Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii"

Transkrypt

1 Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii. W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniżej podanych wymogów technicznych przygotowania prac do druku, w przypadku nie spełnienia tych kryteriów artykuł nie zostanie poddany recenzji. Jedna praca może zostać napisana maksymalnie przez 2 osoby. Artykuły które nie będą spełniać wymogów edytorskich oraz uzyskają negatywną ocenę recenzenta nie zostaną opublikowane. Artykuły są poddawane recenzji jak również korekcie edytorskiej. Redaktorzy mają prawo dokonać drobnych poprawek bez konsultacji z autorem. Wymogi edytorskie: Całość przedstawionego materiału, łącznie z ilustracjami, tabelami, przypisami oraz literaturą (bez informacji o autorze) nie może przekroczyć 0,5 arkusza wydawniczego (20 22 tys. znaków ze spacjami) maksymalnie 10 stron. Edytor tekstu: Microsoft Office Word, czcionka: Times New Roman, format strony: A4, marginesy: lewy i prawy 2,5 cm, górny i dolny 2,5 cm. W treści pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki 12 pkt. (Times New Roman) (oprócz tabeli i wykresów czcionka 10 pkt.) oraz odstęp między wierszami 1,5 linii, wcięcie na początku akapitu 1,0 cm, justowanie obustronne (patrz szablon). Bez odstępów między akapitami. Tekst powinien zostać podzielony na części za pomocą śródtytułów w następujący sposób: Wprowadzenie, tytuł części, tytuł części,, podsumowanie bez numeracji rozdziałów. Można używać pogrubionych liter oraz kursywy, ale nie należy stosować podkreśleń. Przypisy dolne: czcionka 10 pkt., wyjustowane; w przypisach obowiązuje kolejność: inicjał imienia, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strona (-y). Tabele, wykresy, rysunki: Tytuł tabeli, rysunków, wykresów nad tabelą (czcionka 10 pkt.), źródło poniżej tabeli (czcionka 10 pkt.). Szerokość tabel i rysunków - 13 cm. Tekst w tabeli czcionka 10 pkt. Times New Roman. Tabele, rysunki, wykresy wyłącznie nieskanowane (!!!), w odcieniach szarości (bez kolorów). Przesłane w osobnym pliku - wykresy w excelu. Materiał przekazany powinien obejmować formę zapisu: zawierającą wersję elektroniczną wszystkich tekstów w formacie jak dla plików MS WORD oraz oddzielnie pliki rysunków, tabel itp. (plik przesyłany do publikacji nazwany nazwiskiem oraz inicjałem imienia np. Kowalski_A.doc ) Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków) wraz z przetłumaczonym tytułem oraz słowami kluczowymi.

2 W artykule stosujemy przypisy dolne. Przykładowe przypisy: M. Bratnicki, Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2008, Orgmasz, Przemyśl 2008, s A. Chodyński., Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji nr 2/2009, s. 34. Ibidem, s (nie tamże!!!) stosowany ponownie zaraz po poprzednim przypisie Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, PWN, Warszawa 2010, s R. Waksmund, [hasło:] Baśń, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, A. Brodzka (red.), Wrocław 1992, s. 90, za: V. Wróblewska, s K. Kuziemska, Euro w roli waluty międzynarodowej [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, P. Kowalewski i G. Tchorek (red.), NBP, Warszawa 2010, s Ibidem, s. 58. Jeżeli zaraz pod tą pozycją Jeżeli później to: K. Kuziemska, Euro w roli waluty, op. cit., s K. Nadurska-Podraza, Związki frazeologiczne i ich funkcje stylistyczne w utworach dla dzieci Jana Brzechwy, Rocznik Naukowo Dydaktyczny WSP, Prace Językoznawcze, z. 3, Kraków 1976, s K. Nadurska-Podraza, Związki frazeologiczne, op. cit., s pomiędzy inicjałami imion autora robimy odstęp: A. M. Majewska, Tajemne życie zwierząt, PWN, Warszawa 2002, s. 20. opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego (zwartego): O. Osica, Mocarstwo marginalne, Rzeczpospolita, ( ) Gdy drugi raz tą samą literaturę przywołujemy stosujemy op. cit., s. 15. Jeżeli zaraz pod tą pozycją Ibidem, s. 10. przypis do strony WWW: ( ).

3 TEKSTY NIESPEŁNIAJĄCE TYCH WYMOGÓW NIE BĘDĄ KWALIFIKOWANE DO DRUKU Układ referatu powinien być następujący (WZÓR): Anna Nowak Imię i nazwisko autora (autorów) Uczelnia, instytucja lub miejsce pracy (czcionka 10 pkt. wyśrodkowane) TYTUŁ ARTYKUŁU (wersalikami, czcionka 14 pkt., w jęz. polskim, wyśrodkowany) Streszczenie: w języku polskim (max 800 znaków ze spacjami, czcionka 10 pkt.) Obecnie przedsiębiorstwa prowadząc swoją działalność zobligowane są nie tylko do osiągania efektów ekonomicznych, ale również do przestrzegania zasad ochrony środowiska. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przyjęcie przez państwo polskie zasady rozwoju zrównoważonego, jako wiodącej w realizowanej polityce ekologicznej. W praktyce gospodarczej spowodowało to wzrost wykorzystania instrumentów ekonomicznych, których celem jest ograniczenie presji podmiotów gospodarczych na środowisko przyrodnicze. Także współczesne ekoinnowacje postrzegane są jako istotny element polityki ekologicznej, gdyż są niezbędne do realizacji wymogów ochrony środowiska i budowania konkurencyjności gospodarczej. Słowa kluczowe: (3-5 słów) przedsiębiorczość ekologiczna, innowacyjność, zrównoważony rozwój Wprowadzenie Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst. Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst. Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 1. Tytuł części Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, 1 M. Bratnicki, Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2008, Orgmasz, Przemyśl 2008, s

4 Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 2. Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 3. Tytuł części Tekst 4. Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 5. Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 6. Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 7. Tabele tytuł czcionka 10, tekst w tabeli również 10, wykresy tak samo, czytelne do edycji źródło również czcionka 10, w osobnym pliku proszę przesłać wszystkie zdjęcia, wykresy. Tabela 1. Główne zasady zrównoważonego rozwoju Zasada Głowna ekorozwoju Ekonomizacji Opis Jednoznaczne ustalenie, iż obowiązek ochrony środowiska nie może być traktowany jako pozostający w konflikcie z interesami gospodarki, lecz stanowi element prawidłowego gospodarowania, a wszelka działalność naruszająca ten obowiązek jest bezwzględnie nielegalna. Nazywana też zasadą efektywności ekonomicznej i ekologicznej ekorozwoju (w tym ochrony środowiska); postuluję realizację takiej polityki, aby cele ekologiczne były osiągane minimalnym kosztem społecznym. Zasada ta, stanowiąca podstawę ochrony 2 Ibidem, s A. Chodyński., Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji nr 2/2009, s ( ). 5 M. Bratnicki, Konfiguracyjne, op. cit., s A. Sadziewska, Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska i ich wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 1/1,. J. Gierusz, T. Martyniuk, (red.) Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).

5 Praworządności Reagowania na istniejące zagrożenia ekologiczne Sprawiedliwości międzypokoleniowej środowiska w krajach OECD, łączy się z kilkoma zasadami praktycznymi: zanieczyszczający płaci, płacą poszkodowani, wspólnej odpowiedzialności, etapowania i wyboru priorytetów, uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej. Każdy przepis prawny powinien być ściśle przestrzegany bez stosowania odstępstw i wyjątków. Jest to zasada nie przekraczania ustalonej prawnie lub administracyjnie skali integracji w środowiska nawet wówczas, gdy jego użytkownicy byli skłonni ponieść ciężar rekompensaty Nazywana też - nie zawsze w sposób uzasadniony - zasadą biernej polityki; przejawem biernej polityki jest np. formułowanie deklaracji i kolejnych programów przy wyraźnym niedocenianiu strony realizacyjnej. Zaspokajania potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymaniem warunków do zaspokajania potrzeb pokoleń. Dotyczy trzech rodzajów obszarów: obszaru ekologicznego zagrożenia, obszarów dużych walorach przyrodniczych oraz obszarów pośrednich. Zasada ta oznacza Regionalizmu również, że każdy region ma prawo do własnej polityki społeczno- gospodarczej, np. cenowej, a co za tym idzie, i ekologicznej. Źródło: M. A. Leśniewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń 2011, s Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst, Tekst, tekst 8. Podsumowanie Tekst. Literatura: Alfabetyczny spis literatury (czcionka 10 pkt.) Nazwisko I., Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. prace zbiorowe lub pod redakcją: Nazwisko I. (red.), Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. przykład powołania na rozdział w pracy zbiorowej: Nazwisko I., Tytuł, [w:] Tytuł, red. I. Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. powołanie się na artykuły w czasopismach: Nazwisko I., Tytuł, Czasopismo rok wydania, numer. powołanie się na artykuły w seriach naukowych: Nazwisko I., Tytuł, seria naukowa nr, Wydawnictwo, Miejsce rok wydania. Ustawa z 25 maja 2001 r. tytuł (Dz. U rok, nr, poz.). Strony internetowe: ( ). TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM (wersalikami, czcionka 12 pkt., wyśrodkowane) Streszczenie w języku angielskim (max 600 znaków ze spacjami, czcionka 10 pkt.) Keywords: Informacja o autorze (czcionka 10 pkt.) prosimy o podanie: imienia i nazwiska, tytułu, i/lub stopnia naukowego, pełnej nazwy uczelni, koła naukowego/ instytutu i/lub katedry, Tel:, adres . 8 Ibidem, s. 15.

6 W razie wątpliwości proszę się kontaktować: mgr Anna Krzysztofek Artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2015 roku na adres: Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Redakcja po zapoznaniu się z recenzjami dokona wyboru tekstów, które zostaną opublikowane. Te, które nie spełnią wymogów lub zostaną negatywnie zrecenzowane nie zostaną dopuszczone do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania drobnych poprawek i adiustacji. W przypadku konieczności większych zmian prosić będzie autora (autorów) o ich przeprowadzenie. Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty w przypadku odrzucenia artykułu spowodowanego uzyskaniem negatywnej recenzji. Autorzy nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły. Organizatorzy: Fundacja Uniwersytecka Moveo, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21, Kielce

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik nr 1 do regulaminu zasad dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18.01.2013 roku STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI 1. Wymogi merytoryczne... 2 2. Wymogi redakcyjne... 5 2. 1. Przypisy... 6 2. 2. Budowa tabel

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia Student roku dyplomowego w zależności od Wydziału zobowiązany jest: W. I, II, IV, V wykonać jeden recital dyplomowy, W. III wykonać dwa recitale

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 15.09.2010 Nr wydania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo