skróconego czasu pracy jest zbyt kosztowne dla budżetu federalnego, to wydatek ok. 800 mln euro. 17 Takie działania okazały się bardzo skuteczne np. spowodowały wzrost wynagrodzeń (uzgodnienia między związkami zawodowymi, a pracodawcami), wzrost gospodarczy jest wynikiem większego handlu zagranicznego stanowił on w 2009 roku 40,8% PKB, najważniejszym problemem pozostał wzrost deficytu budżetowego. 16 Ibid s Ibid s.95 20

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939. Nr 3(42) 2010

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939. Nr 3(42) 2010 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku, poświęconym zagadnieniom stabilności systemu finansowego,

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Integracji ze Strefą Euro (DISE) Międzynarodowa rola euro III

Narodowy Bank Polski. Departament Integracji ze Strefą Euro (DISE) Międzynarodowa rola euro III Narodowy Bank Polski Departament Integracji ze Strefą Euro (DISE) Międzynarodowa rola euro III Lipiec 2011 Spis treści Wstęp, cele i struktura dokumentu... 3 1. Euro w roli waluty międzynarodowej... 4

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej. Autor: Krystyna Brząkalik

Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej. Autor: Krystyna Brząkalik Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej Autor: Krystyna Brząkalik Skrócony opis lekcji W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z problematyką związaną z wprowadzeniem wspólnej

Bardziej szczegółowo